Hotărârea nr. 444/2011

Hotararea nr. 444 privind aprobarea unor reglementări cu privire la accesul şi deplasarea vehiculelor cu tracţiune animală şi a vehiculelor folosite, trase sau împinse, în Municipiul Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 444


eplasareai


privind aprobarea unor reglementări cu privire la accesul vehiculelor cu tracțiune animală și a vehiculelor folosite, trase să Municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

Având în vedere :

- Expunerea de motive a domnului Primar, Andrei Liviu Volosevici, și Raportul de specialitate comun întocmit de Poliția Locală a Municipiului Ploiești si S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., prin care se propune aprobarea prezentei hotărâri;

A

In conformitate cu prevederile art. 28 și 29 din Legea nr. 155/2010 a Poliției Locale;

A

In temeiul :

art.l, art.2, alin.(2) si art.4, alin.(l) din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, modificată și completată;

art.l, alin.(3) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

 • -  art.71, alin.(l), art.96, alin.(2), lit.”c”, art. 102, alin.(l), pct.16 si art. 128, alin.(l), lit.”h” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată;

 • - art. 36 alin 6 lit. a) pct. 7 si art.45 alin.l din Legea nr.215/2001 republicată și actualizată privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se interzice accesul și deplasarea vehiculelor cu tracțiune animală pe raza teritorial administrativa a Municipiului Ploiești.

Art. 2 Se interzice utilizarea vehiculelor trase sau impinse și a vehiculelor cu tracțiune animală, pentru transportul deșeurilor de orice natură, în Municipiul Ploiești.

A

Art. 3 încălcarea prevederilor art. 1 si 2 constituie contravenție și se sancționează după cum urmează:

 • a) amendă contravențională între 500 și 1000 lei, pentru fapta prevăzută la art.l;

 • b) amendă contravențională între 1000 și 1500 lei pentru fapta prevăzută la art.2;

 • c) în cazul săvârșirii contravențiilor prevăzute la art. 2, pe lângă sancțiunea principală se aplică și sancțiunea contravențională complementară a confiscării vehiculului folosit la săvârșirea faptei;

 • d) vehiculele cu tracțiune animală, precum și cele trase sau împinse cu mâna pentru care s-a dispus măsura complementara a confiscării vor fi ridicate și transportate de platforma aparținând S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești. Locul depozitarii va fi spațiul situat in Ploiești, str. Mircea cel Bătrân, nr. 81, aflat în concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

 • e) vehiculele folosite la săvârșirea contravențiilor prevăzute, la art. 2, pentru care s-a dispus sancțiunea contravențională complementară de confiscare pot fi recuperate de către proprietari într-un termen de maxim 30 zile lucrătoare de la data aplicării sancțiunii, după ce se face dovada proprietății lor, a achitării amenzii contravenționale aplicate conform art. 3 lit. b) din prezenta hotărâre, precum și a cheltuielilor de transport;

 • f) vehiculele confiscate potrivit art.3, lit.c), care nu au fost revendicate în termen de 30 zile lucrătoare, se valorifică în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 cu modificările și completările ulterioare, pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului; în cazul în care aceste mijloace nu pot fi valorificate, se va proceda la distrugerea lor;

Art 4 Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către primar și împutemiciții acestuia, personalul specializat din Poliția Locală Ploiești, organele de poliție și jandarmerie.

Art.5 Prezenta hotărâre se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, modificată și completată.

în termen de 48 de ore, contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii.

Art6 Aprobă tariful de ridicare și transport ce va fi practicat de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. în cuantum de 100 de lei.

Art.7 Aprobă tariful de depozitare ce va fi practicat de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. în cuantum de 10 lei/zi.

Art.8 Aprobă modificarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri si împuternicește Primarul Municipiului Ploiești sa semneze actul adițional.

Art.9 S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. si Poliția Locală Ploiești, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.10 Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la data de //

Art. 11 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului -Local nr. 143/2002, iar prevederile art. 6.1. pct.22 din Hotărârea Consiliului Local nr 228/2006 pentru aprobarea Regulamentului de gospodărire a municipiului Ploiești, își încetează aplicabilitatea.

Art.12 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința publică prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 31 octombrie 2011

Președinte de ședința, ValentiirMarcu


Contrasemnează Secretar,

Oana Cristina Iac]


w I *

EXPUNERE DE MOTIVE


lJ

accesul și deplasarea vehiculelor cu tracțiune animală și a vehl^iielb^^t^itg^H o\LSW/,-H


la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor reglementă


trase sau împinse, în Municipiul Ploiești


Având în vedere că Municipiul Ploiești este unul dintre ffradâl^tfnitati administrativ-teritoriale ale României, fiind un oraș a cărui activitate economică se bazează in principal pe industrie si servicii, fiind în continuare în dezvoltare și modernizare, considerăm ca oportună respecarea prevederilor art.71 alin (1) din OUG nr. 195/2002 privind circulția pe drumurile publice, precum și a prevederilor H.G.nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriiul României.

Argumentăm punctul de vedere pe următoarele considerente:

 • -  Municipiul Ploiești nu are activitate economică cu pondere în agricultură, producătorii particulari care-și desfac produsele agricole în piețele autorizate se deplasează în majoritate cu mijloace auto;

 • -  vehiculele cu tracțiune animala murdăresc, prin dejecții străzile, poluează mediul și lasă un aspect neplăcut străzilor pe care se deplasează;

 • -  atât vehiculele cu tracțiune animală, cât și cele trase sau împinse cu mâna, încarcă și transportă deșeuri provenite de la animalele de casă și din construcții de la diverși cetățeni de pe raza Municipiului Ploiești, inclusiv din zona centrală, abandonandu-le pe domeniul public din Municipiul Ploiești;

 • -  arterele de circulație existente sunt deja aglomerate și circulația vehiculelor cu tracțiune animală și a celor împinse sau trase cu mâna, nu fac decât să îngreuneze deplasarea autovehiculelor pe străzile Municipiului Ploiești;

Având în vedere argumentele de mai sus, solicitam ca deplasarea vehiculelor cu tracțiune animală să nu se mai desfășoare pe raza teritorial administrativa a Municipiului Ploiești.

Un prim pas în realizarea celor prezentate îl constituie aprobarea unei hotărâri de consiliu local care să cuprindă prevederi explicite și neechivoce, sactiuni atât pentru persoanele care circulă cu vehicule cu tracțiune animală, cat si cu vehicule trase sau împinse, care nu respecta măsurile aprobate de administrația publică locală.

Introducerea unor astfel de prevederi legale ar avea drept consecință îmbunătățirea imaginii Municipiului Ploiești, precum și conservarea și protecția mediului înconjurător.

Față de cele expuse mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.

PRIMAR,

Andrei Liviu Volosevici

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotărâre privind aprobarea unor reglementări cu privire la accesul și deplasarea vehiculelor cu tracțiune animală și â vehiculelor fcMobite,

A.                   '                            \\ P • —M       /


trase sau împinse, în Municipiul Ploiești^ \

E f

Imaginea Municipiului Ploiești este necesar a fi imbunatatita prin orice mod.

In acest sens, s-a constatat ca exista numeroase persoane care traversează artere principale cu vehicule fie cu tracțiune animala, fie trase sau impinse. In acest mod, imaginea de urba europeana este grav afectata, fiind minimalizate chiar si celelalte

investiții realizate la nivelul municipiului, de importanta majora pentru comunitate.

Fata de astfel de situații, municipalitatea are obligația sa reacționeze pentru protejarea imaginii municipiului, dar si a cetățenilor de bunacredinta, prin sancționarea unor astfel de comportamente.

In conformitate cu prevederile art.71 alin (1) din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor în acest domeniu pentru interzicerea accesului și deplasării vehiculelor cu tracțiune animală în municipiul Ploiești si având în vedere prevederile Hotărârea Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, municipalitatea are dreptul sa stabilească sancțiuni in sensul celor indicate de noi.

întrucât la nivelul Municipiului Ploiești nu exista la acest moment posibilitatea tehnica efectiva de a putea finaliza o eventuala sancțiune complementara a confiscării, ce ar putea fi data de către angajatii politiei Locale a Municipiului Ploiești, apreciem ca necesara efectuarea unor servicii de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. In acest sens, aceasta societate avand ca asociat unic Municipiul Ploiești are dotarea tehnica necesara, respectiv platformele de ridicări, dar si locația si spațiul adecvate depozitarii vehiculelor asupra carora ar urma sa fie dispusa măsură complementara a confiscării.

Avand in vedere prevederile legale mai sus menționate si in scopul imbunatatirii imaginii municipiului Ploiești, precum si conservarea si protecția mediului înconjurător, propunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotarare alaturat.

Politia Locala a Municipiului PloieștiS.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.

Director General,

Dan Ionitafi

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA


MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea unor reglementări cu privire la accesul și deplasarea vehiculelor cu tracțiune animală și a vehiculeloi folosite, trase sau împinse cu mâna, în municipiul PloieștiSECRETAR, Sava Valentin

Data:     Ă      2*^/7