Hotărârea nr. 458/2011

Hotararea nr. 458 privind concesionarea directa a unui teren c\tre Piciu Florin si Piciu Virginia in vederea extinderii apartamentului proprietate personala situat in Ploiesti, Aleea Iezerului nr. 3, bl. 171A, sc. A, ap. 4, parter, prin edificarea unui balcon


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 458 privind concesionarea directa a unui teren către Piciu Florin și Piciu Virginia in vederea extinderii apartamentului proprietate personala situat in Ploiești, Aleea Iezerului nr. 3, bl. 171 A, sc. A, ap. 4, parter, prin edificarea unui balcon

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar Cristian Dumitru și a domnilor consilieri Valentin Marcu, Costel Horghidan, Iulian Bolocan și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu referitoare la concesionarea directă a unui teren către domnul Piciu Florin și Piciu Virginia în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, Aleea Iezerului nr. 3, bl. 171 A, sc. A, ap. 4, parter, prin edificarea unui balcon;

Potrivit prevederilor art.10, alin.(2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu art. 15, lit. e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând procesul verbal al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 13.09.2011;

în temeiul art. 36, alin. (2), lit. c) și alin. (5), lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul privat al municipiului a terenului adiacent imobilului situat în Ploiești, Aleea Iezerului nr. 3, bl. 171 A, sc. A, ap. 4, parter, în suprafață de 2,80 mp, identificat conform planului de situație întocmit de către P.F.A. ing. Ilie Cosmin care constituie Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

A

Art. 2 - însușește evaluarea efectuată de către I.I. Antonescu I. Adrian -Evaluator pentru terenul adiacent imobilului situat în Ploiești, Aleea Iezerului nr. 3, bl. 171 A, sc. A, ap. 4, parter, în suprafață de 2,80 mp, care constituie Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 - Aprobă concesionarea directă către Piciu Florin și Piciu Virginia, a terenului adiacent imobilului situat în Ploiești, Aleea Iezerului nr. 3, bl. 171 A, sc. A, ap. 4, parter, în suprafață de 2,80 mp, în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat la această adresă prin edificarea unui balcon.

Durata concesiunii este de 49 ani, cu drept de prelungire cu cel mult jumătate din durata inițială.

Art. 4 - Stabilește redevența anuală pentru concesionarea terenului menționat la art. 1 astfel încât să se asigure recuperarea valorii terenului, stabilita de I.I. Antonescu I. Adrian - Evaluator, în termen de 25 ani și anume 84 lei/an pentru terenul adiacent imobilului situat în Ploiești, Aleea Iezerului nr. 3, bl. 171 A, sc. A, ap. 4, parter, în suprafață de 2,80 mp atribuit către Piciu Florin și Piciu Virginia.

Art. 5 - Aprobă ca redevența stabilită conform art. 4 să se achite de către concesionar pe toata durata concesiunii. Redevența se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art. 6 - împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de concesiune, în condițiile prevăzute în prezenta hotărâre.

Art. 7 - Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2011


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI publica locala, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Ldc^hotapașfe^darca în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor ce aparțin domenipluf public sau privat de interes local.

Concesionarea pentru extinderea construcțiilor existente pe terenurile alaturate ce aparțin domeniului privat al localității este posibila în condițiile art.15, litera e), din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

Domnul Piciu Florin și Piciu Virginia, în calitate de proprietar al apartamentului situat în Ploiești, Aleea Iezerului nr. 3, bl. 171 A, sc. A, ap. 4, parter, în baza contractului de vânzare - cumpărare nr. 3241/28.07.2010, a solicitat prin adresele înregistrate la Municipiul Ploiești la nr. 13103/28.07.2011, nr. 13103/02.08.2011 si nr. 13103/12.09.2011, concesionarea terenului în suprafața de 2,80 mp situat la adresa sus menționata, în vederea edificării unui balcon.

Având în vedere cele prezentate precum și necesitatea de a atrage noi venituri la bugetul local, propunem concesionarea terenului proprietatea Municipiului Ploiești în suprafața de 2,80 mp situat în Ploiești, Aleea Iezerului nr. 3, bl. 171 A, sc. A, ap. 4, către domnul Piciu Florin și Piciu Virginia pentru edificarea unui balcon la adresa sus menționata.

Fata de cele prezentate, supunem analizei si aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alaturat.

Viceprimar:

Cristian Dumit

Costel Horghidan

Iulian Bolocan

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotărâre privind concesionarea directa a unbi teren către Piciu Florin și Piciu Virginia in vederea extinderii apartamentului

situat in Ploiești, Aleea Iezerului nr. 3, bl. 171 A, sc. A, ap.^^ârtejf prin edificarea unui balcon

Potrivit art. 15, litera e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare, terenurile destinate construirii se pot concesiona, fara licitație publica, cu plata taxei de redeventa stabilita potrivit legii, pentru extinderea construcțiilor pe terenurile alaturate la cererea proprietarilor sau cu acordul acestora.

Prin cererile nr. 13103/28.07.2011, nr. 13103/02.08.2011 si nr. 13103/12.09.2011, cu documentația aferenta anexata, domnul Piciu Florin și Piciu Virginia, în calitate de proprietar, în baza contractului de vânzare - cumpărare nr. 3241/28.07.2010, al apartamentului situat în Ploiești, Aleea Iezerului nr. 3, bl. 171 A, sc. A, ap. 4, parter, solicita concesionarea terenului în suprafața de 2,80 mp în vederea edificării unui balcon.

Terenul în suprafața de 2,80 mp adiacent apartamentului situat în Ploiești, Aleea Iezerului nr. 3, bl. 171 A, sc. A, ap. 4, face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

Conform Certificatului de urbanism nr. 1479/24.09.2010, terenul ce face parte din domeniul public al municipiului Ploiești adiacent apartamentului situat în Aleea Iezerului nr. 3, bl. 171 A, sc. A, ap. 4, propus spre concesionare are folosința actuala -curți construcții si se încadrează în zona valorica B conform prevederilor Hotărârii nr. 316/2002 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Domnul Piciu Florin și Piciu Virginia a obtinut avizele si acordurile privind utilitățile urbane si infrastructura stabilite prin Certificatul de urbanism nr. 1479/24.09.2010.

Cererea domnului Piciu Florin și Piciu Virginia prin care solicita concesionarea terenului în suprafața de 2,80 mp, în vederea extinderii apartamentului situat în Ploiești, Aleea Iezerului nr. 3, bl. 171 A, sc. A, ap. 4, parter prin edificarea unui balcon a fost analizata în cadrul Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale în ședința din data de 13.09.2011 si a fost avizata favorabil.

Prin adresa nr. 13103/12.09.2011 domnul Piciu Florin și Piciu Virginia a depus


Raportul de evaluare întocmit de către I.I. ANTONESCU I. ADRIAN - EVALUATOR pentru terenul in suprafața de 2,80 m.p. situat in Aleea Iezerului nr. 3,bț'vl71A ap. 4.

In cadrul ședinței din data de 13.09.2011 a Comisiei de speciâlîtate|'nr.\r,2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimon(iiIUi, Servicii  Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni CoiiipfcjalejJCqi^ emis aviz favorabil, pentru inițierea unui proiect de hotărâre.

Conform raportului de evaluare întocmit de către I.I. ANTONESCU E^ÂDRIAN, transmis prin adresa nr. 13103/12.09.2011, valoarea terenului adiacent apartamentului situat în Aleea Iezerului nr. 3, bl. 171 A, sc. A, ap. 4, parter, în suprafața de 2,80 mp a fost stabilita la 177,53 euro/mp, rezultând o valoare totala de 497,08 euro echivalentul a 2100 lei la un curs de 4,2246 lei/euro.
Având în vedere cele prezentate, propunem concesionarea terenului în suprafața de 2,80 mp adiacent apartamentului situat în Ploiești, Aleea Iezerului nr. 3, bl. 171 A, sc. A, ap. 4, către domnul Piciu Florin și Piciu Virginia în vederea extinderii apartamentului proprietate personala prin edificarea unui balcon, pe o perioada de 49 ani. Consideram ca este necesara recuperarea valorii terenului, stabilita de I.I. ANTONESCU I. ADRIAN - EVALUATOR, în termen de 25 ani, rezultând o redeventa anuala de 84 lei. Redeventa stabilita se va achita de către concesionar pe toata durata concesiunii. Aceasta se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul National de


Statistica. Plata redeventei se va efectua anual până la data de 15 martie a fiecărui an.


DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


DIRECTOR EXECUTIV, Florin \PetfacheSEF SERVICIU,

Viorica PatrascuSEF SERVICIU,

Gabriela Mândrutiu


VIZAT,DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,

Simona Albu


DIRECȚIA MANAGEMENT


FINANCIAR-CONTABIL, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,


Cristina Vlaicuîntocmit:

Georgiana Ilie


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Piciu Florin și Piciu Virginia în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, Aleea Iezerului nr. 3, bl. 171A, sc. A, ap. 4, parter, prin edificarea unui balcon

și a emis:

PREȘEDINTE,

Bolocan Iulian^


SECRETAR, V alentiirMarcu

Data:____________________

/ 1

PLAN PE SUPORT TOPO SCARA 1:500

Adresa: ALEEA IEZERULUI NR. 3, BL. 171, AP. 4, SCARA A, PARTER, PLOIESTIi, Prahova; Beneficiar: PICIU FLORIN, PICIU VIRGINIA

str. Cosminele nr. 12, bl. 168, sc. A, ap. 2,, Ploiești, Prahova).

Acte: Contract de Vanzare Cumpărare 3241/ 28.07.2010

Extras de CF 23830/ 03.05.2011

Nr. cad: 120147-C1-U5; Nr. CF: 120147-C1-U5

Suprafața bloc din măsurători.........640m.p.

S. ter. din domeniul public propus pentru concesionare........2.80 m.p.(C2)

Sistem de coordonate stereo "70"

Sistem-de referința Marea Neagra 1975

, DESCRIERE REPER NIVELMENT


NOTA: Se va folosi ca reper de nivelment cota cămin telefon 164.93

CALCULUL SUPRAF. CONSTR. EXISTENTA C1

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

1

381824.224

578684.772

14.50

2

381811.480

578691.681

4.02

3

381809.541

578688.163

0.27

4

381809.778

578688.034

6.49

5

381806.643

578682.348

14.72

6

381793.727

578689.402

4.29

7

381791.609

578685.677

0.43

8

381791.987

578685.462

6.36

9

381788.843

578679.931

14.75

10

381775.899

578687.008

14.76

11

381768.848

578674.042

14.61

12

”381781.632

578666.965

3.81

13

381783.451

578670.310

0.21

14

381783.269

578670.410

6.84

15

381786.536

578676.418

14.74

16

381799.441

578669.296

4.11

17

381801.403

578672.904

0.31

18

381801.127

578673.054

6.48

19

381804.221

578678.742

14.66

20

381817.107

578671.757

4.13

21

381819.084

578675.378

0.22

22

381818.889

578675.484

6.54

23

381822.027

578681.224

0.22

24

381822.222

578681.118

4.17

S=640mp
CALCULUL SUPRAF. TEREN CONCESIONAT C2

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

25

381808.192

578685.157

1.00

26

381807.316

578685.640

2.80

27

381805.965

578683.188

1.00

28

381806.840

578682.705

2.80

^execut

S=2.80mp


Marina Ifș BELEA Wl\


Ccniiitfe! oiîiîed «d;efî it țetitâtâ


/

(T


Vizat OCPI Prahova

Conf. Legii 50/1991 republicata


CERTIFICAT DE AUTORIZARE


A

te

’C
Q

————/ ) Ig

/a / V                }

PERSOANA FIZICA/AW^RIZ^S’&.N^f.C. ing. ILIE

AUTORIZAȚIA Ra^F'^19


DATA: mai 2011


‘SI

Seria RO-B-F Nr. 1019

...              *

Ihe        3/

x£/


PLAN PE SUPORT TOPO SCARA 1:500 IN

• OBIECTUL- vederea concesionarii terenului, aleea

’ IEZERULUI NR. 5, BL. 171, AP. A, SCARA A, PARTER, PLOIEȘTI.


BENEFICIAR:


PICIU FLORIN

PICIU VIRGINIAPLAN PE SUPORT TOPO SCARA 1:500

Adresa: ALEEA IEZERULUI NR. 3, BL. 171, AP. 4, SCARA A, PARTER, PLOIESTIi, Prahova; ?FLOW. PICIU VIRGINIA „Nș.tr-r-6oSEfc^4^r. 12, bl. 168, sc. A, ap. 2,, Ploiești, Prahova), act de?Vanzare'^umparare 3241 / 28.07.2010

Beneficiar: J?Nr. ca(


Evtras deCF 2383^03^0^2011 gqi47-Cl-U5; Nr.WI120147-C1-U5

Suprafâțța^loc din masuratoiȚ’.T/'--.640m.p.

S. ter. di'NdQm^niul public produs pentru concesionare........2.80 m.p.(C2)

Sistem de codrfg_naie<stereo'"70"

Sistem de referința Marea Neagra 1975-7-^ yy) w y-tâti/


. DESCRIERE REPER NIVELMENT

RM=154,93NOTA. Se va folosi ca reper de niveiment coîa cămin telefon 164 93

CALCULUL SUPRAr. CONSTR. EXISTENTA Ci

Nr. Pct.

Coordonate

oct.de contur

Lungimi laturi

D(i.i+1)

X [m]

Y [ml

1

381824.224

578684.772

14.50

2

381811.480

578691.681

4.02

3

381809.541

578688.163

0.27

4

381809.778

578688.034

6.49

5

381806.643

578682.348

14.72

6

381793.727

578689.402

4.29

7

381791.609

578685.677

0.43

8

381791.987

578685.462

6.36

9

381788.843

578679.931

14.75

10

381775.899

578687.008

14.76

11

381768.848

578674.042

14.61

12

381781.632

578666.965

3.81

13

381783.451

578670.310

0.21

14

331783.269

578670.410

6.84

15

381786.536

578676.418

14.74

16

381799.441

578669.296

4.11

17

381801.403

578672.904

0.31

18

381801.127

578673.054

6.48

19

381804.221

578678.742

14.66

20

381817.107

578671.757

4.13

21

381819.084

578675.378

0.22

22

381818.889

578675.484

6.54

23

381822.027

578681.224

0.22

24

381822.222

578681.118

4.17

S=640mp
Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

25

381808.192

578685.157

1.00

26

381807.316

578685.640

2.80

27

381805.965

578683.188

1.00

28

381806.840

578682.705

2.80

S=2.80mp


Vizat OCPI Prahova

Conf. Legii 50/1991 republicata


FLAN PE SUPORT TOPO SCARA 1:500 IN

■OBIECTUL’ V^EREA CONCESIONARII TERENULUI, aleea ‘ IEZERULUI NR. 5. BL. 171. AP. L. SCARA A.

PARTER PLOIEȘTI.


. kWA M.X. L& Ue.1 MU.


STUDII DE EVALUĂRI BANCARE REEVALUĂRI

PLANURI DE AFACERI CONSULTANTA MAN DOCUMENTAȚII


A^TOWESCOI.

im^&^iwo'EWE iNDrviqyOMJi

Sediul social: PLOIEȘTI, str. SCORUȘULUI, nr. 5A, bloc 12B, ap. 19, județul PRAHOVA C.U.I. 27256199

RAPORT DE EVALUARE

"S                               PRIVIND

* —X

UN TEREN AMPLASAT

IN PLOIEȘTI

ALEEA IEZERULUI NR.3

JUD. PRAHOVA

IN VEDERE STABILIRII REDEVENTEI

; j

AUGUST

2011JVNTONESCL) I. JZVRIJIWI.I.


RAPORT DE EVALUARE A PROPRIETĂȚII IMOBILIARE TIP TEREN

PENTRU DETERMINAREA VALORII REDEVENTEI LUN
1.

EVALUATOR

ANTONESCUI. ADRIAN

Certificat/Legitimație

ANEVAR

Nr. 10543/2011

Asigurare profesională nivel de acoperire/nr./an

20.000 EURO /nr.1441 /2011

Reprezentant -funcția

Adrian Antonescu- titular

Expert evaluator

Adrian Antonescu

Parafa

Nr. 10543 - valabilă 2011

Adresa evaluatorului

 • ■ Orașul: PLOIEȘTI

 • ■ Strada Scorușului nr. 5A, bloc 12B, scara 1, apartament 19

 • ■ Telefon: 0744.351.861, Fax: 0244.195.006

 • ■ E-mail: adrian@neodelphi.ro


2.

CLIENT (cel care plătește executarea raportului)

Persoană fizica PICIU FLORIN

Adresa

 • ■ Orașul: Ploiești,

 • ■ Strada IEZERULUI NR. 3 BL. 171A, AP.4

DESTINATARUL

RAPORTULUI

Persoană fizica :PICIU FLORIN


3.

PROPRIETATEA EVALUATĂ (conform inspecției)

Proprietate imobiliara compusă din:

1 TEREN situat pe raza Municipiului Ploiești Aleea Iezerului nr. 3, bl. 171A

Proprietar

Persoană Juridica :ConsiIiuI Local Ploiești

Adresa proprietății

Municipiul Ploiești Aleea Iezerului nr. 3, bl. 171A

Condiții limitative deosebite

Terenul ce face obiectul prezentei lucrări urmeaza a fi concesionat in vederea construirii unui balcon la parterul blocului 171 A.

Suprafața ce se va concesiona este de 2,80 mp, improprie oricărei utilizări, fiind ocupata in prezent de trotuarul aferent blocului si de urme betonate ale unei alte construcții (parțial).


4. DECLARAREA VALORII VALOAREA DE PIAȚĂ ESTIMATĂ

A PROPRIETĂȚII

TEREN 2.100 LEI SAU

7 LEI/LUNA

VAL

OARE A FĂRĂ T.V A.JKfâONESCV I. JWWWI.I.
BAZA DE EVALUARE

Valoarea de piața si capitalizarea veniturilor

SCOPUL EVALUĂRII

Stabilirea redeventei

DATA INSPECȚIEI PROPRIETĂȚII

Inspecția a fost efectuata de către ing.Antonescu Adrian la data de 28.07.2011

DATA ÎNTOCMIRII

RAPORTULUI DE

EVALUARE

1.08.2011

CURS DE SCHIMB BNR LA DATA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE

1 EURO = 4.2246 LEI


6.

DATE PRIVIND

DREPTUL DE PROPRIETATE

Temei legal:

 • -  Contract de vanzare-cumparare 3241/28.07.2010, BNP Tudose Mana

Extrase de carte funciara din 3.05.2011

 • -  Hotararea 128/30.09.2010 a Consiliului Local Mizil

 • -  Dreptul de proprietate: Deplin

Certificat de urbanism 1479/24.09.2010

în ANEXA nr. 2 sunt prezentate copiile xerox ale actelor menționate.

7.

DATE PRIVIND

DOCUMENTAȚIA CADASTRALĂ

în ANEXA nr. 3 sunt prezentate copiile xerox ale planurilor de situație

8.

UTILIZAREA ACTUALĂ

A PROPRIETĂȚII

Ocupate de proprietar- domeniu public

9.

DESCRIEREA ZONEI DE AMPLASARE

ZONA DE AMPLASARE

URBANA: INTRAVILAN Zona Vest semicentral

•*-

ARTERE IMPORTANTE DE CIRCULAȚIE ÎN APROPIERE

 • ■ Auto transport in comun la 300-350 m

 • ■ Feroviar: Gara Ploiești Vest la circa 2000 m

 • ■ Calitatea rețelelor de transport: asfaltat in stare buna-

CARACTERUL EDILITAR AL ZONEI

Tipul zonei

 • ■ Zona aproape exclusiv rezidențiala bine organizata. în zonă se află

 • ■ Rețea de transport în comun auto si tramvai

 • ■ Dotări civile complete, inclusiv supermaket, școala, sevicii ,etc.

UTILITĂȚI EDILITARE

 • ■ Rețea urbană de energie electrică: existentă

 • ■ Rețea urbană de apă: existentă

 • ■ Rețea urbană de termoficare: existentă

 • • Rețea urbană de gaze: existentă

 • ■ Rețea urbană de canalizare: existentă

 • • Rețea urbană de telefonie: existentă

GRADUL DE POLUARE ORIENTATIV.

 • ■ Poluare aeriana moderata-mica

 • ■ Poluare mica fonică


J^NTO^MESCV I.


AMBIENT

■ Trafic auto mic- strada secundara

r /V4 v\\

COh

AMI

fCLUZIE PRIVIND

CLASAMENTUL

Zona de referința nefavorabilă comercial Dotări și rețele edilitare complete Poluare moderata- mica

Ambient urban civilizat

t A t - -A10.

DESCRIEREA TERNULUI

DATE GENERALE

>

IDENTIFICARE

Terenul ce face obiectul prezentei lucrări este teren cu destinația spatiunverde intre blocuri de locuințe, amplasat in vecinătatea imediata a blocului nr. In intravilanul municipiului Ploiești, Prahova

Amplasamentul este in partea de Vest a Municipiului, intre doua artere importante (Marasesti si Gh. Gr. Cantacuzino), la circa 1,5 km de Centru si la circa 400 m de Piața Aurora, avand nr. Cadastral 120147-C1-U5, S=2,80 mp, avand o forma dreptunghiulara orientat aproximativ NE-SV

Zona este complet dotata cu utilități urbaneț apa potabila, energie electrica, gaze, drumuri asfaltate si canalizare)

Terenul este plan, fara denivelări, cu stratul de apa freatica la adâncime.

ALTE DOTĂRI ȘI

AMENAJĂRI

Nu

12

ANALIZA PIEȚEI IMOBILIARE

DEFINIREA PIEȚEI ȘI

SUBPIEȚEI

 • ■ Piața terenurilor cu destinația curti-constructii din zona se confrunta cu oferta medie, mai ales pentru terenuri cu suprafața mica- medie, dispersate si cu o cerere limitata pana la dispariție

 • ■ Din cercetarea ofertei in presa de mica publicitate, pe site-urile agențiilor imobiliare si publicitatea directa pe internet, rezulta o stagnare indelungata a cererii (mai ales pentru terenuri similare celui evaluat, cu perspective de dezvoltare urbanistica redusa cel puțin pentru un viitor previzibil si in conditiille actualei crize economice prelungite)

NATURA ZONEI

■ Zonă rezidențiala puternic urbanizata cu dezvoltare puternica in trecut si redusa in prezent datorita lipsei ternurilor adecvate unor dezvoltări imobiliare semnificative

 • ■ Din punct de vedere edilitar: zona în stagnare din lipsa cererii si a resurselor financiare necesare unor investiții masive.

 • ■ Din punct de vedere economic: zona moderat activa - micro firme, mica producție si sevicii ( mai ales zona Aurora si Lamaita).

JWTO^ESCV I. AWNIJ.


OFERTA DE

PROPRIETĂȚI

IMOBILIARE SIMILARE


CEREREA DE PROPRIETĂȚI SIMILARE


• în stagnare


■ Cerere foarte săracă


în stagnare


Cerere in stagnare aproape inexistentaECHILIBRUL PIEȚEI (RAPORTUL CERERE/ OFERTĂ)

OFERTE PREȚURI ÎN ZONĂ PENTRU PROPRIETĂȚI

SIMILARE ’


CONCLUZII ȘI TENDINȚE PRIVIND PIAȚA PROPRIETĂȚII


Dezechilibru major în favoarea OFERTEI

 • ■ Minim: 100 EURO /mp

 • ■ Maxim: 300 EURO/mp cu circa 12 luni in urma, funcție de suprafața si poziția fata de zonele verzi si comerciale sau de obiective de agrement (parei, locuri de joaca etc.)

 • ■ Puternic dezechilibru în favoarea OFERTEI

 • ■ Tendință de stagnare in echilibru prelungit

 • ■ REZULTATUL CERCETĂRII: posibilitatea stagnării sau scăderii abrupte pentru viitor apropiat si creștere moderate a prețurilor din tr. IV 2011 ( funcție de evoluția situației economice si politice)

 • ■ GREU VANDABIL

 • 13. EVALUARE

  REGLEMENTĂRI ȘI CADRU LEGAL

  STANDARDE

  INTERNAȚIONALE DE

  EVALUARE-EDIȚIA A

  VIII-A, 2007

  • ■ IVS 1 - Valoarea de piață - baze de evaluare

  • • IVS 2 - Baze de evaluare diferite de valoarea de piață

  • • IVS 3 - Raportarea evaluării

  • ■ IVA 2 - Evaluarea pentru garantarea împrumutului GN 1 - Evaluarea proprietății imobiliare

13.1. Abordarea (evaluarea) prin metoda comparației directe

în ANEXELE nr.Ll sil. 2 este prezentata determinarea valorii de piața prin metoda comparației de piața prin corecții brute.

VALOAREA DE PLAȚÂ DETERMINATĂ PRIN METODA COMPARAȚIEI DIRECTE

AN 2011

TEREN 2.100 LEI

VALOAREA NU CONȚINE T.V.A.

^romscv i. wn<%ijwri.i.

1.3.2 STABILIREA REDEVENTEI

Redeventa se sabileste in baza ipotezei ca valoarea terenului va fi de munca estimata la 25 ani adica 300 luni.


Rezulta o valoare de 2.100 lei/300 luni = 7 lei /luna in cazul in care nu se achita întreaga valoare intr-o singura rata.

 • 14. DEFINIȚIE IPOTEZE ȘI CONDIȚII LIMITATIVE ȘI ALTELE

, 14.1 DEFINIȚII

■ VALOREA DE PIAȚĂ

Valoarea de piață reprezintă suma estimată pentru care o proprietate va fi schimbată, la data evaluării, între un cumpărător decis și un vânzător hotărât, într-o tranzacție cu preț determinat obiectiv, după o activitate de marketing corespunzătoare, în care părțile implicate au acționat în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.

14.2 IPOTEZE ȘI CONDIȚII LIMITATIVE:

 • 1.  Prezentul raport este întocmit la cererea clientului și în scopul precizat Nu este permisă folosirea >• raportului de către o terță persoană fără obținerea, în prealabil, a acordului scris al clientului, autorului

evaluării și evaluatorului verificator, așa cum se precizează la punctul 8 de mai jos. Nu se asumă responsabilitatea față de nici o altă persoană în afara clientului, destinatarului evaluării și celor care au obținut acordul.scris și nu se acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, pagube rezultate în urma deciziilor sau acțiunilor întreprinse pe baza acestui raport

 • 2.  Raportul de evaluare își păstrează valabilitatea numai în situația în care condițiile de piață, reprezentate de factorii economici, sociali și politici, rămân nemodifîcate în raport cu cele existente la data întocmirii raportului de evaluare.

 • 3.  Evaluatorul nu este responsabil pentru problemele de natură legală, care afectează fie proprietatea imobiliară evaluată, fie dreptul de proprietate asupra acesteia și care nu sunt cunoscute de către evaluator. în acest sens se precizează că nu au fost făcute cercetări specifice la arhive, iar evaluatorul presupune că titlul de proprietate este valabil și se poate tranzacționa, că nu există datorii care au legătură cu proprietatea evaluată și aceasta nu este ipotecată sau închiriată. în cazul în care există o asemenea situație și este cunoscută, aceasta este menționată în raport Proprietatea imobiliară se evaluează pe baza premisei că aceasta se află în posesie legală (titlul de proprietate este valabil) și responsabilă.

 • 4.  Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind documentațiile de urbanism, legile de construcție și regulamentele sanitare, iar în cazul în care nu sunt respectate aceste cerințe, valoarea de piață va fi afectată.

 • 5.  Proprietatea nu a fost expertizată detaliat Orice schiță din raportul de evaluare prezintă dimensiunile aproximative ale proprietății și este realizată pentru a ajuta cititorul raportului să vizualizeze proprietatea. în cazul în care există documente relevante (măsurători de cadastru, expertize) acestea vor avea prioritate.

 • 6.  Dacă nu se arată altfel în raport se înțelege că evaluatorul nu are cunoștință asupra stării ascunse sau invizibile a proprietății (inclusiv, dar fără a se limita doar la acestea, starea și structura solului, structura fizică, sistemele mecanice și alte sisteme de funcționare, fundația, etc.), sau asupra condițiilor adverse de mediu (de pe proprietatea imobiliară în cauză sau de pe o proprietate învecinată, inclusiv prezența substanțelor periculoase, substanțelor toxice etc.), care pot majora sau micșora valoarea proprietății. Se presupune că nu există astfel de condiții dacă ele nu au fost observate, la data inspecției, sau nu au JW^OWESCV I. AWIJWTI.I.

  7.


  8.


  9.


#, / 1 K* \ » devenit vizibile în perioada efectuării analizei obișnuite, necesară pentru întocmirea raportului de evaluare. Acest raport nu trebuie elaborat ca un audit de mediu sau ca un raport detaliat al stării proprietății, astfel de informații depășind sfera acestui raport și/sau calificarea evaluatorului. Evaluatorul nu oferă garanții explicite sau implicite în privința stării în care se află proprietatea și nu este responsabil pentru existența unor astfel de situații și a eventualelor lor consecințe și nici pentru eventualele procese tehnice de testare necesare descoperirii lor.

Evaluatorul obține informații, estimări și opinii necesare întocmirii raportului de evaluare, din surse pe care le consideră a fi credibile și evaluatorul consideră că acestea sunt adevărate și corecte. Evaluatorul nu își asumă responsabilitatea în privința acurateței informațiilor furnizate de terțe părți.

Conținutul acestui raport este confidențial pentru client și destinatar și autorul nu îl va dezvălui unei terțe persoane, cu excepția situațiilor prevăzute de Standardele Internationale de Evaluare și/sau atunci când proprietatea a intrat în atenția unui corp judiciar calificat

Evaluatorul a fost de acord să-și asume realizarea misiunii încredințate de către clientul numit în raport în scopul utilizării precizate de către client și în scopul precizat în raport

9

 • 15. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Ca elaborator declar că raportul de evaluare, pe care îl semnez, a fost realizat în concordanță cu reglementările Standardelor Internaționale de Evaluare și cu ipotezele și condițiile limitative cuprinse în prezentul raport Declar că nu am nici o relație particulară cu clientul și nici un interes actual sau viitor față de proprietatea evaluată. Rezultatele prezentului raport de evaluare nu se bazează pe solicitarea obținerii unei anumite valori, solicitare venită din partea clientului sau a altor persoane care au interese legate de client sau de produsul bancar garantat, iar remunerarea evaluării nu se face în funcție de satisfacerea unei asemenea solicitări. în aceste condiții, subsemnatul, în calitate de elaborator, imi asum responsabilitatea pentru datele și concluziile prezentate în prezentul raport de evaluare.

 • 16. CERTIFICARE

Subsemnatul certific în cunoștință de cauză și cu bună credință că:

 • 1. Afirmațiile declarate de către mine și cuprinse în prezentul raport sunt adevărate și corecte. Estimările și concluziile se bazează pe informații și date considerate de către evaluator ca fiind adevărate și corecte, precum și pe concluziile inspecției asupra proprietății, pe care am efectuat-o la data 19.03.2011.

 • 2. Analizele, opiniile și concluziile mele sunt limitate doar de ipotezele și concluziile limitative menționate și sunt analizele, opiniile și concluziile mele profesionale personale, imparțiale și nepărtinitoare.

 • 3. Nu am interese anterioare, prezente sau viitoare în privința proprietății imobiliare care face obiectul prezentului raport de evaluare și nu am nici un interes personal privind părțile implicate în prezenta misiune, excepție făcând rolul menționat aici.

 • 4. Implicarea mea în această misiune nu este condiționată de formularea sau prezentarea unui rezultat prestabilit legat de mărimea valorii estimate sau impus de destinatarul evaluării și legat de producerea unui eveniment care favorizează cauza clientului în funcție de opinia mea.

 • 5. Analizele, opiniile și concluziile mele au fost formulate, Ia fel ca și întocmirea acestui raport, în concordanță cu Standardele Internaționale de Evaluare.

 • 6. Posed cunoștințele și experiența necesare îndeplinirii misiunii în mod competent Cu excepția persoanelor menționate în raportul de evaluare, nici o altă persoană nu mi-a acordat asistență profesională în vederea îndeplinirii acestei misiuni de evaluare.

jwto!mescv i. wjjwli.


17. RECONCILIEREA VALORILOR. DECLARAREA VALORII SELECTATE


întrucât piața ternurilor agricole cu suprafețe similare din zona abordare pe baza comparațiilor de piața nu ar conduce la rezultate fiabile. Au fost identivanzare pentru terenuri extravilane din zona vechi de peste 24 de luni, reduse cu circa 50%, si care nu si-au găsit inca cumpărător.

Abordarea pe baza Celei Mai Bune Utilzari (in cazul de fata dezvoltarea unor complexuri rezidențiale) nu a fost considerata realista di cauza lipsei infrastructurii urbane, atat in prezent, cat si intr-un viitor previzibil.


Din acest motiv s-a ales abordarea bazata pe valori de randament, in condițiile exploatării derecte a terenurilor. S-a tinutde asemeni, seama de forma geometrica a terenurilor, de poziția for, fapt ce conduce la o scădere a randamentelor lucrărilor mecanizate.


ÎN URMA EVALUĂRII EFECTUATE DE MINE , A ANALIZEI INFORMAȚIILOR APLICABILE ȘI A FACTORILOR RELEVANȚI, OPINIA MEA ESTE CĂ VALOAREA DE PIAȚĂ A PROPRIETĂȚII IMOBILIARE DESCRISE ESTE:


VALOAREA DE PIAȚĂ RECOMANDATĂ

TEREN 2.100 LEI SAU

7LEI/LUNA

VALOAREA ESTE FĂRĂ T.VA.


EXPERT EVALUATOR ingADRIAN ANTONESCU


ANEXE
ANEXA Nr.l:

ANEXA Nr. 2

ANEXA

ANEXA A:

ANEXA B:


Determinarea valorii prin capitalizarea profitului brut Fotografii din satelit ale zonei

Fotografii ale proprietății

Contracte de vânzare/cumpărare

Planuri de situațieANEXA nr.1.1

ABORDARE PRIN METODA COMPARAȚIILOR DE PIAȚA

Elemente de comparație

Subiect

Comp A

Comp B

Comp C

Suprafața

2.80

230

335

450

Preț (oferta/vanzare) (Eur/mp)

217

200

44

Drepturi de proprietate

DOMENIU PUBLIC

integral

integral

integral

Valoarea corecției (Euro/mp)

10%

10%

20%

Preț corectat

239

220

53

Condiții de vanzare (-20% din ofertai

oferta

oferta

oferta

Valoarea corecției (Euro/mp)

47.74

44.00

10.56

Preț corectat

190.96

176.00

42.24

Localizare

mai bun

mai bun

mai bun

Valoarea corecției (%)

-10%

-10%

-10%

Preț corectat

171.86

158.40

38.02

Acces

similar

similar

similar

Valoarea corecției (%)

0%

0%

0%

Valoarea corecției (EUR/mp)

0

0

0

Preț corectat

171.86

158.40

38.02

Destinația (utilizarea terenului)

CURȚI CONSTRUCTI

CONSTRUIBIL

CONSTRUIBIL

CONSTRUIBI L

Valoarea corecției (eur/mp)

0

0

0

Preț corectat

171.86

158.40

38.02

Utilitari

toate

toate

toate

toate

Valoarea corecției (EUR/mp)

0.00

0.00

0.00

Preț corectat

171.86

158.40

38.02

Suprafața

2.80

230

335

450

Corecție procentuala

5%

-5%

5%

Valoarea corecției (EUR/mp)

8.59

-7.92

1.90

Preț corectat

180.46

150.48

39.92

Si altele (deschiderea la strada, forma, PUZ, panta etc)

plan

plan

plan

plan

Total corecție bruta

97.13

89.52

25.48

total corecție bruta cea mai mica

30

Valoarea estimata

rotund

180.46 EUR/mp

S teren = 2.80 mp

500 €

2,100OFERTA A

Aceasta este o oferta speciala

Terenuri de vanzare in Ploiești, Marasesti (Marasesti)


Adaugat Ia: Luni, 06 Septembrie, 2010 06:17 Actualizat la: Duminica, 24 Aprilie, 2011 19:37 Expira la: Duminica, 26 August, 2012 06:17 Modalitate contact: (Not Shown)

Anunț postat de : Agenție imobiliara


Terenuri de vanzare in Ploiești, Marasesti Suprafața: 230 mp

Posibilitate de extindere pana la 400 mp Toate utilitățile

Deschidere: 12 ml

Preț: 50.000 Euro

RE/MAX STAR IMOBILIARE

jSuna acum la: +40 244 54 55 05

+40 244 59 01 27

NU puteti contacta titularul anunțului in interes comercial!

147 hitsOFERTA B

Aceasta este o oferta speciala

Anunț postat de

: Agenție imobiliara


Terenuri de vanzare in Ploiești, Cantacuzino

Suprafața : 335 mp

Deschidere :13 ml

POT:50% CUT : 1,50   '


Utilizări: locuințe in blocuri,servicii profesionale,sociale si comerț,activitati nepoluante

Preț: 200 Euro/mp

RE/MAX STAR IMOBILIARE PLOIEȘTI

Suna acum la: +40 244 54 55 05

+40 244 59 01 27


OFERTA C

20.000 EUR (negociabil)

ID : X2L81303I Agent: IOANA AXJNTE (0731-348133)

Caracteristici

Suprafața teren: 450 mp Categorie: Intravilan Front stradal: 19.7 m Construcție pe teren: Nu Nr. fronturi: -Suprafața construita: -

Utilitati

v'Curent, Utilitati in zona


Destinație

rezidențial

Alte informații

Suprafața de teren oferita spre vanzare variaza intre 400 - 500 mp, in funcție de dorința clientului.

Alte detalii zona:

Disponibilitate proprietate: imediat