Hotărârea nr. 453/2011

Hotararea nr. 453 privind aprobarea Protocolului de cooperare între Administraţia Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti şi Asociaţia „Vasarely Life Care”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

■'LHOTĂRÂREA NR. 453

privind aprobarea Protocolului de cooperare între Administrația

Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și Asociația „Vasarely Life Care”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a domnului Viceprimar Cristian Dumitru și Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune încheierea Protocolului de cooperare între Administrația Serviciilor Sociale Comunitare și Asociația „Vasarely Life Care”;

A

In conformitate cu prevederile art.1-3, art.8 lit.a si b, art.9-10 din Legea nr. 17/2000, privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată și actualizată;

Potrivit art.12, alin.3 din Ordonanța de Guvern nr.68/2003, privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor art.10 si 12 alin.l, lit.b din Legea nr.47/2006, privind sistemul național de asistență socială;

în temeiul art.36, alin.2 lit.d, alin.6 lit.a pct.2, alin.7 lit.a din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă încheierea unui protocol de cooperare între Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și Asociația „Vasarely Life Care”, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.3 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte

5                                      9                            "                                                      7                     5                          '

va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 31 octombrie 2011

Președinte de ședința,                         Contrasemnează Secretar,

ValentiROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea protocolului de cooperare între Administrația Serviciilor Sociale Comunitare și Asociația „Vasarely Life Care”

Printre multele atribuții ce-i revin autorității publice locale se află și aceea care se referă la asistența socială a persoanelor care sunt, în exclusivitate, cetățeni cu domiciliul în municipiul Ploiești și care se găsesc în situație de risc social, determinat de lipsa unei locuințe, asociată cu vârsta înaintată, situație materială precară, lipsa familiei etc.

Statistica realizată în municipiul Ploiești relevă că sunt din ce în ce mai multe persoane vârstnice care sunt lipsite de adăpost și de sprijin familial.

Unitățile de îngrijire și asistență existente pe teritoriul județului Prahova, aliate în administrarea Direcției Județene de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova nu mai dispun de locuri, capacitatea acestora este depășită, iar numărul de dosare înregistrate, în așteptare, este foarte mare. Mai mult decât atât, condițiile de admitere în aceste centre sunt restrictive, adresându-se doar persoanelor încadrate într-un grad de handicap.

De asemenea, Centrul Social de Urgență pentru Persoanele fără Adăpost din municipiul Ploiești este organizat ca un adăpost de noapte și oferă posibilitatea de locuire doar persoanelor ce nu necesită îngrijire medicală permanentă, neacoperind astfel nevoile socio medicale ale comunității locale.

In momentul de față, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare nu are capacitatea de a oferi servicii socio-medicale persoanelor aflate în dificultate.

Conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr.68/2003, privind serviciile sociale, „serviciile publice de asistență socială, organizate la nivel județean și local, pot încheia convenții de parteneriat între ele, cu orice alți furnizori de servicii sociale și contracte de acordare a serviciilor sociale cu furnizorii de servicii sociale prevăzuți la art.l 1” în actul normativ menționat.

în acest context. Administrația Serviciilor Sociale Comunitare își propune încheierea unui protocol de cooperare cu Asociația “ Vasarely Life Care”, care


a deschis un centru de îngrijire și relaxare ce se adresează persoanelor dificultate.

Centrul este situat în municipiul Ploiești, str.Victoriei, nr.l condiții aliniate la standardele impuse de legislația în vigoare și important, sunt adaptate la nevoile rezidenților internați.

Față de cele de mai sus, supunem atenției și aprobării proiectul de

alăturat.

VICEPRIMAR,

Cristian Dumitru

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE

DE ACORD,

VICEPRIMAR, CristiâtiȚhimitru


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de cooperare între Administrația Serviciilor Sociale Comunitare și Asociația „Vasarely Life Care”

O problemă deosebită cu care se confruntă instituția noastră o reprezintă persoanele vârstnice cu grave probleme de sănătate, care nu au locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii și/sau care necesită îngrijire medicală permanentă. Această îngrijire nu poate fi asigurată la domiciliu.

Vârsta a treia este acompaniată de singurătate, izolare, precum și de riscul crescut de a prezenta boli invalidante, generatoare de dizabilități, implicit de dependență.

Fără o asistență medicală și socială de lungă durată, existența însăși a persoanelor vârstnice poate fi compromisă. Dacă o persoană adultă prezintă de regulă o singură boală, la persoana vârstnică se întâlnește deseori polipatologia (două sau mai multe boli concomitent). Pe măsura înaintării în vârstă, crește vulnerabilitatea la îmbolnăviri, bolile sunt contactate mai ușor, evoluția mai accentuată și de durată, o boală creează blocaje funcționale și determină o alta, vindecarea se obține rar și mai greu.

Enumerăm mai jos câteva din bolile bătrâneții: hipertensiunea arterială, emlîzem pulmonar, cardiopatiile ischemice, insuficiența cardiacă, aterosclcroză. diabet, reumatismul degenerativ (artroză), osteoporoză, hernia de disc, boala Alzheimer, cataractă senilă, adenom de prostată, boala Parkinson.

Veniturile scăzute reprezentate de pensie, creșterea progresivă a costurilor de întreținere a locuinței, a alimentelor și medicamentelor, extinderea sărăciei care afectează veniturile totale ale unei familii, dar și abuzurile grave finalizate. în general, cu pierderea locuinței de către bătrâni, determină nevoia de a solicita servicii de îngrijire din ce în ce mai costisitoare.Experiența ne-a demonstrat că cele mai multe din aceste căzu încadrării în grad de handicap grav cu posibilitatea angajării personal.

Totuși există în practică unele situații în care persoana prd^bfittThn-diagnostic (ex: AVC ischemic, hemiplegie) ce nu permite obținerea unei încadrări în gradul grav de handicap cu asistent personal sau, până la obținerea acestui drept, trece o perioadă de timp care poate avea urmări grave pentru persoana în cauză.

Practica de zi cu zi ne-a arătat că există un număr mare de persoane ce necesită îngrijire și supraveghere permanentă. în acest sens, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare a prelungit protocolul de cooperare cu Unitatea Medico Socială Boldești Scăieni, pănâ la 31.12.2011, pentru 16 locuri, pentru persoanele aliate în dificultate, toate locurile fiind, în prezent, ocupate.

In momentul de față, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare nu are capacitatea de a oferi servicii socio-medicale persoanelor aliate în dificultate.

Centrul Social de Urgență pentru Persoanele fără Adăpost din municipiul Ploiești este organizat ca un adăpost de noapte și oferă posibilitatea de locuire doar persoanelor ce nu necesită îngrijire medicală permanentă, neacoperind astfel nevoile socio-medicale ale comunității locale.

De asemenea, menționăm că unitățile de îngrijire și asistență existente pe teritoriul județului Prahova, aliate în administrarea Direcției Județene de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova nu mai dispun de locuri, capacitatea acestora este depășită, iar numărul de dosare înregistrate, în așteptare, este foarte mare. Mai mult decăt atât, condițiile de admitere în aceste centre sunt restrictive, adresându-se doar persoanelor încadrate într-un grad de handicap.

Asociația ,.Vasarely Life Care’’ a deschis centrul Vasarely care este singurul centru de îngrijire și relaxare acreditat din județul Argeș. în urma notorietății de care s-a bucurat într-un timp atât de scurt de la înființare, Asociația „VASARELY LIFE CARE” a deschis în municipiul Ploiești un astfel de Centru care oferă condiții de înaltă calitate și care se adresează persoanelor vârstnice dornice să-și petreacă liniștite bătrânețea sau celor care sunt în imposibilitatea de a se îngriji singuri sau, familia lor este mult prea ocupată pentru a se interesa de ei. Aici cazarea asistaților se face în cameră cu regim privat (tip garsonieră cu un singur pat și grup sanitar propriu) sau în cameră cu mai multe paturi. Condițiile oferite de centru sunt aliniate la standardele impuse de legislația în vigoare și cel mai important, sunt adaptate la nevoile rezidenților internați. Cadrele medicale și cei care oferă îngrijire directă încearcă să creeze un mediu ambiant cât mai plăcut și familiar. De asemenea, personalul se ocupă de administrarea medicamentației, asistă și ajută rezidenții în activitățile zilei și aplică tratamentele de recuperare adecvate fiecăruia. Pacienții sunt tratați nediferențiat, beneficiind toți de aceleași servicii.


Menționăm faptul că, din datele oferite de Asociația “Vasarely Life Caref’,^ costul mediu lunar necesar cazării și îngrijirii unei persoane a fost estimat la valoarea de 2100 lei.

De asemenea, Asociația “ Vasarely Life Care” acordă pachetul de servicii gratuit pentru o persoana, pe parcursul derulării protocolului de cooperare.

Criteriile privind selecția persoanelor ce urmează să beneficieze de serviciile oferite de Asociația “Vasarely Life Care” au fost stabilite si aprobate prin Hotararea Consiliului Local nr. 17/31.01.2011.

Față de cele de mai sus, supunem spre dezbatere Consiliului Local al Municipiului Ploiești, proiectul de hotărâre alăturat.


ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR

SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

DIRECTOR,

Brîndușa Consta nfflLRietraru


ȘEF SERVICIU

FINANCIAR CONTABILITATE, Florentina Manea


ȘEF SERVICIU PROTECȚIA

PERSOANELOR AFLATE ÎN DIFICULTATE, PROGRAME SOCIALE, RELAȚIA CU c|jNG-URI ȘI MASS-MEDIA


Aura Nio


AVIZAT


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE


DIRECȚIA MANAGEMENT


FINANCIAR CONTABIL,


DIRECTOR,

SimonaflAlbuAnexa nr.l


PROTOCOL DE COOPERARE Nr. /2011


I. PĂRȚILE PROTOCOLULUI

9


ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE, cu sediul în Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 46, reprezentată de doamna BRÎNDUȘA CONSTANTIN PIETRARU, în calitate de Director

Și

- ASOCIAȚIA ”VASARELY LIFE CARE”, cu sediul în loc.Bascov, jud.Argeș, str.Principală, bl.Cl, sc.A, ap.9, reprezentată de domnul VASARHELYI ZOLTAN, în calitate de Președinte

II. OBIECTUL PROTOCOLULUI

Obiectul protocolului îl constituie asigurarea de către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare a contravalorii cheltuielilor, conform detalierii din cap.III, pentru un număr de 10 locuri, puse la dispoziția Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești de către Asociația ”Vasarely Life Care”.

Beneficiarii sunt, în exclusivitate, cetățeni cu domiciliul în municipiul Ploiești aflați în situație de risc social, determinat de lipsa unei locuințe, asociată cu vârsta înaintată, situație materială precară, lipsa familiei etc.

  • III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

5                                   9

ASOCIAȚIA ”VASARELY LIFE CARE”:

  • - rezervă numărul de locuri convenit pentru persoanele din municipiul Ploiești (10 locuri cu plată și 1 loc gratuit), nominalizate de Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și răspunde de asigurarea serviciilor medicale, de îngrijire, de întreținere, necesare pe perioada staționarii în centru

  • - prezintă lunar detalierea cheltuielilor efectuate pentru fiecare persoană (de personal, materiale și servicii cu specificarea fiecărui capitol)

  • - prezintă balanța contabilă pe activitate

  • - prezintă lista persoanelor beneficiare.

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI:

  • - nominalizează persoanele care pot beneficia de internare, pe perioada determinată, în centrul Asociației ”Vasarely Life Care”, pe baza criteriilor stabilite prin Hotararea Consiliului Local Ploiești nr.17/31-01-2011, cu avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local (comisia nr. 5 pentru protecție si asitenta sociala, ordine publica, respectarea drepturilor si libertăților cetatenesti, petitii ai reclamatii).

- decontează lunar următoarele cheltuieli, numai pentru întreținerea beneficiarilor nominalizați

9

10 Cheltuieli de personal (exclusiv drepturile prevăzute în contractul colectiv de muncă);

20 Cheltuieli bunuri și servicii;

20.01.01 - furnituri de birou                              a

20.01.02 - materiale de curățenie

’                                                                            X ’ '

20.01.03 - încălzit, iluminat

20.01.04 - apă, canal, salubritate

20.01.05 - carburanți

9

20.01.08 - poștă, telefon, cablu

infecțioase,


20.01.09 - materiale și prestări servicii (transport deșeuri materiale deparazitare, dezinsecție, alte materiale consumabile etc.)

20.03.01 - hrană pentru beneficiari

20.30.30 - alte cheltuieli cu bunurile și serviciile

20.04.04 - dezinfectanti

9

  • IV. DURATA CONTRACTULUI

Termenul colaborării este de 1 an, începând cu_______________________.

La expirarea termenului prevăzut, părțile protocolului pot conveni prelungirea printr-un act adițional.

  • V. CLAUZE SPECIALE

Acordarea serviciilor va presupune din partea persoanei asistate plata unei contribuții de 60% din valoarea veniturilor ce depasesc suma de 350 lei, restul cheltuielilor de întreținere fiind suportate din bugetul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare.

Prezentul protocol a fost încheiat în 2 exemplare.

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE DIRECTOR, Brîndușa Constantin Pietraru

ASOCIAȚIA „VASARELY LIFE CARE” PREȘEDINTE, Vasarhelyi Zoltan


ȘEF SERVICIU

FINANCIAR CONTABILITATE, Florentina Manea

ȘEF SERVICIU JURIDIC

RESURSE UMANE, AUTORITATE TUTELARĂ, Daniela Chiva

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de cooperare între Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și Asociația „Vasarely Life Care”


PREȘEDINTE, Radu Mateescu

Data:       ' X'

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 5


COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAM AȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului d cooperare între Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și Asociați „Vasarely Life Care”

și a emis:

A-U/ Z             te

PREȘEDINTE,

Sava-Mihai Nicolescu

Data:____JO, Qol!

SECRETAR,

Puiu Neagu