Hotărârea nr. 446/2011

Hotararea nr. 446 privind unele masuri pentru combaterea transportului ilicit de persoane efectuat cu autoturisme pe raza municipiului Ploiesti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA nr. 446


privind unele măsuri pentru combaterea transportului ilicit de persoane efectuat cu autoturisme pe raza municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești - domnul Andrei Volosevici și Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții, prin care se propune adoptarea unor măsuri pentru combaterea transportului ilicit de persoane efectuat cu autoturisme pe raza municipiului Ploiești;

Luând în considerare:

-Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr.3 8/2003 privind transportul în regim de taxi și de închiriere, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr.92/2007 a transportului public local, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 168/2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2010 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri și de persoane;

-Legea nr.155/2010 a poliției locale;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenților, modificată și completată;

în temeiul art.36 alin.2 lit.“b” și lit.“c” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Pe raza municipiului Ploiești se interzice efectuarea transportului public de persoane cu autoturisme având capacitatea de până la 8+1 locuri inclusiv, fars deținerea de licențe sau autorizații de transport obținute în conformitate ci prevederile legale în vigoare.

Art. 2 Nerespectarea prevederilor Art.l constituie contravenție și se sancționează ci amendă de la 1500 lei la 2500 lei.

Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic a contravenților aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ș completările ulterioare, se aplică corespunzător.

Art. 3 Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de prezente hotărâre se fac de către agenții Poliției Locale a Municipiului Ploiești.

Art. 4     Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2011.

Art. 5     Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice,

Contracte va aduce la cunoștința publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2011

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind unele măsuri pentru combaterea transportului ilicit de persoane efectuat cu autoturisme pe raza municipiului Ploiești

In conformitate cu prevederile Legii nr.92/2007 a transportului public local precum și ale Legii nr.3 8/2003 privind transportul în regim de taxi și de închiriere, acte normative ce au fost modificate și completate prin Legea nr. 168/2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2010 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri și de persoane, autoritățile publice locale au responsabilitatea adoptării de măsuri în vederea combaterii transportului de persoane cu autovehicule, fără deținerea autorizațiilor sau a licențelor de transport obținute conform legii.

Aceste măsuri trebuie să aibă în vedere verificarea și sancționarea în special a transportului de persoane ilicit efectuat cu autovehicule având capacitatea de până la 8 + 1 locuri, aceasta fiind limita până la care autovehiculele sunt considerate autoturisme, conform clasificării Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere.

Activitatea de transport de persoane efectuată de către deținători de autoturisme neautorizați constituie una dintre cele mai mari probleme ale operatorilor de transport deținători legali de licențe și autorizații din Prahova, dar și din România, în general.

Afectați nu sunt doar operatorii de transport și călătorii, dar și statul. Aceasta deoarece vorbim de evaziune fiscală, statul român neîncasând nici o taxă de la cei care practică așa numita “piraterie”.

A

In cazul transportatorilor autorizați dezavantajele sunt și mai evidente. Mulți se plâng că au ajuns în pragul falimentului din cauză că foarte mulți clienți le sînt luați de autoturismele și microbuzele nelicențiate pentru acest tip de transport. Transportatorii susțin că, la nivel național există câteva mii de autoturisme, autobuze și microbuze care fac transport public de persoane fără a deține licențe sau autorizații dobândite conform legii.

Pentru călători, riscul major îl reprezintă lipsa unui mijloc sigur de transport în comun (siguranța fiind garantată de șoferul deținător de atestat profesional, autovehiculul cu toate verificările la zi, asigurarea legală a călătorilor și a bagajelor, etc.), dar și faptul că, în condițiile în care nu are clienți, operatorul autorizat va fi nevoit să renunțe la traseu.

5

Față de cele menționate, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind unele măsuri pentru combaterea transportului ilicit de persoane efectuat cu autoturisme pe raza municipiului Ploiești.


MAR, iu Vdlosevici


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

Compartimentul Autorizare Transport Public Local


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind unele măsuri pentru combaterea transportului ilicit de persoane efectuat cu autoturisme pe raza municipiului Ploiești

După criza economică și financiară care a afectat serios obiectul de activitate al operatorilor de transport de persoane, transportul ilicit de persoane este un fenomen care a luat amploare în municipiul Ploiești.

Deci, transportul ilicit de persoane reprezintă atât un element important de concurență neloială, dar și un pericol la adresa siguranței rutiere, iar acest subiect, discutat de mulți ani la nivelul instituțiilor statului și al asociațiilor operatorilor de transport, trebuie să-și găsească rezolvarea prin implicarea mai decisă a autorităților publice locale.

Un pas important a fost realizat în acest sens odată cu Legea nr. 168/2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2010 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri și de persoane, astfel creandu-se premisele pentru combaterea celei mai răspândite forme de „piraterie" -transportul cu autoturisme, realizat de persoane particulare, fără nici un fel de licență sau autorizație.

Transportatorii neautorizați nu eliberează bilete de călătorie, facturi sau bonuri fiscale, nu asigură condiții adecvate de confort, nu plătesc impozite la stat și trăiesc bine pe seama ademenirii clienților cu prețuri mult mai mici decât cele practicate de transportatorii autorizați.

Conform Federației Operatorilor Români de Transport, “la ora actuală, peste 6.000 de autoturisme și microbuze efectuează zilnic, la nivel național, curse cu pasageri pe rute locale, județene, interjudețene și comunitare. Acești „pirați“ aduc pierderi directe statului în cuantum de peste 250.000 de euro zilnic, respectiv 100 milioane euro anual, sume ce intră în economia subterană și, totodată, provoacă pierderi indirecte operatorilor, cărora le afecteaza fluxul de călători (-40%), încasările (100 milioane euro anual) și plățile aferente către stat în valoare de peste 50 milioane euro anual”.

Față de cele menționate, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind unele măsuri pentru combaterea transportului ilicit de persoane efectuat cu autoturisme pe raza municipiului Ploiești, în sensul interzicerii efectuării transportului public de persoane cu autoturisme având capacitatea de până la 8+1 locuri inclusiv, fără deținerea de licențe sau autorizații de transport obținute în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Director,

Teodora Malrin


VIZAT.

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Compartimentul Autorizare Transport Public Local, Alexandru Preda


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3


COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind unele măsuri pentru combaterea transportului ilicit de persoane efectuat cu autoturisme pe raza municipiului Ploiești


PREȘEDINTEI

TeodorSECRJLTAR, Sava ValentinCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind unele măsuri pentru combaterea transportului ilicit de persoane efectuat cu autoturisme pe raza municipiului Ploiești

și a emis:

\

\

PREȘEDXNT

Bolocan Iulî


SECRETAR ValenData: