Hotărârea nr. 455/2011

Hotararea nr. 455 privind darea in folosinta gratuita catre Asociatia Habitat for Humanity Romania a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Ploiesti, str. Panselei nr. 5-7

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 455 privind darea în folosință gratuită către Asociația Habitat for Humanity România a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. Panselei nr. 5-7

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor Consilieri Adina Gheorghe, Florin Sicoie, Elisabeta Popovici, Gabriel Ionescu, Marius Mateescu și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu cu privire la darea în folosință gratuită către Asociația Habitat for Humanity România a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. Panselei nr. 5-7;

A.

In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 207/28.06.2011, respectiv a Protocolului de colaborare nr. 3110/04.07.2011 încheiat între Municipiul Ploiești și Asociația Habitat for Humanity România;

Luând act de prevederile art. 49 alin. 1, lit. a) din Ordonanța Guvernului României nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare ;

Văzând procesul verbal al Comisiei pentru analizarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință a Consiliului Local, încheiat în ședința din data de 10.10.2011;

In temeiul art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă darea în folosință gratuită a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. Panselei nr. 5-7, et. 2 cu suprafața utilă de 43,45 mp., către Asociația Habitat for Humanity România pentru sediu operațional in vederea desfășurării activitatii, pe o perioadă de 1 (un) an, cu drept de prelungire, dar nu mai mult decât durata Protocolului de colaborare nr. 3110/04.07.2011 incheiat intre Municipiul Ploiești și Asociația Habitat for Humanity România.

Art. 2 - împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de comodat (împrumut de folosință) intre Municipiul Ploiești și Asociația Habitat for Humanity România, în condițiile prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.


Dată în Ploiești, astăzi, 31 octomb


Președinte de Valenfîh Marcu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIEXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită Asociația Habitat for Humanity România a spațiului cu altă decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. Panselei nr. 5-7

Potrivit prevederilor art. 119 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, constituie patrimoniu al unității administrativ - teritoriale bunurile mobile și imobile care aparțin domeniului public al unității administrativ teritoriale, domeniului privat al acesteia, precum și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 207/28.06.2011 s-a aprobat darea in folosința gratuita către Asociația Habitat for Humanity Romania a terenului proprietatea municipiului Ploiești situat in Ploiești, str. Ghighiului nr. 2, T36 , P A 495/81, lot 101, in suprafața de 1870,46 mp, pe o perioada de 3 ani, cu drept de prelungire, in vederea construirii primelor 12 unitati locative pentru persoane cu condiții dificile de locuit, fiind aprobat totodată si Protocolul de colaborare intre Municipiul Ploiești si Asociația Habitat for Humanity Romania.

Potrivit art. 2.1, lit. g) din Protocolul de colaborare nr. 3110/04.07.2011, Municipiul Ploiești are obligația sa pună la dispoziția Asociației Habitat for Humanity Romania un spațiu pentru sediu operațional in Ploiești in vederea desfășurării activitatii.

La acest moment este liber spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Panselei nr. 5-7, et. 2 cu o suprafața utila de 43,45 mp.

Prin Hotararea Guvernului nr. 1459/2008 Asociația Habitat for Humanity Romania a fost recunoscuta ca fiind de utilitate publica.

Conform art. 124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliile locale pot da în folosință gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile și imobile proprietate publică sau privată locală, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.

Având in vedere cele prezentate, vă supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

VICEPRIMAR,

Dumitru Cristian

CONSILIERI LOCALI: Gheorghe Adina Popovici Elisabeta Sicoie Florin Ionescu Gabriel Mateescu Marius


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


r/Wa

i

VICEPRIMAR,V<A

Cristian                 -v- rv

--C===Z5>^         u


RAPORT DE SPECIALITATE’


la proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Asociația Habitat for Humanity România a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. Panselei nr. 5-7

Corespunzător competențelor ce le revin cu privire la administrarea și gestionarea domeniului public și privat al localităților, consiliile locale pot da în folosință gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile și imobile proprietate publică sau privată locală, persoanelor juridice tară scop lucrativ, care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice, conform art. 124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările ulterioare.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 207/28.06.2011 s-a aprobat darea in folosința gratuita către Asociația Habitat for Humanity Romania a terenului proprietatea municipiului Ploiești situat in Ploiești, str. Ghighiului nr. 2, T36 , P A 495/81, lot 101, in suprafața de 1870,46 mp, pe o perioada de 3 ani, cu drept de prelungire, in vederea construirii primelor 12 unitati locative pentru persoane cu condiții dificile de locuit, fiind aprobat totodată si Protocolul de colaborare intre Municipiul Ploiești si Asociația Habitat for Humanity Romania.

Potrivit art. 2.1, lit. g) din Protocolul de colaborare nr. 3110/04.07.2011, Municipiul Ploiești are obligația sa pună la dispoziția Asociației Habitat for Humanity Romania un spațiu pentru sediu operațional in Ploiești in vederea desfășurării activitatii.

La acest moment este liber spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Panselei nr. 5-7, et. 2. Spațiul situat in Ploiești, str. Panselei nr. 5-7, et. 2 are o suprafața utila de 43,45 mp si a fost detinut in baza unui contract de închiriere de către Asociația Alianța Civica. La data de 04.05.2011 spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Panselei nr. 5-7 a fost predat pe baza de proces verbal de predare-primire către Municipiul Ploiești.

In ședința din data de -10.10.2011, Comisia pentru analizarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință a Consiliului Local al Municipiului Ploiești a propus repartizarea spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Panselei nr. 5-7 către Asociația Habitat for Humanity România.


DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR EXE TIV,         SEF SERVICIU,

Viorica Patrascu

VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE


/MfZ/

1 DIRECȚIA MANAGEMENT

PUBLICAI, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV, Simona Albu

FIN ANCIAR-CONT ABIL, CONTRACTE

DIRECTOR EXECUTIV, Cristina Vlaicu


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA PENTRU ANALIZAREA SI REPARTIZAREA SPATIILOR CU ALTA DESTINAȚIE DECÂT ACEEA DE LOCUINȚA


PROCES VERBAL

încheiat in ședința comisiei pentru analizarea si repartizarea spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința din data de 10.10.2011

La ședința participa domnii consilieri Gheorghe Adina, Florin Sicoie, Elisabeta Popovici, Gabriel lonescu, Marius Mateescu

PRELUNGIRI CONTRACTE

1. S.C. CLINICA MEDICALA HIPOCRAT 2000 S.R.L. - solicita prelungirea contractului de asociere pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, B-dul Independentei nr. 14. Obiectul contractului il constituie asocierea Municipiului Ploiești cu S.C. Clinica Medicala Hipocrat 2000 S.R.L. fara a constitui o noua persoana juridica, pentru realizarea in comun a unor activitati cu caracter medical de utilitate publica pentru Municipiul Ploiești in spațiul cu destinația de laborator radiologie si imagistica medicala situat in Ploiești, B-dul Independentei nr. 14 - parter. Contractul de asociere nr. 22181/26.10.2009 a fost încheiat pe o durata de 2 ani, cu drept de prelungire. Conform prevederilor contractului de asociere nr. 22181/26.10.2009, S.C. Clinica Medicala Hipocrat 2000 S.R.L. are obligația sa efectueze lunar, in mod gratuit, setul de 4 analize medicale pentru 100 de pensionari din Municipiul Ploiești aflati in evidenta Administrației Servicii Sociale Comunitare. La art. 1.2 din contractul de asociere 22181/26.10.2009 este stipulat faptul ca aportul Clinicii Medicale Hipocrat 2000 S.R.L. consta in:

efectuarea lunar, in mod gratuit a setului de 4 analize medicale pentru 100 de pensionari din Municipiul Ploiești aflati in evidenta Administrației Servicii Sociale Comunitare. Acest set cuprinde următoarele analize:

 • - hemoleucograma - 12,67RON

 • - glicemie - 5,19 RON;

 • - colesterol - 7,83 RON

 • - examen sumar urina - 7,83RON

S.C. Clinica Medicala Hipocrat 2000 S.R.L. a efectuat in perioada 15 octombrie 2009 -15 septembrie 2011 (23 de luni) analize medicale pentru un număr de 2155 de pensionari. Menționam ca pentru diferența de 145 de seturi de analize neefectuate, in data de 20.09.2011 s-au predat de către S.C. Clinica Medicala Hipocrat 2000 S.R.L. către A.S.S.C. un număr de 145 de taloane reprezentând diferența de pensionari care beneficiază de analize.

Termenul contractului de asociere va expira la data de 25.10.2011. . Cerere nr. 15436/26.08,2011^ ,     .

ț cui ;
3. Tehnician dentar Radu llioara Mioara Adriana - solicita pana la sfârșitul anului funcționarea in spațiul cu destinația de laborator tehnica dentara situat in Ploiești, strada Andrei Muresanu nr.56,et.3.

Prin adresa nr.59699/2011 Casa Județeană de Pensii Prahova comunica faptul ca doamna Radu Jlioara Mioara figurează in evidente ca fiind pensionar pentru limita de varsta.

Potrivit art.8.1. lit. h) din contractul de concesiune nr.24025/21.12.2007 incheiat intre Municipiul Ploiești si C.M.I. Tehnician dentar Radu llioara Mioara “prezentul contract de concesiune inceteaza in cazul pensionarii concesionarului”. Ca atare, doamna Radu llioara Mioara a fost notificata prin adresa nr.113/23.08.2011 in temeiul art.8.1. lit. h) din contractul

4. Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 207/28.06.2011 s-a aprobat Protocolul de colaborare nr. 3110/04.07.2011 intre Municipiul Ploiești si Asociația

Habitat for Humanity Romania.

Conform Protocolului de colaborare nr. 3110/04.07.2011, scopul colaborării dintre Municipiul Ploiești si Asociația Habitat for Humanity Romania il constituie asistarea persoanelor cu condiții dificile de locuit, afectate de lipsa unei locuințe, prin construirea de locuințe noi(model unifamilial, duplex sau cvadruplex) pentru familii in mare nevoie de locuire pe terenuri apartinand Municipiului Ploiești. Municipiul Ploiești pune la dispoziția Asociației Habitat for Humanity Romania cu titlu de folosința gratuita terenul proprietatea municipiului Ploiești apartinand domeniului privat situat in Ploiești, str. Ghighiului nr. 2, T36, P A 495/81, lot 101, in suprafața de 1870,46 mp .

9. Asociația Revoluționarilor 1989 Ploiești - isi exprima dezacordul fata de cererile unor anumiti revoluționari din Județul Prahova privind acordarea unor spatii comerciale de către Primăria Ploiești, in baza Legii nr.341/2004.

' /* ' **

''tec*/'

/ . /


10. Situația solicitărilor de spatii cu alta destinație decât aceea de locuința asociații, fundații, partide politie, alte instituții - stadiul completării dosarelor - anexa .

4                                        <&t£c/<fa4

Clif         cteGheorghe Adina Gabriel lonescu. Florin Sicoie Elisabeta PopoviciPROTOCOL DE COLABORARE Klt.J încheiat astazi               _______

In baza Hotărârii nr. ^0^- /AoG.2oH a Consiliului Local al municipiului Ploiești s-a incheiat prezentul protocol de colaborare

I. PĂRȚILE PREZENTULUI PROTOCOL

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, prin Consiliul Local, cu sediul in Ploiești, B-dul Republicii nr. 2, in calitate de proprietar, reprezentat prin domnul Primar Andrei Liviu Volosevici, pe de o parte

si

ASOCIAȚIA HABITAT FOR HUMANIȚY ROMANIA cu sediul in MC                               2 ^ M&Jgtb&Tl , C.U.I. 15391896, reprezentata

legal prin             cLTbW > in calitate de^^w îgvFCDfiU pe de alta parte

H. OBIECTUL PROTOCOLULUI

Art. 1 - Scopul colaborării

Scopul colaborării dintre Municipiul Ploiești si Asociația Habitat for Humanity Romania il constituie asistarea persoanelor cu condiții dificile de locuit, afectate de lipsa unei locuințe, prin construirea de locuințe noi (model unifamilial, duplex sau cvadruplex) pentru familii in mare nevoie de locuire pe terenuri apartinand municipiului Ploiești.

Construirea de către Asociația Habitat for Humanity Romania a primelor 12 unitati locative pentru persoanele cu condiții dificile de locuit se va realiza in 3 cvadruplexuri pe terenul proprietatea municipiului Ploiești apartinand domeniului privat, situat în Ploiești, Ghighiului nr. 2, T 36, P A 495/81, lot 101, în suprafață de 1870,46 mp.

Un element important al programului Habitat este dezvoltarea vizibila a conceptului de voluntariat si implicarea personala a tuturor membrilor comunității.

Selecția familiilor va fi făcută de către o Comisie mixta formata din reprezentanți ai Consiliului Local al municipiului Ploiești si reprezentanți ai Asociației Habitat for Humanity Romania.

Comisia mixta constituita din reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Ploiești si reprezentanții Asociației Habitat for Humanity România va stabili criteriile de atribuire a unităților locative și de selectare a beneficiarilor locuințelor. Acestea vor constitui obiectul unui Regulament ce va fi întocmit de către Comisie si supus ulterior aprobării Asociației Habitat for Humanity România si Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Art. 2 - Drepturile si obligațiile pârtilor


2.1 - Obligațiile Municipiului Ploiești

 • a)   sa pună la dispoziția Asociației Habitat for Humanity Rom folosința gratuita terenul proprietatea municipiului Ploiești apartinan privat, situat în Ploiești, Ghighiului nr. 2, T 36, P A 495/81, lot 101, în suprafa 1870,46 mp. si sa încheie in acest sens procesul verbal de predare - primire;

 • b)    sa scoata din circuitul agricol terenul situat iii Ploiești, Ghighiului nr. 2, T 36, P A 495/81, lot 101 si sa suporte cheltuielile ocazionate cu aceasta;

 • c)    sa suporte cheltuielile ocazionate de lotizarea terenului situat in Ploiești, Ghighiului nr. 2, T 36, P A 495/81, lot 101, modalitatea de lotizare urmând sa fie stabilita de comun acord cu Asociația Habitat for Humanity 'România înainte de obținerea Autorizației de construire;

 • d)    sa asigure racordurile pentru utilitati, cu excepția racordurilor pentru

energie electrica si gaze, pana la limita de proprietate a terenului situat in Ploiești, Ghighiului nr. 2, T 36, P A 495/81, lot 101. Municipiul Ploiești sprijină Asociația Habitat for Humanity Romania in vederea asigurării racordurilor pentru energie electrica si gaze pana la limita de proprietate a terenului situat in Ploiești, Ghighiului nr. 2, T 36, PA 495/81, lot 101.              '

 • e)    sa sprijine Asociația Habitat for Humanity Romania in obținerea acordurilor si avizelor specificate prin certificatul de urbanism, in condițiile legii, si sa pună la dispoziția acesteia toate actele si documentele necesare pentru începerea execuției unităților locative;

 • f)    sa încheie contracte de vanzare - cumpărare pentru terenurile aferente unităților locative, cu beneficiarii locuințelor (care dețin dreptul de proprietate asupra acestora), după finalizarea lucrărilor de construire, concomitent cu vanzarea locuinței; Condițiile referitoare la vanzarea terenurilor aferente unităților locative vor fi stabilite

ulterior prin hotarare a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

 • g)   sa pună la dispoziția Asociației Habitat for Humanity Romania un spațiu pentru sediu operațional in Ploiești in vederea desfășurării activitatîi;

 • h)   sa nu stanjeneasca Asociația Habitat for Humanity Romania in exercitarea dreptului de folosința asupra terenului încredințat pentru perioada stabilita prin protocol;

 • i)    are dreptul sa controleze periodic modul cum este intretinuta si folosita de către Asociat locația, in sensul folosirii acesteia potrivit destinației sale si a scopului pentru care a fost încheiat protocolul.

2.2- Obligațiile Asociației Habitat for Humanity Romania

 • a)    sa prezinte, înainte de încheierea procesului verbal de predare - primire a terenului, conceptul proiectului insotit de devizul general care sa cuprindă toate costurile aferente, indiferent de finanțator;

 • b)    sa construiască primele 12 unitati locative pentru persoanele cu condiții dificile de locuit selectate de către Comisia special constituita in acest sens, pe terenul proprietatea municipiului Ploiești apartinand domeniului privat, situat în Ploiești, Ghighiului nr. 2, T 36, P A 495/81, lot 101, în suprafață de 1870,46 mp. pe baza autorizației de construire si cu cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, si sa încheie contracte de vanzare - cumpărare cu beneficiarii unităților locative după finalizarea lucrărilor de construire.

  Cu 5 (cinci) zile lucratoare inainte de vanzarea locuințelor, Asocjh^ffeft^^for Humanity Romania are obligația sa notifice Municipiul Ploiești in           '

  contractelor de vanzare - cumpărare asupra terenului. .              ih||

  • c)    sa prezinte toate documentele necesare in vederea scoSt^ agricol a terenului situat in Ploiești, Ghighiului nr. 2, T 36, P A 495/fe$^ efectueze orice alte operațiuni cadastrale necesare emiterii autorizației de châ

  • d)sa obțină autorizația de construire in termen de maxim 6 luni de la data incheierii procesului verbal de predare - primire a terenului si sa finalizeze lucrările de construire in termenul prevăzut prin autorizația de construire si cu respectarea acesteia;

In cazul in care in termen de 6 luni de la Încheierea procesului verbal de predare -primire a terenului autorizația de construire nu este obtinuta sau in cazul in care lucrările de construire nu sunt finalizate in termenul prevăzut in autorizația de construire, protooolul inceteaza de drept, fara notificare prealabila, fara intervenția instanțelor de judecata, fara punerea in intarziere si fara nici o formalitate prealabila, construcțiile realizate pana la acel moment intrând de drept in-proprietatea privata a Municipiului -Ploiești, fara nicio despăgubire către Asociația Habitat for Humanity Romania;

 • e)    sa efectueze- lucrări privind amenajarea si intretinerea terenului corespunzător destinației, pe cheltuiala proprie a asociației, fara pretenții de recuperare a cheltuielilor efectuate in acest seris, cu ' obținerea tuturor avizelor si autorizațiilor prevăzute de legislația in vigoare;

 • f)    sa declare prezentul contract la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești si sa achite in conformitate cu prevederile Codului fiscal taxa (stabilita in condiții similare impozitului) pe teren, precum si orice alte obligații către bugetul local, prevăzute de lege.

* * 1

 • g)    sa instiinteze in maxim 24 de ore Municipiul Ploiești despre orice acțiune a unei terte persoane care ii tulbura folosința;

 • h)    sa folosească terenul numai potrivit destinației sale si a scopului pentru care a fost incheiat protocolul si sa nu depaseasca suprafața de teren ce face obiectul prezentului protocol;

 • i)    sa respecte amplasamentul, suprafața, tipul de amenajare si tipul de activitate aprobate;

 • j)    sa răspundă de menținerea curățeniei, igienei si ordinii pe suprafața ocupata efectiv si in jurul acesteia;

 • k)    sa incheie contracte pentru prestarea serviciului de ridicare a deșeurilor- cu operatorul serviciului public selectat de autoritatea administrației publice a municipiului Ploiești;

 • l)     sa nu creeze disconfort pentru unitățile care isi desfasoara activitatea in vecinătatea amplasamentului;

 • m)   utilizarea terenului se va realiza in condițiile obținerii tuturor avizelor de funcționare si autorizațiilor prevăzute de legislația in vigoare care cad in sarcina exclusiva a solicitantului.

Art. 3 - Durata protocolului

Durata colaborării este de 3 ani de la data incheierii prezentului protocol, cu posibilitate de prelungire, conform prevederilor legale in vigoare.

HI. SUBLOCATIUNEA SI ÎNCHIRIEREA


Art. 4. Sunt strict interzise cesiunea protocolului, subinchjț parte a terenului care face obiectul protocolului precum si orice alt: asociere, colaborare etc pe terenul atribuit in folosința gratuita ca for Humanity Romania.

IV. ÎNCETAREA protocolului

Art. 5. Protocolul inceteaza prin:

 • - expirarea termenului prevăzut in protocol;

 • - acordul de voința, exprimat in scris, al pârtilor, cu un preaviz de 15 zile calendaristice;

 • - desființarea titlului proprietarului; Municipiul Ploiești nu este răspunzător de schimbarea regimului juridic al terenului ca urmare a unor reglementari legale adoptate după semnarea prezentului contract sau ca urmare a unor procese de revendicare, Asociația Habitat for Humanity Romania. nefiind in drept sa pretindă nici un fel de despăgubiri de la Municipiul Ploiești si nici atribuirea unui alt teren;

 • - prin reziliere, in caz de nerespectare a obligațiilor asumate de către parti;

 • - inceteaza de drept când interesul public impune acest lucru.'

V. RĂSPUNDEREA

Art 6. - Pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul protocol, partea in culpa datoreaza celeilalte parti daune. Daunele se vor determina in funcție de prejudiciul produs. Prejudiciul va fi evaluat printr-o expertiza tehnica.

Art 7. - Pact comisoriu expres:

In caz de neexecutare, prezentul protocol se considera desființat de drept la solicitarea Municipiului Ploiești, fara punere in intarziere si fara nici o formalitate prealabila in cazul in care Asociația Habitat for Humanity Romania nu-si executa obligațiile prevăzute.

Prin urmare rezilierea intervine de drept, de indata ce a expirat termenul de executare, fara a fi necesara notificarea, construcțiile realizate pana la acel moment intrând de drept in proprietatea privata a Municipiului Ploiești, fara nicio despăgubire către Asociația Habitat for Humanity Romania.

Art. 8. - Nicio parte nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea necorespunzatoare, total sau parțial, a oricărei obligații, care ii revine in baza acestui protocol, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației a fost cauzata de forța majora, asa cum este definita de lege, cu condiția notificării in termen de. 10 zile de la producerea evenimentului.

VI. DISPOZITH FINALE

Art 9. - Modificarea protocolului se poate faGe in limitele legislației romane, cu acordul pârtilor, prin act adițional, care face parte integranta din prezentul protocol; excepție fac legi, hotarari de Guvern, ordonanțe, hotarari ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești ale căror prevederi sunt imperative si operează de drept.


Art. 10. - Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu a&g fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor|-f|către instanțele de judecata competente.

Prezentul protocol produce efecte de la data incheierii acestuia.

Acest protocol a fost incheiat in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte, astazi <0^0^.

Municipiul

P

Andrei LiPLOIEȘ^*


SECRETAR,

Oana Cristina Iac

0


Asociația Habitat for Humanity Romania


Direcția de Gestiune Patrimoniu


DIRECTORTEXEC


Florin feeDirecția Management Fin DIRECTOR

CristinaContabil, Contracte


Direcția Administrație Publica,’Juridic Contencios Achiziții Publice, Contracte DIRECTOR EXECUTIV,

1 SimonaAlbu
PROCES VERBAL

de predare - primire al terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Ploiești, in suprafața de 1.870,46 m.p. situat în Ploiești, str. Ghighiului nr. 2, T 36, P A 495/81, lot 101 in vederea construirii a 12 unitati locative, realizate in 3 cvadruplexuri, pentru persoanele cu condiții dificile de locuit.

în baza Protocolului de colaborare înregistrat la nr. 3110/08.08.2011 se încheie prezentul proces verbal de predare — primire între Municipiul Ploiești prin Direcția de Gestiune Patrimoniu, Serviciul Valorificare Patrimoniu, Contracte prin reprezentantul său Carmen - Daniela Bucur, care predă și Asociația Habitat for Humanity Romania prin reprezentantul său Emil Olteanu - Director Executiv, care primește suprafața de teren situată în Municipiul Ploiești, str. Ghighiului nr. 2, T 36, P A 495/81, lot 101 în suprafață de 1.870,46 m.p. in vederea construirii a 12 unitati locative, realizate in 3 cvadruplexuri, pentru persoanele cu condiții dificile de locuit.

Acest proces verbal de predare - primire s-a încheiat astăzi, 08.08.2011 în dublu exemplar, din care unul a fost predat Asociației Habitat for Humanity Romania.

Am predat, Municipiul Ploiești,

Asociî
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Asociația Habitat for Humanity România a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. Panselei nr. 5-7

și a emis:
SECRETAR,

Valentin Marcu
Data: