Hotărârea nr. 464/2011

Hotararea nr. 464 privind aprobarea modificarii prin act adi]ional a contractului de comodat nr. 238765/21.01.2004 incheiat intre Municipiul Ploiesti si Cabinetul Medical Individual Dr. R\ducanu Margareta Camelia in vederea extinderii in spatiul cu destinatie de cabinet medical situat in Ploiesti, str. Nicolae Iorga nr. 17

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 464

privind aprobarea modificării prin act adițional a contractului de comodat nr. 238765/21.01.2004 încheiat între Municipiul Ploiești si Cabinetul Medical Individual Dr. Răducanu Margareta Camelia in vederea extinderii în spațiul cu destinație de cabinet medical situat in Ploiești, str. Nicolae Iorga nr. 17

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor Consilieri Gheorghe Adina, Florin Sicoie, Elisabeta Popovici, Gabriel Ionescu, Marius Mateescu și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu referitoare la modificarea prin act adițional a contractului de comodat nr. 238765/21.01.2004 incheiat intre Municipiul Ploiești și Cabinetul Medical Individual Dr. Răducanu Margareta Camelia în vederea extinderii spațiului cu destinație de cabinet medical situat in Ploiești, str. Nicolae Iorga nr. 17;

Având în vedere Procesul verbal al Comisiei pentru analizarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință a Consiliului Local al municipiului Ploiești din data de 23.08.2011;

Ținând cont de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 republicată, privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale;

A

In baza art. 17 al Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (6), lit.a), pct.3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă modificarea prin act adițional a contractului de comodat nr.23 8765/21.01.2004 încheiat între Municipiul Ploiești și Cabinetul Medical Individual Dr. Răducanu Margareta Camelia în vederea extinderii în spațiul cu destinație de cabinet medical situat în Ploiești, str. Nicolae Iorga nr. 17.

Art. 2. Stabilește că obiectul contractului de comodat nr. 238765/21.01.2004 încheiat între Municipiul Ploiești și Cabinetul Medical Individual Dr. Răducanu Margareta Camelia în vederea extinderii în spațiul cu destinație de cabinet medical situat in Ploiești, str. N. Iorga nr. 17 îl constituie folosința spațiului situat în Ploiești, str. Nicolae Iorga nr. 17 in suprafață utila totala de 117,74 mp din care: suprafață principală 49,82 mp și suprafață dependințe 67,92 mp si teren cota indiviza in suprafață de 88,30 mp din suprafața totala a imobilului.

A.

Art. 3. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze actul adițional la contractul de comodat (împrumut de folosință) 238765/21.01.2004 în condițiile prevăzute la art. 1 și 2 din prezenta hotărâre.

Art. 4. Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Direcția Administrație Publică Juridic Contencios va aduce la cunoștința publică prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 31 octombrie 2011

Președinte de ședința,                         Contrasemnează Secretar,


Valentin Marcu


Oana Cristina IaMUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIURAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea modificării prin act adițional a contractului de comodatnr. 238765/21.01.2004 încheiat între Municipiul Ploiești si Cabinetul Medical Individual Dr. Răducanu Margareta Camelia in vederea extinderii în spațiul cu destinație de cabinet medical situat in Ploiești, str. Nicolae Iorga nr. 17

Potrivit prevederilor art. 119 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, constituie patrimoniu al unității administrativ - teritoriale bunurile mobile și imobile care aparțin domeniului public al unității administrativ teritoriale, domeniului privat al acesteia, precum și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial.

Spațiul cu destinația de cabinet medical in suprafața utila de 66,1 mp. din care suprafața principala 30,59 mp, dependințe 35,51 mp. si teren cota indiviza in de 49,57 mp situat în Ploiești, str. Nicolae Iorga nr. 17 a fost detinut in baza unui contract de comodat de către Cabinetul Medical Individual Dr. Dobrescu Marilena Georgeta.

Prin adresa înregistrata la Municipiul Ploiești la nr. 6313/08.04.2011 Dr. Dobrescu Marilena a comunicat faptul ca incepand cu data de 01.05.2011 inceteaza relația contractuala cu Casa de Asigurări de Sanatate Prahova. Urmare acestei adrese, la data de 25.05.2011 spațiul cu destinație de cabinet medical a fost predat de către Cabinetul Medical Individual Dr. Dobrescu Marilena Georgeta către Municipiul Ploiești, pe baza de proces verbal de predare primire nr. 6313/25.05.2011, la acest moment spațiul fiind liber.

Prin cererea înregistrata la Municipiul Ploiești la nr. 8071/10.05.2011 Cabinetul Medical Individual Dr. Raducanu Margareta Camelia a solicitat preluarea spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Nicolae Iorga nr. 17 care a fost detinut de către CMI Dr. Dobrescu Marilena in vederea modernizării si aducerii acestuia la standardele impuse de o activitate medicala performanta si in concordanta cu politica Ministerului Sanatatii si Guvernului României de acordare a asistentei medicale de înființare a centrelor de permanenta.

Solicitarea doamnei Dr. Raducanu Margareta Camelia cu privire la preluarea spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. N. Iorga nr. 17 care a fost detinut de către CMI Dr. Dobrescu Marilena a fost analizata in ședința Comisiei pentru analizarea si repartizarea spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința a Consiliului Local al municipiului Ploiești din data de 23.08.2011.


In prezent, Cabinetul Medical Individual Dr. Raducanu Margareta Camelia deține in folosința gratuita, in baza contractului de comodat nr. 238765/21.01.2004, spațiul situat in Ploiești, str. Nicolae Iorga nr. 17 in suprafața de 51,64 mp., din care suprafața principala 19,23 mp., suprafața dependințe 32,41 mp. si suprafața teren aferent 38,73 mp. pentru activitatea de cabinet medical - medic de familie.

Conform prevederilor art. 36, alin. (2), lit. c) și alin.(6), lit.a), pct.3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Local exercita atribuții privind administrarea domeniului public si privat al municipiului si hotărăște cu privire la modalitatea de valorificare a bunurilor din proprietatea Municipiului Ploiești.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

5

DIRECT4

Florid


EXECUTIV, :rache


SEF SERVICIU, Viorica Patrascu


VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECȚIA MANAGEMENT FIN ANCIAR-CONT ABIL, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV, Cristina VlaicuSimona Albu


întocmit:

Toma Daniela Georgeta

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare privind aprobarea modificării prin act adițional a contractului de comodatnr. 238765/21.01.2004 încheiat între Municipiul Ploiești si Cabinetul Medical Individual Dr. Răducanu Margareta Camelia in vederea extinderii în spațiul cu destinație de cabinet medical situat in Ploiești, str. Nicolae Iorga nr. 17

//

Potrivit prevederilor art. 36, alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b), alin.(6), iit.a), pct.3, art. 124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local administrează domeniul public și privat al municipiului și hotărăște cu privire la modul de valorificare a bunurilor, în condițiile legii.

Prin cererea înregistrata la Municipiul Ploiești la nr. 8071/10.05.2011 Cabinetul Medical Individual Dr. Raducanu Margareta Camelia a solicitat preluarea spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Nicolae Iorga nr. 17 care a fost detinut de către CMI Dr. Dobrescu Marilena in vederea modernizării si aducerii acestuia la standardele impuse de o activitate medicala performanta si in concordanta cu politica Ministerului Sanatatii si Guvernului României de acordare a asistentei medicale de înființare a centrelor de permanenta. In prezent, Cabinetul Medical Individual Dr. Raducanu Margareta Camelia isi desfasoara activitatea de medic de familie in cadrul aceluiași imobil, deținând in folosința gratuita suprafața de 51,64 mp., din care suprafața principala 19,23 mp., suprafața dependințe 32,41 mp. si suprafața teren aferent 38,73 mp.

Spațiul cu destinația de cabinet medical in suprafața utila de 66,1 mp. din care suprafața principala 30,59 mp, dependințe 35,51 mp si teren cota indiviza in de 49,57 mp., situat în Ploiești, str. Nicolae Iorga nr. 17, care a fost detinut in baza unui contract de comodat de către Cabinetul Medical Individual Dr. Dobrescu Marilena Georgeta in prezent este liber.

Supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.
i ct/Z-u^_ ■

MUNICIPIUL PLOIEȘTI ÎNREGISTRARE


00807u

80-5»%. L im

C~ />■ 7//) /7 Q/77 /?7 '7 7 77 7/u C/)A r£


.)


Crf- //^~

Q

C/.O


c_x>£Zz7


CMI dr.Raducanu Margareta - CUI 20429954

CNP 2560811293168


-----/

MlJNî,C,P,L,L PLdl£ȘTȚ~

'NREGISTRARE

....................006376
Domnule Primar,Subsemnata Raducanu Margareta Camelia, titular al CMI Raducanu M.Camelia cu sediul in Ploiești, str.Nicolae Iorga ni*. 17, solicit prelungirea contractului pentru spațiul detinut la adresa menționata, in care desfasor activitatea.

Data:

O S X' h . 20 i'


Semnătură:Domnului Primar al municipiului Ploiești


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA PENTRU ANALIZAREA SI REPARTIZAREA SPATIILOR CU ALTA DESTINAȚIE DECÂT ACEEA DE LOCUINȚA


PROCES VERBAL


încheiat in ședința comisiei pentru analizarea si repartizarea spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința din data de 24.08.2011

La ședința participa domnii consilieri Gheorghe Adina, Florin Sicoie, Elisabeta Popovici, Gabriel lonescu, Marius Mateescu

f '•

PRELUNGIRI CONTRACTE

1. Asociația Bolnavilor de Cancer Filiala Prahova - solicita prelungirea contractului de comodat pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, strada B-dul Independentei nr. 21. Spațiul este construit din fondul de stat.

Termenul contractului de comodat va expira la data de 02.09.2011.

Cerere nr.13611/08.08.2011.2. Uniunea Asociațiilor de Proprietari - solicita prelungirea contractului de închiriere pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, strada G-ral. V. ( dea nr. 1, bloc A7. Spațiul este construit din fondul de stat.

Termenul contractului de închiriere va expira la data de 31.10.2011

Cerere nr. 12975/27.07.20113. Agenția Județeană pentru Prestații Sociale Prahova - solicita prelungirea contractului de comodat pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. M. Kogalniceanu nr. 1, bl. B. Spațiul este construit din fondul de stat.

Termenul contractului de comodat va expira la data de 02.09.2011.

Cerere nr. 14615/18.08.2011


4. S.C. Zado Prod SRL - solicita prelungirea convenției pentru spati decât aceea de locuința situat in Ploiești, Insula Gara de Sud, modulul I.

Termenul convenției a expirat la data de 14.11.2010.

Cerere nr. 8806/23.05.2011.


Convenția nr.235288/30.11.2004 cu termen limita data de 14.11.2010 a fost încheiata intre Municipiul Ploiești si S.C. Zado Prod SRL pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, Insula Gara de Sud, modulul I, in suprafața utila de 9,00 mp.

Având in vedere faptul ca, urmare notificării, reprezentantul S.C. Zado Prod SRL nu s-a prezentat in vederea predării spațiului pe baza de proces verbal de predare primire, a fost întocmit referatul nr.272/25.03.2011 prin care s-a propus preluarea pe cale administrativa a spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, Insula Gara de Sud, modulul I.

Urmare deplasării efectuate in teren in data de 19.05.2011 la spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, Insula Gara Sud - modulul I, s-a constatat faptul ca la acest moment S.C. Zado Prod SRL folosește spațiul, fara forma contractuala.

■ .. întrucât S.C. Zado Prod SRL a folosit spațiul de la data expirării convenției, pentru a fi posibila recuperarea sumelor datorate pentru folosința spațiului ce a făcut obiectul convenției nr.235288/30.11.2004, a fost instituita obligație de plata pentru perioada 15.11.2010 (data incetarii convenției) pana la data preluării spațiului pe cale administrativa conform referatului nr.272/25.03.2011.

Prin Dispoziția nr. 2402/06.06.2011 emisa de Primarul municipiului Ploiești s-a aprobat constituirea comisiei pentru preluarea pe cale administrativa a spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, Insula Gara de Sud, modulul I ocupat de către S.C. Zado Prod S.R.L.

S.C. Zado Prod SRL nu figurează cu debite, acestea fiind achitate la zi. /

CERERI DIVERSE:

1. CMI Dr. Raducanu Camelia - solicita preluarea spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. N. lorga care a fost detinut de către CMI Dr. Dobrescu Marilena in vederea modernizării si aducerii acestuia la standardele impuse de activitatea medicala. Precizam faptul ca la data de 25.05.2011, spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. N. lorga nr. 17 care a fost detinut de către CMI. Dr. Dobrescu Marilena a fost predat pe baza de proces verbal de predare-primire către Municipiul Ploiești.

In ședința din data de 29.06.2.011 Comisia a amanat analizarea solicitării^        __z  . ,

2                             M \

X piv

  • 2. Avocatul Poporului Biroul Teritorial Ploiești - solicita o informare cu privire la petitia adresata de către domnul Petrescu Râul Alexandru in calitate de reprezentant al Asociației pentru Dezvoltare Europeana si Reconstrucție cu privire la solicitarea adresata Municipiului Ploiești privind acordarea unui spațiu in vederea desfășurării activitatii. <

L           CC                        -CC


  • 3. Dr. Sandulescu Cristian Dan - solicita acordarea unui spațiu cu destinația de cabinet medical in incinta Policlinicii Cina sau in alta locație, proprietate a Municipiului Ploiești, in vederea desfășurării activitatii.

Facem precizarea 5ca intre Municipiul Ploiești si Centrul de Diagnostic si Tratament Ploiești este încheiat un contract de administrare pentru folosința imobilului situat in Ploiești, JJ Andrei Muresanu nr. 56. In cadrul Centrului de Diagnostic si Tratament funcționează in baza unor contracte de concesiune încheiate cu Municipiul Ploiești 16 medici, iar in baza unor contracte de închiriere funcționează Casa Județeană de Pensii Prahova si S.C. Inac Cinafarm SRL. Conform prevederilor art. 36, alin. (2), lit. c) si alin. 5, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul local administrează domeniul public si privat al municipiului si hotărăște cu privire la modalitatea de valorificare a bunurilor din proprietatea municipiului Municipiului Ploiești, in condițiile legii. La art. 123, alin. 2 din aceeași lege este stipulat faptul ca vanzarea, concesionarea si.-inchirierea se fac prin licitație publica^organizata imconditiile legii.

CCC,/4. Situația solicitărilor de spatii cu alta destinație decât aceea de locuința p^ociatii, fundații, partide politie, alte instituții - stadiul completării dosarelor - anexa .


COMISIA : Președinte:

Membri:


  • - consilier

  • - consilier

  • - consilier

  • - consilier

  • - consilier


Marius Mateescu


Gheorghe Adina Gabriel lorțescu Florin Sicoie Elisabeta PopoviciCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării prin act adițional a contractului de comodat nr. 238765/21.01.2004 încheiat între Municipiul Ploiești si Cabinetul Medical Individual Dr. Răducanu Margareta Camelia in vederea extinderii în spațiul cu destinație de cabinet medical situat in Ploiești, str. Nicolae Iorga nr. 17

și a emis:


președinW^7

Bolocan Iulian


Data: