Hotărârea nr. 445/2011

Hotararea nr. 445 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 131/2011 care reglementează circulaţia în municipiul Ploieşti a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA nr. 445

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 131/2011 care reglementează circulația în municipiul Ploiești a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești - domnul Andrei Volosevici și Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții, prin care se propune completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 131/2011 privind reglementarea circulației autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe teritoriul Municipiului Ploiești;

Luând în considerare:

-Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195 din 12 decembrie 2002 republicată, privind circulația pe drumurile publice;

-Hotărârea de Guvern nr. 1.391 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

în temeiul art. 36 alin. 2 lit. “b” și lit. “c” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se modifică Art nr.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.131/2011, ce va avea următorul conținut:

“Circulația autovehiculelor cu masa maximă autorizată cuprinsă între 3,5 tone și 7,5 tone se poate face pe străzile nominalizate în Anexa nr.2 pe toată durata zilei, fără a fi necesară deținerea autorizației de acces. Circulația în intervalul orar 600 -2200 pe alte străzi decât cele nominalizate, este permisă numai în baza unei autorizații de acces, obținută în prealabil. ”

Art. 2 Se modifică definiția ZONEI B a Municipiului Ploiești din Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local nr. 131/2011, ce va avea următorul conținut:

ZONA B din municipiul Ploiești în care este permisă circulația autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 7,5 tone, fără obținerea prealabilă a autorizației de acces:

  • -  Zona industrială Crâng respectiv străzile: B-dul. Republicii (tronson Centura de Nord-Vest - Str. Laboratorului) - Str. Laboratorului - Str. Poligonului.

  • -  Zona industrială Sud, respectiv străzile: B-dul. București - B-dul.

Petrolului - Str. Industriei - Str. Rezervoarelor - Str. Fabricilor - Str. Marin Mehedințeanu - Str, Bărcănești - Str. Mimiului - Str. Răfov - Str. Corlătești - Str. Pictor Rosenthal”.

Art. 3 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 131/2011, cu modificările produse de Hotărârea Consiliului Local nr. 190/2011 și Hotărârea Consiliului Local nr. 209/2011, rămân neschimbate.

Art. 4 Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la data de 1 Noiembrie 2011.

Art. 5   Direcția Tehnic Investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6   Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice,

9                                               9                                   '                                                               "                          9                                 7

Contracte va aduce la cunoștința publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2011

Președinte de ședință,


Contrasemnează Secretar,


ValentinJMarcu


tinJ_____

Lr1'
ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.131/2011 care reglementează circulația în municipiul Ploiești a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195 / 2002 republicată privind circulația pe drumurile publice, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195 / 2005 privind protecția mediului și ale Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, autoritățile publice locale au responsabilitatea reglementării accesului în municipiu a anumitor categorii de autovehicule, în vederea eliminării sau a reducerii situațiilor generatoare de disconfort, vizând în special reducerea poluării și a degradării carosabilului datorită traficului deosebit de intens.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 131/27.04.2011, completată de Hotărârea Consiliului Local nr. 190/21.06.2011 s-au stabilit restricții pentru circulația prin interiorul municipiului Ploiești a autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, circulație care este permisă în intervalul orar 6-22 numai după obținerea autorizației de acces, pe ruta stabilită special pentru fiecare solicitare sau gratuit în intervalul orar 22 - 6, în ambele variante fiind interzisă parcurgerea centrului municipiului.

Având în vedere solicitările primite din partea unor societăți comerciale care își desfășoară activitatea în Zona Industrială Sud și în Zona Industrială Vest (Crâng), de a se permite accesul la sediul respectivelor al autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, în acest fel asigurându-se condițiile pentru buna desfășurare a activității acestora, propunem modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 131/2011 în sensul stabilirii unor zone fără restricții de tonaj, care să cuprindă străzile B-dul Petrolului, str.Industriei, str.Rezervoarelor, str.Fabricilor, str. Marin Mehedințeanu, str.Mimiului, str.Bărcănești, str.Râfov, str.Corlătești, str.Pictor Rosenthal, str.Poligonului, str.Laboratorului.

PRIMAR, Andrei Liviu Volosevici

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII Compartimentul Autorizare Transport Public Local

" W ^11

RAPORT DE SPECIALITATE

i

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.131/2011 care reglementează circulația în municipiul Ploiești a autovehiculelor cu masa

maximă autorizată de peste 3,5 tone

Autoritățile publice locale au, conform ART. 70 lit. G din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului, obligația să “reglementeze, inclusiv prin interzicerea temporară sau permanentă, accesul anumitor tipuri de autovehicule sau desfășurarea unor activități generatoare de disconfort pentru populație în anumite zone ale localităților, cu predominanță în spațiile destinate locuințelor, în zonele destinate tratamentului, odihnei, recreerii și agrementului

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 131/27.04.2011 s-a reglementat circulația în zona de sud a municipiului, restricționându-se accesul autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone la intrarea pe B-dul Petrolului în dreapta, spre cartierul Râfov, respectiv accesul autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone la intrarea pe B-dul Petrolului în stînga, spre str. Rezervoarelor.

Având în vedere solicitările primite din partea unor societăți comerciale care își desfășoară activitatea în Zona Industrială Sud și în Zona Industrială Vest (Crâng), de a se permite accesul la sediul respectivelor al autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, în acest fel asigurându-se condițiile pentru buna desfășurare a activității acestora, propunem modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 131/2011 în sensul stabilirii unor zone unde accesul se va face fără restricție de tonaj, zone care să cuprindă străzile B-dul Petrolului, str.Industriei, str.Rezervoarelor, str.Fabricilor, str. Marin Mehedințeanu, str.Mimiului, str.Bărcănești, str.Râfov, str.Corlătești, str.Pictor Rosenthal, str.Poligonului, str.Laboratorului.

Director,
Compartimentul Autorizare Transport Public Local, Alexandru Preda


VIZAT:

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte Director,

Simona.; Albu L
COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii

Consiliului Local nr. 131/2011 care reglementează circulația în municipiul Ploiești a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA


MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii

Consiliului Local nr. 131/2011 care reglementează circulația în municipiul Ploiești a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone


PREȘEDINȚI

Teodorescu luliatC

SECRETAR, Sava Valentin


Data: