Hotărârea nr. 457/2011

Hotararea nr. 457 privind concesionarea directa a unui teren c\tre Gheorghe Angelica Iuliana in vederea extinderii apartamentului proprietate personala situat in Ploie[ti, Aleea Nalbei nr. 2, bl. 20, sc. D, ap. 64, parter, prin edificarea unui b

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 457 privind concesionarea directa a unui teren către Gheorghe Angelica Iuliana in vederea extinderii apartamentului proprietate personala situat in Ploiești, Aleea Nalbei nr. 2, bl. 20, sc. D, ap. 64, parter, prin edificarea unui balcon

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar Cristian Dumitru și a domnilor consilieri Valentin Marcu, Costel Horghidan, Iulian Bolocan și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu referitoare la concesionarea directă a unui teren către doamna Gheorghe Angelica Iuliana în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, Aleea Nalbei nr. 2, bl. 20, sc. D, ap. 64, parter, prin edificarea unui balcon;

Potrivit prevederilor art.10, alin.(2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu art. 15, lit. e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând procesele verbale ale Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiate în data de 05.07.2011 și 09.08.2011;

A

In temeiul art. 36, alin. (2), lit. c) și alin. (5), lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul privat al municipiului a terenului adiacent imobilului situat în Ploiești, Aleea Nalbei nr. 2, bl. 20, sc. D, ap. 64, parter, în suprafață de 2,89 mp, identificat conform planului de situație întocmit de către P.F.A. Manea Eugen care constituie Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

A

Art. 2 - însușește evaluarea efectuată de către P.F.A. Bucur N. Alexandru -Evaluator pentru terenul adiacent imobilului situat în Ploiești, Aleea Nalbei nr. 2, bl. 20, sc. D, ap. 64, parter, în suprafață de 2,89 mp, care constituie Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 - Aprobă concesionarea directă către Gheorghe Angelica Iuliana, a terenului adiacent imobilului situat în Ploiești, Aleea Nalbei nr. 2, bl. 20, sc. D, ap. 64, parter, în suprafață de 2,89 mp, în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat la această adresă prin edificarea unui balcon.

Durata concesiunii este de 49 ani, cu drept de prelungire cu cel mult jumătate din durata inițială.

Art. 4 - Stabilește redevența anuală pentru concesionarea terenului menționat la art. 1 astfel încât să se asigure recuperarea valorii terenului, stabilita de P.F.A. Bucur N. Alexandru - Evaluator, în termen de 25 ani și anume 57,4 lei/an pentru terenul adiacent imobilului situat în Ploiești, Aleea Nalbei nr. 2, bl. 20, se. D, ap. 64, parter, în suprafață de 2,89 mp atribuit către Gheorghe Angelica Iuliana.

Art. 5 - Aprobă ca redevența stabilită conform art. 4 să se achite de către concesionar pe toata durata concesiunii. Redevența se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art. 6 - împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de concesiune, în condițiile prevăzute în prezenta hotărâre.

Art. 7 - Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2011

Președinte de ședințăContrasemnează Secreta:

' r

’      —     « A                                             /în exercitarea atribuțiilor conferite prin Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Local hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor ce aparțin domeniului public sau privat de interes local.

Concesionarea pentru extinderea construcțiilor existente pe terenurile alaturate ce aparțin domeniului privat al localității este posibila în condițiile art.15, litera e), din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

Doamna Gheorghe Angelica Iuliana, în calitate de proprietar al apartamentului situat în Ploiești, Aleea Nalbei nr. 2, bl. 20, sc. D, ap. 64, parter, în baza contractului de vânzare - cumpărare nr. 39257/01.10.1992, a solicitat prin adresele înregistrate la Municipiul Ploiești la nr. 9030/25.05.2011 si nr. 12181/14.07.2011, concesionarea terenului în suprafața de 2,89 mp situat la adresa sus menționata, în vederea edificării unui balcon.

Având în vedere cele prezentate precum și necesitatea de a atrage noi venituri la bugetul local, propunem concesionarea terenului proprietatea Municipiului Ploiești în suprafața de 2,89 mp situat în Ploiești, Aleea Nalbei nr. 2, bl. 20, sc. D, ap. 64, către doamna Gheorghe Angelica Iuliana pentru edificarea unui balcon la adresa sus menționata.

Fata de cele prezentate, supunem analizei si aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alaturat.

Viceprimar:

Cristian Dumifa

Consilieri:

ValentinAMarcu


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

RAPORT DE SPECIALITATEc.           \    '■ ■ ' J /    ■ 2 .

la proiectul de hotărâre privind concesionarea directa a unui teren către Gheorghe Angelica Iuliana in vederea extinderii apartamentului proprietate personala situat in Ploiești, Aleea Nalbei nr. 2, bl. 20, se. D, ap. 64, parter, prin edificarea unui balcon

Potrivit art. 15, litera e) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare, terenurile destinate construirii se pot concesiona, fara licitație publica, cu plata taxei de redeventa stabilita potrivit legii, pentru extinderea construcțiilor pe terenurile alaturate la cererea proprietarilor sau cu acordul acestora.

Prin cererile nr. 9030/25.05.2011 si nr. 12181/14.07.2011, cu documentația aferenta anexata, doamna Gheorghe Angelica Iuliana, în calitate de proprietar, în baza contractului de vânzare - cumpărare nr. 39257/01.10.1992, al apartamentului situat în Ploiești, Aleea Nalbei nr. 2, bl. 20, sc. D, ap. 64, parter, solicita concesionarea terenului în suprafața de 2,89 mp în vederea edificării unui balcon.

Terenul în suprafața de 2,89 mp adiacent apartamentului situat în Ploiești, Aleea Nalbei nr. 2, bl. 20, sc. D, ap. 64, face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

Conform Certificatului de urbanism nr. 1939/10.12.2010, terenul ce face parte din domeniul public al municipiului Ploiești adiacent apartamentului situat în Aleea Nalbei nr. 2, bl. 20, sc. D, ap. 64, propus spre concesionare are folosința actuala - curți construcții si se încadrează în zona valorica B conform prevederilor Hotărârii nr. 316/2002 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Doamna Gheorghe Angelica Iuliana a obtinut avizele si acordurile privind utilitățile urbane si infrastructura stabilite prin Certificatul de urbanism nr. 1939/10.12.2010.

Cererea doamnei Gheorghe Angelica Iuliana prin care solicita concesionarea terenului în suprafața de 2,89 mp, în vederea extinderii apartamentului situat în Ploiești, Aleea Nalbei nr. 2, bl. 20, sc. D, ap. 64, parter prin edificarea unui balcon a fost analizata în cadrul Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale în ședința din data de 05.07.2011 si a fost avizata favorabil.

Prin adresa nr. 12181/14.07.2011 doamna Gheorghe Angelica Iuliana a depus Raportul de evaluare întocmit de către P.F.A. BUCUR N. ALEXANDRU -EVALUATOR pentru terenul in suprafața de 2,89 m.p. situat in Aleea Nalbei nr. 2, bl. 20, sc. D, ap. 64.                                              L          O

în cadrul ședinței din data de 09.08.2011 a Comisiei de specialitate nr. 2'a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea PatrimoniuluiAServicii către

•                                                                                                           \\O c                 •£' -. / //

Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comercial^ comisia a emis aviz favorabil, pentru inițierea unui proiect de hotărâre.

Conform raportului de evaluare întocmit de către P.F.A. BUCUR N. ALEXANDRU, transmis prin adresa nr.12181/14.07.2011, valoarea terenului adiacent apartamentului situat în Aleea Nalbei nr. 2, bl. 20, sc. D, ap. 64, parter, în suprafața de 2,89 mp a fost stabilita la 116 euro/mp, rezultând o valoare totala de 335 euro echivalentul a 1435 lei la un curs de 4,2838 lei/euro.

Având în vedere cele prezentate, propunem concesionarea terenului în suprafața de 2,89 mp adiacent apartamentului situat în Ploiești, Aleea Nalbei nr. 2, bl. 20, sc. D, ap. 64, către doamna Gheorghe Angelica Iuliana în vederea extinderii apartamentului proprietate personala prin edificarea unui balcon, pe o perioada de 49 ani. Consideram ca este necesara recuperarea valorii terenului, stabilita de P.F.A. BUCUR N. ALEXANDRU - EVALUATOR, în termen de 25 ani, rezultând o redeventa anuala de 57,4 lei. Redeventa stabilita se va achita de către concesionar pe toata durata concesiunii. Aceasta se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul National de Statistica. Plata redeventei se va efectua anual până la data de 15 martie a fiecărui an.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

DIRECTOR EXECUTIV, FlorinSEF SERVICIU,

Viorica Patrascu

SEF SERVICIU,

Gabriela Mândrutiu

VIZAT,


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,

Simona Albu


DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,

Cristina Vlaicu


întocmit:
Georgiana Ilie

TERITORIUL

LOCALITATEA PROPRIETAR: GHEORGHE ANGELICA-IULIANA ADRESA IMOBILULUI: Aleea Nalbei nr. 2, bl. 20, scl-SUPRAF. BLOC: 1.076 m.p.

SUPRAF. NECESARA PENTRU UN BALCON SUPU\ N.C. 1391


PLOIEȘTI

PLOIEȘTI


PLAN____________XI

Y

Distanta

579382.38

0.85

579382.94

3.40

4-

579380.39

0.85

579379.83

3.40

579382.38

MTRU CONCESIUNE = 2,89 m.p.


c>wit»ru’ rvRttSC


BENEFICIAR:

GHEORGHE ANGELICA-IULIANA

Ai. Nalbei nr. 2. bl. 20, sc. D. parter, ap 64

PLOIEȘTI

DO a un\ /a


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Gheorghe Angelica Iuliana în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, Aleea Nalbei nr. 2, bl. 20, sc. D, ap. 64, parter, prin edificarea unui balcon

și a emis:

PREȘEDIN Bolocan Iulian
Data:


PLAN DE SITUAȚIE CU " ?ENUL PROPUS PENTRU CONCESIONARE


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

SCARA 1 :10000NR. PCT.

X

9

384864 97

579382.38

10

384864.33

579382.94

11

3§45fT(53

679380.39

12

394967.71

5753703

9

384864.97

579382.38

3. TEREN NECESARA PENTRU CONCESIUNE = 2.89 m.p.


axa OX pe direcția Nord


PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

DE O.J.C.G.C

-MANEA EUGEN

^--AUTORIZAȚIA NR CS9 SERIA PH


--------r

DATA î •2 ’

2210

fcuBUCUR N. ALEXANDRUEVALUATORRAPORT DE EVALUARE


P.F.A. BUCUR N. ALEXANDRU - EVALUATOR str. înfrățirii, nr. 5A. bl. 67 bis, sc. C, ap.116, Ploiești tel: 0720 546 418, e-mail: sandelbucur@yahco.cmi

RAPORT DE EVALUAREA PROPRIETĂȚII IMOBILIARE TIP


“TEREN”


SITUATA IN MUN. PLOIEȘTI,ALEEA NALBEI, NR.2, BL.20,


SC.D, PARTER AP.64


JUDEȚ PRAHOVA


NUMĂR CADASTRAL APT. 64 :1391-C1-D-U64


PENTRU VANZARE/CONCESIONAREPROPRIETAR:

CLIENT:

DESTINATAR:


VALOARE DE

PIAȚA:

RAPORT NR.:


PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIEȘTI

Persoana fizica:

GHEORGHE ANGELICA IULIANA

Persoana juridica:

PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIESTI-DIRECTIA

DE GESTHUNE PATRIMONIU, SERVICIU

VALORIFICARE PATRIMONIU, CONTRACTE

Persoana fizica:

GHEORGHE ANGELICA IULIANA

1.435 LEI ECHIVALENT 335 EURO


498/ 13 IULIE 2011ÎNREGISTRARE LA EVALUATOR

Nr.498 / 13.07.2011

ÎNREGISTRARE LA BANCĂ

Nr.

1.

EVALUATOR

BUCUR ALEXANDRU

Legitimație ANE VAR

Nr. 9919/2011

Asigurare profesională nivel de acoperire/nr./an

10.000 EURO

Firma

PFA BUCUR N. ALEXANDRU-EVALUATOR

Adresa

Str. înfrățirii nr. 5A bl. 67 bis, sc. C, ap. 116, Ploiești, Prahova

Tel.: 0720546418

E-mail: sandelbucur@vahoo.com

2.

CLIENT

Persoană fizica:

GHEORGHE ANGELICA IULIANA

CNP: 2630719293125

Adresa

 • ■   Mun. Ploiești, jud. Prahova

 • ■   Aleea Nalbei, nr 2, bl. 20, sc. D, parter, ap.64

 • ■  Tel:0720443338

DESTINATARUL RAPORTULUI

Persoană fizica:

GHEORGHE ANGELICA IULIANA

Persoană Juridica:

PRIMĂRIA MUNICIPILUIPLOIESTI-DIRECTIA

DE GESTIIUNE PATRIMONIU, SERVICIU

VALORIFICARE PATRIMONIU, CONTRACTE

3.

PROPRIETATEA EVALUATĂ (conform inspecției)

Proprietate rezidențială compusă din:

TEREN - suprafața 2,89 mp

Proprietar

Persoană juridica: PRIMĂRIA MUNICIPILUjt^IjO^^^.

n

Adresa proprietății

■ Mun. Ploiești, jud. Prahova                   //£' BUCUR

------------------------ ----------- g ALEXANDRuR-^

ti C.I.F. 2184841

Q.

c
■ Aleea Nalbei, nr 2, bl. 20, sc. D, parter, ap.64             '          '>

condiții limitative deosebite

r

NU a fost prezentat extras de carte funciara pentru informare recent.

- Evaluarea terenului se va face in ipoteza ca este liber de orice fel de sarcini si pot fi tranzacțional liber pe piața


4. DECLARAREA VALORII VALOAREA DE PIAȚĂ ESTIMATĂ


BUCUR ALEXANDRU

Expert Evaluator Proprietăți Imobiliare Membru Titular ANEVAR


1.435 LEI echivalent

335 EUR*99I9«

BUCUR ALEXANDRU


20%/<

5.

■ B

BAZA DE EVALUARE

Valoarea de piață

SCOPUL EVALUĂRII

Vanzare/Concesionare

DATA INSPECȚIEI PROPRIETĂȚII

Inspecția a fost efectuată la data de 12.07.2011, de către ing. Bucur Alexandru

DATA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE

13.07.2011

CURS DE SCHIMB BNR LA DATA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE

1 EURO = 4,2838 LEI • ■ Descrierea proprietății,

 • ■   Adresa: Mun. Ploiești, jud. Prahova

 • ■   Aleea Nalbei, nr 2, bl. 20, sc. D, parter, ap.64


Descrierea: Teren intravilan in suprafața de 2,89 mp poziționat in partea din fata a blocului 20 in dreptul sufrageriei apartamentului 64, la parter.

■ Proprietar si dobândire,

- Proprietar: PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIEȘTI

Dobândirea apartamentului nr. 64 - Temei legal:

Temei contractual: Contract de vanzare cumpărare nr. 39257/01.10.1992, , Proces verbal de primire predare a locuinței nr.38257/10.11.1992, încheierea de intabulare nr. 54113/27.1 Q2010

în ANEXA este prezentată copia documentului de atestare a dreptului de proprietate / a provenienței proprietății : Contract de vanzare cumpărare nr. 39257/01.10.1992, , Proces verbal de primire


nr.38257/10.11.1992, încheierea de intabulare nr. 54 Angajament de plata , Extras de carte funci 54113/27.10.2010, Releveu apartament, Plan de i


locuințeiMENȚIUNI 1: Situația privind Cartea Funciară


MENȚIUNI 2: Abateri / neconcordanțe de Ia înscrierea din Cartea Funciară


Documentație balcon: , Plan de situație, Plan de inSarcini, - din informațiile existente la momentul întocmirii raportului .-dj^< evaluare -Nu sunt sarcini si proprietatea poate fi tranzactionata liber pe piața. Evaluarea terenului se va face in ipoteza ca este liber deoricefel de sarcini si pot fi tranzactionat liber pe piața


■ Pentru apartament nr. 64 situat in mun. Ploiești, Aleea Nalbei, nr 2, bl. 20, sc.D, parter, Jud Prahova

Dreptul de proprietate: Deplin

Cartea Funciară: 67563/PIoiesti Număr cadastral: 1391-C1-D-U64

Mențiuni speciale în Cartea Funciară: -

Extras de carte funciara pentru informare nr. 54113/27.10.2010-document vechi

în ANEXA este prezentată copia xerox : Releveu apartament, Plan de incadrare in zona,

Documentație balcon: , Plan de situație, Plan de incadrare in zona,


din informațiile existente la momentul întocmirii raportului de evaluare -Nu sunt sarcini si proprietatea poate fi tranzactionata liber pe piața. Evaluarea terenului se va face in ipoteza ca este liber de orice fel de sarcini si pot fi tranzactionat liber pe piața

nu a fost prezentata alta documentație privind dreptul de proprietate decât cea anexata la prezentul raport

nu a fost prezentat extras de carte funciara pentru informare recent.
DATE PRIVIND

DOCUMENTAȚIA CADASTRALĂ


Suprafața de teren supusa evaluării: TEREN: S. = 2,89 mpUTILIZAREA ACTUALĂ A PROPRIETĂȚII

rezidențial


9.

•i'î

DESCRIEREA ZONEI DE AMPLASARE

ZONA DE AMPLASARE

Urban: zona semicentrala in cartierul Nord( Cameliei) , zona ocupata in principal de cartier rezidențial de blocuri ; poziția terenului este la aprox. 200m de fostul Complex Ideal (poziționat in partea din fata a blocului nr. 20)

ARTERE IMPORTANTE DE CIRCULAȚIE ÎN APROPIERE

 • ■ Auto:

 • -  Str. Cameliei

 • -  Str. Rapsodiei

 • ■ Feroviar:

 • ■ Calitatea rețelelor de transport: asfaltate

CARACTERUL EDILITAR AL ZONEI

%

Tipul zonei

zona semicentrala in cartierul Nord in zona ocupata imprinmnal'~de cartier rezidențial de blocuri; poziția terenului este la aprox^^^iWTo^tnl Complex Ideal                                                BUCUR

---—----------------------- S ALEXANDRU^-----


Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 2,89mp situat in mun. Ploiești.


Nalbei, nr.2, bl.20, sc.D, parter, ap.64. Jud Prahova,■ Cartier blocuri de locuințe în zonă se află:

r. .        .     .               .   .


Rețea de transport în comun în apropiere , cu mijloace de transport


suficiente, autobuz,

 • ■   Unități comerciale în apropiere : (magazine )suficiente, bine aprovizionate cu mărfuri de bună calitate, piață agroalimentară, (Piața Mihai Bravu) , supermarket InterEx

 • ■   Unități de învățământ , Sc. genenerala

 • ■   Unități medicale -Spital Municipal Ploiești

 • ■    Instituții de cult- Biserica

 • ■   Sedii de bănci;-

 • ■   Instituții guvernamentale -


UTILITĂȚI EDILITARE


GRADUL DE POLUARE ORIENTATIV (rezultat din observații sau informații ale evaluatorului, fără


expertizare sau determinări de laborator ale noxelor).


AMBIENT


CONCLUZIE PRIVIND AMPLASAMENTUL


10.


Rețea urbană de energie electrică: existentă


 • ■   Rețea urbană de apă: existentă

 • ■   Rețea urbană de termoficare: existentă

 • ■   Rețea urbană de gaze: existentă

 • ■   Rețea urbană de canalizare: existentă

 • ■ Rețea urbană de telefonie: existentă


■ Poluare in limitele orașului Ploiești


■ Trafic auto intens


zona semicentrala in cartierul Nord( Cameliei), zona ocupata in principal de cartier rezidențial de blocuri ; poziția terenului este la aprox. 200m de


fostul Complex Ideal (poziționat in partea din fata a blocului 20 la parter in dreptul sufrageriei ap. 64)

Poluare in limitele orașului Ploiești. Ambient civilizat.


DESCRIEREA TERENULUI


DATE GENERALE


Amplasare: mun Ploiești cartier Nord Suprafața S = 2,89mp

Deschiderea la drum: -


DESCRIERE


VEC1NATAT1

IMEDIATE


VECINĂTĂȚI


Dimensiuni: 0,85m x3,4 m

Forma: regulată înclinare: plat

Inundabil: nu

Împrejmuit -neimprejmuit


N- bloc 20


S - poprietate Primăria Ploiești E - poprietate Primăria Ploiești V - poprietate Primăria Ploiești


Cartier de blocuri         \11. ANALIZA PIEȚEI IMOBILIARE

DEFINIREA PIEȚEI ȘI

SUBPIEȚEI

■ Piața terenurilor

NATURA ZONEI

■ Zonă ocupata in special de cartier de blocuri cu regim de inaltime P+4

" Din punct de vedere edilitar: zona în stagnare

■ Din punct de vedere economic: zonă cu economie in stagnare, șomaj ridicat

OFERTA DE

PROPRIETĂȚI

IMOBILIARE SIMILARE

■ medie

CEREREA DE

PROPRIETĂȚI

SIMILARE

D medie

ECHILIBRUL PIEȚEI (RAPORTUL CERERE/ OFERTĂ)

■ tendința spre echilibru

PREȚURI ÎN ZONĂ PENTRU PROPRIETĂȚI SIMILARE

 • ■ Minim: 100 EURO/mp

 • ■ Maxim: 130 EURO/mp


ÎMPREJMUIRE

■ neimprejmut

--;—~—n

'<J> 1,

CERTIFICAT DE URBANISM NR.

■ neprezentat                                       1

1 Ă          /\ /O-J


CONCLUZII ȘI TENDINȚE PRIVIND PIAȚA PROPRIETĂȚII


 • ■ echilibru ; Tendință: piața imobiliara este in stagnare, numărul de tranzacții fiind forte redus datorita crizei financiare si situației de nesiguranța generata de aceasta

 • ■ REZULTATUL CERCETĂRII; pe termen mediu si lung -posibilitate de stabilizare a preturilor sub nivelul actual. LICHIDITATE MEDIE,

Se vor anexa oferte care susțin elementele de piață cuprinse în prezentul raport.

12. EVALUARE

REGLEMENTĂRI ȘI CADRU LEGAL

STANDARDE INTERNAȚIONALE DE EVALUARE -EDIȚIA A VIII-A, 2007

B IVS I - Valoarea de piață - baze de evaluare

 • ■ IVS 2 - Baze de evaluare diferite de valoarea de piață

B IVS 3 - Raportarea evaluării

 • ■ GN 1 - Evaluarea proprietății imobiliare

 • 12.1. Cea mai buna utilizare

Conceptul de cea mai buna utilizare reprezintă alternativa de utilizare a proprietății selectata din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire si va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare in capitolele următoare ale lucrării.

Cea mai buna utilizare - este definita ca utilizarea rezonabila, probabila si legal^a^șjut^e'n liber sau construit care este fizic posibila, fundamentata adecvat, fezabila financiarele ca Tentat cea mai mare valoare.                                                         /-> BUCUR N

□ ALEXANDRĂ ii A


Cea mai buna utilizare este analizata uzual in una din următoarele situații:

 • ■   cea mai buna utilizare a terenului liber

 • ■   cea mai buna utilizare a terenului construit.

utilizare a unei proprietăți imobiliare trebuie sa îndeplinească patru criterii. :.Ea


Cea mai buna trebuie sa fie:


 • ■   permisibila legal

 • ■   posibila fizic

 • ■   fezabila financiar

" maxim productiva

Analiza efectuată a presupus culegerea unor informații de pe piața terenurilor intravilane , precum și studierea alternativelor posibile de folosire a acestora.

■Concluzia este că, cea mai bună utilizare a proprietății în cauza este utilizarea ca proprietate agricola

Practic, ținând cont de tipul terenului si de amplasarea acestuia, cea mai buna alternativa posibila pentru activul analizat este cea de teren iiber - curs construcții. Prin prisma criteriilor care definesc noțiunea de C.M.B.U. aceasta abordare:

 • ■   este permisibila legal:

"   indeplineste condiția de fizic posibila.

n   este fezabila financiar.

 • ■   este maxim productiva se refera la valoarea proprietății imobiliare in condițiile celei mai bune utilizări (destinații).

 • 12.2. Abordarea (evaluarea) prin metoda comparației directe


în ANEXA este prezentată determinarea valorii de piață prin metoda comparației de piață prin corecții brute.

A fost determinata valoare terenului in zona (116EUR0/mp) folosind ca etalon suprafața construita a blocului 20 , respectiv 1076 mp.

Ținând cont de acesta valoare a fost deteminata valoarea de piața a suprafeței de teren supusa evaluării in prezentul raport adica 2,89 mp

Nota: A fost utilizata numai aceasta metoda de determinare a valorii de piața deorece pentru utilizarea celorlalte metode nu au fost identificate informații suficente si sustenabile pentru utilizarea acestora in prezentul raport

VALOAREA DE PIAȚĂ

DETERMINATĂ PRIN METODA

COMPARAȚIEI DIRECTE

1.435 LEI echivalent 335 EUR


 • 13. DEFINIȚII, IPOTEZE ȘI CONDIȚII LIMITATIVE Șl ALTELE

13.1. DEFINIȚII

- VALOREA DE PIAȚĂ

Valoarea de piață reprezintă suma estimată pentru care o proprietate va fi schimbată, la data evaluării. între un cumpărător decis și un vânzător hotărât, într-o tranzacțiecu_preț^leterminat ..... •  •      •        • ••                  -■        "         "                      i,hcționat

obiectiv, după o activitate de marketing corespunzătoare, în care părțiledlffpTîca în cunoștință de cauză. Drudent si fără constrângere.                 //^


în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.

*

Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 2,89mp situat in mun. Ploiești. Aleea Nalbei, nr.2. bl.20, sc.D. parter, ap.64. Jud Prahova.


13.2. IPOTEZE ȘI CONDIȚII LIMITATIVE: • 4.

 • 5.

0 6.


 • 4.

 • 5.

0 6-


 • 7.

 • 8.

9.


 • 7.

 • 8.

9.


Prezentul raport este întocmit la cererea clientului și în scopul precizat. Nu este permisă folosirea raportului de către o terță persoană fără obținerea, în prealabil, a acordului scris al clientului, autorului evaluării și evaluatorului verificator, așa cum se precizează la punctul 8 de mai jos. Nu se asumă responsabilitatea față de nici o altă persoană în afara clientului, destinatarului evaluării și celor care au obținut acordul scris și nu se acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, pagube rezultate în urma deciziilor sau acțiunilor întreprinse pe baza acestui raport.

Raportul de evaluare își păstrează valabilitatea numai în situația în care condițiile de piață, reprezentate de factorii economici, sociali și politici, rămân nemodificate în raport cu cele existente la data întocmirii raportului de evaluare. Toate afirmațiile din prezentul raport sunt valabile Ia data raportului.

Evaluatorul nu este responsabil pentru problemele de natură legală, care afectează fie proprietatea imobiliară evaluată, fie dreptul de proprietate asupra acesteia și care nu sunt cunoscute de către evaluator. In acest sens se precizează că nu au fost făcute cercetări specifice la arhive, iar evaluatorul presupune că titlul de proprietate este valabil și se poate tranzacționa, că nu există datorii care au legătură cu proprietatea evaluată și aceasta nu este ipotecată sau închiriată. în cazul în care există o asemenea situație și este cunoscută, aceasta este menționată în raport. Proprietatea imobiliară se evaluează pe baza premisei că aceasta se află în posesie legală (titlul de proprietate este valabil) și responsabilă.

Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind documentațiile de urbanism, legile de construcție și regulamentele sanitare, iar în cazul în care nu sunt respectate aceste cerințe, valoarea de piață va fi afectată.

Proprietatea nu a fost expertizată detaliat. Orice schiță din raportul de evaluare prezintă dimensiunile aproximative ale proprietății și este realizată pentru a ajuta cititorul raportului să vizualizeze proprietatea. în cazul în care există documente relevante (măsurători de cadastru, expertize) acestea vor avea prioritate.

Dacă nu se arată altfel în raport, se înțelege că evaluatorul nu are cunoștință asupra stării ascunse sau invizibile a proprietății (inclusiv, dar fără a se limita doar la acestea, starea și structura solului, structura fizică, sistemele mecanice și alte sisteme de funcționare, fundația, etc.), sau asupra condițiilor adverse de mediu (de pe proprietatea imobiliară în cauză sau de pe o proprietate învecinată, inclusiv prezența substanțelor periculoase, substanțelor toxice etc.), care pot majora sau micșora valoarea proprietății. Se presupune că nu există astfel de condiții dacă ele nu au fost observate, la data inspecției, sau nu au devenit vizibile în perioada efectuării analizei obișnuite, necesară pentru întocmirea raportului de evaluare. Acest raport nu trebuie elaborat ca un audit de mediu sau ca un raport detaliat al stării proprietății, astfel de informații depășind sfera acestui raport și/sau calificarea evaluatorului. Evaluatorul nu oferă garanții explicite sau implicite în privința stării în care se află proprietatea și nu este responsabil pentru existența unor astfel de situații și a eventualelor lor consecințe și nici pentru eventualele procese tehnice de testare necesare descoperirii lor.

Evaluatorul obține informații, estimări și opinii necesare întocmirii raportului de evaluare, din surse pe care le consideră a fi credibile și evaluatorul consideră că acestea sunt adevărate și corecte. Evaluatorul nu își asumă responsabilitatea în privința acurateței informațiilor furnizate de terțe părți.

Conținutul acestui raport este confidențial pentru client și destinatar și autorul nu îl va dezvălui unei terțe persoane, cu excepția situațiilor prevăzute de Standar de Evaluare și/sau atunci când proprietatea a intrat în atenția unui corp judi Evaluatorul a fost de acord să-și asume realizarea misiunii încredințate de < în raport, îy scopul utilizării precizate de către client și în scopul precizat îr
10. Consimțământul scris al evaluatorului și al evaluatorului verificator (dacă al acestuia din urmă este necesar), trebuie obținut înainte ca oricare parte a raportului de evaluare să poată fi /'# utilizată, în orice scop, de către orice persoană, cu excepția clientului și a creditorului, sau a altor destinatari ai evaluării care au fost precizați în raport. Consimțământul scris și aprobarea '■// trebuie obținute înainte ca raportul de evaluare (sau oricare parte a sa) să poată fi modificat

sau transmis unei terțe părți, inclusiv altor creditori ipotecari, alții decât clientul sau altor categorii de public, prin prospecte, memorii, publicitate, relații publice, informații, vânzare sau alte mijloace. Raportul de evaluare nu este destinat asigurătorului proprietății evaluate, iar valoarea prezentată în raportul de evaluare nu are legătură cu valoarea de asigurare.

11. Evaluatorul este de acord ca raportul de evaluare să fie verificat de către banca creditoare.


13.3 ALTE PRECIZĂRI


Raportul de evaluare este completat in ANEXA cu fotografii din care rezultă încadrarea proprietății imobiliare în zona și aspectul interior si exterior al acesteia.

în procesul de evaluare se vor utiliza date și informații în EURO și RON.

13.4. SURSE DE INFORMARE

Valorile comparabilelor au fost preluate din următoarele surse:

 • ■   Publicații de specialitate

a Internet

 • ■   Informații de spre tranzacții încheiate

 • 14. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE


Ca elaborator declar că raportul de evaluare, pe care îl semnez, a fost realizat în concordanță cu reglementările Standardelor Internaționale de Evaluare și cu ipotezele și condițiile limitative cuprinse în prezentul raport. Declar că nu am nici o relație particulară cu clientul și nici un interes actual sau viitor față de proprietatea evaluată. Rezultatele prezentului raport de evaluare nu se bazează pe solicitarea obținerii unei anumite valori, solicitare venită din partea clientului sau a altor persoane care au interese legate de client sau de produsul bancar garantat, iar remunerarea evaluării nu se face în funcție de satisfacerea unei asemenea solicitări. In aceste condiții, subsemnatul, în calitate de elaborator, imi asum responsabilitatea pentru datele și concluziile prezentate în prezentul raport de evaluare.

 • 15. CERTIFICARE

Subsemnatul certific în cunoștință de cauză și cu bună credință că:

 • 1. Afirmațiile declarate de către mine și cuprinse în prezentul raport sunt adevărate și corecte. Estimările și concluziile se bazează pe informații și date considerate de către evaluator ca fiind adevărate și corecte, precum și pe concluziile inspecției asupra proprietății, pe care am efectuat-o ia data 12.07.2011.

 • 2. Analizele, opiniile și concluziile mele sunt limitate doar de ipotezele și concluziile limitative menționate și sunt analizele, opiniile și concluziile mele profesionale personale, imparțiale și nepărtinitoare.

  care face


 • 3. Nu am interese anterioare, prezente sau viitoare în privința proprietății imobil ia obiectul prezentului raport de evaluare și nu am nici un interes persoj implicate în prezenta misiune, excepție făcând rolul menționat aici.

f

______________________________________________________jfț

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------li----0----------1~, Iti------

•                                                                                                                                                               ' L tP                        i'

Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 2.89mp situat in mun. Ktoijsti, ^.leea. Nalbei, nr.2. bl.20, sc.D. parter, ap.64. Jud Prahova.                               <* \    . j- ’ Ț z


^OVA^

 • 4. Implicarea mea în această misiune nu este condiționată de formularea sau prezentarea unui rezultat prestabilit legat de mărimea valorii estimate sau impus de destinatarul evaluării și legat de producerea unui eveniment care favorizează cauza clientului în funcție de opinia mea.

 • 5. Analizele, opiniile și concluziile mele au fost formulate, la fel ca și întocmirea acestui raport, în concordanță cu Standardele Internaționale de Evaluare.

 • 6. Posed cunoștințele și experiența necesare îndeplinirii misiunii în mod competent. Cu excepția persoanelor menționate în raportul de evaluare, nici o altă persoană nu mi-a acordat asistență profesională în vederea îndeplinirii acestei misiuni de evaluare.

 • 16. RECONCILIEREA VALORILOR. DECLARAREA VALORII SELECTATE

ÎN URMA EVALUĂRII EFECTUATE DE MINE (NOI), A ANALIZEI INFORMAȚIILOR APLICABILE ȘI A FACTORILOR RELEVANȚI, OPINIA MEA (NOASTRĂ) ESTE CĂ VALOAREA DE PIAȚĂ A PROPRIETĂȚII IMOBILIARE DESCRISE (SAU DREPTULUI EVALUAT) ESTE:VALOAREA DE PIAȚĂ RECOMANDATĂ

1.435 LEI echivalent 335 EUR

VALOAREA DE PIAȚĂ A FOST DETERMINATĂ PRIN METODA

COMPARAȚIEI DIRECTE

ANEXE

ANEXA:

Determinarea valorii de piață prin metoda comparației directe

ANEXA:

Fotografii

ANEXA:

Harta

ANEXA:

Extrase privind prețurile pe segmentul de piață al proprietății

ANEXA:

Ci proprietar

ANEXA:

Contract de vanzare cumpărare nr. 39257/01.10.1992

ANEXA:

încheiere de intabulare 54113/27.10.2010

ANEXA:

Releveu apartament

ANEXA:

Plan de incadrare in zona

ANEXA:

Plan de situație pentru concesionare

Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 2,89mp situat in mun. Ploiești, Aleea


Nalbei, nr.2, b!.2O, sc.D. parter, ap.64, Jud Prahova,

METODA COMPARAȚIEI DIRECTE

Elemente de comparație

Subiect

Comp. 1

Comp. 2

Comp. 3

Comp. 4

Suprafața bloc

1.076,00

723

713

5.000

1.700

Preț (oferta/vanzare) (Eur/mp)

100

119

130

118

Drepturi de proprietate

concesionare

integra!

integral

integral

integra!

Valoarea corecției (%)

-30%

-30%

-30%

-30%

Valoarea corecției (Eur/mp)

-30

-36

-39

-35

Preț corectat

70,00

83,30

91,00

82,32

Condiții vanzare (°/o din oferta)

-10%

oferta

oferta

oferta

oferta

Valoarea corecției (Eur/mp)

-7,000

-8,330

-9,100

-8,232

Preț corectat

63,00

74,97

81,90

74,09

Localizare

semicentrai (Cameliei)

periferic (Albert)

periferic (Albert)

emicentral

(Nord)

periferic (Albert)

Valoarea corecției (%)

50%

50%

0%

50%

Valoarea corecției (Eur/mp.)

31,500

37,485

0,000

37

Preț corectat

94,50

112,46

81,90

111,13

Acces

asfaltat

inferior

inferior

inferior

inferior

Valoarea corecției (%)

10%

10%

10%

10%

Valoarea corecției (Eur/mp)

9

11

8,190

0

Preț corectat

103,95

123,70

90,09

111,13

Destinația (utilizarea terenului)

rezidențial

similar

similar

similar

similar

Valoarea corecției (%)

0%

0%

0%

0%

Valoarea corecției (Eur/mp)

0

0

0

0

Preț corectat

103,95

123,70

90,09

111,13

Utilitari

pe teren

la 500

la strada

la strada

la strada

Valoarea corecției (%)

50%

5%

5%

5%

Valoarea corecției (Eur/mp)

51,975

6,185

4,505

6

Preț corectat

155,93

129,89

94,59

116,69

construcție demola bila pe teren

nu

nu

nu

nu

nu

Valoarea corecției (%)

0%

0%

0%

0%

Valoarea corecției (EUR/mp)

0

0

0

0

Preț corectat

155,93

129,89

94,59

116,69

înclinație

plat

similar

similar

similar

similar

Valoarea corecției (%)

0%

0%

0%

0%

Valoarea corecției (EUR/mp)

0

0

0

0

Preț corectat

155,93

129,89

94,59

116,69

raportul l/L

0,132

0,92

0,286

0,125

0,448

Valoarea corecției (%)

-30%

-5%

3%

-10%

Valoarea corecției (EUR/mp)

-46,778

-6

2,838

-11,669

Preț corectat

109,15

123,39

105,02

Suprafața blocului (mp.)

1.076,00

723

713

_

7.700

Valoarea corecției (%)

-10%

5%

Valoarea corecției (EUR/mp)

-15,593

Â13

8 "

LcXANOfk Si'.

5,834

12

Ținând cont de faptul ca prin calculul de mai sus am determinat valoarea de piața a terenului in zona folosind ca etalon suprafața blocului 20 ( l,076mp) valoare suprafeței de 2,89mp pe care se va realiza balconul

este : 2,89 mp x 116 EUR/mp = 335 EUR


BUCUR

ALEXANDHARTA


NOU ! Cauta orice adresa din Europa prin :Marshall Imobiliare - Vanzari terenuri

Ploiești, zona Nord

78.000

EURTip teren: intravilan construcții Suprafața teren: 723 mp Front stradal: 27.99 m


Marshall Imobiliare - teren de vanzare


Lățime drum acces — înclinație teren.

Tip teren:            construcții

Clasificare teren:    intravilan

Construcție pe teren:Nu Suprafața construită —

« SpecificațiiModificat la: 24/06/2011


Utilități

e

Apa

Gaz

Alte informații

e Alte detalii:

MARSHALL IMOBILIARE intermediază închirieri si vanzari-cumparari ce apartamente, case vile, terenul, si spatii comerciale si oferă servicii profesionale ce consultanta imobiliara

Firma noastra dispune de o baza de date cuprinzătoare actualizata zilnic. Consilierii noștri va stau la dispoziție si va vor ajuta sa găsiți soiutia ideala in funcție de nevoile dumneavoastră si de bugetui oe care dispuneți


Pentru mai multe detalii despre imobilul prezentat mai sus, cat si cespre alte oferte din portofoliul nostru, ne puteti contacta la.

Telefon: 0344.140152; 0733.358130: 0733.358132

E-mail:office@marshall-imobi!iare.ro

Web: www.marshall-imobiliare.ro

hup ■ www.imobiliare.ro/aniintX2l ,<S 1300A


MARSHALL IMOBILIARE

Ploiești, str. Gheorghe Doja bl. 34A1. et 1 ap 5 w w_w . m arshali - i mcTi I iar e rp

a w w. imobil larc.ro.marshallimobiliare


Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 2,89mp situat in mun. Ploiești, Aleea Nalbei, nr.2. b!.2O, sc.D, parter, ap.64. Jud Prahova.


85.000

EURTip teren: intravilan construcții Suprafața teren: 713 mp Front stradal: 14.3 m


CARTIER ALBERT

TEREN INTRAVILAN

SUPRA5ATA TOTALA DE 713 MP

Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 2.89mp situat in mun. Ploiești. Aleea Nalbei, nr.2. bl.20, sc.D. parter, ap.64. Jud Prahova.

Suprafața teren.

Front stradal.

Nr. fronturi:


713 mp

14 3 m

2

Lățime drum acces — înclinație teren.

Tip teren:             construcții

Clasificare teren:    intravilan

Construcție pe teren:Nu Suprafața construită:---


• Specificații

Modificat la: 08/06/2011

Utilități

Apa

Gaz

Curent

Utilitati in zona

Alte detalii zonă

« Amenajare străzi: asfaltate, pietruite

• Iluminat strada!

Aite informații


 • •    Vecinătăți: Carrefour. BricoStcre. Praktjker. Metro. Mc'Dona.'d's

 • •   Aite detalii: ClisHouse REAL ESTATE & INVESTMENT - ZONA CARTIER ALBERT - TEREN INTRAVILAN in suprafața totala de 713 mp. cu deschicere la 2 drumuri, una de 14.30 ml si cealalta de 45.02 ml. Datorita poziționării sale accesul la centrele comerciale precum Carrefour. Metro. BricoStore. Praktiker.Terenul dispune de toate utilitățile la hotar. ID-158


OJSHDLBE

CLISHOUSE REAL ESTATE& IX\ EST.MEM

Ploiești. Strada lașului.Nr.4

www.clishouse.ro

www, imobil iare. ro/clishouse130

EUR/mp


Tip teren: intravilan construcții Suprafața teren: 5.000 mp Front stradal: 25 mCaracteristiciSuprafața teren:   5.000 mp

Front stradal:      25

Nr. fronturi:

Lățime drum acces:— înclinație teren:

Tip teren:            construcții

Clasificare teren:    intravilan

Construcție pe teren:Nu Suprafața construită:—


« Specificații


Modificat la: 24/06/2011


Utilități

o Utilități in zona

Alte informații

* Alte detalii

MARSHALL IMOBILIARE intermediază închirieri si vanzari-cumparari de apartamente spatii comerciale si or'era servicii profesionale de consultanta imobiliara            //<<

//^ BUCUR

*                                                                 !o' ALEXAN3R

C.i.F. 2‘.‘ \t

\\'x            IProprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 2,89mp situat in rnun. Ploiești, Aleea

Nalbei, nr.2, b!.2O, sc.D, parter, ap.6-1, Jud Prahova,


Firma noastra dispune de o baza de date cuprinzătoare actualizata zilnic. Consilierii noștri va stau la dispoziție-^ \ si va vor ajuta sa găsiți soluția ideala in funcție ae nevoile dumneavoastră si de bugetul de care-dispuneti. .       '.

T          ' ■ ?' W i- :

H W $

Pentru mai multe detalii despre imobilul prezentat mai sus. cat si despre alte oferte din portofoliul nostru ne puteti contacta la:

Telefon: 0344.140152; 0733.358130; 0733.358132                                                L

E-mail:office@marshall-imobiliare ro

Web www.marshall-imobiliare.ro huo:/. uww.iniohiliare.ro/anuni/X2L81300<?


Tipărește Saivează anunț

« Date agenție/agent

EUGENIA A.XINTE

Saks Director


MARSHALL IMOBILIARE

Ploiești, str. Ghecrghe Deja. bl. 34A1. et. 1. ap. 5 u avu .marshal I - iniob i i iare.ro

u-au imobiliare.ro marshailimohiliare

200.000

EUR


Tip teren: intravilan construcții Suprafața teren: 1.700 mp Front stradal: 27.61 m

® Prezentare

« Imagini

 • •    Poziționare pe hartă

 • •    Informații crediteMarshall Imobiliare - Vanzari terenuri intravilane


Marshall Imobiliare - Vanzari terenuri intravilane

Caracteristici

Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 2.89mp situat in mun. Ploiești. Aleea Nalbei, nr.2. bl.20, sc.D. parter, ap.64. Jud Prahova.


Suprafața teren Front stradal.

Nr. fronturi-


1 700 mp

27 61 m

1


Lățime drum acces:— înclinație teren:

Tip teren:            construcții

Clasificare teren:    intravilan

Construcție pe teren:Nu Suprafața construită: —
o Specificații


Modificat la: 24/06/2011


Utilități

• Utilitati in zona


Alte detalii zonă


o Amenajare străzi: asfaltate

•   Mijioace de transport

«    Iluminat stradai


hnni'/wu u. imobiliare.ro< animi X21.X 1305 r


Tipărește Salvează anunț

* Date agenție/agent

EUGENIA AXINTE

Sales DirectorMARSHALL IMOBILIARE

Ploiești, str. Gheorghe Doja, bl. 34A1, et. 1. ap www, marshal l-imobi i i arc. r o uwAv.imobiliarc.ro/marshallimobiliarc