Hotărârea nr. 45/2011

Hotãrârea nr. 45 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA NR. 45 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a viceprimarului Cristian Dumitru si a consilierilor Bozianu Nicoleta Cătălină, Palas Alexandru Paul si Gheorghe Popa, precum si Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 286/2010 Legea bugetului de stat pe anul 2011, Legii nr. 287/2010 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 si in temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 28 și 29 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, actualizată;

In temeiul art. 36, alin 4, lit.a, art. 45, alin 2, lit.a, din Legea nr. 215/2001-republicata si actualizata, privind administrația publica locala:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011, al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, conform Anexei nr. 1 pentru transferuri, precum si bugetul privind activitatea medicala din invatamantul preuniversitar de stat si asistenta sociala, conform Anexei nr.2 pentru repartizări de credite, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 - Aproba Lista de investiții pe anul 2011, a Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, conform Anexei nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești si Direcția Management Financiar - Contabil, Contracte din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.4 - Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată în Ploiești, astăzi 11 februarie 2011

țK ■’

ȘEDINT^

'1

p:*>

Ah ;

I. f

*■ ►tbk- 1 q , _ _

' *** ‘---

z

CONTRASEMNEAZĂ s

i

k ; V ’

r 1

• ;..'i

i.                              r T

“T i1 Oana Cristina Iăcbb

• W

■y

s'


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului u ° 4f de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al       /    /

Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești^ *

IO c I, r

\\u~ -p '

\\x z’ > •

> r


I

,.v


i.

i


In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2QJ‘r, njr?2^^010 jLegea asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 287/2010, Legii finanteloTpublice nr.


273/2006,

Legea privind promovarea si protecția drepturilor persoanelor cu handicap nr. 448/2006, Legea privind venitul minim garantat nr. 416/2001, Legea 114/1996 privind locuințele,Legea 208/1997 privind cantinele de ajutor social, s-a procedat la intocmirea si fundamentarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011, al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

In vederea asigurării protecției sociale, conform legislației in vigoare pentru persoanele defavorizate sau aflate in dificultate, precum si pentru asigurarea desfășurării activitatii in cadrul instituției, se procedează la intocmirea, fundamentarea si elaborarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al instituției prin care se asigura :

 • - cheltuieli de personal;

 • - cheltuieli materiale si servicii;

 • - asistenta sociala (cheltuieli privind transportul asistenților si reprezentanților persoanelor cu handicap, incalzirea locuinței, ajutoare de urgenta, indemnizațiile si salariile asistenților persoanelor cu handicap);

 • - cheltuieli de capital.

ASSC Ploiești derulează proiectul privind Schimbarea destinației din cazarmă în cămin de bătrâni” ce vizeaza crearea unei noi infrastructuri în domeniul serviciilor sociale

de asistență și îngrijire a bătrânilor din municipiul Ploiești, are ca obiective specifice :

Obiectivele specifice ale proiectului asigură finalizarea investiției într-un centru rezidențial care oferă servicii de cazare, îngrijire și tratament de lungă durată, asigurându-se astfel un cadru adecvat de găzduire și îngrijire a persoanelor vârstnice - cu sau fără

dizabilități - din municipiul Ploiești aflate în dificultate.

Un al doilea proiect pe care instituția noastra intenționează sa il deruleze pe parcursul anului 2011, se refera la incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati.

Bugetul total al proiectului este in suma de 500 mii euro, iar contribuția bugetului local va fi de 500 euro. La momentul semnării contractului se va primi un avans de 30%.

Proiectul a fost gândit si elaborat pornind de la recomandările, strategiile si obiectivele identificate in POS DRU 2007-2013 si DCI, documente structurate sub influenta analizei situației actuale de pe plan național si a tendințelor ce se conturează la nivel european, urmărind sa transpună in practica, prin masuri si instrumente active, strategii menite sa susțină, sub toate aspectele, capitalul uman - capital considerat de noi ca fiind cea mai importanta resursa a unei organizații in particular si a unei societăți in general. Cadrul Strategic National de Referința 2007-2013 (CSNR) face legătură intre prioritățile la nivel european si prioritățile naționale de dezvoltare, stabilite în Planul National de Dezvoltare (PND) 2007-2013. Strategia PND se axeaza pe Orientările Strategice Comunitare privind Coeziunea si pe prioritățile Agendei de la Lisabona revizuita, respectiv creșterea competitivității, ocuparea deplina si protecția durabila a mediului. Una din cele


formare profesionala si asistare de tip fomativ informativ.                           >

In ceea ce privește sustenabilitatea din punct de vedere financiar se menționează faptul ca proiectul se va autosustine. Astfel, structura economiei sociale va proceda la derularea de activitati comerciale care vor genera venituri. Aceste venituri se vor utiliza exclusiv pentru acoperirea costurilor de funcționare si pentru crearea de noi locuri de munca pentru persoane

cu dizabilitati - acest lucru constituind o premiza de a asigura efectul multiplicator al proiectului. Structura creata nu va proceda la obținerea de profit.

Pentru acoperirea necesarului privind aceste cheltuieli s-a considerat ca fiind necesare venituri in suma de 36.677 mii lei, astfel:

 • - transferuri - pentru activitatea ASSC - 14.544 mii lei;

 • - repartizări de credite - cabinete medicale si asistenta sociala - 17.045 mii lei;

 • - alte venituri - surse atrase pentru cele doua proiecte - 5.087 mii lei;

 • - donații si sponsorizări -1 mii lei.

Fata de cele prezentate mai sus propunem spre aprobare proiectul de hotarare alaturat.


/ CONSILIERI,'

BOZIAmJ NICOLETA CA

IN


\ /PALAS ALEXANDRU Xz


GHEORGHE

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

In conformitate cu prevederile Legii nr.286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011, Legii nr.287/2010 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 si Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, s-a procedat la intocmirea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

 • I. VENITURI

Veniturile ce se estimează a se realiza in cursul anului 2011, sunt in suma de 36.677 mii lei, si simt constituite din:

 • -  transferuri -14.544 mii lei (pentru activitatea proprie);

 • -  repartizări de credite - 17.045 mii lei (13.780 mii lei - pentru ajutoarele sociale si 3.265 mii lei - cabinetele medicale);

 • - alte venituri - 5.087 mii lei (2.635 mii lei, respectiv 2.452 mii lei, sume atrase pentru derularea celor doua proiecte finanțate din surse nerambursabile);

 • - donații si sponsorizări -1 mii lei.

 • II. CHELTUIELI

 • 1. CHELTUIELI DE PERSONAL

Având in vedere:

 • -  preluarea cu data de 02 decembrie 2010, a personalului din cadrul cabinetelor

medicale din invatamantul preuniversitar de stat;

 • -  indexarea cu 15% a salariilor incepand cu data de 01 ianuarie 2011;

 • -  derularea proiectului ce are ca scop angajarea unui număr de 15 persoane cu

dizabilitati in cadrul unei structuri a economiei sociale,

necesarul pentru plata salariilor, este următorul:LA CAPITOLUL 68.10.50, TITLUL 10- necesarul este de 3.288 mii lei, astfel^ r o 4+'"-

______ - *

<< k '  '  >/

ASSC - 2.469 mii lei:


A. CHELTUIELI SALARIALE IN BANI - 10.01 -1.902 mii lei:

a.


Salarii de baza - 1.612 mii lei;


1 • /

4 •

!; € 'cS>'

1. o


 • b. Sporuri pentru condiții de munca - 9 mii lei;

acordate salariatilor incadrati la centrul social de urgenta, conform OUG nr. 10 din 30

ianuarie 2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizațiilor pentru persoane care ocupa funcții de demnitate publica, precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariate si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale

acordate salariatilor incadrati la Cantina municipala conform HG nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare;

 • c. Alte sporuri - ore de noapte - 9 mii lei;

 • d. Indemnizații de delegare - 2 mii lei;

 • e. Indemnizații plătite unor persoane din afara imitații - 7 mii lei;

 • f. Alte drepturi salariale in bani - 263 mii lei;

  B.


  a.


CONTRIBUȚII -10.03 - este necesara suma de 567 mii lei, astfel:

Contribuțiile la asigurările sociale de stat (20.8%) - 433 mii lei ;

b.


c.


d.


e.


Contribuții pentru asigurările de șomaj (0.5%) - 11 mii lei;

Contribuții de asigurări sociale de sanatate (5.2%) - 109 mii lei;

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale (0.15%) - 3 mii lei ;

Contribuții pentru concedii si indemnizații (0.85%) - 11 mii lei.


De asemenea, in cadrul PROIECTULUI, vor fi necesare cheltuieli de personal, in

suma de 819 mii lei, astfel:

 • -  manager de proiect -1;

 • -  responsabil financiar -1; responsabil juridic -1;

1 ofițer de proiect -1;

 • -   expert asistare -1;

 • -   formatori -2; expert cercetare -1;


 • -  operator de teren - 3; expert consiliere -1.

A. CHELTUIELI SALARIALE IN BANI - 779 mii lei;

 • -  Salarii de baza -135 mii lei;

 • -  Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii - 632 mii lei;

 • -  Alte drepturi salariale in bani -12 mii lei.

B. CONTRIBUȚII - 40 mii lei:

Contribuțiile la asigurările sociale de stat (20.8%) - 30 mii lei.

Contribuții pentru asigurările de șomaj (0.5%) - 1 mii lei.

Contribuții de asigurări sociale de sanatate (5.2%) - 7 mii lei.

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale (0.15%) - 0.5 mii lei.

Contribuții pentru concedii si indemnizații (0.85%) -1.5 mii lei.

Menționam ca, aceste cheltuieli, atat pentru ASSC cat si pentru proiect, sânt cuprinse cumulat in buget, conform Anexa nr.l, la proiectul de hotarare, iar din necesarul de 3.288 mii lei, este acordat parțial, respectiv suma de 2.474 mii lei.

LA CAPITOLUL 66.02.08, TITLUL 10 - cheltuieli de personal pentru CABINETELE

MEDICALE - necesarul este de 3.115 mii lei, acordat 2.344 mii lei, astfel:

A. CHELTUIELI SALARIALE IN BANI -10.01 - 2.445 mii lei:

 • a. Salarii de baza - 2.240 mii lei;

 • b.  Alte drepturi salariale in bani - 205 mii lei ;

B. CONTRIBUȚII —10.03 - este necesara suma de 670 mii lei, astfel:

 • a. Contribuțiile la asigurările sociale de stat (20.8%) - 507 mii lei.

 • b. Contribuții pentru asigurările de șomaj (0.5%) - 12 mii lei.


 • d. Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale (0.15%) - 4 mii lei.

 • e. Contribuții pentru concedii si indemnizații (0.85%) - 21 mii lei.

Menționam ca, aceste cheltuieli, sânt prevăzute in Anexa nr.2, la proiectul de hotarare.

2. BUNURI SI SERVICII PENTRU ACTIVITA
Având in vedere ca A.S.S.C. Ploiești isi desfasoara activitatea in imobilele situate in:

 • 1. Str. Poștei nr. 6 - sediul instituției;

 • 2. Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 46 - sediul instituției;

 • 3. Str. M. Bravu nr. 231 - Cantina de Ajutor Social;

 • 4. Aleea Rasnovenilor nr. 46 - Centrul de Zi pentru Copii Preșcolari,

Având in vedere:


 • -  preluarea cu luna decembrie 2010, a personalului din cadrul cabinetelor medicale din invatamantul preuniversitar de stat;

 • - precum si derularea proiectului ce are ca obiectiv, crearea unei noi

infrastructuri în domeniul serviciilor sociale de asistență și îngrijire a bătrânilor din municipiul Ploiești,

s-a considerat a fi necesare următoarele cheltuieli materiale, fundamentate astfel:

 • > La art. 20.01.01 - Furnituri de birou - prevederea bugetara estimata este de 40 mii lei, astfel: achiziționarea rechizitelor, cartușelor, tipizatelor, necesare redactării, listării si păstrării documentelor intocmite de personalul ASSC Ploiești;

 • > La art. 20.01.02 - Materiale pentru curățenie - prevederea bugetara estimata este de 40 mii lei, astfel: achiziționarea materialelor pentru curățenie, detergentilor, substanțelor dezinfectante necesare igienizării si dezinfectării tuturor spatiilor cabinetelor medicale;

> La art. 20.01.03 - încălzit, iluminat si forța motrica - prevederea bugetara estimata este

de 135 mii lei, astfel:

 • -  Electrica - 4 mii lei x 12 luni = 48 mii lei;

 • -  GDF SUEZ - 7.3 mii lei x 12 luni = 87 mii lei;

> La art. 20,01.04 - Apa, canal si salubritate - prevederea bugetara estimata este de 18 mii lei, astfel:

 • -  Veolia - 0.3 mii lei x 12 luni = 3.6 mii lei;

 • -  Apa Nova -1.2 mii lei x 12 luni = 14.4 mii lei;

 • > La art. 20.01.05 - Carburanți si lubrifianti - prevederea estimata este de 30 mii lei;

 • > La art 20.01.06 ~ Piese de schimb (auto) - prevederea estimata este de 4 mii lei;

La art. 20.01.08 - Posta, telecomunicații, radio, tv, internet - prevederea

estimata este de 110 mii lei, astfel:                                             r

'                                                                                             \\7- x \

 • -  RCS&RDS - 4 mii lei x 12 luni = 48 mii lei;                   V ’

Romtelecom, Orange - 2 mii x 12 luni =24 mii lei;

 • -  Cheltuieli poștale (achiziție timbre poștale, servicii poștale


pentru transmiterea dispozițiilor beneficiarilor ajutoarelor pentru incalzirea locuinței) - 38 mii lei;

> La art 20.01.09 - Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional - prevederea bugetara estimata este de 591 mii lei, astfel:

 • - Politia Comunitara (servicii paza) - 20 mii lei x 12 luni = 240 mii lei;

 • - servicii transport valori monetare - 2 mii lei x 12 luni = 24 mii lei;

 • - servicii paza str Cantacuzino nr 46 - 4 mii lei x 12 luni = 48 mii lei;

 • - servicii informatice de asistenta tehnica - 3 mii lei x 12 luni = 36 mii lei;

- service IT - 2 mii lei x 12 luni = 24 mii lei;

 • - servicii mentenanta centrale termice -10 mii lei;

 • - servicii dezinsectie, dezinfectie, deratizare -18 mii lei;

- servicii distribuire apa minerala (pentru consumul angajatilor ASSC) -15 mii lei;

- alte cheltuieli si servicii cu character funcțional, neprevăzute -176 mii lei;

> La art. 20.01.30 - Alte bunuri si servicii pentru întreținere, prevederea bugetara estimata este de 70 mii lei, astfel:

 • -  Cheltuieli pentru întreținerea autovehiculelor (reparații auto, inspecții tehnice pentru autoturismele aflate in dotarea instituției) -15 mii lei;

 • -  Materiale unica folosința (pungi, caserole, pahare etc.) -17 mii lei;

 • -  Reparații stafii lucru si echipamente xerox -15 mii lei;

 • -  Refiluri cartușe - 5 mii lei;

- Alte cheltuieli neprevăzute -18 mii lei;

> La capitolul 20.02 - Reparații curente - prevederea estimata este de 400 mii lei,

fundamentata astfel:

 • a) Lucrări de reparații șarpanta, refacere fațada si igienizare pentru imobilul din str. Poștei

nr.6 (sediul A.S.S.C. Ploiești) -115 mii lei;

 • b) Lucrări igienizare sediul din str Gh Gr Cantacuzino nr 46, Cantina de Ajutor Social din str Mihai Bravu nr 231 si bloc de locuințe sociale din str Rafov nr 2K - 67 mii lei;

 • c) Revizie instalație electrica bloc locuințe sociale din str Rafinorilor nr 13 -18 mii lei;

/0A’-î>.

// /'

 • d) Lucrări de reparații si intervenții neprevăzute care pot aparea la toa^fe iițsobilele administrate - 200 mii lei.                                                       •!=='    < ' «i1

 • > La art. 20.03.01 - Hrana pentru oameni - prevederea bugetara estimata

lei, astfel:

 • a) Pentru Cantina de Ajutor Social, conform Legii nr 208/1997 privind cantinele de ajutor social, necesarul este in suma de 2.365 mii lei, astfel:

900 persoane x 6 lei/zi/pers x 365 zile x 1,20% (indexare) = 2.365 mii lei

 • b) Pentru Centrul de Zi pentru Copii Preșcolari, necesarul de hrana acordat fiind de:

24 copii x 6 lei/ zi/pers x 200 zile x 1,20% (indexare) = 35 mii lei

 • c) Pentru organizarea de mese festive in vederea obținerii de venituri proprii conform Regulamentului de organizare si funcționare al ASSC Ploiești, precum si pentru alte cheltuieli neprevăzute -100 mii lei.

  f*n*


 • > La art. 20.04 - Medicamente si materiale sanitare necesare pentru asistatii de la Centrul Social de Urgenta, precum si pentru diverse necesitați aparute - prevederea bugetara estimata este de 47 mii lei, astfel:

20.04.01- Medicamente - 0,5 mii lei;

20.04.02 - Materiale sanitare -1,5 mii lei;

> La art. 20.05 - Bunuri de natura obiectelor de inventar - prevederea bugetara estimata este de 66 mii lei, astfel:

 • - 20.05.01  - Uniforme si echipament (echipament protecție) - 2 mii lei;

 • - 20.05.02 - Lenjerie si accesorii de pat (necesare Centrului de Zi pentru Copii Preșcolari si Centrului Social de Urgenta) - 4 mii lei;

 • - 20.05.30 - Alte obiecte de inventar (imprimante, fisete metalice, scaune, birouri, vesela inox, stick-uri, etc.) - 60 mii lei;

 • > La art. 20.06 - Deplasări, detasari, transferări - s-a prevăzut suma de 30 mii lei, astfel: 1500 buc bilete călătorie x 1,6 lei/buc x 12 luni x 1,05%(indexare) = 30 mii lei (cheltuieli pentru procurarea biletelor in vederea deplasării personalului in interes de serviciu pentru efectuarea de anchete sociale, conform HG 1860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului)

 • > La art, 20.11 - Cârti, publicații si materiale documentare, prevederea bugetara estimata este de 4 mii lei;

f /                **          /

// c* ■

miil


 • > La art 20.12 - Consultanta si expertiza - prevederea bugetara estimata eșțg de, 45


<1

I ’ A -

astfel:    - 15 mii lei - implementare ISO;

s ’b.. •

 • -  8 mii lei - evaluare factori de risc;

* /L

’ %

s s

 • - 22 mii lei - contribuție la derularea proiectului;

 • > La art. 20.13 - Pregătire profesionala - prevederea pentru anul 2011 este in suma de 10 mii lei necesara pentru cursurile de perfecționare ale personalului Centrului Social de Urgenta, Centrului de zi pentru copii si Serviciului Preparare Distribuire Hrana;

 • > La art. 20.14 - Protecția muncii - servicii cu privire la medicina muncii, prevedere necesara 10 mii lei;

 • > La art 20.30.01 - Reclama si publicitate - prevederea pentru anul 2011 este in suma de 1 mie lei, pentru diferite anunțuri in ziare locale, naționale;

 • > La art 20.30.03 - Prime de asigurări non-viata - prevederea pentru anul 2011 este in suma de 36 mii lei, necesara incheierii asigurărilor autovehiculelor din dotarea instituției si a locuințelor sociale, pe care ASSC le are in administrare.

 • > La art.20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii - 814 mii lei.

 • 2.1. BUNURI SI SERVICII PENTRU PROIECT

Pentru desfasurarea in bune condiții a activităților legate de DERULAREA PROIECTULUI sânt necesare CHELTUIELI MATERIALE, in suma de 1.324 mii lei, astfel:

 • > La art. 20.01.01 - Furnituri de birou - prevederea bugetara estimata este de 48 mii Iei, astfel: achiziționarea rechizitelor, cartușelor, tipizatelor, necesare redactării, listării si păstrării documentelor întocmite;

 • > La art. 20.01.02 - Materiale pentru curățenie - prevederea bugetara estimata este de 2 mii lei, astfel: achiziționarea materialelor pentru curățenie, detergentilor, substanțelor dezinfectante necesare igienizării si dezinfectării spațiului de desfășurare a activității;

 • > La art. 20.01.03 - încălzit, iluminat si forța motrica - prevederea bugetara estimata este

de 8 mii lei;

 • > La art. 20.01.04 - Apa, canal si salubritate - necesar estimat 8 mii lei;

 • > La art. 20.01.08 - Posta, telecomunicații, radio, tv, internet - prevederea bugetara

estimata este de 8 mii lei,


La art 20.01.09 - Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționați ^revederâa:

.**

*            i                *■

t / * -r *V

C?/ :m'« : ,\f \ ©        .

1bugetara estimata este de 10 mii lei.

La art. 20.01.30

V\ .p                     x ,

estimata este de 852 mii lei, pentru cheltuieli administrative, diverse, necesițah^

neprevăzute;

La art. 20.05 - Bunuri de natura obiectelor de inventar - prevederea bugetara estimata

lip.. *

- Alte bunuri si servicii pentru întreținere, preveaefea :bugethr^'-

V\‘ <<


este de 19 mii lei, astfel: - 20.05.30 - Alte obiecte de inventar (videoproiector, scaune, birouri, ecran de proiecție, rafturi de depozitare, telefon, etc.) -19 mii lei;

 • > La art 20.12 - Consultanta si expertiza - prevederea bugetara estimata este de 62 mii lei, necesara pentru servicii de audit, servicii de expertiza contabila, servicii de monitorizare;

 • > La art. 20.13 - Pregătire profesionala - prevederea pentru anul 2011 este in suma de 179 mii lei, necesara pentru cursurile de perfecționare ale persoanelor cu dizabilitati, cat si pentru lucratorii sociali;

 • > La art 20.30.01 - Reclama si publicitate - prevederea pentru anul 2011 este in suma de 9 mie lei, pentru machetare fluturași si broșuri, comunicate de presa, realizare fluturași, realizare broșura;

 • > La art 20.30.04 - Chirii - prevederea este in suma de 119 mii lei, necesara închirierii sediu unitate, sala conferința de presa, spațiu formare al persoanelor cu handicap, sala curs incluziune sociala, cheltuieli necesare pentru proiectul nou initiat de ASSC Ploiești.

Menționam ca, aceste cheltuieli, atat pentru ASSC cat si pentru proiect, sânt cuprinse cumulat in buget, conform Anexa nr.l, la proiectul de hotarare.

 • 2.2. BUNURI SI SERVICII PENTRU CABINETELE MEDICALE

Cheltuieli materiale necesare in suma de 150 mii lei, astfel: > La art. 20.01.01 - Furnituri de birou - prevederea bugetara estimata este de 16 mii lei, astfel: achiziționarea rechizitelor, cartușelor, tipizatelor, necesare redactării, listării si păstrării documentelor intocmite;

> La art. 20.01.02 - Materiale pentru curățenie - prevederea bugetara estimata este de 3 mii lei, astfel: achiziționarea materialelor pentru curățenie, detergentilor, substanțelor dezinfectante necesare igienizării si dezinfectării spațiului de desfășurare a activitatii;

> La art 20.01.09 - Materiale si prestări de servicii cu caracter functionaF* prevederea

bugetara estimata este de 9 mii lei, necesara pentru contractul priHnd colectarea deșeurilor speciale de la cabinetele medicale;                           v ?


'v

\x.            r- ,

 • > La art. 20.01.30 - Alte bunuri si servicii pentru intretinere, prevederea buggt^ estimata este de 30 mii lei, pentru cheltuieli administrative, diverse necesitați neprevăzute;

 • > La art. 20.04 - Medicamente si materiale sanitare necesare pentru asistatii de la Centrul Social de Urgenta, precum si pentru diverse necesitați aparute - prevederea bugetara estimata este de 65 mii lei, astfel:

-  20.04.01- Medicamente - 41,5 mii lei;

-  20.04.02 - Materiale sanitare - 23,5 mii lei;

> La art. 20.05 - Bunuri de natura obiectelor de inventar - prevederea bugetara estimata este de 27 mii lei, astfel:

 • - 20.05.01 - Uniforme si echipament (echipament protecție) - 8 mii lei;

 • - 20.05.02 - Lenjerie si accesorii de pat - 6 mii lei;

 • - 20.05.30 - Alte obiecte de inventar -13 mii lei;

> La art.20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii - 771 mii lei.

Menționam ca, aceste cheltuieli sânt prevăzute in buget, conform Anexa nr.2, la proiectul de hotarare.

ASISTENTA SOCIALA 68.10.50

> 68.10.50 - Tilul 57/57.02.01 - 634 mii lei - cheltuieli cu protecția persoanelor

fara domiciliu in centre din alte localitati, conform Legii 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, pentru un număr de aproximativ 192 beneficiari, conform Contract de parteneriat incheiat cu Centrul Social Boldești Scaieni.

De asemenea, se intenționează, încheierea unui parteneriat intre ASSC Ploiești si

Centrul de adapostire VASARELY, pentru care s-a prevăzut suma de 231 mii lei

> 68.10.50 - Tilul 57/57.02.02 - ajutoare sociale in natura - reprezentând

transport subvenționat acordat reprezentanților, asistenților, si bolnavilor cu handicap


;rav, s-a prevăzut suma de 5.020 mii lei, pentru plata a aproximativ 79.000 abonamente, avand valoare individuala de 50 lei.

Aceste legitimații, se acorda urmare prevederilor Legii 448/2006 pri^nțd'protecția si V ratat pentru^-y y tifejX


t.


i O. țl pl promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, art.21, pct.1,2,3,4,^: persoanele cu handicap de grad I, cat si pentru insotitorii acestora, sau reb^ezjentahti

legali, insotitorii copiilor cu handicap accentuat, insotitorii adultilor cu handicap auditiv si mintal accentuat, asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat, pe baza anchetei sociale realizate de către serviciul specializat.

Menționam ca, aceste cheltuieli sânt prevăzute in buget, conform Anexa nr.l, la proiectul de hotar are.

3. ASISTENTA SOCIALA - 68.02


La acest capitol, necesarul estimat pentru anul 2011 este de 13.780 mii lei, fundamentat astfel:

> 68.02.05.02 - Titlul 10 - Salarii asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav de gradul I, necesar 5.280 mii lei, acordat 3.973 mii lei, astfel:

Pentru aceasta, s-a luat in calcul salariul de baza de 690 lei, un număr de 500 asistenți personali existenti in plata (sporul de vechime va fi inclus in salariul de baza si variaza intre 5-25%), precum si majorare cu 15%, conform Legii nr.285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice si conform Legii 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

Astfel: - 690 x 500 asistenți = 345 mii x 27.5 % xl2 luni, necesar aproximativ 5.280 mii lei;

- Titlul 20 - art.20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii -1.307 mii lei.

> 68.02.05.02 - Titlul 57/57.02.01 - Indemnizații plătite reprezentanților legali ai persoanelor cu handicap grav de gradul 1, conform Legii 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, pentru un număr de aproximativ 17.700 beneficiari, suma necesara 8.180 mii lei (461 lei x 17.700 beneficiari);

> 68.02.50 - Titlul 57/57.02.01 - 120 mii lei - Ajutoare de urgenta acordate prin

dispoziția Primarului Municipiului Ploiești, conform Legii 416/2001 privind venitul minim


;arantat;


Menționam ca, aceste cheltuieli sânt prevăzute in buget, conform Anexa nr.2, la proiectul de hotarare.

rĂ


4. CHELTUIELI DE CAPITAL PENTRU ACTIVITATEÂASSC

!o F

' \

Se propune pentru anul 2011, efectuarea următoarelor cheltuieli de investiții,

t •                                              '

conform Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si actualizata:

 • I. Dotări independente

1. Copiator (1 buc) -10 mii lei;

Achiziția unui copiator nou este necesara, deoarece cel aflat in dotare este uzat din

punct de vedere fizic (are o vechime de 5 ani), iar cheltuielile de întreținere ale acestuia sunt foarte mari si nu se justifica economic.

