Hotărârea nr. 46/2011

Hotãrârea nr. 46 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Clubului Sportiv Municipal Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 46 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a viceprimarului Dumitru Cristian și a consilierilor Nicoleta Cătălina Bozianu, Paul Palaș și Gheorghe Popa, precum și Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 286/2010 Legea bugetului de stat pe anul 2011, a Legii nr. 287/2010 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011, a Legii nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice și a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 28 si 29 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, actualizata;

In temeiul art. 36, alin. 4, lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Aprobă lista de investiții pe anul 2011 a Clubului Sportiv Municipal Ploiești, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Clubul Sportiv Municipal Ploiești si Direcția Management Financiar Contabil, Contracte din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4. - Direcția Administrație Publica, Juridic Contecios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată în Ploiești, astăzi 11 februarie 2011.

PREȘEDINTEDEȘEDINȚA^

AdiniaGhteprghe

1                                                             T .

I                                                                              ' ?


Jr* r''

'* j . J


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, / \     Oana C riști na Iacpjr

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

în organizarea, funcționarea și dezvoltarea serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, interesul general al comunității locale este prioritar.

5                               JT

în acest sens, se urmărește satisfacerea nevoilor cetățenilor, protejarea intereselor acestora prin adaptabilitatea continuă a serviciilor la cerințele comunității locale.

5

Clubul Sportiv Municipal Ploiești intră în categoria serviciilor publice de interes local privind sportul. Autoritățile administrației publice locale având în vedere art.36 al.(6) lit.a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată asigură potrivit competențelor sale cadrul necesar pentru furnizarea, gestionarea și administrarea serviciilor publice de interes local pe criterii de competitivitate și eficiență economică și managerială.

Cheltuielile curente, ca și cheltuielile de capital au înregistrat o creștere față de prevederea anului precedent deoarece bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010 a cuprins doar trei luni de administrare a bazelor sportive preluate.

Bugetul de venituri și cheltuieli propus pentru anul 2011 a fost fundamentat astfel încât să asigure resursele necesare desfășurării activității curente și continuarea unor proiecte de anvergură pentru municipiul Ploiești. La fundamentarea acestuia s-a urmărit respectarea prevederilor Legii nr. 286/28.12.2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011, Legii nr. 287/28.12.2010 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011, Legii nr.285/28.12.2010 - privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice și Legii nr. 273/29.06.2006 - privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

Consilieri:Viceprimar, Dumitru Cristian

Nicoleta Cătălină Bozianu

Paul Palaș
Gheorghe Popa

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI Ploiești, Str. Milcov nr.l, jud. Prahova


Vizat, Viceprimar, Dumitru Cristian


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Clubul Sportiv Municipal Ploiești a fost înființat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.l08/31.08.2004 ca serviciu public de interes local privind sportul in scopul susținerii si promovării sportului de performanta, precum si încurajării sportului de masa in municipiul Ploiești.

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 respectă prevederile Legii nr. 286/28.12.2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011, Legii nr. 287/28.12.2010 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011, Legii nr.285/28.12.2010 - privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, Legii nr. 273/29.06.2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 215/2001 - privind administrația publica locală, republicată și actualizată, Legii nr.69/2000 - privind educația fizică și sportul, H.G. nr.l447/2007 - privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, Legii nr.350/2005 - privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pentru activități nonprofit de interes general și a fost întocmit, astfel:

 • A. Venituri totale:

 • 1. venituri proprii

 • 2. venituri din subvenții

 • 3. venituri din sponsorizări

 • B. Cheltuieli totale:

 • 1. cheltuieli de personal

 • 2. cheltuieli bunuri si servicii

 • 3. cheltuieli de capital

  (mii lei)

  5.179,00

  170,00

  5.002,00 7,00


  5.179,00

  897,00

  4.057,00

  225,00


1 .Cheltuielile de personal prevăzute pentru anul 2011 sunt:

(mii lei)

 • •  Total cheltuieli de personal:             897,00

 • •  cheltuieli salariale în bani                   703,00

 • •  contribuții                                   194,00

2.Cheltuielile cu bunuri și servicii înregistrează o creștere, deoarece bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010 a cuprins doar trei luni de administrare a bazelor sportive preluate, astfel :

(mii lei) Bunuri și servicii:                            4.057,00

2.1Administrare baze sportive:               1.447,00

2.2Activitate sportivă:                         2.610,00


2.1.1 Adminisrare Sala de sport „Leonard Doroftei” articole bugetare este compus din:


 • ■  Furnituri birou - 10,00 mii lei necesari pentru achiziționarea imprimatelor cu regim special si rechizite;

 • ■  Materiale de curățenie - 5,00 mii lei necesari achizitionaii materialelor de curățenie pentru igienizarea periodica a spatiilor din cadrul sălii de sport;

 • ■  încălzit, iluminat si forța motrica - 100,00 mii lei necesari pentru consumul de gaze si pentru energie electrica,

 • ■  Apa, canal, salubritate — 8,00 mii lei necesari pentru consumul de apa si gunoi menaj er;

 • ■  Carburanți, lubrifianti — 40,00 mii lei necesari autoturismelor pentru deplasarea in interes de serviciu;

 • ■  Piese de schimb - 5,00 mii lei necesari pentru intretinerea mijloacelor de

transport;

 • ■  Posta, telecomunicații, radio, tv, internet - 19,00 mii lei solicitați pentru telefonie fixa si acces internet, telefonie mobila si servicii poștale;

 • ■  Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare - 59,50 mii lei necesari pentru achiziția de materiale privind intretinerea sălii de sport, cheltuieli pentru intretinerea autovehiculelor din dotare (asigurări obligatorii RCA, CASCO, rovinete, revizii periodice obligatorii), precum si diverse prestări servicii: revizii instalații electrice si gaze, servicii dezinsectie, deratizare, service calculatoare, abonament program legislativ, reumpleri cartușe, anunțuri publicitare, etc;

 • ■  Reparații curente - 30,00 mii lei necesari pentru efectuarea unor reparații de intretinere a clădirii;

 • ■  Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata - 19,00 mii lei;

 • ■  Deplasări interne - 2,50 mii lei necesari pentru deplasarea salariatilor in interes de seviciu in cadrul localității;

 • ■  Cârti, publicații si materiale documentare - 3,00 mii lei necesari pentru procurarea abonamentului la Monitorul Oficial si diverse cârti de specialitate;

 • ■  Pregătire profesionala - 2,00 mii lei necesari pentru participarea personalului la diverse cursuri de perfecționare;

 • ■  Protecția muncii - 23,00 mii lei necesari pentru respectarea minimala a legislației in domeniul protecției muncii;

 • ■  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii - 316,00 mii lei.

2.1.2 Administrare Bazin „ Vega”            =        222,00 mii Iei

 • ■  Materiale de curățenie - 9,00 mii lei

 • ■  încălzit, iluminat si forța motrica - 180,00 mii lei

 • ■  Apa, canal, salubritate - 7,00 mii lei

 • ■  Posta, telecomunicații - 1,50 mii lei

 • ■  Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare - 8,50 mii lei

Reparații curente — 16,00 mii lei

2.1.3 Sala Sporturilor „ Olimpia ”                  =

 • ■  Furnituri birou - 0,50 mii lei

 • ■  Materiale de curățenie - 3,00 mii lei

 • ■  încălzit, iluminat si forța motrica - 84,00 mii lei

 • ■  Apa, canal, salubritate - 7,50 mii lei

 • ■  Posta, telecomunicații - 1,50 mii lei

 • ■  Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

 • ■  Obiecte de inventar de mica valoare - 1,00 mii lei


100,00 mii lei

/.M'

p,

1 O :

! ru

Vv :.:l-;:-

-2,50 mii lei


■■■■■

; r <

V.


p

t.


2.1.4 Stadion „Ilie Oană ”            =                135,00 mii lei

 • ■  Furnituri birou - 0,50 mii lei

 • ■  Materiale de curățenie - 3,50 mii lei

 • ■  încălzit, iluminat si forța motrica - 103,00 mii lei

 • ■  Apa, canal, salubritate - 14,50 mii lei

 • ■  Carburanți, lubrifianti - 3,00 mii lei

 • ■  Piese de schimb - 2,50 mii lei

 • ■  Posta, telecomunicații — 1,50 mii lei

 • ■  Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare — 3,50 mii lei

 • ■  Obiecte de inventar de mica valoare - 3,00 mii lei

2.1.5 Complex „Hipodrom”        =                348,00 mii lei

 • ■  Furnituri birou - 3,00 mii lei

 • ■  Materiale de curățenie - 4,00 mii lei

 • ■  încălzit, iluminat si forța motrica - 80,00 mii lei

 • ■  Apa, canal, salubritate - 15,00 mii lei

 • ■  Carburanți, lubrifianti - 10,00 mii lei

 • ■  Piese de schimb - 1,50 mii lei

 • ■  Posta, telecomunicații - 2,50 mii lei

 • ■  Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional - 136,00 mii lei

 • ■  Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare - 74,00 mii lei

 • ■  Reparații curente - 10,00 mii lei

 • ■  Obiecte de inventar de mica valoare - 12,00 mii lei.

  2.2 Activitate sportivă:

  2.610,00 mii lei

  2.2.1 Secția Handbal Feminin :

  *

  1.529,00 mii lei

In cadrul secției de handbal feminin activeaza: echipa de senioare, echipa de echipa de junioare II, echipa de junioare III si echipa de junioare IV,unde se organizează o serie de turnee de pregătire și cantonamente sportive pentru atingerea obiectivulor de performanță,promovarea în Campionatul Ligii Naționale a FRH.

Rezultatele obținute de echipa de handbal feminin senioare si junioare în sezonul competițional 2010/2011 până la data de a dus la reconsiderarea cheltuielilor angajate pentru echipele de handbal feminin în anul 2011 astfel:

•■l

- Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional = 1.390,00 mii lei structurate astfel : echipa de handbal senioare = 1.310,00 mii lei , echipele de handbal junioare =

turnee, cantonmente, chirie sala antrenamente, cazare sportive, taxe organizare, vize, legitimări, transferuri, asigurări sportive, servicii medicale, premii joc, materiale speciale, alte cheltuieli);

z                                                                                                                                                    ■   .....—7/ >

 • - Medicamente = 30,00 mii lei

 • - Materiale sanitare = 23,00 mii lei

 • - Uniforme si echipament =51,00 mii lei

 • - Alte obiecte de inventar = 28,00 mii lei

 • - Deplasări interne = 2,00 mii lei

 • - Deplasări externe =5,00 mii lei.

2.2.2. Secția de fotbal - Centrul de copii și juniori - 256,00 mii lei

 • -  Materiale si prestări servicii cu caracter funcțional - 206,00 mii lei (contracte civile sportive, competiții sportive, turnee, cantonamente, chirie sala antrenamente, taxe organizare, vize, legitimări, transferuri, servicii medicale, materiale speciale, alte cheltuieli );

 • - Medicamente = 2,00 mii lei

 • - Materiale sanitare = 1,00 mii lei

 • - Uniforme si echipament = 10,00 mii lei

 • - Alte obiecte de inventar = 4,00 mii lei

 • - Deplasări externe = 33,00 mii lei.

2.2.3 Secția de sah - 100,00 mii lei

ț                                         7

La aceasta secție avem legitimați un număr de 30 copii cu vârste cuprinse intre 8 si 18 ani, a căror pregătire este asigurata de 1 antrenor. Prin performantele obținute in anul 2010, in anul 2011 vor participa la competiții interne si internaționale, cheltuielile avand umatoarea componenta :

 • - Materiale si prestări servicii cu caracter funcțional - 61,00 mii lei (contract civil sportiv, indemnizații sportive, competiții sportive, campionate, turnee, taxe organizare, participare, vize, legitimări, transferuri, servicii medicale, materiale speciale, alte cheltuieli);

 • - Uniforme si echipament = 1,00 mii lei

 • - Alte obiecte de inventar = 3,00 mii lei

 • - Deplasări externe = 35,00 mii lei

2.2.4 Secția de gimnastică ritmică - 130,00 mii lei

Activitatea secției se desfasoara cu 2 grupe de gimnaste: gurpa avansați - 20 gimnaste si grupa începători - 20 gimnaste, coordonate de 1 antrenor si 1 coregraf, care participa la campionate si competiții județene si naționale. Aceasta secție cuprinde :

 • -  Materiale si prestări servicii cu caracter funcțional - 74,00 mii lei (contracte civile sportive, competiții sportive, campionate, turnee, taxe organizare, participare, vize, legitimări, servicii medicale, premii, materiale speciale, alte cheltuieli );

 • - Uniforme si echipament = 26,00 mii lei

 • - Alte obiecte de inventar = 21,00 mii lei

 • - Deplasări externe = 9,00 mii lei


4 o V*

7 -

2.2.5 SECȚIA “SPORTUL PENTRU TOTI”- 45,00 mii lei       W

\"v‘.  - v ",

In cadrul acestei secții s-a propus pentru anul 2011 desfasurarcatinprl' locale, cum ar fi : Cupa “Unirii”, Cupa “Mărțișorului”, Cupa “Iepurașului


•l


•. I >bl.b '  ’

t «?■

1 T ’/J

,L 0/7

■o/

Spetiți i

..Zilele


orașului Ploiești” ,Cupa „1 iunie”, Cupa "Prahova “, Cupa “1 Decembrie”, Cupa “Mos Crăciun”.

 • - Materiale si prestări servicii cu caracter funcțional - 45,00 mii lei;

 • 2.2.6 Finanțarea nerambursabilă — Legea nr. 350/2005

In baza prevederilor legii nr.215/2001 și a legii nr.350/2005 pentru anul 2011 s-a prevăzut pentru finanțarea nerambursabila suma de 250,00 mii lei, având în vedere că

 • C.S.M. Ploiești este un serviciu public pentru sport și în cadrul Municipiului Ploiești se desfășoară activități sportive cluburi și asociații sportive de drept privat care conform prevederilor legale pot accesa fonduri publice pentru finanțarea nerambursabilă pentru proiecte care cuprind programele: promovarea sportului de performanță, sportul pentru toți, întreținerea, funcționarea și dezvoltarea bazei materiale sportive.Aceasta suma este cuprinsa la articolul “Materiale si prestări servicii cu caracter funcțional”.

 • 2.2.7 Secția Hochei pe gheata :                    100,00 mii lei

Aceasta secție cuprinde :

 • - Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional = 63,00 mii lei ( contracte civile sportivi, antrenor, indemnizații, competiții sportive, turnee, cantonamente, taxe organizare, vize, legitimări, transferuri, asigurări sportive, servicii medicale, premii joc, materiale speciale, alte cheltuieli);

 • - Uniforme si echipament = 37,00 mii lei (echipament sportiv, echipament de protecție specific jocului de hochei pe gheata).

 • 2.2.8 Secția BOX :                                    100,00 mii lei

Activitatea secției cuprinde următoarele cheltuieli :

 • - Materiale si prestări servicii cu caracter funcțional - 73,00 mii lei (contracte civile sportive, indemnizații- alimentație efort, campionate, competiții , turnee, cantonamente, chirie sala antrenamente, taxe organizare, vize, legitimări, transferuri, servicii medicale, materiale speciale, alte cheltuieli);

 • - Medicamente = 2,50 mii lei

 • - Materiale sanitare = 2,00 mii lei

 • - Uniforme si echipament = 12,00 mii lei

 • - Alte obiecte de inventar = 8,00 mii lei

 • - Deplasări interne = 2,50 mii lei.

 • 2.2.9 Secția Handbal Masculin :                       100,00 mii lei

Aceasta secție cuprinde următoarele cheltuieli:

 • - Materiale si prestări servicii cu caracter funcțional - 69,00 mii lej^contracte civile sportive, indemnizatii-alimentatie efort, campionate, competiții , tui^bee, (Cantonamente, chirie sala antrenamente, taxe organizare, vize, legitimări, transferuri, gț^rvicii medicale, materiale speciale, alte cheltuieli );

 • - Medicamente = 2,50 mii lei

 • - Materiale sanitare = 1,50 mii lei

 • - Uniforme si echipament = 22,00 mii lei

 • - Alte obiecte de inventar =5,00 mii lei


3.Cheltuielile de capital prevăzute pentru anul 2011 sunt următoarele :

(mii lei)

 • •  Total cheltuieli de capital:                 225,00

 • •  Mașini, echipamente si mijloace de transport 26,00

 • •  Alte active fixe                              199,00

Justificarea cheltuielilor de capital propuse pentru anul 2011 este detaliată în Nota de Fundamentare anexată.

Față de cele prezentate mai sus supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Clubului Sportiv Municipal PloieștiAvizat,


Serv. Financiar - Contabilitate,


Bojan Mihaela

4-


Municipiul Ploiești,


Direcția Administrație publică, Juridic, Contencios, Achiziții publice, Contracte Director, Simona Albu


Direcția Management Financiar, Contabil, Contracte, Director, Nicoleta Crăciunoiu
Instituția publică: CLUB SPORTIV MUNICIPALDENUMIREA


UGETUL


PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2011


INDICATORILOR


PREVEDERI ANUALE I

i


Mii LEI

ESTIMĂRI '


Cod : REALIZAT indicator 2010


2011


din care credite bugetare destinate stingerii plăților; restante


I

I

2012     2013     2014


I

I I

Venituri proprii

33.10.08 :

•                                                                           i

196,38

177,00

i 220,00

1______-________________1__________________________________________•_____________________________________________

; 253,00

285,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09 î

3512,67

5002,00

5161,00

5370,20

5602,20

TOTAL VENITURI - din care:

1 .....              L

3709,05

5179,00

5381,00

; 5623,20

♦            II             BB    1 1 1    B        ■        1                                             1

5887,20

> B 1 1 f            ■                —

Veniturile secțiunii de funcționare

...                   I                                                                                       ...                                         ....                      . — ■ ■ ■

1

■ '

I

■ »» »■ ■ -----—1—        ■ —

Veniturile secțiunii de dezvoltare

J

1

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

l

3.709,05

5.179,00

i               0,00

i_________________                 __________1

5.381,00

I

! 5.623,20

5.887,20

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

3.224,61

4.954,00

0,00

5.148,00

5.375,20

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1

5.622,20

------------- —i

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

I

3.224,61

4.954,00

i               0,00

1__■ - _ - ..______________________ ■ ■ ■

5.148,00

5.375,20

■ b              ----------------l->^

5.622,20

II                                     ■ j

TITLUL / CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

I

437,54

i

897,00

0,00

1

1.238,20

1.294,00

1.355,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

j                                                                                                                                                                                                 I

343,37

I

703,00

0,00

970,00

; 1.014,00

T ■ -                                               .....—I

1.061,00

Salarii de baza

10.01.01    j

343,37;

703,00

0,00

970,00

: 1.014,00

:                                                            ’_________________________I

___

1.061,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

i

I

-------l

Alte sporuri

10.01.06

I

u.- .            ■ ■                                                |

Ore suplimentare

10.01.07

x

X

X

■       ■ ■            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i

X

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

x

„1

X

X

p                         I —                      ,               1

x;

Prima de vacanta

i10.01.09

X

X

X

X

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01 10

i

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

I

î

1

J------------------—--1

1                                     B    HM      R

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

Ho.O1.12

I I

I I

1

L-.....

1

Indemnizații de delegare

10.01.13

I

= !

__ __ *       . _                        ____ -m-- -       --------- —             ,                               . -----,,, ,                               i _ _ . 4 4- r                                    - — — —    ■! , . T. n r «xr- 1 im   1 1                                                         • -                               - — -  • •  1                                     »■  ■    “•

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

1

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00!

0,00

0,00

-                 -------, m                                               ■               1  ■             |

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

1

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

■10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

x

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

1

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

94,17'

194,00

0,00

268,20

280,00

294,00


DENUMIREA INDICATORILOR

Contribuții de asigurări sociale de stat

---------- IM | I           -----f— ■ - r— ■ ■                           -                        - ■                        ■ ■-

Contribuții de asigurări de șomaj

Contribuții de asigurări sociale de sa natale _______..........

Contribuții de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)________________

Furnituri de birou__________...._______________„„_____________

Materiale pentru curățenie____________________

încaIzit, Iluminat si forța motrica

Apa, canal si salubritate            _______ ____________________

Carburanti si lubrifianti ____ ________________________

Piese de schimb ________________________

Transport               ___ __________________

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet_____________

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional__________

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare_____

ReparațH_curente______________________ ___________

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)     _______________ _________

__Hrana pentru oameni ____________________ Hrana pentru animale______________________

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)    ________

____Medicamente ____________________________________ Materiale sanitare                 ____________________________

Reactivi ____________________________

__ Dezinfectant! ______________________________

Bunuri de natura obiectelorjfejnventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament__          _     ___________

Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări         __

Deplasări în străinătate              ____

Materiale de laborator

Cerceta re-dezvoltare

Carti, pubIicatii si materiale documentare _____

Consultanta si expertiza

I

i

10.03.01

71,33

i       146,50

., -L--------

202,00

211,00;

221,00;

10.03.02

1,71

3,50

5,20^

5,50;

5,80i

10.03.03

17,85

36,40;

51,00!

53,30

56,40

10.03.04

I                                                                                                                                                                                                  1

0,51

1,50

1,60;

1,70

1,70

110.03.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,10

40

8,50

I

I

2,77

2.787,07

Cod ind

i


I

REALIZAT

li câtor

2010

2011

destinate       2012

2013

2014

i stingerii plăților

i I

I

restante


2.536,74

119,93

15,58


25,00 568,00;

55,00

9,00

0,00

L

i

43,10^

20.03

2,66

0,00

0,00

0,00

.  .. -J

0,00;

0,00

20.03.01

2,66

0,00

0,00

_    -                                                             __X.

0,00;

ll

0,00

20.03.02

0,00

0,00

. 1

i

0,00

0,00

0,00;

20.04

11,68

64,50

0,00 (

68,20

71,00;

77,00

20.04.01

;......... 6.85

37,00

---- _._______________9 —___J

• "■ 1

38,20

40,00!

■ —2_________|

44,00

- ---- \ -[

20.04.02

4,83 i

27,50

30,00

31,00

33,00

I

20.04.03

...                      ——■ î

i

0,00

!

1

1

i

20.04.04

0,00

i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   •                                                                                                                                                                                    i

i                                                                            . __                      i                .................................i

20.05

!        127,17!

263,00

0,00

251,00

254,00!

263,001

(20.05.01

71,74

’                                I

159,00

145,00

146,00

152,00

20.05.03

0,00

0,00

* * 1

0,00

o.oo!

0,00

20.05.30

55,43

104,00

i

106,00

108,00;

1 1

1

111,00

20.06

50,08

89,00

0,00

92,00

96,00

119,00

20.06.01

4,81

'                                                                                                                  ’                                I

7,00

8,00

9,00

11,00!

i

20.06.02

45,27

82,00

1

84,00

87,00

108,00

20.09

0,00;

1

0,00

. ...

0,00

0,00

0,00

20.10

0,00

0,00

0,00

0,001

0,00

20.11

1,42

1

3,00

4,00

5,00

6,00

20.12

0,00

0,00;

1

1

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR


J

J

J

4


Cod REALIZAT indicator 2010


2011


din care credite

I

bugetare destinate stingerii plăților restante


2012


ESTIMĂRI

I

I

I


2013


2014


Pregătire profesionala

Protecția muncii___________________ ___________________ ________

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata______________________________

Studii si cercetări___________________________

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor________ __

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes


 • 20.13

 • 20.14


0,72

2,20


26,00


5,00;

1,00

i

1


’                          20 19


i

i

i

i

I

I

I

i i

i

public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

•---i —         ........— ----— --*   »                             ;     —•—■— ----------------f----------———------;

.                                                                                                                                                                                               '                                                                                                                                                                               '                                                                                                                                                                                        i

i                                                                                                                                                                                               .                                                                                                                                                                               !                                                                                                                                                                                        !

i                                                                                                                                                                                               ;                                                                                                                                                                               1

Meteorologie

20.21

i

i

i

-

1

I

i

-

i

i

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

■ I           ■    ■          ■■       ■ ■                       1            1

i                                                                                                                                                                                               1

!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         i

;                                                                                                                               i                                                                                                                                                                                                                                                ■

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

I

1 ;

1 ;                                                                                                                                                                                        1

'                                                                                                                                                                                        1

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24       !

0,00;

0,00

0,00;

o,oo;

0,001

0,00

1

i

■ ———--1

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01 I

I

I

1

■ --------------------------

i

i

1

+

interne

.02


__ Comisioane si alte costuri

Stabilirea riscului de tara_____ ...._________________ 20.24.03 i

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale____„______________________________

Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

___ Reclama si publicitate______________________ Protocol si reprezentare ___________

Prime de asigurare non-viata__________________________

__Chirii _______________

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor _________

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice __Executarea silita a creanțelor bugetare_____

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


11,30


10,30


TITLUL /// DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)


Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

_ Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite _ ___ Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)_____ __

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

Dobanda datorata trezoreriei statului

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului


30

30.01

30.01.01

30.01.02

30.02

30.02.01

J30.02.02

30.02.03

30.02.05

30.03

30.03.01

30.03.02

30.03.03


0,00


0,00


0,00


0,00

-------------------------------------b-


1 2

1

--ri------------- --------------------1

î

L


24,10


27,30:


2,20


2,30


0,00:


0,00


0,00


28,00-


25,00


0,00 \

0,00:


0,00


0,00


0,00:


0,00i la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului obanzi la opeatiunile de leasing


ESTIMĂRI


REALIZAT

2010 2011


din care credite i bugetare destinate stingerii plățilorrestante


2012


2013


2014


0,00


0,00.


0,00


I

i

I I

i I

i i i

i

compensarea creșterilor neprevizionate

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)___

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif Subvenții

........ ■ .... ■ ■

Alte subvenții

I                                                                                                                                ;

40.30

1

1

1 •

1 ! •

1

1

i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  !

1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  I

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50                 0,00

j           0,00!              0,00

1

0,00 0,00 0,00

1 1

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

1--------------1----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------!----------------------------------------------------------------

:                                                                                                                                                                                                                                     i

------ '■ —--- ---------* ■ ■ 1 1 .

1

1

1

1

i                                                                                                                                                                                                 i

I                                                                                                                                                                                                 ;

--------------- -—  .                  --------------j        .

1

i                                                                                                                                                                              ;

i

i

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Ț                      -                              ■+ •                          ---------

51                 0,00

i                                                                                                                                                                                                 i

0,00:             o,oo

0,00 0,001 0,00

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.4

51.01                0,00

1----------------------------------------------------------------------------'-----------------------------------------------------------------------------•------------------------------------------------------

0,00 0,00

:                                                                                                                                                                                                 l

i                                                                                                                                                                                                 i                                                                                                                                                                              •

0,00 0,00 0,00

1 1 *

Transferuri către instituții publice

51.01.01

. . .

1

i                                                                                                                    ;

*                                                                                                                                                                                                 i                                                                                                                                                                              i

Acțiuni de sanatate

51.01.03

I

1

1

■ - • - ■■ ——■------1

i                                                                                                                                                                              '

1

1

— |                                1 1 1 1 J ’ ■* ’                              ■ J | ■ J                                 ■ 1                                   » 5R 1 1                                                                                      i Ml ■■■□ « •

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția coDilului

51.01.14

i

i                                                                                                                                                                                     !

i

;                                                                                                                                                                              i

1

“ Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicaD

51.01.15   |

»                                            ■                              4   1  1 ■■ ■            — 1111                                                MII   II

»-------------- —1 —---- ■■ 1       -----------------—                  fc----------------. _.--------------------,----------

1

i !

i

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24 i

I

-- --------------«irn» ----i--------■-----------------------i----------------—L---------------------------i--i---i—

i

i t

•                                                                                                                    i

i                                                                                                                                                                                     ;

,                                                                                                                                                                              i

i                                                                                                                                                                                     1

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

:                                                                                                                                                                                                                               i

i

i

i                                                                                                                                                                                     '

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

1

51.01.31                    ;

! i

’----------------------------------1---- ■ -------------------------------

1                                                                                                                                                                                     i

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

1

51.01.39

l

i

:                                                                                                                                                                              i                                                                                                                                                                                     ,

i

i

1                                                                                                                                                                                     i

1                                                                                                                                                                               ;

i                                                                                                                                                                               '

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46                  i

i i

i                                                                                                                    ;

i

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

i

(                                                                                                                                                                               i

~i ransreruri către Dugeteie iocaie pentru răcnită re a ooiigauiior restante aie centralelor ae ~~~

51.01.50

I

i

i

i

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55                 0,00

0,00 : 0,00

0,00      0,00 i      0,00

A. Transferuri interne         (cod 55.01.18)

Alte transferuri curente interne

55.01               0,00

55.01.18

0,00 0,00

1

™-----—------L

0,00 0.00 0,00

i

0,00

0,00:

0,00

I

I

I

i


>. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01 +55.02.04 55.02

Contribuții și cotizații la organisme internaționale_____________ ___ 55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate __ 55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)___

__Ajutoare sociale in numerar _____

Ajutoare sociale in natura


57 57.02 ^7.02.01

57.02.02


0,00:


<xoo!

0,00


0,00:

0,00

-------wi ----1-


0,00

0,00


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


I

I

i

i

i

REALIZAT 2010


1.


i

i


din care credite

i bugetare

2011    | destinate 2012

! stingerii plăților restante


(I


Tichete de cresa


Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale


57.02.03

57.02.04


2013


2014


TU LUL X AL I L UHLLIUILLI (COCI

59 01+59.02+59 11+59 12+59 15+59 17+59 22+59.25+59.30} Burse_____________

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale Asociații si fundații ____________ ....____

Susținerea cultelor____

Contribuții la salarizarea personalului neclerical Despăgubiri civile__  _______ ____     _

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural        .

Sume aferenteplății creanțelor salarîale


59


t

4.

0,00

0,00

0,00 ;

0,00

0,00;

0,00

. — -----------1--

1 1— ------------------1----"" " "—“              •

i                                                                                                                                                                                                :                                                                                                                                                                                 ;

1                                                                                                                                                                                                1

!                                                                                                                                                                                                ,                                                                                                                                                                                 1

i                                                                                                                                                                                                j                                                                                                                                                                                 '                                                                                                                                                                                     i

I

i

i

|

1

1

» » ■ ■ ■> 1

1

i

I

4*

IPrograme si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării


OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)


TITLUL XV ÎMPRUMUTURI fcod 80.03+80.08+80.30)

ii lipi ui iiuiur ipeiiuuirioiiLuin 91 ^viviuii puuiiuv s»ciu auiiviuiii nnctiiidiu niictjiai uni vuiiiiun " 80.03

80.3


+•

59.17

59.22

59.25

59.30                                      i

........... 1 ' _ _ _ ......... 1 . . ..                   ! .

79

| 0,00

0,00

0,00 i

0,00 i

0,00

0,00

1

1

i

— . .                                  i

"“f------

1

1

80

0,00

0,00

0,00

0,00

1

0,00 \

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i----------------------------------------------------

0,00

J.


Alte imprumuturi


TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)


Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)


Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursări de credite externe din fondul de garantare Rambursări de credite aferente dator ie ipubIice externe locale Diferentedecurs aferente datoriei publice externe


■ 81 81.01

81.01.01

81.01.02

"81.01.05


0,00


0,00


----r-----------------------------------------*—■------------------1-----------------------------------------------j                                          ■ i ■    ■■■ ■

i

0,00\

0,00

0,00

0,00

0,00!

0,00!

0,001

0,00

i


Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)


•i

i

i

—-        ■ -r—■■

81.01.06 ■

81.02      I          0,00!

.- ..^ ____________________________________________________________________________I _ - I - -

0,00^

0,001 0,00!

0,00

0,00

81.02.01 '

i

• —■—■■ ■ ■— -----1----------------------------------------------—n

1

1

i

81.02.02

81.02.05


Rambursări de credite interne garantate__

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne         __

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

--------------------------“----------------------1--------------------------

0,00

0,00

0,00

I

I I

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I                                                                                                                                                                                                                                  •

I

I

I

i

I

" ■ ' ............ ■

I

I

I

i

i

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

484,44 !

7                      I

225,00,

0,00

233,00

248,00

265,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

I

51

0,00

0,001

0,00

0,00

I

0,00

----------------—1

0,00

1

0,00;

0,00

0,00

0,00

0,00 <

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)                                   51.02

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale                     ______ ____ 51.02.12

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale Q2 22 și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate


*  > A-

' * ;


,s


• -a.      • S

b.

----

I


C' \

- A

■ ; V-' ' V-

L-?. ...u

r r* .         • ’ * ’ *

;         p

r •’ s ’ :

- p

p

.• I ț

rr *bb b

f

1 • ’

b’ >

* J

*

1                 I ♦

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sănătate / ransrerun ae


i*


DENUMIREA INDICATORILOR


ougeiete locaie


invesiiunn

1


Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate                  _______._____

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate transferuri mn ougeieie locaie penitu finanțarea cneituieniorve capitarum uomeniui


TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

A. Transferuri interne         (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)


Programe cu finanțare rambursabila             ______________________ .... .

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă ________

Programe ISPA_________________________

Programe SAPARD      ____________________

Investiții ale agenților economici cu capital de stat _          _____________

Programe de dezvoltare ________________________________

Fond Roman de Dezvoltare Sociala _______ _____

Cheltuieli neeligibile ISPA                                _______........____________

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară Transferuri pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare


Cod indicator


REALIZAT 2010


2011


din care credite bugetare destinate stingerii plăților: restante


2012


2013


2014


55


I I

I

I I


i î i

i


•i


0,00'


155.01.03 55.01.08 I

55.01.09


55.01.10


-——.—f

0,00

-------------"T


0,00


I

3

h

I

“T

I


I

4.

I

I I

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod

CC

n nn

— — ---1—■ ■ ■ ■ ■ ■ 1—

i

|

n no

A AA

A AA

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*----------------------------------

A AA

A AA

56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

oo

UTUU

r

i

UțUU

U,UU

u.uu!

1

1

u,uu

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

56.01

0,00

1

0,00 i

0,00;

0,00

0,00^

0,00

Finanțarea națională **)

56.01.01

i

1

1

1

'Finanțarea Uniunii Europene **)

56.01.02

1

1

î Cheltuieli neeligibile **)

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE)

56.02

0,00

0,00;

0,00

0,00

0,00 i

0,00

^Finanțarea națională “)

56.02.01

111 ■ ■.----------------------

1

r ■                              ■-----■—■    ——--------------—i

i

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.02.02

1

1

i

i

n

Cheltuieli neeligibile **)

56.02.03

-------------- —■—i» » ■■ —-—•-------

i

-----------------------------,

r-------—1------------—

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

56.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00:

0,00;

'Finanțarea națională **)

56.03.01

••                                                    -4......

■■■■■ ■■!■■■ , —------ —

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.03.02

•— •• -• —----—

i

i

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1----------------------------------------------------

—■--------------—1

1

1

1

Cheltuieli neeligibile **)

56.03.03

1

■ ■   M !■ 1                    ♦

—------

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

56.04

0,00

0,00;

0,00;

0,00

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

56.04.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.04.02

t ”

1

Cheltuieli neeligibile **)

56.04.03

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

i

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

56.05

0,00 i

0,00

0,00

0,00

0,00

0,001


DENUMIREA INDICATORILOR

finanțarea națională **)        _______________________________

finanțarea Uniunii Europene **)______ _____________________

j Cheltuieli neeligibile **)____________

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)_____________

finanțarea națională **)_______________

. _ ; * _ _                            ■ _ _—■■ , - - - — - - - - -_____- - - -__

____Finanțarea Uniunii Europene **)____________________........___ Cheltuieli neeligibile **)______

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)______

finanțarea națională **)_____________________________

finanțarea Uniunii Europene **)_______________________

|Cheltuieli neeligibile **)      ____________________________________

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 ________

finanțarea naționala *)______________

Finanțarea de la Uniunea Europeana *)

__^Cheltuieli neeligibile *)____________ Alte facilitați si instrumente postaderare

Finanțarea naționala *)

Finanțarea externa nerambursabila *)

Cheltuieli neeligibile *)

Mecanismul financiar SEE

i Finanțarea naționala *)              ___________________

; Finanțarea externa nerambursabila *)________________________

■ iCheltuieli neeligibile *)      _________ ______________________________

' Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă_____

! i Finanțarea naționala *)       _________________

finanțarea externa nerambursabila *)___________ ______________

Cheltuieli neeligibile *) ______............_______

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)__________'

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01,30)____

Construcții

__________ _____ _______________ ____ț                      _____________________________________________________________________________ _____,             ____

Mașini, echipamente si mijloace de transport___.. . .. ...   _

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale____

Alte active fixe________

Stocuri (cod 71.02.01)_______________

Rezerve de stat și de mobilizare_______

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)        J

Active financiare (cod 72.01.01)________

___Participare la capitalul social al societăților comerciale

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

din care credite

Cod indicator

I

I

I

REALIZAT 2010

I

2011

I

I

I

I

I

bugetare destinate stingerii plăților restante

I

I

i

2012

1

i 2013   •

i

i

i

i

2014

J

56.05.01

i

i

!                                                                                                                                                                              i

r

56.05.02

I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    i

i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    i

*                                                                                                                                                                                    i

56.05.03

-L_..... _..........._____________

: |

i

•                                                                                                                                                                                    I

156.07

0,00

0,00

1 0,00

0,00

0,00

0.00I

56.07.01

i

ț                                                        .                          .                                                    }

i

i

;                                                                                                                                                                             i

1

-------------------- ------------------------1

1

56.07.02

I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ;                                                                                                                    I                                                                                                                        1

1     iii

!..... ..... ......... ' 1

56.07.03    !                I

____________________________________L .                   .......-.....x._  ..    ____ -                                   ___ ...        ....... .. . . .    ....     .......

i

i

56.08

0,00

0,00

!_...... *

! 0,00

0,00

0,00

0,00

56.08.01

I

1

i                                                                                                                                                                                  i

56.08.02

1

1

1

&

t

56.08.03

r                                                        i

1

1

E

■                                                                                                                        r

1

56.15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,001

0,00

56.15.01

1

1

i

i                                                                                                                                                                                                                                                                                   •

1

56.15.02

I                                                                                                                                                                                                                                                                                   !

i                                                                                                                                                                                                                                                                                   •

„-...... 1 ....j

■ ....

56.15.03 H

’                                                                                                                                         I

i

L

4

56.16       !

0,00

0,00

0,00

A..                                                              .........■ _                x .

ăoo1

0,00’

0,001

56.16.01 i

1 '■ ■■ 1 ■ ‘"1-----------------------------------------------------------------

:                                                                                                                        I

r i

56.16.02

■-------------------------------------------------------------------------------------i-------------------------------------------------- ---------------------------1

_

56.16.03

r

i i i

------------------ -------—1, ... ... 1

!

i                                                                                                                                                                                    |

56.17

0,00

0,00

0,00 Î

0,00

______________________________________________________i_________________________i

0,00

______ . •

0,00

56.17.01

I

i

56.17.02 i

J__......    .....

i

i

56.17.03

1

i                                                                                                                        3

1                                                                                                                        t

56.18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00:

0,001

“-------£---—|

i

56.18.01

. . _L..

1                                                                                                                                                                                                                                                                                   '

. .i                                                                                                             i

--——™—------—r

i

56.18.02 i                                 |

—----1-------------------------------------1-----------------.—                        1

i

56.18.03

_______________________________________________________I_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________1

i i

J

1 ■■■*                  —    ■    7 "------

i

1

|

1

i

70

484,44

225,00

0,00 i

233,00;

248,00

265,00

1

71

484,44 i

225,00

0,00

233,00

248,00

265,00

71.01

_________I—________ ______:____

484,44

225,00

0,00

233,00

248,00

265,00 i

*                L

71.01.01

I

1 1

b

1

71.01.02

0,00

26,00

1

27,00

28,00 i

35,00 i

71.01.03

. .

i

W—1 ■■ 1111.^—       1  1   ț

i

1

--------—1

I

|

71.01.30

I

484,44

199,00

a

1

206,00

220,00 i

230,00

71.02

0,00

0,00

1

1

1

1

71.02.01

71.03

--. ---——.---

I

72     R

___________________________i___________________________________________ ___________________ -i -_____________

0,00 i

0,00 i

L .

0,00

0,00

0,00

0,00

i 72.01

0,00 >

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 î

72.01.01

I

I

1

1

1

-------—■---------------1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

u---------------------------------

i

/ r*


(I*,

a


%                    f

*b


i

i

!

i

l

I

I

;

i

Cod REALIZAT i

:                                                                                                                                                                                                  I

indicator 2010

I

(                                                                                                                                                                                                  ,


2011


ANUALE


ESTIMĂRI


- r ■' * (

TITLUl^ll^LATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 84

Plati ef^ctuate in anii precedenti si recuperate in anul curent             _____ 85.01


din care credite bugetare i destinate stingerii plățilori

restante

i

:

i i

!


2012


2013


2014


0,00


I

I

i

i

i

I


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE, Stambolgiu Mihaela


Serv, financiar - contab.

Bojan Mihaela


I.


PREVEDERI ANUALE


ESTIMĂRI


din care credite Cod REALIZAT                bugetare

indicator 2010        2011        destinate

stingerii plăților restante


2012


2013


2014


I

I

—■------■------f------------

I

I

i

-----r----

I

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

I

I

I

I

I.

I

'                                   '                                                                                I

I

1—

I

i

I I I

i

■                                  I

i

______________ __ ___ I                                                                               ______________________

f                                                                           ’

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

i

i

i

0,00i

0,00

0,00

,J

0,00 0,00

L,1

0,00^

L ,        ...   _ ____ _______ _

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

I I

î

I

i

’    ”’r

i

I

i

----------- . i         - - -------Clubul Sportiv Municipal Ploiești Ploiești Str. Milcov nr.l

Anexa nr 3

NOTA DE FUNDAMENTARE privind necesitatea propunerilor pentru investiții

Prin HCL nr.202/28.07.2010 Clubul Sportiv Municipal Ploiești a preluat in administrare, baza sportiva -Bazinul de inot Vega din Ploiești Strada Vega nr. 8, Sala Sporturilor Olimpia parcul tineretului si Hipodromul Ploiești str. Ghighiului nr 2.

Capitolul 71.01.02 Mașini echipamente si mijloace de transport

/.Doua dezumidificatoare pentru purificare-uscare aer 20000mc deoarece in incinta bazinului este o atmosfera umeda din cauza apei din bazin . - Informații financiare si nefinanciare -nu este cazul .

Suma propusa este =16.00 mii lei

2.Aspirator pentru eliminarea si curatarea impurităților de pe fundul bazinului de inot de la Vega pentru a preveni infundarea conductei de umplere si golire a bazinului cu apa . Informații financiare si nefinanciare -nu este cazul.

Suma propusa este =10.00 mii lei

Capitolul 71.01.30.Alte active fixe

J.Cofinantare pentru proiectului de modernizare si reabilitare al sălii sporturilor Olimpia - conform deviz CNI.

Suma propusa= 199.00 mii lei

Director


SțartfbSTgiu MihaKla


Sef.serv Achiziții publice ec. Ivan Adrian

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI Ploiești str. Milcov, nr. 1.

Anexa nr. 2


LISTA INVESTIȚIILOR PE ANUL 2011

Mii lei

Nr. crt.

DENUMIRE

BVC 2011

cant

val.

71.01.02 - Mașini, echipamente si mijloace de transport

1

Dezumi fi catoar e

Pentru purificarea aerului din incinta bazinului de inot

2

16.00

2

Aspirator pentru curatarea impurităților de pe fundul bazinului

1

10.00

TOTAL 71.01.02

26.00

71.01.30 Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

3

Cofinantare pentru continuarea proiectului de modernizare si reabilitare al Sălii Sporturilor Olimpia

199,00

TOTAL 71.01.30

199,00

TOTAL 71.01

225,00


Serv. Achiziții Publice Ivan Adrian

i e?-

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


b '5 <■1

1 k

. \ •

•: ' V


•l


J.


RAPORT


Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Clubului Sportiv Municipal PloieștiSECRETAR,Popa Gheorghe
Data:    #