Hotărârea nr. 463/2011

Hotararea nr. 463 privind concesionarea directă a unui teren către Tutuianu Valeriu si Tutuianu Daniela în vederea extinderii constructiei proprietate personală situata în Ploiesti, str. Gheorghe Doja nr. 5, bl. 36C2, sc. A, ap. 29, parter, prin realizarea unei cai de acces (platforma orizontala si trepte de acces)

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR, 463 privind concesionarea directă a unui teren către Țuțuianu Valeriu și Țuțuianu Daniela în vederea extinderii construcției proprietate personală situată în Ploiești, str, Gheorghe Doja nr. 5, bl, 36C2, sc. A, ap. 29, parter, prin realizarea unei căi de acces (platformă orizontală și trepte de acces)

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar Cristian Dumitru și a domnilor Consilieri Iulian Bolocan, Valentin Marcu, Costel Horghidan și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu referitoare la concesionarea directă a unui teren către Țuțuianu Valeriu și Țuțuianu Daniela în vederea extinderii construcției proprietate personală situată în Ploiești, str. Gheorghe Doja nr. 5, bl. 36C2, sc. A, ap. 29, parter, prin realizarea unei căi de acces (platformă orizontală și trepte de acces);

Potrivit prevederilor art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu art. 15, lit. e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Văzând procesul verbal ale Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiate în 25.10.2011;

A

In temeiul art. 36 alin. (2), lit. c) și alin.(5), lit. b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafață de 4,37 mp, adiacent apartamentului nr. 29 situat în Ploiești, str. Gheorghe Doja nr. 5, bl. 36C2, sc. A, parter, identificat conform planului de situație întocmit de către P.F.A. Dragomir L. Traian “Leoteh” care constituie Anexa nr.l la prezenta hotărâre.

Art.2 - însușește evaluarea efectuată de către I.I. ANTONESCU I. ADRIAN -EVALUATOR pentru terenul în suprafață de 4,37 mp, adiacent apartamentului nr. 29 situat în Ploiești, str. Gheorghe Doja nr. 5, bl. 36C2, sc. A, parter, prevăzut la art. 1, care constituie Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3 - Aprobă concesionarea directă către Țuțuianu Valeriu și Țuțuianu Daniela a terenului în suprafață de 4,37 mp prevăzut la art. 1, în vederea extinderii construcției proprietate personală situată în Ploiești, str. Gheorghe Doja nr. 5, bl. 36C2, sc. A, parter, prin realizarea unei cai de acces (platforma orizontala si trepte de acces) la apartamentul existent.

Durata concesiunii este de 49 ani, cu drept de prelungire cu cel mult jumătate din durata inițială.

Art.4 - Stabilește redevența anuală pentru concesionarea terenului menționat la art. 1 astfel încât să se asigure recuperarea valorii terenului, stabilită de I.I. ANTONESCU I. ADRIAN - EVALUATOR, în termen de 10 ani și anume 430 lei/an pentru terenul în suprafață de 4,37 mp, adiacent apartamentului nr. 29 situat în Ploiești, str. Gheorghe Doja nr. 5, bl. 36C2, se. A, parter, atribuit către Țuțuianu Valeriu și Țuțuianu Daniela.

Art.5 - Aprobă ca redevența stabilită conform art.4 să se achite de către concesionar pe toată durata concesiunii. Redevența se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul National de Statistică.

Art.6 - împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de concesiune, în condițiile prevăzute în prezenta hotărâre.

Art.7 - Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.8 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 31 octombrie 2011CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE 7 la proiectul de hotărâre privind concesionarea directă a unui te: Valeriu și Țuțuianu Daniela în vederea extinderii construcției pi

situată în Ploiești, str. Gheorghe Doja nr. 5, bl. 36C2, sc. A, ap. 29, parter, prin realizarea unei cai de acces (platforma orizontala si trepte de acces)

în exercitarea atribuțiilor conferite prin Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Local hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor ce aparțin domeniului public sau privat de interes local.

Concesionarea pentru extinderea construcțiilor existente pe terenurile alăturate ce aparțin domeniului privat al localității este posibilă în condițiile art.15, litera e, din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Domnul Țuțuianu Valeriu și doamna Țuțuianu Daniela, în calitate de proprietari, în baza contractului de vânzare - cumpărare nr. 6894/08.04.1992, ai apartamentului situat în Ploiești, str. Gheorghe Doja nr. 5, bl. 36C2, sc. A, ap. 29, parter, au solicitat prin adresele înregistrate la Primăria municipiului Ploiești la nr. 6893/19.04.2011, nr. 6893/16.05.2011 si nr. 6893/19.10.2011, concesionarea terenului în suprafață de 4,37 mp situat la adresa sus menționata, în vederea edificării unei cai de acces (platforma orizontala si trepte de acces) la apartamentul existent.

Având în vedere cele prezentate precum și necesitatea de a atrage noi venituri la bugetul local, propunem concesionarea terenului proprietatea municipiului Ploiești în suprafața de 4,37 mp în vederea extinderii construcției proprietate personală situată în Ploiești, str. Gheorghe Doja nr. 5, bl. 36C2, sc. A, ap. 29, parter, prin realizarea unei cai de acces (platforma orizontala si trepte de acces) la apartamentul existent.

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alaturat.

Viceprimar:

Cristian Dumih

Consilieri:

Iulian Bolocan


Constantin Popa

Potrivit art.15, litera e) din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, terenurile destinate construirii se pot concesiona, fără licitație publică, cu plata taxei de redevență stabilită potrivit legii, pentru extinderea construcțiilor pe terenurile alăturate la cererea proprietarilor sau cu acordul acestora.

Prin cererile nr. 6893/19.04.2011, nr. 6893/16.05.2011 si nr. 6893/19.10.2011 cu documentația aferentă anexată, domnul Țuțuianu Valeriu și doamna Țuțuianu Daniela, în calitate de proprietari, în baza contractului de vânzare - cumpărare nr. 6894/08.04.1992, al apartamentului situat în Ploiești, str. Gheorghe Doja nr. 5, bl. 36C2, sc. A, ap. 29, parter, solicită concesionarea terenului în suprafață de 4,37 mp în vederea edificării unei cai de acces (platforma orizontala si trepte de acces).

Terenul în suprafață de 4,37 mp situat în Ploiești, str. Gheorghe Doja nr. 5, bl. 36C2, sc. A, ap. 29, solicitat pentru realizarea accesului din exterior (platforma orizontala si trepte de acces) face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

Domnul Țuțuianu Valeriu și doamna Țuțuianu Daniela au obținut avizele și acordurile privind utilitățile urbane și infrastructura stabilite prin Certificatul de urbanism nr. 175/21.02.2011.

Solicitările privind concesionarea terenului în suprafață de 4,37 mp, în vederea realizării unei cai de acces (platforma orizontala si trepte de acces) la apartamentul nr. 29 situat în Ploiești, str. Gheorghe Doja nr. 5, bl. 36C2, sc. A, parter au fost analizate în cadrul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale în ședința din 25.10.2011 primind aviz favorabil.

Prin adresa nr. 6893/19.10.2011 domnul Țuțuianu Valeriu a transmis un raport de evaluare întocmit de către I.I. ANTONESCU I. ADRIAN - EVALUATOR, privind concesionarea terenului in suprafața de 4,37 mp.

în cadrul ședinței din data de 25.10.2011 a Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale, comisia a emis aviz favorabil.

Conform raportului de evaluare întocmit de către LI. Antonescu I. Adrian valoarea de piața recomandata pentru terenul adiacent apartamentului nr. 29 situat în Ploiești, str. Gheorghe Doja nr. 5, bl. 36C2, sc. A, parter, in suprafața de 4,37 mp a fost stabilita la 4300 lei echivalentul a 1000 EURO (4,37 mp x 228,69 euro/mp = 1000 euro x 4,300 lei/euro = 4300 lei).

Având în vedere cele prezentate, propunem concesionarea terenului în suprafața de 4,37 mp adiacent apartamentului nr. 29 situat în Ploiești, str. Gheorghe Doja nr. 5, bl. 36C2, sc. A, parter, către Țuțuianu Valeriu și doamna Țuțuianu Daniela în vederea în vederea extinderii construcției proprietate personală prin realizarea unei cai de acces (platforma orizontala si trepte de acces) la apartamentul existent, pe o perioadă de 49 ani.

Pentru recuperarea valorii terenului in termen de 10 ani, rezulta o redeventa anuala de 430 lei (4300 lei : 10 ani = 430 lei/an). Redeventa stabilita se va achita de către concesionar pe toata durata concesiunii. Aceasta se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică. Plata redevenței se va efectua anual până la data de 15 martie a fiecărui an.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

DIRECTOR EXECUTIV, FlorinPetrache


ȘEF SERVICIU,

Vioric2'i?ă/trașcu

ȘEF SERVICIU, Gabriela Mândruțiu


VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,


DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL, CONTRACTE Sef Serviciu Financiar,

Cristina Vlaicu
întocmit:

■ ■. 7% ■ • ■.. ■ ■

.7..

: 1 /


Releveu Apartament7 ;'&cara-i;lpO-;                            .

L Te ntOnui ? Ploiești                            ’

Loeafitâtea : Ploiești

.Județul Prahova

Adresa : Str. Gh. Doja nr 5,Bl 36C2, Parter, Ap. 29 Nr. .Camere : 3 camere sî dependințe

Suprafața utilă : 70.38 mp

Suprafața teren^ferent: 13.77 mp

Suprafața de folosință în comun : 4.06 % cotă indiviză proprietar: Țuțuîanu Valerlu șiȚuțuiauu Daniela            . t

Con for ni t Cd n t’ra c t d e Vâ nzâ rc-C u m p ă rare n r. 63947’92

Număr cadastral provizoriu al bunului imobil


340


o|

<r>


DORMITOR


_ 166

- tnl'

n, CM

BAlf x

—U”~


.530


CAMERA DE 21

o

*4-

• cn


lo

r7


S H "U

iczn


DORMITOR

37P


iz<jn»


CQ|


j-~^ BUCĂTĂRIE


1-Proiectant Autorizat

7 Inginer JANCU.CONȘȚANȚ , Autorizația nr: lSOf/jg^4,

Persoană Fizica Autorjzaf^^

De O.N.C.G.C./6.f.'q^@zi7 Seria B nr.

ț


> .Vizat ,O.J.C.G.C Prahova

' GEODEZIE ȘîCARTC-GRAFIE -    „ '

- ? 7-•J.UDETUL PRAHOVA . „ ' ■ , -;••■■ '!

.....<£^‘


< Nr. tereg      >________________________

t VERIFICAT ȘI RgCgPȚlp^AT :   \

is pîCtOîȚ r <! Cpt c $ C UOVj CIU

•.•■'•.   '    ; [7

OBIECTUL ;

IpotecareApartanien t


7

F.

-

■ \b-

• " •>


^Beneficiar: Țuțuîanu'Valeriuși ? Țuțuîanu Daniela Str. Gh. Doja nr : ) . 5,Bl36C2,Parter,Ap.29 ,


i ■-l| ’ ‘ i . 1! * •

•ț . h’j

► 7-

■ i

i


-      ĂLBDNULUIIMOBIL

■ < ^'7 ■■..- ■ . .     ~'>Sca;râ':i::z500

Teritonul ^PÎpi ești Ldcălitatea f Ploiești Județul Prahova •

Adresa : Str. Gh. Doja nr 53136C2, Parter, Ap. 29 Proprietar : Țuțuianu Valeriu și Țuțuianu Daniela Suprafața totală teren : 289 mp

Conform : Contracție Vânzare-Cum parare nr. 6894/’92

Număr cadastral provizoriu ăl buruiluijmțgjj

Inventar de coordonate

Nr. Pct

x

' Y -1

1

1003.02

.1009:14

2

1004.2

1005.74

3 ■:

1,000.8

(.1.004:56

. 4 '

1006.63

987;67

< 5

101772

6/j";

rtlft15:5j5.

<SS9Zt7Î::

<V7jp

tțoWsT

: £9.983

8 :

1013.87

-1012;89Sistem de proiecție local, axa OX pe direc

c?                1
Proiecta^

' Inginer

Autorizația nr: 1504/1992

Persoană Fizicâ^^tffl^a^^

De O.N.C.G.Q/6       %

Seria B hr. f 13^9^5. r ț

•s- l»             Și

!

UL 1504/g2 Jjj ’   .'9ȘI®CTyîj--:

Ipotecare Apartament


Scara: 1; 10.000 1:500

Data : Oct-99


Beneficiar : Țuțuianu Valeriu și Țuțuianu Daniela Str.Gh. Doja nr 5,Bl 36C2, Parter, Ap. 29


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Țuțuianu Valeriu și Țuțuianu Daniela în vederea extinderii construcției proprietate personală situată în Ploiești, str. Gheorghe Doja nr. 5, bl. 36C2, sc. A, ap. 29, parter, prin realizarea unei căi de acces (platformă orizontală și trepte de acces)MAHICWI’RA

PE51CSIURAdin beton             c.s se bes;^Tu dor Serbcin BROASCA


CONDUCERE

! COORDONARE

DiRîCTCR

in;. Dat'ja Minai 1

j                1 beC GX.        tu 1

GENcRA-

Scgdan       1

1                             1                                     1                     p

DIRECTOR

xh.

li   1

A.’iO/îdr.

I                                        i                                                     i

~<Ș-; consoroiect u

Ser PROi:

I

I

ccc;ec^wc<

1 I

i


: SEHtW SARE, b&sr locui MW iri 22

SAUM fwj3J}wSeTAe£+ACCES----£_

?,-c<£Țlp2>?i^^c 3g1 VT/S-


V.TAO. !

__________________(SCARA I

'  '     CAK5<T7^=rCA&<-?57ț*Sj(J f d^T-200 j

I—:-HotU-ȘeACș.rjUi Cu   I______     !

___ yl'T’j Afjv F< NA<Z- A _ I D .-. XA i.}

-. , -VZ-b— >~c    ’ ! 0^20"!-; jJ


r.
SUPORT TOPC 1AFIC scara 1:500PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ

scara 1 : 10 000


TERITORIU ADMINISTRA TIV: PLOIEȘTI

Adresa: mun. Ploiești, str. Gheorghe Doja, nr. 5, bloc 36C2.

Parter, apartament 29, jud. Prahova.

Proprietar: ȚUȚUIANU VALERIU și ȚUȚUIANU DANIELA din mun. Ploiești, str. Nicolae Titulescu, nr. 70, jud. Prahova.

INVENTAR DE CCJQRDQNATE

SUPRAFAȚA BLOC 36C2


Act de proprietate: Contract de vănzare-cumpărare nr. 6894 din 08.04.1992. Corpul de proprietate are NR. CAD. 1442/36C2;-;29.

Suprafața utilă apartament: 70,38 mp.

Suprafața teren im propr. : 13,77 mp.

Cota indiviză:                  4,06 %

Suprafața bloc S=289.00 mp (S~-239.00 mp. din măsurători)

SUPRAFAȚA TEREN PROPUS PENTRU CONCESIONARE: S=4.37 mp.

DEN

’UNCI

CONT

COORDONATE

DIST

XCnJ

Ytn]

Cn]

1

383608.14

57S958.14

17.87

2

383613.68

579951.15

11.73

3

383624.83

579954.79

6.57

4

383622.79

579961.04

3.35

5

383625.98

579962.08

14.90

6

383621.35

579976.24

11.48

7

383610.44

3.60

8

383611.56

3.60

SUPRAFAȚA TEREN =239.00 mp


INVENTAR DE COORDONATE TEREN PROPUS CONCESIONARE (ACCES EXTERIOR)

DEN

’UNCT

CONT

COORDONATE

DIST

Cn]

XCnJ

YCn]

9

383611.51

579957.81

1.25

10

383610.32

579957.42

3.50

11

383611.41

579954.09

1.25

12

333612.60

579954.48

3.50

SUPRAFAȚA TEREN =4.37 mp


R.N.l

REPER NIVELMENT


Vizat O.C.P.I.-Prahova conf.L.50/1991

Republicata in 2004


QOI*W'


. . . TRAIAN „LEOTEH" PERSOANA FIZICA AUTORIZATA


OBIECTUL:    SUPORT TOPOGRAFIC

pentru plan de situație in vederea obținerii autorizației de construire - ACCES EXTERIOR


ORAGOMIP. TRAIAN

ERSOANA FIZICA AUTORIZATA DE

C P I a? se- a RO-S-F. nr 003-t


Proprietar ȚUȚUIANU VALEP.IU ș: ȚUȚUIANU DANIELA

s - „un F.'o.sjS s:r Nicclae Txlescu nr 70 jud Prahovai.Sediul social: PLOIEȘTI, str. SCORUȘULUI, nr. 5A, bloc 12B, ap. 19, județul PRAHOVA C.U.I. 27256199


EVALUĂRI BANCARE        A >

REEVALUĂRI          <<W

DOCUMENTAT!! TEHNICE

RAPORT DE EVALUAREUN TEREN AMPLASAT

IN PLOIEȘTI

STR. GH. DOJA NR.5 BI.36C2

JUD. PRAHOVA

IN VEDERE STABILIRII REDEVENTEI

OCTOMBRIE

TITULAR,

2011


Ing. Adrian Apton,escu

rr- W’E-- ;.-'-?f

•                              'A«:';-■-> ?. ' K- ■'••/•:'; ■■>■'.:'•■■• ■■■:

JWtâONESCU I. ffîmai.

RAPORT DE EVALUARE A PROPRIETĂȚII

IMOBILIARE TIP TEREN

PENTRU DETERMINAREA VALORII REDEVENTEI LUNARE


1.

EVALUATOR

T

ANTONESCU I. ADRIAN

Certificat/Legitimație

ANEVAR

Nr. 10543/2011

Asigurare protesionaia nivel de acoperire/nr./an

20.000 EURO /nr.1441 /2011

Reprezentant -funcția

Adrian Antonescu- titular

Expert evaluator

Adrian Antonescu

Parafa

Nr. 10543-valabilă 2011

Adresa evaluatorului

 • ■ Orașul: PLOIEȘTI

 • ■ Strada Scorușului nr. 5A, bloc 12B, scara 1, apartament 19

• Telefon: 0744.351.861, Fax: 0244.195.006

 • ■ E-mail: adrian@neodelphi.ro


PROPRIETATEA EVALUATĂ (conform inspecției)

Proprietate imobiliara compusă din:

1 TEREN in suprafața de 4,37 mp,situat pe raza Municipiului Ploiești Strada Gheorghe Doja nr. 5, BL 36C2

Proprietar

Persoană Juridica :Consiliul Local Ploiești

Adresa proprietății

Municipiul Ploiești Strada Gheorghe Doja nr. 5, Bl. 36C2

Condiții limitative deosebite

-

Terenul ce face obiectul prezentei lucrări urmeaza a fi concesionat in vederea construirii unei cai de acces la parterul blocului 36C2.

Suprafața ce se va concesiona este de 4,37 mp, improprie oricărei utilizări, fiind ocupata in prezent de trotuarul aferent blocului si de urme betonate ale unei alte construcții (parțial).

4. DECLARAREA VALORII VALOAREA DE PIAȚĂ ESTIMATĂ A PROPRIETĂȚII

TEREN 4.300 LEI SAU CONCESIUNE

14,337 LEI/LUNA

VAL

OARE A FĂRĂ T.V A.

2.

CLIENT (cel care plătește executarea raportului)

Persoană fizica TUTUJANU VALERIU

Adresa

• Orașul: Ploiești,

■ Strada Gheorghe Doja nr. 5, Bl. 36C2, Parter, ap. 29

DESTINATARUL

RAPORTULUI

Persoană fizica: TUTULANU VALERIU

3.CURS DE SCHIMB BNR LA DATA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE


1 EURO = 4.33 LEI
6.

i

DATE PRIVIND

DREPTUL DE

PROPRIETATE

Temei legal:

Contract de vanzare-cumparare 11755/8.04.1992, Notariatul de Stat Județean Prahova

Intabulat cu nr.846 conf incheierii 2291/10.11.1999

Dreptul de proprietate: Deplin

în ANEXA nr. 2 sunt prezentate copiile xerox ale actelor menționate.

7.

DATE PRIVIND

DOCUMENTAȚIA

CADASTRALĂ

în ANEXA nr. 3 sunt prezentate copiile xerox ale planurilor de situație

8.

i

UTILIZAREA ACTUALĂ

A PROPRIETĂȚII

Ocupate de proprietar- domeniu public

9.

DESCRIEREA ZONEI DE AMPLASARE

ZONA DE AMPLASARE

URBANA : INTRAVILAN Zona Nord semicentral

ARTERE IMPORTANTE DE CIRCULAȚIE ÎN APROPIERE

 • ■ Auto transport in comun la 200-350 m

 • ■ Feroviar: Gara Ploiești Sud la circa 2000 m

 • ■ Calitatea rețelelor de transport asfaltat in stare buna-

CARACTERUL

EDILITAR AL ZONEI

Tipul zonei

 • ■ Zona aproape exclusiv rezidențiala bine organizata. în zonă se află

 • ■ Rețea de transport în comun auto si tramvai

 • ■ Dotări civile complete, inclusiv supermaket, școala, sevicii ,et.c.

• •

UTILITĂȚI EDILITARE

 • ■ Rețea urbană de energie electrică: existentă

 • ■ Rețea urbană de apă: existentă

 • ■ Rețea urbană de termoficare: existentă

• Rețea urbană de gaze: existentă

 • ■ Rețea urbană de canalizare: existentă

 • ■ Rețea urbană de telefonie: existentă

GRADUL DE POLUARE ORIENTATIV.

* Poluare aeriana medie-intehsa

■ Poluare fonică moderata

AMBIENT

■ Trafic auto intens- strada principalaCONCLUZIE PRIVIND

Zona de referința favorabilă comercial

AMPLASAMENTUL

Dotări și rețele edilitare complete

Poluare medie

Ambient urban civilizat

W-C-X (P . ■ <• \ ■10.

DESCRIEREA TERNULUI

DATE GENERALE

IDENTIFICARE

Terenul ce face obiectul prezentei lucrări este teren cu destinația spati verde in fata blocului de locuințe, amplasat in vecinătatea imediata a blocului nr. 36C2, In intravilanul municipiului Ploiești, Prahova

Amplasamentul este in partea de Nord a Municipiului, adiacent unei artere importante (i Gh. Goja), la circa 0,5 km de Centru si la circa 400 m de Piața Centrala, S= 4,370 mp, avand o forma dreptunghiulara orientat aproximativ E-S

Zona este complet dotata cu utilități urbane( apa potabila, energie electrica, gaze, drumuri asfaltate si canalizare)

Terenul este plan, fara denivelări, cu stratul de apa freatica la adâncime.

ALTE DOTĂRI ȘI

AMENAJĂRI

Nu12 ANALIZA PIEȚEI IMOBILIARE

DEFINIREA PIEȚEI ȘI

SUBPIEȚEI

 • ■ Piața terenurilor cu destinația curti-constructii din zona se confrunta cu oferta medie, mai ales pentru terenuri cu suprafața mica- medie, dispersate si cu o cerere limitata pana Ia dispariție

 • ■ Din cercetarea ofertei in presa de mica publicitate, pe site-urile agențiilor imobiliare si publicitatea directa pe internet, rezulta o stagnare indelungata a cererii (mai ales pentru terenuri similare celui evaluat, cu perspective de dezvoltare urbanistica redusa cel puțin pentru un viitor previzibil si in conditiille actualei crize economice prelungite)

NATURA ZONEI

■ Zonă rezidențiala si comerciala puternic urbanizata cu dezvoltare puternica in trecut si redusa in prezent datorita lipsei ternurilor adecvate unor dezvoltări imobiliare semnificative

?V-‘. «j*’ L. ■ •* ,                    .          •;                   ?

 • ■ Din punct de vedere edilitar: zona în stagnare din lipsa cererii si a resurselor financiare necesare unor investiții masive.

 • ■ Din punct de vedere economic: zona relativ activa - micro firme, mica producție si sevicii (mai ales banei, zona Mihai Viteazul).

OFERTA DE

PROPRIETĂȚI

IMOBILIARE SIMILARE

 • ■ în stagnare

 • ■ Cerere foarte săracă

CEREREA DE

PROPRIETĂȚI

SIMILARE

în stagnare

Cerere in stagnare aproape inexistentaPIEȚEI

(RAPORTUL CERERE/ OFERTĂ)


OFERTE PREȚURI ÎN ZONĂ PENTRU PROPRIETĂȚI

SIMILAREMinim: 100 EURO /mp

Maxim: 350 EURO/mp cu circa 12 luni in urma, funcție de suprafața si poziția fata de zonele verzi si comerciale sau de obiective de agrement (parei, locuri de joaca etc.)


CONCLUZII ȘI TENDINȚE PRIVIND PIAȚA PROPRIETĂȚII


 • • Puternic dezechilibru în favoarea OFERTEI • *

 • • Tendință de stagnare in echilibru prelungit

 • ■ REZULTATUL CERCETĂRII: posibilitatea stagnării sau scăderii abrupte pentru viitor apropiat si creștere moderate a prețurilor din tr. III 2012 ( funcție de evoluția situației economice si politice]

 • ■ GREU VANDABIL


13. EVALUARE

REGLEMENTĂRI ȘI CADRU LEGAL

STANDARDE

INTERNAȚIONALE DE

EVALUARE-EDIȚIAA

VIII-A, 2007

 • ■ IVS 1 - Valoarea de piață - baze de evaluare

 • ■ IVS 2 - Baze de evaluare diferite de valoarea de piață

 • ■ IVS 3 - Raportarea evaluării

 • ■ IVA 2 - Evaluarea pentru garantarea împrumutului GN 1 - Evaluarea proprietății imobiliare

13.1. Abordarea (evaluarea) prin metoda comparației directe

în ANEXELE nr. 1.1 sil. 2 este prezentata determinarea valorii de piață prin metoda comparației de piață prin corecții brute.

VALOAREA DE PIAȚĂ DETERMINATĂ PRIN METODA COMPARAȚIEI DIRECTE AN 2011

TEREN 4.300 LEI

VALOAREA NU CONȚINE T.VA.


■ s

1.3.2 STABILIREA REDEVENTEI

Redeventa se sabileste in baza ipotezei ca valoarea terenului va fi recuperata pe durata unei generații de munca estimata la 25 ani adica 300 luni.

Rezulta o valoare de 4.300 lei/300 luni = 14,33 lei /luna in cazul in care nu se achita întreaga valoare intr-o singura rata.14.2 IPOTEZE ȘI CONDIȚII LIMITATIVE:


 • 1.  Prezentul raport este întocmit la cererea clientului și în scopul precizat Nu este permisă folosirea raportului de către o terță persoană fără obținerea, în prealabil, a acordului scris al clientului, autorului evaluării și evaluatorului verificator, așa cum se precizează la punctul 8 de mai jos. Nu se asumă responsabilitatea față de nici o altă persoană în afara clientului, destinatarului evaluării și celor care au obținut acordul scris și nu se acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, pagube rezultate în urma deciziilor sau acțiunilor întreprinse pe baza acestui raport

 • 2.  Raportul de evaluare își păstrează valabilitatea numai în situația în care condițiile de piață, reprezentate de factorii economici, sociali și politici, rămân nemodificate în raport cu cele existente la data întocmirii raportului de evaluare.

 • 3.  Evaluatorul nu este responsabil pentru problemele de natură legală, care afectează fie proprietatea imobiliară evaluată, fie dreptul de proprietate asupra acesteia și care nu sunt cunoscute de către evaluator. în acest sens se precizează că nu au fost făcute cercetări specifice la arhive, iar evaluatorul presupune că titlul de proprietate este valabil și se poate tranzacționa, că nu există datorii care au legătură cu proprietatea evaluată și aceasta nu este ipotecată sau închiriată. în cazul în care există o asemenea situație și este cunoscută, aceasta este menționată în raport Proprietatea imobiliară se evaluează pe baza premisei că aceasta se află în posesie legală (titlul de proprietate este valabil) și responsabilă.

 • 4.  Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind documentațiile de urbanism, legile de construcție și regulamentele sanitare, iar în cazul în care nu sunt respectate aceste cerințe, valoarea de piață va fi afectată.


 • 5.  Proprietatea nu a fost expertizată detaliat Orice schiță din raportul de evaluare prezintă dimensiunile aproximative ale proprietății și este realizată pentru a ajuta cititorul raportului să vizualizeze proprietatea. în cazul în care există documente relevante (măsurători de cadastru, expertize) acestea vor avea prioritate.

 • 6.  Dacă nu se arată altfel în raport, se înțelege că evaluatorul nu are cunoștință asupra stării ascunse sau invizibile a proprietății (inclusiv, dar fără a se limita doar la acestea, starea și structura solului, structura fizică, sistemele mecanice și alte sisteme de funcționare, fundația, etc.), sau asupra condițiilor adverse de mediu (de pe proprietatea imobiliara m cauză sau de pe o proprietate învecinată, inclusiv prezența substanțelor periculoase, substanțelor toxice etc.), care pot majora sau micșora valoarea proprietății. Se presupune că nu există astfel de condiții dacă ele nu au fost observate, la data inspecției, sau nu au devenit vizibile în perioada efectuării analizei obișnuite, necesară pentru întocmirea raportului de evaluare. Acest raport nu trebuie elaborat ca un audit de mediu sau ca un raport detaliat al stării proprietății, astfel de informații depășind sfera acestui raport și/sau calificarea evaluatorului. Evaluatorul nu oferă garanții explicite sau implicite în privința stării în care se află proprietatea și nu este responsabil pentru existența unor astfel de situații și a eventualelor lor consecințe și nici pentru eventualele procese tehnice de testare necesare descoperirii lor.


  8.


  9.


.'-X-                                                        ,1-        '                    .                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ■                        '                         ' '                 '      ' I

Evaluatorul obține informații, estimări și opinii necesare întocmirii raportului de evaluare, din surse pe care le consideră a fi credibile și evaluatorul consideră că acestea sunt adevărate și corecte. Evaluatorul nu își asumă responsabilitatea în privința acurateței informațiilor furnizate de terțe părți.

Conținutul acestui raport este confidențial pentru client și destinatar și autorul nu îl va dezvălui unei terțe persoane, cu excepția situațiilor prevăzute de Standardele Internationale de Evaluare și/sau atunci când proprietatea a intrat în atenția unui corp judiciar calificat

Evaluatorul a fost de acord să-și asume realizarea misiunii încredințate de către clientul numit în raport, în scopul utilizării precizate de către client și în scopul precizat în raport

 • 15. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Ca elaborator declar că raportul de evaluare, pe care îl semnez, a fost realizat în concordanță cu reglementările Standardelor Internaționale de Evaluare și cu ipotezele și condițiile limitative cuprinse în prezentul raport Declar că nu am nici o relație particulară cu clientul și nici un interes actual sau viitor față de proprietatea evaluată. Rezultatele prezentului raport de evaluare nu se bazează pe solicitarea obținerii unei anumite valori, solicitare venită din partea clientului sau a altor persoane care au interese legate de client sau de produsul bancar garantat iar remunerarea evaluării nu se face în funcție de satisfacerea unei asemenea solicitări. în aceste condiții, subsemnatul, în calitate de elaborator, imi asum responsabilitatea pentru datele și concluziile prezentate în prezentul raport de evaluare.

 • 16. CERTIFICARE


Subsemnatul certific în cunoștință de cauză și cu bună credință că:

 • 1. Afirmațiile declarate de către mine și cuprinse în prezentul raport sunt adevărate și corecte. Estimările și concluziile se bazează pe informații și date considerate de către evaluator ca fiind adevărate și corecte, precum și pe concluziile inspecției asupra proprietății, pe care am efectuat-o la data 18.10.2011.

 • 2. Analizele, opiniile și concluziile mele sunt limitate doar de ipotezele și concluziile limitative menționate și sunt analizele, opiniile și concluziile mele profesionale personale, imparțiale și nepărtinitoare.

 • 3. Nu am interese anterioare, prezente sau viitoare în privința proprietății imobiliare care face obiectul prezentului raport de evaluare și nu am nici un interes personal privind părțile implicate în prezenta misiune, excepție făcând rolul menționat aici.

 • 4. Implicarea mea în această misiune nu este condiționată de formularea sau prezentarea unui rezultat prestabilit legat de mărimea valorii estimate sau impus de destinatarul evaluării și legat de producerea unui eveniment care favorizează cauza clientului în funcție de opinia mea.

 • 5. Analizele, opiniile și concluziile mele au fost formulate, la fel ca și întocmirea acestui raport, în concordanță cu Standardele Internaționale de Evaluare.

 • 6. Posed cunoștințele și experiența necesare îndeplinirii misiunii în mod competent Cu excepția persoanelor menționate in raportul de evaluare, nici o altă persoană nu mi-a acordat asistență profesională m vederea îndeplinirii acestei misiuni de evaluare.


 • 17. RECONCILIEREA VALORILOR. DECLARAREA VALORII SELECTATE

întrucât piața ternurilor agricole cu suprafețe similare din zona este in stagnare prelungita, o abordare pe baza comparațiilor de piața nu ar conduce la rezultate fiabile. Au fost identificate oferte de vanzare pentru terenuri extravilane din zona vechi de peste 24 ^e luni, reduse cu circa 50%, si care nu si-au găsit inca cumpărător.

Abordarea pe baza Celei Mai Bune Utilzari (in cazul de fata dezvoltarea unor complexuri rezidențiale) nu a fost considerata realista di cauza lipsei infrastructurii urbane, atat in prezent, cat sțintr-un viitor previzibil                                                                           L-          . ■. \‘j: &

Din acest motiv s-a ales abordarea bazata pe valori de randament, in Condițiile exploatării derecte a terenurilor. S-a tinut de asemeni, seama de forma geometrica a terenurilor, de pozițiajaft^pt ce conduce la o scădere a randamentelor lucrărilor mecanizate.

ÎN URMA EVALUĂRII EFECTUATE DE MINE , A ANALIZEI INFORMAȚIILOR APLICABILE ȘI A

> FACTORILOR RELEVANȚI, OPINIA MEA ESTE CĂ VALOAREA DE PIAȚĂ A PROPRIETĂȚII IMOBILIARE DESCRISE ESTE:                                           • -

VALOAREA DE PIAȚĂ RECOMANDATĂ

TEREN 4.300 LEI SAU

14.33 LEI/LUNA

VALOAREA ESTE FĂRĂ T.V.A.


ANEXE

ANEXA Nr. 1:

ANEXA Nr. 2

ANEXA

ANEXA A:

ANEXA B:


Determinarea valorii prin capitalizarea profitului brut Fotografii din satelit ale zonei

Fotografii ale proprietății

Contracte de vânzare/cumpărare

Planuri de situație
ANEXA nr.1.1

__• __________

ABORDARE PRIN METODA COMPARAȚIILOR DE

PIAȚA (TEREN)              an 201

Elemente de comparație

Subiect

Comp A

Comp B

Comp C <.. / C

Suprafața

4.37

300

271

/     450

Preț (oferta/vanzare) (Eur/mp)

250

332

feA r<

Drepturi de proprietate

DOMENIU PUBLIC

integral

integral

integral

Valoarea corecției (Euro/mp)

10%

10%

20%

Preț corectat

275

365

53

Condiții de vanzare (-20% din oferta')

oferta

oferta

oferta

Valoarea corecției (Euro/mp)

55.00

73.04

' 10.56

Preț corectat

220.00

292.16

42.24

Localizare

MAI SLAB

MAI SLAB

MAI SLAB

Valoarea corecției (%)

10%

10%

10%

Preț corectat

242.00

321.38

46.46

Acces

MAI BUN

MAI BUN

MAI BUN

Valoarea corecției (%)

-10%

-10%

-10%

Valoarea corecției (EUR/mp)

-24

-32

-5

Preț corectat

217.80

289.24

41.82

Destinația (utilizarea terenului)

ALEE PIETONALA

CONSTRUIBIL

CONSTRUIBIL

CONSTRUIBIL

Valoarea corecției (eur/mp)

0

0

0

Preț corectat

217.80

289.24

41.82

Utilități

toate

toate

toate

toate

Valoarea corecției (EUR/mp)

~W

0.00

0.00

Preț corectat

217.80

289.24

41.82

Suprafața

4.37

300

271

450

Corecție procentuala

5%

-5%

5%

Valoarea corecției (EUR/mp)

10.89

-14.46

2.09

Preț corectat

228.69

274.78

43.91

Si altele (deschiderea la strada, forma, PUZ, panta etc)

plan

plan

plan

plan

Total corecție bruta

137.09

182.06

30.32

total corecție bruta cea mai mica

30

Valoarea estimata

rotund

228.69 EUR/mp

S teren = 4.37 mp

1,000 €|         4,300

CARACTERISTICI

TIP TEREN:

SUPRAFAȚA:

FRONT STRADAL:

LA SOSEA:

CONSTRUCȚIE PE TEREN:

PREȚ MP:

PREȚ TEREN:

ALTE AMENAJARI

ALTE INFORMAȚII

Nr. fronturi stradale - 1

Destinație - rezidențial

Alte caracteristici - Construcție demolabila, Acces auto

Clasificare teren - intravilan

UTILITATI

Utilitati: Apa, Canalizare, Gaz, Curent

intravilan

300,00 mp

10.00 m


1

250,00 EUR

75.000,00 EUR
■ - ■' *»•/>' ■•-v'cz' Teren intravilan de vanzare in zona Gheorghe Doja, Ploiești, județul Prahova


Teren intravilan de vanzare in zona Gheorghe Doja, Ploiești, județul Prahova                                             ' *

intravilan

271 mp

25.00 m


ID#:


90.000 EUR

X000130A8

ALTE INFORMAȚII

Nr. fronturi stradale - 1 Destinație - rezidențial

Alte caracteristici - La sosea, Acces auto, Teren împrejmuit Clasificare teren - intravilan

Alte detalii - POT=50%, CUT=1.5, regim de inaltime P+2E UTILITATI

Utilitati: Apa, Canalizare, Gaz, Curent

LOCALIZARE PE HARTA


OFERTA C
20.000 EUR (negociabil)

ID : X2L813031 Agent: IOANA AX1NTE (0731-348133)


Caracteristici

Suprafața teren: 450 mp Categorie: Intravilan Front stradal: 19.7 m Construcție pe teren: Nu Nr. fronturi: -Suprafața construita: -

Utilitati

v'Curent, Utilitati in zona

Destinație rezidențial

Alte informații

Suprafața de teren oferita spre vanzare variaza intre 400 - 500 mp, in funcție de dorința clientului.

Alte detalii zona:

Disponibilitate proprietate: imediat


MAHICWI’RA

PE51CSIURAdin beton             c.s se bes;^Tu dor Serbcin BROASCA


CONDUCERE

! COORDONARE

DiRîCTCR

in;. Dat'ja Minai 1

j                1 beC GX.        tu 1

GENcRA-

Scgdan       1

1                             1                                     1                     p

DIRECTOR

xh.

li   1

A.’iO/îdr.

I                                        i                                                     i

~<Ș-; consoroiect u

Ser PROi:

I

I

ccc;ec^wc<

1 I

i


: SEHtW SARE, b&sr locui MW iri 22

SAUM fwj3J}wSeTAe£+ACCES----£_

?,-c<£Țlp2>?i^^c 3g1 VT/S-


V.TAO. !

__________________(SCARA I

'  '     CAK5<T7^=rCA&<-?57ț*Sj(J f d^T-200 j

I—:-HotU-ȘeACș.rjUi Cu   I______     !

___ yl'T’j Afjv F< NA<Z- A _ I D .-. XA i.}

-. , -VZ-b— >~c    ’ ! 0^20"!-; jJ


r.
SUPORT TOPC 1AFIC scara 1:500PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ

scara 1 : 10 000


TERITORIU ADMINISTRA TIV: PLOIEȘTI

Adresa: mun. Ploiești, str. Gheorghe Doja, nr. 5, bloc 36C2.

Parter, apartament 29, jud. Prahova.

Proprietar: ȚUȚUIANU VALERIU și ȚUȚUIANU DANIELA din mun. Ploiești, str. Nicolae Titulescu, nr. 70, jud. Prahova.

INVENTAR DE CCJQRDQNATE

SUPRAFAȚA BLOC 36C2


Act de proprietate: Contract de vănzare-cumpărare nr. 6894 din 08.04.1992. Corpul de proprietate are NR. CAD. 1442/36C2;-;29.

Suprafața utilă apartament: 70,38 mp.

Suprafața teren im propr. : 13,77 mp.

Cota indiviză:                  4,06 %

Suprafața bloc S=289.00 mp (S~-239.00 mp. din măsurători)

SUPRAFAȚA TEREN PROPUS PENTRU CONCESIONARE: S=4.37 mp.

DEN

’UNCI

CONT

COORDONATE

DIST

XCnJ

Ytn]

Cn]

1

383608.14

57S958.14

17.87

2

383613.68

579951.15

11.73

3

383624.83

579954.79

6.57

4

383622.79

579961.04

3.35

5

383625.98

579962.08

14.90

6

383621.35

579976.24

11.48

7

383610.44

3.60

8

383611.56

3.60

SUPRAFAȚA TEREN =239.00 mp


INVENTAR DE COORDONATE TEREN PROPUS CONCESIONARE (ACCES EXTERIOR)

DEN

’UNCT

CONT

COORDONATE

DIST

Cn]

XCnJ

YCn]

9

383611.51

579957.81

1.25

10

383610.32

579957.42

3.50

11

383611.41

579954.09

1.25

12

333612.60

579954.48

3.50

SUPRAFAȚA TEREN =4.37 mp


R.N.l

REPER NIVELMENT


Vizat O.C.P.I.-Prahova conf.L.50/1991

Republicata in 2004


QOI*W'


. . . TRAIAN „LEOTEH" PERSOANA FIZICA AUTORIZATA


OBIECTUL:    SUPORT TOPOGRAFIC

pentru plan de situație in vederea obținerii autorizației de construire - ACCES EXTERIOR


ORAGOMIP. TRAIAN

ERSOANA FIZICA AUTORIZATA DE

C P I a? se- a RO-S-F. nr 003-t


Proprietar ȚUȚUIANU VALEP.IU ș: ȚUȚUIANU DANIELA

s - „un F.'o.sjS s:r Nicclae Txlescu nr 70 jud Prahovai.Sediul social: PLOIEȘTI, str. SCORUȘULUI, nr. 5A, bloc 12B, ap. 19, județul PRAHOVA C.U.I. 27256199


EVALUĂRI BANCARE        A >

REEVALUĂRI          <<W

DOCUMENTAT!! TEHNICE

RAPORT DE EVALUAREUN TEREN AMPLASAT

IN PLOIEȘTI

STR. GH. DOJA NR.5 BI.36C2

JUD. PRAHOVA

IN VEDERE STABILIRII REDEVENTEI

OCTOMBRIE

TITULAR,

2011


Ing. Adrian Apton,escu

rr- W’E-- ;.-'-?f

•                              'A«:';-■-> ?. ' K- ■'••/•:'; ■■>■'.:'•■■• ■■■:

JWtâONESCU I. ffîmai.

RAPORT DE EVALUARE A PROPRIETĂȚII

IMOBILIARE TIP TEREN

PENTRU DETERMINAREA VALORII REDEVENTEI LUNARE


1.

EVALUATOR

T

ANTONESCU I. ADRIAN

Certificat/Legitimație

ANEVAR

Nr. 10543/2011

Asigurare protesionaia nivel de acoperire/nr./an

20.000 EURO /nr.1441 /2011

Reprezentant -funcția

Adrian Antonescu- titular

Expert evaluator

Adrian Antonescu

Parafa

Nr. 10543-valabilă 2011

Adresa evaluatorului

 • ■ Orașul: PLOIEȘTI

 • ■ Strada Scorușului nr. 5A, bloc 12B, scara 1, apartament 19

• Telefon: 0744.351.861, Fax: 0244.195.006

 • ■ E-mail: adrian@neodelphi.ro


PROPRIETATEA EVALUATĂ (conform inspecției)

Proprietate imobiliara compusă din:

1 TEREN in suprafața de 4,37 mp,situat pe raza Municipiului Ploiești Strada Gheorghe Doja nr. 5, BL 36C2

Proprietar

Persoană Juridica :Consiliul Local Ploiești

Adresa proprietății

Municipiul Ploiești Strada Gheorghe Doja nr. 5, Bl. 36C2

Condiții limitative deosebite

-

Terenul ce face obiectul prezentei lucrări urmeaza a fi concesionat in vederea construirii unei cai de acces la parterul blocului 36C2.

Suprafața ce se va concesiona este de 4,37 mp, improprie oricărei utilizări, fiind ocupata in prezent de trotuarul aferent blocului si de urme betonate ale unei alte construcții (parțial).

4. DECLARAREA VALORII VALOAREA DE PIAȚĂ ESTIMATĂ A PROPRIETĂȚII

TEREN 4.300 LEI SAU CONCESIUNE

14,337 LEI/LUNA

VAL

OARE A FĂRĂ T.V A.

2.

CLIENT (cel care plătește executarea raportului)

Persoană fizica TUTUJANU VALERIU

Adresa

• Orașul: Ploiești,

■ Strada Gheorghe Doja nr. 5, Bl. 36C2, Parter, ap. 29

DESTINATARUL

RAPORTULUI

Persoană fizica: TUTULANU VALERIU

3.CURS DE SCHIMB BNR LA DATA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE


1 EURO = 4.33 LEI
6.

i

DATE PRIVIND

DREPTUL DE

PROPRIETATE

Temei legal:

Contract de vanzare-cumparare 11755/8.04.1992, Notariatul de Stat Județean Prahova

Intabulat cu nr.846 conf incheierii 2291/10.11.1999

Dreptul de proprietate: Deplin

în ANEXA nr. 2 sunt prezentate copiile xerox ale actelor menționate.

7.

DATE PRIVIND

DOCUMENTAȚIA

CADASTRALĂ

în ANEXA nr. 3 sunt prezentate copiile xerox ale planurilor de situație

8.

i

UTILIZAREA ACTUALĂ

A PROPRIETĂȚII

Ocupate de proprietar- domeniu public

9.

DESCRIEREA ZONEI DE AMPLASARE

ZONA DE AMPLASARE

URBANA : INTRAVILAN Zona Nord semicentral

ARTERE IMPORTANTE DE CIRCULAȚIE ÎN APROPIERE

 • ■ Auto transport in comun la 200-350 m

 • ■ Feroviar: Gara Ploiești Sud la circa 2000 m

 • ■ Calitatea rețelelor de transport asfaltat in stare buna-

CARACTERUL

EDILITAR AL ZONEI

Tipul zonei

 • ■ Zona aproape exclusiv rezidențiala bine organizata. în zonă se află

 • ■ Rețea de transport în comun auto si tramvai

 • ■ Dotări civile complete, inclusiv supermaket, școala, sevicii ,et.c.

• •

UTILITĂȚI EDILITARE

 • ■ Rețea urbană de energie electrică: existentă

 • ■ Rețea urbană de apă: existentă

 • ■ Rețea urbană de termoficare: existentă

• Rețea urbană de gaze: existentă

 • ■ Rețea urbană de canalizare: existentă

 • ■ Rețea urbană de telefonie: existentă

GRADUL DE POLUARE ORIENTATIV.

* Poluare aeriana medie-intehsa

■ Poluare fonică moderata

AMBIENT

■ Trafic auto intens- strada principalaCONCLUZIE PRIVIND

Zona de referința favorabilă comercial

AMPLASAMENTUL

Dotări și rețele edilitare complete

Poluare medie

Ambient urban civilizat

W-C-X (P . ■ <• \ ■10.

DESCRIEREA TERNULUI

DATE GENERALE

IDENTIFICARE

Terenul ce face obiectul prezentei lucrări este teren cu destinația spati verde in fata blocului de locuințe, amplasat in vecinătatea imediata a blocului nr. 36C2, In intravilanul municipiului Ploiești, Prahova

Amplasamentul este in partea de Nord a Municipiului, adiacent unei artere importante (i Gh. Goja), la circa 0,5 km de Centru si la circa 400 m de Piața Centrala, S= 4,370 mp, avand o forma dreptunghiulara orientat aproximativ E-S

Zona este complet dotata cu utilități urbane( apa potabila, energie electrica, gaze, drumuri asfaltate si canalizare)

Terenul este plan, fara denivelări, cu stratul de apa freatica la adâncime.

ALTE DOTĂRI ȘI

AMENAJĂRI

Nu12 ANALIZA PIEȚEI IMOBILIARE

DEFINIREA PIEȚEI ȘI

SUBPIEȚEI

 • ■ Piața terenurilor cu destinația curti-constructii din zona se confrunta cu oferta medie, mai ales pentru terenuri cu suprafața mica- medie, dispersate si cu o cerere limitata pana Ia dispariție

 • ■ Din cercetarea ofertei in presa de mica publicitate, pe site-urile agențiilor imobiliare si publicitatea directa pe internet, rezulta o stagnare indelungata a cererii (mai ales pentru terenuri similare celui evaluat, cu perspective de dezvoltare urbanistica redusa cel puțin pentru un viitor previzibil si in conditiille actualei crize economice prelungite)

NATURA ZONEI

■ Zonă rezidențiala si comerciala puternic urbanizata cu dezvoltare puternica in trecut si redusa in prezent datorita lipsei ternurilor adecvate unor dezvoltări imobiliare semnificative

?V-‘. «j*’ L. ■ •* ,                    .          •;                   ?

 • ■ Din punct de vedere edilitar: zona în stagnare din lipsa cererii si a resurselor financiare necesare unor investiții masive.

 • ■ Din punct de vedere economic: zona relativ activa - micro firme, mica producție si sevicii (mai ales banei, zona Mihai Viteazul).

OFERTA DE

PROPRIETĂȚI

IMOBILIARE SIMILARE

 • ■ în stagnare

 • ■ Cerere foarte săracă

CEREREA DE

PROPRIETĂȚI

SIMILARE

în stagnare

Cerere in stagnare aproape inexistentaPIEȚEI

(RAPORTUL CERERE/ OFERTĂ)


OFERTE PREȚURI ÎN ZONĂ PENTRU PROPRIETĂȚI

SIMILAREMinim: 100 EURO /mp

Maxim: 350 EURO/mp cu circa 12 luni in urma, funcție de suprafața si poziția fata de zonele verzi si comerciale sau de obiective de agrement (parei, locuri de joaca etc.)


CONCLUZII ȘI TENDINȚE PRIVIND PIAȚA PROPRIETĂȚII


 • • Puternic dezechilibru în favoarea OFERTEI • *

 • • Tendință de stagnare in echilibru prelungit

 • ■ REZULTATUL CERCETĂRII: posibilitatea stagnării sau scăderii abrupte pentru viitor apropiat si creștere moderate a prețurilor din tr. III 2012 ( funcție de evoluția situației economice si politice]

 • ■ GREU VANDABIL


13. EVALUARE

REGLEMENTĂRI ȘI CADRU LEGAL

STANDARDE

INTERNAȚIONALE DE

EVALUARE-EDIȚIAA

VIII-A, 2007

 • ■ IVS 1 - Valoarea de piață - baze de evaluare

 • ■ IVS 2 - Baze de evaluare diferite de valoarea de piață

 • ■ IVS 3 - Raportarea evaluării

 • ■ IVA 2 - Evaluarea pentru garantarea împrumutului GN 1 - Evaluarea proprietății imobiliare

13.1. Abordarea (evaluarea) prin metoda comparației directe

în ANEXELE nr. 1.1 sil. 2 este prezentata determinarea valorii de piață prin metoda comparației de piață prin corecții brute.

VALOAREA DE PIAȚĂ DETERMINATĂ PRIN METODA COMPARAȚIEI DIRECTE AN 2011

TEREN 4.300 LEI

VALOAREA NU CONȚINE T.VA.


■ s

1.3.2 STABILIREA REDEVENTEI

Redeventa se sabileste in baza ipotezei ca valoarea terenului va fi recuperata pe durata unei generații de munca estimata la 25 ani adica 300 luni.

Rezulta o valoare de 4.300 lei/300 luni = 14,33 lei /luna in cazul in care nu se achita întreaga valoare intr-o singura rata.14.2 IPOTEZE ȘI CONDIȚII LIMITATIVE:


 • 1.  Prezentul raport este întocmit la cererea clientului și în scopul precizat Nu este permisă folosirea raportului de către o terță persoană fără obținerea, în prealabil, a acordului scris al clientului, autorului evaluării și evaluatorului verificator, așa cum se precizează la punctul 8 de mai jos. Nu se asumă responsabilitatea față de nici o altă persoană în afara clientului, destinatarului evaluării și celor care au obținut acordul scris și nu se acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, pagube rezultate în urma deciziilor sau acțiunilor întreprinse pe baza acestui raport

 • 2.  Raportul de evaluare își păstrează valabilitatea numai în situația în care condițiile de piață, reprezentate de factorii economici, sociali și politici, rămân nemodificate în raport cu cele existente la data întocmirii raportului de evaluare.

 • 3.  Evaluatorul nu este responsabil pentru problemele de natură legală, care afectează fie proprietatea imobiliară evaluată, fie dreptul de proprietate asupra acesteia și care nu sunt cunoscute de către evaluator. în acest sens se precizează că nu au fost făcute cercetări specifice la arhive, iar evaluatorul presupune că titlul de proprietate este valabil și se poate tranzacționa, că nu există datorii care au legătură cu proprietatea evaluată și aceasta nu este ipotecată sau închiriată. în cazul în care există o asemenea situație și este cunoscută, aceasta este menționată în raport Proprietatea imobiliară se evaluează pe baza premisei că aceasta se află în posesie legală (titlul de proprietate este valabil) și responsabilă.

 • 4.  Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind documentațiile de urbanism, legile de construcție și regulamentele sanitare, iar în cazul în care nu sunt respectate aceste cerințe, valoarea de piață va fi afectată.


 • 5.  Proprietatea nu a fost expertizată detaliat Orice schiță din raportul de evaluare prezintă dimensiunile aproximative ale proprietății și este realizată pentru a ajuta cititorul raportului să vizualizeze proprietatea. în cazul în care există documente relevante (măsurători de cadastru, expertize) acestea vor avea prioritate.

 • 6.  Dacă nu se arată altfel în raport, se înțelege că evaluatorul nu are cunoștință asupra stării ascunse sau invizibile a proprietății (inclusiv, dar fără a se limita doar la acestea, starea și structura solului, structura fizică, sistemele mecanice și alte sisteme de funcționare, fundația, etc.), sau asupra condițiilor adverse de mediu (de pe proprietatea imobiliara m cauză sau de pe o proprietate învecinată, inclusiv prezența substanțelor periculoase, substanțelor toxice etc.), care pot majora sau micșora valoarea proprietății. Se presupune că nu există astfel de condiții dacă ele nu au fost observate, la data inspecției, sau nu au devenit vizibile în perioada efectuării analizei obișnuite, necesară pentru întocmirea raportului de evaluare. Acest raport nu trebuie elaborat ca un audit de mediu sau ca un raport detaliat al stării proprietății, astfel de informații depășind sfera acestui raport și/sau calificarea evaluatorului. Evaluatorul nu oferă garanții explicite sau implicite în privința stării în care se află proprietatea și nu este responsabil pentru existența unor astfel de situații și a eventualelor lor consecințe și nici pentru eventualele procese tehnice de testare necesare descoperirii lor.


  8.


  9.


.'-X-                                                        ,1-        '                    .                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ■                        '                         ' '                 '      ' I

Evaluatorul obține informații, estimări și opinii necesare întocmirii raportului de evaluare, din surse pe care le consideră a fi credibile și evaluatorul consideră că acestea sunt adevărate și corecte. Evaluatorul nu își asumă responsabilitatea în privința acurateței informațiilor furnizate de terțe părți.