2. Multifuncțional (1 buc) - 2 mii lei

Având in vedere reorganizarea activității in sensul creării unei noi gestiuni de

alimente la Centrul de Zi pentru Copii Preșcolari, precum si folosirea sistemului informatic integrat, transmiterea datelor către Cantina de Ajutor Social sau sediul ASSC din str Gh.

Gr. Cantacuzino nr.46, este necesara achiziționarea unui multifuncțional.

3.Statii de lucru - (10 buc) - 30 mii lei

Serviciile ASSC utilizează sistemul informatic integrat, sistem ce necesita utilizarea

unor statii de lucru performante, iar cele existente au un grad de uzura fizica si morala ridicat, asa incat este necesar a se achiziționa 10 statii de lucru.

4. Mașina de gătit - (1 buc) -10 mii lei

La Cantina de Ajutor Social se transforma termic produse alimentare, astfel incat asistatii sociali nedeplasabili sa poata primi hrana calda, iar mașinile din dotare sânt foarte uzate, este necesara achiziționarea unei mașini de gătit.

5. Lift (elevator alimente) - 60 mii lei

Pentru a facilita transportul/stocarea/distribuirea alimentelor in incinta cantinei, atat a celor destinate asistatilor sociali cat si a celor destinate beneficiarilor de ajutoare europene, distribuite in fiecare an, fiind in cantitati foarte mari, este necesara achiziționarea unui elevator de alimente.

6. Compresor destinat activității stomatologice - 2,5 mii lei

Având in vedere preluarea de către ASSC a cabinetelor medicale aferente

instituțiilor de invatamant si faptul ca activitatea lor implica utilizarea instrumentarului

medical si aparatura medicala specifica, se propune achiziția unui comprese^ stomatologic pentru cabinetul stomatologic al Liceului „Jean Monet" Ploiești.

7. Mașina spalat vase -14 mii lei


// r-

La Cantina de Ajutor Social se prepara produse alimentare, aătfel


s

■ \

'    *      3

4 b                 ■

il- iț^^t âșî^tii


f

■*


sociali nedeplasabili sa poata primi hrana calda, iar vesela folosita, trebuie curatata si dezinfectată, conform regulilor de igiena impuse prin ordine ale Ministerului Sanatatii.

4. Sistem securitate casierie sediu str Gh Gr Cantacuzino nr.46. Cantina municipala de ajutor social si Centrul Social de Urgenta - 45 mii lei

Având in vedere controlul efectuat de Secția 1 a Politiei Municipiului Ploiești, in procesul verbal întocmit in 16.08.2010, se arata necesitatea instalării unui sistem de securitate la casieria instituției. De asemenea, este necesara instalarea unui sistem de securitate atat la Cantina de Ajutor Social, cat si la Centrul Social de Urgenta, pentru monitorizarea activităților specifice desfășurate.

II. Consolidări la imobile 1. Arhitectura si rezistenta

a) Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani in pavilionul B3, str.

Cosminele, nr. 11A - 3.285 mii lei:

Prin HCL nr.344/30.10.2009 s-a aprobat proiectul „Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentari interioare" cu indicatorii tehnico-economici prevazuti in Studiul de fezabilitate aprobat prin Hotararea nr. 272/24.08.2009 care face parte integranta din proiect si depunerea cererii de finanțare in cadrul Programului

Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara 3 - „Imbunatatirea infrastructurii sociale",

Domeniul major de intervenție 3.2 - „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii sociale".

 • b) Realizare sistem termoizolant Centru Social de Urgenta din Bd Petrolului - 120 mii


 • c) Realizare sistem termoizolant sediu ASSC Ploiești, str Poștei nr.6 -100 mii lei.

 • 2.Bransamente utilități

 • a) Branșament încălzire centrala pentru cămin de batrani de la sistemul public (Dalkia) la pavilionul B3 din str. Cosminele, nr, 11A - 380 mii lei;

Având in vedere realizarea obiectivelor propuse in cererea de finanțare depusa in

f f

cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara 3 - „Imbunatatirea r .■ i •

infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenție 3.2 - „Reabilitarea, ^Modernizarea,

V •

dezvoltarea si echiparea infrastructurii sociale", este necesara realizarea branșamentului

b

de incalzire centrala la sistemul public (Dalkia) pentru pavilionul B3 din str. Cosminele, nr.

11 A. De acest branșament vor beneficia si pavilionalele FI si F2 in care se vor amenaja birouri ale A.S.S.C. Ploiești.

Soluția tehnica pentru realizarea acestui branșament si devizul;eneral au fost


întocmite de către S.C. Dalkia S.A.

b) Branșament electric Ia rețeaua electrica a orașului pentru căminul de batrani la pavilionul B3 din str. Cosminele, nr. 11A -110 mii lei;

Având in vedere realizarea obiectivelor propuse in cererea de finanțare depusa in

cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara 3 infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenție 3.2 - „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii sociale", este necesara realizarea branșamentului la rețeaua de energie electrica a sistemului public (S.C. Electrica S.A.) pentru pavilionul B3 din str. Cosminele, nr. 11 A. De acest branșament vor beneficia si pavilionalele FI si F2 in care se vor amenaja biroruri ale A.S.S.C. Ploiești.

„Imbunatatirea


Proiectul tehnic, detaliile de execuție, Soluția tehnica pentru realizarea acestui branșament in baza fisei de soluții date de către S.C. Electrica S.A.Ploiesti si devizul general au fost întocmite de către S.C. Bodmar S.R.L.

 • c) Branșament la rețeaua de canalizare a municipiului Ploiești pentru căminul de batrani la pavilionul B3 din str. Cosminele, nr. 11A -180 mii lei;

Având in vedere realizarea obiectivelor propuse in cererea de finanțare depusa in

cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara 3 - „Imbunatatirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenție 3.2 - „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii sociale", este necesara realizarea branșamentului la rețeaua de canalizare a sistemului public (S.C. Apa Nova S.A. Ploiești) pentru pavilionul B3 din str. Cosminele, nr. 11 A. De acest branșament vor beneficia si pavilionalele FI si F2 in care se vor amenaja biroruri ale A.S.S.C. Ploiești.

Mi* j o ■ /

Soluția tehnica pentru realizarea acestui branșament si devizul/igeheral au

// C ' întocmite de către S.C. Apa Nova S.A. Ploiești.                          ț

d) Branșament la rețeaua publica de apa potabila a orașului pentru c

la pavilionul B3 din str. Cosminele, nr. 11A - 60 mii lei;v< ■ •- T

E

H L                    , •

*

I J • b -

Ldebat»

’      - ■ '        - ț ? ț                      .

■s                   ’        l.f — X-


Având in vedere realizarea obiectivelor propuse in cererea de finanțare depusa in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara 3 - „Imbunatatirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenție 3.2 - „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii sociale", este necesara realizarea branșamentului la rețeaua de apa potabila a orașului (S.C. Apa Nova S.A. Ploiești) pentru pavilionul B3 din str. Cosminele, nr. 11 A. De acest branșament vor beneficia si pavilionalele FI si F2 in care se vor amenaja biroruri ale A.S.S.C. Ploiești. Soluția tehnica pentru realizarea acestui branșament si devizul general au fost întocmite de către S.C. Apa Nova S.A. Ploiești.

 • e) Branșament la rețeaua de gaze naturale a orașului pentru căminul de batrani la pavilionul B3 din str. Cosminele, nr. 11A - 20 mii lei;

Având in vedere realizarea obiectivelor propuse in cererea de finanțare depusa in

cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara 3 - „Imbunatatirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenție 3.2 - „Reabilitarea, modernizarea,


dezvoltarea si echiparea infrastructurii sociale", este necesara realizarea branșamentului la rețeaua de gaze naturale a orașului (S.C. Apa Nova S.A. Ploiești) pentru pavilionul B3 din str. Cosminele, nr. 11 A. De acest branșament vor beneficia si pavilionalele FI si F2 in care se vor amenaja biroruri ale A.S.S.C. Ploiești.

 • f) Branșament încălzire centrala de la sistemul public (Dalkia) pentru blocul de locuințe sociale si Cantina de Ajutor Social, str. Mihai Bravu, nr. 231 - 330 mii lei.

Blocul de locuințe sociale si Cantina de Ajutor Social situate pe str. Mihai Bravu nr.

231, beneficiază de centrale termice proprii, care funcționează cu gaze naturale.

Cheltuielile aferente incalzirii acestor imobile sunt mai mari decât costurile determinate de folosirea agentului termic din rețeaua publica a orașului. La aceste cheltuieli se adauga si cele de intretinere si funcționare a centralelor termice.Solutia tehnica pentru realizarea acestui branșament si devizul general au fost intocmite de către S.C. Dalkia S.A.

 • III. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate^sița studiilor

de fezabilitate aferente obiectivului                                      /i'. -"A    ' \

-------------------------------------------------------- * / '

1. Cheltuieli proiectare reamenaiare pavilioanele FI si F2 din str. Cos


destinația de birouri A.S.S.C. Ploiești -150 mii lei;


iniele nr. 11A cu /; ** 1 1

Este necesar acest lucru intrucat imobilul situat pe str. Gh. Gr. Cantacuzmo, nr. 46

(actual punct de lucru al A.S.S.C. Ploiești) se afla in litigiu, urmând a fi restituit.


Pavilioanele FI si F2, se afla in acest moment, in administrarea ASSC Ploiești, iar pentru reamenajarea acestora, a fost intocmit proiectul tehnic si detaliile de execuție, de către

Oficiul Public Proiect Ploiești, determinandu-se astfel costurile investiției in devizul


;eneral.


3. Analiza cost beneficiu studiu fezabilitate cămin batrani - 6,50 mii lei

Având in vedere, solicitările Agenției de Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, prin

care sunt solicitate, modificări ale analizei cost beneficiu, aferenta studiului de fezabilitate, va fi necesara, achiziția unei noi analize cost beneficiu, in proiectul „Schimbare destinație cazarma in cămin batrani".

TOTAL CHELTUIELI DE CAPITAL ASSC = 4.915 mii lei

4.1. CHELTUIELI DE CAPITAL AFERENTE PROIECTULUI

Achizițiile necesare pentru desfasurarea proiectului se vor efectua conform Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si actualizata:

I. Construcții - 40 mii lei

1. Amenjare rampa si spațiu de funcționare atelier protejat - 40 mii lei;

II. Dotări independente - 248.50 mii lei

 • 1.  Copiator (1 buc) - 5 mii lei;

 • 2.  Statii de lucru (7 buc) - 17.50 mii lei;

 • 3.  Server (1 buc) - 7 mii lei;

 • 4.  Licența (7 buc) - 14 mii lei;

 • 5.  Licența server (1 buc) - 3 mii lei;

 • 6.  Site - portal - creat pentru utilizarea de către persoanele cu handicap (1 buc) - 100 mii lei;

 • 7. Echipamente spatii de producție - 60 mii lei.

 • 8.  Realizare pagina web - 15 mii lei;

  9. întreținere portal web - 27 mii lei.

  III. Cheltuieli de proiectare - 20.50 mii lei


/' ' / • I

- f

•/

1. Taxa autorizare cursuri - centru formare - 7. 50 mii leit S;

\\ " c r

1 ’l         P 4               ■*

b S                   i

X . /

2. Taxa certificare participanti - 13 mii lei;


TOTAL CHELTUIELI DE CAPITAL PROIECT= 309 MII LEI

TOTAL GENERAL = 5.224 MII LEI.

Menționam ca, atat pentru activitatea ASSC cat si pentru proiect, cheltuielile sânt cuprinse cumulat in buget, conform Anexa nr.l, si in Lista de investiții, conform Anexa nr.3.

DIRECTOR,DIRECTOR ADJUNCT,

Dan
VIZAT,

DIRECTOR ECONOMIC,

Nicoleta Craciunoiu

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

LISTA INVESTIȚII

ANEXA NR.3 Ordonator de credite,


Îl


’i


•l


Alte cheltuieli de investiții, defalcarea pe categorii de bunuri an 2011


t.U / M Cantitate


Valoarea


I. Achiziții imobile

TOTAL 1

0

II. Dotări independente

TOTAL 2

422.000

1. Copiator

1

10.000

2. Multifuncțional

1

2.000

3. Statii de lucru

10

30.000

4. Mașina de gătit

1

10.000

5.Lift (elevator alimente) pentru Cantina de Ajutor Social Ploiești

1

60.000

6, Compresor destinat activitatii stomatologice

1

2.500

7. Mașina de spalat vase pentru Cantina de Ajutor Social Ploiești

1

14.000

8, Licențe proiect

7

14.000

9, Licențe server proiect

1

3.000

10, Site proiect

1

100.000

11,Realizare pagina web proiect

1

15.000

12, întreținere pagina web proiect

1

27.000

13, Statii de lucru proiect

7

17.500

14,Echipamente tehnologice de producție proiect

1

60.000

15,Server proiect

1

7.000

16, Copiator proiect

1

5.000

17. Sistem securitate casierie, Cantina Municipala. Centrul de noapte

1

45.000

III. Consolidări la imobile

TOTAL 3

4.625.000

1. Arhitectura si rezistenta

3.545.000

a) Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani in pavilionul B3, str. Cosminele nr.11A

1

3.285.000

b) Amenajare rampa si spațiu funcționare atelier protejat din cadrul proiectului

1

40.000

c) Realizare sistem termoizolant Centrul social de urgenta Bd Petrolului

1

120.000

d) Realizare sistem termoizolant sediu ASSC str Poștei nr.6

1

100.000

2. Branșamente utilitati

Subtotal

1.080.000

a) Branșament incalzire centrala pentru cămin de batrani de la sistemul public la pavilionul B3 din str Cosminele nr.11A

1

380.000

b) Branșament electric la rețeaua electrica a orașului pentru căminul de batrani la pavilionul B3 din str Cosminele nr. 11 A

1

110.000

c) Branșament la rețeaua de canalizare a orașului pentru căminul de batrani la pavilionul B3 din str Cosminele nr.11A

1

180.000

d) Branșament la rețeaua publica de apa potabila pentru căminul de batrani la pavilionul B3 din str Cosminele nr.11A

1

60.000

 • e) Branșament la rețeaua de gaze a orașului pentru căminul de batrani la

pavilionul B3 din str Cosminele nr.11A______________________________________

 • f) Branșament incalzire centrala de la sistemul public pentru blocul de locuințe sociale si Cantina de ajutor social din str Mihai Bravu nr.231

20.000


IV. Cheltuieli de proiectare__________________________________________

pentru elaborarea studiilor_____________________________________

de prefezabiiitate si a____________________________________________

studiilor de fezabilitate____________________________________________

aferente obiectivului____________________________________________

1. Cheltuieli proiectare reamenajare pavilioane F1 si F2 din str. Cosminele nr.11 A, cu destinația de birouri ASSC Ploiești


2, Analiza cost beneficiu studiu fezabilitate Cămin de batrani


 • 3, Taxa autorizare cursuri - centru formare personal din cadrul proiectului

 • 4, Taxa certificare participanti din cadrul proiectului


TOTAL GENERAL 1+2+3+4


DIRECTOR,

BRINDUSA CONSTANTIN PIETRARUTOTAL 4

--

——b

■ ■-


1 î î

1


- 330.000

177.000


JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: ASSC PLOIEȘTI


BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2011


Cod indicator


REALIZAT 2010


PREVEDERI ANUALE


2011


din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante


2012


ESTIMĂRI

p


2013


MII LEI


2014


Venituri proprii __

Subvenții pentru instituții publice


TOTAL VENITURI - din care:        _______________

_____ ________Veniturile secțiunii de funcționare

Veniturile secțiunii de dezvoltare


2

10911 10913

10548

365


5088

14544

___19632

14408

5224

1500

16314

7814

Ț2717_

5097


0 18599

18599

13278

5321


J__

19623 19623

14010

5613


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)


10,913.00


19,632.00


H 18,599.00


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)


CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)


01

10


10,548.00

•-------------------------"

10,548.00


14,408.00


14,408.00


2,482.00


2,474.00


13,278.00


14,010.00


Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

Salarii de baza


Sporuri pentru condiții de munca

Alte sporuri


10.01


10.01.01


10.01.051,867.00

1,115.00


9.00


9.00


Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

112.00

Prima de vacanta

10.01.09

.       .      —i

83.00

—------h

—■-—......—---

I

1

10.01.10


12,717.00

14,010.00

4

L

13,278.00

0.00

2,559.00

2,674.00

2,820.00

0.00

1,972.00

'

2,060.00

2,172.00

1,784.00

1,862.00

1,965.00

i

t

b


10.00


10.00


x

I

—,-----

x'

---L—-----

x[

I


Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Fond aferent plătii cu ora

__^Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

Indemnizații de delegare

Indemnizații de detașare

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

Alocații pentru locuințe

Alte drepturi salariale in bani________ .....________________

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)


10.01.11


5.00


632.00

2.00Tichete de masa *)_________ _  _

Norme de hrana_________

Uniforme si echipament obligatoriu

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa Transportul la si de la locul de munca

Tichete de vacanta

Alte drepturi salariale in natura


Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj161.00


168.00


i

177.00


0.00587.00


Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL IIUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)


unuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

Furnituri de birou____

Materiale pentru curățenie încălzit, Iluminat si forța motrica


Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifiant!

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni

Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente

Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01 +20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări

Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvolta re

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii             _ _______

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata______

Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Cod indicator


REALIZAT 20102011

2012

2013

1

restante

10.03.03

100.00

116.00

113.00

118.00

10.03.04

3.00

3.50

3.00

3.00

10.03.05

10.03.06

1.00

12.50

12.00

I11.00


20


3,261.00


6,280.00


0.00


4,295.00


4,483.00


2014


124.00


3.00


13.00


4,732.00


20.01

20.01.01

20.01.02


844.00


24.00


20.01.03


93.00


1,974.00


88.00

,_____k


42.00


143.00
20.01.0516.00


19.00


20.01.06


20.01.07


20.01.08

20.01.09

20.01.30

20.02


85.00


607.00

252.00


118.00

601.00

922.00

400.0020.03


2,125.00


20.03.01


2,125.00


2,500.00


20.03.02


20.04

20.04.01

20.04.02


2.00


20.04.03

20.04.0420.05


20.05.01


I

23.00

85.00

2.00


20.05.03


20.05.30


20.0079.00


20.06


11.00


30.00


1,076.00 41.00


1,122.00 43.00 43.00


1,187.00

46.00'

46.0020.06.01

20.06.02

20.09

b

mVv I V

20.11

0.50

4.00

I................................

20.12

107.00

20.13

0.50

189.00

20.14

4.00

10.00

20.15

20.16

20.18


146.00

154.00

19.00

19.00

21.00

31.00

32.00

34.00

4.00

4.00

5.00

114.00

119.00

126.00

613.00

640.00

675.00

73.00

76.00

80.00

415.00

433.00

457.00

0.00

2,593.00

2,707.00

2,855.00

J

2,593.00

2,707.00

f---- ----------

2,855.00

0.00

3.00

3.00

3.00

1.00

1.00

1.00

2.00

2.00

2.00

i

I I

I

I

l

0.00

68.00

71.00

76.00

2.00

2.00

2.00

4.00

4.00

5.00

62.00

65.00

69.00

0.00

31.00

32.00

34.00

31.00

32.00

34.00

I

’                      --------------------i

4.00

4.00

5.00

47.00

49.00;

' ’ 51..00?

■               r - I ,

1 1

10.00

11.00

' " 11.00

10.00

11/00'

11.00

b                             r
Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public localt în baza unor convenții sau contracte de asociere

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autorități publice locale___________

Meteorologie__________... ..._______ ______

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor ______________

Prevenirea sl combaterea inundațiilor si înghețurilor______________________________________

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)__________ _____

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe_________ _______

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne_____

__Stabilirea riscului de tara____. _. .                  ______________ Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale____________ ______________.                 __.._...____________________________

Tichete cadou                             ____________________________________

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)______________

______Reclama si publicitate________......._______________ ______Protocol si reprezentare ________________________________ ________

Prime de asigurare non-viata

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor_______

Fondul Președinteiui/Fondul conducătorului instituției publice

Executarea silita a creanțelor bugetare ______

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii_________

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01*30.01.02)

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

Dobânzi aferente datoriei


publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

Dobanda datorata trezoreriei statului

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

Dobânzi la opeatiunile de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

| Cod indicator


REALIZAT

2010


i i

i

20.19

20.20

20.21

20.22

20.23

20.24

II

I

120.24.03

b

I

------------1 '

20.25

i

'20.27

20.30

0.00

979.00

10.00

4-

20.30.01

20.30.0220.30.03


36.00

119.00


I

“ T ’

I

——*—

I

I


0.00


37.00814.00


0.00


0.00


30.01.01


30.01.02


0.00


0.00


0.0039.00


41.00


0.00


0.00


0.000.00


0.00


0.00


0.00
w. wW

V* Vw

30.03.01

30.03.02

30.03.03

30.03.04

30.03.05

40

0.00

0.00

40.03

40.20

_ .... ....

40.30

50

—-                                    - - — 1

0.00

0.00-- --—- - ------

r —

0.00

v.oo

-

0;00

0.00

s


Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod51.01)


Transferuri curente (cod

51.01.01 +51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31 +51.01.39+51.01.46+51.01.49)

Transferuri către instituții publice

Acțiuni de sanatate


Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului


Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap


Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate                    ___. _ ._____

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului


Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social


Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale


Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății


Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole


Transferuri către bugetele locale pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

 • A. Transferuri interne

_Alte transferuri curente interne______________________________________________


(cod 55.01.18)


r‘

I


 • B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01 +55.02.04)

__ Contribuții și cotizații la organisme internaționale_________________

Alte transferuri curente în străinătate


TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

Ajutoare sociale in numerar___

______Ajutoare sociale in natura

___Tichete de crasa            ______

___Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale


TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)


Burse_____ _

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale____

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical ________________

Despăgubiri civile___________ _________________

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

Sume aferente plății creanțelor salariale                ____

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării [ OPERA T/LW/FWANC/A RE (cod 80+81)___________________


Cod Indicator


50.04


51


51.01


51.01.01


51.01.03


51.01.14


51.01.15


51.01.24


51.01.26


51.01.31


51.01.39


51.01.46


51.01.49


51.01.50


55

55.01

55.01.18

55.02

55.02.01

55.02.04

57

57.02

57.02.01

57.02.02

57.02.03

57.02.04


59


59.01 59.02 59.11 59.12" 59.15 59.17 59.22 59.25 59.30 79


0.00

0.

REALIZAT 2010

PREVEDERI ANUALE

ESTIMĂRI

i      2011

I

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2012

I

I

2013

' " 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

i

r •

U- , __

I

î

l

h

b

p

i

1

1

-------*• “* *

d

i

1

1

1

2014

p

I0.00


I

0.00

0.00

0.00

5,654.00

5,654.00

634.00

5,020.00


0.00

0.00


0.00 aoo


0.00

aoo


0.00


0.00


0.00

0.00


0.00

*1

£


0.00


0.00


0.00


5,863.00- — - .

0.00

0.00

PREVEDERI ANUALE

1

ESTIMĂRI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZAT

2010

2011

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2012

2013

2014

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau actlvitati finanțate integral din venituri proprii

.. - - — ... ... ......

80.03

i

Alte imprumuturi                                                                                           80.3

!

r

1

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0.00

0.00

! 0.00

c

0.00

0.00

0.00

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

i

■ ■  ■ —1                                        '■ " ■                   ■          ■“                " ■                                         “ ■      1 1 ■  1 ™ ■ 1 1 ■ 1 ■     ■   ■    1        1                  ■ ■  1 1 1 ™ ■ MM ■ M                                  ■ .. " ' " ’ —4-1- .     *

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

i

ț

i

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

b

I

1 i i I

r

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

[

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

1

i

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

I

b

I

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

f

1.

4

J

1

1

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

1

f------------------ b

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

365.00

5,224.00

0.00

5,097.00

5,321.00

5,613.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

1

k                                                —1

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

51.02.22

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

51.02.23

"1

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

51.02.24

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

51.02.25

J

i I

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

------ -------- ------—   H

51.02.26

L .        ...

J

i

i

I I

I

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

51.02.27

c

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

'■ ■* ■*----•

i

f--------------------------------------------------------------

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21 la

55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)

55.0

1

0.00

0.00

0.00

r

0.00

0.00

tuia

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

V T f

Z Z ;                       -    7 A-

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

/

f

Programe ISPA

55.01.09

*

<\ \ A

■        ‘A

• \ I

; ! . •

Programe SAPARD

55.01.10

L.                                                            _i

r

Investiții ale agenților economici cu capital de stat

55.01.12

j

1

J f             1

, 1

b

Programe de dezvoltare

55.01.13

—1

h-                                                                         |

1

J

L (

«1

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

i

I

i

* —V

■ X •b \

A        ■

t Js     p

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

• ----1

- -

---------- —---

.. JJ

<■ . }

-S     ■ J    —

- / f     \        ’ •

DENUMIREA INDICATORILOR


Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară Transferuri pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare


Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)


Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)


Finanțarea națională **)

Finanțarea Uniunii Europene **)

Cheltuieli neeligibile **)


Programe din Fondul Social European (FSE)


Finanțarea națională **)

Finanțarea Uniunii Europene **)

Cheltuieli neeligibile **)___

Programe din Fondul de Coeziune (FC)


Finanțarea națională **)

Finanțarea Uniunii Europene **)

Cheltuieli neeligibile **)


Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)


Finanțarea națională **)

__ . _ 1________ * _ ___ / _ _ _ __

___Finanțarea Uniunii Europene **)

Cheltuieli neeligibile **)


Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

Finanțarea națională **)

Finanțarea Uniunii Europene “)

Cheltuieli neeligibile **)

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)

Finanțarea națională **)

Finanțarea Uniunii Europene **)

Cheltuieli neeligibile **)
Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)

Finanțarea națională **)

f

Finanțarea Uniunii Europene **)

Cheltuieli neeligibile **)

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

Finanțarea naționala *)

Finanțarea de la Uniunea Europeana *)

Cheltuieli neeligibile *)

Alte facilitați si instrumente postaderare

Finanțarea naționala *)

Finanțarea externa nerambursabila *)

Cheltuieli neeligibile *)

Mecanismul financiar SEE

Finanțarea naționala *)

Finanțarea externa nerambursabila *)

Cheltuieli neeligibile *)

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă

Finanțarea naționala *)

Finanțarea externa nerambursabila *)

Cheltuieli neeligibile *)

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)


PREVEDERI ANUALE

ESTIMĂRI

Cod indicator

REALIZAT

2010

2011

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2012

2013

7’

t

2014

f

55.01.42

55.01.54

1

1

L

56

i

0.00

0.00

0.00

t

0.00

0.00

0.00

56.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

56.01.01

i

1

I

56.01.02

1

1

l

56.01.03

b

i

56.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

56.02.01

56.02.02

i

56.02.03

t

r

L

i

56.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

56.03.01

1

i

56.03.02

1

i

i

56.03.03

56.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

56.04.01

56.04.02

d

56.04.03

J

56.05

... . .

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

56.05.01

r       - ■■■                    i (■                — —               i             »

56.05.02

56.05.03

56.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

56.07.01

•------- ------ -----1

56.07.02

56.07.03

56.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

56.08.01

56.08.02

56.08.03

1

--1

b

56.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

56.15.01

56.15.02

i

56.15.03

1

56.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

56.16.01

b

56.16.02

I

56.16.03

1

56.17

-------------- - _

0.00

0.00

0.00

0.00

O.QOi

«-.c.âi.oo

56.17.01

1

--—

y / * *

// •

56.17.02

’ .       s "

56.17.03

; •••*

-

56.18

0.00

0.00

0.00

0.00

h”                  r                    -

? 0.60 hi        '   '

■ 6.00

56.18.01

1

—r r

A

• • •

56.18.02

'            ti----•“ X * '"

: *.          v>

A

56.18.03

1

4

1

• . •           • lr •

%

t *

p

70

365.00

5,224.00

0.00

5,097.00

5,321.6$:

/$6ia.Dbf

71

365.00

5,224.00

0.00

5,097.00

5,321.00
■------------------------------------- --------------------------------------- ------------------------------------------------- 1 1 '                                                            " "" ------------------------------------------------------------- “

DENUMIREA INDICATORILOR

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

Alte active fixe

Stocuri (cod 71.02.01)

Rezerve de stat și de mobilizare

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)

Participare la capitalul social al societăților comerciale

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE, BRINDUSA CONSTÂNTIN PIETRARU

A

Cod indicator

REALIZAT

2010

PREVEDERI ANUALE

ESTIMĂRI

2011

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2012

2013

2014

71.01

365.00

5,224.00

0.00

5,097.00

5,321.00

5,613.00

71.01.01

206.00

4,625.00

4,392.00

4,585.00

4,837.00

71.01.02

51.00

146.50

90.00

94.00

99.00

71.01.03

7.00

64.50

44.00

45.00

48.00

71.01.30

101.00

388.001

571.00

597.00

629.00

71.02

0.00

0.00

I

3

71.02.01

71.03

.l

72

0.00

0.00

0.00^

0.00

0.00

0.00

72.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72.01.01

75

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

85.01JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI


ANEXA NR.2


UG ETU L


PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2011


66,02,08 - ACTIVITATE CABINETE MEDICALE DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR DE STAT

I                                                                                                            I


| Cod I indicator

I


REALIZAT 2010


MII LEI


PREVEDERI ANUALE


ESTIMĂRI


2011


din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante


2012


I

I

REPARTIZĂRI DE CREDITE

I

F

i p

TOTAL VENITURI - din care:

I

i

Veniturile secțiunii de funcționare

i

Veniturile secțiunii de dezvoltare

p

r


0 o o o


2014

I I

2013

i

........I...............

3343

3544

3710

3343

3544

3710

3343

3544

3710

0

0

0

I

2,699

2,834

i


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)


0.00


0.00


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

—--------------------I—                        ■       ■ — — ■■■ ———-— — —— —--------------------

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

-----.—.——--------- ---

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)


10


2,585


2,834


2,585


2,699


2,834


Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

Salarii de baza0.00


0.00


2,538


2,665


0.00


0.00


0.00


1,812


1,903


Sporuri pentru condiții de munca

Alte sporuri

Ore suplimentare

Fond de premii

Prima de vacanta               ___

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Fond aferent plătii cu ora

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

Indemnizații de delegare

Indemnizații de detașare

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca Alocații pentru locuințe                   __

Alte drepturi salariale in bani


10.01.05


10.01.06


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


10.01.07


10.01.08


10.01.09


10.01.11


0.00


0.00


x

 • X

—i. •

I

 • XI

I0.00

f

0.00

X

X

X

X

X

I

I

I

I

X

X

X

X

î


Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)


_ Tichete de masa *)_________________

Norme de hrana        _______

Uniforme si echipament obligatoriu

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa Transportul la si de la locul de munca

Tichete de vacanta

Alte drepturi salariale in natura ____ _

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)_____

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj


j10.01.12

nooi.13

10.01.14

10.01.15

~10.01.16

10.01.30


10.02

10.02.01

10.02.02

10.02.03


10.02.04


10.02.05


•T*


0.00


0.000.00


0.00


0.00


T— -

I


100


0.00
DENUMIREA INDICATORILOR

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)       ___

Furnituri de birou_____ ____ ______________

Materiale pentru curățenie încălzit, Iluminat si forța motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanți si lubrifiant!

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional___    ...   .___

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni

Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)       ____

Medicamente __ _ ________________

Materiale sanitare

Reactivi

__ Dezinfectant! ____.  ...._.___  _  _

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări

Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cerceta re-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii        ______ __ _____ __ ______.__..  .._____

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata__ ____...._..____..._._

Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Cod indicator

REALIZAT 2010

PREVEDERI ANUALE

ESTIMĂRI

2011

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2012

2013

2014

10.03.03

0.00

126

131

136

143

10.03.04

0.00

I

4

4

4

5

110.03.05

0

0

i                      °

10.03.06

0.00

21

22

23

I               24

20

0.00

921

1

0.00

154

161

I

169

20.01

0.00

1                  58

- .------ - _--

0.00

60

63

i              66

20.01.01

l

16

f

17

17

18

20.01.02

0.00

3

U

3

3

i                      3

20.01.03

I

J

1

I

I

20.01.04

1

r î

I

20.01.05

i

20.01.06

|

l

I

20.01.07

I

i

20.01.08

I

J

d

20.01.09

0.00

9

9

10

I                10

20.01.30

0.00

30

31

32

34

20.02

20.03

20.03.01

l

” - -■ . • •• - -1

—                                                                                  “■ *'                    "    •             "I

20.03.02

20.04

0.00

65

0.00

66

69

73

20.04.01

0.00

41.50

42

44

47

20.04.02

0.00

23.50

24

25

26

20.04.03

1

20.04.04

i

r

i

20.05

0.00

27

0.00

28

29 î

30

20.05.01

8

8

9

1

9

20.05.03

0.00

___-                                              ..J

6

1

6

6|

7

i

20.05.30

0.00

13

13

14.!

15

20.06

r

---------t

1

20.06.01

4

I

i

20.06.02

i

I

20.09

1

20.10

'      " ■ î

20.11

i

20.12

J p .

20.13

20.14

20.15

i

20.16

i

20.18

1

_________________________1__________________________________________________________________________________,__-J.

...

PREVEDERI ANUALE

ESTIMĂRI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZAT 2010

2011

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2012

2013

2014

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

...... ..

I

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

-- • • 1

Meteorologie

20.21

.....

1 _ _ _

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

. i

I

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

I

I

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

!-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

î

L.

T’ " ' " "

I

I

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

j

1

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

l

b

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

B

j

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

I

I

J

r

Tichete cadou

20.27

I                                                                                                                                                                                              1

î

r

L

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

1      1       '                  ■                          I

771.00

Reclama si publicitate

20.30.01

b

Protocol si reprezentare

20.30.02

1

[

....

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

J

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

_______

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

i

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

771.00

_K_  *

1---------------------------------------------n

1

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

....   ...         , J

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

L

T

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

I

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

J

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

_______ .O.OOj

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

4

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

0.00

4

I

i

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

I

1

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

.....

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

.           .. .. I

I

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

I

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I

7

i

i

l

r1

"T

DENUMIREA INDICATORILOR

68,02 - ASISTENTA SOCIALA

DENUMIREA INDICATORILOR

______ TOTAL REPARTIZĂRI DE CREDITE

TOTAL VENITURI - din care:_____” _______'       __

____ ____ Veniturile secțiunii de funcționare

_________Veniturile secțiunii de dezvoltare

_______________68,02,05,02 - ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) ___ ______SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81 +84)________ CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)      ______

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)             _______~

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)_________ '     ..     .

Salarii de baza___________ ______

___Salarii de merit_____________ _ _    _  ________ ___   ___

Indemnizație de conducere___________ __________ ______

_____Spor de vechime _______________ _____ _____________________________ __Sporuri pentru condiții de munca ____ _____________________ _____

Alte sporuri________________________ _______

Ore suplimentare ______________________________________________

______Fond de premii___.        _______________________ _ „___ ____Prima de vacanța____________________________ _ __      __ ___Fond pentru posturi ocupate prin cumul __   ___ __________ _______

Fond aferent plătii cu ora_____ ___________

Indemnizații plătite unor persoane din afara unității_________________

Indemnizații de delegare______________ _________

Indemnizații de detașare _______________________________________

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca _________________________

_______Alocații pentru locuințe________________________

Alte drepturi salariale in bani______ __________

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)__________________

Tichete de masa *)___________________

____Norme de hrana       _____......________ __Uniforme si echipament obligatoriu _________________

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa____

Transportul la si de la locul de munca_____

______Tichete de vacanta__________________

Alte drepturi salariale in natura ________________..._ _________

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)             ___~                                   _______

Contribuții de asigurări sociale de stat _________________

___Contribuții de asigurări de șomaj_________ ___ Contribuții de asigurări sociale de sanatate___________________ ______ Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale_______________________ __ Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați_______________________

___Contribuții pentru concedii si indemnizații _____ ________________________ __Contribii la Fondul de garantare a creaelor salariale _ ___ ___ Alțechelțuieli (cod 2030.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)    _____ ~~

Reclama si publicitate____________ __________

___Protocol si reprezentare ____________________ _____ _

Prime de asigurare non-viața _____    _   ___ _   _        _____PREVEDERI ANUALE

ESTIMĂRI

Cod indicator

REALIZAT 2010

_ .. . _

2011

___

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2012

2013

2014


I

I

I

I

I


Cod ! REALIZAT ; indicator !

I


PREVEDERI ANUALE

I


_ ESTIMĂRI


•+


01

10

10.01

10.01.01

10.01.02

40.01.03

10 01 04

10.01.05

10.01.06

—-——-— -—•

110.01.07

10.01.08

10.01.09

10.01.10

--r—

10.01.11

10.01.1’2

4—

p

b

10.01.14


I

b

>

I

b

2010

2011

I

12.683

13.780!

12.683

13.780

12.683

------—---—-,

0

13.780!

..... T

_ . . _.Qi

12412

13460!

I

12.412

13.4601

12.412

13.460

12.412

13.4601

4.806

3.973 i

3.779

2.833

3.353

2.633

 • 4

 • 5

t


0,00

0,00

____ - - - .. ..


2012


2013


<1


2014


b

10.01.15   *

—---■■■ -----4


10.01.16

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

10.01.30

377,00;

200,00

’ 10.02

0,00

0,00

10.02.01

h

j

10.02.02

î

j

10.02.03

4

T

l

b

110.02.04    !                  !

10.02.05

10.02.06 '

------1---

1

____

X

I

I—


10.03

10.03.01

10.03.02

10.03.03

10.03.04

10.03.05

- — -—— . -

10.03.06

10 03 07

20.30

20.30.01

I

I


861

21

215

713157;

1&157;

13.157

13.157

4.301

3.067

2.851


I

4 - - -

I

XI

t —

X

X


X

X.

X

-

I


14.179

14.179

14.179


13815

13.815


13.815


13.815

4.516
'4

■«.

DENUMIREA INDICATORILOR

Chirii _______________ ___________ _______

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor ________

__ Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

Executarea silita a creanțelor bugetare________

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii__         ___

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)______________ __ _ __ ____

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)__________________

Ajutoare sociale in numerar___________

______Ajutoare sociale in natura ___________ _ __________________________ Tichete de cresa ____________

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale___

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 îa 71.01.03+71.01.30)

Construcții                                    ______________

______Mașini, echipamente si mijloace de transport        ________________

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale____ _________________

Alte active fixe_________________

Stocuri (cod 71.02.01)__.____________________________________________

Rezerve de stat și de mobilizare_______________

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)_______

Active financiare (cod 72.01.01)______ ____________________

Participare la capitalul social al societăților comerciale______

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

----------------------------------------- --- ■ - *______________- - ________________________ _______________________________________________________ _ _____

TITLULXVIIPLATI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent __________________

68,02,10-AJUTOARE PENTRU LOCUINȚE

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) ____ ___ SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)__________

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

Salarii de baza ______ ________

Salarii de merit_____________________

Indemnizație de conducere___.

Spor de vechime _________________

Sporuri pentru condiții de munca          _______

Alte sporuri________________ ____

Ore suplimentare _______________

Fond de premii_____________ _

Prima de vacanta                      ___

Fond pentru posturi ocupate prin cumul__

Fond aferent plătii cu ora      _______

Indemnizații plătite unor persoane din afara unității Indemnizații de delegare

Indemnizații de detașare_____________

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca Alocații pentru locuințe

Cod

| indicator

I

I

I

'20.30.04~~ |

......20.30.06

20.30.07

;20.30.09

20.30.30


PREVEDERI ANUALE


ESTIMĂRI


REALIZAT

2010


2011


din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante2012


2013


2014


57

,57.02

— •+ -


7,606

7,606

7,606

0


8,483


75

84

I


9,299


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


I

+

j

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.001

0.00

0.00

-----—— .

.-----------

I

...


200 i


207,


I I

0.00'

0.00'

187.00

187.00

01

187.00

200.00

0.00|

207

10

---------------—— — . - - ---_

0.00

0.00

0.00

0L

0.00

0.00

0.00
!

- .4

1

X

x

r ----x

X

X

X

X

X

X

r     --------—"_r‘    • ■“ p

I

- 4,

IDENUMIREA INDICATORILOR

______Alte drepturi salariale in bani________________________________

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)_____

Tichete de masa *)_______________________ _________

Norme de hrana

Uniforme si echipament obligatoriu_____

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa Transportul la si de la locul de munca

Tichete de vacanta

Alte drepturi sa la riale in natura

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)____________________________________________

_ Contribuții de asigurări sociale de stat______________________... ...____

__ Contribuții de asigurări de șomaj           _______________________

Contribuții de asigurări sociale de sanatate ___________________

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale__

__ Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați_____...   . _ _.. . Contribuții pentru concedii si indemnizații________________________

______Contribuții la Fondul de-garantare a creanțelor salariate__________ TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)      '

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)  ___

Ajutoare sociale in numerar

Ajutoare sociale in natura                 ___

Tichete de cresa ____________________________

Tichete cadou acordatepentrucheltuielisociale

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)___

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)                  _________________

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)________________________________

Construcții ____________________________ _________

______Mașini, echipamente si mijloace de transport______ _ _______ ________ ______ __Mobil ier, aparatură birotică și alte active corporale                _________

Alte active fixe___________________________________

Stocuri (cod 71.02.01 j                      ______ __

Rezerve de stat și de mobilizare_______________

Reparații capitale aferente activelor fixe________ _______ __________

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01) _________

Active financiare (cod 72.01.01)_______________

__Participare la capitalul social al societăților comerciale

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

___________________________________________________________ __________

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anulcurent

68,02,50 - AJUTOARE DE URGENTA

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)_____

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)         ___

Cheltuieli salariate In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)       ______________

Salarii de baza

Salarii de merit__

Indemnizație de conducere

Spor de vechime

Sporuri pentru condiții de munca

Cod indicator

REALIZAT 2010

PREVEDERI ANUALE

ESTIMĂRI

2011

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2012

2013

2014

10.01.30

0

0

0

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.02.01

I
MO02JD2

îî 0.02.03

i 10.02.04

------------------ ... -4------------

10.02.05

I

r—

10.02.06

X

X

10.02.30

...  —J

-1—““—■■

i                        ■     ■               ■

I
57.02


57.02.01

57.02.02

57.02.03

57.02.04


__X

217

217

217

0.00


227.

227

0.00


 • 70

 • 71 ______

71.01

71.01.01

71.01.02

71.01.03

71.01.30

71.02

71.02.01

71.03


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00


0.00'

-->


0.00


0.00

0.00

0.00


72__

72.01

72.01010.00

0.00

0.00


75-■f

d


84 85.01840.00 ■

p

-------------------------------ș

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 0.00

i

J

i
01___

10

10.01

10.01.01

10.0102

10.01.03

10.0104

10.01.05
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
130

-------—

0 0


136 136 _O_

" 0Alte sporuri__________________________________________

Ore suplimentare            ____

Fond de premii ___

Prima de vacanta______

Fond pentru posturi ocupate prin cumul___

Fond aferent plătii cu ora___

Indemnizații plătite unor persoane din afara unității Indemnizații de delegare __________________ _

Indemnizații de detașare                  ______

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca Alocații pentru locuințe__

Altedrepturisalariale in bani

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10,02.064-10.02.30)

Tichete de masa *)            _______________

Norme de hrana______ ____

Uniforme si echipament obligatoriu

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

Transportul la si de la locul de munca_____________

Tichete de vacanta           ______

Alte drepturi salariale in natura

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)___________________________________

Contribuții de asigurări sociale de stat_________________________________

______Contribuții de asigurări de șomaj                              _______ __Contribuții de asigurări sociale de sanatate___________________________

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale ______Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați __Contribuții pentru concedii si indemnizații__

Contribuții la Fondul de garantare a creaelor salariale

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

Ajutoare sociale in numerar________________

_______Ajutoare sociale in natura ___________

Tichete de cresa__

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.034-71.01.30)

Construcții

_      __________________f ______ _       _            ________________-

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Stocuri (cod 71.02.01)

Rezerve de stat și de mobilizare

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01) Active financiare (cod 72.01.01)

Participare la capitalul social al societăților comerciale

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate In anul curent


• <■

I

--1

1

Cod Indicator

REALIZAT 2010

PREVEDERI ANUALE

ESTIMĂRI

2011

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2012

2013

2014

10.01.06

10.01.07

10.01.08

10.01.09

I

I

•                                                                                                                                      I

L            .. J

I

b

J

10.01.10

i

I

10.01.11

10.01.12

I

10.01.13

J

10.01.14

............ ..

I

I

l

-

10.01.15

r

I

10.01.16

J

10.01.30

10.02

0.00

0.00-

0.00

0.00

0.00

0.00

10.02.01

I

10.02.02

b

I

i

10.02.03

1

10.02.04

10.02.05

10.02.06

X

X

X

X

X

X

10.02.30

10.03

0.00

0.00

0.00

0

0

0

10.03.01

10.03.02

10.03.03

10.03.04

10.03.05

10.03.06

10.03.07

I

57

84

120

0.00

124

130

136

57.02

84

120

0.00

124

130

136

57.02.01

84

120

124

130

136

57.02.02

0

0

0.00

0.00

0.00

57.02.03

57.02.04

i

70

0.00

0.00

0.00

J

0.00

0.00

0.00

71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

71.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

71.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

71.01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

71.01.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

71.01.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

71.02

0.00

0.00

71.02.01

i

T-u- ->***■ • >.

71.03

4

-

72

\ -------1---------

// ■

72.01

J

72.01.01

« ■*

75

p

r

► *•

84

85.01

4

b ’* - / \

to                           '                                    -      . ’       *

---------r R         h *

A

* /PREVEDERI ANUALE

ESTIMĂRI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

REALIZAT 2010

2011

din care credite bugetara destinate stingerii plăților restante

2012

2013

2014

DIRECTOR, BRINDUSA CONSTANTIN PIETRARU

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

t f

II

y.

.■r: - /

ț, •                  J- .c

\ • r ■ ' »

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE   *

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești


Data: