Hotărârea nr. 454/2011

Hotararea nr. 454 privind includerea unor locuinţe din fondul locativ al municipiului Ploieşti în fondul de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează să fie evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari şi repartizarea unor locuinţe din acest fond conform prevederilor legale

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 454

privind includerea unor locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea unor locuințe din acest fond conform prevederilor legale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri Nicolescu Sava Mihai, Neagu Puiu Daniel, Șuga Nicolae, Tincu Marin, Raportul comun de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu și al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare precum și procesul verbal din 20.09.2011, al Comisiei pentru protecție și asistentă socială, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații prin care se propune repartizarea unor locuințe pentru chiriașii evacuați sau care urmează să fie evacuați din casele restituite foștilor proprietari;

Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996, Legea locuinței, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței;

în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuință, aprobată prin Legea nr.241/2001 și Hotărârii de Guvern nr. 310/2007 privind actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spațiile cu destinația de locuință aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale ale acestuia;

A,                                  t

In conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 68/13.09.2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor de locuințe prin programe la nivel național, aprobata prin Legea nr. 515/2006;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 452/2010 privind aprobarea listelor de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei de prioritate pentru locuințe sociale;

în baza Ordonanței de Urgență nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, aprobata prin Legea nr. 84/2008 cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin (5) lit.”a” și alin (6) lit.”a”, pot. 17 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă includerea în fondul de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari a unor unităti locative identificate în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă trecerea din domeniul privat al municipiului Ploiești în domeniul public al Municipiului Ploiești, a unităților locative identificate în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3 (1) Aprobă repartizarea unor spații cu destinația de locuință persoanelor îndreptățite conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Persoanele îndreptățite au obligația ca, în termen de 15 zile de la aducerea la cunoștință a prezentei hotărâri, să se prezinte în vederea semnării contractelor de închiriere.

A.

Art. 4. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractele de închiriere, în baza repartițiilor emise.

Art. 5. Direcția de Gestiune Patrimoniu si Administrația Serviciilor Sociale Comunitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2011Contrasemnează Secret Oana Cristina Iac

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI CONSILIUL LOCAL AL DIRECȚIA DE GESTIUNE         MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PATRIMONIU           ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR

SOCIALE COMUNITARE

AVIZAT

RAPORT DE SPECIALITATE

privind includerea unor locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești in fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari si repartizarea unor locuințe din acest fond conform prevederilor legale

In exercitarea atribuțiilor stabilite la art.36 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare Consiliul local asigură potrivit competențelor sale si in condițiile legii cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale si celelalte unitati locative aflate in administrarea sa.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 452/2010 s-a aprobat lista cu ordinea de prioritate pentru repartizarea locuințelor chiriașilor evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, întocmită potrivit criteriilor aprobate prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 289/2009;

In baza art.l lit. „a” din Ordonanța de Urgență nr. 68/13.09.2006 fondul de locuințe destinat închirierii către chiriașii evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din

9

locuințele retrocedate foștilor proprietari se va constitui și prin redistribuirea cu prioritate a unor locuințe din fondul destinat închirierii, aflate in proprietatea unităților adminstrativ teritoriale si devenite vacante pe perioada exploatării.

Potrivit prevederilor Legii nr. 114/1996- legea locuinței- și a Hotărârii de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii locuinței, locuințele se repartizează de către Consiliul Local.

Ordonanța de Urgentă nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari prevede ca închirierea si administrarea locuințelor urmează regimul stabilit prin Legea nr.l 14/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar stabilirea chiriei nominale se face cu respectarea prevederilor cap.III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/1999 coroborată cu prevederile art.31, 32, 44 si 45 din Legea nr.l 14/1996 republicată, la propunerea primarului cu aprobarea consiliului local, urmând ca nivelul chiriei pe care o vor plăti beneficiarii repartițiilor sa se stabilească odata cu Încheierea contractelor de închiriere.

în evidența Serviciului Evidență și Administrare Fond Locativ se află 10 unitati locative. Dintre acestea, 8 sunt incluse in fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, iar 2 au fost eliberate pe parcursul exploatării si potrivit legislației in vigoare vor fi incluse in acest fond. In vederea repartizării acestora, Comisia pentru protecție si asistenta sociala, ordine publica, respectarea drepturilor si libertăților cetatenesti, petitii si reclamatii s-a Întrunit in data de 20.09.2011 si a făcut următoarele propuneri de repartizare:

  • 1. Repartizarea către doamna Gheorghiu Maria care se afla la poziția 2 in lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse dintr-o persoana, anexa la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 452/2010, a spațiului situat in str. B.P. Hasdeu nr. 26, format din una camera in suprafața de 11,96 mp, dependințe in folosința exclusiva in suprafața de 11,85 m.p. si cota indiviza de teren curte in suprafața de 36,36 m.p. Spațiul a devenit liber prin preluarea pe cale administrativa ca urmare a părăsirii acestuia de către chiriașa Iliescu Tatiana care a fost actionata in instanța de judecata privind evacuarea din spațiu.

Doamna Gheorghiu Maria are dosar depus in vederea obținerii unei locuințe inregistrat la nr. 36/05.05.2004. Din actele aflate la dosar rezulta ca doamna Gheorghiu Maria s-a născut la data de 19.07.1934, in comuna Dema, Județul Bihor. Petenta a locuit in imobilul situat in str. Ulierului nr. 4, imobil ce a fost restituit foștilor proprietari.

Veniturile familiei se compun din pensia doamnei Gheorghiu Maria in suma de 398 lei.

  • 2. Repartizarea către doamna Costeanu Maria care se afla la poziția 3 in lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse dintr-o persoana, anexa la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 452/2010, a spațiului situat in str.

Ulierului nr. 9, format din una camera in suprafața de 20,80 mp, dependințe in folosința exclusiva si comuna in suprafața de 36,19 m.p. Spațiul a devenit liber prin decesul fostei chiriașe Buzescu Elena.

Doamna Costeanu Maria are dosar depus in vederea obținerii unei locuințe Înregistrat la nr. 30608/12.10.2000. Din actele aflate la dosar rezulta ca doamna Costeanu Maria s-a născut la data de 09.08.1952, in comuna Aroneanu, Județul Iași. Petenta locuiește in imobilul situat in str. Rahovei nr. 18, imobil ce a fost restituit foștilor proprietari.

Veniturile familiei se compun din pensia doamnei Costeanu Maria in suma de 760 lei.

  • 3. Repartizarea către doamna Ciufu Elena care se afla la poziția 7 in lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane, anexa la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 452/2010, a spațiului situat in str. Amauti nr. 2, T16, ap. 1, format din una camera in suprafața de 18,06 mp, dependințe in folosința exclusiva in suprafața de 25,67 m.p. Spațiul a devenit liber prin decesul fostei chiriașe Aldescu Eugenia Julieta.

Doamna Ciufu Elena are dosar depus in vederea obținerii unei locuințe înregistrat la nr. 198909/17.09.2003. Din actele aflate la dosar rezulta ca doamna Ciufu Elena s-a născut la data de 26.01.1956, in Ploiești, Județul Prahova. Petenta a locuit împreuna cu soțul sau Ciufu Gheorghe si fiul Ciufu Mihaita in varsta de 21 ani, in imobilul situat in str. Ștefan cel Mare nr. 20, . imobil ce a fost restituit foștilor proprietari. Facem precizarea ca domnul Ciufu Mihaita declara in baza declarației notariale nr. 2643/2011, ca este cu acord sa nu mai figureze in contractul de inchiriere ce va fi încheiat intre municipiul Ploiești si doamna Ciufu Elena, mama sa.

Veniturile familiei se compun din pensia doamnei Ciufu Elena in suma de 539 lei, salariul domnului Ciufu Gheorghe in suma de 1.421 lei si salariul fiului Ciufu Mihaita in suma de 1.250 lei.

Conform Certificatului medical existent la dosar a reieșit ca domnul Ciufu Gheorghe este persoana cu handicap (grad accentuat - permanent).

  • 4. Repartizarea către domnul Petre Alexandru care se afla la poziția 8 in lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane, anexa la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 452/2010, a spațiului situat in str. Neagoe Basarab nr. 6, format din doua camere in suprafața de 32,23 mp, dependințe in folosința exclusiva si comuna in suprafața de 4,20 m.p. si cota indiviza de teren curte in suprafața de 72,49 m.p. Spațiul a devenit liber ca urmare a punerii in executare a Sentinței Civile nr. 7822/2009 pronunțata de Judecătoria Ploiești privind evacuarea din spațiu a fam. Zamfir.

Domnul Petre Alexandru are dosar depus in vederea obținerii unei locuințe înregistrat cu nr. 15/18.03.2004. Din actele depuse la dosar reiese ca domnul Petre Alexandru s-a născut la 22.11.1964 in com. Boldești, jud Prahova. Locuiește împreuna cu cei doi copii Petre Luminița născută la 22.02.1981 si Petre Ionut născut la 13.12.1982, in imobilul situat in Ploiești str. N.Lobacevski nr. 15, imobil restituit moștenitorilor foștilor proprietari. Titularul de dosar împreuna cu cei doi copii sunt salariati la SC “Rosal Grup” SRL, iar veniturile cumulate sunt in suma de 3.000 lei.

  • 5. Repartizarea către doamna Florea Daniela care se afla la poziția 9 in lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane, anexa la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 452/2010, a spațiului situat in str. Mihai Eminescu nr.2 2, bl. 5, ap. 24, format din una camera in suprafața de 19,84 mp, dependințe in folosința exclusiva si comuna in suprafața de 14,17 m.p. Spațiul a devenit liber prin decesul fostei chiriașe Ionescu Steliana.

Doamna Florea Daniela are dosar depus in vederea obținerii unei locuințe înregistrat la nr. 181/24.11.2004. Din actele aflate la dosar rezulta ca doamna Florea Daniela s-a născut la data de 21.12.1974, in Ploiești, Județul Prahova. Petenta a locuit împreuna cu fiul sau Florea Mihaita Andrei in varsta de 9 ani, in imobilul situat in str. Fortunei nr. 42, imobil ce a fost restituit foștilor proprietari.

Veniturile familiei se compun din salariul doamnei Florea Daniela in suma de 461 lei.

Conform Certificatului medical existent la dosar a reieșit ca fiul doamnei Florea Daniela este persoana cu handicap (gradul de handicap grav).

  • 6. Repartizarea către doamna Ticu Aurelia care se afla la poziția 10 in lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane, anexa la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 452/2010, a spațiului situat in str. Eroilor, bl. 14F, ap. 1, format din doua camere in suprafața de 26,85 mp, dependințe in folosința exclusiva si comuna in suprafața de 27,41 m.p. Spațiul a devenit liber prin mutarea locatarilor , in locuințele proprietate personala situate in str. Cibinului bloc A7, in urma finalizării activitatii de executare a lucrărilor de consolidare al tronsonului II al bolcului A7, str. Cibinului.

Doamna Ticu Aurelia are dosar depus in vederea obținerii unei locuințe înregistrat la nr. 483/17.05.2007. Din actele aflate la dosar rezulta ca doamna Ticu Aurelia s-a născut la data de 15.07.1964, in Ploiești, Județul Prahova. Petenta a locuit împreuna cu fiul sau Sirghe Iulian in varsta de 23 ani, in imobilul situat in str. I.L. Caragiale nr. 52, imobil ce a fost restituit foștilor proprietari.

Veniturile familiei se compun din salariul doamnei Ticu Aurelia in suma de 695 lei.

Conform Certificatului medical existent la dosar a reieșit ca doamna Ticu Aurelia este persoana cu handicap (gradul de handicap accentuat).

7 ' v

  • 7. Repartizarea către domnul Nastase Gabriel Vasile care se afla la poziția 11 in lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mavmulte pș^ane, anexa la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 452/201.gy a spațiului situat in str. Eroilor, bl. 14F, ap. 1, format din trei camere in suprafața de 42,^1 mp, dependințe in folosința exclusiva si comuna in suprafața de 22,87 m.p. Spațiul a devenit liber prin mutarea locatarilor , in locuințele proprietate personala situate in str. Cibinului bloc A7, in urma finalizării activitatii de executare a lucrărilor de consolidare al tronsonului II al bolcului A7, str. Cibinului.

Domnul Nastase Gabriel Vasile are dosar depus in vederea obținerii unei locuințe inregistrat la nr. 30685/07.11.2000. Din actele aflate la dosar rezulta ca domnul Nastase Gabriel Vasile s-a născut la data de 20.07.1967, in Ploiești, Județul Prahova. Petentul a locuit impreuna cu soția sa Nastase Argentina in varsta de 44 ani si fiul sau Nastase Mihai Florian in varsta de 13 ani, in imobilul situat in str. Vornicul Boldur nr. 4, imobil ce a fost restituit foștilor proprietari.

Veniturile familiei se compun din salariul domnului Nastase Gabriel Vasile in suma de 548 lei si al soției Nastase Argentina in suma de 530 lei.

  • 8. Repartizarea către domnul Constantin Ștefan care se afla la poziția 12 in lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane, anexa la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 452/2010, a spațiului situat in str. Domnișori, nr. 93 bl. 85, ap. 3, format din trei camere in suprafața de 41,00 mp, dependințe in folosința exclusiva in suprafața de 27,95 m.p. Spațiul a devenit liber prin predarea acestuia de către Instituția Prefectului - Prahova.

Domnul Constantin Ștefan are dosar depus in vederea obținerii unei locuințe inregistrat la nr. 6134/12.11.2001. Din actele aflate la dosar rezulta ca domnul Constantin Ștefan s-a născut la data de 12.10.1935, in Ploiești, Județul Prahova. Petentul a locuit impreuna cu soția sa Constantin Anica in varsta de 62 ani, fiica sa Anastase Olimpia Maria in varsta de 36 ani si nepoata Anastase Stefania Antonia in varsta de 10 ani, in imobilul situat in str. Arcași nr. 2, imobil ce a fost restituit foștilor proprietari.

Veniturile familiei se compun din pensia domnului Constantin Ștefan in suma de 1.179 lei, pensia soției Constantin Anica in suma de 846 lei si salariul fiicei Anastase Olimpia Maria in suma de 461 lei.

  • 9. Repartizarea către doamna Dumitrascu Stana care se afla la poziția 4 in lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane, anexa la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 452/2010, a spațiului situat in str. Moșneni nr. 2, bl. 6IEI, ap. 16, format din una camera in suprafața de 12,04 mp, dependințe in folosința exclusiva si comuna in suprafața de 9,55 m.p. Spațiul a devenit liber prin decesul fostului chiriaș Mihalache Alexandru.

Doamna Dumitrascu Stana are dosar depus in vederea obținerii unei locuințe inregistrat la nr. 10443/10.06.2003. Din actele aflate la do sap<. rezulta, ca doamna Dumitrascu Stana s-a născut la data de 20.07.1932, in comuna PdstaCîlnat^^tidetul Buzău. Petenta a locuit in imobilul situat in str. Vasile Alexandri nrX^BjLârhobil ce a fost restituit foștilor proprietari.

  • 10. Repartizarea către doamna Movileanu Safta care se afla la poziția 5 in lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane, anexa la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 452/2010, a spațiului situat in Intr. Polux nr. 1, bl. G10, ap. 41, format din una camera in suprafața de 11,90 mp, dependințe in folosința exclusiva si comuna in suprafața de 6,05 m.p. Spațiul a devenit liber ca urmare a punerii in executare a Sentinței Civile nr. 7822/2009 pronunțata de Judecătoria Ploiești privind evacuarea din spațiu a fam. Radu Constantin.

Doamna Movileanu Safta are dosar depus in vederea obținerii unei locuințe inregistrat la nr. 232044/07.01.2004. Din actele aflate la dosar rezulta ca doamna Movileanu Safta s-a născut la data de 01.07.1938, in comuna Ciochina, Județul Ialomița. Petenta a locuit in imobilul situat in str. Traian Vuia nr. 3, imobil ce a fost restituit foștilor proprietari.

Având in vedere cele de mai sus, se constata necesitatea includerii in Fondul de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari a celor 2 unitati locative identificate in Anexa nr. 1 la prezentul proiect de hotarare, trecerii acestor unitati locative din domeniul privat al municipiului Ploiești in domeniul public al municipiului Ploiești in conformitate cu prevederile art. 14 din Ordonanța de Urgenta nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuate sau care urmeaza sa fie evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, aprobata prin Legea nr. 84/2008, cu modificările si completările ulterioare ( intrucat celelalte locuințe deja fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești si din fondul de locuințe pentru chiriași evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari) si repartizării tuturor locuințelor sus menționate persoanelor indreptatite conform propunerilor Comisiei pentru protecție si asistenta sociala, ordine publica, respectarea drepturilor si libertăților cetatenesti, petitii si reclamatii, propuneri identificate in Anexa 2 la prezentul proiect de Hotarare a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Prin adresa nr. 12155/2009 Consiliul Județean Prahova a transmis în copie adresa nr.Adm.993/2009 a Ministerului Administrației și Internelor, referitoare la regulile ce trebuie respectate în vederea elaborării proiectelor de hotărâre a Guvernului și a documentației aferente acestora, în scopul actualizării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”.

Astfel, în vederea modificării Hotărârii Guvernului nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, ulterior se va promova proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind

însușirea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”.


DIRECȚIA DE GESTIUNE

ADMISTRAr

SOCIA^

PATRIA

dONIU^

DIRECTOR

(executiv,

Florin J

’Ștrache

Constant
rii Brandusa
DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL, CONTABIL DIRECTOR,

Cristina Vlaicu^


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

privind includerea unor locuințe din fondul locativ al Municipiului Ploiești

in fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari si repartizarea unor locuințe din acest fond conform prevederilor legale

In exercitarea atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 215/2001 cu modificările si completările ulterioare, Consiliul local asigura potrivit competențelor sale și în condițiile legii cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale și celelalte unități locative aflate in proprietatea imitații administrativ teritoriale sau în administrarea sa.

In conformitate cu prevederile art.l din Ordonanța de Urgență a Guvernului 68/2006 si Ordonanței de Urgentă nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari care prevăd ca fondul de locuințe destinat închirierii persoanelor evacuate sau care urmează să fie evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari se constituie si prin redistribuirea cu prioritate a unor locuințe din fondul destinat închirierii, aflate în proprietatea unităților administrativ-teritoriale și devenite vacante pe perioada exploatării, precum si faptul ca închirierea si administrarea locuințelor urmează regimul stabilit prin Legea nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare, se constata necesitatea completării fondului de locuințe destinat închirierii către chiriașii evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari ca urmare a aplicării legilor proprietății cu unitati locative din fondul de locuințe destinat închirierii devenite vacante identificate in Anexa nr. 1 la priectul de hotarare alaturat.

Repartizarea unităților locative se va realiza conform procesului verbal din 20.09.2011 al Comisiei pentru protecție si asistenta sociala, ordine publica, respectarea drepturilor si libertăților cetatenesti, petitii si reclamatii întocmit conform listelor de

priorități aprobate prin Hotararea

452/23.12.2010.


5 Zfvx

ii Local'A al Municipiului Ploiești nr.

J.


L

,Z? X'

Fată de cele prezentate mai sus,. supunem spre analiză și aprobare Cosiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

CONSILIERI:LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI NR.

NR. CRT.

ADRESA SPAȚIULUI LOCATIV

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

REGIMUL JURIDIC

2

Str. B.P. Hasdeu nr. 26

1 camera in suprafața de 11,96 m.p.

dependințe in folosința exclusiva in suprafața de 11,85 m.p.

cota indiviza de teren curte in suprafața de 36,36 m.p.

Imobil preluat in baza Decretului 92/1950

3.

Str. Eroilor, bl. 14F, ap. 1

5 camere in suprafața de 69,46 m.p.

dependințe in suprafața de 50,28 m.p.

Construit din fondurile statului

DIRECTOR E

Florin PetrhbhDIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Amedeo Florin/Tabirca

N

ÎNTOCMIT

Elena Branza


LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI NR. 44'4/7^

NR.

CRT.

NUMELE SI PRENUMELE

ADRESA

SPAȚIULUI

LOCATIV

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

REGIMUL JURIDIC

1.

GHEORGHIU MARJA

Poziția 2 pe lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse dintr-o persoana aprobata prin H.C.L nr. 452/2010

Str. B.P.

Hasdeu nr.26

1 camera in suprafața de 11,96 mp

dependințe in folosința exclusiva in suprafața de 11,85 mp

Cota indiviza de teren curte in suprafața de 36,36 mp

Imobil preluat in baza Decretului nr. 111/1951 si nr.

224/1952

2.

COSTEANU MARJA

Poziția 3 pe lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse dintr-o persoana aprobata prin

H.C.L nr. 452/2010

Str. Ulierului nr. 9

1 camera in suprafața de 20,80 m.p.

dependințe in folosința exclusiva si comuna in suprafața de 36,19 m.p.

Imobil preluat in baza Decretului 92/1950

3.

CIUFU ELENA

Poziția 7 pe lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane aprobata prin H.C.L nr. 452/2010

Str. Arnauti nr. 2, bl. T16, ap. 1

1 camera in suprafața de 18,06 mp

dependințe in folosința exclusiva in suprafața de 25,67 mp

Bloc ANL

4.

PETRE ALEXANDRU Poziția 8 pe lista cu ordinea

Str. Neagoe

Basarab nr. 6

2 camere in suprafața de 32,23 mp

Imobil preluat in

de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane aprobata prin H.C.L nr. 452/2010

■W \f ■ /    >

dependințe in folosința exclusiva si comuna in suprafața de 4,20 mp

Cota indiviza de teren curte in suprafața de 72,49 mp

baza

Decretului 92/1950

5.

FLOREA DANIELA

Poziția 9 pe lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane aprobata prin H.C.L nr. 452/2010

Str. Mihai Eminescu nr. 22, bl. 5 ap.

24

1 camera in suprafața de 19,84 mp

dependințe in folosința comuna in suprafața de 14,17 mp

Transfer conform HCM nr.

8/1960

6.

TICU AURELIA

Poziția 10 pe lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane aprobata prin H.C.L nr. 452/2010

Str. Eroilor,

bl. 14F, ap. 1

2 camere in suprafața de 26,85m.p. dependințe in folosința exclusiva si comuna in suprafața de 27,41 mp

Construit dir fondurile statului

7.

NASTASE GABRIEL

VASILE

Poziția 11 pe lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane aprobata prin H.C.L nr. 452/2010

Str. Eroilor,

bl. 14F, ap. 1

3 camere in suprafața de 42,61m.p. dependințe in folosința exclusiva si comuna in suprafața de 22,87 mp

Construit dir fondurile statului

8.

CONSTANTIN ȘTEFAN

Poziția 12 pe lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane aprobata prin H.C.L nr. 452/2010

Str. Domnișori nr. 93, bl. 85, ap.

3

3 camere in suprafața de 41,00 m.p. dependințe in folosința exclusiva in suprafața de 27,95 mp

Bloc ANL

9.

DUMITRASCU STANA Poziția 4 pe lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse dintr-o persoana aprobata prin H.C.L nr. 452/2010

Str. Moșneni nr. 2, bl.

61E1, ap. 16

1 camera in suprafața de 12,04 mp

dependințe in folosința exclusiva si comuna in suprafața de 9,55 mp

Construit din fondurile statului

10.

MOVILEANU SAFTA Poziția 5 pe lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse dintr-o persoana aprobata prin H.C.L nr. 452/2010

Intr. Polux nr.

1, bl. G10, ap.

41

1 camera in suprafața de 11,90 mp

dependințe in folosința exclusiva si comuna in suprafața de 6,05mp

Construit din fondurile statului


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Amedeo Flori abirca


ÎNTOCMIT: Elena Branza

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind includerea unor locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea unor locuințe din acest fond conform prevederilor legale

și a emis:

-A, \J

---

A

PREȘEDIN^^l^

Bolocan Iulian

iîxMarcu VData: