Hotărârea nr. 449/2011

Hotararea nr. 449 Privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuinţelor pentru chiriaşii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietăţii şi a criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA N r. 449

Privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a criteriilor de repartizare a locuințelor sociale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Nicolescu Sava Mihai, Calotă Emil. Neagu Puiu Daniel, Tincu Marin și Șuga Nicolae și Raportul de Specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor către chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și criteriile de repartizare a locuințelor sociale;

având în vedere prevederile art. 42 și 43 din Legea nr. 114/ 1996, republicată și actualizată. Legea privind locuințele și prevederile art. 21 din Hotărârea de Guvern nr.

1275 / 2000, actualizată, privind aprobarea Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinței;

în temeiul art. 13 și art. 15 din Legea nr. 10 / 2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 06 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată și actualizată;

în conformitate cu art. 1 și art. 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74/2007. privind asigurarea fondului de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

în temeiul art. 36, alin.6, lit. a), pct. 17 din Legea nr. 215 / 2001, privinc Administrația Publică Locală, republicată și actualizată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă criteriile în baza cărora se vor întocmi listele cu ordinea de prioritate pentru anul 2012 privind repartizarea locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății, conform Anexei nr. 1 la prezenta.

Art. 2 - Aprobă criteriile în baza cărora se va întocmi lista cu ordinea de prioritate pentru anul 2012 privind repartizarea locuințelor sociale, conform Anexei nr. 2 h prezenta.

Art. 3 - Listele cu ordinea de prioritate întocmite potrivit art. 1 și 2 din prezenta hotărâre vor fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Art. 4 - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 -Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2011


Anexa nr. 1 Criterii și punctaje aferente acestora pentru întocmirea ordinei de prioritate a chiriașilor care locuiesc în imobilele care au făcut obiectufiegilor proprietății

I.

--------------------------------2---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Situația ocupațională                                         //    ‘O - 3

 • a) Pensionari;

 • b) Persoane care desfășoară sau au desfășurat activități aduCațoare de.

venit (salariați, persoane fizice autorizate , șomeri);                 '

 • c) Persoane fără venit, așa cum reiese din declarația pe proprie răspundere dată în fața funcționarului sau beneficiare de venit minim garantat, conform Legii nr. 416 / 2001, actualizată;

 • d) persoane care sunt încadrate într-un grad de handicap, conform Legii nr. 448 / 2006, republicată;

- au în întreținere copii minori;

Observație: se va lua în calcul situația ocunatională a titularului de dosar.

1 \

10 puncte /^IWuncte

4 puncte

1 punct

1 punct

II.

Situația medicală

 • a) certificat de încadrare în grad de handicap / invaliditate grav și accentuat ( eliberat de comisia de expertiză medicală);

 • b) certificat de încadrare în grad de handicap / invaliditate mediu și ușor, boli precum SIDA, cancer, T.B.C, ciroză;

 • c) certificat medical eliberat de medic specialist (diabet, boli cardiovasculare, boli neuropsihice si alte boli cronice);

6 puncte

4 puncte

2 puncte

III.

Situația materială

 • a) <400

 • b) 401 -700

 • c)  701 - 1000

 • d) 1001- 1471

Observație: 1) în familiile în care există nersoane maiore care nu frecventează o formă de învățământ și care nu realizează venituri, aceștia nu vor fi luați în calcul la stabilirea situației materiale.

9

8 puncte

6 puncte

4 puncte

2 puncte

IV.

Situația contractuală privind protecția chiriașilor din imobilele aflate în curs de retrocedare

 • a) persoane evacuate sau aflate în curs de evacuare ( confirmată prin sentințe civile de evacuare, notificări de la executorul judecătoresc, contracte de închiriere expirate);

 • b) contractul este încă în vigoare pentru o perioadă de cel puțin 12 luni;

 • c) contractul este încă în vigoare pentru o perioadă de mai mare de 12 luni;

10 puncte

7 puncte

5 puncte

V.

 • a) tinerii revocați din centrele de minori

 • b) beneficiari ai Legii recunoștinței față de eroii - martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției din decembrie 1989, nr. 341 / 2004, Decretul - lege nr. 118 / 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice

6 puncte

3 puncte

VI.

Vechimea cererii

 • a) până la un an

 • b) 1 - 3 ani

 • c) 3 - 5 ani

 • d) 5 - 7 ani

 • e) 7 - 10 ani

2 puncte

4 puncte

6 puncte

8 puncte

10 puncte

Anexa nr. 2 Criterii și punctaje aferente acestora pentru întocmirea ordinei de prioritate în vederea repartizării locuințelor sociale

I.

Situația locativă actuală

 • a) chiriaș în spațiu din fond locativ privat, pe baza de contract de închiriere sau locuiește la rude ( copie act de proprietate )

 • 1. >18 m.p / membru familie

 • 2.  18 - 14 m.p / membru familie                           io'c

 • 3. 14-11 m.p / membru familie                         V

 • 4.  11 -  8 m.p / membru familie

K                                                  'A-

 • 5. <    8 m.p / membru familie

 • b) tolerat în spațiu, pe baza declarației dată de proprietarul imobilului Observație: pentru familiile sau persoanele singure care nu pot face dovada situației locative

V.

3 puncte "4 puncte ^puncte

 • 7 puncte

 • 8 puncte

1 punct

0 puncte

II.

Numărul de minori aflat i în întreținere

9                         9

 • a)  1 copil

 • b) 2 copii

 • c) 3 și > 3 copii

 • 1 punct

 • 2 puncte

 • 3 puncte

III.

Modalitatea de realizare a veniturilor

 • a) persoane care desfășoară sau au desfășurat activități aducătoare de venit (salariați, persoane fizice autorizate , șomeri)

 • b) persoane fără venit, așa cum reiese din declarația pe proprie răspundere dată în fața funcționarului sau beneficiare de venit minim garantat, conform Legii nr. 416 / 2001, actualizată

Observație: se va lua în calcul situația ocupatională a titularului de dosar

8 puncte

2 puncte

0 puncte

IV.

Situația materială

 • a) <400

 • b) 401 -700

 • c) 701 - 1000

 • d) 1001 -1471

Observație: în familiile în care există persoane majore care nu frecventează o formă de învățământ și care nu realizează venituri, aceștia nu vor fi luați în calcul la stabilirea situației materiale.

9

8 puncte

6 puncte

4 puncte

2 puncte

V.

Situația medicală

 • a) certificat de încadrare în grad de handicap / invaliditate grav și accentuat ( eliberat de comisia de expertiză medicală)

 • b) certificat de încadrare în grad de handicap / invaliditate ușor și mediu, boli precum SIDA, cancer, T.B.C, ciroză

 • c) certificat medical eliberat de medic specialist ( diabet, boli cardiovasculare, boli neuropsihice si alte boli cronice)

5 puncte

4 puncte

2 puncte

VI.

 • a) tinerii revocați din centrele de minori

 • b) beneficiari ai Legii recunoștin ei față de eroii - martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției din decembrie 1989, nr. 341 / 2004, Decretul - lege nr. 118/ 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice

6 puncte

3 puncte

VII.

Vechimea cererii

 • a) până la un an

 • b)  1-3 ani

 • c)  3-5 ani

 • d) 5 - 10 ani

2 puncte

4 puncte

6 puncte

8 puncte

Observații:

1)


Persoanele care au refuzat de două ori, în cursul aceluiași anJ KW unități locative situate în imobile diferite, repartizate prin Hotărâri ale Consiliului Local Ploiești, pierd dreptul de a li se repartiza o altă

unitate locativă,în anul în curs.

 • 2)  Sunt îndreptățite să solicite o locuință socială numai persoanele (familiile) care au domiciliul în Municipiul Ploiești.

 • 3)  Persoanele care au ocupat abuziv o locuință, proprietate a Municipiului Ploiești, pierd dreptul de a mai fi înscrise pe lista cu ordinea de prioritate.

 • 4)  Persoanele care au fost evacuate pentru neplata cheltuielilor aferente chiriei sau întreținerii ori pentru alte motive prevăzute de lege ( comportament care face imposibilă conviețuirea sau împiedică folosirea normală a locuinței) pierd dreptul de a mai fi înscrise pe lista cu ordinea de prioritate.

 • 5)  Vor fi depunctate cu câte 50% din numărul total de puncte acumulat persoanele care au suferit condamnări în urma unor fapte privind tulburarea liniștii și ordinii publice, pe perioada cât se află sub incidența pedepsei.

 • 6)  Vor fî depunctate cu câte 20% din numărul total de puncte acumulate familiile care dețin cu titlu de chiriaș o locuință socială.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE

9

Serviciul Locuințe și Așezăminte Sociale, P.M ȘI P.S.I

Aprobat

Viceprimar,

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a criteriilor de repartizare a locuințelor sociale

Apariția și aplicarea prevederilor Legii nr. 10 / 2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată și actualizată, a condus la restituirea în natură încă din anul 2002 a unor imobile în care locuiau numeroase familii de chiriași.

A

In acest context art. 13 și art. 15 instituie cadrul legal privind protecția socială de care pot beneficia chiriașii proveniți din imobilele restituite foștilor proprietari, obligându-i pe actualii proprietari să încheie contracte de închiriere pe o perioadă de 5 ani de la data punerii în posesie a imobilului; chiria pentru spațiul închiriat nu poate depăși 25% din venitul realizat de familia chiriașului.

"Ținând cont că termenul de valabilitate al acestor contracte în mare parte a expirat și există cazuri în care chiriașii au fost evacuați de către proprietari înaintea expirării termenelor contractuale, apare imperios necesară asigurarea unui fond de locuințe destinat acestei categorii de persoane.

Persoanele cele mai afectate în urma retrocedărilor și evacuărilor ce le-au premers sunt pensionarii, persoanele cu handicap sau familiile care au în întreținere copii minori;

în acest moment aceste persoane reprezintă cazuri sociale deosebite^țl^f'mvelul Municipiului Ploiești.

Ordonanța de ur
al A ;ște ferita categoriile care au acces cu prioritate la fondul de locuințe sociale ^ș^at' chiriașilor

•                 ••••         •    •   •  •••?*». J /J L

evacuați din imobilele retrocedate și restituite foștilor proprietari, și aniime: persoane cu venituri mici, persoanele cu handicap, invalizi și / sau pensionari. In cursul anului 2008 a fost modificată Legea nr. 114 / 1996, astfel încât în cadrul art. 43 a fost introdus drept criteriu prioritar, la analiza cererilor de locuință, situația chiriașilor evacuați din imobilele care au făcut obiectul legilor proprietății.

Totodată art. 42 din Legea nr. 114/ 1996, republicată și actualizată precizează că au acces la locuințele sociale în vederea închirierii, familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, mai mic decât nivelul câștigului net lunar pe total economie comunicat de Institutul Național de Statistică; Buletinul Statistic din data de 04.09.2011 raporta un câștig salarial mediu nominal net în

valoare de 1471 lei.

Așadar, măsura de protecție prin repartizarea unei locuințe sociale cu chirie mică trebuie să se adreseze acelor familii sau persoane singure care se află în situații de risc social, sunt în vârstă, nu au copii sau nu le pot acorda sprijin sau, deși sunt persoane tinere, suferă de diverse boli care le împiedică să presteze activități din care pot realiza venituri suficiente pentru a achita chirii mai mari sau pentru a achiziționa locuințe proprietate personală.

Potrivit prevederilor Legii nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, Legea locuinței, Consiliul Local trebuie să aprobe anual criteriile care stau la baza întocmirii listei cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății, precum și lista cu ordinea de prioritate pentru repartizarea locuințelor sociale.

In acest moment în evidența A.S.S.C. Ploiești figurează un număr de 162 dosare întocmite de chiriașii din imobilele revendicate și restituite foștilor proprietari și un număr de 282 dosare privind locuințele sociale.

Având în vedere numeroasele cereri existente, precum și situațiile sociale dificile în care familiile care solicită o locuință socială se află, se impune stabilirea unor criterii de departajare a acestora, prin acordarea unor punctaje pentru fiecare criteriu pe care îl îndeplinesc.

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

DIRECTOR,

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a criteriilor de repartizare a locuințelor sociale

A,

In exercitarea atribuțiilor ce-i revin în baza Legii nr. 215 / 2001, republicată și actualizată Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale și în conformitate cu legea, cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale.

Apariția și aplicarea Legii nr. 10 / 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată și actualizată a condus la restituirea în natură a unor imobile în care locuiau numeroase familii de chiriași.

în acest context art. 13 și art. 15 instituie cadrul legal privind protecția socială de care pot beneficia chiriașii din imobilele restituite foștilor proprietari, obligându-i astfel pe actualii proprietari să încheie contracte de închiriere pe o perioadă de 5 ani de la data punerii în posesie a imobilului.

Autoritatea publică locală se confruntă cu multe solicitări formulate de aceste familii din cauză că termenul de valabilitate al contractelor a expirat și, mai mult decât atât, există cazuri în care chiriașii au fost deja evacuați.

Realitatea a demonstrat că cel mai grav afectate de situația creată prin restituirea imobilelor foștilor proprietari sunt familiile de pensionari.

In acest moment în evidențele A.S.S.C Ploiești figurează un număr de 444 de dosare, din care 162 sunt ale familiilor ce provin din imobilele revendicate și retrocedate foștilor proprietari, iar restul de 282 aparțin familiilor care solicită o locuință socială.

Datorită numeroaselor cereri existente și a situațiilor sociale dificile în care aceste familii se găsesc, se impune stabilirea unor criterii de departajare a solicitanților de locuințe, prin acordarea unor punctaje pentru fiecare criteriu pe care îl îndeplinesc.

Art. 43 din Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată prevede obligația Consiliului Local de a aproba anual criteriile în baza cărora se vor întocmi listele cu ordinea de prioritate a solicitanților îndreptățiți să primească a locuință socială.

Față de cele de mai sus supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.


Comisia nr. 5:

Niculescu Sava Mihai

Neagu Puiu Daniel — Șuga Nicolae

Tincu Marin j.

Calotă Emil .

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 5


COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAM AȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor d repartizare a locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilo proprietății și a criteriilor de repartizare a locuințelor sociale

și a emis:

Data:   2$. ( O*   fTE,

colescu