Hotărârea nr. 448/2011

Hotararea nr. 448 privind modificarea si completarea anexei nr. 7 la contractul de delegare de gestiune prin concesiune catre S.C. “Hale si Piete” S.A., aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 85/2008, modificata si completata

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 448 privind modificarea si completarea anexei nr. 7 la contractul de delegare de gestiune prin concesiune către S.C. “Hale si Piețe” S.A., aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 85/2008, modificata si completata.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Vazand expunerea de motive a domnilor consilieri Sarbu Simion Gheorghe si Lupu Gelu Adrian, precum si Raportul de specialitate al S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești, prin care se propune modificarea si completarea anexei nr. 7 la contractul de delegare de gestiune prin concesiune, aprobat prin HCL nr. 85 / 2008, modificata si completata;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990 modificata si completata, privind societățile comerciale, Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare si ale Legii nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art. 36 (2) literele a si c din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publica locala, republicata.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aproba modificarea si completarea anexei nr. 7 la contractul de delegare de gestiune prin concesiune, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 85/2008, conform anexei 1 la prezenta hotarare.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 85/2008, asa cum a fost modificata si completata, raman neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești.

Art. 4 Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2011ANEXA 1contractul de delegare a gestiunii prin concesiune

TARIFELE PRACTICATE, AJUSTAREA, AVIZAREA SI APROBAREA

ACESTORA

 • I. Tariful practicat pentru folosirea spatiilor situate in imobilul Halelor Centrale:

Folosirea spatiilor situate in imobilul Halelor Centrale se face astfel:

 • 1.1. - Pe baza de contract incheiat cu câștigătorul licitației organizate in acest scop, potrivit legii;

 • 1.2. - Contractul se incheie pentru o perioada de 1 (un) an calendaristic si va cuprinde suma adjudecata la licitație. Contractul poate fi prelungit, numai cu acordul ambelor parti, prin act adițional, pentru perioade determinate, succesive ce nu pot avea o durata mai mare de 1 (un) an fiecare. Chiria pentru folosirea spațiului comercial, va fi achitata anticipat, lunar, pana in ultima zi calendaristica din luna anterioara celei pentru care este datorata. Valoarea chiriei pe mp. obtinuta in urma licitației va putea fi actualizata anual cu indicele de inflație, prin hotarare a Adunării Generale a Acționarilor de la S.C. Hale si Piețe S.A.

 • 1.3. - Pentru neplata la termen se percep majorări pentru fiecare zi de intarziere in procentul stabilit de legislația in vigoare;

 • 1.4 - Tariful minim stabilit pentru începerea licitației spațiului comercial, pus la dispoziție de către S.C. „HALE SI PIEȚE” S.A. in imobilul Halele Centrale, este de 30 lei/mp/luna (fara TVA);

 • 1.5 - Folosirea spatiilor de depozitare din imobilul Halele Centrale se face prin atribuire directa, pe baza de convenție la un tarif stabilit de către Consiliul de Administrație al S.C. „HALE SI PIEȚE” S.A.

 • 1.6 - Tariful pe mp. din contractele de inchiriere, a spatiilor comerciale, aflate in execuție, nu se poate modifica in sensul diminuării acestuia, pana la expirarea termenului pentru care au fost încheiate. Prelungirea duratei contractelor de inchiriere a spatiilor comerciale, se va efectua cu condiția respectării unui tarif pe mp., cel puțin egal cu cel stabilit la cap. I, pct. 1.4.

NOTA - Pentru contractele aflate in derulare, care vor fi denunțate de către una din parti in perioada de valabilitate a acestuia, se aplica prevederile punctului 1.1; \ T

II. Tarifele ce vor fi practicate pentru folosirea spatiilor situate in piețe~      '

Folosirea spatiilor situate in piețe se face pe baza de contract incheiat cu:

 • 1.1. - Câștigătorul licitației organizate in acest scop, potrivit legii;

 • 1.2. - Contractul se incheie pentru o perioada de 1 (un) an calendaristic si va cuprinde suma adjudecata la licitație. Contractul poate fi prelungit, numai cu acordul ambelor parti, prin act adițional, pentru perioade determinate, succesive ce nu pot avea o durata mai mare de 1 (un) an fiecare. Chiria pentru folosirea spațiului comercial, va fi achitata anticipat, lunar, pana in ultima zi calendaristica din luna anterioara celei pentru care este datorata. Valoarea chiriei pe mp. obtinuta in urma licitației va putea fi actualizata anual cu indicele de inflație, prin hotarare a Adunării Generale a Acționarilor de la S.C. Hale si Piețe S.A.

 • 1.3. - Pentru neplata la termen se percep majorări pentru fiecare zi de intarziere in procentul stabilit de legislația in vigoare;

 • 1.4. - Tariful minim stabilit pentru inceperea licitației spațiului comercial, pus la dispoziție de către S.C. „HALE SI PIEȚE” S.A. este de 27 lei/mp/luna (fara TVA) pentru zona IA (Piața Centrala), 25 lei/mp/luna (fara TVA) pentru zona IB (Piața Nord si Piața Vest) si 20 lei/mp/luna (fara TVA) pentru zona II (celelalte piețe din municipiul Ploiești).

1.5 - Tariful pe mp. din contractele de inchiriere, a spatiilor comerciale, aflate in execuție, nu se poate modifica in sensul diminuării acestuia, pana la expirarea termenului pentru care au fost incheiate. Prelungirea duratei contractelor de inchiriere a spatiilor comerciale, se va efectua cu condiția respectării unui tarif pe mp., cel puțin egal cu cel stabilit la cap. II, pct. 1.4.

NOTA - Pentru contractele aflate in derulare, care vor fi denunțate de către una din parti in perioada de valabilitate a acestuia, se aplica prevederile punctului 1.1;

III. Tarifele ce vor fi practicate pentru folosirea terenurilor situate in piețe, cu destinație construcție provizorie

Folosirea terenurilor situate in piețe se face pe baza de contract incheiat cu:

1.1.- Câștigătorul licitației organizate in acest scop, potrivit legii, sau, cu acordul pârtilor, cu noul proprietar al construcției provizorii, in cazul in care titularul contractului de inchiriere teren instraineaza construcția provizorie;

 • 1.2. - Contractul se încheie pentru o perioada de 1 (un) an calendaristic si va cuprinde suma adjudecata la licitație. Contractul poate fi prelungit, numai cu acordul ambelor parti, prin act adițional, pentru perioade determinate, succesive ce nu pot avea o durata mai mare de 1 (un) an fiecare. Chiria pentru folosirea terenului, va fi achitata anticipat, lunar, pana in ultima zi calendaristica din luna anterioara celei pentru care este datorata. Valoarea chiriei pe mp. obtinuta in urma licitației va putea fi actualizata anual cu indicele de inflație, prin hotarare a Adunării Generale a Acționarilor de la S.C. Hale si Piețe S.A.

Pentru neplata la termen se percep majorări pentru fiecare zi de întârziere in procentul stabilit de legislația in vigoare;

Tariful minim stabilit pentru începerea licitației terenului, pus la dispoziție de către S.C. „HALE SI PIEȚE” S.A. este de 22,201ei/mp/luna (fara TVA) pentru zona IA (Piața Centrala), 20,90 lei/mp/luna (fara TVA) pentru zona IB (Piața Nord si Piața Vest) si 16,15 lei/mp/luna (fara TVA) pentru zona II (celelalte piețe din municipiul Ploiești).

NOTA - pentru contractele aflate in derulare, care vor fi denunțate de către una din parti in perioada de valabilitate a acestuia, se aplica prevederile punctului 1.1;

Tarifele ce vor fi percepute pentru inchiriere mese in piața sunt:

Categorie activitate

(lei/mp./zi, fara TVA)

Zona LA

ZonaIB

Zona II

Comerciant persoana fizica autorizata

' 7,10

6,80

6

s i c omerc iant p ers o ana jurid ic a

Producător agricol persoana juridica

6,80

6,50

5,70

si roducator agricol persoana fizica.

Producător agricol - masa tarif social

Tarif (lei / masa / zi, fara TVA)

1,70

1,60

1,50

Pentru producătorii si comerciantii ocazionali, tariful se incaseaza zilnic.

Valoarea chiriei va putea fi actualizata anual cu indicele de inflație, prin hotarare a Adunării Generale a Acționarilor de la S.C. Hale si Piețe S.A.

NOTA - Condițiile ce trebuie indeplinite pentru inchirierea unei mese cu tarif social in piața : închirierea mesei cu tarif social poate fi făcută numai de către producătorii cu domiciliul in jud. Prahova, in urma prezentării certificatului de producător si numai pentru o perioada de maxim 5 (cinci) zile / luna;

in vederea închirierii mesei cu tarif social, producătorul va prezenta Bl / CI pentru a se putea confrunta datele cu cele înscrise in certificatul de producător;

pe masa cu tarif social, producătorul poate comercializa numai produsele înscrise in certificatul de producător;

- pentru produsele înscrise in certificatul de producător care sunt de origine animala (oua, lapte, branza), producătorul trebuie sa dețină si sa prezinte, pe langa carnetul de sanatate propriu si fisa de sanatate a animalelor si următoarele documente :

 • a) documentul de înregistrare sanitara veterinara pentru activitatile din Unitățile cu vanzare directa de produse primare de origine animal, in cazul /vanzarii de onâ si lapte;

 • b) documentul de înregistrare sanitara veterinara pentru activitatile din unitățile cu vanzare cu amănuntul de produse primare de origine animala, precum si buletinul de analiza eliberat de Direcția Sanitar Veterinara, in cazul vanzarii de branza;

intre producător si S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești sa nu existe alte relații coâtraQtuăie.

Mesele cu tarif social se vor acorda zilnic de către șeful de piața, in ordinea solicitărilor producătorilor care îndeplinesc condițiile pentru a ocupa o astfel de masa.

Tariful pentru mesele sociale, se va achita de către chiriaș pe baza de chitanța eliberata de S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești.

Tariful perceput pentru închirierea țarcurilor in piața in vederea comercializării strugurilor, pepenilor, verzei si brazilor este de 4,09 lei /mp / zi, TVA inclus.

Tarifele percepute pentru diferite prestări de servicii practicate de S.C. „Hale si Piețe” S.A., către utilizatorii piețelor, vor fi stabilite de Consiliul de Administrație de la S.C. „Hale si Piețe” S.A., acestea putând fi actualizate anual cu indicele de inflație.

EXPUNERE DE MOTIVEla proiectului de hotarare a Consiliului Local, privind modificarea si completarea anexei nr. 7 la contractul de delegare de gestiune prin concesiune către S.C. “Hale si Piețe” S.A., aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 85/2008, modificata si completata.

In anul 2008, prin HCL nr. 85, a fost aprobat contractul de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de intretinere, administrare si exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor si oboarelor din Municipiul Ploiești si a Halelor Centrale, către operatorul S.C. “Hale si Piețe” S.A.

Prin anexa nr. 7 la contractul de delegare de gestiune prin concesiune, s-au aprobat tarifele de pornire a licitației pentru inchirierea de spatii comerciale in imobilul Halele Centrale si pentru licitațiile de teren si spatii in piețele municipiului Ploiești.

In momentul de fata, tarifele de pornire in licitație, sunt diferențiate la spatiile comerciale in funcție de profilul de activitate, iar la terenuri, in funcție de piața in care este amplasata locația.

De-a lungul timpului, aceasta diferențiere a tarifelor a produs dificultăți organizatorului licitațiilor, S.C. Hale si Piețe S.A., deoarece un spațiu comercial putea fi scos la licitație cu mai multe profiluri de activitate si in acest fel nu se putea stabili tariful de pornire in licitație.

Fata de aceste aspecte, propunem aprobarea următoarele tarife, care vor fi utilizate la pornirea in licitațiile ce vor fi organizate de S.C. Hale si Piețe S.A., pentru inchirierea spatiilor comerciale situate in imobilul Halele Centrale si in piețele municipiului Ploiești:

 • -  30 lei/mp/luna (fara TVA), pentru spatiile din imobilul Halele Centrale;

 • -  27 lei/mp/luna (fara TVA) pentru zona IA (Piața Centrala);

 • -  25 lei/mp/luna (fara TVA) pentru zona IB (Piața Nord si Piața Vest);

 • -  20 lei/mp/luna (fara TVA) pentru zona II (celelalte piețe din municipiul Ploiești).

In concluzie, va inaintam spre analiza si aprobare proiectul de hotarare a Consiliului Local, privind modificarea si completarea anexei nr. 7 la contractul de delegare de gestiune prin concesiune, aprobat prin HCL nr. 85/2008, modificata si completata.


S.C. HALE SI PIEȚE S.A.

Ploiești, str. Grivitei nr. 15

J29/496/1991la proiectului de hotarare a Consiliului Local, privind modificarea si completarea anexei nr. 7 la contractul de delegare de gestiune prin concesiune către S.C. “Hale si Piețe” S.A., aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 85/2008, modificata si completata.

Prin HCL nr. 85 / 2008, a fost aprobat contractul de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de intretinere, administrare si exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor si oboarelor din Municipiul Ploiești si a Halelor Centrale, către operatorul S.C. “Hale si Piețe” S.A.

Astfel, prin anexa nr. 7 la contractul de delegare de gestiune prin concesiune, au fost aprobate tarifele de pornire a licitației pentru inchirierea de spatii comerciale in imobilul Halele Centrale si pentru licitațiile de teren si spatii in piețele municipiului Ploiești.

Aceste tarife sunt diferențiate la spatiile comerciale in funcție de profilul de activitate, iar la terenuri, in funcție de piața in care este amplasata locația.

Diferențierea tarifelor de pornire in licitație pentru spatiile comerciale, funcție de profil, a creat de-a lungul timpului, numeroase probleme, prin faptul ca atunci când spațiul comercial era scos la licitație cu mai multe profiluri de activitate, nu se putea stabili in spiritul HCL nr. 85 / 2008, modificata si completata, care este tariful de pornire in licitație.

Totodată, apreciem ca aceste tarife de pornire in licitație, nu mai corespund actualelor realitati economice, ele fiind foarte mici in comparație cu tarifele de inchiriere a spatiilor comerciale de pe raza municipiului Ploiești.

Fata de aceste aspecte, propunem aprobarea unui tarif unic de pornire in licitație pentru inchirierea spatiilor comerciale din imobilul Halele Centrale si din piețele municipiului Ploiești. Consideram oportun ca acest tarif sa fie diferențiat pentru spatiile din piețe, in funcție de piața in care se afla locația ce va fi scoasa la licitație.

In concluzie va propunem următoarele tarife, care vor fî utilizate la pornirea in licitațiile ce vor fi organizate pentru inchirierea spatiilor comerciale situate in imobilul Halele Centrale si in piețele municipiului Ploiești:


 • -  30 lei/mp/luna (fara TVA), pentru spatiile din imobilul Halele Centrale;

 • -  27 lei/mp/luna (fara TVA) pentru zona IA (Piața Centrala);

 • -  25 lei/mp/luna (fara TVA) pentru zona IB (Piața Nord si Piața Vest);

 • -  20 lei/mp/luna (fara TVA) pentru zona II (celelalte piețe din municipiul Ploiești).

Fata de cele expuse va inaintam spre analiza si aprobare proiectul de hotarare a Consiliului Local, privind modificarea si completarea anexei nr. 7 la contractul de delegare de gestiune prin concesiune, aprobat prin HCL nr. 85/2008, modificata si completata.

S.C. HALE SI PIEȚE S.A.

VALENTItySPANU

Director, General


MIHAIL NEGRU Director Adjunct

CRISTIAN GROZAVU Direcț^r Adjunct

ANDREI HONCIUC

Sef Serv. Cdntr.-Jur.VIZAT

Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea anexei nr. 7 la contractul de delegare de gestiune prin concesiune către S.C. “Hale si Piețe” S.A., aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 85/2008, modificata si completata

și a emis:        v _

-7 *
PREȘEDINTE, Radu Mateescu