Hotărârea nr. 456/2011

Hotararea nr. 456 privind darea in folosinta gratuita catre Fundatia Romana pentru Ocrotirea Batranilor si Copiilor a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Ploiesti, str. G-ral. Vasile Milea nr. 1, bl. A7, subsol

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 456 privind darea în folosință gratuită către Fundația Română pentru Ocrotirea Bătrânilor și Copiilor a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. G-ral. Vasile Milea nr. 1, bl. A7, subsol

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar Cristian Dumitru si a domnilor Consilieri Gheorghe Adina, Popovici Elisabeta, Sicoie Florin, Ionescu Gabriel si Mateescu Marius și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu cu privire la darea în folosință gratuită către Fundația Română pentru Ocrotirea Bătrânilor și Copiilor a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. G-ral Vasile Milea nr. 1, bl. A7, subsol;

Având în vedere prevederile art. 49, alin. 1, lit. a din Ordonanța Guvernului României nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând procesul verbal al Comisiei de specialitate a Consiliului Local pentru analizarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință încheiat în data de 10.10.2011;

A

In temeiul art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă darea în folosință gratuită a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. G-ral Vasile Milea nr. 1, bl. A7, subsol, în suprafața de 207,55 mp, către Fundația Română pentru Ocrotirea Bătrânilor și Copiilor, cu destinația de sediu, club al bătrânilor și activități destinate copiilor.

Contractul de comodat (împrumut de folosință) va fi încheiat cu Fundația Română pentru Ocrotirea Bătrânilor și Copiilor pe o perioadă de 1 (un) an, cu drept de prelungire.

A

Art. 2 - împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de comodat (împrumut de folosință), în condițiile prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2011


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită către pentru Ocrotirea Bătrânilor și Copiilor a spațiului cu altă destinație

locuință situat în Ploiești, str. G-ral Vasile Milea nr. 1, bl. A7, subsol

Potrivit prevederilor art. 119 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, constituie patrimoniu al unității administrativ - teritoriale bunurile mobile și imobile care aparțin domeniului public al unității administrativ-teritoriale, domeniului privat al acesteia, precum și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial.

Prin scrisorile nr. 14739/25.08.2010 si nr. 16768/12.09.2011 înregistrate la Municipiul Ploiești, Fundația Română pentru Ocrotirea Bătrânilor și Copiilor a solicitat acordarea spațiului situat la subsolul blocului din str. G-ral Vasile Milea nr. 1, bl. A7 pentru destinația de sediu si clubul bătrânilor, precum si pentru desfasurarea unor activitati dedicate copiilor.

Fundația Romana pentru Ocrotirea Bătrânilor si Copiilor este o organizație cu personalitate juridica, apolitica, independenta, ce reunește pe baza liberului consimtamant persoane fizice (femei si barbati) care inteleg sa militeze pentru ameliorarea condițiilor de trai si viata a bătrânilor cu venituri mici, a copiilor orfani, a familiilor cu copii multi si a copiilor străzii.

Prin Sentința Civila nr. 341/1992 pronunțata de Judecătoria Sectorului 1 București s-a admis cererea de înscriere ca persoana juridica a Fundației Romane pentru Ocrotirea Bătrânilor si acordarea personalității juridice a acestei fundații. Ulterior prin încheierea din data de 17.09.1993 pronunțata de Judecătoria Sectorului 1 București s-a admis cererea Fundației Romane pentru Ocrotirea Bătrânilor in sensul modificării denumirii fundației in Fundația Romana pentru Ocrotirea Bătrânilor si Copiilor si de lărgirea obiectului de activitate al fundației.

Obiectul principal al fundației este ocrotirea bătrânilor insingurati, nevoiași, bolnavi. De asemenea, pentru copiii străzii fundația va avea preocupări privind:

  • -  propuneri de mijloace adecvate pentru combaterea acestui fenomen si analiza minuțioasa a factorilor ce-1 determina ;

  • -  atragerea copiilor străzii asigurând un sistem de servicii sociale, materiale, medicale, spirituale si educaționale ;

  • -  contactul zilnic si chiar unele programe comune : copiii străzii, batranii insingurati;

  • -  regăsirea familiilor pentru a-i pune in legătură cu părinții lor - redati familiei;

  • -  folosirea tuturor metodelor pentru integrarea sociala a copiilor străzii si cultivarea treptata de responsabilitate a lor in societate ;

  • -  selectarea acestora in funcție de aptitudini, mediul din care provin, motive, starea de sanatate , varsta, dirijarea si orientarea cu sprijinul organelor in drept, in funcție de cele menționate.

Fundația militează pentru sprijinirea bătrânilor cu venituri mici si foarte mici, ridicarea moralului celor insingurati si corelarea legislației romane cu legislația internaționala pentru ameliorarea condițiilor de trai si viata a acestora.

Conform art. 124 din Legea administrației publice locale nr., 2J5/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliile locale) pot da în folosință gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile și imobile proprietate publică sau privată locală, persoanelor juridice tară scop lucrativ, care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.

Având în vedere prevederile art. 49, alin. 1, lit. a din Ordonanța Guvernului României nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, conform carora autoritatile administrației publice locale vor sprijini persoanele juridice pentru punerea la dispoziția acestora, in funcție de posibilități, a unor spatii pentru sedii, in condițiile legii, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Fundația Română pentru Ocrotirea Bătrânilor și Copiilor a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. G-ral Vasile Milea nr. 1, bl. A7, subsol

Corespunzător competențelor ce le revin cu privire la administrarea și gestionarea domeniului public și privat al localităților, consiliile locale pot da în folosință gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile și imobile proprietate publică sau privată locală, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice, conform art. 124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Prin scrisorile nr. 14739/25.08.2010 si nr. 16768/12.09.2011 înregistrate la Municipiul Ploiești, Fundația Română pentru Ocrotirea Bătrânilor și Copiilor solicită acordarea spațiului din str. G-ral V. Milea nr. 1, bl. A7 pentru destinația de sediu si clubul bătrânilor, precum si pentru desfasurarea unor activitati dedicate copiilor.

Spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. G-ral Vasile Milea nr. 1, bl. A7 (care a fost detinut de Fundația Pensionarilor Romani) face parte din domeniul privat al municipiului Ploiești, este construit din fondurile statului, fiind liber la această dată.

Suprafața spațiului solicitat (care a fost detinut de Fundația Pensionarilor Romani) este de 207,55 mp si face parte din subsolul spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. G-ral Vasile Milea nr. 1, bl. A7 (încăperile 1 si 2) si parțial din parterul spațiului (respectiv accesul format din incaperea 1 si o suprafața de 9,63 mp din incaperea 2). Accesul in spațiu se face din spatele blocului A7 situat in str. G-ral Vasile Milea nr. 1.

Solicitarea Fundației Române pentru Ocrotirea Bătrânilor și Copiilor a fost analizata in cadrul Comisiei pentru analizarea si repartizarea spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința a Consiliului Local al Municipiului Ploiești in ședința din data de 10.10.2011 care a hotarat sa avizeze favorabil atribuirea spațiului din str. G-ral V. Milea nr. 1, bl. A7 subsol, sens in care va fi initiat un proiect de hotarare spre aprobare Consiliului local pentru atribuirea in folosința gratuita a spațiului pe o durata de l(un) an, cu drept de prelungire.

Obiectul principal al fundației este ocrotirea bătrânilor însingurați, nevoiași, bolnavi. De asemenea, pentru copiii străzii fundația va avea preocupări privind :

- propuneri de mijloace adecvate pentru combaterea acestui fenomen si analiza minuțioasa a factorilor ce-1 determina ;

  • -  atragerea copiilor străzii asigurând un sistem de servicii Sociale, materiale, medicale, spirituale si educaționale ;

  • -  contactul zilnic si chiar unele programe comune : copiii străzii, batranii

insingurati;

- regăsirea familiilor pentru a-i pune in legătură cu părinții lor - redăti

familiei;


  • -  folosirea tuturor metodelor pentru integrarea sociala a copiilor străzii si cultivarea treptata de responsabilitate a lor in societate ;

  • -  selectarea acestora in funcție de aptitudini, mediul din care provin, motive, starea de sanatate , varsta, dirijarea si orientarea cu sprijinul organelor in drept, in funcție de cele menționate.

Fundația militează pentru sprijinirea bătrânilor cu venituri mici si foarte mici, ridicarea moralului celor insingurati si corelarea legislației romane cu legislația internaționala pentru ameliorarea condițiilor de trai si viata a acestora.

DIRECTOg/EXEC

Florin Petrache


XECUTIV,


SEF SERVICIU, Viorica Pătrașcu


VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV, Simona Albu

DIRECȚIA

MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV, Cristina Vlaicuîntocmit:

Toma Georgeta Daniela


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Fundația Română pentru Ocrotirea Bătrânilor și Copiilor a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. G-ral Vasile Milea nr. 1, bl. A7, subsol

și a emis:

.n

PREȘEDINT] Bolocan IuliaSECRETAR,

ValentnrMarcu

F

Data:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 5

COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAM AȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuit către Fundația Română pentru Ocrotirea Bătrânilor și Copiilor a spațiului cu alt destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. G-ral Vasile Milea nr. 1, bl. A' subsol

și a emis:

# W

PREȘ Sava-Mih


ȘEDINȚE, ihai Nicolescu


SECRETAR,


Puiu Neagu