Hotărârea nr. 452/2011

Hotararea nr. 452 privind prelungirea contractelor de închiriere pentru un număr de cinci unităţi locative cu destinaţia de locuinţe de necesitate

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA Nr. 452

privind prelungirea contractelor de închiriere pentru un număr de cinci unități locative cu destinația de locuințe de necesitate

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri Adina Gheorghe, Coste Horghidan, Iulian Bolocan, Teodor Avramescu și Adrian Lupu și Raportul de Specialitate a Administrației Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune prelungirea contracteloi de închiriere pentru un număr de cinci unități locative cu destinația de locuințe de necesitate având în vedere prevederile art. 2, lit. f, art. 55 din Legea nr. 114 / 1996, republicați și actualizată, Legea privind locuințele și prevederile art. 22 din Hotărârea de Guvern nr 1275 / 2000, actualizată, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea îr aplicare a prevederilor Legii locuinței;

în baza art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 363 / 19.12.2008 privind stabilire; destinației de locuințe de necesitate pentru un număr de 6 containere / module, a Hotărâri Consiliului Local nr. 88/31 martie 2009 privind stabilirea destinației de locuințe d( necesitate pentru imobilul situat in Ploiești, str. Industriei, nr. IC si a Hotărârii Consiliulu Local nr.362 / 28.10.2010 privind stabilirea destinației de locuințe de necesitate uno locuințe libere aflate in fondul de locuințe sociale si repartizarea acestora;

ținând cont de Procesul - Verbal al Comisiei Speciale constituită conform Hotărâri Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 363 / 19.12.2008;

în temeiul art. 36, alin.6, lit. a), pct. 17 din Legea nr. 215 / 2001, privim administrația publică locală, republicată și actualizată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă prelungirea contractelor de închiriere pe o perioadă de șase luni pentru ui număr de trei unităti locative cu destinația de locuințele de necesitate situate îi 9                                                                            9                                              9

Ploiești, str. Industriei, nr. IC, cu posibilitatea de prelungire în cazuri temeinr justificate.

Art. 2 Aprobă prelungirea contractelor de închiriere pe o perioadă de șase luni pentru ui număr de două unităti locative cu destinația de locuințe de necesitate situate îj 9                                                                             9                                              9

Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, cu posibilitatea de prelungire în cazuri temeini justificate.

Art. 3 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va aduce la îndeplinir prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte v 9                                            9                                '                                                                     '                        9

aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 31 octombrie 2011


Președinte de ședința, ValentiirMarcuContrasemnează Secret

Oana Cristina Iaco

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE Serviciul Locuințe și Așezăminte Sociale, P.M ȘI P.S.I


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru un număr de cinci unităti locative cu destinația de locuințe de necesitate

5                                                                      9                                         9

Potrivit art. 43 din Legea nr. 114 / 1996, Legea privind locuințele, republicată și actualizată și a prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114 / 1996, locuințele de necesitate se repartizează de către Consiliul Local.

Comisia Specială constituită la nivelul Municipiului Ploiești, în temeiul art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 363 / 19.12.2008, privind stabilirea destinației de locuințe de necesitate s-a întrunit și a analizat situația sociala, economica si medicala a unor familii si a decis prelungirea contractelor de închiriere pentru un număr de cinci unități locative cu destinația de locuințe de necesitate, după cum urmează:

 • -  unitatea locativă numărul 1 din imobilul situat în str. Industriei, nr. IC d-lui Chițu Ion, in vârstă de 51 ani; această familie este compusă din trei persoane, dintre care un copil minor, Chițu Iulia Florina, în vârstă de 13 ani; veniturile familiei se compun din salariul d-nei Chițu Eugenia în valoare de 850 lei și alocația copilului, în valoare de 42 lei. Facem precizarea ca aceasta familie a fost evacuata din imobilul situat in str. Frăției, nr. 1, proprietate a SC UZUC SA si a primit repartiție prin Hotararea Consiliului Local nr. 89 / 31.03.2009.

 • -  unitatea locativă numărul 2 din imobilul situat în str. Industriei, nr. 1C d-lui Pantazi Constantin, în vârstă de 50 ani; această familie este compusă din două persoane, dintre care un copil minor, Pantazi Claudiu - Constantin, în vârstă de 13 ani; veniturile familiei se compun din alocația copilului. Facem precizarea ca aceasta familie a fost evacuata din imobilul situat in str. Frăției, nr. 1, proprietate a SC UZUC SA si a primit repartiție prin Hotararea Consiliului Local nr. 89 / 31.03.2009.

 • -  unitatea locativă numărul 3 din imobilul situat în str. Industriei, nr. IC d-nei Lărgeanu Adriana, în vârstă de 40 ani; familie compusă din trei persoane, dintre care un copil minor, Lărgeanu Andrei Valentin, în vârstă de 18 ani; veniturile familiei se compun din salariul net al d-nei Lărgeanu în valoare de 1137 lei, salariul brut al d-lui


Rafinorilor, nr. 13 d-nei Dicu Daniela Mihaela; familia Dicu â evacuată din imobilul revendicat si restituit foștilor proprietari, situat în stp.^Indușfn’ej^-nr. 2 și la sfârșitul anului 2010 locuia intr-o locuință improvizată amplasatele domeniul public, sub podul de la Gara de Sud, în condiții igienico - sanitare improprii, constituind pericol atât pentru sănătatea membrilor familiei, cât și pentru mediu înconjurător; familia este compusa din șapte personae din care cinci sunt minori după cum urmeaza:

 • ■  Dicu Daniela Mihaela, născută în Ploiești, jud. Prahova la data de 03.12.1973, posesoare a C.I, seria P.H nr. 891852;

 • ■  Răducanu Gabriel, concubin, în vârstă de 36 ani;

 • ■  Dicu Ionuț Dragoș, în vârstă de 14 ani, elev in cl. a - V - a ;

 • ■  Dicu Iuliana Carmen, în vârstă de 12 ani, elevă in cl. a - IV -a;

 • ■  Dicu Mihaela Georgiana, în vârstă de 10 ani, elevă în cl. a-1;

 • ■  Dicu Diana Gabriela, în vârstă de 7 ani;

 • ■  Dicu David Andrei, în vârstă de 5 ani;

Veniturile familiei se compun din alocațiile copiilor in valoare de 210 lei; precizam ca aceasta familie este beneficiara de prevederile Legii nr. 416 / 2001, privind venitul minim garantat, in valoare de 283lei. Persoanele din componenta familiei Dicu sunt aparent sanatoase. Facem precizarea ca aceasta familie a primit repartiție prin Hotararea Consiliului Local nr. 362 / 28.10.2010.

unitatea locativă numărul 45 din imobilul de locuințe sociale situat in str. Rafinorilor, nr. 13 d-nei Moise Cristina Mihaela; d-na Moise Cristina Mihaela este născută in Ploiești, in anul 28.01.1982, posesoare a C.I - PH nr. 558976 si este căsătorită cu d-ul Moise Vasile, avand impreuna doi copii: Moise Mihai Raimondo, in varsta de 10 ani si Moise Elis Gabriel Ștefan, in varsta de 1 an si doua luni. Veniturile ale acestei familii sunt indemnizația creștere copil, in valoare de 600 lei si alocațiile copiilor, in valoare de 242 lei. Cu privire la starea de sanatate facem precizarea ca minorul Moise Elis Gabriel Ștefan suferă de bronșita asmatica. In cursul anului 2009 aceasta familie a fost evacuata din imobilul situat in str. Marasesti, nr. 23. Facem precizarea ca aceasta familie a primit repartiție prin Hotararea Consiliului Local nr. 362 / 28.10.2010.

In baza art. 55 din Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, Legea locuinței, locuințele de necesitate se închiriază temporar.

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare a încheiat contracte de închiriere cu 9

aceste persoane, pentru o perioadă de șase luni.

In timpul scurs de la data încheierii contractelor de închiriere și până în prezent situația socială în care se găsesc aceste persoane nu s-a ameliorat, problema acestor familii constituind din nou o situație de risc social la nivelul MunicipiuluȚPt^^ftT^<Comisia Specială constituită la nivelul Municipiului PloieșțjNprin Hptăi'ârea Consiliului Local nr. 363 / 19.12.2009 s-a întrunit și a analizat a punctul de vedere al acestei comisii se regăsește în Expunerea^cdg componentă a prezentului proiect de hotărâre.


Față de cele expuse supunem spre analiză și aprobare Consiliului LbfeâEproiedtul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR ECUTIV, Brândușa Constajâțîn - Pietraru

ȘEF SERVICIU,

Ovidiu BădulescuPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE

PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE CONTRACTE DIRECTOR, Simona Albu

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru un număr de cinci unităti locative cu destinația de locuințe de hecesitate

’                            ’             O.                 li

ril r'JJ II

2001, republicată și


In exercitarea atribuțiilor ce îi revin în baza Legii nr. 21ȘV& actualizată, Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale și în conformitate cu legea, cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale și de necesitate și aprobă repartizarea acestora.

La sfârșitul anului 2008 mai multe familii au fost evacuate din căminul de locuințe situat în str. Frăției, nr. 1, proprietate a S.C UZUC S.A.

Pentru a veni în sprijinul acestor familii aflate în situații sociale și economice dificile. Consiliul Local al Municipiului Ploiești, prin Hotărârea nr. 89 / 31.03.2009, a decis repartizarea unui număr de trei unități locative cu destinația de locuințe de necesitate familiilor Chitu Ion, Pantazi Constantin si Largeanu Adriana, aflate în situații sociale și economice deosebite.

La sfârșitul anului 2010 autoritatea publică locală se confrunta cu o problemă socială deosebit de gravă, reprezentată de cazul familiilor Dicu Daniela Mihaela si Moise Cristina Mihaela. Familia Dicu a fost evacuată din imobilul revendicat si restituit foștilor proprietari, situat în str. Industriei, nr. 2 și locuia într-o locuință improvizată amplasată pe domeniul public, sub podul de la Gara de Sud, în condiții igienico - sanitare improprii, constituind pericol atât pentru sănătatea membrilor familiei, cât și pentru mediu înconjurător. Familia Moise a fost evacuată din imobilul situat in str. Mărășești, nr. 23, in cursul anului 2009.

Pentru a veni în sprijinul acestor familii Consiliul Local al Municipiului Ploiești, prin H.C.L nr. 362 / 28.10.2010 privind stabilirea destinației de locuințe de necesitate unor locuințe libere aflate în fondul de locuințe sociale și repartizarea acestora conform prevederilor legale a repartizat unitatea locativă 14 din imobilul de locuințe sociale situat în str. Rafinorilor, nr. 13 familiei Moise Cristina Mihaela și unitatea locativă 45 din același imobil familiei Dicu Daniela Mihaela, pentru o perioadă de șase luni cu posibilitatea de prelungire în cazuri temeinic justificate.

în baza art. 55 din Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, Legea locuinței, aceste locuințe de necesitate s-au închiriat temporar, contractele fiind încheiate de către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare pe o perioadă de 6 luni.

Comisia Specială constituită la nivelul Municipiului Ploiești, în temeiul art. 4 dir Hotărârea Consiliului Local nr. 363 /19.12.2008, privind stabilirea destinației de locuințe de necesitate, s-a întrunit și a analizat situațiile sociale și economice ale cazurilor sociale reprezentate de aceste familii; comisia a constatat că situația în care aceste familii se găsesc nu s-a ameliorat, ele aflându-se în continuare în situație de risc social, motiv pentru care Comisia a confirmat și avizat prelungirea contractelor de închiriere pentru o perioadă de șase luni.

Față de cele expuse supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.

Consilieri,

Adina Gheorghe Costel Horghidan Bolocan Iulian


Teodor Avramescu Adrian Lup


Proces - Verbal la ședința Comisiei Speciale constituită conform Hotărârii

Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 363 /19.12.2008

Comisia Specială, constituită la nivelul Municipiului Ploiești^ în temeiul Hotărârii Consiliului Local nr. 363 / 19.12.2008 s-a întrunit si a stabilit urmatoărea ordine de zi:


Președinte: Horghidan Costel

Membrii:  Gheorghe Adina

Bolocan Iulian

Lupu Adrian

Avramescu Teodor

ORDINEA DE ZI
 • - prelungirea contractelor de închiriere pentru un număr de trei unități locative cu destinația de locuințe de necesitate situate în str. Industriei, nr. IC, deținute de familiile

5                                   5                                                                                                                  7                     7

Chitu Ion, Pantazi Constantin si Largeanu Adriana.

 • - prelungirea contractelor de închiriere pentru un număr de două unități locative cu destinația de locuințe de necesitate, situate in Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, camera 45, deținuta de d-na Dicu Daniela Mihaela si camera 14, deținuta de d-na Moise Cristina Mihaela.

HOTĂRĂȘTE

Comisia Specială s-a întrunit și a analizat situația socială, economică și medicală a cinci familii care locuiesc cu chirie în unitățile locative cu destinația de locuințe de necesitate după cum urmează:

- unitatea locativă numărul 1 din imobilul situat în str. Industriei, nr. IC d-lui Chițu Ion, in vârstă de 51 ani; această familie este compusă din trei persoane, dintre care un copil minor, Chițu Iulia Florina, în vârstă de 13 ani; veniturile familiei se compun din salariul d-nei Chițu Eugenia în valoare de 850 lei și alocația copilului, în valoare de 42 lei; facem precizarea ca aceasta familie a fost evacuata din imobilul situat in str. Frăției, nr. 1, proprietate a SC UZUC SA si a primit repartiție prin Hotararea Consiliului Local nr. 89 / 31.03.2009.

- unitatea locativă numărul 2 din imobilul situat în str. Industriei, nr. 1C d-lui Pantazi Constantin, în vârstă de 50 ani; această familie este compusă din două persoane, dintre care un copil minor, Pantazi Claudiu - Constantin, în vârstă de 13 ani; veniturile familiei se compun din alocația copilului; facem precizarea ca aceasta familie a fost evacuata din imobilul situat in str. Frăției, nr. 1, proprietate a SC UZUC SA si a primit repartiție prin Hotararea Consiliului Local nr. 89 / 31.03.2009.unitatea locativă numărul 45 din imobilul de locuințe sociale situat in str. Rafinorilor, nr. 13 d-nei Dicu Daniela Mihaela; familia Dicu a fost evacuată din imobilul revendicat si restituit foștilor proprietari, situat în str. Industriei, nr. 2 și la sfârșitul anului 2010 locuia intr-o locuință improvizată amplasată pe domeniul public, sub podul de la Gara de Sud, în condiții igienico - sanitare improprii, constituind pericol atât pentru sănătatea membrilor familiei, cât și pentru mediu înconjurător; familia este compusa din șapte personae din care cinci sunt minori după cum urmeaza:

 • ■  Dicu Daniela Mihaela, născută în Ploiești, jud. Prahova la data de 03.12.1973, posesoare a C.I, seria P.H nr. 891852;

 • ■  Răducanu Gabriel, concubin, în vârstă de 36 ani;

 • ■  Dicu Ionuț Dragoș, în vârstă de 14 ani, elev in cl. a - V - a ;

 • ■  Dicu Iuliana Carmen, în vârstă de 12 ani, elevă in cl. a - IV -a;

 • ■  Dicu Mihaela Georgiana, în vârstă de 10 ani, elevă în cl. a-1;

 • ■  Dicu Diana Gabriela, în vârstă de 7 ani;

 • ■  Dicu David Andrei, în vârstă de 5 ani;

Veniturile familiei se compun din alocațiile copiilor in valoare de 210 lei; precizam ca aceasta familie este beneficiara de prevederile Legii nr. 416 / 2001, privind venitul minim garantat, in valoare de 283lei. Persoanele din componenta familiei Dicu sunt aparent sanatoase. Facem precizarea ca aceasta familie a primit repartiție prin Hotararea Consiliului Local nr. 362 / 28.10.2010.

unitatea locativă numărul 45 din imobilul de locuințe sociale situat in str. Rafinorilor, nr. 13 d-nei Moise Cristina Mihaela; d-na Moise Cristina Mihaela este născută in Ploiești, in anul 28.01.1982, posesoare a C.I - PH nr. 558976 si este căsătorită cu d-ul Moise Vasile, avand impreuna doi copii: Moise Mihai Raimondo, in varsta de 10 ani si Moise Elis Gabriel Ștefan, in varsta de 1 an si doua luni. Veniturile ale acestei familii sunt indemnizația creștere copil, in valoare de 600 lei si alocațiile copiilor, in valoare de 242 lei. Cu privire la starea de sanatate facem precizarea ca minorul Moise Elis Gabriel Ștefan suferă de bronșita asmatica. In cursul anului 2009 aceasta familie a fost evacuata din imobilul situat in str.

Marasesti, nr. 23. Facem precizarea ca aceasta familie a primit repartiție prin Hotararea Consiliului Local nr. 362 / 28.10.2010.

A.

In baza art. 55 din Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, Legea locuinței, locuințele de necesitate se închiriază temporar.

Comisia a constatat că situația în care aceste familii se găsesc nu s-a ameliorat, ele constituindu-se în continuare în situații de risc social la nivelul Municipiului Ploiești.

In virtutea art. 55 din Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, Legea locuinței coroborat cu prevederile art. 3 din H.C.L nr. 363 / 19.12.2008 propunem prelungirea contractelor de închiriere pentru o perioadă de șase luni.


Consilieri,

Adina Gheorghe Costel Horghidan Bolocan Iulian Teodor Avra Adrian Lup


* *                                                                    •/     /        ■*/>          \ . u

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 5

COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAM AȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind prelungirea contractelor d închiriere pentru un număr de cinci unități locative cu destinația de locuințe d necesitate

și a emis:

preșei;

Sava-Mihai


INTE, NicolescuData: