Hotărârea nr. 460/2011

Hotararea nr. 460 privind concesionarea directa a unui teren catre Burducea Stefan si Burducea Rodica Mihaela in vederea extinderii apartamentului proprietate personala situat in Ploiesti, Aleea Elevilor, nr. 1, bl. 55G, sc. G, ap. 1, parter, prin edificarea unui balcon

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 460

privind concesionarea directă a unui teren către Burducea Ștefan și Burdiicea Rodica Mihaela în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, Aleea Elevilor, nr. 1, bl. 55G, sc. G, ap. 1, parter, prin edificarea unui balcon

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar Cristian Dumitru și a domnilor consilieri Valentin Marcu, Costel Horghidan, Iulian Bolocan și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu referitoare la concesionarea directă a unui teren către domnul Burducea Ștefan și doamna Burducea Rodica Mihaela, în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, Aleea Elevilor nr. 1, bl. 55G, sc. G, ap. 1, parter, prin edificarea unui balcon;

Potrivit prevederilor art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu art. 15, lit. e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând procesele verbale ale Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiate în data de 05.07.2011 și 09.08.2011;

în temeiul art. 36, alin. (2), lit. c) si alin. (5), lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul privat al municipiului a terenului adiacent imobilului situat în Ploiești, Aleea Elevilor nr. 1, bl. 55G, sc. G, ap. 1, parter, în suprafață de 12 mp, identificat conform planului de situație întocmit de către PFA Popescu George care constituie Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 - însușește evaluarea efectuată de către P.F.A. Bucur N. Alexandru -Evaluator pentru terenul adiacent imobilului situat în Ploiești, Aleea Elevilor nr. 1, bl. 55G, sc. G, ap. 1, parter, în suprafață de 12 mp, care constituie Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 - Aprobă concesionarea directă către Burducea Ștefan și Burducea Rodica Mihaela, a terenului adiacent imobilului situat în Ploiești, Aleea Elevilor nr. 1, bl. 55G, sc. G, ap. 1, parter, în suprafață de 12 mp, în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat la această adresă prin edificarea unui balcon.

Durata concesiunii este de 49 ani, cu drept de prelungire cu cel mult jumătate din durata inițială.

Art. 4 - Stabilește redevența anuală pentru concesionarea terenului menționat la art. 1 astfel încât să se asigure recuperarea valorii terenului, stabilită de P.F.A. Bucur N. Alexandru - Evaluator, în termen de 25 ani și anume 309,68 lei/an pentru terenul adiacent imobilului situat în Ploiești, Aleea Elevilor nr. 1, bl. 55G, sc. G, ap. 1, parter, în suprafață de 12 mp atribuit către Burducea Ștefan și Burducea Rodica Mihaela.

Art. 5 - Aprobă ca redevența stabilită conform art. 4 să se achite de către concesionar pe toată durata concesiunii. Redevența se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică.

c

Art. 6 - împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de concesiune, în condițiile prevăzute în prezenta hotărâre.

Art. 7 - Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8 - Direcția Administrație Public, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2011

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către și Burducea Rodica Mihaela în vederea extinderii apartamentului proprietate

situat în Ploiești, Aleea Elevilor, nr. 1, bl. 55G, sc. G, ap. 1, parter, prin edificarea unui balcon

In exercitarea atribuțiilor conferite prin Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor ce aparțin domeniului public sau privat de interes local.

Concesionarea pentru extinderea construcțiilor existente pe terenurile alăturate ce aparțin domeniului privat al localității este posibilă în condițiile art. 15, litera e), din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Domnul Burducea Ștefan și doamna Burducea Rodica Mihaela, în calitate de proprietari ai apartamentului situat în Ploiești, Aleea Elevilor, nr. 1, bl. 55G, sc. G, ap. 1, parter, în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 22347/02.12.1994, au solicitat prin adresele înregistrate la Municipiul Ploiești lanr. 8638/19.05.2011, nr. 8638/29.07.2011 si nr. 8638/02.08.2011, concesionarea terenului în suprafață de 12 mp situat la adresa sus menționată, în vederea edificării unui balcon.

Având în vedere cele prezentate precum și necesitatea de a atrage noi venituri la bugetul local, propunem concesionarea terenului proprietatea Municipiului Ploiești în suprafață de 2,97 mp adiacent imobilului situat în Ploiești, Aleea Elevilor, nr. 1, bl. 55G, sc. G, ap. 1, către domnul Burducea Ștefan și doamna Burducea Rodica Mihaela pentru edificarea unui balcon la adresa sus menționată.

Față de cele prezentate, supunem analizei și aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.Valentin

Costel Hc

Iulian Bolocan

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind privind concesionarea directă a unui teren către Burducea Ștefan și Burducea Rodica Mihaela în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, Aleea Elevilor, nr. 1, bl. 55G, sc. G, ap. 1, parter, prin edificarea unui balcon

Potrivit art. 15, litera e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, terenurile destinate construirii se pot concesiona, fără licitație publică, cu plata taxei de redevență stabilită potrivit legii, pentru extinderea construcțiilor pe terenurile alăturate la cererea proprietarilor sau cu acordul acestora.

Prin cererile nr. 8638/19.05.2011, nr. 8638/29.07.2011 și nr. 8638/02.08.2011, cu documentația aferentă anexată, domnul Burducea Ștefan și doamna Burducea Nicoleta, în calitate de proprietari, în baza contractului de vânzare - cumpărare nr. 22347/02.12.1994, ai apartamentului situat în Ploiești, Aleea Elevilor, nr. 1, bl. 55G, sc. G, ap. 1, parter, solicită concesionarea terenului în suprafață de 12 mp în vederea edificării unui balcon.

Terenul în suprafață de 12 mp adiacent apartamentului situat în Ploiești, Aleea Elevilor, nr. 1, bl. 55G, sc. G, ap. 1 face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.

Conform Certificatului de urbanism nr. 403/06.04.2011, terenul propus spre concesionare are folosința actuală - curți construcții și se încadrează în zona valorică C conform prevederilor Hotărârii nr. 316/2002 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Domnul Burducea Ștefan și doamna Burducea Rodica Mihaela au obținut avizele și acordurile privind utilitățile urbane și infrastructura stabilite prin Certificatul de urbanism nr. 403/06.04.2011.

Cererea domnului Burducea Ștefan și doamnei Burducea Rodica Mihaela prin care solicită concesionarea terenului în suprafață de 12 mp, în vederea extinderii apartamentului situat în Ploiești, Aleea Elevilor, nr. 1, bl. 55G, sc. G, ap. 1, parter prin edificarea unui balcon a fost analizată în cadrul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale în ședința din data de 05.07.2011 și a fost avizată favorabil.

Prin adresa nr. 8638/29.07.2011, doamna Burducea Rodica Mihaela a transmis un raport de evaluare întocmit de către P.F.A. BUCUR N. ALEXANDRU - EVALUATOR, pentru terenul in suprafața de 12 mp situat în Aleea Elevilor, nr. 1, bl. 55G, sc. G, ap. 1.

/K

In cadrul ședinței din data de 09.08.2011 a Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, ■Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale, comiișia a emis aviz favorabil, pentru inițierea unui proiect de hotărâre.         .'K?          \ -A

Conform raportului de evaluare întocmit de către P.£$L. BU(3UI^ ALEXANDRU, transmis prin adresa nr. 8638/29.07.2011, valoarea terenului^d^ăcent apartamentului situat în Aleea Elevilor, nr. 1, bl. 55G, sc. G, ap. 1, parter^fa-șppraîață de 12 mp a fost stabilită la 152 euro/mp, rezultând o valoare totală de 1824 euro echivalentul a 7742 lei la un curs de 4,2445 lei/euro.

Având în vedere cele prezentate, propunem concesionarea terenului în suprafață de 12 mp adiacent apartamentului situat în Ploiești, Aleea Elevilor, nr. 1, bl. 55G, sc. G, ap. 1, către domnul Burducea Ștefan și doamna Burducea Rodica Mihaela în vederea extinderii apartamentului proprietate personală prin edificarea unui balcon, pe o perioadă de 49 ani. Considerăm că este necesară recuperarea valorii terenului, stabilită de P.F.A. BUCUR N. ALEXANDRU - EVALUATOR, în termen de 25 ani, rezultând o redevență anuală de 309,68 lei. Redevență stabilită se va achita de către concesionar pe toata durata concesiunii. Aceasta se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică. Plata redevenței se va efectua anual până la data de 15 martie a fiecărui an.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


VIZAT,


ȘEF SERVICIU,

Gabriela Mândruțiii

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,


DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,

Cristina Vlaicu


9 Simona Albuîntocmit:

Georgiana Ilie


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

12_MP

MUN_PLOIESTI_ALEEA_ELEV1LOR_NR_1 BLOC 55G AP 1 PARTER


Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața [mp]

Valoarea de impozitare [lei]

Mențiuni

1

CC

12

Teren intravilan - limita de est pe calcanul construcției Bl. 55G

Total

12

B. Date referitoare la construcții

Ccd constr.

Suprafața construita la sol [mp]

Valoarea de impozitare flei]

Mențiuni

I

TotalfA^per ce-se DesFree.


’ 1

■~:y

i---1

i              i

k       i

! t

U- -

1

1

1

t

1

<

1

i

i

”*”T

4 t

1

r""

1

1

t

I |

i ;

---- ________i

-

1 (

I

1

1

*

* I

i

i

i

i

|

t

4^^


Ksassssssasaa

IcNCUi&U          |


MoTA

ÎMC441 bCfte-A MTOOWULul $6 VA- W CD

W AUJKISXU SAD p.V.C. eu< GeAtA,

U{2. KOPTA’JW- T^MpC^Cl 5^ VA- LA-Ț^rU

A- PAIZ^PetOUu, .

CONDUCERE

COORDONAR

E

DIRECTOR

ing. Dabija Minai

EEKsrUVTN-

twc.aț.M*ue$tu

GENERAL

Bogian

DIRECTOR

arh. Mirsea

PROIECTARE

Aiexndra

COCRDO-ATCR

Sr 1. Minat

C.T.a.

■ ■Răccîșscy

J

1

^PTrif consoroiect up PLOIEȘTI ROMANIA ]TXA£A'.UA»l<MU>e. l2R£<ri2XCTn ir 12S:<IM1/AX 121411 5EF PROIECT WZI Ș.    >-—>

PROIECTAT jAWC8Sb*5£U- 5.


PIAN WAȚII

vewnuni ce- re pgEL!AKx>e5c <^e ece&jiz- pcuctoSurâ te ventilație

CONSPROIECT


Tudor Serbări BROASCA


SUmEVȚ*- CONSTRUITA-- 42(00up.

5UPPAWÂ- UTILA ■= 40(68 v-f-


COTA WâTTJW ScNEFAU- bE TUNCARE b 6LORULILC- <?z 5\\

SECȚIUNE. 1-1 Sc.1;Ș0? i "t\

v-".

SOLUȚIILE TEHNICE SI ECONOMICE CUMSÎj? BÂPKEZEnTa COCUMEXTAȚiE 3L?7t INTELECTUALA 'SC COSSPROIECT SA PLO|£STr'.SI POT FI 'UTILIZATE. SUMAI W SCQPVL IN CONTRACT'                  W                     /_ hi

DOCUMENTAȚIA NU POATE R REPRODUSL IS7ECitAL SAU PARTlAț FAAA ACORJJ.U K •S C. CONSPSOtECT S A PLOIEȘTI-         '■X.            V- X      //

ETATE MÎY.CVT

fes Al


yssincATOR /EXPERT:

INC. AtoN GH

. \

CERLXTA:

CK'.tTIAN

.


PR. NR.

35/2044 V.TAC.

SCARA 1:50-


BOCEA

PbiesHAteaEte/ilornr.r

CENîTtaâK^ wem.tee& »*L -

PAgg. Ăf,'Țfete55G Sc~ PIx-tBT.r^/Z

PLANU2J | SSCTWNE YEtE-5^ pe+rnw

' SALOOW PARTER. •

DA.TA

05.2014


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Burducea Ștefan și Burducea Rodica Mihaela în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, Aleea Elevilor, nr. 1, bl. 55G, sc. G, ap. 1, parter, prin edificarea unui balcon

și a emis:

-M) ’v     WrYO      V

PREȘEDIirrE/4

Bolocan IulrafC


SECRETAR, îhMarcuData:____________________

VWt.% IA VCLMP.

htffoMnRAPORT DE EVALUARE


P.F.A. BUCUR N. ALEXANDRU - EVALUATOR

str. înfrățirii, nr. 5A, bl. 67 bis, sc. C, ap.116, Ploiești

tel: 0720 546 418, e-mail: sandelbucur@vahoo.com

PROPRIETAR:

CLIENT:

DESTINATAR:

J


VALOARE DE

PIAȚA:

RAPORT NR.:RAPORT DE EVALUARE

A PROPRIETĂȚII IMOBILIARE TIP

“TEREN”

SITUATA IN MUN. PLOIEȘTI,

ALEEA ELEVILOR, NR.1, BL.55G,

PARTER APT, JUDEȚ PRAHOVA

NUMĂR CADASTRAL APT. 4235-C1-U1

PENTRU VANZARE/CONCESIONARE


PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIEȘTI

Persoana fizica:

BURDUCEA RODICA MIHAELA

Persoana juridica:

PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIESTI-DIRECTIA

DE GESTIIUNE PATRIMONIU, SERVICIU

VALORIFICARE PATRIMONIU, CONTRACTE

Persoana fizica:

BURDUCEA RODICA MIHAELA

7.742 LEI ECHIVALENT 1.824 EURO


499/ 29 IULIE 2011


Datele, informațiile si conținutul prezentului rapwf^ffȚ&ir, reproduse far a consimțământul prealabil al evalueyft'fllui, al ci /jf BUCUR N.

S ALEXANDRU 1 }j(r W Ui 21848411


lentiale si zwa* sialflestinata

-

201

■ ■'•V'Aii.iA'V

ÎNREGISTRARE LA

EVALUATOR

Nr.499/ 29.07.2011

ÎNREGISTRARE LA

BANCĂ

Nr.

»


1.

EVALUATOR

BUCUR ALEXANDRU

Legitimație ANE VAR

Nr. 9919/2011

Asigurare profesională nivel de acoperire/nr./an

10.000 EURO

Firma

PFA BUCUR N. ALEXANDRU-EVALUATOR

Adresa

Str. înfrățirii nr. 5 A bl- 67 bis, sc. C, ap. 116, Ploiești, Prahova

Tel.: 0720546418

E-mail: sandelbucurtf7vahoo.comCLIENT

Persoană fizica:

BURDUCEA RODIC A MIHAELA

CNP: 2690209296337

Adresa

 • ■  Mun. Ploiești, jud. Prahova

 • ■   Aleea Elevilor, nr 1, bl. 55G, parter, ap.l

 • ■  Tel:0747050406

DESTINATARUL RAPORTULUI

Persoană fizica:

BURDUCEA RODICA MIHAELA

Persoană Juridica:

PRIMĂRIA MUNICIPI LUI PLOIESTI-DIRECTIA

DE GESTUUNE PATRIMONIU, SERVICIU

VALORIFICARE PATRIMONIU, CONTRACTE


PROPRIETATEA

Proprietate rezidențială compusă din:

EVALUATĂ (conform inspecției)

TEREN - suprafața 12 mp

Proprietar

Persoană juridica: PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIEȘTI^

Adresa proprietății

 • ■   Mun. Ploiești, jud. Prahova                                    /

 • ■   Aleea Elevilor, nr 1, bl. 55G, A^ffer, ap!

ui bucurn.           1 ?:,y*

W <>,   4 \

20\'

4. DECLARAREA VALORII VALOAREA DE PIAȚĂ ESTIMATĂ


7.742 LEI echivalent

1.824 EUR


BUCUR ALEXANDRU

Expert Evaluator Proprietăți Imobiliare Membru Titular ANE VAR5.

BAZA DE EVALUARE

Valoarea de piață

SCOPUL EVALUĂRII

V anzare/Concesionare

DATA INSPECȚIEI

PROPRIETĂȚII

Inspecția a fost efectuată la data de 27.07.2011, de către ing. Bucur Alexandru

DATA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE

29.07.2011

CURS DE SCHIMB BNR LA DATA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE

1 EURO = 4,2445 LEI

6.


DATE PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE


 • ■ Descrierea proprietarii,

 • ■ Adresa:


Mun. Ploiești, jud. Prahova

Aleea Elevilor, nr 1, bl. 55G, parter, ap.l


Descrierea: Teren intravilan in suprafața de 12 mp poziționat in partea din fata -lateral a blocului 55G in dreptul bucătăriei si dormitorului nr. 4 (conform releveu ) apartinand apartamentului nr. 1 , la parter.

Proprietar si dobândire,

Proprietar teren : PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIEȘTI

Proprietar apartament: BURDUCEA RODICA MIHAELA

: BURDUCEA ȘTEFAN


Dobândirea apartamentului nr. 1 - Temei legal:

Temei contractual: Contract de vanzare cumpărare nr. 22347/02.12.1994 emis de fostul Notariat de stat Județean Prahova, încheierea de intabulare nr. 5598/03.03.2011 în ANEXA este prezentată coj proprietate / a provenienței pra


^aocumenrafuLde atestare? a dfenpjlu let^UCU Onria^'de vanzare ctanpârari ALEXANDRO ALEWwV O

> C.I.F.218484lWk        c A


Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 12mp situat in mun. Ploiești, Alsea Elevilor, nr.l, bl.55G, parter, ap. 1, J ud Prahova,_ 22347/02.12.1994 emis de fostul Notariat de stat Județean Prahova, de intabulare nr. 5598/03.03.2011, Releveu apartament, Plante inca zona, Plan de amplasament si delimitare a bunului imobil,       J

Sarcini, - din informațiile existente la momentul intocmirii raportului de evaluare -Nu sunt sarcini si proprietatea poate fi tranzactionata liber pe piața. Evaluarea terenului se va face in ipoteza ca este liber de orice fel de sarcini si pot fi tranzactionat liber pe piața


Pentru apartament nr. 1 situat in mun. Ploiești, Aleea Elevilor, nr 1, bl. 55G, parter, Jud Prahova >

Dreptul de proprietate: Deplin

Cartea Funciară: 69357/Ploiesti

Număr cadastral: 4235-C1-U1

Mențiuni speciale în Cartea Funciară: -


în ANEXA este prezentată copia xerox : Releveu apartament, Plan de încadrare in zona,

Documentație balcon: Plan de amplasament si delimitare a bunului imobil,


din informațiile existente la momentul întocmirii raportului de evaluare -Nu sunt sarcini si proprietatea poate fi tranzactionata liber pe piața. Evaluarea terenului se va face in ipoteza ca este liber de orice fel de sarcini si pot fi tranzactionat liber pe piața

nu a fost prezentata alta documentație privind dreptul de proprietate decât cea anexata la prezentul raport

nu a fost prezentat Certificat de urbanism

nu a fost prezentat extras de carte funciara pentru informare .


■ Suprafața de teren supusa evaluării: TEREN: Sj = 12 mpUTILIZAREA ACTUALĂ A PROPRIETĂȚII

rezidențial


DESCRIEREA ZONEI DE AMPLASARE

ZONA DE AMPLASARE

Urban: zona semicentrala in cartierul Malu Roșu , zona ocupata in principal de cartier rezidențial de blocuri; poziția terenului este la aprox. lOOm de Piața Malu Roșu

ARTERE IMPORTANTE

DE CIRCULAȚIE ÎN

APROPIERE

 • ■ Auto:

 • - Str. Malu Roșu

 • -  Aleea Profesorilor

 • ■ Feroviar:

 • ■ Calitatea rețelelor de transport: asfaltate

CARACTERUL

EDILITAR AL ZONEI

Tipul zonei

zona semicentrala in cartierul Nord-\^st=cartter Malu Roșu, in zona ocupata in principal de cartier rezidentialz^pb^ocun^^^ițiar^t'erehUlim'eSte ^ aprox.

1 OOm de Piața Malu Roșu          g yc U R M          ® 9919

-------------------------!!.? ALEXANDRU-ffiȘ----BIOS---V—A----Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 12mp situat in mun. Ploiești, Aleea Elevilor, nr.l, bl.55G, parter, ap. 1, Jud Prahova,

$ & /W-./ ■-./ \

ffțr--7—r lloel                 1

i

Tipul zonei -

 • ■   Cartier blocuri de locuințe

în zonă se află:

 • ■   Rețea de transport în comun în apropiere , cu mijloace de transport suficiente, autobuz,

 • ■   Unități comerciale în apropiere : (magazine )suficiente, bine aprovizionate cu mărfuri de bună calitate, piață agroalimentară, (Piața Malu Roșu) , supermarket Proffi

 • ■   Unități de învățământ , Sc. genenerala

 • ■   Unități medicale -cabinete medicale

 • ■   Instituții de cult- Biserica

 • ■   Sedii de bănci;-BRD, BCR,

 • ■   Instituții guvernamentale -

£ //

UTILITĂȚI EDILITARE

 • ■   Rețea urbană de energie electrică: existentă

 • ■   Rețea urbană de apă: existentă

 • ■   Rețea urbană de termoficare: existentă

 • ■   Rețea urbană de gaze: existentă

 • ■   Rețea urbană de canalizare: existentă

 • ■ Rețea urbană de telefonie: existentă

GRADUL DE POLUARE ORIENTATIV (rezultat din observații sau informații ale evaluatorului, fără expertizare sau determinări de laborator ale noxelor).

■ Poluare in limitele orașului Ploiești

AMBIENT

■ Trafic auto redus

CONCLUZIE PRIVIND AMPLASAMENTUL

zona semicentrala in cartierul Malu Roșu , zona ocupata in principal de cartier rezidențial de blocuri ; poziția terenului este Ia aprox. lOOm de Piața Malu Roșu

Poluare in limitele orașului Ploiești. Ambient civilizat.


10.

DESCRIEREA TERENULUI

DATE GENERALE

 • ■ Amplasare : mun Ploiești cartier Malu Roșu

 • ■ Suprafața S = 12mp

 • ■ Deschiderea la drum: -

DESCRIERE

 • ■ Dimensiuni: 12mp

 • ■ Forma: neregulată (forma de “L”)

 • ■ înclinare: plat

 • ■ Inundabil: nu

 • ■ împrejmuit -neimprejmuit

VECINĂTĂȚI

IMEDIATE

 • ■ N- domeniu public

 • ■ S- bloc 55G

 • ■ E- domeniu public

 • ■ V - domeniu public

VECINĂTĂȚI

■ Cartier de blocuri

UTILITATI

 • ■ Gaze-da

 • ■ Electricitate - da

 • ■ Canalizare-da                                          /   /

 • ■ Apa-da

ÎMPREJMUIRE

■ neimprejmut//$ DHPnu        * 9919 AWk

O a^vamodii W .        ibC'O.

S. ALEXANDRU          ALZXAffîfâii yyjii 5/

te C.I.F. 21848411                       / f^!

■■


ANALIZA PIEȚEI IMOBILIARE

DEFINIREA PIEȚEI ȘI SUBPIEȚEI

■ Piața terenurilor

NATURA ZONEI

■ Zonă ocupata in special de cartier de blocuri cu regim de inaltime P+4

 • ■ Din punct de vedere edilitar: zona în stagnare

 • ■ Din punct de vedere economic: zonă cu economie in stagnare, șomaj ridicat

OFERTA DE

PROPRIETĂȚI

IMOBILIARE SIMILARE

■ medie

CEREREA DE

PROPRIETĂȚI

SIMILARE

■ medie

ECHILIBRUL PIEȚEI (RAPORTUL CERERE/ OFERTĂ)

■ tendința spre echilibru

PREȚURI ÎN ZONĂ PENTRU PROPRIETĂȚI SIMILARE

 • ■ Minim:200 EURO/mp

 • ■ Maxim: 250 EURO/mp


CONCLUZII ȘI TENDINȚE PRIVIND PIAȚA PROPRIETĂȚII


 • ■ echilibru ; Tendință: piața imobiliara este in stagnare, numărul de tranzacții fiind forte redus datorita crizei financiare si situației de nesiguranța generata de aceasta

 • ■ REZULTATUL CERCETĂRII; pe termen mediu si lung -posibilitate de stabilizare a preturilor sub nivelul actual. LICHIDITATE MEDIE,

Se vor anexa oferte care susțin elementele de piață cuprinse în prezentul raport


12. EVALUARE

REGLEMENTĂRI ȘI CADRU LEGAL

STANDARDE INTERNAȚIONALE DE EVALUARE-EDIȚIA A VIII-A, 2007

 • ■ IVS 1 — Valoarea de piață - baze de evaluare

 • ■ IVS 2 - Baze de evaluare diferite de valoarea de piață

 • ■ IVS 3 - Raportarea evaluării

 • ■ GN 1 — Evaluarea proprietății imobiliare


12.1. Cea mai buna utilizare


Conceptul de cea mai buna utilizare reprezintă alternativa de utilizare a proprietății selectata din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire si va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare in capitolele următoare ale lucrării.

Cea mai buna utilizare - este definita ca utilizarea rezonabila, probabila si legala a unui teren liber


sau construit care este fizic mai mare valoare.

Cea mai buna utilizare este


posibila, fundamentata adecvat, fi


analizata uzual in una din ui


îzabwmanciar si

^areteSitțțatM-o ALEXANDRU M j

& C1F. 21848411 AProprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 12mp situat in mun. Ploiești, Aleea Elevilor, nr.l, bl.55G, parter, ap. 1, Jud Prahova,


 • ■   cea mai buna utilizare a terenului liber

 • ■   cea mai buna utilizare a terenului construit.

Cea mai buna utilizare a unei proprietăți imobiliare trebuie sa indeplineasca trebuie sa fie:

 • ■   permisibila legal

 • ■   posibila fizic

 • ■   fezabila financiar

 • ■  maxim productiva

Analiza efectuată a presupus culegerea unor informații de pe piața terenurilor intravilane , precum și studierea alternativelor posibile de folosire a acestora.

Concluzia este că, cea mai bună utilizare a proprietății în cauza este utilizarea ca proprietate agricola


Practic, ținând cont de tipul terenului si de amplasarea acestuia, cea mai buna alternativa posibila pentru activul analizat este cea de teren liber - curs construcții. Prin prisma criteriilor care definesc noțiunea de C.M.B.U. aceasta abordare:

 • ■   este permisibila legal;

 • ■   îndeplinește condiția de fizic posibila.

 • ■   este fezabila financiar.

 • ■   este maxim productiva se refera la valoarea proprietății imobiliare in condițiile celei mai bune utilizări (destinații).

12.2. Abordarea (evaluarea) prin metoda comparației directe

în ANEXA este prezentată determinarea valorii de piață prin metoda comparației de piață prin corecții brute.

A fost determinata valoare terenului in zona (152EURO/mp) folosind ca etalon suprafața construita a blocului 55G, respectiv 321 mp.


Ținând cont de acesta valoare a fost deteminata valoarea de piața a suprafeței de teren supusa evaluării in prezentul raport adica 12 mp

Nota: A fost utilizata numai aceasta metoda de determinare a valorii de piața deorece pentru utilizarea celorlalte metode nu au fost identificate informații suficente si sustenabile pentru utilizarea acestora in prezentul raport

VALOAREA DE PIAȚĂ

DETERMINATĂ PRIN METODA

COMPARAȚIEI DIRECTE

7.742 LEI echivalent 1.824 EUR

 • 13. DEFINIȚII, IPOTEZE ȘI CONDIȚII LIMITATIVE ȘI ALTELE

13.1. DEFINIȚII

■ VALOREA DE PIAȚĂ

Valoarea de piață reprezintă suma estimată pentru care o proprietate va fi schimbată, la data evaluării, între un cumpărător decis și un vânzător hotărât, într-o tranzacție cu preț determinat obiectiv, după o activitate de marketing corespunzătoare, în care părțile implicate au^acționat în cunoștință de cauză, prudent și fără constrânge^^Sro^^.

g BUCUR N.

S ALEX.WU £r

C.I.F. 21848411

Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 12mp situat in mun. Ploiești, Aleea Elevilor, nr.l, bl.55G, parter, ap. 1, Jud Prahova,


13.2. IPOTEZE ȘI CONDIȚII LIMITATIVE:1.
Prezentul raport este întocmit la cererea clientului și în scopul precizat. Nu este permisă folosirea raportului de către o terță persoană fără obținerea, în prealabil, a acordului scris al clientului, autorului evaluării și evaluatorului verificator, așa cum se precizează la punctul 8 de mai jos. Nu se asumă responsabilitatea față de nici o altă persoană în afara clientului, destinatarului evaluării și celor care au obținut acordul scris și nu se acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, pagube rezultate în urma deciziilor sau acțiunilor întreprinse pe baza acestui raport.

Raportul de evaluare își păstrează valabilitatea numai în situația în care condițiile de piață, reprezentate de factorii economici, sociali și politici, rămân nemodificate în raport cu cele existente la data întocmirii raportului de evaluare. Toate afirmațiile din prezentul raport sunt valabile la data raportului.

Evaluatorul nu este responsabil pentru problemele de natură legală, care afectează fie proprietatea imobiliară evaluată, fie dreptul de proprietate asupra acesteia și care nu sunt cunoscute de către evaluator. In acest sens se precizează că nu au fost făcute cercetări specifice la arhive, iar evaluatorul presupune că titlul de proprietate este valabil și se poate tranzacționa, că nu există datorii care au legătură cu proprietatea evaluată și aceasta nu este ipotecată sau închiriată. în cazul în care există o asemenea situație și este cunoscută, aceasta este menționată în raport. Proprietatea imobiliară se evaluează pe baza premisei că aceasta se află în posesie legală (titlul de proprietate este valabil) și responsabilă.

Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind documentațiile de urbanism, legile de construcție și regulamentele sanitare, iar în cazul în care nu sunt respectate aceste cerințe, valoarea de piață va fi afectată.

Proprietatea nu a fost expertizată detaliat. Orice schiță din raportul de evaluare prezintă dimensiunile aproximative ale proprietății și este realizată pentru a ajuta cititorul raportului să vizualizeze proprietatea. în cazul în care există documente relevante (măsurători de cadastru, expertize) acestea vor avea prioritate.

Dacă nu se arată altfel în raport, se înțelege că evaluatorul nu are cunoștință asupra stării ascunse sau invizibile a proprietății (inclusiv, dar fără a se limita doar la acestea, starea și structura solului, structura fizică, sistemele mecanice și alte sisteme de funcționare, fundația, etc.), sau asupra condițiilor adverse de mediu (de pe proprietatea imobiliară în cauză sau de pe o proprietate învecinată, inclusiv prezența substanțelor periculoase, substanțelor toxice etc.), care pot majora sau micșora valoarea proprietății. Se presupune că nu există astfel de condiții dacă ele nu au fost observate, la data inspecției, sau nu au devenit vizibile în perioada efectuării analizei obișnuite, necesară pentru întocmirea raportului de evaluare. Acest raport nu trebuie elaborat ca un audit de mediu sau ca un raport detaliat al stării proprietății, astfel de informații depășind sfera acestui raport și/sau calificarea evaluatorului. Evaluatorul nu oferă garanții explicite sau implicite în privința stării în care se află proprietatea și nu este responsabil pentru existența unor astfel de situații și a eventualelor lor consecințe și nici pentru eventualele procese tehnice de testare necesare descoperirii lor.

Evaluatorul obține informații, estimări și opinii necesare întocmirii raportului de evaluare, din surse pe care le consideră a fi credibile și evaluatorul consideră că acestea sunt adevărate și corecte. Evaluatorul nu își asumă responsabilitatea în privința acurateței informațiilor furnizate de terțe părți.

 • 8.  Conținutul acestui raport este confidențial pentru client și destinatar și autorul nu îl va dezvălui unei terțe persoane, cu excepția situațiilor prevăzute de Standardele Internationale de Evaluare și/sau atunci când proprietatea a intrat în atenția unui corp judiciar calificat.

 • 9.  Evaluatorul a fost de acord să-și asume realizarea misiunii încredințate de către clientuȚnumit în raport, în scopul utilizării precizate de către client și


2.


3.


4.


5.


6.


7.
Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de

12mp situat in mun. Ploiești, AleeaElevilor, nr.l, bl.55G, parter, ap.l, Jud Prahova,

 • 10. Consimțământul scris al evaluatorului și al evaluatorului verificator (dacă al acestuia din urmă este necesar), trebuie obținut înainte ca oricare parte a raportului de evaluare să poată fi utilizată, în orice scop, de către orice persoană, cu excepția clientului și a creditorului, sau a altor destinatari ai evaluării care au fost precizați în raport. Consimțământul scris și aprobarea

  trebuie obținute înainte ca raportul de evaluare (sau oricare parte a sa) să poată fi modificat


sau transmis unei terțe părți, inclusiv altor creditori ipotecari, alții decât clientul sau altor categorii de public, prin prospecte, memorii, publicitate, relații publice, informații, vânzare sau alte mijloace. Raportul de evaluare nu este destinat asigurătorului proprietății evaluate, iar valoarea prezentată în raportul de evaluare nu are legătură cu valoarea de asigurare.

 • 11. Evaluatorul este de acord ca raportul de evaluare să fie verificat de către banca creditoare.

13.3 ALTE PRECIZĂRI


Raportul de evaluare este completat in ANEXA cu fotografii din care rezultă încadrarea proprietății imobiliare în zona și aspectul interior si exterior al acesteia.

în procesul de evaluare se vor utiliza date și informații în EURO și RON.

13.4. SURSE DE INFORMARE

Valorile comparabilelor au fost preluate din următoarele surse:

 • ■   Publicații de specialitate

 • ■   Internet

 • ■   Informații de spre tranzacții încheiate

 • 14. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Ca elaborator declar că raportul de evaluare, pe care îl semnez, a fost realizat în concordanță cu reglementările Standardelor Internaționale de Evaluare și cu ipotezele și condițiile limitative cuprinse în prezentul raport. Declar că nu am nici o relație particulară cu clientul și nici un interes actual sau viitor față de proprietatea evaluată. Rezultatele prezentului raport de evaluare nu se bazează pe solicitarea obținerii unei anumite valori, solicitare venită din partea clientului sau a altor persoane care au interese legate de client sau de produsul bancar garantat, iar remunerarea evaluării nu se face în funcție de satisfacerea unei asemenea solicitări. în aceste condiții, subsemnatul, în calitate de elaborator, imi asum responsabilitatea pentru datele și concluziile prezentate în prezentul raport de evaluare.

 • 15. CERTIFICARE

Subsemnatul certific în cunoștință de cauză și cu bună credință că:

1. Afirmațiile declarate de către mine și cuprinse în prezentul raport sunt adevărate și corecte. Estimările și concluziile se bazează pe informații și date considerate de către evaluator ca fiind adevărate și corecte, precum și pe concluziile inspecției asupra proprietății, pe care am efectuat-o la data 27.07.2011.

2.

3.


Analizele, opiniile și concluziile mele sunt limitate doar de ipotezele și concluziile limitative menționate și sunt analizele, opiniile și concluziile mele profesionale personale, imparțiale și nepărtinitoare.

Nu am interese anterioare, prezente sau viitoare în privința proprietății imobiliare care face obiectul prezentului raport de evaluare și nu am nipj interes personal privind părțile implicate în prezenta misiune, excepție făcând rolul
Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 12mp situat in mun. Ploiești, Aleea Elevilor, nr.l, bl.55G, parter, ap.l, Jud Prahova,


 • 4.

 • 5.

 • 6.Implicarea mea în această misiune nu este condiționată de formularea sau prezentarea unui rezultat prestabilit legat de mărimea valorii estimate sau impus de destinatarul evaluari^i legat de producerea unui eveniment care favorizează cauza clientului în funcție de opinia meȚĂ\ Li'--- .-1 Analizele, opiniile și concluziile mele au fost formulate, la fel ca și întocmirea acestiii raport, .ȚĂ în concordanță cu Standardele Internaționale de Evaluare, Posed cunoștințele și experiența necesare îndeplinirii misiunii în mod competent. Cu excepția persoanelor menționate în raportul de evaluare, nici o altă persoană nu mi-a acordat asistență profesională în vederea îndeplinirii acestei misiuni de evaluare.


16. RECONCILIEREA VALORILOR. DECLARAREA VALORII SELECTATE

ÎN URMA EVALUĂRII EFECTUATE DE MINE (NOI), A ANALIZEI INFORMAȚIILOR APLICABILE ȘI A FACTORILOR RELEVANȚI, OPINIA MEA (NOASTRĂ) ESTE CĂ VALOAREA DE PIAȚĂ A PROPRIETĂȚII IMOBILIARE DESCRISE (SAU DREPTULUI EVALUAT) ESTE:VALOAREA DE PIAȚĂ RECOMANDATĂ

7.742 LEI echivalent 1.824 EUR

VALOAREA DE PIAȚĂ A FOST DETERMINATĂ PRIN METODA

COMPARAȚIEI DIRECTE


întocmit

mg. Alexandru Bu^tfr Expert Evaluator

Membru Titular
» W I y *

bucur alexandru
ANEXE

ANEXA:

Determinarea valorii de piață prin metoda comparației directe

ANEXA:

Fotografii

ANEXA:

Harta

ANEXA:

Extrase privind prețurile pe segmentul de piață al proprietății

ANEXA:

Ci proprietar

ANEXA:

Contract de vanzare cumpărare nr. 22347/02.12.1994

ANEXA:

încheiere de intabulare 5598/03.03.2011

ANEXA:

Releveu apartament

ANEXA:

Plan de incadrare in zona

ANEXA:

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

ANEXA:

Adresa nr. 8638/12.07.011 emisa de Primăria Ploiești•*.              ®99,'9

BUCURN'             8UCUI

| ALEXANDRU

& C.I.F. 21848411           A.
METODA COMPARAȚIEI DIRECTE


Elemente de comparație

Subiect

Comp. 1

Comp. 2

Comp. 3

Comp. 4 |

Suprafața bloc

321,00

330

700

462

993

Preț (oferta/vanzare) (Eur/mp)

242

250

200

270

Drepturi de proprietate

concesionare

integral

integral

integral

integral

Valoarea corecției (%)

-30%

-30%

-30%

-30%

Valoarea corecției (Eur/mp)

-73

-75

-60

-81

Preț corectat

169,40

175,00

140,00

189,00

Condiții van za re (°/o din oferta)

-10%

oferta

oferta

oferta

oferta

Valoarea corecției (Eur/mp)

-16,940

-17,500

-14,000

-18,900

Preț corectat

152,46

157,50

126,00

170,10

Localizare

semicentral (M Roșu)

centra/ (Traian)

semicentral (M. Roșu

semicentral (Vest Marasesti)

ultracentral

Valoarea corecției (%)

-15%

0%

0%

-30%

Valoarea corecției (Eur/mp.)

-22,869

0,000

0,000

-51

Preț corectat

129,59

157,50

126,00

119,07

asfaltat

similar

similar

similar

similar

Valoarea corecției (%)

0%

0%

0%

0%

Valoarea corecției (Eur/mp)

0

0

0,000

0

Preț corectat

129,59

157,50

126,00

119,07

Destinația (utilizarea terenului)

rezidențial

similar

similar

similar

similar

Valoarea corecției (%)

0%

0%

0%

0%

Valoarea corecției (Eur/mp)

0

0

0

0

Preț corectat

129,59

157,50

126,00

119,07

Utilități

pe teren

similar

similar

la strada

similar

Valoarea corecției (%)

0%

0%

10%

0%

Valoarea corecției (Eur/mp)

0,000

0,000

12,600

0

Preț corectat

129,59

157,50

138,60

119,07

construcție demola bila pe teren

nu

da

nu

da

Valoarea corecției (%)

5%

5%

0%

5%

Valoarea corecției (EUR/mp)

6

8

0

6

Preț corectat

136,07

165,38

138,60

125,02

înclinație

plat

similar

similar

similar

similar

Valoarea corecției (%)

0%-

0%

Valoarea corecției (EUR/mp)

fs Riîr

w IIP M

* 99/9

l l /

0

XX

Preț corectat

136,07

165,38

138,60

125,02

raportul l/L

0,802

0,436

0,892

0,865

0,145

Valoarea corecției (%)

15%

-3%

0%

30%

Valoarea corecției (EUR/mp)

20,411

-5

0,000

37,507

Preț corectat

156,48

160,41

138>6Q

162,53

Suprafața blocului (mp.)

321,00

330

700

462

993

Valoarea corecției (%)

0%

-5%

-10%

-5%

Valoarea corecției (EUR/mp)

0,000

-8

-13,860

-6,251

Preț corectat

156,48

152,15

124,74

156,28

Total corecție bruta

139,299

113,605

100,460

200,642

Total corecție bruta procentual          »

57,56%

45,44%

50,23%

74,31%

corecție bruta cea mai mica

X

Valoarea unitara estimata (rotund) (eur/mp.)

152,0

EURO/mp

Suprafața teren -construcție balcon

12,00

mp

Valoarea estimata teren in

suprafața de 4,32mp(rotund)__1.824 €

I Curs valutar (lei/eur)                  _________________4,2445


Valoare estimata                             7.742 lei

Ținând cont de faptul ca prin calculul de mai sus am determinat valoarea de piața a terenului in zona folosind ca etalon suprafața blocului 55G( 321mp) valoare suprafeței de 12mp pe care se va realiza balconul

este : 12 mp x 152EUR/mp = 1824 EUR

HARTA


Harta orașului Ploiești - Harta străzilor Ploiești -

Harta Ploieștipzp

-L,_ if

1p-

Ik

L,9


5-/Z

\\

u

1' ‘

J----------

1 A

r--:
■ BUCUR N.

ALEXANDRU fe C.i.F. 21848411
Teren intravilan de vanzare in zona Traian,

Ploiești, județul Prahova


ID: X000130AT

Vreau detalii despre aceasta oferta

Tipărește oferta


CARACTERISTICI

TIP TEREN:

SUPRAFAȚA:

FRONT STRADAL:

LA SOSEA:

CONSTRUCȚIE PE TEREN:

PREȚ MP:

PREȚ TEREN:

intravilan

330,00 mp

12.00 m


1

242,00 EUR

80.000,00 EUR


L>-Trimite unui prieten

ALTE AMENAJARI

ALTE INFORMAȚII

Nr. fronturi stradale -1

Destinație - rezidențial

Alte caracteristici - Construcție demolabila, Acces auto, Teren împrejmuit

Clasificare teren - intravilan

UTILITATI

Utilitati: Apa, Canalizare, Gaz, Curent

Adresa: str. Ion Maiorescu nr.12, bloc 33S1, ap.5D, 100067 Ploiești, jud. Prahova. Telefon/Fax: 0244-515676, Mobil: 0721-928818 sau 0722-434022

E-mail: office@equinox.ro

Web: www.equinox.ro


^UT0^ BUCUR N.

© ALEXANDRU fe CIR 21848411 Si %

COMPARABILA 2

Teren intravilan de vanzare in zona Malu Roșu Ploiești, județul PrahovaIMAGINI

CARACTERISTICI

TIP TEREN:

SUPRAFAȚA:

FRONT STRADAL:

LA SOSEA:

intravilan

700,00 mp

25.00 m


ID: X000130AA

Vreau detalii despre aceasta oferta

Tipărește oferta


CONSTRUCȚIE PE TEREN:

PREȚ MP:

PREȚ TEREN:


250,00 EUR (negociabil)

165.000,00 EUR (negociabil)


•-^-Trimite unui prieten

ALTE AMENAJ ARI

ALTE INFORMAȚII

Preț negociabil

Nr. fronturi stradale - 2

Destinație - rezidențial

Clasificare teren - intravilan

Alte detalii - Localizare pe harta:

http://www.bing.com/maps/explore/?org=ai#/h9gqz63 id91 n07hv

Localizare pe harta Goole: http://bit.ly/kk6kxG

L'TILITATI

Utilitati: Apa, Canalizare, Gaz, Curent

Adresa: str. Ion Maiorescu nr.12, bloc33S1, ap.5D, 100067 Ploiești, jud. Prahova.

Telefon/Fax: 0244-515676, Mobil: 0721-928818 sau 0722-434022

E-mail: office@equinox.ro

Web: www.equinox.ro


COMPARABILA 3


Teren intravilan de vanzare in zona Vest, Ploiești, județul Prahova


Teren intravilan de vanzare in zona Vest, Ploiești, județul Prahova

ID: X00013080

<-*•

2- Vreau detalii despre aceasta oferta

Tipărește oferta

■->-Trimite unui prieten


IMAGINI

CARACTERISTICI

TIP TEREN:

SUPRAFAȚA:

FRONT STRADAL:

LA SOSEA:

CONSTRUCȚIE PE TEREN:

PREȚ MP:

PREȚ TEREN:


intravilan

462,00 mp

20.00 m


200,00 EUR

90.000,00 EUR


ALTEAMENAJARI

ALTE INFORMAȚII

Nr. fronturi stradale - 2

Destinație - rezidențial

Alte caracteristici - Acces auto, Teren împrejmuit

Clasificare teren - intravilan

Alte detalii - Certificatul de urbanism prevede un regim de inltime P+2.

UTILITATI

Utilitati: Apa, Canalizare, Gaz, Curent

Adresa: str. Ion Maiorescu nr.12, bloc 33S1, ap.5D, 100067 Ploiești, jud. Prahova.

Telefon/Fax: 0244-515676, Mobil: 0721-928818 sau 0722-434022

E-mail: office@equinox.ro

Web: www.equinox.ro


o ALEXANDRU          ;

C.I.F. 21848411


Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 12mp situat in mun. Ploiești, Aleea Elevilor, nr.l, bl.55G, parter, ap. 1, Jud Prahova,

XlTTv’X,


COMPARABILA 4


ClisHouse REAL ESTATE & INVESTMENT- ULTRACENTRAL DE VANZARE -TEREN INTRAVILAN

Ploiești, zona Ultracentral

270

EUR / mp

Preț negociabilTip teren: intravilan construcții Suprafața teren: 998,3 mp Front stradal: 12 m Construcție pe teren

 • •   Prezentare

 • •   Imagini

 • •   Poziționare pe hartă
  SCHIȚA

  • CaracteristiciSuprafața teren:   998,3 mp

Front stradal:      12

Nr. fronturi:

Lățime drum acces:— înclinație teren:

Tip teren:            construcții

Clasificare teren:    intravilan

Construcție pe teren:Da Suprafața construită:203 mp


12 m


SpecificațiiModificat ia: 17/06/2011


Utilități

 • •  Apa

 • •   Canalizare

 • •   Gaz

 • •   Curent

Alte detalii zonă

 • •   Amenajare străzi: asfaltate, betonate

 • •   Mijloace de transport

 • •    Iluminat stradal

Alte informații

 • •  Vecinătăți: CATEDRALA SF. IOAN BOTEZĂTORUL

 • •   Alte detalii: ClisHouse Real Estate & Investemnt - ZONA ULTRACENTRALA - TEREN INTRAVILAN in suprafața totala de 998,30 mp, deschidere in front stradal 12 ml. Construcție pe teren in suprafața de 203 mp. Terenul dispune de toate utilitățile pe teren si exista posibilitate de extindere a terenului cu 500 mp. ID-131

http://www.imobiliare.ro/anunt/Xl MR1300H

Agenție Imobiliara


r-I EMfiLEg

CLISHOUSE REAL ESTATE& LWESTMENT

Ploiești, Strada lașului,Nr.4 www.clishouse.ro www.imobiliare.ro/clishouse