Conținutul acestui raport este confidențial pentru client și destinatar și autorul nu îl va dezvălui unei terțe persoane, cu excepția situațiilor prevăzute de Standardele Internationale de Evaluare și/sau atunci când proprietatea a intrat în atenția unui corp judiciar calificat

Evaluatorul a fost de acord să-și asume realizarea misiunii încredințate de către clientul numit în raport, în scopul utilizării precizate de către client și în scopul precizat în raport

 • 15. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Ca elaborator declar că raportul de evaluare, pe care îl semnez, a fost realizat în concordanță cu reglementările Standardelor Internaționale de Evaluare și cu ipotezele și condițiile limitative cuprinse în prezentul raport Declar că nu am nici o relație particulară cu clientul și nici un interes actual sau viitor față de proprietatea evaluată. Rezultatele prezentului raport de evaluare nu se bazează pe solicitarea obținerii unei anumite valori, solicitare venită din partea clientului sau a altor persoane care au interese legate de client sau de produsul bancar garantat iar remunerarea evaluării nu se face în funcție de satisfacerea unei asemenea solicitări. în aceste condiții, subsemnatul, în calitate de elaborator, imi asum responsabilitatea pentru datele și concluziile prezentate în prezentul raport de evaluare.

 • 16. CERTIFICARE


Subsemnatul certific în cunoștință de cauză și cu bună credință că:

 • 1. Afirmațiile declarate de către mine și cuprinse în prezentul raport sunt adevărate și corecte. Estimările și concluziile se bazează pe informații și date considerate de către evaluator ca fiind adevărate și corecte, precum și pe concluziile inspecției asupra proprietății, pe care am efectuat-o la data 18.10.2011.

 • 2. Analizele, opiniile și concluziile mele sunt limitate doar de ipotezele și concluziile limitative menționate și sunt analizele, opiniile și concluziile mele profesionale personale, imparțiale și nepărtinitoare.

 • 3. Nu am interese anterioare, prezente sau viitoare în privința proprietății imobiliare care face obiectul prezentului raport de evaluare și nu am nici un interes personal privind părțile implicate în prezenta misiune, excepție făcând rolul menționat aici.

 • 4. Implicarea mea în această misiune nu este condiționată de formularea sau prezentarea unui rezultat prestabilit legat de mărimea valorii estimate sau impus de destinatarul evaluării și legat de producerea unui eveniment care favorizează cauza clientului în funcție de opinia mea.

 • 5. Analizele, opiniile și concluziile mele au fost formulate, la fel ca și întocmirea acestui raport, în concordanță cu Standardele Internaționale de Evaluare.

 • 6. Posed cunoștințele și experiența necesare îndeplinirii misiunii în mod competent Cu excepția persoanelor menționate in raportul de evaluare, nici o altă persoană nu mi-a acordat asistență profesională m vederea îndeplinirii acestei misiuni de evaluare.


 • 17. RECONCILIEREA VALORILOR. DECLARAREA VALORII SELECTATE

întrucât piața ternurilor agricole cu suprafețe similare din zona este in stagnare prelungita, o abordare pe baza comparațiilor de piața nu ar conduce la rezultate fiabile. Au fost identificate oferte de vanzare pentru terenuri extravilane din zona vechi de peste 24 ^e luni, reduse cu circa 50%, si care nu si-au găsit inca cumpărător.

Abordarea pe baza Celei Mai Bune Utilzari (in cazul de fata dezvoltarea unor complexuri rezidențiale) nu a fost considerata realista di cauza lipsei infrastructurii urbane, atat in prezent, cat sțintr-un viitor previzibil                                                                           L-          . ■. \‘j: &

Din acest motiv s-a ales abordarea bazata pe valori de randament, in Condițiile exploatării derecte a terenurilor. S-a tinut de asemeni, seama de forma geometrica a terenurilor, de pozițiajaft^pt ce conduce la o scădere a randamentelor lucrărilor mecanizate.

ÎN URMA EVALUĂRII EFECTUATE DE MINE , A ANALIZEI INFORMAȚIILOR APLICABILE ȘI A

> FACTORILOR RELEVANȚI, OPINIA MEA ESTE CĂ VALOAREA DE PIAȚĂ A PROPRIETĂȚII IMOBILIARE DESCRISE ESTE:                                           • -

VALOAREA DE PIAȚĂ RECOMANDATĂ

TEREN 4.300 LEI SAU

14.33 LEI/LUNA

VALOAREA ESTE FĂRĂ T.V.A.


ANEXE

ANEXA Nr. 1:

ANEXA Nr. 2

ANEXA

ANEXA A:

ANEXA B:


Determinarea valorii prin capitalizarea profitului brut Fotografii din satelit ale zonei

Fotografii ale proprietății

Contracte de vânzare/cumpărare

Planuri de situație
ANEXA nr.1.1

__• __________

ABORDARE PRIN METODA COMPARAȚIILOR DE

PIAȚA (TEREN)              an 201

Elemente de comparație

Subiect

Comp A

Comp B

Comp C <.. / C

Suprafața

4.37

300

271

/     450

Preț (oferta/vanzare) (Eur/mp)

250

332

feA r<

Drepturi de proprietate

DOMENIU PUBLIC

integral

integral

integral

Valoarea corecției (Euro/mp)

10%

10%

20%

Preț corectat

275

365

53

Condiții de vanzare (-20% din oferta')

oferta

oferta

oferta

Valoarea corecției (Euro/mp)

55.00

73.04

' 10.56

Preț corectat

220.00

292.16

42.24

Localizare

MAI SLAB

MAI SLAB

MAI SLAB

Valoarea corecției (%)

10%

10%

10%

Preț corectat

242.00

321.38

46.46

Acces

MAI BUN

MAI BUN

MAI BUN

Valoarea corecției (%)

-10%

-10%

-10%

Valoarea corecției (EUR/mp)

-24

-32

-5

Preț corectat

217.80

289.24

41.82

Destinația (utilizarea terenului)

ALEE PIETONALA

CONSTRUIBIL

CONSTRUIBIL

CONSTRUIBIL

Valoarea corecției (eur/mp)

0

0

0

Preț corectat

217.80

289.24

41.82

Utilități

toate

toate

toate

toate

Valoarea corecției (EUR/mp)

~W

0.00

0.00

Preț corectat

217.80

289.24

41.82

Suprafața

4.37

300

271

450

Corecție procentuala

5%

-5%

5%

Valoarea corecției (EUR/mp)

10.89

-14.46

2.09

Preț corectat

228.69

274.78

43.91

Si altele (deschiderea la strada, forma, PUZ, panta etc)

plan

plan

plan

plan

Total corecție bruta

137.09

182.06

30.32

total corecție bruta cea mai mica

30

Valoarea estimata

rotund

228.69 EUR/mp

S teren = 4.37 mp

1,000 €|         4,300

CARACTERISTICI

TIP TEREN:

SUPRAFAȚA:

FRONT STRADAL:

LA SOSEA:

CONSTRUCȚIE PE TEREN:

PREȚ MP:

PREȚ TEREN:

ALTE AMENAJARI

ALTE INFORMAȚII

Nr. fronturi stradale - 1

Destinație - rezidențial

Alte caracteristici - Construcție demolabila, Acces auto

Clasificare teren - intravilan

UTILITATI

Utilitati: Apa, Canalizare, Gaz, Curent

intravilan

300,00 mp

10.00 m


1

250,00 EUR

75.000,00 EUR
■ - ■' *»•/>' ■•-v'cz' Teren intravilan de vanzare in zona Gheorghe Doja, Ploiești, județul Prahova


Teren intravilan de vanzare in zona Gheorghe Doja, Ploiești, județul Prahova                                             ' *

intravilan

271 mp

25.00 m


ID#:


90.000 EUR

X000130A8

ALTE INFORMAȚII

Nr. fronturi stradale - 1 Destinație - rezidențial

Alte caracteristici - La sosea, Acces auto, Teren împrejmuit Clasificare teren - intravilan

Alte detalii - POT=50%, CUT=1.5, regim de inaltime P+2E UTILITATI

Utilitati: Apa, Canalizare, Gaz, Curent

LOCALIZARE PE HARTA


OFERTA C
20.000 EUR (negociabil)

ID : X2L813031 Agent: IOANA AX1NTE (0731-348133)


Caracteristici

Suprafața teren: 450 mp Categorie: Intravilan Front stradal: 19.7 m Construcție pe teren: Nu Nr. fronturi: -Suprafața construita: -

Utilitati

v'Curent, Utilitati in zona

Destinație rezidențial

Alte informații

Suprafața de teren oferita spre vanzare variaza intre 400 - 500 mp, in funcție de dorința clientului.

Alte detalii zona:

Disponibilitate proprietate: imediat