Hotărârea nr. 462/2011

Hotararea nr. 462 privind concesionarea directa a unui teren c\tre Petre Gabriel si Petre Marianain vederea extinderii apartamentului proprietate personala situat in Ploiesti, Aleea Cirezarilor nr. 3, bl. 25C, sc. A, ap. 2, parter, prin edificarea unui balcon

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 462 privind concesionarea directa a unui teren către Petre Gabriel și Petre Mariana in vederea extinderii apartamentului proprietate personala situat in Ploiești, Aleea Cirezarilor nr. 3, bl. 25C, sc. A, ap. 2, parter, prin edificarea unui balcon

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar Cristian Dumitru și a domnilor consilieri Valentin Marcu, Costel Horghidan, Iulian Bolocan și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu referitoare la concesionarea directă a unui teren către Petre Gabriel și Petre Mariana în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, Aleea Cirezarilor nr. 3, bl. 25 C, sc. A, ap. 2, parter, prin edificarea unui balcon;

Potrivit prevederilor art.10, alin.(2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu art. 15, lit. e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând procesele verbal al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiate în data de 05.07.2011, 02.08.2011 și 06.09.2011 și 20.09.2011;

în temeiul art. 36, alin. (2), lit. c) și alin. (5), lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul privat al municipiului a terenului adiacent imobilului situat în Ploiești, Aleea Cirezarilor nr. 3, bl. 25C, sc. A, ap. 2, parter, în suprafață de 4,69 mp, identificat conform planului de situație întocmit de către Murgoci Constantin Dorin care constituie Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

A

Art. 2 - însușește evaluarea efectuată de către P.F.A. Iancu P. Simina -Evaluator pentru terenul adiacent imobilului situat în Ploiești, Aleea Cirezarilor nr. 3, bl. 25C, sc. A, ap. 2, parter, în suprafață de 4,69 mp, care constituie Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 - Aprobă concesionarea directă către Petre Gabriel și Petre Mariana, a terenului adiacent imobilului situat în Ploiești, Aleea Cirezarilor nr. 3, bl. 25C, sc. A, ap. 2, parter, în suprafață de 4,69 mp, în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat la această adresă prin edificarea unui balcon.

Durata concesiunii este de 49 ani, cu drept de prelungire cu cel mult jumătate din durata inițială.

Art. 4 - Stabilește redevența anuală pentru concesionarea terenului menționat la art. 1 astfel încât să se asigure recuperarea valorii terenului, stabilita de P.F.A. Iancu P. Simina - Evaluator, în termen de 25 ani și anume 100,4 lei/an pentru terenul adiacent imobilului situat în Ploiești, Aleea Cirezarilor nr. 3, bl. 25C, sc. A, ap. 2, parter, în suprafață de 4,69 mp atribuit către Petre Gabriel și Petre Mariana.

Art. 5 - Aprobă ca redevența stabilită conform art. 4 să se achite de către concesionar pe toata durata concesiunii. Redevența se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art. 6 - împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de concesiune, în condițiile prevăzute în prezenta hotărâre.

Art. 7 - Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2011

Președinte de ședință


Contrasemnează Secr»CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind_privind concesionarea directa a unui teȚeîi către Pe;

Gabriel și Petre Mariana in vederea extinderii apartamentului proprietate personala situat in Ploiești, Aleea Cirezarilor nr. 3, bl. 25C, sc. A, ap. 2, parter, prin edificare; unui balcon                        \    <in.>

în exercitarea atribuțiilor conferite prin Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Local hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor ce aparțin domeniului public sau privat de interes local.

Concesionarea pentru extinderea construcțiilor existente pe terenurile alaturate ce aparțin domeniului privat al localității este posibila în condițiile art.15, litera e), din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

Domnul Petre Gabriel și doamna Petre Mariana, în calitate de proprietari al apartamentului situat în Ploiești, Aleea Cirezarilor nr. 3, bl. 25C, sc. A, ap. 2, parter, în baza Titlului de proprietate nr. 1273/06.09.1977, au solicitat prin adresele înregistrate la Municipiul Ploiești la nr. 7574/03.05.2011, nr. 7574/25.07.2011, nr. 7574/22.08.2011, nr. 7574/07.09.2011, nr. 7574/08.09.2011 și nr. 7574/12.09.2011, concesionarea terenului în suprafața de 4,69 mp situat la adresa sus menționata, în vederea edificării unui balcon.

Având în vedere cele prezentate precum și necesitatea de a atrage noi venituri la bugetul local, propunem concesionarea terenului proprietatea Municipiului Ploiești în suprafața de 4,69 mp situat în Ploiești, Aleea Cirezarilor nr. 3, bl. 25C, sc. A, ap. 2, către Petre Gabriel si Petre Mariana pentru edificarea unui balcon la adresa sus menționata.

Fata de cele prezentate, supunem analizei si aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alaturat.

Viceprimar:

Cristian Dumitru^^^^>-^

Iulian Bolocan

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

VICEPRIMAR,

Cristian Dumitru

RAPORT DE SPECIALITATE


h                       V

. r, ,      ...             . ’j

la proiectul de hotărâre privind_privind concesionarea directa a unui teren către Petre Gabriel și Petre Mariana in vederea extinderii apartamentului proprietate personala situat in Ploiești, Aleea Cirezarilor nr. 3, bl. 25C, sc. A, ap. 2, parter, prin edificarea unui balcon

Potrivit art. 15, litera e) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare, terenurile destinate construirii se pot concesiona, fara licitație publica, cu plata taxei de redeventa stabilita potrivit legii, pentru extinderea construcțiilor pe terenurile alaturate la cererea proprietarilor sau cu acordul acestora.

Prin cererile nr. 7574/03.05.2011, nr. 7574/25.07.2011, nr. 7574/22.08.2011, nr. 7574/07.09.2011, nr. 7574/08.09.2011 și nr. 7574/12.09.2011, cu documentația aferenta anexata, domnul Petre Gabriel și doamna Petre Mariana, în calitate de proprietari, în baza Titlului de proprietate nr. 1273/06.09.1977 ai apartamentului situat în Ploiești, Aleea Cirezarilor nr. 3, bl. 25C, sc. A, ap. 2, parter, solicita concesionarea terenului în suprafața de 4,69 mp în vederea edificării unui balcon.

Terenul în suprafața de 4,69 mp adiacent apartamentului situat în Ploiești, Aleea Cirezarilor nr. 3, bl. 25C, sc. A, ap. 2, face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

Conform Certificatului de urbanism nr. 109/21.02.2011, terenul ce face parte din domeniul public al municipiului Ploiești adiacent apartamentului situat în Aleea Cirezarilor nr. 3, bl. 25C, sc. A, ap. 2, propus spre concesionare are folosința actuala -curți construcții si se încadrează în zona valorica B conform prevederilor Hotărârii nr. 316/2002 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Domnul Petre Gabriel și doamna Petre Mariana au obtinut avizele si acordurile privind utilitățile urbane si infrastructura stabilite prin Certificatul de urbanism nr. 109/21.02.2011.

Cererea domnului Petre Gabriel și doamnei Petre Mariana, prin care solicita concesionarea terenului în suprafața de 4,69 mp, în vederea extinderii apartamentului situat în Ploiești, Aleea Cirezarilor nr. 3, bl. 25C, sc. A, ap. 2, parter prin edificarea unui balcon a fost analizata în cadrul Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale în ședința din data de 05.07.2011 si a fost avizata favorabil.

Prin adresa nr. 7574/12.09.2011, domnul Petre Gabriel a depus Raportul de evaluare întocmit de către P.F.A. IANCU P. SIMINA - EVALUATOR pentru terenul in suprafața de 4,69 m.p. situat in Aleea Cirezarilor nr. 3, bl. 25C, sc. A, ap. 2.

In cadrul ședinței din data de 20.09.2011 a Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale, comisia a emis aviz favorabil, pentru inițierea unui proiect de hotărâre." ZL\\

Conform raportului de evaluare întocmit de către P.F.A. IANCȘj^P. SIMINA, transmis prin adresa nr. 7574/12.09.2011, valoarea terenului adiacent-apartamentului j situat în Aleea Cirezarilor nr. 3, bl. 25C, sc. A, ap. 2, parter, în suprafața de 4,69 fost stabilita la 125,8 euro/mp, rezultând o valoare totala de 590 euro echival^hăpa 2510 lei la un curs de 4,2657 lei/euro.

Având în vedere cele prezentate, propunem concesionarea terenului în suprafața de 4,69 mp adiacent apartamentului situat în Ploiești, Aleea Cirezarilor nr. 3, bl. 25C, sc. A, ap. 2, către domnul Petre Gabriel și către doamna Petre Mariana în vederea extinderii apartamentului proprietate personala prin edificarea unui balcon, pe o perioada de 49 ani. Consideram ca este necesara recuperarea valorii terenului, stabilita de P.F.A. IANCU P. SIMINA - EVALUATOR, în termen de 25 ani, rezultând o redeventa anuala de 100,4 lei. Redeventa stabilita se va achita de către concesionar pe toata durata concesiunii. Aceasta se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul National de Statistica. Plata redeventei se va efectua anual până la data de 15 martie a fiecărui an.


SEF SERVICIU,

Viorica Patrascu

MU

SEF SERVICIU, Gabriela Mândrutiu


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,

Simona Albu


DIRECȚIA MANAGEMENT


FINANCIAR-CONTABIL, CONTRACTEDIRECTOR EXECUTIV,

Cristina Vlaicu

..Jr


întocmit:

Georgiana Ilie Wk

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Petre Gabriel și Petre Mariana în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, Aleea Cirezarilor nr. 3, bl. 25 C, sc. A, ap. 2, parter, prin edificarea unui balconNvicxx wu tu m.. wu.. 1S2L. /spotiu verde


166.947

383300_|

56 1

166.957


167.447


79

167.487

300

167.567


167.437

75

167.447


383250CALCULUL ANALITIC AL SUPRAFEȚEI

PCT.

X(m)

Y(m)

D(m)

70

383385.63

578740.97

41.14

21

383345.57

578731.60

4.77

22

383346.66

578726.96

82.60

1

383266.17

578708.37

10.07

2

383268.40

578698.55

82.69

73 -

383348.96

578717.16

4.81

72

383347.90

578721.85

6.12

74

383353.86

578723.24

35.00

71

383387.94

578731.20

10.04

70

383385.63

578740.97

SUPRAFAȚA TOTALA MASURATA= 1 246mp

CALCULUL

ANALITIC AL SUPRAFEȚEI BALCONULUI

PCT.

X(m)

Y(m)

D(m)

23

578717.67

383306.42

1.63

9

578719.26

383306.06

2.88

10

578718.61

383303.25

1.63

1 1 '

578717.02

383303.62

2.88

23

578717.67

383306.42

SUPRAFAȚA TOTALA MASURATA=4.69rnp


Prahova

Localitatea; PLEIESTI, ALEEA CIREZARILER, BL. 25C


M.URGȘCI CONSTANTIN DORiN pHr OO^iiViV izo tie Ni-, PH-ijijÂ'Ș RO-pLEIESTL      SPATAR MILESCU NR. 13A,

R/BL. 105B2, AP. 13

■■f /    


T/STEM^ț^ PROIECȚIE STEREOGRAEIC 1970 ^SfSî^E ALTITUDINI M

SEMNAI URA;SCARA

7:500 1:10000M.l. Vk WLt VA


RAPORT DE EVALUARE

O

Obiectiv evaluat:    Teren intravilan

Adresa:               Ploiești, Aleea Cirezarilor nr.3, bl.25C, sc.A,

parter, ap.2, Județul Prahova

Proprietate:         Municipiul Ploiești

Administrare:       Consiliul Local al Municipiului PPoiesti

Beneficiar raport:   Petre Gabriel si Petre Mariana

Evaluator:


Data:o 1879*       .


z su/oiu

evaluMS

5.

BAZA DE EVALUARE

Valoarea de piață

SCOPUL EVALUĂRII

Estimarea valorii de piața

DATA ÎNTOCMIRII

RAPORTULUI DE

EVALUARE

09.09.2011

CURS DE SCHIMB BNR LA DATA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE

1 EURO = 4.2657 LEI

6.

DATE PRIVIND

DREPTUL DE

PROPRIETATE TEREN

■ Terenul este proprietatea Municipiului Ploiești si este administrat de Consiliul Local al Municipiului Ploiești         /C

//£>->

7.

DATE PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE APARTAMENT

■ Apartamentul este proprietatea soților Petre Gabriel si Perte Mariana conform Titlu de Proprietate nr. 1273/06.09.1977

în ANEXA nr. A este prezentată copia documentului de atestare a dreptului de proprietate apartament

în ANEXA nr. B este prezentată copia releveului apartamentului

8.

DATE PRIVIND

DOCUMENTAȚIA CADASTRALĂ

 • ■ Suprafața înregistrată în documentația cadastrală:

 • ■ TEREN: S = 4.69 mp

în ANEXA nr. C este prezentată copia suportului topografic

9.

DESCRIEREA ZONEI DE AMPLASARE

ZONA DE AMPLASARE

Median

ARTERE IMPORTANTE DE CIRCULAȚIE ÎN APROPIERE

 • ■ Auto:

 • - Aleea Cirezarilor

 • -  Strada Dealul cu Piatra

 • -  Strada Deltei

 • - Strada Malu Roșu

 • - Șoseaua Vestului

 • ■ Calitatea rețelelor de transport: asfaltate

CARACTERUL

EDILITAR AL ZONEI

Tipul zonei

 • ■ Cartier rezidențial de blocuri de locuințe

în zonă se află

 • ■ Rețea de transport în comun în apropiere, cu mijloace de transport suficiente (autobuz, tramvai, troleibuz)

 • ■ Unități comerciale în apropiere: magazine suficiente, bine aprovizionate cu mărfuri de bună calitate, piață agroalimentară (Malu Roșu), supermarket-uri (Mall Balif)

 • ■ Unități de învățământ (Școala nr.28)

 • ■ Unități medicale (Serviciul Ambulanta)

 • ■ Instituții de cult (Biserica Schimbarea la Fata)

UTILITĂȚI EDILITARE

 • ■ Rețea urbană de energie electrică: existentă

 • ■ Rețea urbană de apă: existentă

 • ■ Rețea urbană de termoficare: existentă

 • ■ Rețea urbană de gaze: existentă

 • ■ Rețea urbană de canalizare: existentă

 • ■ Rețea urbană de telefonie: existentă

 • ■ Rețea cablu TV: existentă

GRADUL DE POLUARE ORIENTATIV

■ Poluare redusa

AMBIENT

■ Liniștit

CONCLUZIE PRIVIND ZONA DE AMPLASARE

Zona de referința median, amplasare favorabilă. Dotări și rețele edilitare satisfăcătoare. Poluare redusă. Ambient civilizat.

10.

DESCRIEREA TERENULUI

DESCRIERE

 • ■ Dimensiuni 1.63x2.88

 • ■ Suprafața S = 4.69 mp

 • ■ Forma: regulată

11.

ANALIZA PIEȚEI IMOBILIARE

DEFINIREA PIEȚEI ȘI SUBPIEȚEI

■ Piața proprietăților rezidențiale tip teren intravilan

NATURA ZONEI

■ Zonă rezidențială de blocuri de locuințe

OFERTA DE PROPRIETĂȚI IMOBILIARE SIMILARE

■ Medie

//

CEREREA DE PROPRIETĂȚI SIMILARE

■ Săracă                    jj g

ECHILIBRUL PIEȚEI (RAPORTUL

CERERE/ OFERTĂ)

■ Dezechilibru în favoarea OFERTEI

PREȚURI ÎN ZONĂ PENTRU

PROPRIETĂȚI SIMILARE

 • ■ Minim: 150EURO/mp

 • ■ Maxim: 250 EURO/mp

COL

PRO

1CLUZII ȘI TENDINȚE PRIVIND PIAȚA PRIETĂȚII

 • ■ Dezechilibru în favoarea OFERTEI

 • ■ Tendință de creștere în favoarea OFERTEI

 • ■ REZULTATUL CERCETĂRII: posibilitatea creșterii prețurilor

Anexa D cuprinde extrase privind prețurile

 • 12. EVALUARE ,

9

REGLEMENTĂRI ȘI CADRU LEGAL

STANDARDE INTERNAȚIONALE DE EVALUARE-EDIȚIA A VIII-A, 2007

 • ■ IVS 1 - Valoarea de piață - baze de evaluare

 • ■ IVS 2 - Baze de evaluare diferite de valoarea de piață

 • ■ IVS 3 - Raportarea evaluării

 • ■ GN 1 - Evaluarea proprietății imobiliare

Abordarea (evaluarea) prin metoda comparației directe

în ANEXA nr. 1 este prezentată determinarea valorii de piață prin metoda comparației de piață prin corecții brute.

VALOAREA DE PIAȚĂ DETERMINATĂ PRIN METODA COMPARAȚIEI DIRECTE

2.510 LEI echivalent 590 EUR

VALOAREA NU CONȚINE T.V.A.

 • 13. DEFINIȚII, IPOTEZE ȘI CONDIȚII LIMITATIVE ȘI ALTELE

  • 13.1 DEFINIȚII

■ VALOREA DE PIAȚĂ

Valoarea de piață reprezintă suma estimată pentru care o proprietate va fi schimbată, la data evaluării, între un cumpărător decis și un vânzător hotărât, într-o tranzacție cu preț determinat obiectiv, după o activitate de marketing corespunzătoare, în care părțile implicate au acționat în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.

 • 13.2 IPOTEZE ȘI CONDIȚII LIMITATIVE:

 • 1. Prezentul raport este întocmit la cererea beneficiarului raportului și în scopul precizat. Nu este permisă folosirea raportului de către o terță persoană fără obținerea, în prealabil, a acordului scris al beneficiarului, autorului evaluării și evaluatorului verificator, așa cum se precizează la punctul 8 de mai jos. Nu se asumă responsabilitatea față de nici o altă persoană în afara beneficiarului și celor care au obținut acordul scris și nu se acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, pagube rezultate în urma deciziilor sau acțiunilor întreprinse pe baza acestui raport.

 • 2.  Raportul de evaluare își păstrează valabilitatea numai în situația în care condițiile de piață, reprezentate de factorii economici, sociali și politici, rămân nemodificate în raport cu cele existente la data întocmirii raportului de evaluare.

 • 3.  Evaluatorul nu este responsabil pentru problemele de natură legală, care afectează fie proprietatea imobiliară evaluată, fie dreptul de proprietate asupra acesteia și care nu sunt cunoscute de către evaluator. In acest sens se precizează că nu au fost făcute cercetări specifice la arhive, iar evaluatorul presupune că titlul de proprietate este valabil și se poate tranzacționa, că nu există datorii care au legătură cu proprietatea evaluată și aceasta nu este ipotecată sau închiriată. în cazul în care există o asemenea situație și este cunoscută, aceasta este menționată în raport. Proprietatea imobiliară se evaluează pe baza premisei că aceasta se află în posesie legală și responsabilă.

 • 4.  Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind documentațiile de urbanism, legile de construcție și regulamentele sanitare, iar în cazul în care nu sunt respectate aceste cerințe, valoarea de piață va fi afectată.

 • 5.  Proprietatea nu a fost expertizată detaliat. Orice schiță din raportul de evaluare prezintă dimensiunile aproximative ale proprietății și este realizată pentru a ajuta cititorul raportului să vizualizeze proprietatea. în cazul în care există documente relevante (măsurători de cadastru, expertize) acestea vor avea prioritate.

 • 6.  Dacă nu se arată altfel în raport, se înțelege că evaluatorul nu are cunoștință asupra stării ascunse sau invizibile a proprietății (inclusiv, dar fără a se limita doar la acestea, starea și structura solului, structura fizică, sistemele mecanice și alte sisteme de funcționare, fundația, etc.), sau asupra condițiilor adverse de mediu (de pe proprietatea imobiliară în cauză sau de pe o proprietate învecinată, inclusiv prezența substanțelor periculoase, substanțelor toxice etc.), care pot majora sau micșora valoarea proprietății. Se presupune că nu există astfel de condiții dacă ele nu au fost observate, la data inspecției, sau nu au devenit vizibile în perioada efectuării analizei obișnuite, necesară pentru întocmirea raportului de evaluare. Acest raport nu trebuie elaborat ca un audit de mediu sau ca un raport detaliat al stării proprietății, astfel de informații depășind sfera acestui raport și/sau calificarea evaluatorului. Evaluatorul nu oferă garanții explicite sau implicite în privința stării în care se află proprietatea și nu este responsabil pentru existența unor astfel de situații și a eventualelor lor consecințe și nici pentru eventualele procese tehnice de testare necesare descoperirii lor.

 • 7.  Evaluatorul obține informații, estimări și opinii necesare întocmirii raportului de evaluare, din surse pe care le consideră a fi credibile și evaluatorul consideră că acestea sunt adevărate și corecte. Evaluatorul nu își asumă responsabilitatea în privința acurateței informațiilor furnizate de terțe părți.

 • 8.  Conținutul acestui raport este confidențial pentru beneficiar și autorul nu îl va dezvălui unei terțe persoane, cu excepția situațiilor prevăzute de Standardele Internationale de Evaluare și/sau atunci când proprietatea a intrat în atenția unui corp judiciar calificat.

 • 9.  Evaluatorul a fost de acord să-și asume realizarea misiunii încredințate de către beneficiarul numit în raport, în scopul utilizării precizate de către acesta și în scopul precizat în raport.

 • 10. Consimțământul scris al evaluatorului și al evaluatorului verificator (dacă al acestuia din urmă este necesar), trebuie obținut înainte ca oricare parte a raportului de evaluare să poată fi utilizată, în orice scop, de către orice persoană, cu excepția beneficiarului, sau a altor destinatari ai evaluării care au fost precizați în raport. Consimțământul scris și aprobarea trebuie obținute înainte ca raportul de evaluare (sau oricare parte a sa) să poată fi modificat sau transmis unei terțe părți.

 • 14. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Ca elaborator declar că raportul de evaluare, pe care îl semnez, a fost realizat în concordanță cu reglementările Standardelor Internaționale de Evaluare și cu ipotezele și condițiile limitative cuprinse în prezentul raport. Declar că nu am nici o relație particulară Cu beneficiarul și nici un interes actual sau viitor față de proprietatea evaluată. Rezultatele prezentului raport de evaluare nu se bazează pe solicitarea obținerii unei anumite valori, solicitare venită din partea beneficiarului sau a altor persoane care au interese legate de beneficiar, iar remunerarea evaluării nu se face în funcție de satisfacerea unei asemenea solicitări. în aceste condiții, subsemnatul, în calitate de elaborator, imi asum responsabilitatea pentru datele și concluziile prezentate în prezentul raport de evaluare.


15. CERTIFICAREz/o

....

Subsemnatul certific în cunoștință de cauză și cu bună credință că:                7* / \;

 • 1. Afirmațiile declarate de către mine și cuprinse în prezentul raport sunt adevărată ș| corecte. Estimări

și concluziile se bazează pe informații și date considerate de către evaluator că; fiind ’  * 70

corecte.

 • 2. Analizele, opiniile și concluziile mele sunt limitate doar de ipotezele și concJu^iile;Tixrîi menționate și sunt analizele, opiniile și concluziile mele profesionale personale,^ nepărtinitoare.


 • 3. Nu am interese anterioare, prezente sau viitoare în privința proprietății imobiliare care face obiectul prezentului raport de evaluare și nu am nici un interes personal privind părțile implicate în prezenta misiune, excepție făcând rolul menționat aici.

 • 4. Implicarea mea în această misiune nu este condiționată de formularea sau prezentarea unui rezultat prestabilit legat de mărimea valorii estimate sau impus de destinatarul evaluării și legat de producerea unui eveniment care favorizează cauza clientului în funcție de opinia mea.

 • 5. Analizele, opiniile și concluziile mele au fost formulate, la fel ca și întocmirea acestui raport, în concordanță cu Standardele Internaționale de Evaluare.

 • 6. Posed cunoștințele și experiența necesare îndeplinirii misiunii în mod competent. Cu excepția persoanelor menționate în raportul de evaluare, nici o altă persoană nu mi-a acordat asistență profesională în vederea îndeplinirii acestei misiuni de evaluare.

16. RECONCILIEREA VALORILOR. DECLARAREA VALORII SELECTATE

ÎN URMA EVALUĂRII EFECTUATE DE MINE (NOI), A ANALIZEI INFORMAȚIILOR APLICABILE ȘI A FACTORILOR RELEVANȚI, OPINIA MEA (NOASTRĂ) ESTE CĂ VALOAREA DE PIAȚĂ A PROPRIETĂȚII IMOBILIARE DESCRISE (SAU DREPTULUI EVALUAT) ESTE:


VALOAREA DE PIAȚĂ RECOMANDATĂ

2.510 LEI echivalent 590 EUR

VALOAREA DE PIAȚĂ A FOST DETERMINATĂ PRIN METODA

COMPARAȚIEI DIRECTE

VALOAREA DE PIAȚĂ NU CONȚINE T.V.A.

EVALUATOR IANCU SIMINA ___

18'

2      SI&

5lț          O ;                         f’jfâ            O’A î\.''

iN     2Π             $ !ÂHCU

CUI 29584338     /

ANEXE


RAPORT DE EVALUARE A PROPRIETĂȚILOR IMOBILIARE TIP REZIDENȚIAL (teren)


ÎNREGISTRARE LA

EVALUATOR
1.

EVALUATOR

IANCU SIMINA

Legitimație ANE VAR

Nr. 1879

Parafa

Nr. 1879-valabilă 2011

Firma

IANCU P. SIMINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

Adresa evaluatorului

 • ■ Orașul: Ploiești, Județul Prahova

 • ■ Strada Veniamin Costache nr. 2, bloc 27, scara F, etaj 1, apartament 5, Telefon: 0745080920

 • ■ E-mail: simina iancu@yahoo.com

Cont virament

9

 • ■ PIRAEUS BANK, Sucursala Ploiești

 • ■ Cod IBAN: RO27 PIRB 3100 7228 6800 1000 (Iancu P. Simina PFA)


2.

BENEFICIAR RAPORT

Persoană fizică: Petre Gabriel si Petre Mariana

Adresa beneficiar

 • ■ Orașul: Ploiești, Județul Prahova

 • ■ Aleea Cirezarilor nr. 3, bloc 25C, scara A, parter, apartament 23.

PROPRIETATEA

EVALUATĂ (conform inspecției)

Proprietate rezidențială compusă din: TEREN INTRAVILAN - suprafața 4.69 mp

Proprietar.

Municipiul Ploiești

Administrator

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Adresa proprietății

 • ■ Orașul: Ploiești, Județul Prahova

 • ■ Aleea Cirezarilor nr. 3, bloc 25C, scara A, parter, apartament 2

Condiții limitative deosebite

Nu este cazul

■*.


4.

DECLARAREA VALORII

VALOAREA DE PIAȚĂ

y,

ESTIMATĂ

A PROPRIETĂȚII

2.510 LEI echivalent 590 EUR

VALOAREA FĂRĂ T.V.A.


ANEXA Nr. 1

ANEXA A:

Titlu de Proprietate

ANEXA B:

Releveul apartamentului

ANEXA C:

Suportul topografic

ANEXA D:

Extrase privind prețurile pe segmentul de piață al proprietății

Determinarea valorii de piață a terenului prin metoda comparației directe


ANEXA nr. 1

ABORDARE PRIN METODA COMPARAȚIILOR DE PIAȚA

Elemente de comparație

Subiect

A

B

C

D

Preț vanzare

79500

90000

165000

55000

Preț (oferta/vanzare) (euro/mp)

150.00

196.00

250.00

156.00

Drepturi de proprietate

integral

integral

integral

integral

integral

Valoarea corecției

0%

0%

0%

0%

Valoarea corecției (euro/mp)

0

0

0

Preț corectat

150.00

196.00

250.00

156.00

Condiții vanzare (-10% din oferta)

oferta

oferta

oferta

oferta

Valoarea corecției (euro/mp)

-15.00

-20.00

-25.00

-16.00

Preț corectat

135.00

176.00

225.00

140.00

Localizare

*

Aleea Cirezarilor -Zona Malu

Roșu

Zona Malu

Roșu

Zona Malu

Roșu

Zona Malu

Roșu

Zona Malu

Roșu

Valoarea corecției (%)

0%

0%

0%

0%

Valoarea corecției (euro/mp)

0

0

0

0

Preț corectat

135.00

176.00

225.00

140.00

Destinația (utilizarea terenului)

rezidențial

rezidențial

rezidențial

rezidențial

rezidențial

Valoarea corecției (%)

0%

0%

0%

0%

Valoarea corecției (euro/mp)

0

0

0

0

Preț corectat

135.00

176.00

225.00

140.00

Utilitati

Da

Da

Da

Da

Da

Valoarea corecției (%)

0%

0%

0%

0%

Valoarea corecției (euro/mp)

0

0

0

0

Preț corectat

135.00

176.00

225.00

140.00

Suprafața

4.69

530.00

458.00

700.00

352.00

Valoarea corecției (%)

-15%

-15%

-30%

-10%

Valoarea corecției (euro/mp)

-20.00

-26.00

-67.00

-14.00

Preț corectat

115.00

150.00

158.00

126.00

Total corecție bruta

35.00

46.00

92.00

30.00

Valoare adoptata

COMPARABILA D (126.00 euro / mp)

Curs de schimb la data evaluării

LEI /1 EURO

4.2657

S teren = 4.69 mp

590 euro

2.510 lei


întocmit:

ing. Simina Iancu


. EX/ALUA70Z,,. e V879 o v<Qp

/ (MKUTEREN

A. http://www.remax-star,ro

ID: 197
Preț:

Pret/mp:

Tip Proprietate:

Operațiune:


€ 79,500

€T50

Terenuri

Vanzari Imobiliare

Ploiești

Deschidere la


14 ml si 37 ml


strada:


Teren împrejmuit: Da

Utilitati:         Gaze Apa Curent

Electric

Suprafața:        530 m2

Teren:        •   530Cartierul Malu Roșu

Centre comerciale: Piața ’Malu Roșu”, Balif.

Unitati de invătamant: Școala Nicolae Simache, Grădiniță de copii nr. 23.

Clinici si spitale: Centrul de Transfuzie Sanguina, Serviciul Județean de Ambulanta.

Finanțe /banei: Sucursala Transilvania, Sucursala BRD, Sucursala UniCredit. Biserici: Parohia Schimbării La Fata si Izvorul Tămăduirii.


Hoteluri: Hotel Nord.

Străzi principale: Str. Malu Roșu, Șoseaua Vestului, Str. Profesorilor.

Mijloace de transport: Traseele 44, 48,54.Zona:       Ploiesti-Malu-Rosu

Preț:       90000 EURO


Actualizat la: 2011-08-14

Categorie:    V anzari-terenuri-intravilane

Descriere Imobil:

GN01067 Vanzare teren intravilan in Ploiești, zona Malu Roșu, St 458 mp, deschidere la strada principala 16,48 ml, iar in spate 13,2 ml. Pe teren se afla o construcție Împrejmuita cu gard de lemn, cu Sc 134 mp, din cărămidă, acoperita cu tabla, care poate fi renovata sau demolata. Conform certificatului de urbanism de informare, in zona, se poate construi P+4E. Vecinătăți: blocuri de locuit, teren domeniu public, parcare publica, magazine. Se poate preta pentru construcție casa de locuit, birouri, sediu firma, clinica medicala, grădiniță particulara, bloc de apartamente, in acest caz putând reprezenta o oportunitate de afaceri. Prețul de vanzare este de 90000 euro/mp. Așteptam ofertele dvs. Contactati-ne la tel 0733380122. www.forceimob.ro

196 euro/mp


C. http://www.equinox.ro

Teren intravilan de vanzare in zona Malu Roșu, Ploiești, județul Prahova

ID: X000130AA


CARACTERISTICI TIP TEREN: intravilan SUPRAFAȚA: 700,00 mp FRONT STRADAL: 25.00 m LA SOSEA: - CONSTRUCȚIE PE TEREN: - PREȚ MP: 250,00 EUR (negociabil) PREȚ TEREN: 165.000,00 EUR (negociabil)

ALTE INFORMAȚII

Preț negociabil

Nr. fronturi stradale - 2

Destinație - rezidențial

Clasificare teren - intravilan

Alte detalii - Localizare pe harta: UTILITATI

Utilitati: Apa, Canalizare, Gaz, Curent

D. Ziar Raid - Ediția 2199. vineri, 12.08.2011

2. m.rosu, 352mp,desch:15ml, utilit., canaliz,pret: 55000 euro,tel:0731.328.470 [Ediția: 2199; 1 apariții]

156 euro/mpCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Comisia nr. 2 - Valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultura, promovare operațiuni comerciale

PROCES VERBAL încheiat astazi 05.07.2011Comisia este compusa din domnii consilieri: Bolocan Iulian, Dumitru Cristian, Popa Constantin, Horghidan Costel, Marcu Valentin

La ședința au, participat reprezentanții Direcției de Gestiune Patrimoniu

Comisia s-a intrunit in vederea analizării următoarelor solicitări:

1. Referitor la proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.233/2010 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.225/1999 — însușirea «Inventarului bunurilor care ^alcătuiesc domeniul public al muncipiului Ploiești »

Având in vedere intenția autoritatilor locale de realizare a pasajului subteran str.Marasesti-intersectie cu calea ferata Bucuresti-Brasov pentru clarificarea regimului juridic al str.Marasesti s-au efectuat măsurători de specialitate, in urma carora s-a constatat ca se impune actualizarea « Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al muncipiului Ploiești » in sensul eliminării tronsoanelor din Drumul Județean nr.129 care aparțin proprietății publice a județului Prahova. Ca atare, prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.233/2010 s-a aprobat modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.225/1999 privind insusirea «Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al muncipiului Ploiești » in sensul mai sus aratat. Prin adresa nr.168 /2010 a fost transmisa Consiliului Județean Prahova hotararea menționata mai sus in vederea promovării unui proiect de hotare de guvern referitor la actualizarea « Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al muncipiului Ploiești » aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1359/2001. Prin adresele nr. 15996/2010 si nr.6627/2011 Consiliul Județean Prahova a făcut cunoscute propunerile privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.233/2010. Ca atare , se constata necesitatea promovării unui proiect de hotarare corespunzător solicitărilor transmise de Consililiul Județean Prahova, in sens contrar prevederile H.C.1.233/2010 neputand fi insusite.

A* V      J

Prin adresa nr. 534/31.05.2011, Serviciul Juridic Contencios, ^Contracte a \\

11 CXJ

comunicat faptul ca pana in prezent in evdientele serviciului nu au fost identificate J 1* acțiuni pe rolul instanțelor de judecata.                                 Xî'A

Prin adresa nr. 402/21.06.2011, Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății,;.^ comunicat faptul ca in baza de date a serviciului nu au fost identificate notificări formulate in conformitate cu prevderile Legii nr. 10/2001 si nici cereri formulate in baza Legii nr. 247/2005 si Legii nr. 18/1991, republicata, referitoare la imobilul din str. Luminii nr. 3, bl. 3 IN, ap. 1.

Domnul Petre Gabriel a obtinut certificatul de urbanism nr. 109/21.02.2011. întocmit: Georgiana Ilie


13. Cu privire la solicitarea inaintata de către doamna Gheorghe Angelica Iuliana, va comunicam următoarele :

Prin scrisoarea înregistrata la Municipiul Ploiești la nr. 9030/25.05.2011, doamna Gheorghe Angelica Iuliana a solicitat concesionarea terenului situat in Ploiești, Aleea Nalbei nr. 2, bl. 20, sc. D, ap. 64, in vederea edificării unui balcon.

Prin adresa nr. 424/08.06.2011, Serviciul Inventariere si Evidenta Bunuri din ^Domeniul Public si privat a comunicat faptul ca terenul solicitat face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

Prin adresa nr. 542/08.06.2011, Serviciul Juridic Contencios, Contracte a comunicat faptul ca pana in prezent in evdientele serviciului nu au fost identificate acțiuni pe rolul instanțelor de judecata.

Prin adresa nr. 428/21.06.2011, Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății a comunicat faptul ca in baza de date a serviciului nu au fost identificate notificări formulate in conformitate cu prevderile Legii nr. 10/2001 si nici cereri* formulate in baza Legii nr. 247/2005 si Legii nr. 18/1991, republicata, referitoare la imobilul din Aleea Nalbei nr. 2, bl. 20, sc. D, ap. 64.

Doamna Gheorghe Angelica Iuliana a obtinut certificatul de urbanism nr. 1939/10.12.2011, precum si avizele si acordurile impuse prin acesta.

întocmit: Georgiana Ilie

ț f\kut
4.\| Qz privire la solicitarea inaintata de către domnul Sima Vasile, va comunicași următoarele:

Intre Municipiul Ploiești si domnul Sima Vasile a fost incheiat contractul de concesiune nr. 10490/06.06.2008. Obiectul contractului il constituie exploatarea terenului in suprafața de 7,55 m.p., apartinand domeniului privat al localității atribuit pentru construirea unui balcon, in vederea extinderii locuinței proprietate particulara cu detinatia exclusiva de locuit, situat la parterul blocului din str. Malu Roșu nr. 59A, bl. MOD, ap. 2.


Având in vedere ca domnul Andrei Stelian nu este de acord cu cele solicitate de Comisia 2 in vederea rezolvării cererii domnului Apostolache Dragos, s-a solicitat din nou punctul de vedere la Serviciul Juridic Contencios care prin adresa nr. 598/28.06.2011 ne-a comunicat ca pe cale de consecința, Municipiul Ploiești, in calitate de proprietar al terenului situat in Ploiești, str. Colonia Teleajan nr. 21A are dreptul de a dispune de acest teren in sensul de a proceda la concesionarea unei suprafețe de teren, fara acordul notarial al chiriașilor.

întocmit Adrian Ciripoiu

Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale:

Consilieri:        Bolocan Iulian

Dumitru Cristian

Popa Constantin

Horghidan Costel

Marcu Valentin

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI DIN DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT

NR.4Q1Z OLO£.2oll


Către,

Serviciul Valorificare Patrimoniu, Contracte


Urmare adresei dumneavoastră înregistrata la nr.401/2011, prin care solicitați informații referitoare la terenul situat in Ploiești, Aleea Cirezarilor nr.3, bl.25C, sc.A, solicitat de către domnul Petre Gabriel, solicitat in vederea edificării unui balcon, va comunicam ca acesta face parte din domeniul public al municipiului . Ploiești potrivit prevederilor Legii nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.


SEF SERVICIU, Gabriela Mindrutiu


INT0CMIT:2 ex.

Corbu Iulia

02.06.2011
PROCES VERBAL încheiat astazi 02.08.2011

Comisia este compusa din domnii consilieri: Bolocan Iulian, Dumitru Cristian, Popa Constantin, Horghidan Costel, Marcu Valentin

La ședința au participat reprezentanții Direcției de Gestiune Patrimoniu


• • • # '           •

Comisia s-a intrunit in vederea analizării următoarelor solicitări:

1. Cu privire la solicitarea inaintata de către S.C. Coral Impex S.R.L., va comunicam următoarele:

Prin scrisoarea înregistrata la Municipiul Ploiești la nr. 11669/13.05.2011, S.C. Coral Impex S.R.L. a solicitat subconcesionarea terenului in suprafața de 0,38 ha situat in Ploiești, Tarlaua TI 3 parcela A208, in vederea amplasării unui incinerator de deșeuri animaliere.

Tarlaua TI3 parcela 208 in suprafața de 3,38 ha face parte din domeniul privat al municipiului Ploiești potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 196/2006, fiind transmisa in concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana S.R.L. Ploiești, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 175/2011, privind modificarea Hotărârii nr.219/2010, cu modificările si completările ulterioare.

Precizam ca prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.58/2008 s-a aprobat ameliorarea prin impadurire a 3 ha teren din tarlaua TI3 parcela A208, suprafața de 0,38 ha ramasa fiind cea solicitata de către S.C. Coral Impex S.R.L.

Prin adresa nr.213/21.07.2011 s-au solicitat Direcției Generale de Dezvoltare

Urbana, in regim de urgenta (pana cel târziu luni, 25.07.2011) reglementările urbanistice pentru tarlaua TI3 parcela 208.


t        MW2. Cu privire la solicitarea nr. 12111/13.07.2011 inaintata de către S.C Cipad S.R.L., va comunicam următoarele:

în anul 1995, a fost încheiat contractul de asociere nr. 2392/23.01.1995 intre Municipiul Ploiești si S.C. Cipad S.R.L. in vederea realizării si exploatării spațiului comercial (de prestări servicii), situat in Ploiești, in zona Complexului Comercial Păltiniș,

V----" 4^\

ow/ *

12. Cu privire la solicitarea inaintata de către domnul Petre Gabriel, va comunicam următoarele:                                                          .■■V-/

Prin adresa înregistrata la Municipiul Ploiești la nr. 7574/03.05.2011, domnul Petre Gabriel a solicitat concesionarea terenului situat in Ploiești, Aleea Cirezarilor nr. 3, bl. 25C, sc. A, ap. 2, parter, in vederea construirii unui balcon.

Solicitarea domnului Petre Gabriel a fost analizata in ședința Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești din data de 05.07.2011 si a primit aviz favorabil.

Prin adresa nr. 7574/12.07.2011 s-a comunicat domnului Petre Gabriel faptul ca solicitarea referitoare la concesionarea unei suprafețe de teren situata in Ploiești, Aleea Cirezarilor nr. 3, bl. 25C, sc. A, ap. 2, pentru construirea unui balcon a fost analizata de către Comisia nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești din data de 05.07.2011 si a primit aviz favorabil. Totodată, s-a comunicat faptul ca la acest moment, la Primăria municipiului Ploiești se afla in curs de desfășurare procedura de selectare a unui evaluator — autorizat, care va proceda la întocmirea raportului de evaluare pentru stabilirea prețului concesiunii.

Prin scrisoarea înregistrata la Municipiul Ploiești la nr. 7574/25.07.2011, domnul Petre Gabriel a solicitat ca evaluarea terenului solicitat in vederea construirii unui

balcon sa fie efectuata de către un evaluator particular autorizat, pe cheltuiala proprie.

întocmit: Georgiana Ilie13. Cu privire la solicitarea inaintata de S.C. RCS & RDS S.A., va comunicam următoarele:

Prin adresele nr. 9172/27.05.2011 si nr. 10338/16.06.2011 SC RCS&RDS SA ) solicita demararea procedurii de prelungire a convenției pentru folosința temporara a terenului ce aparține domeniului public al localității, situat in Bulevardul București nr. 104, bl. 12C, in suprafața de 8,75 mp.

SC RCS&RDS SA a depus la solicitarea nr. 10338/16.06.2011 răspunsul Agenției pentru Protecția Mediului Prahova din care reiese faptul ca funcționalitatea motogeneratorului (una accidentala) nu poate forma obiectul unei măsurători sonometrice separate.

Solicitarea privind prelungirea convenției a fost analizata in ședința Comisiei nr. 2 din data de 10.03.2011 unde a fost avizata favorabil sub rezerva confirmării de către Agenția pentru Protecția Mediului Prahova a încadrării funcționarii generatorului in stasurile invocate.

In data de 07.07.2011, Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale, pentru a

jr

ii “     -             .*ii

Ulterior, daca aceste puncte de vedere vor fi favorabile, se va proceda la intocmirea proiectului de dispoziție privind restituirea in natura a unei parti din imobilul situ^Xui Ploiești, str. Colinei nr.34, care va urma procedura de verificare si semnaref.

Având in vedere cele prezentate propunem prelungirea termenului de valabilitate pentru aceeași perioada, pentru care a fost aprobata repartizarea acestui spațiu.

întocmit: Popescu Florentina

. 2 /— Valorificarea Patrimoniului, Servicii Turism, Agricultura, Promovare eratiuni Comerciale:O

o

Consilieri:


Dumitru Cristia^B^^


Popa ConstantinM,.

_ q .c • -ț              ?

REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

COMITETUL EXECUTIV AIpCgN^II^jyj^PgPULAR AL JUDEȚULUI...........................................................................

ADMINISTRAȚIA financiară

i—<4 S /


•#

.1.'


i 07^          6 septembrie

din„„..r_„....- .......


77

19   *


în conformitate cu dispozițiile legii nr. 4/1973 privind dezvoltarea construcției de locuințe, vînzarea de locuințe din fondul de stat către populație și construirea de case de odihnă proprietate personală, se atestă numitului.........................


......BIS.....B...19...ap...nâ8...s.c.,..2....etaJ I-

*I/M *DwV»ATf.A /    4

---- ■■■■ • compîtsă din ......... a.epend^praja^ construita

• mp, situată în........^l.Q.ie.e.t.i...at.r>.:. Ale..e.a....Cir.azaril.QT...nr .......3 ..B.1...25...a.......... în baza următoarelor acte

parter sc A ap.2

.........................:..................’Ț^.................... cu nr.......................................din......:.............................

...............,v.......... încheiat cu C.E.(f.tunitpteav......

51.5oo ( Cinci zeci și una mu cinci sute lei )


cu domiciliul în—Vfr.............................................

Jud, Prahova A4u.d vXîfov

71. Dreptul de proprietate asupra cuinței ■■ -■ ■

53

autorizație de construcție eliberată de. contractul ^^r^-^mut nr............... din        e '

............... pentru suma totală de ...............:..............

ipoteca prevăzută la ari. 31 <din leqea nr. 4/1973 asupra imobilului dobîndit;

v 18839       9 iuniel977

■■■ ■■■'[ r ■'

............."

’’

.......                        ..... nr. -

. ..      , „ ,  11,98 m.p. respectiv 2,40^ .,...,   . ,  .             p

asupra terenului în suprafață de.......................—.1..............-=5.:........................mp ' m indwiziune zn baza următoarelor acte.

folosință       t'        .           i'jr

Decizia Comitetului Executiv a* municipiului Ploiești nr* 742 ain 8 iulie 1977 X%°i3a/v £ ........................................................................................................................................................................................................................................................................

AoA'


de.


lei.


a cărei restituire este garantată cu i

 • — contractul de construire încheiat cu.........................................................................../..... nr.............

•. ■ • ■. •■ .

 • — contractul de vînzare-cumpărare încheiat cu...............................-.......................-.-.....-.............înregistrat sub nr.......................din..........................................

, t , pre(lare.preluarc . ; . .       O.j.c.v.1. PRAHOVâ              18839 Jfn lo iunie 1977

 • — procesul verbahde              - încheiat cu.................. nr...............-............ din...................................................

B. Dreptul