Hotărârea nr. 447/2011

Hotararea nr. 447 privind lucrarile de reabilitare a retelei de apa in Cartierul Bereasca ce se vor executa din dividendele aferente anului 2010, cuvenite Municipiului Ploiesti la inchiderea exercitiului financiar al S.C. APA NOVA Ploiesti S.R.L.

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 447

privind lucrările de reabilitare a rețelei de apa in Cartierul Bereasca ce se vor executa din dividendele aferente anului 2010, cuvenite Municipiului Ploiești la închiderea exercițiului financiar al S.C. APA NOVA Ploiești S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a domnului Primar al Municipiului Ploiești si a domnilor consilieri Valentin Sava, Radu Mateescu, Iulian Teodorescu, Constantin Popa, Iulian Bolocan, Ion Iancu, Ion Eparu, Adrian Lupu, Gheorghe Sarbu si Raportul de specialitate, comun, al Direcției Tehnic Investiții si al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, prin care se propune aprobarea execuției de lucrări de reabilitare a rețelelor de apa in Cartierul Bereasca din dividendele aferente anului 2010 cuvenite Municipiului Ploiești, la incheierea exercițiului financiar al SC Apa Nova Ploiești SRL;

Având in vedere hotărârile adoptate in cadrul ședințelor Comitetului de Coordonare al S.C. APA NOVA Ploiești S.R.L.din 08.06.2011 si 10.08.2011 ;

Având in vedere prevederile art.l din HCL 233/27.07.2011;

In baza Hotărârii Adunării Generale a Asociațiilor nr.3/12.05.2011 privind distribuirea către asociati a sumei cu titlu de dividende, proporțional cu participarea lor la capitalul social;

Luând in considerare prevederile art. 44, alin.l din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificata si completata;

In temeiul art. 36 alin. 4, lit. d , din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publica Locala, republicata si actualizata;

in temeiul art 7.2 si 29 din Contractul de Concesiune incheiat intre Municipiul Ploiești si operatorul SC Apa Nova Ploiești SRL

HOTĂRĂȘTE:

Art.l: Aproba ca suma ramasa din dividendele aferente anului 2010 cuvenite Municipiului Ploiești, in calitate de asociat la SC Apa Nova Ploiești SRL, in valoare de 756.959 lei sa fie folosita pentru executarea lucrărilor de reabilitare a rețelelor de apa in Cartierul Bereasca.

Lucrările de reabilitare a rețelelor de apa vor fi executate de municipalitate prin Direcția Tehnic Investiții, in temeiul dispozițiilor art.7.2. si 29 din contractul de concesiune, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Art.2: Regia Autonoma de Servicii Publice, Direcția Tehnic Investiții a Municipiului Ploiești si SC Apa Nova Ploiești SRL vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotărârii.

Art.3: Direcția Administrație Publica Juridic-Contencios Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința publica prevederile prezentei hotarari.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2011Anexa 1 la HCL


privind lucrările de reabilitare a rețelei de apa in Cartierul Bereasca ce executa din dividendele aferente anului 2010, cuvenite Municipiului P închiderea exercițiului financiar al S.C. APA NOVA Ploiești S.R.L.

Centralizator lucrări de reabilitări rețele apa cartier BEREASCA etapa 1

investiție PMP

Nr.

Strada

cartier Bereas ca -zona

Denumire lucrare

L cond

ml

Dn mm

total valoare reab. rețea (C+M)

LEI fara TVA

1

LAMAITEI

SUD

reabilitare rețea apa (fara branșamente)

330

110

41,847

2

LILIACULUI

SUD

reabilitare rețea apa (fara branșamente)

79

110

10,507

3

BRADULUI

SUD

reabilitare rețea apa (fara branșamente)

205

110

28,360

4

TISEI

SUD

reabilitare rețea apa (fara branșamente)

56

110

8,537

5

CASTANILOR

SUD

reabilitare rețea apa (fara branșamente)

293

110

36,489

6

CĂPȘUNILOR

SUD

reabilitare rețea apa (fara branșamente)

330

110

42,920

7

NARCISELOR

SUD

reabilitare rețea apa (fara branșamente)

195

110

25,000

8

ROZETEI

SUD

reabilitare rețea apa (fara branșamente)

315

110

37,949

9

MĂRGĂRITARULUI

SUD

reabilitare rețea apa (fara branșamente)

345

110

40,974

10

RÂULUI

SUD

reabilitare rețea apa (fara branșamente)

115

160

16,881

11

LACULUI

SUD

reabilitare rețea apa (fara branșamente)

122

110

13,588

12

ROMULUS

SUD

reabilitare rețea apa (fara branșamente)

55

50

5,948

13

TRANDAFIRILOR

SUD

reabilitare rețea apa (fara branșamente)

696

160

97,827

14

SALCÂMILOR

SUD

reabilitare rețea apa (fara branșamente)

205

110

28,360

15

OBORULUI

SUD

reabilitare rețea apa (fara branșamente)

240

110

28,002

16

OSTAȘILOR

SUD

reabilitare rețea apa (fara branșamente)

165

110

23,488

17

CLOPOȚEI

SUD

reabilitare rețea apa (fara branșamente)

460

110

58,292

LUCERNEI

NORD

reabilitare rețea apa (fara branșamente)

497

110

65,474

Total C+M

4,703

ml

610,442

total Bereasca - etapa 1 - valoare lei cu TVA

756,949 lei


Nota:

*evaloarea lucrărilor cuprinde săpătură de la cota - 60 cm la cota -110 cm, după decopartarea drumului si umplutura sântului ca excedent excavat ținând cont ca infrastructura drumului se reface pana la cota -60 cm

** evaloarea costurilor nu cuprinde cheltuieli de proiectare si asistenta tehnica, documentația tehnica urmând sa fie executata de Apa Nova Ploiești.

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

privind lucrările de reabilitare a rețelei de apa in Cartierul Bereasca ce se vor executa din dividendele aferente anului 2010, cuvenite Municipiului Ploiești la inchiderea exercițiului financiar al S.C. APA NOVA Ploiești S.R.L.

Prin Hotararea Adunării Generale a Asociațiilor nr.3/12.05.2011 privind distribuirea către asociati a sumei cu titlu de dividende, proporțional cu participarea lor la capitalul social, s-a aprobat ca suma cuvenita Municipiului Ploiești este de 1 339 000 lei;

Prin HCL 233/27.07.2011 s-a aprobat alocarea sumei de 582 041 lei din dividendele aferente anului 2010 pentru execuția branșamentelor de apa in cartierele Gheorghe Doja, Gageni, Rafov si Bereasca si a extinderilor rețelei de apa in cartierul Bereasca ;

Având in vedere ca in Cartierul Bereasca sunt in execuție lucrări de canalizare in cadrul proiectelor de modernizare a străzilor din municipiul Ploiești, derulate de Primăria Municipiului Ploiești prin Direcția Tehnic Investiții si ca străzile din acest cartier vor fi asfaltate, in scopul protejării investițiilor municipalității, este necesara si realizarea de urgenta a reabilitării rețelelor publice de alimentare cu apa din cartier care nu au făcut pana acum obiectul unei reabilitări, precum si a branșamentelor de apa aferente acestor lucrări;

In temeiul art.l din HCL 233/2011, suma ramasa din dividendele aferente anului 2010 in valoare de 756.959 lei va fi utilizata pentru investiții in sistemul de alimentare cu apa si canalizare in Municipiul Ploiești.

Având in vedere

  • •  gradul avansat de degradare a rețelelor in anumite zone din cartierul Bereasca , cu precădere rețele de apa din material tip Otel (ce reprezintă cca 16% din lungimea totala a rețelelor de apa existente in cartierul Bereasca);

  • •  sensibilizarea rețelelor de apa din material tip Azbociment (ce reprezintă cca 32% din lungimea totala a rețelelor de apa existente) ca urmare a lucrărilor la infrastructura de drum;

  • •  necesitatea de a se evita orice intervenție pentru remedierea avariilor produse in timpul lucrărilor de extindere a rețelei de canalizare/modemizare, dar mai ales ulterior, in perioada de garanție a străzilor;

  • •  costurile minime cu care se pot executa lucrările de reabilitare, daca execuția acestora se face concomitent cu lucrările de extindere a rețelei de canalizare/modemizare, realizandu-se numai partea hidraulica, cantitati minime de săpătură si fara lucrări de refacere trama stradala;

• posibilitățile financiare limitate ale operatorului S.C. APA NOVA Ploiești SRL ale căror investiții au fost directionate către zonele orașului prioritare

. . ..                                                            T < \ ( W 's

pentru municipalitate

consideram ca executarea reabilitărilor este oportuna in aceasta faza a lucț^iloipg^?^^

Primăria Municipiului Ploiești poate sa finanțeze din dividendele aferehteânului 2010 si sa execute aceste lucrări de reabilitare rețea apa in conformitate cu dispozițiile art.7.2 , art.21 alin 2 pct b si art.29 din contractul de concesiune .

Documentația tehnica pentru lucrările de reabilitare a rețelelor de apa prezentata in Anexa nr.l la prezenta hotarare va fi elaborata si pusa la dispoziția Direcției Tehnic Investiții a Primăriei Municipiului Ploiești de către S.C. APA NOVA Ploiești SRL.

Direcția Tehnic Investiții a Primăriei va asigura obținerea avizelor, acordurilor si a certificatelor de urbanism (emise in conformitate cu legislația in vigoare), precum si a autorizației de construire;

Branșamentele de apa care trebuie inlocuite, modernizate sau reportate aferente rețelelor de apa reabilitate vor fi finanțate si executate de S.C. APA NOVA Ploiești SRL.

Municipiul Ploiești, prin Direcția Tehnic Investiții, Serviciul Investiții / Serv. Dezvoltare Cai Rutiere si Rețele Edilitare va asigura, urmări si coordona execuția lucrărilor de reabilitare din punct de vedere tehnic si financiar.

In cazul in care valoarea dividendelor nu se consuma 100% pe obiectivele de investiții propuse in Anexa nr.l, Municipiul Ploiești va dispune cu privire la utilizarea diferenței in sistemul de alimentare cu apa si de canalizare.

Fata de cele prezentate supunem aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.

Primar

Andrei Liviu Volosevici

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

din dividendele aferente anului 2010, cuvenite Municipiului Ploiești la inchiderea exercițiului financiar al S.C. APA NOVA Ploiești S.R.L.

Având in vedere ca in Cartierul Bereasca sunt in execuție lucrări de canalizare in cadrul proiectelor de modernizare a străzilor din municipiul Ploiești, derulate de Primăria Municipiului Ploiești prin Direcția Tehnic Investiții si ca străzile din acest cartier urmeaza sa fie asfaltate, in scopul protejării investițiilor municipalității, este necesara si realizarea de urgenta a reabilitărilor rețelelor de apa care nu au făcut pana acum obiectul unei reabilitări, precum si a branșamentelor de apa aferente acestor lucrări;

La ședința Comitetului de Coordonare al S.C.APA NOVA Ploiești S.R.L. din 08.06.2011 s-a adus in discuție ca in condițiile in care APA NOVA s-a angajat sa susțină reabilitarea conductei Dn 1000 (PREMO) care nu este inclusa in bugetul de investiții 2011, APA NOVA nu mai are resursele financiare necesare sa suporte si reabilitările de rețea in Cartierul Bereasca, reabilitări care nu au fost incluse in programul de investiții din fondul de lucrări 2011, astfel incat APA NOVA a supus atenției membrilor comitetului de coordonare propunerea ca Primăria Municipiului Ploiești sa susțină, din dividendele proprii aferente exercițiului financiar 2010 in valoare de 1.339.000 lei, o parte din lucrările necesare in acest cartier, justificat de următoarele aspecte:

  • •  rețeaua de alimentare cu apa prezintă un grad avansat de degradare in anumite zone din cartierul Bereasca , cu precădere rețelele de apa din material tip Otel (ce reprezintă cca 16% din lungimea totala a rețelelor de apa existente in cartierul Bereasca);

  • •  sensibilizarea rețelelor de apa din material tip Azbociment (ce reprezintă cca 32 % din lungimea totala a rețelelor de apa existente) ca urmare a lucrărilor la infrastructura de drum;

  • •  este necesara evitarea oricăror intervenții pentru remedierea avariilor produse in timpul lucrărilor de extindere a rețelei de canalizare/modemizare, dar mai ales ulterior, in perioada de garanție a străzilor;  • •  Cartierul Bereasca este deservit la acest moment de o rețea de apa in lungime de 18 900 ml din care prin grija operatorului s-a reabilitat un procent de 45.5%. Restul rețelelor ce necesita reabilitare fiind de:

o 4 200 ml si 345 branșamente aferente in zona Beresca Sud

o 6 000 ml si 555 branșamente aferente in zona Bereasca Nord conform anexei la Raportul de specialitate.

  • •  In perioada 01/01/2011 - 01/08/2011 in cartierul Bereasca operatorul Apa Nova Ploiești a realizat un număr de 28 intervenții pentru remedierea avariilor aparute pe rețeaua ce face obiectul acestei hotarari.

Ținând cont de amploarea proiectului, restul de lucrări de reabilitare rețele apa ,ce nu pot fi cuprinse in anvelopa bugetara a dividentelor aferente anului 2010 poate fi decalat in anul bugetar 2012. Din valoarea de 756.959 lei pot fi realizate lucrările de reabilitare a rețelelor de apa din zona Bereasca Sud.

Ca urmare a discuțiilor purtate pe acest subiect, membrii comitetului de coodonare din partea Consiliului Local au susținut inițierea unui proiect de hotarare vizând investirea dividendelor aferente exercițiului financiar 2010 cuvenite Primăriei Municipiului Ploiești, in reabilitarea rețelelor de apa in Cartierul Bereasca, urmând sa analizeze si soluțiile de includere a unor lucrări suplimentare in contractul de modernizare a cartierului Bereasca pe care primăria il are in derulare.

Prin Hotararea Adunării Generale a Asociațiilor nr.3/12.05.2011 privind distribuirea către asociati a sumei cu titlu de dividende, proporțional cu participarea lor la capitalul social, s-a aprobat ca suma cuvenita Municipiului Ploiești este de 1 339 000 lei;

Prin HCL 233/27.07.2011 s-a aprobat alocarea sumei de 582 041 lei din dividendele aferente anului 2010 pentru execuția branșamentelor de apa in cartierele Gheorghe Doja, Gageni, Rafov si Bereasca si a extinderilor rețelei de apa in cartierul Bereasca ;

In temeiul art.l din HCL 233/2011, suma ramasa din dividendele aferente anului 2010 in valoare de 756.959 lei va fi utilizata pentru investiții in sistemul de alimentare cu apa si canalizare in Municipiul Ploiești. Din valoarea de 756.959 lei pot fi realizate lucrările de reabilitare a rețelelor de apa din zona Bereasca Sud.

Primăria Municipiului Ploiești poate sa realizeze aceste lucrări in temeiul contractului de concesiune incheiat cu APA NOVA Ploiești in conformitate cu dispozițiile art.7.2 “Concedentul poate realiza si finanța investițiile pe care le considera utile, in afara programului de investiții prioritare si a programelor de investiții finanțate din Fondul de lucrări”; art.21 alin 2 pct b “ Orice alte lucrări (reparații capital^^reabilitari, innoiri, măriri de capacitate, modernizări, extinderi) sunt executate : b) in ^conformitate cu.art.29 daca aceste lucari fac parte din programul de investiții finanțate de Concedent’’ si 6âih.29 “ Concedentul este autoritate contractanta privind toate lucrările care iiu fad^jșarte din programul de investiții definit la articolul 7.1, asigurând finanțarea acestora”-din contractul de concesiune.

Documentația tehnica pentru lucrările de reabilitare a rețelelor de apa prezentata in Anexa nr.l la prezenta hotarare, urmând sa fie elaborata si pusa la dispoziția Direcției Tehnic Investiții a Primăriei Municipiului Ploiești de către S.C. APA NOVA Ploiești SRL.

Direcția Tehnic Investiții a Primăriei va asigura obținerea avizelor, acordurilor si certificatelor de urbanism (emise in conformitate cu legislația in vigoare), precum si a autorizației de construire;

Branșamente de apa care trebuie inlocuite, modernizate sau reportate aferente rețelelor de apa reabilitate vor fi finanțate si executate de S.C. APA NOVA Ploiești SRL.

Municipiul Ploiești, prin Direcția Tehnic Investiții, Serviciul Investiții/ Serv.Dezvoltare Cai Rutiere si Rețele Edilitare va urmări si coordona execuția din punct de vedere tehnic si financiar si va participa la receptionarea lucrărilor, la data finalizării lor.

In cazul in care valoarea dividendelor nu se consuma 100% pe obiectivele de investiții propuse in Anexa nr.l, Municipiul Ploiești va dispune cu privire la utilizarea diferenței in sistemul de alimentare cu apa si de canalizare.


DE SERVICII PUBLI

A

RAZVANlONOMA

Ce


DIRECTOR TEHNIC INVESTIȚIISEF SERVICIU APA CANAL / GABRIELA POPESCU


Anexa

la Raportul de specialitate

/ /£

+ NORD - VALORI (C+M)


CENTRALIZATOR LUCRĂRI DE REABILITARE REȚELE APA - BEREASCA SUD

PMP

Nr.

Strada

cartier Bereasc a - zona

Denumire lucrare

L cond ml

Dn

mm

total valoare reab rețea

C+M lei fara

TVA

reabilitare

1

LAMAITEI

SUD

rețea apa reabilitare

330

110

41,847

2

LILIACULUI

SUD

rețea apa reabilitare

79

110

10,507

3

BRADULUI

SUD

rețea apa reabilitare

205

110

28,360

4

TISEI

SUD

rețea apa reabilitare

56

110

8,537

5

CASTANILOR

SUD

rețea apa reabilitare

293

110

36,489

6

CĂPȘUNILOR

SUD

rețea apa reabilitare

330

110

42,920

7

NARCISELOR

SUD

rețea apa reabilitare

195

110

25,000

8

ROZETEI

SUD

rețea apa

315

110

37,949

T“

MARGARITARULU

reabilitare

<

9

I

SUD

rețea apa

345

110

40,974

<

reabilitare

H LLI

10

RÂULUI

SUD

rețea apa reabilitare

115

160

16,881

11

LACULUI

SUD

rețea apa reabilitare

122

110

13,588

12

ROMULUS

SUD

rețea apa reabilitare

55

50

5,948

13

TRANSAFIRILOR

SUD

rețea apa reabilitare

696

160

97,827

14

SALCÂMILOR

SUD

rețea apa reabilitare

205

110

28,360

15

OBORULUI

SUD

rețea apa reabilitare

240

110

28,002

16

OSTAȘILOR

SUD

rețea apa reabilitare

165

110

23,488

17

CLOPOȚEI

SUD

rețea apa reabilitare

460

110

58,292

18

LUCERNEI

NORD

rețea apa

497

110

65,474

reabilitare

CRASMARITELOR

NORD

rețea apa reabilitare

500

110

65,000

MAGHIRANULUI

NORD

rețea apa reabilitare

210

110

27,300

ZAMBILELOR

NORD

rețea apa

215

110

27,950

CXI

reabilitare

<

ROZMARIN

NORD

rețea apa

420

110

54,600

<

reabilitare

H

LLI

IASOMIEI

NORD

rețea apa reabilitare

190

110

24,700

ALBĂSTRELELOR

NORD

rețea apa reabilitare

190

110

24,700

MICSUNELELOR

NORD

rețea apa reabilitare

230

110

29,900

STANJENEILOR

NORD

rețea apa

220

110

28,600


AN

P

Nr. BA de inlo cuit buc

Nr.

Total

BA

Total val

Total val

val

de

BA reab

BA Rep

BA+BA

rep

C+M

C+M

Rep

orta

lei fara

lei fara

C+M

t buc

TVA

TVA

lei fara TVA


10

3

6

4

9,730

3,600

1,664

1,109

11,39*

4,70$

11

7

11,198

1,942

13,14(

0

0

0

0

(

13

6

15,600

1,664

17,26'

16

26

19,200

7,211

26,41'

13

11

15,543

3,051

18,59'

23

13

27,500

3,606

31,10'

17

7

16,541

1,942

18,48$

0

7

0

1,942

1,94:

9

8

6,547

2,219

8,76(

6

11

7,200

3,051

10,25-

41

39

62,729

10,817

73,54(

8

2

10,338

555

10,89:

2

1

1,455

277

1,73:

5

7

3,166

1,942

5,10’

6

7

4,365

1,942

6,301

12

8

14,100

2,216

16,311

17

19

19,975

5,263

25,23.

0

20

0

5,540

5,54'

7

12

8,225

3,324

11,54

14

9

16,450

2,493

18,94

4

8

4,700

2,216

6,91

5

27

5,875

7,479

13,35

4

24

4,700

6,648

11,34

3

9

3,525

2,493

6,01


reabilitare

DRUMUL SERII

NORD

rețea apa /

STRADA PARȚIAL ALIMENTA TA CU APA

100

110

13,000

ARȚARULUI

NORD

reabilitare rețea apa

200

110

26,000

CALTUNASI

NORD

reabilitare rețea apa

85

110

11,050

VIORELELOR

NORD

reabilitare rețea apa

170

110

22,100

FRASINULUI

NORD

reabilitare rețea apa si INELARE CU ALUNILOR

100

110

13,000

TRIFOIULUI

NORD

reabilitare rețea apa

136

110

17,680

ZORELELOR

NORD

reabilitare rețea apa

110

110

14,300

MESTEACĂNULUI

NORD

reabilitare rețea apa

250

110

32,500

PERILOR

NORD

reabilitare rețea apa

75

110

9,750

ALUNILOR

NORD

reabilitare rețea apa

380

110

49,400

PIERSICILOR

NORD

reabilitare rețea apa

175

110

22,750

FAGULUI

NORD

reabilitare rețea apa

306

110

39,780

SĂLCIEI

NORD

reabilitare rețea apa

155

110

20,150

BUJORILOR

NORD

reabilitare rețea apa

205

110

26,650

CRÂNGULUI

NORD

reabilitare rețea apa

865

110

112,450


11

o2,350


1,939     7,814

2,216     4,566


3

0

831

831

2

6

2,350

1,662

4,012

6

7

7,050

1,939

8,982

3

27

3,525

7,479

11,004

1

8

1,175

2,216

3,391

22

24

25,850

6,648

32,49E

1

15

1,175

4,155

5.33C

8

15

9,400

4,155

13,555

7

6

8,225

1,662

9,887

10

11

11,750

3,047

14,797

24

86

28,200

23,822

52,022


TOTAL

10,190

ml

Total C+M: BEREASCA

SUD

4206

Total C+M: BEREASCA

NORD

5984

TOTAL

etapa 1 -

fara TVA

4703

TOTAL

etapa 2 -

fara TVA

5487

TOTAL etapa 1 - cu TVA

TOTAL etapa 2 - cu TVA

1,323,752

lei

351 buc

549 buc

ml

544,968

lei

183

162

ml

778,784

lei

168

387

ml

610,442

lei

195

170

ml

713,310

lei

156

379

756,949

lei

884,504

lei

412,111

lei

152,131

lei

564,24'

le

214,711

44,932

259,64*

197,400

107,199

304,59<

buc

27596(

buc

28828:

Nota:

*evaloarea lucrărilor cuprinde săpătură de la cota - 60 cm la cota -110 cm, după decopartarea drumului si umplutura sântului ca excedent excava ținând cont ca infrastructura drumului se reface pana la cota -60 cm

** evaloarea costurilor nu cuprinde cheltuieli de proiectare si asistenta tehnica, documentația tehnica urmând sa fie executata de Apa Nova Ploiești.


APA NOVA

Ploiești


REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

P-ta Victoriei nr.17

100030 Ploiești

Ploiești, 25.08.2011

In atentia:

D-lui Razvan Lungu - Director RASP

Referitor:

adresa nr. 5639/ 25.08.2011 - înlocuire rețea apa potabila Cartier Bereasca Sud

Referința ns: DE/SP/MP/ 1174.2011

Stimate Domn,

Referitor la înlocuirea rețelelor de apa potabila in Cartierul Bereasca Sud, va transmitem alaturat centralizatorul ce cuprinde evaluarea lucrărilor pentru fiecare strada in parte din acest cartier.

Cu stima,


OVA iAPA NOVA Ploiești, societate cu răspundere limitată

Str. Bobâlna nr. 10, 100330 Ploiești, România

Tel.: +40(0)244-407 630, Fax: +40(0)244-591 560; Apel gratuit: 0800.800.923 www.apanova-ploiesti.ro; e-mail: clienti@apanova-ploiesti.ro

Capital social: 7.110.580 lei, C.I.F. RO 13102711

QveouA

APA


APA NOVA

Ploiești


Centralizator lucrări de reabilitări rețele apa cartier BEREASCA etapa 1

investiție PMP

nr curent

Strada

cartier Bereasca -zona

Denumire lucrare

L cond ml

Dn

mm

total valoare reab. rețea (C+M) LEI fara TVA

1

LAMAITEI

SUD

reabilitare rețea apa (fara branșamente)

330

110

41,847

2

LILIACULUI

SUD

reabilitare rețea apa (fara branșamente)

79

110

10,507

3

BRADULUI

SUD

reabilitare rețea apa (fara branșamente)

205

110

28,360

4

TISEI

SUD

reabilitare rețea apa (fara branșamente)

56

110

8,537

5

CASTANILOR

SUD

reabilitare rețea apa (fara branșamente)

293

110

36,489

6

CĂPȘUNILOR

SUD

reabilitare rețea apa (fara branșamente)

330

110

42,920

7

NARCISELOR

SUD

reabilitare rețea apa (fara branșamente)

195

110

25,000

8

ROZETEI

SUD

reabilitare rețea apa (fara branșamente)

315

110

37,949

9

MĂRGĂRITARULUI

SUD

reabilitare rețea apa (fara branșamente)

345

110

40,974

10

RÂULUI

SUD

reabilitare rețea apa (fara branșamente)

115

160

16,881

11

LACULUI

SUD

reabilitare rețea apa (fara branșamente)

122

110

13,588

12

ROMULUS

SUD

reabilitare rețea apa (fara branșamente)

55

50

5,948

13

TRANSAFIRILOR

SUD

reabilitare rețea apa (fara branșamente)

696

160

97,827

14

SALCÂMILOR

SUD

reabilitare rețea apa (fara branșamente)

205

110

28,360

15

OBORULUI

SUD

reabilitare rețea apa (fara branșamente)

240

110

28,002

16

OSTAȘILOR

SUD

reabilitare rețea apa (fara branșamente)

165

110

23,488

17

CLOPOȚEI

SUD

reabilitare rețea apa (fara branșamente)

460

110

58,292

18

LUCERNEI

NORD

reabilitare rețea apa (fara branșamente)

495

110

65,474

TOTAL                 4,701 ml           610,442 lei

total Bereasca - etapa 1 - valoare lei cu TVA              756,949 LEI

Nota:

*evaloarea lucrărilor cuprinde săpătură de la cota - 60 cm la cota -110 cm, după decopartarea drumului si umplutura sântului ca excedent excavat ținând cont ca infrastructura drumului se reface pana la cota -60 cm

** evaloarea costurilor nu cuprinde cheltuieli de proiectare si asistenta tehnica, documentația tehnica urmând sa fie executata de Apa Nova Ploiești.

Qvgolia

APA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT


PREȘEDINTE, Radu MateescuSECRETAR, Gheorgh^Șirbu /
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3


COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind lucrările de reabilitare : rețelei de apă în Cartierul Bereasca ce se vor executa din dividendele aferente anulu 2010, cuvenite municipiului Ploiești la închiderea exercițiului financiar al S.C. AP^ NOVA Ploiești S.R.L.PREȘEDINT

Teodo


SECRETAR, Sava Vs lentin