Hotărârea nr. 461/2011

Hotararea nr. 461 privind concesionarea directa a unui teren c\tre Purc\roiu Carlo Claudiu in vederea extinderii apartamentului proprietate personala situat in Ploiesti, str. Cameliei nr. 24, bl. 114, sc. B, ap. 21, prin edificarea unui balcon

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 461

privind concesionarea directă a unui teren către Purcăroiu Carlo Claudiu în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, str.

Cameliei nr. 24, bl. 114, sc. B, ap. 21, prin edificarea unui balcon

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar Cristian Dumitru și a domnilor consilieri Valentin Marcu, Costel Horghidan, Iulian Bolocan si Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu referitoare la concesionarea directă a unui teren către domnul Purcăroiu Carlo Claudiu in vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, str. Cameliei nr. 24, bl. 114, sc. B, ap. 21 parter, prin edificarea unui balcon;

Potrivit prevederilor art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu art. 15, lit. e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Procesele verbale ale Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiate în data de 21.07.2011 si 23.08.2011;

în temeiul art. 36, alin. (2), lit. c) si alin. (5), lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul privat al municipiului a terenului adiacent imobilului situat în Ploiești, str. Cameliei nr. 24, bl. 114, sc. B, ap. 21 in suprafața de 2, 13 mp, identificat conform planului de situație întocmit de către P.F.A. Traian L.Dragomir care constituie Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 - însușește evaluarea efectuată de către P.F.A. Bucur N. Alexandru -Evaluator pentru terenul adiacent imobilului situat în Ploiești, str. Cameliei nr. 24, bl. 114, sc. B, ap. 21 parter, în suprafață de 2,13 mp, care constituie Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 - Aprobă concesionarea directă către domnul Purcaroiu Carlo Claudiu, a terenului adiacent imobilului situat în Ploiești, str. Cameliei nr. 24, bl. 114, sc. B, ap. 21, în suprafață de 2,13 mp, în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat la această adresă prin edificarea unui balcon.

Durata concesiunii este de 49 ani, cu drept de prelungire cu cel mult jumătate din durata inițială.

Art. 4 - Stabilește redevența anuală pentru concesionarea terenului menționat la art. 1 astfel încât să se asigure recuperarea valorii terenului, stabilită de P.F.A. Bucur N. Alexandru - Evaluator, în termen de 25 ani și anume 46,24 lei/an pentru terenul adiacent imobilului situat în Ploiești, str. Cameliei nr. 24, bl. 114, sc. B, ap. 21 parter, în suprafață de 2,13 mp atribuit către domnul Purcaroiu Carlo Claudiu.

Art. 5 - Aprobă ca redevența stabilită conform art. 4 să se achite de către concesionar pe toată durata concesiunii. Redevența se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică.

A

Art. 6 - împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de concesiune, în condițiile prevăzute în prezenta hotărâre.

Art. 7 - Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8 - Direcția Administrație Public, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2011

________ Contrasemnează Secret:

/ Z\Ny\ Oana Cristina Iacobz


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

Ia proiectul de hotărâre concesionarea directă a unui teren către Purcaroiu

Carlo Claudiu in vederea extinderii apartamentului proprietal în Ploiești, str. Cameliei nr. 24, bl. 114, sc. B, ap. 21, prin ediliiadministrația publică locală, cu modificările și completările ulterioară,\Cbhsil iul


Local hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor ce aparțin domeniului public sau privat de interes local.

Concesionarea pentru extinderea construcțiilor existente pe terenurile alăturate ce aparțin domeniului privat al localității este posibilă în condițiile art. 15, litera e), din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Domnul Purcaroiu Carlo Claudiu, în calitate de proprietar al apartamentului situat în Ploiești, str. Cameliei nr. 24, bl. 114, sc. B, ap. 21, în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 161/23.04.2010, a solicitat prin adresa înregistrata la Municipiul Ploiești la nr. 9494/01.06.2011, concesionarea terenului în suprafață de 2,13 mp situat la adresa sus menționată, în vederea edificării unui balcon.

Având în vedere cele prezentate precum și necesitatea de a atrage noi venituri la bugetul local, propunem concesionarea terenului proprietatea Municipiului Ploiești în suprafață de 2,13 mp adiacent imobilului situat în Ploiești, str. Cameliei nr. 24, bl. 114, sc. B, ap. 21 către domnul Purcaroiu Carlo Roberto pentru edificarea unui balcon la adresa sus menționată.

Față de cele prezentate, supunem analizei și aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

Viceprimar:

Cristian Dumilrg^^L^


Costel Hdfghidan


Iulian Bolocan

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre concesionarea directă a unui teren către Purcaroiu Carlo Claudiu in vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, str. Cameliei nr. 24, bl. 114, sc. B, ap. 21, prin edificarea unui balcon

Potrivit art. 15, litera e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, terenurile destinate construirii se pot concesiona, tară licitație publică, cu plata taxei de redevență stabilită potrivit legii, pentru extinderea construcțiilor pe terenurile alăturate la cererea proprietarilor sau cu acordul acestora.

Prin cererile nr. 9494/01.06.201 lsi nr. 9494/08.08.2011, cu documentația aferentă anexată, domnul Purcaroiu Carlo Claudiu, în calitate de proprietar, în baza contractului de vânzare - cumpărare nr. 161/23.08.2010, al apartamentului situat în Ploiești, str. Cameliei nr. 24, bl. 114, sc. B, ap. 21, solicită concesionarea terenului în suprafață de 2,13 mp în vederea edificării unui balcon.

Terenul în suprafață de 2,13 mp adiacent apartamentului situat în Ploiești, str. Cameliei nr. 24, bl. 114, sc. B, ap. 21face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.

Conform Certificatului de urbanism nr. 421/07.04.2011, terenul propus spre concesionare are folosința actuală - curți construcții și se încadrează în zona valorică B conform prevederilor Hotărârii nr. 316/2002 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Domnul Purcaroiu Carlo Claudiu a obținut avizele și acordurile privind utilitățile urbane și infrastructura stabilite prin Certificatul de urbanism nr. 421/07.04.2011.

Cererea domnului Purcaroiu Carlo Claudiu prin care solicită concesionarea terenului în suprafață de 2,13 mp, în vederea extinderii apartamentului situat în Ploiești, str. Cameliei nr. 24, bl. 114, sc. B, ap. 21parter prin edificarea unui balcon a fost analizată în cadrul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale în ședințele din data de 21.07.2011 și a fost avizată favorabil.

Prin adresa nr. 9494/08.08.2011, domnul Purcaroiu Carlo Claudiu a transmis raportul de evaluare întocmit de către P.F.A. BUCUR N. ALEXANDRU -EVALUATOR, pentru terenul in suprafața de 2,13 mp situat in Ploiești, str. Cameliei nr. 24, bl. 114, sc. B, ap. 21.

în cadrul ședinței din data de 23.08.2011 a Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale, comisia a emis aviz favorabil, pentru inițierea unui proiect de hotărâre.

Conform raportului de evaluare întocmit de către P.F.A. BUCUR N. ALEXANDRU, transmis prin adresa nr.9494/08.08.2011 , valoarea terenului adiacent apartamentului situat în str. Cameliei nr. 24, bl. 114, se. B, ap. 2 l^in suprafață de 2, 13 mp a fost stabilită la 128 euro/mp, rezultând o valoare totală țle 273 euro echivalentul a 1156 lei la un curs de 4,2342 lei/euro.            \\ %          /?¥

Având în vedere cele prezentate, propunem concesionare^ tcrenulifF în suprafață de 2,13 mp adiacent apartamentului situat în Ploiești, str. Cameliei nî. 24, bl. 114, se. B, ap. 21 către domnul Purcaroiu Carlo Claudiu în vederea extinderii apartamentului proprietate personală prin edificarea unui balcon, pe o perioadă de 49 ani. Considerăm că este necesară recuperarea valorii terenului, stabilită de P.F.A. BUCUR N. ALEXANDRU - EVALUATOR, în termen de 25 ani, rezultând o redevență anuală de 46,24 lei. Redevența stabilită se va achita de către concesionar pe toata durata concesiunii. Aceasta se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică. Plata redevenței se va efectua anual până la data de 15 martie a fiecărui an.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


ȘEF SERVICIU,

Viorica       u

/ȘEF SERVICIU,

Gabriela MândruțiuDIRECȚIA MANAGEMENT

FINANCIAR-CONTABIL, CONTRACTE


ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,

Simona Albuîntocmit:

Cristina Denisa Trofin)N.5c.1--50.

TîiHralStro

CgJse. tnk>CW££TC, ,


ț___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l~ lOTpl^rfc noua


VEDERE LATERALA

BALCON. 5c.1-50

si jșHinrora zidăria ce se, demonieaza.. ■z

/

z


PLAN TUÎiMTll

_1_                           î


"7/


///


1 F

— / Z   ..Esr.

—Uz- T P

z / z z Z Z z z*“ z Z Z Z Z z—»■-—}■'

Ud z

T“-

2’:

zZ/

/ ZpftMîls 9ftC8K),Z

!


7p.25;t7s

-rzr4


r


Nivel țăran ^s


Paracdr i er&nîczret v Zidărie ce. se, deiwriteaza.


SECȚIE 1-1 _


IncVÂdera balcon -li'wplavie mtalfca, oi n. wsfi le- lawîm sau Ub              lași

cu wn zxc $ trxw tu incolor Bm-Wiwte ul^- culoar brun,

(sau 'tâwplărie aAu w\(m‘o p.v.LCONDUCERE

COORDONARE

DIRECTOR GENERAL

ing. Dibija Mihsi

Bogdan

tSZLSruvTA-

Inc gh.mauscu

. •

DIRECTOR proiectare

«h. Mireca Aiccvuir-

COCRLXXATOR

c.ta

Eîccfescu

T“ -1

SrZZl consproiect

PLOIEȘTI ROMANIA jrrxxu u*a»m>u •*. «2 ’VMn xxo rn c ca;<i mi /u »xin S£F PROIECT jtfPC țU^jCr Ș. |  '(■''>

PROIECTAT                  |

DESENAT.,                    |Pir-, er„- 2.

P’-AMUțU, SecnuKX < vstse E4 ranu ccnîtruI Rs ZiNCW.«:RE 3M.CCN P,<S?


D A .LA

OS2P11


SUPORT TOPOGRAFIC

scara 1 : 500


DEN

HJNC1

CONT

COORDONATE

XCn]

YCn]

1

385032.43

579580.81

a

385041.97

579573.73

3

385095.28

579645.55

4

385085.74

579652.63


DEN

3UNC1

CONT

COORDONATE

DIST

Cn]

XCn]

YCn]

5

385077.60

579621.73

0.60

6

385078.08

579621.38

3.55

7

385080.20

579624.23

0.60

8

385079.71

579624.58

3.55


PLAN DE ÎNCADRARE ,N ZONĂ

scara 1: 10 000TERITORIU ADMINISTRATIV: PLOIEȘTI

Adresa: mun. Ploiești, str. Cameliei, nr. 24, bloc 114,

scara B, Parter, apartament 21, jud. Prahova.

Proprietar: PURCAROIU CARLO-CLAUDIU din mun. Ploiești, str. Cameliei, nr. 24, bloc 114, sc. B, Parter, ap. 21, jud. Prahova.

Act de proprietate: Contract de vânzare-cumpărare nr. 161 din 23.08.2010. Corpul de proprietate are NR. CAD. 961-C1-B-U21.

Suprafața utilă apartament: 45,08 mp. Suprafața teren în propr. : 15,58 mp.

Cota indiviză:                  1,22%

Suprafața bloc S=1062.00 mp. (S=1062.00 mp. din măsurători) SUPRAFAȚA TEREN PROPUS PENTRU CONCESIONARE: S=2,13 mp.


Vizat O.C.P.I.-Prahova conf.L.50/1991

Republicata in 2004V

167.9B

I

166.98

1


GRAFI CA '70. Plan de referința Marea Neagra .

w

A tORAGOMIR L^RAIAN „LEOTEH" > PERȘOANA «EI.CA AUTORIZATA

obiectul:     SUPOR T TOPOGRA FIC

pentru plan de situa țic In vederea obținerii autorizației de CONSTRUIRE Șl ÎNCHIDERE BALCON l’ARTER

CATECtf^DRAGOMIR traian "'PERSOANA FIZICA AUTORIZATA DE

A.N.C.P.I.. aut. seria RO-B-F, nr. 0034/2010

l

Scara 1:500

Proprietar:   PURCAROIU CARLO-CLAUDIU din mun. Ploiești,

str. Cameliei, nr. 24, bloc 114, sc. B. Parter, ap. 21, Jud. Prahova.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI

COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Purcăroiu Carlo Ciaudiu în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, str. Cameliei nr. 24, bl. 114, sc. B, ap. 21, prin edificarea unui balcon

și a emis:


PREȘEDINȚE,

Bolocan Iulian


SECRETAR, Valentin Marci^

Data:


MiE/A r ia Hei wd. WLBUCURN ALEXANDRU


EVALUATOR
RAPORT DE EVALUAREP.F.A. BUCUR N. ALEXANDRU - EVALUATOR str. Înfrățirii, nr. 5A, bl. 67 bis, sc. C, ap.116, Ploiești tel: 0720 546 418, e-mail: sandelbucur@yahoo.com

RAPORT DE EVALUARE

A PROPRIETATE IMOBILIARE TIP “TEREN”

SITUATA IN MUN. PLOIEȘTI,

STR. CAMELIEI, NR.24, BL.l 14,

SC.B, PARTER AP.21

JUDEȚ PRAHOVA

NUMĂR CADASTRAL TEREN 961

NUMĂR CADASTRAL APT. 21 :12156O-C1-U19

PENTRU VANZARE/CONCESIONARE

PROPRIETAR:

CLIENT:

DESTINATAR:


VALOARE DE

PIAȚA:

RAPORT NR.:


PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIEȘTI

Persoana fizica:

PURCAROIU CARLO CLAUDIU

Persoana juridica:

PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIESTI-DIRECTIA

DE GESTIUNE PATRIMONIU, SERVICIU

VALORIFICARE PATRIMONIU, CONTRACTE

Persoana fizica:


PURCAROIU CARLO CLAUDIU

1.156 LEI ECHIVALENT 273 EURO

502/ 04 AUGUST 2011*JȚo


Datele, informațiile si conținutul prezentului raport sunt confidențiale si nu vor putea fi reproduse fiara consimțământul prealabil al evaluatorului, al clientului si al destinatarului.

P.F.A. Bucur N. Alexandru Evaluator

Str. înfrățirii nr. 5A, bl. 67 bis, sc. C, ap. 116, Ploiești, Prahova

Tel. : 0720546418

E-mail: sandelbucur@yahoo.com

ÎNREGISTRARE LA EVALUATOR

Nr.502/ 04.08.2011

ÎNREGISTRARE LA BANCĂ

Nr.

1.

EVALUATOR

BUCUR ALEXANDRU

Legitimație ANEVAR

Nr. 9919/2011

Asigurare profesională nivel de acoperire/nr./an

10.000 EURO

Firma

PFA BUCUR N. ALEXANDRU-EVALUATOR

Adresa

Str. înfrățirii nr. 5A bl. 67 bis, sc. C, ap. 116, Ploiești, Prahova

Tel.: 0720546418

E-mail: sandelbucur@yahoo.com


CLIENT

Persoană fizica:

PURCAROIU CARLO CLAUDIU

CNP: 1860903297301

Adresa

 • ■   Mun. Ploiești, jud. Prahova

 • ■   Str. Cameliei, nr 24, bl. 114, sc. B, parter, ap.21

 • ■  Tel: 0724257432

DESTINATARUL RAPORTULUI

Persoană fizica:

PURCAROIU CARLO CLAUDIU

Persoană Juridica:

PRIMĂRIA MUNICIPILUIPLOIESTI-DIRECTIA

DE GESTIUNE PATRIMONIU, SERVICIU VALORIFICARE PATRIMONIU, CONTRACTE/ /

3.

PROPRIETATEA EVALUATĂ (conform inspecției)

Proprietate rezidențială compusă dinx1x0 ' v

TEREN- suprafața2,13 mp       BUCUR N.           «9919®

ftf ALEXANDRU          BUCUR / YA

U& mc '-MRÂP.A11 d'//.    TnTTTTîm/ xM! O/Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 2,13mp situat in mun. Ploiești, str. Cameliei, nr.24, bl.l 14, sc.B, parter, ap.21, Jud Prahova,


/fe>- <\

Proprietar

Persoană juridica: PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIEȘTI

Adresa proprietății

 • ■  Mun. Ploiești, jud. Prahova

 • ■   Str. Cameliei, nr 24, bl. 114, sc. B, parter, ap.21          . < plo^

condiții limitative deosebite

- Evaluarea terenului se va face in ipoteza ca este liber de orice fel de sarcini si pot fi tranzactionat liber pe piața4. DECLARAREA VALORII VALOAREA DE PIAȚĂ ESTIMATĂ


BUCUR ALEXANDRU

Expert Evaluator Proprietăți Imobiliare Membru Titular ANE VAR5.

BAZA DE EVALUARE

Valoarea de piață

SCOPUL EVALUĂRII

Vanzare/Concesionare

DATA INSPECȚIEI

PROPRIETĂȚII

Inspecția a fost efectuată la data de 01.08.2011, de către ing. Bucur Alexandru

DATA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE

04.08.2011

CURS DE SCHIMB BNR LA DATA INTOCMIRH RAPORTULUI DE EVALUARE

1 EURO = 4,2342 LEI • ■ Descrierea proprietății,

 • ■   Adresa: Mun. Ploiești, jud. Prahova

 • ■   Str. Cameliei, nr 24, bl. 114, sc. B, parter, ap.21


Descrierea: Teren intravilan in suprafața de 2,13 mp poziționat in partea din fata a blocului 114 in dreptul sufrageriei apartamentului 21, la parter.

■ Proprietar si dobândire,

- Proprietar. PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIEȘTI

Dobândirea apartamentului nr. 21 - Temei legal:

Temei contractual: Contract de vanzare cumpărare nr. 161/23.08.2010 , încheierea de intabulare nr. 8971/16.08.2010

în ANEXA este prezentată copia documentului de atestare a dreptului de proprietate / a provenienței propri ii>; Contract de Vânzare 161/23.08.2010    , Extr                  eiâfrU penfru^ inț^:iparare nr.

nr.Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 2,13mp situat in mun. Ploiești, str. Cameliei, nr.24, bl. 114, sc.B, parter, ap.21, Jud Prahova,

/O x,-A

9.

DESCRIEREA ZONEI DE AMPLASARE

ZONA DE AMPLASARE

Urban: zona semicentrala in cartierul Nord( Cameliei) , zona ocupata in principal de cartier rezidențial de blocuri; poziția terenului este la aprox. fOOm de fostul Complex Ideal (poziționat in partea din fata a blocului nr. 114)

ARTERE IMPORTANTE DE CIRCULAȚIE ÎN APROPIERE

 • ■ Auto:

- Str. Cameliei

 • ■ Feroviar:

 • ■ Calitatea rețelelor de transport: asfaltate

CARACTERUL EDILITAR AL ZONEI

Tipul zonei                                                   Z)

zona semicentrala in cartierul Nprd^^Zona ocupata' -in'‘ppiipipăFj^fiartier rezidențial de blocuri; poziția te/lpului est'c'lȚwrox. 500m.de fostul fbpmplex
19527/11.04.2011, Certificat de urbanism nr. 421/07.04.2011 emisie Primăria Ploiești, Releveu apartament, Plan de încadrare in zona,-Documentație balcon: , Plan balcon                                    //

■ Sarcini, - din informațiile existente la momentul intocmirii raportului de evaluare -Nu sunt sarcini care sa greveze proprietatea “teren” si proprietatea poate fi tranzactionata liber pe piața.

Pentru construcție, respectiv apartamentul nr. 21 -este instituita ipoteca de rang I in favoarea Statului Roman prin Ministerul de Finanțe

■ Pentru apartament nr. 21 situat in mun. Ploiești, str. Cameliei, nr 24, bl. 114, sc.B, parter, Jud Prahova

-■

Dreptul de proprietate: Deplin

Cartea Funciară construcție : nou 121530-C1 -UI9/Ploiesti; 66349/Ploiesti Cartea Funciară teren (1103mp): nou 121530/Ploiesti; vechi 552/Ploiesti Număr cadastral construcție: 121530-C 1 -U19

Număr cadastral teren (1103mp): 961

Mențiuni speciale în Cartea Funciară: -

Extras de carte iunciara pentru informare nr. 19527/11.04.2011-

în ANEXA este prezentată copia xerox : releveu apartament, Plan de încadrare in zona,

Documentație balcon: , Plan balcon

Nota nu afost prezentata încheierea de intabulare nr. 8971/16.08.2010

MENȚIUNI 1: Situația privind Cartea Funciară

■ Sarcini, - din informațiile existente la momentul intocmirii raportului de evaluare -Nu sunt sarcini care sa greveze proprietatea “teren” si proprietatea poate fi tranzactionata liber pe piața.

Pentru construcție, respectiv apartamentul nr. 21 -este instituita ipoteca de rang I in favoarea Statului Roman prin Ministerul de Finanțe

l

MENȚIUNI 2: Abateri / neconcordanțe de Ia înscrierea din Cartea Funciară

î

7.

DATE PRIVIND

DOCUMENTAȚIA CADASTRALĂ

■ Suprafața de teren supusa evaluării:

- TEREN: Sj = 2,13 mp

8.

UTILIZAREA

ACTUALĂA PROPRIETĂȚII

rezidențial

Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 2,13mp situat in mun. Ploiestb-s^^ Cameliei, nr.24, bl.l 14, sc.B, parter, ap.21, Jud Prahova,                       * R 0

ZZ'ȚSCx’O. //o2?7             ,^\\

//■> p* /       .. .'/..■-•r»'" \ >—•*

11.. -o •                         '>

j

1

»

Ideal

V <5.  ■'*<_ y     /&’  /

Tipul zonei-                                                    y/Z

 • ■   Cartier blocuri de locuințe                               ' >L_o.

în zonă se află:

 • ■   Rețea de transport în comun în apropiere , cu mijloace de transport suficiente, autobuz,

 • ■   Unități comerciale în apropiere : (magazine )sufîciente, bine aprovizionate cu mărfuri de bună calitate, piață agroalimentară, (Piața Mihai Bravu) , supermarket InterEx

 • ■   Unități de învățământ , Sc. genenerala

 • ■   Unități medicale -Spital Municipal Ploiești

 • ■   Instituții de cult- Biserica

 • ■   Sedii de bănci;-

 • ■   Instituții guvernamentale —

UTILITĂȚI EDILITARE

 • ■   Rețea urbană de energie electrică: existentă

 • ■   Rețea urbană de apă: existentă

 • ■   Rețea urbană de termofîcare: existentă

 • ■   Rețea urbană de gaze: existentă

 • ■   Rețea urbană de canalizare: existentă

 • ■ Rețea urbană de telefonie: existentă

GRADUL DE POLUARE ORIENTATIV (rezultat din observații sau informații ale evaluatorului, tară expertizare sau determinări de laborator ale noxelor).

■ Poluare in limitele orașului Ploiești

AMBIENT

■ Trafic auto intens

CONCLUZIE PRIVIND AMPLASAMENTUL

zona semicentrala in cartierul Nord( Cameliei), zona ocupata in principal de cartier rezidențial de blocuri; poziția terenului este la aprox. ^OOm de fostul Complex Ideal (poziționat in partea din fata a blocului 114 la parter in dreptul sufrageriei ap. 21)

Poluare in limitele orașului Ploiești. Ambient civilizat.


Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 2,13mp situat in mun. Ploiești, str. Cameliei, nr.24, bl. I 14, sc.B, parter, ap.21, Jud Prahova,

■ Canalizare-da

\

■ Apa-da

ÎMPREJMUIRE

■ neimprejmut

CERTIFICAT DE URBANISM NR.

■ 421/07.04.2011


11.


ANALIZA PIEȚEI IMOBILIARE

DEFINIREA PIEȚEI ȘI

SUBPIEȚEI

■ Piața terenurilor

NATURA ZONEI

■ Zonă ocupata in special de cartier de blocuri cu regim de inaltime P+4

 • ■ Din punct de vedere edilitar: zona în stagnare

 • ■ Din punct de vedere economic: zonă cu economie in stagnare, șomaj ridicat

OFERTA DE

PROPRIETĂȚI

IMOBILIARE SIMILARE

■ medie

CEREREA DE

PROPRIETĂȚI

SIMILARE

■ medie

ECHILIBRUL PIEȚEI (RAPORTUL CERERE/ OFERTĂ)

■ tendința spre echilibru

PREȚURI ÎN ZONĂ PENTRU PROPRIETĂȚI SIMILARE

 • ■ Minim: 100 EURO/mp

 • ■ Maxim: 130 EURO/mp

CONCLUZII ȘI TENDINȚE PRIVIND PIAȚA PROPRIETĂȚII


 • ■ echilibru’ ; Tendință: piața imobiliara este in stagnare, numărul de tranzacții fiind forte redus datorita crizei financiare si situației de nesiguranța generata de aceasta

 • ■ REZULTATUL CERCETĂRII; pe termen mediu si lung -posibilitate de stabilizare a preturilor sub nivelul actual. LICHIDITATE MEDIE,

Se vor anexa oferte care susțin elementele de piață cuprinse în prezentul raport

12. EVALUARE

REGLEMENTĂRI ȘI CADRU LEGAL

STANDARDE INTERNAȚIONALE DE EVALUARE-EDIȚIA A VIII-A, 2007

 • ■ TVS 1 — Valoarea de piață - baze de evaluare

 • ■ IVS 2 — Baze de evaluare diferite de valoarea de piață

 • ■ TVS 3 - Raportarea evaluării

 • ■ GN 1 - Evaluarea proprietății imobiliare

12.1. Cea mai buna utilizare

Conceptul de cea mai buna utilizare reprezintă alternativa de utilizare a proprietății selectata din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire șn^a^genera ipotezele de lucn/fiepesare aplicării metodelor de evaluare in capitolele urmatoare..ă^ltidr^^x

Cea mai buna utilizare - este definita ca utilizarea re^oftâbiîa, ^rpoa^Ja^degala

ALEXANDRU


B CJX21K84Î1 <S‘

J7/


n liber

6/Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 2,13mp situat in mun. Ploiești, str.


sau construit care este fizic posibila, fundamentata adecvat, fezabila financiar si are ca rezultaț.cea mai mare valoare.

Cea mai buna utilizare este analizata uzual in una din următoarele situații:

 • ■   cea mai buna utilizare a terenului liber

 • ■   cea mai buna utilizare a terenului construit.

Cea mai buna utilizare a unei proprietăți imobiliare trebuie sa indeplineasca patru criterii. Ea trebuie sa fie:

 • ■   permisibila legal

 • ■   posibila fizic

 • ■   fezabila financiar

 • ■  maxim productiva

Analiza efectuată a presupus culegerea unor informații de pe piața terenurilor intravilane , precum și studierea alternativelor posibile de folosire a acestora.

Concluzia este că, cea mai bună utilizare a proprietății în cauza este utilizarea ca proprietate agricola

Practic, ținând cont de tipul terenului si de amplasarea acestuia, cea mai buna alternativa posibila pentru activul analizat este cea de teren liber - curs construcții. Prin prisma criteriilor care definesc noțiunea de C.M.B.U. aceasta abordare:

 • ■   este permisibila legal;

 • ■   îndeplinește condiția de fizic posibila.

 • ■   este fezabila financiar.

 • ■   este maxim productiva se refera la valoarea proprietății imobiliare in condițiile celei mai bune utilizări (destinații).

12.2. Abordarea (evaluarea) prin metoda comparației directe

în ANEXA este prezentată determinarea valorii de piață prin metoda comparației de piață prin corecții brute.

A fost determinata valoare terenului in zona (128EURO/mp) folosind ca etalon suprafața construita a blocului 114, respectiv 1.103 mp.

Ținând cont de acesta valoare a fost deteminata valoarea de piața a suprafeței de teren supusa evaluării in prezentul raport adica 2,13 mp

Nota: A fost utilizata numai aceasta metoda de determinare a valorii de piața deorece pentru utilizarea celorlalte metode nu au fost identificate informații suficente si sustenabile pentru utilizarea acestora in prezentul raport

VALOAREA DE PIAȚĂ

DETERMINATĂ PRIN METODA COMPARAȚIEI DIRECTE

1.156 LEI echivalent 273 EUR

13. DEFINIȚII, IPOTEZE ȘI CONDIȚII LIMITATIVE ȘI ALTELE

13.1. DEFINIȚII

■ VALOREA DE PIAȚĂ


Valoarea de piață reprezintă suma estimată pentru evaluării, între un cumpărător decis și un vanzator hbțarat, mtr-o*1 obiectiv, după o activitate de marketing corespun^Șare^mxffl-e

:oj|iȚețate va fi,sehimbață/Ta data pzacjie cii pjre^Ț        at

fțile implicate auDESCRIEREA TERENULUI

DATE GENERALE

 • ■ Amplasare : mun Ploiești cartier Nord

 • ■ Suprafața S = 2,13mp

 • ■ Deschiderea la drum: -

DESCRIERE

 • ■ Dimensiuni: 0,62m x3,4 m

 • ■ Forma: regulată

 • ■ înclinare: plat

 • ■ Inundabil: nu

 • ■ împrejmuit -neimprejmuit

VECINĂTĂȚI

IMEDIATE

 • ■ N - poprietate municipiul Ploiești

 • ■ S - N - bloc 114

 • ■ E - poprietate municipiul Ploiești

 • ■ V - poprietate municipiul Ploiești                            /    /

VECINĂTĂȚI

■ Cartier de blocuri                   -- (     /

_

UTILITATI

 • ■ Gaze-da

 • ■ Electricitate-da___________-------

Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 2,13mp situat in mun. Ploiești, str.

Cameliei, nr.24, bl.l 14, sc.B, parter, ap.21, Jud Prahova,


în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.


13.2. IPOTEZE ȘI CONDIȚII LIMITATIVE:1.2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


Prezentul raport este întocmit la cererea clientului și în scopul precizat. Nu este permisă folosirea raportului de către o terță persoană fără obținerea, în prealabil, a acordului scris al clientului, autorului evaluării și evaluatorului verificator, așa cum se precizează la punctul 8 de mai jos. Nu se asumă responsabilitatea față de nici o altă persoană în afara clientului, destinatarului evaluării și celor care au obținut acordul scris și nu se acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, pagube rezultate în urma deciziilor sau acțiunilor întreprinse pe baza acestui raport.

Raportul de evaluare își păstrează valabilitatea numai în situația în care condițiile de piață, reprezentate de factorii economici, sociali și politici, rămân nemodificate în raport cu cele existente la data întocmirii raportului de evaluare. Toate afirmațiile din prezentul raport sunt valabile la data raportului.

Evaluatorul nu este responsabil pentru problemele de natură legală, care afectează fie proprietatea imobiliară evaluată, fie dreptul de proprietate asupra acesteia și care nu sunt cunoscute de către evaluator. în acest sens se precizează că nu au fost făcute cercetări specifice la arhive, iar evaluatorul presupune că titlul de proprietate este valabil și se poate tranzacționa, că nu există datorii care au legătură cu proprietatea evaluată și aceasta nu este ipotecată sau închiriată. în cazul în care există o asemenea situație și este cunoscută, aceasta este menționată în raport. Proprietatea imobiliară se evaluează pe baza premisei că aceasta se află în posesie legală (titlul de proprietate este valabil) și responsabilă.

Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind documentațiile de urbanism, legile! de construcție și regulamentele sanitare, iar în cazul în care nu sunt respectate aceste cerințe, valoarea de piață va fi afectată.

Proprietatea nu a fost expertizată detaliat. Orice schiță din raportul de evaluare prezintă dimensiunile aproximative ale proprietății și este realizată pentru a ajuta cititorul raportului să vizualizeze proprietatea. în cazul în care există documente relevante (măsurători de cadastru, expertize) acestea vor avea prioritate.

Dacă nu se arată altfel în raport, se înțelege că evaluatorul nu are cunoștință asupra stării ascunse sau invizibile a proprietății (inclusiv, dar fără a se limita doar la acestea, starea și structura solului, structura fizică, sistemele mecanice și alte sisteme de funcționare, fundația, etc.), sau asupra condițiilor adverse de mediu (de pe proprietatea imobiliară în cauză sau de pe o proprietate învecinată, inclusiv prezența substanțelor periculoase, substanțelor toxice etc.), care pot majora sau micșora valoarea proprietății. Se presupune că nu există astfel de condiții dacă ele nu au fost observate, la data inspecției, sau nu au devenit vizibile în perioada efectuării analizei obișnuite, necesară pentru întocmirea raportului de evaluare. Acest raport nu trebuie elaborat ca un audit de mediu sau ca un raport detaliat al stării proprietății, astfel de informații depășind sfera acestui raport și/sau calificarea evaluatorului. Evaluatorul nu oferă garanții explicite sau implicite în privința stării în care se află proprietatea și nu este responsabil pentru existența unor astfel de situații și a eventualelor lor consecințe și nici pentru eventualele procese tehnice de testare necesare descoperirii lor.

Evaluatorul obține informații, estimări și opinii necesare întocmirii raportului de evaluare, din surse pe care le consideră a fi credibile și evaluatorul consideră că acestea sunt adevărate și corecte. Evaluatorul nu își asumă responsabilitatea în privința acurateței informațiilor furnizate de terțe părți.

Conținutul acestui raport este confidențial pentru clj          stinatar și autorul/nudezvălui unei terțe persoane, cu excepția situațiilo.F/pfCVăzute de Evaluare și/sau atunci când proprietatea a intrat/irfatențM\Uflui g ALEXANDRU

C.l.F 218MÂ1'
Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 2,13mp situat in mun. Ploiești, str. Cameliei, nr.24, bl.l 14. sc.B, parter, ap.21, Jud Prahova.

R

 • 9.  Evaluatorul a fost de acord să-și asume realizarea misiunii încredințate de către clientul numit în raport, în scopul utilizării precizate de către client și în scopul precizat în raport.

 • 10. Consimțământul scris al evaluatorului și al evaluatorului verificator (dacă al acestuia din urmă este necesar), trebuie obținut înainte ca oricare parte a raportului de evaluare să poată fi utilizată, în orice scop, de către orice persoană, cu excepția clientului și a creditorului, sau a altor destinatari ai evaluării care au fost precizați în raport. Consimțământul scris și aprobarea trebuie obținute înainte ca raportul de evaluare (sau oricare parte a sa) să poată fi modificat sau transmis unei terțe părți, inclusiv altor creditori ipotecari, alții decât clientul sau altor categorii de public, prin prospecte, memorii, publicitate, relații publice, informații, vânzare sau alte mijloace. Raportul de evaluare nu este destinat asigurătorului proprietății evaluate, iar valoarea prezentată în raportul de evaluare nu are legătură cu valoarea de asigurare.

 • 11. Evaluatorul este de acord ca raportul de evaluare să fie verificat de către banca creditoare.

13.3 ALTE PRECIZĂRI

Raportul de evaluare este completat in ANEXA cu fotografii din care rezultă încadrarea proprietății imobiliare în zona și aspectul interior si exterior al acesteia.

în procesul de evaluare se vor utiliza date și informații în EURO și RON.

13.4. SURSE DE INFORMARE

Valorile comparabilelor au fost preluate din următoarele surse:

 • ■   Publicații de specialitate

 • ■   Internet

 • ■   Informații de spre tranzacții incheiate

14. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Ca elaborator declar că raportul de evaluare, pe care îl semnez, a fost realizat în concordanță cu reglementările Standardelor Internaționale de Evaluare și cu ipotezele și condițiile limitative cuprinse în prezentul raport. Declar că nu am nici o relație particulară cu clientul și nici un interes actual sau viitor față de proprietatea evaluată. Rezultatele prezentului raport de evaluare nu se bazează pe solicitarea obținerii unei anumite valori, solicitare venită din partea clientului sau a altor persoane care au interese legate de client sau de produsul bancar garantat, iar remunerarea evaluării nu se face în funcție de satisfacerea unei asemenea solicitări. în aceste condiții, subsemnatul, în calitate de elaborator, imi asum responsabilitatea pentru datele și concluziile prezentate în prezentul raport de evaluare.

15. CERTIFICARE

Subsemnatul certific în cunoștință de cauză și cu bună credință că:

 • 1. Afirmațiile declarate de către mine și cuprinse în prezentul raport sunt adevărate și corecte. Estimările și concluziile se bazează pe informații și date considerate de către evaluator ca fiind adevărate și corecte, precum și pe concluziile inspecției asupra proprietății, pe care am efectuat-o la data 01.08.2011.

 • 2. Analizele, opiniile și concluziile mele sunt limitate doar de ipotezele și concluziile limitative menționate și sunt analizele, opiniile și concluziile mele profesionale personale, impdrțiăle și nepărtinitoare.

BUCUR N.

s alexandru £ F

C.i.F. 21848411

-------------------------------X?*

/f

O         z \     ’V' >

3. Nu am interese anterioare, prezente sau viitoare în privința proprietății imobiliare care face obiectul prezentului raport de evaluare și nu am nici un interes personal ^privind părțile ■ implicate în prezenta misiune, excepție făcând rolul menționat aici. Implicarea mea în această misiune nu este condiționată de formularea sau prezentarea unui rezultat prestabilit legat de mărimea valorii estimate sau impus de destinatarul evaluării și legat de producerea unui eveniment care favorizează cauza clientului în funcție de opinia ihehJi./ Analizele, opiniile și concluziile mele au fost formulate, la fel ca și întocmirea acestui raport, în concordanță cu Standardele Internaționale de Evaluare. Posed cunoștințele și experiența necesare îndeplinirii misiunii în mod competent. Cu excepția persoanelor menționate în raportul de evaluare, nici o altă persoană nu mi-a acordat asistență profesională în vederea îndeplinirii acestei misiuni de evaluare.


4.


5.


6.


16. RECONCILIEREA VALORILOR. DECLARAREA VALORII SELECTATE

ÎN URMA EVALUĂRII EFECTUATE DE MINE (NOI), A ANALIZEI

INFORMAȚIILOR APLICABILE ȘI A FACTORILOR RELEVANȚI, OPINIA MEA \ (NOASTRĂ) ESTE CĂ VALOAREA DE PIAȚĂ A PROPRIETĂȚII IMOBILIARE

DESCRISE (SAU DREPTULUI EVALUAT) ESTE:VALOAREA DE PIAȚĂ RECOMANDATĂ

1.156 LEI echivalent 273 EUR

VALOAREA DE PIAȚĂ A FOST DETERMINATĂ PRIN METODA

COMPARAȚIEI DIRECTE

.■


întocmit

ing. Alexan Expert Evaluator

Membru Titul
ANEXE

ANEXA:

Determinarea valorii de piață prin metoda comparației directe

ANEXA:

Fotografii

ANEXA:

Harta

ANEXA:

Extrase privind prețurile pe segmentul de piață al proprietății

ANEXA:

Ci proprietar

ANEXA:

Contract de vanzare cumpărare nr. 161/23.08.2010

ANEXA:

certificat de urbanism 421/07.04.2011

ANEXA:

Releveu apartament

ANEXA:

Plan de incadrare in zona

ANEXA:

Extras de carte funciara pentru informare nr. 19527/11.04.2011

ANEXA:

Plan balcon

3

—---------- --------...------------ ----------- -....

Elemente de comparație

Subiect

Comp. 1

Comp. 2

Comp. 3

Comp. 4 !

Suprafața bloc

1.103,00

723

713

5.000

1.700

Preț (oferta/vanzare) (Eur/mp)

100

119

130

118

Drepturi de proprietate

concesionare

integral

integra!

integral

integral

Valoarea corecției (%)

-30%

-30%

-30%

-30%

Valoarea corecției (Eur/mp)

-30

-36

-39

-35

Preț corectat

70,00

83,30

91,00

82,32

Condiții van za re (°/o din -oferta)

-10%

oferta

oferta

oferta

oferta

Valoarea corecției (Eur/mp)

-7,000

-8,330

-9,100

-8,232

Preț corectat

63,00

74,97

81,90

74,09

Localizare

semicentral

periferic

periferic

semicentral

periferic

(Cameliei)

(Albert)

(Albert)

(Nord)

(Albert)

Valoarea corecției (%)

50%

50%

0%

50%

Valoarea corecției (Eur/mp.)

31,500

37,485

0,000

37

Preț corectat

94,50

112,46

81,90

111,13

Acces

asfaltat

inferior

inferior

inferior

inferior

Valoarea corecției (%)

10%

10%

10%

10%

Valoarea corecției (Eur/mp)

ț

9

11

8,190

0

Preț corectat

103,95

123,70

90,09

111,13

Destinația (utilizarea terenului)

rezidențial

similar

similar

similar

similar

Valoarea corecției (%)

0%

0%

0%

0%

Valoarea corecției (Eur/mp)

0

0

0

0

Preț corectat

103,95

123,70

90,09

111,13

UtHitati

pe teren

la 500

fa strada

la strada

fa strada

Valoarea corecției (%)

50%

5%

5%

5%

Valoarea corecției (Eur/mp)

51,975

6,185

4,505

6

Preț corectat

155,93

129,89

94,59

116,69

construcție demola bila pe teren

nu

nu

nu

nu

nu

Valoarea corecției (%)

0%

0%

0%

0%

Valoarea corecției (EUR/mp)

0

0

0

0

Preț corectat

155,93

129,89

94,59

116,69

înclinație

plat

similar

similar

similar

similar

Valoarea corecției (%)

0%

0%

0%

0%

Valoarea corecției (EUR/mp)

0

0

0

0

Preț corectat

155,93

129,89

94,59

116,69

raportul !/L

0,458

_

0,286

0,725

0,448

Valoarea corecției (%)

io%

•-/'f l\ lV.150Xf

J 0%

Valoarea corecției (EUR/mp)

ÎURN.

0,000Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 2,13mp situat in mun. Ploiești, str. Cameliei, nr.24, bl.l 14. sc.B. parter, ap.21, Jud Prahova,

,jc

----------------br a
Preț corectat

116,94

142,87

108,78

\—t~*^ H-----

>> I 116,69

Suprafața blocului (mp.)

1.103,00

723

713

5.000

J%.700

Valoarea corecției (%)

-10%

-10%

\:   20%

y 5%

Valoarea corecției (EUR/mp)

-15,593

-13

18,919

X 5,834

Preț corectat

101,35

129,89

127,70

122,52

Total corecție bruta

184,499

124,923

93,903

91,947

Total corecție bruta procentual

184,50%

104,98%

72,23%

78,19%

corecție bruta cea mai mica

128,0 EURO/mp

X

Valoarea unitara estimata (rotund) (eur/mp.)

Suprafața teren -construcție balcon

2,13 mp

...

Valoarea estimata teren (rotund)

273 €

| Curs valutar (lei/eur)

4,2342

Valoare estimata

1.156 lei


Ținând cont de faptul ca prin calculul de mai sus am determinat valoarea de piața a terenului in zona folosind ca etalon suprafața blocului 114 ( l,103mp) valoare suprafeței de 2,13mp pe care se va realiza balconul

este : 2,13 mp x 128 EUR/mp = 273 EURHARTA


NOU ! Cauta orice adresa din Europa prin : ■map24

*USA o
COMPARABILE

COMPARABILA 1


Marshall Imobiliare - Vanzari terenuri

Ploiești, zona Nord

78.000

EUR

100

EUR/mp

Tip teren: intravilan construcții Suprafața teren: 723 mp Front stradal: 27.99 m

• Prezentare

• Imagini

• Poziționare pe hartă

Marshall imobiliare - teren de vanzare


Marshall Imobiliare - teren

• Caracteristici[g ALEXANDRU § C.i.F. 21848411 <S7 \V* .
Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 2,13mp situat in mun. Ploiești, str. Cameliei, nr.24, bl. 114, sc.B, parter, ap.21, Jud Prahova,


Suprafața teren: Front stradal:       :

Nr. fronturi:          :

Lățime drum acces:-înclinație teren:

Tip teren:           construcții

Clasificare teren:    intravilan

Construcție pe teren:Nu Suprafața construită:—


723 mp

27.99 m

2• Specificații


Modificat la: 02/08/2011Utilități

 • •   Apa

 • •   GazAlte informații

• Alte detalii:

MARSHALL IMOBILIARE intermediază închirieri si vanzari-cumparari de apartamente, case, vile, terenuri si spatii comerciale si oferă servicii profesionale de consultanta imobiliara.

Firma noastra dispune de o baza de date cuprinzătoare actualizata zilnic. Consilierii noștri va stau la dispoziție si va vor ajuta sa găsiți soluția ideala in funcție de nevoile dumneavoastră si de bugetul de care dispuneți.

Pentru mai multe detalii despre imobilul prezentat mai sus, cat si despre alte oferte din portofoliul nostru, ne puteti contacta la:

Telefon: 0344.140152; 0733.358130; 0733.358132;

E-mail:office@marshall-imobiliare.ro

Web: www.marshall-imobiliare.rohttp://www.imobiliare.ro/anuiit/X2L81300AMARSHALL IMOBILIARE

Ploiești, str. Gheorghe Doja, bl. 34A1, et. 1, ap. 5

www.marshall-imobiliare.rowww.imobiliare.ro/marshallimobiliareCOMPARABILA 2

ClisHouse REAL ESTATE & INVESTMENT-TEREN INTRAVILAN- DE VA CARTIER ALBERT

Ploiești, zona Albert

85.000

EURTip teren: intravilan construcții Suprafața teren: 713 mp Front stradal: 14.3 m


CU5HDUSE


CARTIER ALBERT

TEREN INTRAVILAN

SUPRAFAȚA TOTALA DE 713 MP


• CaracteristiciSuprafața teren: 713 mp

Front stradal:      14.3

Nr. fronturi:

Lățime drum acces:— înclinație teren:

Tip teren:           construcții

Clasificare teren:    intravilan

Construcție pe teren:Nu Suprafața construită:—


• Specificații


Modificat la: 08/06/2011


Utilități

 • •   Apa

 • •   Gaz

 • •   Curent

 • •    Utilitati in zona

Alte detalii zonă

 • •   Amenajare străzi: asfaltate, pietruite

 • •    Iluminat stradal

Alte informații

 • •   Vecinătăți: Carrefour, BricoStore, Praktiker, Metro, Mc'Donald's

 • •  Alte detalii: ClisHouse REAL ESTATE & INVESTMENT - ZONA CARTIER ALBERT - TEREN INTRAVILAN in suprafața totala de 713 mp, cu deschidere la 2 drumuri., una de 14,30 ml si cealalta de 45,02 ml. Datorita poziționării sale accesul la centrele comerciale precum Carrefour, Metro, BricoStore, Praktiker.Terenul dispune de toate utilitățile la hotar. ID-158

ELlSHriLJSE

CLISHOUSE REAL ESTATE& INVESTMENT

Ploiești, Strada lașului,Nr.4

www.clishouse.ro

www.imobiliare.ro/clishouse


7^ BUCUR N.

J ALEXANDRU |

COMPARABILA 3

Marshall Imobiliare - Vanzari terenuri

Ploiești, zona Nord


130

EUR/mp


Tip teren: intravilan construcții Suprafața teren: 5.000 mp Front stradal: 25 m


Suprafața teren:   5.000 mp

Front stradal:

Nr. fronturi:

Lățime drum acces:— înclinație teren:

Tip teren:           construcții

Clasificare teren:    intravilan

Construcție pe teren:Nu Suprafața construită:—


® Specificații


Modificat I&: 02/08/2011


Utilități

• Utilitati in zona-

Firma noastra dispune de o baza de date cuprinzătoare actualizata zilnic. Consilierii noștri va stau la dispoziție si va vor ajuta sa găsiți soluția ideala in funcție de nevoile dumneavoastră si de bugetul de care dispuneți.


Pentru mai multe detalii despre imobilul prezentat mai sus, cat si despre alte oferte din portofoliul nostru, ne puteti contacta la:

Telefon: 0344.140152; 0733.358130; 0733.358132;

E-mail:office@marshall-imobiliare.ro

Web: www.marshall-imobiliare.ro

http://www.imobiliare.ro/anunt/X2L813000


MARSHALL IMOBILIARE

Ploiești, str. Gheorghe Doja, bl. 34A1, et. 1, ap. 5

www.marshall-imobiliare.rowww.imobiliare.ro/marshallimobiliareCOMPARABILA 4

Marshall Imobiliare - Vanzari terenuri intravilane - Zona Albert

Ploiești, zona Albert 200.000

EURTip teren: intravilan construcții Suprafața teren: 1.700 mp Front stradal: 27.61 m


 • •   Prezentare

 • •   Imagini

 • •   Poziționare pe hartă

 • •    Informații credite
Marshall Imobiliare - Vanzari terenuri intravilane

® Caracteristici


Suprafața teren:   1.700

Front stradal:      27.61

Nr. fronturi:

Lățime drum acces:— înclinație teren:

Tip teren:            construcții

Clasificare teren: intravilan Construcție pe teren:Nu
Alte detalii zonă


 • •   Amenajare străzi: asfaltate

 • •   Mijloace de transport

 • •   Iluminat stradal

http://www.imobiliare.ro/anunt/X2L81305E


MARSHALL IMOBILIARE

Ploiești, str. Gheorghe Doja, bl. 34A1, et. 1, ap. 5 www.marshall-imobiliare.rowww.imobiliare.ro/marshallimobiliare