Hotărârea nr. 450/2011

Hotararea nr. 450 privind repartizarea de locuinţe sociale

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 450 privind repartizarea de locuințe sociale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a domnului Viceprimar Cristian Dumitru și a domnilor consilieri Nicolescu Sava Mihai, Calotă Emil, Neagu Puiu Daniel, Tincu Marin, Șuga Nicolae și Raportul de Specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune repartizarea de locuințe sociale;

având în vedere prevederile art. 43 din Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, Legea privind locuințele și prevederile art. 22 din Hotărârea de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței;

în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 323 / 29 septembrie 2010, privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a criteriilor de repartizare a locuințelor sociale și Hotărârea Consiliului Local nr. 452 / 23 decembrie 2010, privind aprobarea Listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale;

ținând seama de Procesul - Verbal al Comisiei nr. 5 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind protecția și asistența socială, ordinea publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații;

în temeiul art. 36, alin.6, lit. a), pct. 17 din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată.

HOTĂRĂȘTE:

Art 1 alin. 1) Aprobă repartizarea locuințelor sociale conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

alin. 2) Persoanele îndreptățite au obligația ca în termen de 15 zile de la aducerea la cunoștință a prezentei hotărâri să se prezinte în vederea semnării contractelor de închiriere.

Art. 2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice,

9                                            9                                7                                                               7                         9                               7

Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2011Anexă

La Hotărârea nr:     /JlO^


Str. Mihai Bravu, nr. 231

Nr. ort.

Nume și Prenume

Nr. Cameră

ObservafcwJ?      7

•......—&>' ^//

1.

Ion Samir

8, în suprafață de 19 mp. și dependințe în folosință comună

Poziția numărul 1 din Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2011 pentru locuințele sociale.

2.

Mehterian

Eugenia

18, in suprafață de 19 mp. Si dependințe in folosință comună

Poziția numărul 5 din Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2011 pentru locuințele sociale.

3.

Oprea Maria

34, in suprafață de 19 mp. Si dependințe in folosință comună

Poziția numărul 6 din Lista cu ordinea de

9

prioritate pe anul 2011 pentru locuințele sociale.


Str. Rafinorilor, nr. 13

Nr. crt.

Nume și Prenume

Nr. Cameră

Observații

9

1.

Tarida Florian

9

3, în suprafață de 21,04 mp. și dependințe în folosință comună

Poziția numărul 7 din Lista cu ordinea de

9

prioritate pe anul 2011 pentru locuințele sociale.

2.

Constantin Lenuta

9

10,în suprafață de 21,04 mp. și dependințe în folosință comună

Poziția numărul 8 din Lista cu ordinea de

5

prioritate pe anul 2011 pentru locuințele sociale.

3.

Burdea

Verginica

12, în suprafață de 21,04 mp. și dependințe în folosință comună

Poziția numărul 9 din Lista cu ordinea de

5

prioritate pe anul 2011 pentru locuințele sociale.

4.

Tudose Ionut

9

Valentin

15, în suprafață de 21,04 mp. și dependințe în folosință comună

Poziția numărul 10 din Lista cu ordinea de 9

prioritate pe anul 2011 pentru locuințele sociale.

5.

Dumitrescu Constantin

68, în suprafață de 21,04 mp. și dependințe în folosință comună

__2_

Poziția numărul 11 din Lista cu ordinea de

9

prioritate pe anul 2011 pentru locuințele sociale.

6.

Gheorghe

Damian

71, în suprafață de 21,04 mp. și dependințe în folosință comună

___________________________’__________________________________________________________________________

Poziția numărul 12 din Lista cu ordinea de 9

prioritate pe anul 2011 pentru locuințele sociale.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE Serviciul Locuințe și Așezăminte Sociale, P.M ȘI P.S.I

RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotărâre privind repartizarea de locuințe sociale

9

Potrivit art. 43 din Legea nr. 114 / 1996, Legea privind locuințele, republicată și actualizată și a Hotărârii de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114 / 1996, locuințele sociale se repartizează de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

In sensul conferit de legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, legea privind locuințele, prin termenul de locuință socială se înțelege locuința care se atribuie cu chirie subvenționată unor persoane sau familii a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 452 / 23.12.2010 s-a aprobat lista cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale valabilă pe anul 2011.

Comisia nr. 5 a Consiliului Local Ploiești, privind protecția și asistența socială, ordinea publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații, a analizat situația locativă și social - economică a solicitanților de locuințe sociale și, în temeiul Listei de priorități privind locuințele sociale valabilă pentru anul 2011, a formulat următoarele propuneri de repartizare:

- Camera numărul 8 situată în Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 231 în suprafață de 19 mp. și dependințe în folosință comună, familiei Ion Samir; această unitate locativă a devenit liberă în urma rezilierii contractului de inchiriere numitei Vasile Ionela, prin Sentință Civilă nr. 2470 / 10.03.2011; menționăm ca d-na Vasile a părăsit imobilul înainte de a fi evacuată. Familia Ion Samir este compusă din mai multe persoane după cum urmeză: d-ul Ion Samir este născut în Ploiești la data de 14.12.1968, soția sa, numita Ion Vasilica, născută la data de 09.12.1966 și copii Ion Loredana Alexandra, născută la data de 30.05.1988, Ion Roberto Alexandru, născut la data de 29.12.1996. Veniturile acestei familii se compun din indemnizația de handicap a d-lui Ion, în valoare de 234 lei și alocațiile copiilor. In ceea ce privește starea de sănătate precizăm că d-ul Ion Samir este încadrat în grad de handicap accentuat, revizuibil. Familia Samir ocupă poziția numărul 1 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2011 pentru locuințele sociale.

Camera numărul 18 situată în Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 231 în suprafață de 19 mp. și dependințe în folosință comună, d-nei Mehterian Eugenia; această unitate locativă a devenit liberă în urma renunțării la beneficiul de contract de către d-ul Vasile Ion, prin adresa nr. 3699 / 21.04.2011. D-na Mehterian Eugenia este născută în București, sect. 5, la data de 15.06.1955.Venitul d-nei Mehterian se compune din pensia în valoare de 395 lei. In ceea ce privește starea de sănătate precizăm că d-na Mehterian este încadrată în grad de invaliditate. Doamna Mehterian ocupă poziția numărul 5 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2011 pentru locuințele sociale.

Camera numărul 34 situată în Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 231 în suprafață de 19 mp și dependințe în folosință comună, d-nei Oprea Maria; această unitate locativă a devenit liberă în urma rezilierii contractului de inchiriere numitului Urzeală Petre, prin Sentință Civilă nr. 9680 / 16.09.2010; menționăm că d-ul Urzeală a părăsit imobilul inainte de a fi evacuat. D-na Oprea Maria s-a născut la data de 09.02.1963, în municipiul Ploiești. Veniturile d-nei Oprea se compun din indemnizația de handicap, în valoare de 234 lei și pensia, în valoare de 353. In ceea ce privește starea de sănătate facem precizarea că susnumita este încadrată în grad de handicap accentuat. Doamna Oprea ocupă poziția numărul 6 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2011 pentru locuințele sociale.

Camera numărul 3 situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13 în suprafață de 21,04 mp și dependințe în folosință comună, familiei Țarida Florian. Această unitate locativă a devenit liberă în urma evacuării de către executorul judecătoresc a familiei Răducanu Mircea, în urma Sentinței Civile nr. 4794 / 22.04.2009. Numitul Țarida Florian s-a născut la data de 03.04.1977, în

ă de 16


municipiul Ploiești. D-ul Țarida este căsătorit din anul 1997 cu numita Țarida Florica și au împreuna 6 copii: Țarida Mihai, în vâr Gabriela, în vârstă de 15 ani, Țarida Elisei Gabi, î Maria, în vârstă de 11 ani, Țarida Alexandra Sara, Ana-Maria, în vârstă de 5 ani.Veniturile familiei Țai


aijȚȚȚăf îda Elefta

?M'2 ani, Țarida y

ici'

ani, Țarida

/$ 1


d-lui Țarida, în valoare de 872 lei, salariul d-nei Țarida, în valoare de 872 lei și alocațiile copiilor, în valoare de 252 lei. Familia Țarida ocupă poziția numărul 7 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2011 pentru locuințele sociale.

Camera numărul 10 situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13 în suprafață de 21,04 mp și dependințe în folosință comună, familiei Constantin Lenuța; această unitate locativă a devenit liberă în urma evacuării de către executorul judecătoresc a numitului Vasile Viorel, în urma Sentinței Civile nr. 1462 / 10.02.2010. Numita Constantin Lenuța s-a născut la data de 03.03.1975, în corn. Dudești, jud. Brăila. Aceasta trăiește în uniune consensuală cu numitul Beterez Costel și au împreună cinci copii, Beterez Elena Andreea, în vârstă de 15 ani, Beterez Mihaela Gabriela, în vârstă de 11 ani, Beterez Marian Iulian, în vârstă de 8 ani, Beterez Răzvan Valentin, în vârstă de 5 ani și Beterez Antonio Cosmin, în vârstă de lan.Veniturile familiei Dumitrescu se compun din indemnizația creștere copil, în valoare de 800 lei, indeminizația de handicap, în valoare de 33,5 lei și alocațiile minorilor, în valoare de 291 lei. In ceea ce privește starea de sănătate facem precizarea că minorul Beterez Răzvan Valentin este încadrat în grad de handicap mediu. FamiliaConstantin ocupă poziția numărul 8 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2011 pentru locuințele sociale.

Camera numărul 12 situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13 în suprafață de 21,04 mp și dependințe în folosință comună d-nei Burdea Verginica; această unitate locativă a devenit liberă în urma evacuării de către executorul judecătoresc a familiei Răducanu Elena, in urma Sentinței Civile nr. 365 / 18.01.2010. Numita Burdea Verginica s-a născut la data de 16.08.1954, în corn. Rușcova, jud. Maramureș. Venitul d-nei Burdea se compune din indemnizația de handicap, în valoare de 234 lei. în ceea ce privește starea de

sănătate facem precizarea ca susnumita este încadrată în grad de handicap accentuat. Doamna Burdea ocupă poziția numărul 9 în Lis

HO o;_____

cu ordinea de

w / '41


prioritate pe anul 2011 pentru locuințele sociale.

Camera numărul 15 situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13 în suprafață de 21,04 mp și dependințe în folosință comună d-lui TudoseNonuț Valentin; această unitate locativă a devenit liberă în urma evacuării de către executorul

judecătoresc a familiei Popescu Daniela, în urma Sentinței Civile nr. 6626 / 27.06.2008. Numitul Tudose Ionuț Valentin s-a născut la data de 09.09.1977, în municipiul Ploiești. Venitul d-lui Tudose se compune din indemnizația de handicap în valoare de 234 lei. In ceea ce privește starea de sănătate facem precizarea că susnumitul este încadrat în grad de handicap accentuat. Domnul Tudose ocupă poziția numărul 10 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2011 pentru locuințele sociale.

Camera numărul 68 situată în Ploiești str. Rafinorilor, nr. 13 în suprafață de 21,04 mp și dependințe în folosință comună familiei Dumitrescu Constantin; această unitate locativă a fost ocupată ilegal de numitul Iorgu Nicolae care în prezent execută pedeapsă privativă de libertate. Numitul Dumitrescu Constantin s-a născut la data de 07.02.1969, în municipiul Ploiești. Acesta trăiește în uniune consensuală cu numita Radu Elena și au împreuna trei copii, Dumitrescu Georgian, în vârstă de 16 ani, Dumitrescu Rafael Auraș, în vârstă de 14 ani și Radu Armano Doru, în vârstă de 11 ani. Veniturile familiei Dumitrescu se compun din salariul d-lui Dumitrescu, în valoare de 1024 lei și alocațiile minorilor, în valoare de 126 lei. In ceea ce privește starea de sănătate facem precizarea că d-ul Dumitrescu Constantin este diagnosticat cu ciroză hepatică. Familia Dumitrescu ocupă poziția numărul 11 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2011 pentru locuințele sociale.

Camera numărul 71 situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13 în suprafață de 21,04 mp și dependințe în folosință comună familiei Gheorghe Damian; această unitate locativă a devenit liberă în urma evacuării de către executorul judecătoresc a familiei Iordache Vasilica, în urma Sentinței Civile nr. 5143 /

23.05.2008. Numitul Gheorghe Damian s-a născut la data de 26.08.1972, în municipiul Ploiești. Acesta este căsătorit din anul 2005 cu numita Damian Elena și au împreună un copil, Gheorghe Gabriela Bianca, în vârstă de 6 ani.

Veniturile familiei Gheorghe se compun din indemnizația de handicap a d-nei Gheorghe, în valoare de 234 lei și salariul d-lui Gheorghe, în valoare de 509 lei. In ceea ce privește starea de sănătate facem precizarea ca d-na Gheorghe Elena este încadrată în grad de handicap accentuat. Familia Damian ocupă poziția numărul 12 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2011 pentru locuințele sociale.

Față de cele expuse supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.

ȘEF SERVICIU,

Ovidiu Bădulescu


DIRECTOR EXECUTIV, Brîndușa Constantin - Pietraru


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

AVIZAT

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE

PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR,

Simona Albu

A-

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind repartizarea de locuințe sociale

/\ >

In exercitarea atribuțiilor ce-i revin în baza Legii nr. 215 / 2.001, republicată și actualizată Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale și în conformitate cu legea, cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale.

Potrivit Legii nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, legea privind locuințele prin locuință socială se înțelege locuința care se atribuie cu chirie subvenționată unor persoane sau familii a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței.

în conformitate cu art. 43 din Legea nr. 114 / 1996 și a Hotărârii de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996, locuințele sociale se repartizează de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Prin Hotărârea nr. 452 / 23.12. 2010 Consiliul Local al Municipiului Ploiești a decis aprobarea Listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale valabilă pe anul 2011;

Comisia nr. 5 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind protecția și asistența socială, ordinea publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații in temeiul Listei de priorități privind locuințele sociale valabilă pentru anul 2011 a formulat următoarele propuneri de repartizare:

- Camera numărul 8 situată în Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 231 în suprafață de 19 mp. și dependințe în folosință comună familiei Ion Samir, persoană încadrată în grad de handicap accentuat; această familie este compusă din patru persoane, din care un copil minor. Familia Samir ocupă poziția numărul 1 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2011 pentru locuințele sociale.

- Camera numărul 18 situată în Ploiești str. Mihai Bravu, nr. 231 în suprafață de 19 mp și dependințe în folosință comună d-nei Mehterian Eugenia, persoană încadrată în grad de invaliditate. D-na Mehterian ocupă poziția numărul 5 în

Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2011 pentru locuințele sociale.

 • -  Camera numărul 34 situată în Ploiești str. Mihai Bravu, nr. 231 în suprafață de 19 mp și dependințe în folosință comună d-nei Oprea Maria, persoană încadrată în grad de handicap accentuat. D-na Oprea ocupă poziția numărul 6 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2011 pentru locuințele sociale.

 • -  Camera numărul 3 situată în Ploiești str. Rafinorilor, nr. 13 în suprafață de 21,04 mp și dependințe în folosință comună familiei Țarida Florian, familie

compusă din 8 persoane, din care 6 sunt minori. Familia Țarida ocupă poziția numărul 7 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2011 pentru locuințele sociale.

 • -  Camera numărul 10 situată în Ploiești str. Rafinorilor, nr. 13 în suprafață de 21,04 mp și dependințe în folosință comună familiei Constantin Lenuța, familie compusă din 7 persoane, din care 5 copii sunt minori; minorul Beretrez Răzvan este încadrat în grad de handicap mediu. Familia Constantin ocupă poziția numărul 8 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2011 pentru locuințele sociale.

 • -  Camera numărul 12 situată în Ploiești str. Rafinorilor, nr. 13 în suprafață de 21,04 mp și dependințe în folosință comună d-nei Burdea Verginica, persoană încadrată în grad de handicap accentuat. D-na Burdea ocupă poziția numărul 9 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2011 pentru locuințele sociale.

 • -  Camera numărul 15 situată în Ploiești str. Rafinorilor, nr. 13 în suprafață de 21,04 mp și dependințe în folosință comună d-lui Tudose Ionuț Valentin, persoană încadrată în grad de handicap accentuat. Dl. Tudose ocupă poziția numărul 10 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2011 pentru locuințele sociale.

- Camera numărul 68 situată în Ploiești str. Rafinorilor, nr. 13 în suprafață de 21,04 mp și dependințe în folosință comună familiei Dumitrescu Constantin, familie formată din 5 persoane, din care 3 sunt minori. Familia Dumitrescu ocupă poziția numărul 11 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2011 pentru locuințele sociale.

- Camera numărul 71 situată în Ploiești str. Rafinorilor, nr. 13 în suprafață de 21,04 mp și dependințe în folosință comună familiei Gheorghe Damian, familie formată din 3 persoane; soția, Gheorghe Elena, persoană încadrată în grad de handicap accentuat. Familia Gheorghe ocupă poziția numărul 12 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2011 pentru locuințele sociale.

Față de cele expuse supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.                                                                    \ \PROCES - VERBAL încheiat astăzi, 20.09.2011 la ședința Comisiei njr. 5 protecție și asistență socială, ordine publică, respectarea drepturilor fibet,taților cetățenești, petiții și reclamații

I fi


< u

Comisia nr. 5 protecție și asistență socială, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații s-a întrunit în următoateaLomponepț^r/ z*        ti’; n'

Președinte: Nicolescu Sava Mihai Membrii: Șuga Nicolae

Neagu Puiu Daniel Tincu Marin

ORDINEA DE ZI:

 • 1) Situația unităților locative cu destinația de locuințe sociale disponibile.

 • 2) Aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a criteriilor de repartizare a locuințelor sociale.

 • 3) Discutarea cererilor d-lui Militaru Aurel, chiriaș al imobilului de locuințe sociale, situat in str. Rafinorilor, nr. 13, cam. 51 și a d-lui Paraschivescu Adrian, chiriaș al aceluiași imobil, cam. 56 prin care se solicită mutarea într-un alt imobil a susnumiților; deasemenea cererea d-nei Dobre Lalica, chiriașă a imobilului de locuințe sociale, cam. 4 și 5, prin care susnumita este dispusă să renunțe la beneficiul de contract pentru camera 5, în favoarea fiicei sale, Dobre Claudia, cererea d-nei Ion Alexandrina, persoană aflată în situație de risc social, precum și cererea d-lui Militaru Androne, chiriaș al imobilului de locuințe sociale str. Al. Cătinei, nr. 5, bl. 27A, cam. 19.

HOTĂRĂȘTE:

 • 1) Comisia a luat act de unitățile locative cu destinația de locuințe sociale disponibile și, în ordinea listei cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale pe anul 2011, a decis repartizarea acestora, după cum urmează:

Str. Mihai Bravu, nr. 231

Nr. crt.

Nume și Prenume

Nr. Cameră

Observații

1.

Ion Samir

8, în suprafață de 19 mp. și dependințe în folosință comună

Poziția numărul 1 din Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2011 pentru locuințele sociale, persoană incadrată în grad de handicap accentuat.

2.

Mehterian

Eugenia

18, in suprafață de 19 mp. și dependințe în folosință comună

Poziția numărul 5 din Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2011 pentru locuințele sociale, persoană încadrată în grad de invaliditate.

3.

Oprea Maria

34, in suprafață de 19 mp. și dependințe în folosință comună

Poziția numărul 6 din Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2011 pentru locuințele sociale, persoană încadrată în grad de handicap accentuat.

/■'"'li

Str. Rafinorilor, nr. 13

--

Nr. crt.

Nume și Prenume

Nr. Cameră

Observații

1.

Tarida Florian

9

3, în suprafață de 21,04 mp. și dependințe în folosință comună

Poziția numărul 7 din Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2011 pentru locuințele sociale, familie compusă din 8 persoane, din care 6 sunt minori.

2.

Constantin

Lenuța

10,în suprafață de 21,04 mp. și dependințe în folosință comună

Poziția numărul 8 din Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2011 pentru locuințele sociale, familie compusă din 7 persoane, din care 5 copii sunt minori; minorul Beretrez Răzvan este încadrat în grad de handicap mediu.

3.

Burdea Verginica

12, în suprafață de 21,04 mp. și dependințe în folosință comună

Poziția numărul 9 din Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2011 pentru locuințele sociale, persoană încadrată în grad de handicap accentuat.

4.

TudoseIonut

5

Valentin

15, în suprafață de 21,04 mp. și dependințe în folosință comună

Poziția numărul 10 din Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2011 pentru locuințele sociale, persoană încadrată în grad de handicap accentuat.

5.

Dumitrescu Constantin

68, în suprafață de 21,04 mp. și dependințe în folosință comună

9

Poziția numărul 11 din Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2011 pentru locuințele sociale, familie formata din 5 persoane, din care 3 sunt minori.

6.

Gheorghe

Damian

71, în suprafață de 21,04 mp. și dependințe în folosință comună

Poziția numărul 12 din Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2011 pentru locuințele sociale, familie formată din 3 persoane; soția, Gheorghe Elena, persoană încadrată în grad de handicap accentuat.

Modalitatea de comunicare a repartiților se va face în termen de 15 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de consiliu local.

 • 2) Comisia a luat act și a propus spre aprobare criteriile de repartizare a locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a criteriilor de repartizare a locuințelor sociale.

 • 3) Comisia a discutat cererile d-lor Militaru Aurel și Paraschivescu Adrian, considerînd că nu pot fi soluționate favorabil în acest moment, însă cererile rămân în atenția comisiei până ce va fi posibilă soluționarea acestora, în limita spațiilor ce vor fi disponibile.

Cu privire la cererea d-nei Dobre Lalica Comisia a decis că, din punct de vedere legal, nu poate fi împărțit un contract de închiriere în două contracte diferite.

în ceea ce privește solicitările d-nei Ion Alexandrina cu privire la situația locativă, comisia a apreciat că pentru a putea beneficia de sprijinul autorității publice locale în vederea obținerii unei locuințe, d-na Ion trebuie să depună dosar. Cu privire la solicitarea de sprijin material s-a apreciat ca această problemă nu face obiectul pentru a fi soluționată de Comisia nr. 5.

Cererea d-lui Militaru Androne pentru extindere, prin repartizarea unei alte unități locative din imobilul de locuințe sociale situate in str. Al. Cătinei, nr. 5, bl. 27A rămâne în antenția comisiei spre a fi soluționată în limita spațiilor ce vor fi disponibile în imobilul respectiv.


Președinte: NicQlescu Sava M

Membrii: Șuga Nicolae

Neagu Puiu Daniel

Tincu Marin

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5


COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI

RECLAM AȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind repartizarea de locuind sociale

și a emis:

<tr V/ g-

PREȘEMNTE, Sava-Mihai Ipficolescu


Data: