Hotărârea nr. 451/2011

Hotararea nr. 451 privind repartizarea unor locuinte de necesitate

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 451

privind repartizarea unor locuințe de necesitate

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri Nicolescu Sava Mihai, Neagu Puiu Daniel, Șuga Nicolae, Tincu Marin, Emil Calotă si Raportul de Specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu prin care se propune repartizarea unor locuințe de necesitate ;

în baza prevederilor art. 2, litera f și art. 55 din Legea nr. 114/1996 - privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și articolelor 20 alin (3), 24 și 25 din Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinței nr. 114/1996;

în temeiul art. 36, alin. 5, litera a și art. 123 alin.l din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă repartizarea unor locuințe de necesitate persoanelor indreptățite conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

A                                                             _

Art. 2. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractele de închiriere pentru locuințele menționate la art. 1, pentru o perioada de 1 (un) an de zile, cu drept de prelungire.

Art. 3. Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2011


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU APROBAT,

VICEPRIMAR,

CrisțianJtoai£gj

RAPORT DE SP1( IAI


la proiectul de hotărâre privind repartizarea unor locuințe de necesitate


în conformitate cu art. 2, litera f din Legea nr. 114/1996 - privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare, locuințele de necesitate sunt destinate cazării temporare a persoanelor și familiilor ale căror locuințe au devenit inutilizabile în urma unor catastrofe naturale sau accidente, sau ale căror locuințe sunt supuse demolării în vederea realizării de lucrări de utilitate publică, precum și lucrărilor de reabilitare ce nu se pot efectua în clădiri ocupate de locatari.

Potrivit art.55 din același act normativ, locuințele de necesitate se închiriază temporar persoanelor și familiilor ale căror locuințe au devenit inutilizabile în urma unor catastrofe naturale sau accidente, sau ale căror locuințe sunt supuse demolării în vederea realizării de lucrări de utilitate publică, precum și lucrărilor de reabilitare ce nu se pot efectua in clădiri ocupate de locatari.

Prin Hotărârile nr. 374/24.11.2009 și nr.28/26.02.2009 ale Consiliului Local al municipiului Ploiești s-a aprobat stabilirea destinației de locuință de necesitate pentru anumite unități locative din patrimoniul municipiului Ploiești, printre care și spațiile situate in Ploiești str. Cirezarilor, bl.24, ap. 19, str. Sitarului, nr.IA, ap.4-5, str. Porumbiței, bl.351, ap.20, str. Gheorghe Doja, nr.195.

Imobilele situate in Ploiești, str. Săpunari, nr.8 si str.Văleni, nr.28 fac parte dintre imobilele proprietatea municipiului Ploiești care au fost expertizate iar unica soluție de intervenție identificată a fost demolarea.

Având in vedere acest aspect, s-a procedat la notificarea chiriașilor carora li s-a solicitat sa-și exprime opțiunea intre continuarea relațiilor cu municipiul Ploiești, care vor avea ca obiect locuințele de necesitate sau eliberarea in regim de urgența a locuințelor si rezolvarea situației locative prin forțe proprii. Familiile care locuiesc în aceste locuințe în baza unor contracte de închiriere încheiate cu municipiul Ploiești au optat în scris pentru repartizarea unor locuințe de necesitate.

Astfel, prin cererile nr.9771/07.06.2011, nr.9800/07.06.2011 și nr. 10431/17.06.2011, doamna Raducanu Camelia care deține în baza contractului de închiriere nr.5070/02.06.2009 locuința situată în strada Văleni, nr.28 împreuna cu fiica, domnul Vasilescu Dumitru care deține în baza contractului de închiriere nr.l 1593/23.01.2006 locuința situată în strada Săpunari, nr.8 împreuna cu soția și doamna Nedelcu Consuela Dalenda care deține în baza contractului de închiriere nr.722/23.02.2010 locuința situată în strada Săpunari, nr.8 împreuna cu soțul, au optat pentru atribuirea unor locuințe de necesitate.

De asemenea, în patrimoniul municipiului Ploiești, există și alte imobile cu destinația de locuințe, care fac obiectul unor contracte de închiriere care, deși nu au fost expertizate, se află în diverse stadii de degradare, existând pericolul ca în viitorul apropiat să devină improprii destinației lor actuale, printre acestea fiind și imobilul situat în Ploiești, str. Gazetei, nr. 1.

Acest imobil este deținut de doamna Nae Maria împreuna cu patru fiice si un nepot în baza contractului de închiriere nr.2641/07.04.2006.

Aceasta a sesizat de nenumărate ori reprezentanții Primăriei municipiului Ploiești asupra stării tehnice precare a imobilului.

In urma inspecției efectuate pe teren, Direcția Tehnic Investiții, prin adresa nr.551/586/16.05.2011 adresată Direcției de Gestiune Patrimoniu, a comunicat că se impune găsirea unor locații în care să fie mutați chiriașii acestui imobil, având in vedere starea de degradare avansată si de riscul de prăbușire existent.

De asemenea, conform notelor de constatare încheiate la datele de 11.04.2011 și 28.07.2011, Serviciul Diriginție Șantier și Urmărirea Comportării în Timp a Construcțiilor a comunicat că se impune comandarea unei expertize pentru acest imobil, care reprezintă un pericol pentru chiriași și riverani și a propus luarea măsurilor minime de limitare a pagubelor si protecția chiriașilor.

Având în vedere cele sus menționate, Comisia 5, în ședința din data de 20.09.2011 a propus repartizarea locuințelor de necesitate menționate mai sus, astfel:

 • -  Spațiul situat în str.Cirezarilor, bl.24, ap. 19 - familiei Raducanu Camelia care locuiește in str.Văleni, nr.28;

 • -  Spațiul situat în str.Sitarului, bl.IA, ap.4-5 - familiei Vasilescu Dumitru care locuiește în str.Săpunari, nr.8;

 • -  Spațiul situat în str. Porumbiței, bl.351, ap.20 - familiei Nedelcu Consuela care locuiește in str.Săpunari, nr.8;

 • -  Spațiul situat în str. Gheorghe Doja, nr.195 - familiei Nae Maria care locuiește în str. Gazetei nr.l, închirierea urmând a se face cu drept de prelungire a contractului de închiriere până la întocmirea raportului de expertiză tehnică privind starea imobilului situat in strada Gazetei, nr. 1.

Contractele de închiriere se vor încheia de către primarul localității sau de către o persoană împuternicită de acesta, pe baza Hotărârii Consiliului Local.

Conform art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinței nr. 114/1996, locuințele de necesitate se administrează prin grija autorităților administrației publice locale.

In temeiul prevederilor Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local hotărăște ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat de interes local, să fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate.

DIRECȚIA DE GESTIUNE

PATRIMONIU

DIRECTCrăT                      DIRECTOR ADJUNCT,

Florinyetrache                           Amedeo Florin Tăbircă

AVIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, DIRECȚIA ECONOMICA, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE


CONTRACTE,

DIRECTOR,

SimonayAlbu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTIEXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind repartizarea unor locuințe de necesitate

în înfăptuirea atribuțiilor conferite de Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, Consiliul Local hotărăște ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat de interes local să fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate ori sa fie închiriate.

Potrivit art. 2, litera f din Legea nr. 114/1996 - privind locuințele, locuințele de necesitate sunt destinate cazării temporare a persoanelor si familiilor ale căror locuințe au devenit inutilizabile în urma unor catastrofe naturale sau accidente, sau ale căror locuințe sunt supuse demolării în vederea realizării de lucrări de utilitate publică, precum și lucrărilor de reabilitare ce nu se pot efectua în clădirile ocupate de locatari.

Conform art.20 din Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinței nr. 114/1996, locuințele de necesitate se administrează prin grija autorităților administrației publice locale.

Locuința de necesitate se închiriază temporar persoanelor și familiilor ale căror locuințe au devenit inutilizabile în urma unor catastrofe naturale sau accidente, sau ale căror locuințe sunt supuse demolării în vederea realizării de lucrări de utilitate publică, precum și lucrărilor de reabilitare ce nu se pot efectua în clădiri ocupate de locatari.

în patrimoniul municipiului Ploiești există imobile cu destinația de locuințe pentru care, în urma expertizării, s-a identificat ca unică soluție tehnică de intervenție demolarea. De asemenea, în patrimoniul municipiului Ploiești, există și alte imobile cu destinația de locuințe, care fac obiectul unor contracte de închiriere care, deși nu au fost expertizate, se află în diverse stadii de degradare, existând pericolul ca în viitorul apropiat să devină improprii destinației lor actuale.

Având în vedere obligativitatea luării unor măsuri în regim de urgență cu privire la imobilele situate în Ploiești strada Săpunari, nr.8, strada Văleni, nr.28 și strada Gazetei, nr.l, care aparțin municipiului Ploiești, astfel încât viața, sănătatea sau integritatea persoanelor care le utilizează să nu fie puse în pericol, este imperios necesară repartizarea unor locuințe de necesitate chiriașilor care le dețin.

5

Având în vedere cele expuse mai sus, propunem spre analiză si aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești, proiectul de hotărâre alăturat.

CONSILIERI LOCALI:

Nicolescu Sava Mihai :

Neagu Puiu Daniel

Șuga Nicolae :____^"7/1^7

Tincu Marin :    ț \C/'

Calota Emil :

LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI NR.

NR. CRT.

ADRESA SPAȚIULUI LOCATIV

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

REGIMUL JURIDIC

NUME SI PREMUNE PERSOANĂ CĂREIA I SE REPARTIZEAZĂ LOCUINȚA

1.

Str.

Cirezarilor, nr.l, bl.24, ap. 19

2 camere în suprafața de 26.29 mp. Dependințe în suprafața de 12.34 mp.

Imobil preluat in baza Leg.4/1973.Nu este revendicat in baza Leg. 10/2001

Răducanu Camelia

2

Str. Sitarului, nr.lA, ap.4-5

2 camere in suprafață de 28.10 mp.

Dependințe in suprafața de 27.47 mp.

Cota indiviza teren curte 72.00 mp.

Imobil preluat in baza Decretului 92/1950.Nu este revendicat in baza

Legii 10/2001

Vasilescu Dumitru

3.

Str. Porumbiței, bl.351, ap.20

2 camere in suprafața de 28.90 mp.

Dependințe in suprafața de 23.66 mp.

Imobil preluat in baza Leg.4/1973.Nu este revendicat in baza Leg. 10/2001

Nedelcu Consuela

4

Str.Gheorghe

Doja, nr.l95

2 camere in suprafața de 30.70 mp.

Dependințe in suprafața de 13.05 mp.

Cota indiviza de teren curte 55.74 mp

Imobil preluat in baza

Decr.92/1950.Nu este revendicat in baza Leg. 10/2001

Nae Mari a

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIUECUTIV,

h Petrache


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Amedeo Florin Tăbi a


SERVICIUL EVIDENȚA ȘI ADMINISTRARE

FOND LOCATIV


PROCES VERBAL

încheiat astazi 20.09.2011 la întrunirea Comisiei nr. 5 A Consiliului Local al municipiului Ploiești

Comisia nr. 5 pentru protecție si asistenta sociala, ordine publica, respectarea drepturilor si libertăților cetatenesti, petitii si reclamatii s-a intrunit in următoarea componenta:

Președinte: Nicolescu Sava Mihai

Secretar: Neagu Puiu Daniel

Membru: Șuga Nicolâe

Membru: Tincu Marin

ORDINEA DE ZI

 • 1. Situația unităților locative disponibile spre a repartizate chiriașilor evacuați sau care urmeaza a fi evacuați din imobilele restituite foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora;

 • 2. Situația locuințelor de necesitate disponibile spre a fi repartizate celor 3 familii ce ocupa spatii de locuit, proprietatea municipiului Ploiești, aflate intr-o stare avansata de degradare, care au fost expertizate, iar unica soluție de intervenție a fost demolarea;

 • 3. Discutarea cererilor de extindere formulate de numitii Vlad Elena in calitate de chiriașa pentru spațiul situat in str. Moșneni nr. 2, bl. 6IEI, ap. 16 solicita spațiul de la aceasi adresa, compus din una camera in suprafața de 12,04 m.p. si dependințe in folosința comuna in suprafața de 9,55 m.p., devenit liber prin decesul fostului chiriaș Mihalache Alexandru, Romanici Neculai in calitate de chiriaș pentru spațiul situat in str. Intr. Polux nr. 1, bl. G10, ap. 41 solicita spațiul de la aceasi adresa, compus din una camera in suprafața de 11,90 m.p. si dependințe in folosința comuna in suprafața de 6,05 m.p., devenit liber prin evacuare fostului chiriaș Radu Constantin si Radu Luiza in calitate de chiriașa pentru spațiul situat in str. Mihai Eminescu nr. 22, bl. 5, ap. 24 solicita spațiul de la aceasi adresa, compus din una camera in suprafața de 19,84 m.p. si dependințe in folosința comuna in suprafața de 14,17 m.p., devenit liber prin decesul fostei chiriașe Ionescu Steliana;

 • 4. Analizarea cererii doamnei Nae Maria domiciliata in Ploiești str. Gazetei nr.l prin care solicita repartizarea unui alt spațiu de locuit intrucat imobilul in care locuiește cu titlu de chiriaș se afla intr-o stare avansata de degradare. In susținerea celor relatate sunt prezentate comisiei copia adresei nr. 551/586/2011 emisa de către Direcția Tehnic Investiții si Notele de Constatare din data de 28.07.2011 si din data de 11.04.2011 intocmite de Compartimentul Dirigentie si Urmărire in Timp a Construcțiilor.


  HOTĂRĂȘTE.
 • 1. Analizând anchetele sociale intocmite de salariatii A.S.S.C. Ploiești,

de vedere al Serviciul Juridic din cadrul A.S.S.C. Ploiești si respectând ordinea de priorități aprobate prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 418/18.12.2009, Comisia propune repartizarea către:

 • -  Gheorghiu Maria care figurează la poziția 2 pe lista de priorități pentru familii compuse dintr-o persoana spațiul situat in str. B.P.Hasdeu nr. 26;

 • -  Costeanu Maria care figurează la poziția 3 pe lista de priorități pentru familii compuse dintr-o persoana spațiul situat in str. Ulierului nr. 9;

 • -  Ciufu Elena care figurează la poziția 7 pe lista de priorități pentru familii compuse din mai multe persoane, spațiul situat in str. Amauti nr. 2, bl. T16, ap. 1;

 • -  Petre Alexandru care figurează la poziția 8 pe lista de priorități pentru familii compuse din mai multe persoane, spațiul situat in str. Neagoe Basarab nr. 6;

 • -  Florea Daniela care figurează la poziția 9 pe lista de priorități pentru familii compuse din mai multe persoane spațiul situat in str. Mihai Eminescu nr. 22, bl. 5, ap. 24

 • -  Ticu Aurelia care figurează la poziția 10 pe lista de priorități pentru familii compuse din mai multe persoane , 2 camere din spațiul situat in str. Eroilor, bl. 14F, ap. 1;

 • -  Nastase Gabriel Vasile care figurează la poziția 11 pe lista de priorități pentru familii compuse din mai multe persoane, 3 camere din spațiul situat in str. Eroilor, bl. 14F, ap. 1

 • -  Constantin Ștefan care figurează la poziția 12 pe lista de priorități pentru familii compuse din mai multe persoane, spațiul situat in str. Domnișori bl. 85, ap.3

 • 2. Comisia a luat act de unitățile locative cu destinația locuințe de necesitate disponibile si solicitările din partea familiilor care locuiesc in imobile proprietatea municipiului, aflate intr-o stare avansata de degradare, care au fost expertizate, iar unica soluție de intervenție a fost demolarea si care au optat in scris pentru repartizarea unor locuințe de necesitate. Comisia a propus repartizarea acestora după cum urmeaza:

 • -  Spațiul situat in str. Cirezarilor, bl. 24 ap. 19 - familiei Raducanu Camelia care locuiește in str. Văleni nr. 28;

 • -  Spațiul situat in str. Sitarului, bl. IA - familiei Vasilescu Dumitru care locuiește in str. Sapunari nr. 8;

 • -  Spațiul situat in str. Porumbiței, bl. 351 ap. 20 - familie Nedelcu Consuela care locuiește in str. Sapunari nr. 8;

 • 3. Cu privire la cererile de extindere formulate de numitii Vlad Elena, Romanici Neculai si Radu Luiza, Comisia a respins aceste solicitări si propune repartizarea după cum urmeaza:

R 0

Dumitrascu Stana care figurează la poziția 4 pe lista de priorități pentru familii compuse dintr-o persoana, spațiul situat in str. Moșneni nr. 2, bl.

61E1, ap. 16;

Movileanu Safta care figurează la poziția 5 pe lista de priorități pentru familii compuse dintr-o persoana, spațiul situat in str. Intr. Polux nr. 1, bl. G10, ap. 41;

 • 4. Cu privire la solicitarea doamnei Nae Maria domiciliata in Ploiești str. Gazetei nr.l privind repartizarea unui alt spațiu de locuit, intrucat imobilul in care locuiește cu titlu de chiriaș se afla intr-o stare avansata de degradare, comisia a luat act de adresa 551/586/2011 emisa de către Direcția Tehnic Investiții si Notele de Constatare din data de 28.07.2011 si din data de 11.04.2011 intocmite de Compartimentul Dirigentie si Urmărire in Timp, a Construcțiilor potrivit cărei solicita mutarea familiei Nae intr-o alta locație si propune repartizarea spațiului cu destinația de locuința de necesitate situat in str. Gheorghe Doja nr.l95, cu drept de prelungire al contractului de inchiriere pana la intocmirea raportului de expertiza tehnica privind starea imobilului situat in str. Gazetei nr. 1.


Președinte: Nicolescu Sava

Secretar: Neagu Puiu Daniel Membru: ȘugaNicolae _ Membru: Tincu Marin

X

O ?NREG& |lce <Jo/n/)C/Z= /W/nar,


v\

Mfr/n/ic^ APcAMccs Coperte Ac? iaie/)JafC/’Qn,fa'_ Hah ?fi P/ofafr. /Zr             po^ocrrPcr cMk

Meu cAc / ocAAricr^ nf~- oA> LlUMo pr^r^^-Ța/cr ofe Ght'/ea AM (h&nMActf f^/tArcs GMAcct GtAvc 6/ AJMeAco Co/KuMc (p/AccAc? f/A A>ct2cr a rocc/M Uc/MA(AcG'Acf Au! nr\ ojgogg cAAn A°hrpc/A/U . Crf/Aophccr A&p sM/v? —MM/'c? V< acM/)A'fAccM /& /OoPar pMAM Tcjc/ofe. MhM<p P/oir^^A? /3 OJc-Secr rece Q’ /^J, $C ft'c? ,AM . DT-     7^7

, oA/'n         .cocM^eM M&°AM2^cM

MAMcpA cAc. PoA pAo/pA\ /cr ro/ er-M cccM Cs/> .

ApMcj M AqcMA Af) fcpMAc/A ^Ac/t ccrr^-A <QCLep QCUrt) Pi C-crft^ cAt'n fOSp'/VA^feep pG/n//a op Ier eAi/ț/ r <7^ enAcAcS e.cr U U eAeJ)oA?.

PoAoM/ct Mr ro^ /cAoM re/ter/tecd' Un AperliM c/-e focMp-      Cef cMpe ^ue '/

ec(Jn ?D UrezeM MM An lUMfe <M AnA-re. Pimp uAcfn AÎ i/q cop/A ?n> MMM cPe 2qM> c/ca Gn-/ e/M etcorcApen-J-ru eonMua'Ueat retapffor c.onpacMcn/e u fy/tânMMcs/> îAa fii Cf/'/(fM'&fC ’

'AmP2ma (         • </; A>ZZ/<^___

i C/ve Pn^jjpp PQfof)(j/ui Pnper Q/ P^cn^AcepAct/cp Pav/c/APDIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

COMPARTIMENTUL EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV TEL. 0244/516699 INT.547

FAX. 0244/545941   _ >

NR. ț/op /

Cu confirmare de primire,


Către,

DOAMNA NEDELCU CONSUELA DALENDA


STRADA SAPUNARI NR.8

PLOIEȘTI

Prin prezenta, va facem cunoscute următoarele:

Unitatea locativa in care locuiți in baza contractului de inchiriere nr. 722/23.02.2010, cu termen de valabilitate 22.02.2015, face parte dintr-un imobil care a fost expertizat de către SC. CONSPROIECT SA PLOIEȘTI, ocazie cu care singura soluție de intervenție identificata a fost demolarea.

Atragem atentia ca in prezent municipiul Ploiești, are in evidenta doar 7 locuințe de necesitate, insuficiente insa in raport de numărul de familii care urmeaza a fi mutate din imobilele pentru care in urma expertizarii, s-a identificat ca soluție unica de intervenție demolarea.


Având in vedere aceste aspecte, va rugam sa ne comunicați, in maxim 10 zile lucratoare de la data primirii prezentei, daca optati pentru continuarea relațiilor contractuale cu municipiul Ploiești, care vor avea ca obiect un imobil din fondul de locuințe de necesitate sau optati pentru satisfacerea nevoilor locative prin mijloace proprii, sens in care sa va prezentați in vederea predarii-preluarii imobilului prin proces-verbal si sa eliberați, in regim de urgenta, unitatea locativa in care locuiți in prezent, contractul nr. 722/23.02.2010, urmând sa inceteze prin acordul pârtilor.

Va atragem atentia ca utilizarea in continuare a locuinței, poate avea consecințe nedorite, avand in vedere starea avansata de degradare si iminenta producerii unei prăbușiri a construcțiilor.

Cu considerație,

PRIMAR,                           SECRETAR,

Andrei Liviu Volosevici                         Oana Cristina Iacob


DIRECTOR EX Florin PDIRECTOR EXECUTIV ADJUN Amedeo Florin Tabirca


întocmit,Nicoleta Davidi

2ex./23.05.2011


d doinea voa s tră cu nr.28o din 2 iunie 2oll? prin care îmi faceți cunoscut ca imobilul de la adresa de mai sus este propus demolării vă înștiințez ca optez pentru continuarea relațiilor contractuale cu Municipiul Ploiești și solicit atribuirea unei alte locuințe, din fondul de necesitate.

Anexez următoarele documente;

- adresa nr. 28o/2 iun.2oll emisă de direcția de Patrimoniu Compartimentul Evidența și Administrare Pond Locativ Ploiești.


o 7.06.2 oll
LOMULUI PkEvIaH Al l.fULfCiP 1ULU1 PLOIEȘTI
S Vw /h C ct


-7JUI 2011

[mun iciFi u l pToTe>tÎ ÎNREGISTRARE

i

!=jmao2=-

[u h n p K

\ /       - i)            fY yh-

V OAt <O Lt< &> uw .4

C^P


’T <


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI B-dul Republicii nr. 2 100008 - Ploiești

TEL: 0244 / 516699 ; 0244 / 515982

FAX: 0244 / 513829


DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU COMPARTIMENTUL EVIDENTA SI ADMINISTRARETEL. 0244/516699 INT.547


FAX. 0244/545941


Cu confirmare de primire,-1JUN ?nn Catre

DOMNUL VASILESCU DUMITRU

STRADA SAPUNARI NR.8

PLOIEȘTI


Prin prezenta, va facem cunoscute următoarele:

Unitatea locativa in care locuiți in baza contractului de inchiriere nr. 11593/23.01.2006, cu termen de valabilitate 04.10.2015, face parte dintr-un imobil care a fost expertizat de catre SC. CONSPROIECT SA PLOIEȘTI, ocazie cu care singura soluție de intervenție identificata a fost demolarea.


Atragem atentia ca in prezent municipiul Ploiești, are in evidenta doar 7 locuințe de necesitate, insuficiente insa in raport de numărul de familii care urmeaza a fi mutate din imobilele pentru care in urma expertizarii, s-a identificat ca soluție unica de intervenție demolarea.Având in vedere aceste aspecte, va rugam sa ne comunicați, in maxim iO zile lucratoare de la data primirii prezentei, daca optati pentru continuarea relațiilor contractuale cu municipiul Ploiești, care vor avea ca obiect un imobil din fondul de locuințe de necesitate sau optati pentru satisfacerea nevoilor locative prin mijloace proprii, sens in care sa va prezentați in vederea predarii-preluarii imobilului prin proces-verbal si sa eliberați, in regim de urgenta, unitatea locativa ■ in care locuiți in prezent, contractul nr.l 1593/23.01.2006, urmând sa inceteze prin acordul pârtilor.

Va atragem atentia ca utilizarea in continuare a locuinței, poate avea consecințe nedorite, avană in vedere starea avansata de degradare si iminenta producerii unei


prăbușiri a construcțiilor.

Cu considei^SjoA pri^£r,^^v \ Andrei Livii

UkA'1 x

SECRETAR,

Oana Cristina Iacob

DIRECTOR âxpetJTIV, Florin Petlfache

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Amedeo Florin Tabirca

întocmit,Nicoleta Davidi^J-^—

2ex./23.05.2011


DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

COMPARTIMENTUL EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCAȚIV TEL. 0244/516699 INT.547                                   ; ?

FAX. 0244/545941

NR.                              MAL 2(J1Π    "

Cu confirmare de primire,

- 2 JUN 2011


Către,


......Q.â’xdu?.

.......................

....................:....................

Prin prezenta, va facem cunoscute următoarele:

Unitatea locativa in care locuiți in baza contractului de inchiriere nr. cu termen de valabilitate..                  face parte dintr-un

imobil care a fost expertizat de catre&iC^.Câd5PCd^CX.-Sfc, ocazie cu care singura soluție de intervenție identificata a fost demolarea.

Atragem atentia ca in prezent municipiul Ploiești, are in evidenta doar 7 locuințe de necesitate, insuficiente insa in raport de numărul de familii care urmeaza a fi mutate din imobilele pentru care in urma expertizarii, s-a identificat ca soluție unica de intervenție demolarea.

Având in vedere aceste aspecte, va rugam sa ne comunicați, in maxim 10 zile lucratoare de la data primirii prezentei, daca optati pentru continuarea relațiilor contractuale cu municipiul Ploiești, care vor avea ca obiect un imobil din fondul de locuințe de necesitate sau optati pentru satisfacerea nevoilor locative prin mijloace proprii, sens in care sa va prezentați in vederea predarii-preluarii imobilului prin proces-verbal si sa eliberați, in regim de urgenta, unitatea locativa in care locuiți in prezent, contractul nr. .-SfiUP:        •..£(&$ urmând sa inceteze prin acordul pârtilor.

Va atragem atentia ca utilizarea in continuare a locuinței, poate avea consecințe nedorite, avană in vedere starea avansata de degradare si iminenta producerii unei prăbușiri a construcțiilor.

Cu considerație,


SECRETAR, Oana Cristina Iacob


UTIV,


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Amedeo Florin Tabirca


întocmit

Oana Treeroiu

2ex./23.05.2011

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

SERVICIUL DIRI GINȚI ȘANTIER SI URMĂRIREA COMPORT ARH IN TIMP


NOTA DE CONSTATARE

Referitor imobil situat in Ploiești, str. Gazetei nr. 1

Din verificarea actelor existente la Direcția de Patrimoniu rezulta ca imobilul a fost construit in anul 1936. iar pana acum nu s-au realizat reparații la acest imobil.


Din vizualizare pe teren am observat ca acesta are structura de lemn in paianta, fiind doar parter, suprafața construita fiind de 49,97 mp. Imobilul se afla intr-o stare de degradare avansata datorita vechimii. Chiriașii au efectuat igienizări si reparații parțiale.

S-au constatat:

 • -  fisuri in zidărie;

 • - deteriorarea invelitorii de tabla;

 • - deteriorarea pardoselilor;

 • - șarpanta deteriorata;

 • - planseul din trestie pe lemn coșcovit;

 • - cărămizi lipsa din zidaria exterioara;

 • - coșul de fum deteriorat;

 • -  igrasie datotita infiltrațiilor si a precipitațiilor;

 • -  instalații interioare neconforme.

Propunem comandarea unei expertize pentru acest imobil care reprezintă un pericol pentru chiriași si riverani.

Anexam fotografiile realizate la acest imobil in data de 07.04.2011.


Coordonator,

Irina PALAGHIANU


Diriginte Șantier,

Razvan FARCAS Steliana PETRESCUPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

SERVICIUL INVESTIȚII

Tel.0244.516699, int.162

bT/^P 5'57/^y^''’


17 MAY 2011


Către,

DIRECȚIA EVIDENTA SI VALORIFICARE PATRIMONIU COMPARTIMENTUL EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

adreselor dumneavoastră nr.122/13.05.2011 si

112/05.05.2011, va comunicam următoarele:

Pana la aceasta data nu au fost demarate procedurile de achiziție publica pentru contractul de prestări servicii: "Expertize tehnice la imobile din municipiul Ploiești", astfel nu avem modalitatea legala de a răspunde solicitărilor dumneavoastră referitoare la expertizarea tehnica a imobilelor situate in strada Gazetei, nr. 1 si strada Munteniei, nr.24.

Ținând cont de cele aratate, va solicitam introducerea acestor imobile in lista anexa la Caietul de sarcini pentru contractul sus menționat.

Având in vedere starea de degradare avansata a acestor imobile si de riscul de prăbușire existent, va sugeram ca pana la soluționarea problememlor existente sa găsiți alte locații in care sa fie mutati chiriasiii acestor imobile.

DIRECTOR TEHNICJ^ESȚIJliX

SEFSERVCIU INVESTIȚII, Sorina Som


Teodora MarirF V       J

PRIMĂRIA MWOTIULUI PLOIEȘTI

SERVICIUL HURIGLNTI ȘANTIER SI URMAW<EA COMPORTASE IN

Nr- .S'X'/^d’. <5-a 2o//

i


NOTA DE CONSTATARE din data de 22.07.2011Referitor: H'w&hll stoî' As P&teȘ, ttr* Gazetei /m J

Din verificarea actelor existente la Direcția de Valorificare Patrimoniu din cadru! Primăriei municipiului Ploiești rezulta ca imobilul a fost construit in anul 1936.

Pe langa faptul ca si-a depășit durata normala de funcționare a construcției are si un grad avansat de uzura.

Referitor la acoperiș, inițial acesta a fost de carton, iar chiriașii, fara acordul propleîarului, au refăcut cu forte proprii acoperișul cu invelitoare din tabla ondulata de grosime mica si in mod necorespunzator, astfel incat in urma evenimentelor speciale (ploi torențiale, inundații, vânt puternic etc ) s-a deteriorat..

In urma nenumăratelor ploi torențiale, dar si a evenimentului din data de 21.07.2011

s-a constatat deteriorarea grava a acoperișului afectând tavanul imobilului.

Pana Îs expertizarea sau desființarea acestei clădiri propunem luarea masurilor minime

de limitare a pagubelor si protecția (protejarea) chiriașilor.

Anexam fotografiile din data de 22.07. 2011 realizate ia acest imobil.


COORDONATOR,

Irina PALAGHIANU


RESPONSABIL U> C T

Stelîana PETRESCUCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5

COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚA SOCIALA, ORDINE PUBLICA, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAM AȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind repartizarea unor locuinl de necesitate

și a emis:

,# (// z?

PREȘEDINTE,

Sava-Mihai F icolescu

<___ -i—

Data:


io. ToU