Hotărârea nr. 459/2011

Hotararea nr. 459 privind concesionarea directa a unor terenuri catre doamna Limboseanu Mirela si domnul Limboseanu Adrian -Roberto in vederea extinderii apartamentului proprietate personala situat in Ploiesti, str. Splaiului nr. 8, bl. 35 I2, ap. 2, parter, prin edificarea a doua balcoane


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 459 privind concesionarea directa a unor terenuri către doamna Limboseanu Mirela si domnul Limboseanu Adrian -Roberto in vederea extinderii apartamentului proprietate personala situat in Ploiești, str. Splaiului nr. 8, bl. 3512, ap. 2, parter, prin edificarea a doua balcoane

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar Cristian Dumitru și a domnilor consilieri Valentin Marcu, Costel Horghidan, Iulian Bolocan și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu referitoare la concesionarea directa a unor terenuri către doamna Limboseanu Mirela si domnul Limboseanu Adrian -Roberto, in vederea extinderii apartamentului proprietate personala situat in Ploiești, str. Splaiului nr. 8, bl. 35 12, ap. 2, parter, prin edificarea a doua balcoane ;

Potrivit prevederilor art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu art. 15, lit. e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Procesul verbal al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 23.08.2011;

în temeiul art. 36, alin. (2), lit. c) si alin. (5), lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul privat al municipiului a terenurilor adiacente imobilului situat în Ploiești, str. Splaiului nr. 8, bl. 35 12, ap. 2, parter, în suprafața de 4,68 mp si 5,04 mp , identificate conform planurilor de situație întocmite de către PFA Dragomir Traian " Leoteh" care constituie Anexele nr. 1 si 2 la prezenta hotărâre.

Art. 2 - însușește evaluarea efectuată de către P.F.A. Bucur N. Alexandru -Evaluator pentru terenurile adiacente imobilului situat în Ploiești, str. Splaiului nr. 8, bl. 35 12, ap. 2, parter, în suprafață de 4,68 mp si 5,04 mp care constituie Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art. 3 - Aprobă concesionarea directă către doamna Limboseanu Mirela si domnul Limboseanu Adrian- Roberto a terenurilor adiacente imobilului situat în Ploiești, str. Splaiului nr. 8, bl. 35 12, ap. 2, parter, în suprafață de 4,68 mp si 5,04 mp în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat la această adresă prin

edificarea a doua balcoane.

Durata concesiunii este de 49 ani, cu drept de prelungire cu cel mult jumătate din durata inițială.

Art. 4 - Stabilește redevența anuală pentru concesionarea terenurilor menționate la art. 1 astfel încât să se asigure recuperarea valorii terenurilor, stabilite de P.F.A. Bucur N. Alexandru - Evaluator, în termen de 25 ani si anume 154,16 lei/an pentru terenul in suprafața de 4,68 mp si 166,04 lei/an pentru terenul in suprafața de 5,04 mp, adiacente imobilului situat în Ploiești, str. Splaiului nr. 8, bl. 35 12, ap. 2, parter, atribuit către doamna Limboseanu Mirela si Limboseanu Adrian - Roberto.

Art, 5 - Aprobă ca redevența stabilită conform art. 4 să se achite de către concesionar pe toată durata concesiunii. Redevența se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică.

A

Art. 6 - împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de concesiune, în condițiile prevăzute în prezenta hotărâre.

Art. 7 - Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8 - Direcția Administrație Public, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2011

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind concesionarea directa a unor terenuri către doamna Limboseanu Mirela si domnul Limboseanu Adrian - Roberto in vederea extinderii apartamentului proprietate personala situat in Ploiești, str. Splaiului nr. 8, bl. 35 12, ap. 2, parter, prin edificarea a doua balcoane

In exercitarea atribuțiilor conferite prin Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor ce aparțin domeniului public sau privat de interes local.

Concesionarea pentru extinderea construcțiilor existente pe terenurile alăturate ce aparțin domeniului privat al localității este posibilă în condițiile art. 15, litera e), din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Doamna Limboseanu Mirela si domnul Limboseanu Adrian - Roberto, în calitate de proprietari ai apartamentului situat în Ploiești, str. Splaiului nr. 8, bl. 35 12, ap. 2, parter, în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 379/22.01.2004, au solicitat prin adresa înregistrata la Municipiul Ploiești la nr. 14125/2011 concesionarea terenurilor în suprafață de 4,68 mp si 5,04 mp situate la adresa sus menționată, în vederea edificării a doua balcoane.

Având în vedere cele prezentate precum și necesitatea de a atrage noi venituri la bugetul local, propunem concesionarea terenurilor proprietatea Municipiului Ploiești în suprafață de 4,68 mp si 5,04 mp adiacente imobilului situat în Ploiești, str. Splaiului nr. 8, bl. 35 12, ap. 2, parter către doamna Limboseanu Mirela si domnul Limboseanu Adrian - Roberto pentru edificarea a doua balcoane la adresa sus menționată.

Față de cele prezentate, supunem analizei și aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU
RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind concesionarea directa a unor terenuri către doamna Limboseanu Mirela si domnul Limboseanu Adrian - Roberto in vederea extinderii apartamentului proprietate personala situat in Ploiești, str. Splaiului nr. 8, bl. 35 12, ap. 2, parter, prin edificarea a doua balcoane

Potrivit art. 15, litera e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, terenurile destinate construirii se pot concesiona, fără licitație publică, cu plata taxei de redevență stabilită potrivit legii, pentru extinderea construcțiilor pe terenurile alăturate la cererea proprietarilor sau cu acordul acestora.

Prin cererea nr. 14125/11.08.2011, cu documentația aferentă anexată, doamna Limboseanu Mirela si domnul Limboseanu Adrian -Roberto, în calitate de proprietari, în baza contractului de vânzare - cumpărare nr. 379/22.01.2004 , ai apartamentului situat în Ploiești, str. Splaiului nr. 8, bl. 35 12, ap. 2, parter, solicită concesionarea terenurilor în suprafață de 4,68 mp si 5,04 mp în prin edificarea a doua balcoane.

Terenurile în suprafață de 4,68 mp si 5,04 mp adiacente apartamentului situat în Ploiești, str. Splaiului nr. 8, bl. 35 12, ap. 2, parter fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.

Conform Certificatului de urbanism nr. 877/24.06.2011, terenurile propuse spre concesionare au folosința actuală - curți construcții și se încadrează în zona valorică A conform prevederilor Hotărârii nr. 316/2002 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Doamna Limboseanu Mirela si domnul Limboseanu Adrian - Roberto au obținut avizele și acordurile privind utilitățile urbane și infrastructura stabilite prin Certificatul de urbanism nr. 877/24.06.2011.

Cererea doamnei Limboseanu Mirela si domnului Limboseanu Adrian -Roberto prin care solicită concesionarea terenurilor în suprafață de 4,68 mp si 5,04 mp, în vederea extinderii apartamentului situat în Ploiești, str. Splaiului nr. 8, bl. 35 12, ap. 2, parter prin edificarea a doua balcoane a fost analizată în cadrul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale în ședința din data de 23. 08.2011 și a fost avizată favorabil pentru inițierea unui proiect de hotarare.


Conform raportului de evaluare întocmit de către P.F.A. BUCțjiț/FL'i transmis prin adresa nr. 14125/11.08.2011, valoarea terenurilor adiacenMșjpartaipc în str. Splaiului nr. 8, bl. 35 12, ap. 2, parter a fost stabilita după cum urmeaza:

- pentru terenul in suprafața de 4,68 mp a fost stabilită la 194 euro/mp, rezultând o valoare totală de 908 euro echivalentul a 3854 lei la un curs de 4,2445 lei/euro;

- pentru terenul in suprafața de 5,04 mp a fost stabilită la 978 euro/mp, rezultând o valoare totală de 978 euro echivalentul a 4151 lei la un curs de 4,2445 lei/euro.

Având în vedere cele prezentate, propunem concesionarea terenurilor în suprafață de 4,68 mp si 5,04 mp adiacente apartamentului situat în Ploiești, str. Splaiului nr. 8, bl. 35 12, ap. 2, parter către doamna Limboseanu Mirela si domnul Limboseanu Adrian - Roberto în vederea extinderii apartamentului proprietate personală prin edificarea a doua balcoane, pe o perioadă de 49 ani. Considerăm că este necesară recuperarea valorii terenurilor stabilite de P.F.A. BUCUR N. ALEXANDRU - EVALUATOR, în termen de 25 ani, rezultând o redevență anuală de 154,16 lei pentru terenul in suprafața de 4,68 mp si 166,04 lei pentru terenul in suprafața de 5,04 mp. Redevență stabilită se va achita de către concesionar pe toata durata concesiunii. Aceasta se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică. Plata redevenței se va efectua anual până la data de 15 martie a fiecărui an.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


VIZAT,


ȘEF SERVICIU,

Gabriela Mândruțiu

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS,


ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE


DIRECTOR EXECUTIV, Simona Albu


DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,

Cristina Vlaicu
întocmit:

Cristina Trofin

SUPORT TOPOGRAFIC scara 1 : 500


rUM UC IIVWUKHKCZ //V Z.U/VZ4INVENTAR DE COORDONATE TEREN BLOC 3512


DEN

’UNCI

CONT

COORDONATE

XCn]

YCn]

1

333670.69

580029.66

2

383635.77

580034.53

3

383635.40

580035.67

4

383690.48

530037.31

5

383685.57

580052.54

6

383675.50

530049.29

7

383678.09

580041.27

8

383675.59

580040.46

9

383674.86

580042.75

10

383671.00

580041.50

11

383671.19

580040.93 -

12

383667.44

580039.72 -

Suprafața teren bloc: S=285.00 mp.


INVENTAR DE COORDONATE TEREN PROPUS PENTRU CONCESIONAT

DEN

=UNCT

CONT

coordonate

XCn]

YCn]

13

383667.43

530039.73

li

383671.19

530040.93

14

333670.82

530042.07

15

333667.11

580040.87


Suprafața teren propus pentru concesionat: S=4.68 mp.


omploscment CONCESIONARE T

TERITORIU ADMINISTRATIV: PLOIEȘTI

Adresa: mun. Ploiești, str. Splaiului, nr. 8, bloc 3512, apartament 2, jud. Prahova. Proprietar: Municipiul Ploiești.

Concesionar: LIMBOȘEANU ADRIAN-ROBERTO și LIMBOȘEANU MIRELA din mun. Ploiești, str. Splaiului, nr. 8, bloc 3512, apartament 2, jud. Prahova.

Act de proprietate: Contract de vânzare-cumpărare nr. 379 din 22.01.2004. Corpul de proprietate are NR. CAD. 5380/35l2;-;2.

Suprafața utilă apartament:   73,68 mp.

Suprafața teren în proprietate : 24,46 mp.

Cota indiviză:                   6,74 %

Suprafața bloc S=285.00 mp. (S=285.00 mp. din măsurători)

Suprafața teren propus pentru concesionat Balcon S=4,68 mp


Vizat O.C.P.I.-Prahova conf.L. 50/1991 Republicata in 2004l.-ICA 70. Plan de refernta Marea Neagra


r. IAN „LEOTEH" j'CA AUTORIZATA


OBIECTUL:


SUPORT TOPOGRAFIC

pentru plan de situație in vederea obținerii autorizației de construire - BALCON


ORAGOMIR TRAiAN

PERSOANA FIZICA AUTORIZATA DE

it sena RO-3-r. nr C03-.2010


| Scara

j 1:500

' 1 10000


I Proprietar: Municipiul Ploiești.

Concesionar: UMBOȘEANU ADRIAN-ROBERTO și LIMBOȘEANU MIRELA din mun Ploiești, str Splaiului, nr. 8. bloc 3512. apartament 2. jud. Prahova


PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ

scara 1 : 10 000


383650 |INVENTAR DE COORDONATE TEREN PROPUS PENTRU CONCESIONA T

DEN

■’U.NCT

CONT

COORDONATE

XCn]

YCnJ

13

333671.06

580028.52

14

333675.05

580029.81

15

333674.68

580030.95

1

383670.69

580029.66


TERITORIU ADMINISTRATIV: PLOIEȘTI

Adresa: mun. Ploiești, str. Splaiului, nr. 8, bloc 3512. apartament 2, jud. Prahova. Proprietar: Municipiul Ploiești.

Concesionar: LIMBOȘEANU ADRIAN-ROBERTO și LIMBOȘEANU MIRELA din mun. Ploiești, str. Splaiului, nr. 8, bloc 3512, apartament 2, jud. Prahova.

Act de proprietate: Contract de vânzare-cumpărare nr. 379 din 22.01.2004. Corpul de proprietate are NR. CAD. 5380/35l2;-;2.

Suprafața utilă apartament: 73,68 mp.

Suprafața teren în proprietate : 24,46 mp.

Cota indiviză:                  6,74%

Suprafața bloc S=285.00 mp. (S-285.00 mp. din măsurători)

Suprafața teren propus pentru concesionat Balcon S =5,04 mp

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind concesionarea directă a unor terenuri către doamna Limboșeanu Mirela și domnul Limboșeanu Adrian Roberto în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, str Splaiului nr. 8, bl. 3512, Ap. 2 parter, prin edificarea a două balcoane

și a emis:

-Mj v


SECRETAR, Valertfîh Marcu

Data:


BUCUR N. ALEXANDRU

EVALUATORRAPORT DE EVALUARE


P F.A. BUCUR N. ALEXANDRU - EVALUATOR

str. înfrățirii, nr. 5A. bl. 67 bis, sc. C, ap.116, Ploiești

tel: 0720 546 418, e-mail: sandelbucur@yahoo.com


PROPRIETAR:

CLIENT:

DESTINATAR:


VALOARE DE

PLATA:

RAPORT NR.:


RAPORT DE EVALUARE

A PROPRIETATE IMOBILIARE TIP “TEREN”

SITUATA IN MUN. PLOIEȘTI,

STR. SPLAIULUI, NR.8, BL.35I2,

PARTER AP.2, JUDEȚ PRAHOVA

NUMĂR CADASTRAL APT. 5380/35I2;-;2

PENTRU VANZARE/CONCESIONARE


PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIEȘTI

Persoana fizica:

LIMBOSEANU MIRELA

Persoana juridica:

PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIESTI-DIRECTIA

DE GESTIIUNE PATRIMONIU, SERVICIU

VALORIFICARE PATRIMONIU, CONTRACTE

Persoana fizica:

LIMBOSEANU MIRELA

3.854 LEI ECHIVALENT 908 EURO

500/29 IULIE 2011


Datele, informațiile si conținutul prezentului raport sunt confidențiale si mi vor putea reproduse fara consimțământul prealabil al eva'              ' hd^făldesfin^ârului.ALEXANDRI#


---—


P.F. A. Bucur N. Alexandru Evaluator


Str. înfrățirii nr. 5A, bl. 67 bis, sc. C, ap. 116, Ploiești, PrahovaTel. : 0720546418

E-mail: sandelbucur@,vahoo.comÎNREGISTRARE LA EVALUATOR

Nr.500 / 29.07.2011

ÎNREGISTRARE LA

BANCĂ

Nr.

9


1.

EVALUATOR

BUCUR ALEXANDRU

Legitimație ANE VAR

Nr. 9919/2011

Asigurare profesională nivel de acoperire/nr./an

10.000 EURO

Firma

PFA BUCUR N. ALEXANDRU-EVALUATOR

Adresa

Str. înfrățirii nr. 5A, bl. 67 bis, sc. C, ap. 116, Ploiești, Prahova

Tel.: 0720546418

E-mail: sandelbucur®,vahoo.com

2.CLIENT

Persoană fizica:

LIMBOSEANU MIRELA

CNP: 2721210293121

Adresa

 • ■  Mun. Ploiești, jud. Prahova

 • ■   Str. Splaiului, nr 8, bl. 3512, parter, ap.2

Tel:0728114114

DESTINATARUL RAPORTULUI

Persoană fizica:

LIMBOSEANU MIRELA

Persoană Juridica:

PRIMĂRIA MUNICIPILUIPLOIESTI-DIRECTIA

DE GESTUUNE PATRIMONIU, SERVICIU

VALORIFICARE PATRIMONIU, CONTRACTE


3.

PROPRIETATEA

EVALUATĂ (conform inspecției)

Proprietate rezidențială compusă din:

TEREN - suprafața 4,68 mp

Proprietar

Persoană juridica: PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIEȘTI

Adresa proprietății

 • ■  Mun. Ploiești, jud. Prahova                                    /   /

 • ■   Str. Splaiului, nr 8, bl. 3512, parterffrL2-xx               ..... / 4 /

y**          X-.       ( /

condiții limitative

\/Acondiții limitative deosebite

----------------------------------------------—------------------------H--(5-----------

NU a fost prezentat extras de carte funciara pentru informare recent-^

- Evaluarea terenului se va face in ipoteza ca este liber de orice fel de sarcini si pot fi tranzactionat liber pe piața                                              v V

4. DECLARAREA VALORII VALOAREA DE PIAȚĂ

9

ESTIMATĂ

3.854 LEI echivalent

908 EUR

9

BUCUR ALEXANDRU
Expert Evaluator Proprietăți Imobiliare Membru Titular ANEVAR

® 99 î 9 9

BUCUR alexandru
BAZA DE EVALUARE

Valoarea de piață

SCOPUL EVALUĂRII

Vanzare/Concesionare

DATA INSPECȚIEI PROPRIETĂȚII

Inspecția a fost efectuată la data de 26.07.2011, de către ing. Bucur Alexandru

DATA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE

29.07.2011

CURS DE SCHIMB BNR LA DATA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE

1 EURO = 4,2445 LEI


 • ■ Descrierea proprietății,

 • ■  Adresa: Mun. Ploiești, jud. Prahova

 • ■   Str. Splaiului, nr 8, bl. 3512, parter, ap.2

Descrierea: Teren intravilan in suprafața de 4,68 mp poziționat in partea laterala(spre sud ) a blocului 3512 in dreptul sufrageriei apartamentului 2, la parter.

■ Proprietar si dobândire,

- Proprietar: PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIEȘTI

Dobândirea apartamentului nr. 2 -

Prorietari: LIMBOSEANU ADRIAN ROBERTO

CNP: 1660118293123

LIMBOSEANU MIRELA CNP: 2721210293121

Temei legal:

Temei contractual: Contract de vanzare cumpărare nr.379 /22.01.2004, încheierea de intabulare nr. 948/26.

în ANEXA este prezentată


____________a                            ^ntului de •: proprietate / a provenienț^^roprietăUîV\^onțract de vanzare-H              E lls                         BUCUR !nr.379 /22.01.2004, încheierea de intabulare nr. 948/26.01.2004

Certificat de urbanism, nr.877/24.06.2011, emis de Primăria Ploiești, Releveu apartament, Plan de încadrare in zona, Fisa bunului imobil, Plan de amplasament si delimitare a bunului imobil

Documentație balcon: Suport topografic, Plan de încadrare in zona,

 • ■   Sarcini, - din informațiile existente la momentul întocmirii raportului de evaluare -Nu sunt sarcini si proprietatea poate fi tranzactionata liber pe piața. Evaluarea terenului se va face in ipoteza ca este liber de orice fel de sarcini si pot fi tranzacțional liber pe piața

 • ■   Pentru apartament nr. 2 situat in mun. Ploiești, str. Splaiului, nr 8, bl. 3512, parter, Jud Prahova

Dreptul de proprietate: Deplin

Cartea Funciară: 4381/II/Ploiesti

- « Număr cadastral: 5380/35I2;-;2

Mențiuni speciale în Cartea Funciară: -

în ANEXA este prezentată copia xerox : Releveu apartament, Plan de încadrare in zona, Fisa bunului imobil, Plan de amplasament si delimitare a bunului imobil

Documentație balcon: Suport topografic, Plan de încadrare in zona,

MENȚIUNI 1: Situația privind Cartea Funciară

 • -   din informațiile existente la momentul întocmirii raportului de evaluare —Nu sunt sarcini si proprietatea poate fi tranzactionata liber pe piața. Evaluarea terenului se va face in ipoteza ca este liber de orice fel de sarcini si pot fi tranzactionat liber pe piața

 • -  nu a fost prezentata alta documentație privind dreptul de proprietate decât cea anexata la prezentul raport

nu a fost prezentat extras de carte funciara pentru informare recent.

MENȚIUNI 2: Abateri / neconcordanțe de la înscrierea din Cartea Funciară

7.

DATE PRIVIND DOCUMENTAȚIA CADASTRALĂ

■ Suprafața de teren supusa evaluării:

- TEREN: S, = 4,68 mp

8.

UTILIZAREA ACTUALĂA PROPRIETĂȚII

rezidențial


9.

DESCRIEREA ZONEI DE AMPLASARE

ZONA DE AMPLASARE

Urban: zona ultracentrala in cartierul Ghe Doja , zona ocupata in principal de cartier rezidențial de blocuri si case cu terenuri curți

ARTERE IMPORTANTE DE CIRCULAȚIE ÎN APROPIERE

 • ■ Auto:

 • -  Str. Ghe. Doja

 • -  Str. Splaiului

 • ■ Feroviar:

 • ■ Calitatea rețelelor de transport: asfaltate

CARACTERUL EDILITAR AL ZONEI

Tipul zonei

zona ultracentrala in cartienilGbe Doja in zona rezidențiala ocupata in principal de blocuri si case/jti^Sfwî^urti          A            /


Tipul zonei -

■ Cartier blocuri de locuințe si case cu terenuri curți

în zonă se află:

Rețea de transport în comun în apropiere , cu mijloace de tran suficiente, autobuz,

Unități comerciale în apropiere : (magazine )suficiente, bine aprovizionate cu mărfuri de bună calitate, piață agroalimentară, (Halele centrale) , supermarket InterEx

Unități de învățământ , Lic Al. I. Cuza

Unități medicale -cabinete particulare

Instituții de cult- Catedrala Sf. Ioan

Sedii de bănci;-

Instituții guvernamentale —

UTILITĂȚI EDILITARE


GRADUL DE POLUARE ORIENTATIV (rezultat din observații sau informații ale evaluatorului, fără expertizare sau determinări de laborator ale noxelor).


Rețea urbană de energie electrică: existentă

Rețea urbană de apă: existentă

Rețea urbană de termoficare: existentă

Rețea urbană de gaze: existentă

Rețea urbană de canalizare: existentă

Rețea urbană de telefonie: existentă_________

Poluare in limitele orașului Ploiești

AMBIENT


CONCLUZIE PRIVIND AMPLASAMENTUL


■ Trafic auto redus zona ultracentrala in cartierul Ghe Doja in zona rezidențiala ocupata in principal de blocuri si case cu terenuri curți

Poluare in limitele orașului Ploiești. Ambient civilizat.DESCRIEREA TERENULUI

DATE GENERALE

 • ■ Amplasare : mun Ploiești, in zona ultracentrala

 • ■ Suprafața S = 4,68mp

 • ■ Deschiderea la drum: -

DESCRIERE

B Dimensiuni: l,2m x3,9 m

 • ■ Forma: regulată

 • ■ înclinare: plat

 • ■ Inundabil: nu

 • ■ împrejmuit -neimprejmuit

VECINĂTĂȚI

IMEDIATE

 • ■ N- bloc 3512

 • ■ S— domeniu public

 • ■ E— domeniu public

 • ■ V-Bloc 3512

VECINĂTĂȚI

■ Cartier de blocuri

UTILITATI

 • ■ Gaze - da

 • ■ Electricitate - da

 • ■ Canalizare-da

 • ■ Apa-da                                         ...

ÎMPREJMUIRE

■ neimprejmut                                               /

CERTIFICAT DE

■ 877/24.06.2011fâP

BVCUU

URBANISM NR.


11.ANALIZA PIEȚEI IMOBILIARE

DEFINIREA PIEȚEI ȘI SUBPIEȚEI

■ Piața terenurilor

NATURA ZONEI

■ Zonă ocupata in special de cartier de blocuri cu regim de inaltime P+4

 • ■ Din punct de vedere edilitar: zona în stagnare

 • ■ Din punct de vedere economic: zonă cu economie in stagnare, șomaj ridicat

OFERTA DE '

PROPRIETĂȚI

IMOBILIARE SIMILARE

■ medie

CEREREA DE

PROPRIETĂȚI

SIMILARE

■ medie

ECHILIBRUL PIEȚEI

(RAPORTUL CERERE/

OFERTĂ)

■ tendința spre echilibru

PREȚURI ÎN ZONĂ PENTRU PROPRIETĂȚI SIMILARE

 • ■ Minim: 178 EURO/mp

 • ■ Maxim:300 EURO/mp


CONCLUZII ȘI TENDINȚE PRIVIND PIAȚA PROPRIETĂȚII


 • ■ echilibru ; Tendință: piața imobiliara este in stagnare, numărul de tranzacții fiind forte redus datorita crizei financiare si situației de nesiguranța generata de aceasta

 • ■ REZULTATUL CERCETĂRII; pe termen mediu si lung -posibilitate de stabilizare a preturilor sub nivelul actual. LICHIDITATE MEDIE,

Se vor anexa oferte care susțin elementele de piață cuprinse în prezentul raport

12. EVALUARE

REGLEMENTĂRI ȘI CADRU LEGAL

STANDARDE INTERNAȚIONALE DE EVALUARE-EDIȚIA A VDI-A, 2007

 • ■ IVS 1 - Valoarea de piață - baze de evaluare

 • ■ IVS 2 - Baze de evaluare diferite de valoarea de piață

 • ■ IVS 3 — Raportarea evaluării

 • ■ GN 1 - Evaluarea proprietății imobiliare

12.1. Cea mai buna utilizare


 • ■  maxim productiva

Analiza efectuată a presupus culegerea unor informații de pe piața terenurilor intravilane , precum și studierea alternativelor posibile de folosire a acestora.

Concluzia este că, cea mai bună utilizare a proprietății în cauza este utilizarea ca proprietate agricola

Practic, ținând cont de tipul terenului si de amplasarea acestuia, cea mai buna alternativa posibila pentru activul analizat este cea de teren liber - curs construcții. Prin prisma criteriilor care definesc noțiunea de C.M.B.U. aceasta abordare:

 • ■   este permisibila legal;

 • ■   îndeplinește condiția de fizic posibila.

 • ■   este fezabila financiar.

 • ■   este maxim productiva se refera la valoarea proprietății imobiliare in condițiile celei mai bune utilizări (destinații).

12.2. Abordarea (evaluarea) prin metoda comparației directe

în ANEXA este prezentată determinarea valorii de piață prin metoda comparației de piață prin corecții brute.

A fost determinata valoare terenului in zona (194EURO/mp) folosind ca etalon suprafața construita a blocului 3512 , respectiv 285 mp.

Ținând cont de acesta valoare a fost deteminata valoarea de piața a suprafeței de teren supusa evaluării in prezentul raport adica 4,68 mp


Nota: A fost utilizata numai aceasta metoda de determinare a valorii de piața deorece pentru utilizarea celorlalte metode nu au fost identificate informații suficente si sustenabile pentru utilizarea acestora in prezentul raport

VALOAREA DE PIAȚĂ

DETERMINATĂ PRIN METODA

COMPARAȚIEI DIRECTE

3.854 LEI echivalent 908 EUR

13. DEFINIȚII, IPOTEZE ȘI CONDIȚII LIMITATIVE Șl ALTELE
 • 13.1. DEFINIȚII

■ VALOREA DE PIAȚĂ

Valoarea de piață reprezintă suma estimată pentru care o proprietate va fi schimbată, la data evaluării, între un cumpărător decis și un vânzător hotărât, într-o tranzacție cu preț determinat obiectiv, după o activitate de marketing corespunzătoare, în care părțile implicate au acționat

în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 4,68mp situat in mun. Ploiești, ' Splaiului, nr.8, bl.35I2, parter, ap.2, Jud Prahova,                                 /z O

// ‘9*, '


13.2. IPOTEZE ȘI CONDIȚII LIMITATIVE:


1.


2.3.


4.


5.


6.7.


8.


9.


Prezentul raport este întocmit la cererea clientului și în scopul precizat. Nu este penri] folosirea raportului de către o terță persoană fără obținerea, în prealabil, a acordului scris al clientului, autorului evaluării și evaluatorului verificator, așa cum se precizează la punctul 8 de mai jos. Nu se asumă responsabilitatea față de nici o altă persoană în afara clientului, destinatarului evaluării și celor care au obținut acordul scris și nu se acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, pagube rezultate în urma deciziilor sau acțiunilor întreprinse pe baza acestui raport.

Raportul de evaluare își păstrează valabilitatea numai în situația în care condițiile de piață, reprezentate de factorii economici, sociali și politici, rămân nemodifîcate în raport cu cele existente la data întocmirii raportului de evaluare. Toate afirmațiile din prezentul raport sunt valabile la data raportului.

Evaluatorul nu este responsabil pentru problemele de natură legală, care afectează fie proprietatea imobiliară evaluată, fie dreptul de proprietate asupra acesteia și care nu sunt cunoscute de către evaluator. In acest sens se precizează că nu au fost făcute cercetări specifice la arhive, iar evaluatorul presupune că titlul de proprietate este valabil și se poate tranzacționa, că nu există datorii care au legătură cu proprietatea evaluată și aceasta nu este ipotecată sau închiriată. în cazul în care există o asemenea situație și este cunoscută, aceasta este menționată în raport. Proprietatea imobiliară se evaluează pe baza premisei că aceasta se află în posesie legală (titlul de proprietate este valabil) și responsabilă.

Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind documentațiile de urbanism, legile de construcție și regulamentele sanitare, iar în cazul în care nu sunt respectate aceste cerințe, valoarea de piață va fi afectată.

Proprietatea nu a fost expertizată detaliat. Orice schiță din raportul de evaluare prezintă dimensiunile aproximative ale proprietății și este realizată pentru a ajuta cititorul raportului să vizualizeze proprietatea. în cazul în care există documente relevante (măsurători de cadastru, expertize) acestea vor avea prioritate.

Dacă nu se arată altfel în raport, se înțelege că evaluatorul nu are cunoștință asupra stării ascunse sau invizibile a proprietății (inclusiv, dar fără a se limita doar la acestea, starea și structura solului, structura fizică, sistemele mecanice și alte sisteme de funcționare, fundația, etc.), sau asupra condițiilor adverse de mediu (de pe proprietatea imobiliară în cauză sau de pe o proprietate învecinată, inclusiv prezența substanțelor periculoase, substanțelor toxice etc.), care pot majora sau micșora valoarea proprietății. Se presupune că nu există astfel de condiții dacă ele nu au fost observate, la data inspecției, sau nu au devenit vizibile în perioada efectuării analizei obișnuite, necesară pentru întocmirea raportului de evaluare. Acest raport nu trebuie elaborat ca un audit de mediu sau ca un raport detaliat al stării proprietății, astfel de informații depășind sfera acestui raport și/sau calificarea evaluatorului. Evaluatorul nu oferă garanții explicite sau implicite în privința stării în care se află proprietatea și nu este responsabil pentru existența unor astfel de situații și a eventualelor lor consecințe și nici pentru eventualele procese tehnice de testare necesare descoperirii lor.

Evaluatorul obține informații, estimări și opinii necesare întocmirii raportului de evaluare, din surse pe care le consideră a fi credibile și evaluatorul consideră că acestea sunt adevărate și corecte. Evaluatorul nu își asumă responsabilitatea în privința acurateței informațiilor furnizate de terțe părți.

Conținutul acestui raport este confidențial pentru client și destinatar și autorul nu îl va dezvălui unei terțe persoane, cu excepția situațiilor prevăzute de Standardele Internationale de Evaluare și/sau atunci când proprietatea a intrat în atenția unui corp judiciar calificat.

Evaluatorul a fost de acord să-și asume realizarea misiunii încredințate de către clientul numit în raport, în scopul utilizării precizate de către client și în scopul precizat în raport.

Consimțământul scris al evaluatorului și al evaluato urmă este necesar), trebuie obținut înainte ca orica

iverificator (dacăalacestuia din rtului de evaluare; oată fi


y BUCUR N.

ALEXANDRU fe UF-2184S411


M A < r^f \       '

I rt -IA h'4i utilizată, în orice scop, de către orice persoană, cu excepția clientului și a creditorului, sau a altor destinatari ai evaluării care au fost precizați în raport. Consimțământul scris și aprobarea -Ă-Ă trebuie obținute înainte ca raportul de evaluare (sau oricare parte a sa) să poată fi modificatĂ sau transmis unei terțe părți, inclusiv altor creditori ipotecari, alții decât clientul sau categorii de public, prin prospecte, memorii, publicitate, relații publice, informații, vânzare sau alte mijloace. Raportul de evaluare nu este destinat asigurătorului proprietății evaluate, iar valoarea prezentată în raportul de evaluare nu are legătură cu valoarea de asigurare.

11. Evaluatorul este de acord ca raportul de evaluare să fie verificat de către banca creditoare.

13.3 ALTE PRECIZĂRI

Raportul de evaluare este completat in ANEXA cu fotografii din care rezultă încadrarea proprietății imobiliare în zona și aspectul interior si exterior al acesteia.


în procesul de evaluare se vor utiliza date și informații în EURO și RON.

 • 13.4. SURSE DE INFORMARE

Valorile comparabilelor au fost preluate din următoarele surse:

 • ■   Publicații de specialitate

 • ■   Internet

 • ■   Informații de spre tranzacții încheiate

14. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Ca elaborator declar că raportul de evaluare, pe care îl semnez, a fost realizat în concordanță cu reglementările Standardelor Internaționale de Evaluare și cu ipotezele și condițiile limitative cuprinse în prezentul raport. Declar că nu am nici o relație particulară cu clientul și nici un interes actual sau viitor față de proprietatea evaluată. Rezultatele prezentului raport de evaluare nu se bazează pe solicitarea obținerii unei anumite valori, solicitare venită din partea clientului sau a altor persoane care au interese legate de client sau de produsul bancar garantat, iar remunerarea evaluării nu se face în funcție de satisfacerea unei asemenea solicitări. In aceste condiții, subsemnatul, în calitate de elaborator, imi asum responsabilitatea pentru datele și concluziile prezentate în prezentul raport de evaluare.

15. CERTIFICARE

Subsemnatul certific în cunoștință de cauză și cu bună credință că:

1.


Afirmațiile declarate de către mine și cuprinse în prezentul raport sunt adevărate și corecte. Estimările și concluziile se bazează pe informații și date considerate de către evaluator ca fiind adevărate și corecte, precum și pe concluziile inspecției asupra proprietății, pe care am efectuat-o la data 26.07.2011.

2.


Analizele, opiniile și concluziile mele sunt limitate doar de ipotezele și concluziile limitative menționate și sunt analizele, opiniile și concluziile mele profesionale personale, imparțiale și nepărtinitoare.

3.


Nu am interese anterioare, prezente sau viitoare în privința proprietății imobiliare care face obiectul prezentului raport de evaluare și nu am nici un interes personal privind părțile implicate în prezenta misiune, excepție făcând rolul menționat aici.

Implicarea mea în această misiune nu este condiționată de formularea sau prezentarea unui rezultat prestabilit legat de mărimea valorii estimate sairim^Uș^dc destinatarul^evaluării și legat de producerea unui eveniment care favorizează cauza^j J

ff^ntuluHîȚfijncțic ide opiniâj " BUCUR N.           *")9

ALEXANDRU gfk

C.I.F. 21848411

^$^977 -              AjJA1- '■ A11!


T O li

VA

w

 • 5.

 • 6.


4,68mp situat in mun. Ploiești,
Ă

0Analizele, opiniile și concluziile mele au fost formulate, la fel ca și întocmirea acestui raport, în concordanță cu Standardele Internaționale de Evaluare.


Posed cunoștințele și experiența necesare îndeplinirii misiunii în mod competent. Cu excepția persoanelor menționate în raportul de evaluare, nici o altă persoană nu mi-a acordat asistență profesională în vederea îndeplinirii acestei misiuni de evaluare.

16. RECONCILIEREA VALORILOR. DECLARAREA VALORII SELECTATE

ÎN URMA EVALUĂRII EFECTUATE DE MINE (NOI), A ANALIZEI INFORMAȚIILOR APLICABILE ȘI A FACTORILOR RELEVANȚI, OPINIA MEA (NOASTRĂ) ESTE CĂ VALOAREA DE PIAȚĂ A PROPRIETĂȚII IMOBILIARE DESCRISE (SAU'DREPTULUI EVALUAT) ESTE:

VALOAREA DE PIAȚĂ RECOMANDATĂ

3.854 LEI echivalent 908 EUR

VALOAREA DE PIAȚĂ A FOST DETERMINATĂ PRIN METODA

COMPARAȚIEI DIRECTE

întocmit

ing. Alexandru Buc uu Expert Evaluator Membru Titular


»99l9®"

f/ •<?

O . BU®

20V

ti BUCUR N.

j BU®


: g alexandru//; c-^218484lfie

ANEXEANEXA:

ANEXA:

ANEXA:

ANEXA:

ANEXA:

ANEXA:

ANEXA:

ANEXA:


Determinarea valorii de piață prin metoda comparației directe Fotografii

Harta

Exttase privind prețurile pe segmentul de piață al proprietății Ci proprietar

Contract de vanzare cumpărare nr. 378/22.01.2004 încheiere de intabulare 948/26.01.2004

Certificat de urbanism nr.877/24.06.2011


ANEXA:

Releveu apartament

ANEXA:

Plan de incadrare in zona

ANEXA:

Plan de amplasament si delimitare a bunului imobil

ANEXA:

Fisa bunului imobil

ANEXA:

Suport topografic

f BUCUR N. i ALEXANDRU

BUCUR

AiCXA-'-yRH


 • I, CJ.F. 21848411

Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 4,68mp situat in mun. Ploiești, str.-- ^7 -

Splaiului, nr.8, bl.35I2, parter, ap.2, Jud Prahova,                                           Â

A / iTH-t

METODA COMPARAȚIEI DIRECTE

Z 1) ț

Elemente de comparație

Subiect

Comp. 1

Comp. 2

Comp. 3

Comp. 4 I

Suprafața bloc

285,00

185

1.063

237

998

Preț (oferta/vanzare) (Eur/mp)

178

300

253

270

Drepturi de proprietate

concesionare

integra!

integra!

integra!

integrai

Valoarea corecției (%)

-30%

-30%

-30%

-30%

Valoarea corecției (Eur/mp)

-53

-90

-76

-81

Preț corectat     *

124,60

210,00

177,10

189,00

Condiții vanzare (°/o din oferta)

-5%

oferta

oferta

oferta

oferta

Valoarea corecției (Eur/mp)

-6,230

-10,500

-8,855

-9,450

Preț corectat

118,37

199,50

168,25

179,55

Localizare

ultracentral (Splaiului)

inferior

similar

similar

similar

Valoarea corecției (%)

20%

0%

0%

0%

Valoarea corecției (Eur/mp.)

24

0

0

0

Preț corectat

142,04

199,50

168,25

179,55

Acces

asfaltat

similar

similar

similar

similar

Valoarea corecției (%)

0%

0%

0%

0%

Valoarea corecției (Eur/mp)

0

0

0,000

0

Preț corectat

142,04

199,50

168,25

179,55

Destinația (utilizarea terenului)

rezidențial

similar

similar

similar

similar

Valoarea corecției (%)

0%

0%

0%

0%

Valoarea corecției (Eur/mp)

0

0

0

0

Preț corectat

142,04

199,50

168,25

179,55

Utilitari

pe teren

similar

similar

similar

similar

Valoarea corecției (%)

0%

0%

0%

0%

Valoarea corecției (Eur/mp)

0

0

0

0

Preț corectat

142,04

199,50

168,25

179,55

construcție demola bila pe teren

nu

da

da

da

da

Valoarea corecției (%)

10%

10%

10%

10%

Valoarea corecției (EUR/mp)

14

20

17

18

Preț corectat

156,25

219,45

185,07

197,51

înclinație

plat

similar

similar

similar

similar

Valoarea corecției (%)

0%

0%

0%.

0%

Valoarea corecției (EUR/mp)

0

0

0

0

Preț corectat

156,25

219,45

185,07

197,51

Deschidere(m)

16

12,00

28,200

12,000

12,000

Valoarea corecției (%)

5%

-5%

5%

5%

Valoarea corecției (EUR/mp)

7,812

-11

9,253

9,875

Preț corectat

164,06

208,48

194,32

207,38

Suprafața blocului (mp.)

285,00

1.063

237

998

Valoarea corecției (%)

>    -5%.

0%

-5%

Valoarea corecției (EUR/mp)

/// ».

B%^?0<000

99 !9 S

-9,875
Ținând cont de faptul ca prin calculul de mai sus am determinat valoarea de piața a terenului in zona folosind ca etalon suprafața blocului 3512 ( 285mp) valoare suprafeței de 4,68mp pe care se va realiza balconul

este : 4,68 mp x 194 EUR/mp = 908 EUR

FOTOGRAFII

Vecinătăți


Vedere exterioara bloc 3512 (fata-vedere pe strada Splaiului)


Vedere intrare bloc 3512 vedere pe strada Splaiului


HARTA

Harta orașului Ploiești - Harta străzilor Ploiești
- Harta Ploiești
COMPARABILE______

COMPARABILA 1

R O A N D Y imobiliare

Ploiești, zona Gheorghe Doja

33.000

EUR

Preț negociabil

- Comision: 2-3 % negociabil

Tip teren: intravilan construcții Suprafața teren: 185 mp Front stradal: 12 m Construcție pe teren


Suprafața teren:   185 mp

Front stradal:

Nr. fronturi:

Lățime drum acces:— înclinație teren:

Tip teren:            construcții

Clasificare teren:    intravilan

Construcție pe teren:Da Suprafața construită:80 mp

• Specificații

Modificat la: 30/06/2011


Utilități


 • •  Apa

 • •   Canalizare

 • •  Gaz

 • •   Curent


Alte detalii zonă

• Amenajare străzi: asfaltateBUCUR N. o ALEXANDRU

• Alte detalii: Casa batraneasca,demolabila(constructie 80mp).

Toate utilitatilefinclusiv canalizare).Zona liniștita,merita văzut!

http://www.imobiliare.ro/anunt/Xl 1D0300F


Tipărește Salvează anunț

• Date agenție/agent


ROANDY COMPANY

Ploiești, Str. Frasinet Nr. 4

www.imobiliare.ro/roandycompanvCOMPARABILA 2

Marshall Imobiliare - Vanzari terenuri

Ploiești, zona Ultracentral

300

EUR/mp


* Tip teren: intravilan construcții Suprafața teren: 1.063 mp Front stradal: 28.2 m Construcție pe teren


® Caracteristici


Suprafața teren: 1.063 mp

Front stradal:      28.2 m

Nr. fronturi:        —

Lățime drum acces:— înclinație teren:

Tip teren:            construcții

Clasificare teren:    intravilan

Construcție pe teren:Da Suprafața construită:200 mp

o Specificații

Modificat la: 27/07/2011


Utilități

Apa

Canalizare

Gaz

Curents ALEXANDRU & GIF. 21848411 £Alte informații

• Alte detalii:


MARSHALL IMOBILIARE intermediază închirieri si vanzari-cumparari de apartamente, case, vile, terenuri si spatii comerciale si oferă servicii profesionale de consultanta imobiliara.

Firma noastra dispune de o baza de date cuprinzătoare actualizata zilnic. Consilierii noștri va stau la dispoziție si va vor ajuta sa găsiți soluția ideala in funcție de nevoile dumneavoastră si de bugetul de care dispuneți.

Pentru mai multe detalii despre imobilul prezentat mai sus, cat si despre alte oferte din portofoliul nostru, ne puteti contacta la:

Telefon: 0344.140152; 0733.358130; 0733.358132;

E-mail:office@marshall-imobiliare.ro

Web: www.marshall-imobiliare.ro

httpVAvww.imobil iare.ro/anunt/X2L813023MARSHALL IMOBILIARE

Ploiești, str. Gheorghe Doja, bl. 34A1, et. 1, ap. 5

www.marshall-imobiliare.rowww.imobiliare.ro/marshailimobiliareCOMPARABILA 3

Marshall Imobiliare - Vanzari terenuri intravilane - Zona Ultracentral

Ploiești, zona Ultracentral


60.000

EUR

Preț negociabil

Tip teren: intravilan construcții *         Suprafața teren: 237 mp

Front stradal: 12 m Construcție pe teren


Marshall Imobiliare - Vanzari terenuri intravilane


• Caracteristici

Suprafața teren:   237 mp

Front stradal:      12

Nr. fronturi:

Lățime drum acces:— înclinație teren:

Tip teren:            construcțiiProprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 4,68mp situat in mun. Ploiești, str. Splaiului, nr.8, bl.3512, parter, ap.2, Jud Prahova,


Clasificare teren: intravilan Construcție pe teren:Da Suprafața construită:—


SpecificațiiModificat la: 27/07/2011


Utilități

Apa

Gaz

Curent

Alte detalii zonă

 • •   Amenajare străzi: asfaltate

 • •   Mijloace de transport

 • •   Iluminat stradal

httD://www.imobiliare.ro/anunt/X2L813055MARSHALL IMOBILIARE

Ploiești, str. Gheorghe Doja, bl. 34A1, et. 1, ap. 5 www.marshall-imobiliare.rowww.imobiliare.ro/marshallimobiliare


COMPARABILA 4

ClisHouse REAL ESTATE & INVESTMENT- ULTRACENTRAL DE VANZARE -TEREN INTRAVILAN

Ploiești, zona Ultracentral

270

EUR/mp

Preț negociabil

* Tip teren: intravilan construcții Suprafața teren: 998,3 mp Front stradal: 12 m Construcție pe teren
..... ■

® SCHIȚA

Suprafața teren:   998,3 mp

Front stradal:

Nr. fronturi:

Lățime drum acces:— înclinație teren:

Tip teren:            construcții


Clasificare teren: intravilan

Construcție pe teren:Da

Suprafața construită:203 mp

Specificații


Utilități

 • •  Apa

 • •   Canalizare

 • •  Gaz

 • •   Curent

Alte detalii zonă

 • •   Amenajare străzi: asfaltate, betonate

 • •   Mijloace de transport

 • •   Iluminat stradal

Alte informații

 • •  Vecinătăți: CATEDRALA SF. IOAN BOTEZĂTORUL

 • •  Alte detalii: ClisHouse Real Estate & Investemnt - ZONA ULTRACENTRALA - TEREN

INTRAVILAN in suprafața totala de 998,30 mp, deschidere in front stradal 12 ml. Construcție pe teren in suprafața de 203 mp. Terenul dispune de toate utilitățile pe teren si exista posibilitate de extindere a terenului cu 500 mp. ID-131

x\

CLJSHnLJSE

CLISHOUSE REAL ESTATE& INVESTMENT

Ploiești, Strada lașului,Nr.4

www.clishouse.ro

www.imobiliare.ro/clishouse
BUCUR N ALEXANDRUEVALUATOR

RAPORT DE EVALUARE


P.F.A. BUCUR N. ALEXANDRU - EVALUATOR

str. înfrățirii, nr. 5A, bi. 67 bis, sc. C, ap.116. Ploiești

tei: 0720 546 418. e-maii: sandelbucur@vahoo.com


PROPRIETAR:

CLIENT:

DESTINATAR:


VALOARE DE

PIAȚA:

RAPORT NR.:


RAPORT DE EVALUARE

A PROPRIETĂȚII IMOBILIARE TIP “TEREN”

SITUATA IN MUN. PLOIEȘTI,

STR. SPLAIULUI, NR.8, BL.35I2,

PARTER AP.2, JUDEȚ PRAHOVA

NUMĂR CADASTRAL APT. 5380/35I2;-;2

PENTRU VANZARE/CONCESIONARE


PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIEȘTI

Persoana fizica:

LIMBOSEANU MIRELA

Persoana juridica:

PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIESTI-DIRECTIA

DE GESTIIUNE PATRIMONIU, SERVICIU

VALORIFICARE PATRIMONIU, CONTRACTE

Persoana fizica:

LIMBOSEANU MIRELA

4.151 LEI ECHIVALENT 978 EURO


501/29 IULIE 2011


i

Datele, informațiile si conținutul prezentului raport sunt confidențiale si nu vor putea fi reproduse fara consimțământul prealabil al evaluatotffu^,    ’entului si ăl destinatarului.

//ăK -        « X -     -      ,P.F.A. Bucur N. Alexandru Evaluator

Str. înfrățirii nr. 5A. bl. 67 bis. sc. C, ap. 116. Ploiești. Prahova

Tel. : 0720546418

E-mail : sandelbucur 7/ xalioo.com
1.

EVALUATOR

BUCUR ALEXANDRU

Legitimație ANEVAR

Nr. 9919/2011

Asigurare profesională nivel de acoperire/nr./an

10.000 EURO

Firma

PFA BUCUR N. ALEXANDRU-EVALUATOR

Adresa

Str. Înfrățirii nr. 5 A bl. 67 bis, sc. C, ap. 116. Ploiești, Prahova

Tel. : 0720546418

E-mail: sandelbucur a vahoo.com


ÎNREGISTRARE LA

EVALUATOR

Nr.501 / 29.07.2011

ÎNREGISTRARE LA

BANCĂ

Nr.

CLIENT

Persoană fizica:

LIMBOSEANU MIRELA

CNP: 2721210293121

Adresa

 • ■   Mun. Ploiești, jud. Prahova

 • ■   Str. Splaiului, nr 8, bl. 3512, parter, ap.2

 • ■  Tel:0728114ll4

DESTINATARUL RAPORTULUI

Persoană fizica:

LIMBOSEANU MIRELA

Persoană Juridica:

PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIESTI-DIRECTIA

DE GEST1IUNE PATRIMONIU, SERVICIU

VALORIFICARE PATRIMONIU, CONTRACTE

3.

PROPRIETATEA

EVALUATĂ

(conform inspecției)

Proprietate rezidențială compusă din:

TEREN - suprafața 5,04 mp

X

Proprietar

Persoană juridica: PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIEȘTI )

Adresa proprietății

 • ■   Mun. Ploiești, jud. Prahova

 • ■   Str. Splaiului, nr 8, bl. 3512, partefiTW.2

/ /


DATE PRIVIND

DREPTUL DE PROPRIETATE■ Descrierea proprietății,

Azfresa: Mun. Ploiești, jud. Prahova

Str, Splaiului, nr 8, bl. 3512, parter, ap.2

p^scrierea: Teren intravilan in suprafața de 4,68 mp poziționat in partea lg^prala(spre sud ) a blocului 3512 in dreptul sufrageriei apartamentului 2, la parter.

Proprietar si dobândire,

proprietar: PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIEȘTI

f^/bandirea apartamentului nr. 2 -prorietari : LIMBOSEANU ADRIAN ROBERTO

CNP:1660118293123 LIMBOSEANU MIRELA

CNP: 2721210293121

7<meilegal:

Ternei contractual: Contract de vanzare cumpărare nr379 122.01.2004, încheierea de intabulare nr.

în A-^LXA este preze proprietate / a pro vepffițeji,proprietăți

î

v,


.a dreptului de z<freK cumpărare

MENȚIUNI 1: Situația privind Cartea Funciară


MENȚIUNI 2: Abateri / neconcordanțe de la înscrierea din Cartea Funciară


[Ir» 4 1


nr.379 /22.012004, încheierea de intabulare nr. 948/26.012004

Certificat de urbanism, nr.877/24.06.2011, emis de Primăria Ploiești, Releveu apartament, Plan de incadrare in zona, Fisa bunului imobil, Plan de amplasament si delimitare a bunului imobil

Documentație balcon: Suport topografic, Plan de incadrare in zona,


Sarcini, - din informațiile existente la momentul intocmirii raportului de evaluare -Nu sunt sarcini si proprietatea poate fi tranzactionata liber pe piața. Evaluarea terenului se va face in ipoteza ca este liber de orice fel de sarcini si pot fi tranzacțional liber pe piața


Pentru apartament nr. 2 situat in mun. Ploiești, str. Splaiului, nr 8, bl. 3512, parter, Jud Prahova

Dreptul de proprietate: Deplin

Cartea Funciară : 4381/II/Ploiesti

Număr cadastral: 5380/35I2;-;2

Mențiuni speciale în Cartea Funciară: -


în ANEXA este prezentată copia xerox : Releveu apartament, Plan de incadrare in zona, Fisa bunului imobil, Plan de amplasament si delimitare a bunului imobil

Documentație balcon: Suport topografic, Plan de incadrare in zona,


din informațiile existente la momentul intocmirii raportului de evaluare -Nu sunt sarcini si proprietatea poate fi tranzactionata liber pe piața. Evaluarea terenului se va face in ipoteza ca este liber de orice fel de sarcini si pot fi tranzacțional liber pe piața

nu a fost prezentata alta documentație privind dreptul de proprietate decât cea anexata la prezentul raport

nu a fost prezentat extras de carte funciara pentru informare recent.
DATE PRIVIND DOCUMENTAȚIA CADASTRALA

■ Suprafața de teren supusa evaluării:

- TEREN: Sj = 5,04 mpUTILIZAREA

rezidențial


ACTUALĂA PROPRIETĂȚII

9.

DESCRIEREA ZONEI DE AMPLASARE

ZONA DE AMPLASARE

Urban: zona ultracentrala in cartierul Ghe Doja , zona ocupata in principal de cartier rezidențial de blocuri si case cu terenuri curți

ARTERE IMPORTANTE

DE CIRCULAȚIE ÎN

APROPIERE

 • ■ Auto:

 • -  Str. Ghe. Doja

 • -  Str. Splaiului        v

 • ■ Feroviar

 • ■ Calitatea rețelelor de transport: asfaltate

CARACTERUL EDILITAR AL ZONEI

V

Tipul zonei

zona ultracentrala in cartierțd^^he^Doja in zona rezidențiala ocupata in principal de blocuri si cas^.cu tereifdfip^urti    '                  /

-Tipul zonei -

■ Cartier blocuri de locuințe si case cu terenuri curți

In zonă se află:

Rețea de transport în comun în apropiere , cu mijloace de transport suficiente, autobuz,

Unități comerciale în apropiere : (magazine )suficiente, bine aprovizionate cu mărfuri de bună calitate, piață agroalimentară, (Halele centrale) , supermarket InterEx

Unități de învățământ , Lic Al. I. Cuza

Unități medicale -cabinete particulare

Instituții de cult- Catedrala Sf. Ioan

Sedii de bănci;-

Instituții guvernamentale -

UTILITĂȚI EDILITARE


GRADUL DE POLUARE ORIENTATIV (rezultat din observații sau informații ale evaluatorului, fără expertizare sau determinări de laborator ale noxelor).


 • ■   Rețea urbană de energie electrică: existentă

 • ■   Rețea urbană de apă: existentă

 • ■   Rețea urbană de termoficare: existentă

 • ■   Rețea urbană de gaze: existentă

 • ■   Rețea urbană de canalizare: existentă

 • ■ Rețea urbană de telefonie: existentă__________

 • ■ Poluare in limitele orașului Ploiești

  AMBIENT


■ Trafic auto redus

CONCLUZIE PRIVIND AMPLASAMENTUL


zona ultracentrala in cartierul Ghe Doja in zona rezidențiala ocupata in principal de blocuri si case cu terenuri curți

Poluare in limitele orașului Ploiești. Ambient civilizat.


10.

DESCRIEREA TEREN!

JLUI

DATE GENERALE

 • ■ Amplasare : mun Ploiești, in zona ultracentrala

 • ■ Suprafața S = 5,04mp

 • ■ Deschiderea la drum: -

DESCRIERE

 • ■ Dimensiuni: l,2m x4,2 m

 • ■ Forma: regulată

 • ■ înclinare: plat

 • ■ Inundabil: nu

 • ■ împrejmuit -neimprejmuit

VECINĂTĂȚI IMEDIATE

 • ■ N - domeniu public

 • ■ S - domeniu public

- E- bloc 3512

 • ■ V-domeniu public

VECINĂTĂȚI

■ Cartier de blocuri

UTILITATI

 • ■ Gaze-da               v                               z- ~

 • ■ Electricitate - da

 • ■ Canalizare -da

ÎMPREJMUIRE

■ neimprejmut

CERTIFICAT DE

- 877/24.06.2011                   m

URBANISM NR.


11.ANALIZA PIEȚEI IMOBILIARE

DEFINIREA PIEȚEI ȘI SUBPJEȚEI

■ Piața terenurilor

NATURA ZONEI

■ Zonă ocupata in special de cartier de blocuri cu regim de inaltime P+4

 • ■ Din punct de vedere edilitar: zona în stagnare

 • ■ Din punct de vedere economic: zonă cu economie in stagnare, șomaj ridicat

OFERTA DE PROPRIETĂȚI

IMOBILIARE SIMILARE

■ medie

CEREREA DE PROPRIETĂȚI SIMILARE

■ medie

ECHILIBRUL PIEȚEI (RAPORTUL CERERE/ OFERTĂ)

■ tendința spre echilibru

PREȚURI ÎN ZONĂ PENTRU PROPRIETĂȚI

SIMILARE

 • ■ Minim: 178 EURO/mp

 • ■ Maxim :300 EURO/mp


CONCLUZII ȘI TENDINȚE PRIVIND PIAȚA PROPRIETĂȚII


 • ■ echilibru ; Tendință: piața imobiliara este in stagnare, numărul de tranzacții fiind forte redus datorita crizei financiare si situației de nesiguranța generata de aceasta

 • ■ REZULTATUL CERCETĂRII; pe termen mediu si lung -posibilitate de stabilizare a preturilor sub nivelul actual. LICHIDITATE MEDIE,

Se vor anexa oferte care susțin elementele de piață cuprinse în prezentul raport.

12. EVALUARE

REGLEMENTĂRI ȘI CADRU LEGAL

STANDARDE INTERNAȚIONALE DE EVALUARE-EDIȚIA A VID-A, 2007

 • ■ IVS 1 — Valoarea de piață - baze de evaluare

 • ■ IVS 2 — Baze de evaluare diferite de valoarea de piață

 • ■ IVS 3 — Raportarea evaluării

 • ■ GN 1 - Evaluarea proprietății imobiliare

12.1. Cea mai buna utilizare

Conceptul de cea mai buna utilizare reprezintă alternativa de utilizare a proprietății selectata din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire si va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare in capitolele următoare ale lucrării.

Cea mai buna utilizare - este definita ca utilizarea rezonabila, probabila si legala a unui teron Jiber  sau construit care este fizic posibila, fundamentata adecvat, fezabila financiar si are ca rezultat cea mai mare valoare.


ituatlW

WCea mai buna utilizare este analizata uzual in una di jU

cea mai buna utilizare a terenului liber//^-' gyct/R M «S

UT . .      '   ’    7■ cea mai buna utilizare a terenului construit.

Cea mai buna utilizare a unei proprietăți imobiliare trebuie sa indeplineasca trebuie sa fie:

 • ■   permisibila legal

 • ■   posibila fizic

 • ■   fezabila financiar

 • ■  maxim productiva

Analiza efectuată a presupus culegerea unor informații de pe piața terenurilor intravilane , precum și studierea alternativelor posibile de folosire a acestora.

Concluzia este că, cea mai bună utilizare a proprietății în cauza este utilizarea ca proprietate agricola

Practic, ținând cont de tipul terenului si de amplasarea acestuia, cea mai buna alternativa posibila pentru activul analizat este cea de teren liber - curs construcții. Prin prisma criteriilor care definesc noțiunea de C.M.B.U. aceasta abordare:

 • ■   este permisibila legal;

 • ■   îndeplinește condiția de fizic posibila.

 • ■   este fezabila financiar.

 • ■   este maxim productiva se refera la valoarea proprietății imobiliare in condițiile celei mai bune utilizări (destinații).

12.2. Abordarea (evaluarea) prin metoda comparației directe

în ANEXA este prezentată determinarea valorii de piață prin metoda comparației de piață prin corecții brute.

A fost determinata valoare terenului in zona (194EURO/mp) folosind ca etalon suprafața construita a blocului 3512 , respectiv 285 mp.

Ținând cont de acesta valoare a fost deteminata valoarea de piața a suprafeței de teren supusa evaluării in prezentul raport adica 5,04 mp


Nota: A fost utilizata numai aceasta metoda de determinare a valorii de piața deorece pentru utilizarea celorlalte metode nu au fost identificate informații suficente si sustenabile pentru utilizarea acestora in prezentul raport

VALOAREA DE PIAȚĂ

DETERMINATĂ PRIN METODA

COMPARAȚIEI DIRECTE

4.151 LEI echivalent 978 EUR

13. DEFINIȚII, IPOTEZE ȘI CONDIȚII LIMITATIVE ȘI ALTELE
 • 13.1. DEFINIȚII

■ VALOREA DE PIAȚĂ

Valoarea de piață reprezintă suma estimată pentru care o proprietate va fi schimbată, la data evaluării, între un cumpărător decis și un vânzător hotărât, într-o tranzacție cu preț dei obiectiv, după o activitate de marketing corespunzătoare, în care părțile implicate au în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere^^-.

s alexandru V& C.LF. 21848411            <

VvPi                .               i

xăozc

terminat acționat


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


clientului, autorului evaluării și evaluatorului verificator, așa cum se precizează la punctul 8 de mai jos. Nu se asumă responsabilitatea față de nici o altă persoană în afara clientului, destinatarului evaluării și celor care au obținut acordul scris și nu se acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, pagube rezultate în urma deciziilor sau acțiunilor întreprinse pe baza acestui raport.

Raportul de evaluare își păstrează valabilitatea numai în situația în care condițiile de piață, reprezentate de factorii economici, sociali și politici, rămân nemodificate în raport cu cele existente la data întocmirii raportului de evaluare. Toate afirmațiile din prezentul raport sunt valabile la data raportului.

Evaluatorul nu este responsabil pentru problemele de natură legală, care afectează fie proprietatea imobiliară evaluată, fie dreptul de proprietate asupra acesteia și care nu sunt cunoscute de către evaluator. în acest sens se precizează că nu au fost făcute cercetări specifice la arhive, iar evaluatorul presupune că titlul de proprietate este valabil și se poate tranzacționa, că nu există datorii care au legătură cu proprietatea evaluată și aceasta nu este ipotecată sau închiriată. în cazul în care există o asemenea situație și este cunoscută, aceasta este menționată în raport. Proprietatea imobiliară se evaluează pe baza premisei că aceasta se află în posesie legală (titlul de proprietate este valabil) și responsabilă.

Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind documentațiile de urbanism, legile de construcție și regulamentele sanitare, iar în cazul în care nu sunt respectate aceste cerințe, valoarea de piață va fi afectată.

Proprietatea nu a fost expertizată detaliat. Orice schiță din raportul de evaluare prezintă dimensiunile aproximative ale proprietății și este realizată pentru a ajuta cititorul raportului să vizualizeze proprietatea. în cazul în care există documente relevante (măsurători de cadastru, expertize) acestea vor avea prioritate.

Dacă nu se arată altfel în raport, se înțelege că evaluatorul nu are cunoștință asupra stării ascunse sau invizibile a proprietății (inclusiv, dar fără a se limita doar la acestea, starea și structura solului, structura fizică, sistemele mecanice și alte sisteme de funcționare, fundația, etc.), sau asupra condițiilor adverse de mediu (de pe proprietatea imobiliară în cauză sau de pe o proprietate învecinată, inclusiv prezența substanțelor periculoase, substanțelor toxice etc.), care pot majora sau micșora valoarea proprietății. Se presupune că nu există astfel de condiții dacă ele nu au fost observate, la data inspecției, sau nu au devenit vizibile în perioada efectuării analizei obișnuite, necesară pentru întocmirea raportului de evaluare. Acest raport nu trebuie elaborat ca un audit de mediu sau ca un raport detaliat al stării proprietății, astfel de informații depășind sfera acestui raport și/sau calificarea evaluatorului. Evaluatorul nu oferă garanții explicite sau implicite în privința stării în care se află proprietatea și nu este responsabil pentru existența unor astfel de situații și a eventualelor lor consecințe și nici pentru eventualele procese tehnice de testare necesare descoperirii lor.

Evaluatorul obține informații, estimări și opinii necesare întocmirii raportului de evaluare, din surse pe care le consideră a fi credibile și evaluatorul consideră că acestea sunt adevărate și corecte. Evaluatorul nu își asumă responsabilitatea în privința acurateței informațiilor furnizate de terțe părți.

Conținutul acestui raport este confidențial pentru client și destinatar și autorul nu îl va dezvălui unei terțe persoane, cu excepția situațiilor prevăzute de Standardele Internationale de Evaluare și/sau atunci când proprietatea a intrat în atenția unui corp judiciar calificat.

Evaluatorul a fost de acord să-și asume realizarea misiunii încredințate de către clientul numit în raport, în scopul utilizării precizate de către client și în scopul precizat în raport.

Consimțământul scris al evaluatorului și al ev^ț urmă este necesar), trebuie obținut înainte ca orificator (dacă â rtului-deevalu A

j                                     1


d acestuia din îare să poată fi tWSv


8/I

utilizată, în orice scop, de către orice persoană, cu excepția clientului și a creditorului, sau a altor destinatari ai evaluării care au fost precizați în raport. Consimțământul scris și aprobarea trebuie obținute înainte ca raportul de evaluare (sau oricare parte a sa) să poată fi modificat sau transmis unei terțe părți, inclusiv altor creditori ipotecari, alții decât clientul sau altor categorii de public, prin prospecte, memorii, publicitate, relații publice, informații, vânzare sau alte mijloace. Raportul de evaluare nu este destinat asigurătorului proprietății evaluate, iar valoarea prezentată în raportul de evaluare nu are legătură cu valoarea de asigurare.

11. Evaluatorul este de acord ca raportul de evaluare să fie verificat de către banca creditoare.

13.3 ALTE PRECIZĂRI


Raportul de evaluare este completat in ANEXA cu fotografii din care rezultă încadrarea proprietății imobiliare în zona și aspectul interior si exterior al acesteia.

în procesul de evaluare se vor utiliza date și informații în EURO și RON.

 • 13.4. SURSE DE INFORMARE

Valorile comparabilelor au fost preluate din următoarele surse:

 • ■   Publicații de specialitate

 • ■   Internet

 • ■   Informații de spre tranzacții incheiate

14. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Ca elaborator declar că raportul de evaluare, pe care îl semnez, a fost realizat în concordanță cu reglementările Standardelor Internaționale de Evaluare și cu ipotezele și condițiile limitative cuprinse în prezentul raport. Declar că nu am nici o relație particulară cu clientul și nici un interes actual sau viitor față de proprietatea evaluată. Rezultatele prezentului raport de evaluare nu se bazează pe solicitarea obținerii unei anumite valori, solicitare venită din partea clientului sau a altor persoane care au interese legate de client sau de produsul bancar garantat, iar remunerarea evaluării nu se face în funcție de satisfacerea unei asemenea solicitări. In aceste condiții, subsemnatul, în calitate de elaborator, imi asum responsabilitatea pentru datele și concluziile prezentate în prezentul raport de evaluare.

15. CERTIFICARE

Subsemnatul certific în cunoștință de cauză și cu bună credință că:

1. Afirmațiile declarate de către mine și cuprinse în prezentul raport sunt adevărate și corecte. Estimările și concluziile se bazează pe informații și date considerate de către evaluator ca fiind adevărate și corecte, precum și pe concluziile inspecției asupra proprietății, pe care am efectuat-o la data 26.07.2011.


2.

 • 3.

 • 4.


Analizele, opiniile și concluziile mele sunt limitate doar de ipotezele și concluziile limitative menționate și sunt analizele, opiniile și concluziile mele profesionale personale, imparțiale și


nepărtinitoare.

Nu am interese anterioare, prezente sau viitoare în privința proprietății imobiliare care face obiectul prezentului raport de evaluare și nu am nici un interes personal privind părțile implicate în prezenta misiune, excepție făcând rolul menționat aici.

Implicarea mea în această misiune nu este condiționată_de formularea sau prezentarea unui e destinataful evâlițării și legat


rezultat prestabilit legat de mărimea valorii estimate


de producerea unui eveniment care favorizează cPclientuluf î


BUCUR M. alexandru • 5.

 • 6.


Analizele, opiniile și concluziile mele au fost formulate, la fel ca și întocmirea acfeștUi raport, în concordanță cu Standardele Internaționale de Evaluare.

Posed cunoștințele și experiența necesare îndeplinirii misiunii în mod competent. Cii excepția persoanelor menționate în raportul de evaluare, nici o altă persoană nu mi-a acordat asistența'^9^ profesională în vederea îndeplinirii acestei misiuni de evaluare.

16. RECONCILIEREA VALORILOR. DECLARAREA VALORII SELECTATE

ÎN URMA EVALUĂRII EFECTUATE DE MINE (NOI), A ANALIZEI INFORMAȚIILOR APLICABILE ȘI A FACTORILOR RELEVANȚI, OPINIA MEA (NOASTRĂ) ESTE CĂ VALOAREA DE PIAȚĂ A PROPRIETĂȚII IMOBILIARE DESCRISE (SAU DREPTULUI EVALUAT) ESTE:

VALOAREA DE PIAȚĂ RECOMANDATĂ

4.151 LEI echivalent 978 EUR

VALOAREA DE PIAȚĂ A FOST DETERMINATĂ PRIN METODA

COMPARAȚIEI DIRECTE

ANEXE

ANEXA:

Determinarea valorii de piață prin metoda comparației directe

ANEXA:

Fotografii

ANEXA:

Harta

ANEXA:

Extrase privind prețurile pe segmentul de piață al proprietății

ANEXA:

Ci proprietar

ANEXA:

Contract de vanzare cumpărare nr. 378/22.01.2004

ANEXA:

încheiere de intabulare 948/26.01.2004

ANEXA:

Certificat de urbanism nr.877/24.06.2011

ANEXA:

Releveu apartament

ANEXA:

Plan de incadrare in zona

ANEXA:

Plan de amplasament si delimitare a bunului imobil

ANEXA:

Fisa bunului imobil

ANEXA:

Suport topografic

METODA COMPARAȚIEI DIRECTEElemente de comparație

Subiect

Comp. 1

Comp. 2

Comp. 3

Comp. 4 |

Suprafața bloc

285,00

185

1.063

237

998

Preț (oferta/vanzare) (Eur/mp)

178

300

253

270

Drepturi de proprietate

concesionare

integral

integral

integral

integral

Valoarea corecției (%)

-30%

-30%

-30%

-30%

Valoarea corecției (Eur/mp)

-53

-90

-76

-81

Preț corectat    x

124,60

210,00

177,10

189,00

Condiții vanzare (°/o din oferta)

-5%

oferta

oferta

oferta

oferta

Valoarea corecției (Eur/mp)

-6,230

-10,500

-8,855

-9,450

Preț corectat

118,37

199,50

168,25

179,55

Localizare

ultracentral (Splaiului)

inferior

similar

similar

similar

Valoarea corecției (%)

20%

0%

0%

0%

Valoarea corecției (Eur/mp.)

24

0

0

0

Preț corectat

142,04

199,50

168,25

179,55

4cces

asfaltat

similar

similar

similar

similar

Valoarea corecției (%)

0%

0%

0%

0%

Valoarea corecției (Eur/mp)

0

0

0,000

0

Preț corectat

142,04

199,50

168,25

179,55

Destinația (utilizarea terenului)

rezidențial

similar

similar

similar

similar

Valoarea corecției (%)

0%

0%

0%

0%

Valoarea corecției (Eur/mp)

0

0

0

0

Preț corectat

142,04

199,50

168,25

179,55

Utilități

pe teren

similar

similar

similar

similar

Valoarea corecției (%)

0%

0%

0%

0%

Valoarea corecției (Eur/mp)

0

0

0

0

Preț corectat

142,04

199,50

168,25

179,55

construcție demola bila pe teren

nu

da

da

da

da

Valoarea corecției (%)

10%

10%

10%

10%

Valoarea corecției (EUR/mp)

14

20

17

18

Preț corectat

156,25

219,45

185,07

197,51

înclinație

plat

similar

similar

similar

similar

Valoarea corecției (%)

0%

0%

0%

0%

Valoarea corecției (EUR/mp)

0

0

0

0

Preț corectat

156,25

219,45

185,07

197,51

Deschidere(m)

16

12,00

28,200

12,000

12,000

Valoarea corecției (%)

5%

-5%

5%

5%

Valoarea corecției (EUR/mp)

7,812

-11

9,253

9,875

Preț corectat

164,06

208,48

194,32

207,38

Suprafața blocului (mp.)

285,00

/ or___

1.063

2^7)

998

Valoarea corecției (%)

£VAi.a .(>y.o%

-5%

Valoarea corecției (EUR/mp)

//ș 3W25&

-îf

.      T

Vo,ooo

-9,875

s Alexandru

C.LF. 21848411

Ținând cont de faptul ca prin calculul de mai sus am determinat valoarea de piața a terenului in zona folosind ca etalon suprafața blocului 3512 ( 285mp) valoare suprafeței de 5,04mp pe care se va realiza balconul

este : 5,04 mp x 194 EUR/mp = 978 EUR
FOTOGRAFII

Vedere exterioara bloc 3512 (fata-vedere pe strada Splaiului)Vedere intrare bloc 3512 vedere pe strada Splaiului

HARTA

Harta orașului Ploiești - Harta străzilor Ploiești
- Harta Ploiești

Harta interactivă »»»»

R O A N D Y imobiliare

Ploiești, zona Gheorghe Doja

33.000

EUR


Preț negociabil         *

- Comision: 2-3 % negociabil

Tip teren: intravilan construcții Suprafața teren: 185 mp Front stradal: 12 m Construcție pe teren

& jp1.


Suprafața teren: 185 mp

Front stradal:      12 m

Nr. fronturi:          1

Lățime drum acces:--înclinație teren:

Tip teren:            construcții

Clasificare teren:    intravilan

Construcție pe teren:Da Suprafața construită:80 mp

® Specificații

Modificat Ia: 30/06/2011


Utilități

 • •  Apa

 • •   Canalizare

 • •  Gaz

 • •   Curent


Alte detalii zonă
• Alte detalii: Casa batraneasca,demolabila(constructie 80mp).

Toate uti!itatile(inclusiv canalizare).Zona liniștita,merita văzut!

http://www.imobiliare.ro/anunt/Xl 1D0300F

Tipărește Salvează anunț

• Date agenție/agent

Ploiești, Str. Frasinet Nr. 4 www. imobi 1 i are, ro/roandycompanv


300

EUR/mp


Tip teren: intravilan construcții

Suprafața teren: 1.063 mp Front stradal: 28.2 m Construcție pe teren


e Caracteristici

Suprafața teren:   1.063 mp

Front stradal:      28.2 m

Nr. fronturi:

Lățime drum acces:— înclinație teren:

Tip teren:            construcții

Clasificare teren:    intravilan

Construcție pe teren:Da Suprafața construită:200 mp

• Specificații

Modificat la: 27/07/2011


Utilități

 • •  Apa

 • •   Canalizare

 • •  Gaz

 • •   Curent


  Alte detalii zonă


 • •   Amenajare străzi: asfaltate

 • •   Mijloace de transport

 • •   Iluminat stradal  Alte informații


• Alte detalii:

MARSHALL IMOBILIARE intermediază închirieri si vanzari-cumparari de apartamente, case, vile, terenuri si spatii comerciale si oferă servicii profesionale de consultanta imobiliara.

Firma noastra dispune de o baza de date cuprinzătoare actualizata zilnic. Consilierii noștri va stau la dispoziție si va vor ajuta sa găsiți soluția ideala in funcție de nevoile dumneavoastră si de bugetul de care dispuneți.

Pentru mai multe detalii despre imobilul prezentat mai sus, cat si despre alte oferte din portofoliul nostru, ne puteti contacta la:

Telefon: 0344.140152; 0733.358130; 0733.358132;

E-mair.office@marshall-imobiliare.ro

Web: www.marshall-imobiliare.ro

httD://www.imobiliare.ro/anunt/X2L813023


MARSHALL IMOBILIARE

Ploiești, str. Gheorghe Doja, bl. 34A1, et. 1, ap. 5

www.marshall-imobiliare.rowww.imobiliare.ro/marshallimobiliare


COMPARABILA 3

Marshall Imobiliare - Vanzari terenuri intravilane - Zona Ultracentral Ploiești, zona Ultracentral 60.000

EUR

Preț negociabil

9 Tip teren: intravilan construcții Suprafața teren: 237 mp Front stradal: 12 m Construcție pe teren

Marshall Imobiliare - Vanzari terenuri intravilane


e Caracteristici

Suprafața teren: 237 mp Front stradal:      12 m

Nr. fronturi:          1

Lățime drum acces:—Utilități

 • •  Apa

 • •  Gaz

 • •   Curent

Alte detalii zonă

 • •   Amenajare străzi: asfaltate

 • •   Mijloace de transport

 • •   Iluminat strada!

http://www.imobiiiare.ro/anunt/X2L813055


MARSHALL IMOBILIARE

Ploiești, str. Gheorghe Doja, bl. 34A1, et. 1, ap. 5

www.marshall-imobiliare.rowww.imobiliare.ro/marshallimobiliareCOMPARABILA 4

ClisHouse REAL ESTATE & INVESTMENT- ULTRACENTRAL DE VANZARE -TEREN INTRAVILAN

Ploiești, zona Ultracentral

270

EUR/mp

Preț negociabil

9


Tip teren: intravilan construcții Suprafața teren: 998,3 mp Front stradal: 12 m Construcție pe terenO SCHIȚA


Suprafața teren:   998,3 mp

Front stradal:

Nr. fronturi:

Lățime drum acces:— înclinație teren:

Tip teren:            construcțiiProprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 5,04mp situat in

Splaiului, nr.8, bl.3512, parter, ap.2, Jud Prahova,

mun. Ploiești, str.

Clasificare teren: intravilan

P- ■' ■     \\?

Construcție pe teren.'Da

-■ ' \ "

Suprafața construită:203 mp

!•             ■                    z ■

• Specificații

Modificat la: 17/06/2011

Utilități

 • •  Apa

 • •   Canalizare

 • •  Gaz

 • •   Curent

Alte detalii zonă

 • •   Amenajare străzi: asfaltate, betonate

 • •   Mijloace de transport

 • •   Iluminat stradal

Alte informații

 • •  Vecinătăți: CATEDRALA SF. IOAN BOTEZĂTORUL

 • •  Alte detalii: ClisHouse Real Estate & Investemnt - ZONA ULTRACENTRALA - TEREN

INTRAVILAN in suprafața totala de 998,30 mp, deschidere in front stradal 12 ml. Construcție pe teren in suprafața de 203 mp. Terenul dispune de toate utilitățile pe teren si exista posibilitate de extindere a terenului cu 500 mp. ID-131

r\

r-L

CLISHOUSE REAL ESTATE& INVESTMENT

Ploiești, Strada lasului,Nr.4

www.clishouse.ro

www.imobiliarc.ro/clishouse
ROMAN IA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Nr. 304560 din _______________

CERTIFICAT DE

Nr.          877


2 4 IUN. 2011


In scopul:

EDIFICARE BALCOANE

Ca urmare cererii adresate de ___________________LIMB OS EANU MIRELA___________________

cu domiciliuhsediul in județul ___________PRAHOVA___________, localitatea_____________PLOIEȘTI____________

satul            :_________________-_______2____________________, sectorul           , cod postai ______________;______________

strada______________________SPLAIULUI_____________________}nr.______8_______,bl.______________3512_____________

sc..                et.              ap. 2      , tel./fax _________________-_________________, e-mail________________z__

si __________________L1MBOSEANU ADRIAN-ROBERTO

cu domiciliuhsediul in județul ~> Prahova _______localitatea _______________PLOIEȘTI

satul __________________________z_________________________, sectorul - cod postai ■ ,__

sat/strada ______________STR. BĂNEȘTI______________, nr      2       bl—________8D

sc.              , et. ~______, ap. 35

inregistrata la nr.___304560___________ din         23-06-2011

pentru imobilul — teren si/sau construcții — situat in județul Prahova, Municipiul Ploiești, satu] ___________________________~, sectorul           , cod postai: ______________z

strada______;_____________SPLAIULUI__________________, nr. _____8     , bl.__________________3512

sc. ~, et. P ap. 2 sau identificat prin:___________________________________

in temeiul reglementarilor documentației de urbanism nr. ___________209____________/________1999

faza PUG        aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 209/1999 _________________________________

in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,

republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICA:

1. REGIMUL JURIDIC


Imobilul se afla situat in intravilanul municipiului Ploiești si este proprietate particulara conform Contractului de vanzare-cumpărare nr.379/22.01.2004.

Terenul pe care se vor construi balcoanele este proprietatea municipiului Ploiești.


2. REGIMUL ECONOMIC


Folosința actuala a terenului: curti-constructii.                                                             <4^--

Destinația stabilita prin planurile urbanistice actuale : zona rezidențiala cu clădiri cu mai mult de doua niveluri, locuințe colective, inclusiv funcțiuni complementare.

Terenul se incadreaza in zona valorica A, conformH.C.L. 316/2002.

3. REGIMUL TEHNIC                 .

UTR-N-11, Lb/Li. Se recomanda ca documentația tehnica sa fie intocmita de SC CONSPROIECT SA, proiectantul inițial al blocului, conform competentelor stabilite de Legea nr.50/1991, republicata, in conformitate cu P.U.G. si R.L.U. aprobate de H.C.L. nr.209/1999.

In cazul in care documentația tehnica va fi intocmita de alt proiectant autorizat, se va solicita acordul SC CONSPROIECT SA, conform prevederilor Legii nr.10/1995 privind calitatea in construcții, cu modificările si .completările ulterioare.

Întocmit: TAPOREA Ml HA E LA - CONSILIER, 23-06-2011


Se aproba construirea de balcoane la parter pentru blocurile care au construite balcoane Ia etajele superioare. Documentația tehnica trebuie sa prevada: - construcția balconului se va face cu destinația exclusiva de.lpcuit, accesul rezolvandu-se potrivit soluției propuse de proiectant, in conformitate cu tipul de închidere perimetrala exisfentara” ' blocului; - dimensiunile balconului vor fi stabilite in limitele proiecției balconului de Ia etajul superior; - protejarea ventilațiilor existentă ale subsolului.

Utilizări permise; locuințe in blocuri, instituții publice, servicii profesionale, sociale si profesionale, comerț, activitati nepoluante.

Utilizări permise cu condiții: oricare din funcțiunile permise cu condiția existentei unui proiect elaborat conform Legii nr.50/1991, republicata, Legii nr.10/1995.

Utilizări interzise : orice unitati economice poluante si care generează trafic intens; locuințe pe parcele care nu îndeplinesc condițiile de suprafața minima si front Ia strada conformart.30 din R.G.U.

Prezentul Certificat de urbanisjrt poate fi utilizat in scopul declarat pentru:

LUCRĂRI DE CONSTRUIRE - ‘CLĂDIRI CU FUNCȚIUNI DE LOCUINȚE COLECTIVE - CONSTRUIRE SI ÎNCHIDERE DOUA BALCOANE-

CERTIFICATUL DEURBANISMNUTINELOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRESAU AUTORIZAȚIE DEDESEONTARE SI NU CONFERĂ DREPTUL DEA EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

4. OBLIGATE ALE TITURARUUUICEILTIFICATULUI DE UMANISM;

In scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autoritarii competente pentru protecția mediului: AGENȚIA DE PROTECȚIA MEDIULUI, str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO nr. 306 loc. PLOIEȘTI jud. Prahova

In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva E[A) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/11/CEsiprin Directiva Consiliului si Parlamentului European 20O3/35/CE privind participarea publicului Ja elaborarea anumitor planuri si programe in legătura cu mediul si modificarea, cu privire ia participarea publicului si accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbar.ismsc comunica solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta sa analizeze si sa decidă, după caz, incadrarea/neincadrarea proiectului investiției publice/private in Iis la proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfasoara după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației pubfice competente.

fn vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competenta pentru proiecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului si al formulării unui punct de vedere oficial cu privire Ia realizarea investiției in acord cu rezultatele consultării publice.

In aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competenta pentru protecția mediului in vederea evaluării inițiale a investiției si stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. In urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autoritarii competente pentru protecția mediului.

■■ ------------

In situația in care autoritatea competenta pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autoritarii administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

In situația in care, după emiterea certificatului de urbanismori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunța Ia intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt auloritatii administratiei’publice competente.

5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/ DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITA DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:


a) certificatul de urbanism;

Întocmit: TÂPOREA MIHAELĂ - CONSILIER, 23-06-2011

b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau construcții, sau, după caz, extrasul de cadastral actualizat Ia zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in legea nu dispune altfel (copie legalizata);

- declarații notariale: _ declarație notariala, din care sa rezulte ca imobilul (teren si construcții) nu « vreunui litigiu, aflat pe rolul instanțelor judecătorești;


c) documentația tehnica - D.T., după caz:

53 D.T.A.C.                  □ D.T.O.E□ D.T.Ă.D.


d) avizele si acordurile stabilitae prin certificatul de urbanism:

d.l). avize si acorduri privind utilitățile urbane si infrastructura:

53 alimentare cu apa

53 gaze naturale

Alte avize/acorduri

53 canalizare

□ telefonizare

□ alimentare cu energie electrica

□ salubritate

£3 alimentare cu energie termica

□ transport urban

d.2) avize si acorduri privind:

□ securitatea la incendiu

□ protecție civila

□ sanatatea populației


d.3) avizele / acordurile specifice ale administrației publice centrale si / sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

 • - INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCȚII

 • - CONTRACT DEPOZITARE DEȘEURI PROVENITE DIN CONSTRUCȚII


d.4) Studii de specialitate

Plan pe suport topografic vizat de O.C.P.I. Prahova, conform Legii nr.50/1991, republicata - actualizat la zi; e) punctul de vedere/actul administrativ al autoritatii competente pentru protecția mediului (copie);


 • f) dovada înregistrării proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romania (1 exemplar original);

 • g) documentele de plata ale următoarelor taxe (copie):

taxa timbru arhitectura 0.0005 din valoarea lucrărilor

taxa emitere autorizație de construire 0.005 din valoarea lucrărilor

NOTA: documentația tehnica , pe baza careia se va solicita eliberarea autorizație de construire , va fi insotita de următoarele avize si studii:

 • - documentația tehnica (in 2 exoriginale) va avea cadrul conținut stabilit prin anexa 1 a Legii nr. 50/1991, republicata, corelata cu cerințele avizelor si acordurilor solicitate si va fi intocmita, semnata si verificata conform H.G.R. nr. 925/1995, Legea nr. 184/2001, Codul Civil, O.M.S. nr.536/1997, Legea nr. 114/1996;

-plan anexa la actul de proprietate;

-rezolvarea situației juridice a terenului afectat de balcoane ;

 • - anexa la cererea pentru emiterea autorizației de construire.


Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 24 luni de Ia data emiterii.

PRIMAR,-limuARHITECT SEF,

MUNTEANU SIMONA-ELENA

directorXdjÎkct,

NEAGU -MARCELAAchitat taxa de 6 lei, conform chitanței nr. 173584.din 23-06-2011

Prezentul certificat de urbanisma fost transmis solicitantului direct/ prin posta la data deîntocmit: TAPOREA MIHAELA - CONSILIER, 23-06-2011


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Nr. 304560 din _______________

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. _______877_______ Din:      2 4 WN. 2011

In scopul:

EDIFICARE BALCOANE


Ca urmare cererii adresate de ____________________LIMBOSEANUMIRELA____________________

cu domiciliuhsediul in județul ___________PRAHOVA____________, localitatea_____________PLOIEȘTI

satul ~      ________________-___________'________________, sectorul____z___cod postai ______________-

strada                     SPLAIULUI                     nr 8       bl__3512

----------------------------------------------------------------’                                                 y                                                                                            sc.                et.              ap. 2      , tel./fax _________________-_________________, e-mail________________r

sj___________________LIMBOSEANU ADRIAN-ROBERTO

cu domiciliuhsediul in județul ___________Prahova_____________^localitatea ______________PLOIEȘTI

satul __________________________~   ______________________, sectorul ~ cod postai ______________~__

sat/strada ________________STR- BĂNEȘTI________________, nr       2       , ^1__8D

sc.______z______, et. ______z______, ap. 35

înregistrata la nr. ___________304560__________ din _____23-06-2011

pentru imobilul — teren si/sau construcții — situat in județul Prahova, Municipiul Ploiești, saftd _________________________;_________________________.sectorul -    , cod postai: ______________z

strada_____;_____________SPLAIULUI__________________?ur. _____8     , bl.__________________3512

sc> -   , et. P ap. 2 sau identificat prin:__________________________________-

in temeiul reglementarilor documentației de urbanismnr. ___________309____________/________1999

faza PUG        aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 209/1999

in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, pricind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICA:
 • 1. REGIMUL JURIDIC

Imobilul se afla situat in intravilanul municipiului Ploiești si este proprietate particulara conform Contractului de vanzare-cumpărare nr.379/22.01.2004.

Terenul pe care se vor construi balcoanele este proprietatea municipiului Ploiești.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuala a terenului: curti-constructii.

Destinația stabilita prin planurile urbanistice actuale : zona rezidențiala cu clădiri cu mai mult de doua niveluri, locuințe colective, inclusiv funcțiuni complementare.

Terenul se incadreaza in zona valorica A, conformH.C.L. 316/2002.

 • 3. REGIMUL TEHNIC

UTR-N-11, Lb/Li. Se recomanda ca documentația tehnica sa fie întocmită de SC CONSPROIECT SA, proiectantul inițial al blocului, conform competentelor stabilite de Legea nr.50/1991, republicata, in conformitate cu P.U.G. si R.L.U.

aprobate de H.C.L. nr.209/1999.


In cazul in care documentația tehnica va fi întocmită de alt proiectant autorizat, se va solicita acordul SC CONSPROIECT SA, conform prevederilor Legii nr.10/1995 privind calitatea in construcții, cu modificările si completările ulterioare.

întocmit: TAPOREA MIHAELA - CONSILIER, 23-06-2011


XX"

/o

Se aproba construirea de balcoane la parter pentru blocurile care au construite balcoane la etajele superioare. ; '   ;/ZX

Documentația tehnica trebuie sa prevada: - construcția balconului se va face cu destinația exclusiva de lo^pi^ âbces414<,?' rezolvandu-se potrivit soluției propuse de proiectant, in conformitate cu tipul de închidere perimetrala existenta a/U- r blocului; - dimensiunile balconului vor fi stabilite in limitele proiecției balconului de la etajul superior; - protejarea —' ventilațiilor existente ale subsolului.                                                                       Xs./.            V

Utilizări permise: locuințe in blocuri, instituții publice, servicii profesionale, sociale si profesionale, comerț, activitati. nepoluante.

Utilizări permise cu condiții: oricare din funcțiunile permise cu condiția existentei unui proiect elaborat conform Legii nr.50/1991, republicata, Legii nr.10/1995.

Utilizări interzise : orice unitati economice poluante si care generează trafic intens; locuințe pe parcele care nu indeplinesc condițiile de suprafața minima si front la strada conform art.30 din R.G.U.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru:

LUCRĂRI DE CONSTRUIRE - CLĂDIRI CU FUNCȚIUNI DE LOCUINȚE COLECTIVE - CONSTRUIRE SI ÎNCHIDERE DOUA BALCOANE - ■

CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE SAU AUTORIZAȚIE DEDES FIINȚARE SI NU CONFERĂ DREPTUL DEA EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru protecția mediului: AGENȚIA DE PROTECȚIA MEDIULUI, str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO

nr. 306 loc. PLOIEȘTI jud. Prahova

In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva Consiliului si Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri si programe in legătura cu mediul si modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEEsi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanismse comunica solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta sa analizeze si sa decidă, după caz, incadrarea/neincadrarea proiectului investiției publice/private in lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfasoara după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

In vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competenta pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului si al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției in acord cu rezultatele consultării publice.

In aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competenta pentru protecția mediului in vederea evaluării inițiale a investiției si stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. In urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autoritatii conpetente pentru protecția mediului.

In situația in care autoritatea competenta pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autoritatii administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

In situația in care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunța la intenția de realizare a. investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autoritatii administratiei'publice competente.

 • 5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/ DES FIINȚARE VA FI

INS OTITA DE URMĂTOARELE DOCUMENTE

 • a) certificatul de urbanism;

  întocmit: TAPOREA MIHAfcLA - CONSILIER. 23-06-2011

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau construcții, sau, după caz, extrasul de jian

cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care         ’;

legea nu dis jxme altfel (cojie legalizata);                                                        yN

- declarații notariale: _ declarație notariala, din care sa rezulte ca imobilul (teren si construcții) nu face obiectul vreunui litigiu, aflat pe rolul instanțelor judecătorești;

 • c) documentația tehnica - D.T., după caz:

R D.T.A.C.                 □ D.T.O.E

□ D.T.A.D.


 • d) avizele si acordurile stabilitae prin certificatul de urbanism:

d.l). avize si acorduri privind utilitățile urbane si infrastructura:

0 alimentare cu apa

0 canalizare

0 alimentare cu energie electrica

0 alimentare cu energie termica

d.2) avize si acorduri privind:

□ securitatea la incendiu


13 gaze naturale

Q telefonizare

 • □ salubritate

 • □ transport urban

 • □ protecție civila


Alte avize/acorduri


□ sanatatea populației
d.3) avizele / acordurile specifice ale administrației publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

 • - INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCȚII

 • - CONTRA CT DEPOZITARE DEȘEURI PROVENITE DIN CONSTR UCTII

d.4) Studii de specialitate

Plan pe suport topografic vizat de O.C.P.I. Prahova, conform Legii nr.50/1991, republicata - actualizat la zi;

 • e) jMinctul de vedere/actul administrativ al autoritatii competente jjentru protecția mediului (cojjie);

 • f) dovada înregistrării proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romania (1 exemplar original);

 • g) documentele de plata ale următoarelor taxe (cojie):

taxa timbru arhitectura 0.0005 din valoarea lucrărilor

taxa emitere autorizație de construire 0.005 din valoarea lucrărilor


NOTA: documentația tehnica , pe baza careia se va solicita eliberarea autorizație de construire , va fi insotita de următoarele avize si studii:

 • - documentația tehnica (in 2 exoriginale) va avea cadrul conținut stabilit prin anexa 1 a Legii nr. 50/1991, republicata, corelata cu cerințele avizelor si acordurilor solicitate si va fi intocmita, semnata si verificata conform H.G.R nr. 925/1995, Legea nr. 184/2001, Codul Civil, O.M.S. nr.536/1997, Legea nr. 114/1996;

-plan anexa la actul de proprietate;

-rezolvarea situației juridice a terenului afectat de balcoane ;

 • - anexa la cererea pentru emiterea autorizației de construire.

întocmit: TAPOREA MIHAELA - CONSILIER, 23-06-2011
Achitat taxa de 6 Iei, conform chitanței nr. 173584 din 23-06-2011

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin posta la data de


întocmit: TAPOREA MIHAELA - CONSILIER, 23-06-2011