Hotărârea nr. 465/2011

Hotararea nr. 465 privind aprobarea unui schimb de locuinţe

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 465 privind aprobarea unui schimb de locuințe

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a domnului Viceprimar Cristian Dumitru și a domnilor consilieri: Iulian Bolocan, Marcu Valentin, Constantin Popa și Costel Horghidan precum și Raportul de Specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu prin care se propune aprobarea unui schimb de locuințe ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996, privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinței și Legii nr. 152/1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe cu modificările și completările ulterioare ;

în temeiul art. 36, alin. 5, lit. a, alin 6, lit. a, pct. 5 și 17, art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă schimbul de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, între doamna Popescu Daniela care deține cu chirie locuința situată în Ploiești, str. Lupeni nr. 7, bl. M5, ap. 11 și doamna Dumitrescu Lavinia, care deține cu chirie locuința situată în Ploiești, str. Amăuți nr. 2, bl. T3, ap. 1.

Art. 2. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractele de închiriere pentru locuințele prevăzute la articolul 1.

Art. 3. Direcția de Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2011

Președinte de ședință,


Contrasemnează Secretar,


Valentin Marcu

//°ev


Oana Cristina Iacob


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU
RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe

In exercitarea atribuțiilor stabilite la art.36 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, Consiliul Local asigură potrivit competenței sale, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale și celelalte unități locative aflate în administrarea sa.

Blocurile M5 din str. Lupeni nr. 7 și T3 din str. Amăuți nr.2 au fost preluate de la Agenția Națională a Locuințelor cu destinația de locuințe destinate închirierii tinerilor cu vârstă sub 35 ani și aparțin domeniului public al municipiului Ploiești.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 133/2004, s-a aprobat repartizarea apartamentului 11, bl. M5 din str. Lupeni nr. 7, către doamna Popescu Daniela. în baza hotărârii amintite mai sus și a repartiției nr. 320717/06.10.2004 s-a perfectat contractul de închiriere nr. 322916/15.10.2004 titular Popescu Daniela, modificat prin actele adiționale nr. 18349/19.10.2009, nr. 15763/19.10.2010 și nr. 22209/11.01.2011. în contractul de închiriere doamna Popescu Daniela figurează împreună cu soțul Popescu Valentin Ovidiu și fiul Popescu Silviu Bogdan.

Spațiul închiriat doamnei Popescu Daniela este compus din 2 camere in suprafața de 33,82 m.p. si dependințe in suprafața de 28,71 m.p. Chiria aferenta închirierii este in cuantum de 379,65 lei, stabilita conform H.C.L. 407/2010 si este achitata la zi împreuna cu cotele de întreținere.

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 266/2003 s-a aprobat repartizarea apartamentului 1, bl. T3 din str. Amauti nr.2 către doamna Dumitrescu Lavinia. In baza hotărârii amintite mai sus si a repartiției nr. 216589/10.11.2003, s-a perfectat contractul de inchiriere nr. 298509/06.07.2004 titular Dumitrescu Lavinia.

In contractele de inchiriere nr. 2978509/06.07.2004 si nr. 11399/04.01.2006 modificate prin actele adiționale nr. 8357/25.05.2009, nr. 7356/10.06.2010 si nr. 8600/22.06.2011 doamna Dumitrescu Lavinia figurează împreuna cu soțul Dumitrescu Adrian Darie si fiii Dumitrescu Mircea Gavriil si Dumitrescu Theodor Mihail.

Spațiul închiriat doamnei Dumitrescu Lavinia este compus din 1 camera in suprafața de 18,06 m.p. si dependințe in suprafața de 25,67 m.p. Chiria aferenta închirierii este in cuantum de 250,83 lei, stabilita conform H.C.L. 407/2010 si este achitata la zi impreuna cu cotele de intretinere.

Prin cererea nr. 13667/08.08.2011 doamna Popescu Daniela a solicitat schimb de locuința cu doamna Dumitrescu Lavinia intrucat problemele de sanatate nu ii mai pot permite sa faca efort fizic( in prezent locuiește la etajul 4).

De asemenea, prin cererea nr. 13666/08.08.2011 doamna Dumitrescu Lavinia solicita schimb de locuința cu doamna Popescu Daniela, intrucat spațiul pe care 11 ocupa in prezent este insuficient pentru componenta familiei.         X0

In ședința din data de 23.08.2011, Comisia Consiliului Local al municipiului Ploiești, nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale, a aprobat solicitările doamnei Popescu Daniela si doamnei Dumitrescu Lavinia.

Conform prevederilor art. 33 din Legea nr. 114/1996 - privind locuințele, republicata, cu modificările si completările ulterioare, titularii contractelor de inchiriere pot face intre ei schimb de locuințe, cu avizul autoritatii care au aprobat închirierea sau, după caz, al proprietarului locuinței.


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Amedeo Florin Tabîrca

AVIZAT

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

, DIRECTOR,

Simona Albu


DIRECȚIA MANAGEMENT

FINANCIAR CONTABIL, CONTRACTE
întocmit: Elena Branza

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


hotărăște ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat de interes lbeâ^'^ fie date in administrarea regiilor autonome si instituțiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie inchiriate.

Locuințele pentru tineri destinate inchirierii au fost realizate in conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agenției Naționale pentru Locuințe si Hotararea Guvernului României nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, cu modificările si completările ulterioare.

Prin cererile nr. 13667/08.08.2011 si nr. 13666/08.08.2011, doamna Popescu Daniela, care deține locuința situata in Ploiești, str. Lupeni nr. 7, bl. M5 ap. 11 compusa din 2 camere in suprafața de 33,82 m.p. si dependințe in suprafața de 28,71 m.p. si doamna Dumitrescu Lavinia care deține locuința situata in Ploiești, str. Arnauti nr. 2, bl. T3, ap. 1, compusa din 1 camera in suprafața de 18,06 m.p. si dependințe in suprafața de 25,67 m.p., au solicitat efectuarea schimbului de locuințe.

Potrivit prevederilor art. 33 din Legea nr. 114/1996 - legea locuinței, republicata, cu modificările si completările ulterioare, titularii contractelor de inchiriere pot face intre ei schimburi de locuințe, cu avizul autoritatilor care au aprobat inchirierea sau, după caz, al proprietarului locuinței.

Fata de cele prezentate mai sus, supunem spre analiza si aprobare proiectul de hotarare alaturat.

Viceprimar:

Cristian Dumitru


Consilieri: /

i

Iulian Bolocan

Valentin Marcu v ,   \

Constantin Popa //# Costel HorghidarCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Comisia nr. 2 - Valorificarea patrimoniului, servicii către populație, coi: turism, agricultura, promovare operațiuni comercial^

PROCES VERBAL încheiat astazi 23.08.2011

Comisia este compusa din domnii consilieri: Bolocan Iulian, Dumitru Cristian, Popa Constantin, Horghidan Costel, Marcu Valentin

La ședința au participat reprezentanții Direcției de Gestiune Patrimoniu

Comisia s-a intrunit in vederea analizării următoarelor solicitări:

')

  • 1. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea trecerii unor terenuri situate in Ploiești,B-dul Republicii, din domeniul public in domeniul privat al municipiului Ploiești, in vederea restituirii

Prin adresa nr.82148/2011, Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății din cadrul Direcției Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte a solicitat inițierea de urgent a procedurii legale referitoare la trecerea unor imobile-terenuri din domeniul public in domeniul privat al municipiului Ploiești, in vederea atribuirii in proprietate către foștii proprietari.

Municipiul Ploiești deține in proprietate publica terenurile situate in B-dul Republicii nr.40 si nr.46, ce fac parte din Parcul Dendrologic, ce figurează in Hotararea de Guvern nr. 1351 /2001, anexa F1, poziția 3.

In vederea restituirii, este necesara trecerea imobilelor din domeniul public in domeniul privat. In acest sens, se propune promovarea proiectului de hotarare corespunzător pentru actualizarea inventarului.

I < V Uv’\

V

  • 2. Proiect de hotarare cu privire la includerea unor imobile in patrimoniul municipiului Ploiești

In baza Dispoziției nr. 1934/18.04.2011 a Primarului municipiului Ploiești comisia constituita a procedat la preluarea terenurilor si spatiilor comerciale menționate mai jos ce vor fi incluse in patrimoniul municipiului Ploiești.

Astfel, in “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” vor fi incluse următoarele:

1. Teren in suprafața de cca 120 mp situat in Ploiești, Complexul Mic-Nord, Șoseaua Nordului intre blocurile 11-12-14-15, fara valoare de inventar, preluat in baza Procesului Verbal nr.6556/18.04.2011;

16. Cu privire la solicitările doamnei Popescu Daniela si doamnei Dumitrescu Lavinia, va comunicam următoarele :

Blocurile M5 din str. Lupeni nr. 7 si T3 din str. Amauti nr.2 a fost preluate de la Agenția Naționala a Locuințelor cu destinația de locuințe destinate inchirierii tinerilor cu varsta sub 35 ani si aparțin domeniului public al municipiului Ploiești. j

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 133/2004 s-a aprobat repartizarea apartamentului 11, bl. M5 din str. Lupeni nr. 7 către doamna Popescu Daniela iar prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 266/2003 s-a aprobat repartizarea apartamentului 1, bl. T3 din str. Amauti nr.2 către doamna Dumitrescu Lavinia. In baza hotărârilor amintite mai sus si a repartiției nr. 320717/06.10.2004 pentru apartamentul 11, bl. M5 din str. Lupeni nr.7, s-a perfectat contractul de inchiriere nr. 322916/15.10.2004 titular Popescu Daniela iar in baza repartiției nr. 216589/10.11.2003 pentru apartamentul 1, bl. T3 din str. Amauti nr.2, s-a perfectat contractul de inchiriere nr. 298509/06.07.2004 titular Dumitrescu Lavinia.

Facem precizarea ca in contractul de inchiriere nr. 322916/15.10.2004 modificat prin actele adiționale nr. 18349/19.10.2009, nr. 15763/19.10.2010 si nr. 22209/11.01.2011 doamna Popescu Daniela figurează impreuna cu soțul Popescu Valentin Ovidiu si fiul Popescu Silviu Bogdan. Spațiul inchiriat doamnei Popescu Daniela este compus din 2 camere in suprafața de 33,82 m.p. si dependințe in suprafața de 28,71 m.p. Chiria aferenta inchirierii este in cuantum de 379,65 lei, stabilita conform H.C.L. 407/2010 si este achitata la zi impreuna cu cotele de intretinere. In contractele de inchiriere nr. 2978509/06.07.2004 si nr. 11399/04.01.2006 modificate prin actele adiționale nr. 8357/25.05.2009, nr. 7356/10.06.2010 si nr. 8600/22.06.2011 doamna Dumitrescu Lavinia figurează impreuna cu soțul Dumitrescu Adrian Darie si fii Dumitrescu Mircea Gavriil si Dumitrescu Theodor Mihail . Spațiul inchiriat doamnei Dumitrescu Lavinia este compus din 1 camera in suprafața de 18,06 m.p. si dependințe in suprafața de 25,67 m.p.

Chiria aferenta inchirierii este in cuantum de 250,83 lei, stabilita conform H.C.L. 407/2010 si este achitata la zi impreuna cu cotele de intretinere.

Prin cererea nr. 13667/08.08.2011 doamna Popescu Daniela solicita schimb de locuința cu doamna Dumitrescu Lavinia intrucat problemele de sanatate nu ii mai pot permite sa faca efort fizic( in prezent locuiește la etajul 4).

De asemenea prin cererea nr. 13666/08.08.2011 doamna Dumitrescu Lavinia solicita schimb de locuința cu doamna Popescu Daniela, intrucat spațiul pe care il ocupa in prezent este insuficient pentru componenta familiei.

întocmit: Elena Branza

m r'-ii rwi-vivp In solicitarea înaintata de Unicredit Tiriac Banc S.A. privind

Cereri diverse:

1. Cu privire la solicitarea nr. 15079/23.08.2011 inaintata dpzcatrp S.C. Siccom Grup S.R.L — Pizzeria Da Vinci, va comunicam următoarele: zz * ?.J '■

Prin scrisoarea inregistrata la Municipiul Ploiești la nr. p0^9/23.08.20'11 S.C. Siccom Grup S.R.L. solicita aprobarea privind amenajarea, iiîior puncte de comercializare in cadrul evenimentului - Festivalul Filmului - ce se va organiza, pe spațiul public in perioada 25.08.2011 - 28.08.2011.                               0-

întocmit: Cristina Trofîn                                                   v

Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț,  Turism, Agricultura, Promovare operațiuni Comerciale:

Consilieri:

Dumitru Cristian

Subsemnata DUMITRESCU LA VINI A, domiciliată în municipiul Ploiești, Aleea Amăuți, nr. 2< bl. T3, parter, ap. 1, în calitate de titular al contractului de închiriere încheiat cu Primăria Municipiului Ploiești pentru garsoniera situată la adresa menționată mai sus, vă rog respectuos să îmi aprobați cererea privind efectuarea schimbului de locuință cu doamna POPESCU DANIELA, domiciliată în municipiul Ploiești, strada Lupeni, nr. 7, bl. M5, etaj 4, ap. 11, care are tot calitate de chiriaș (titular de contract) al Primăriei Municipiului Ploiești.

Motivul pentru care solicit efectuarea schimbului de locuință îl constituie faptul că domiciliez în garsoniera respectivă împreună cu familia mea, formată din soțul și cei doi copii gemeni, în vârstă de 4 ani, suprafața de 1 cameră fiind insuficientă pentru conviețuirea a 4 persoane.

Menționez că din anul 2007, odată cu nașterea celor doi copii gemeni, spațiul a devenit din ce în ce mai neîncăpător și impropriu pentru a locui în condiții normale de sănătate 4 persoane.

Anexez prezentei cereri : copie C.I. titular contract, copie contract închiriere și acte adiționale, adeverința asociația locatari privind plata la zi a întreținerii.

Vă mulțumesc!

DATA,


05 AUGUST 2011

DOMNULUI PRIMAR AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


DOMNULE PRIMAR

MUNICIPIUL PL0IEȘN

ÎNREGISTRARĂ^.

.................^36'6f-!i

‘ i • j

* 8 AUG 2011

Subsemnata Popescu Daniela, domiciliata in Ploiești, str. Lupeni nr.7, bloc M5, etaj 4 ap.ll, , unde locuiesc in calitate de chiriaș al Primăriei Municipiului Ploiești, va rog sa-mi aprobați efectuarea unui schimb de locuita cu dna. Dumitrescu Lavinia, domiciliata in Ploiești, Aleea Amauti nr. 2, bloc T3, ap. 1, ce are tot calitate de chiriaș al Primăriei Municipiului Ploiești.

Motivul pentru care solicit aceasta este faptul ca eu am probleme de sanatate ( doua operații la picior, si probleme de natura cardiaca) nu imi este recomandat efortul, iar urcatul si coborâtul zilnic de cel pUtiiî 2 ori lă, si de lă etajul 4 mă obosește.

In speranța ca cererea mea va fi soluționată favorabil, va mulțumesc.

Data,


05 august 2011

Domnului Primar al Municipiului Ploiești

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe