Hotărârea nr. 443/2011

Hotararea nr. 443 privind aprobarea Regulamentului de Funcţionare şi Organizare al Cimitirelor

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 443 privind aprobarea Regulamentului de Funcționare și Organizare al Cimitirelor

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești, dl Andrei Volosevici și Raportul de specialitate al S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., prin care se propune aprobarea unui nou regulament de funcționare și organizare al cimitirelor;

în baza Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în temeiul art. 36 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă Regulamentul de Funcționare și Organizare al Cimitirelor.

Art. 2 începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 181/2009.

Art. 3 S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 31 octombrie 2011
EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Funcționare și Organizare al Cimitirelor

La fundamentarea proiectului de hotărâre, s-au avut în vedere următoarele aspecte:Gestionarea și administrarea patrimoniului cimitirelor se realizează de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, cu diligența unui bun proprietar.

Activitatea principala a Serviciului Administrare Cimitire o constituie activitățile de pompe funebre și similare.

Această activitate de pompe funebre presupune înlănțuirea mai multor activități premergătoare înhumării decedatului: înhumare decedați, depunere la capelă, deshumarea decedaților (la cererea concesionarului), activități de întreținere cimitir, alte activități periodice, activități de încasare și arhivă, eliberare adeverințe pentru notariat, urmărirea executării lucrărilor de construcții funerare.

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Cimitirelor nu a fost modificat din anul 2009, în timp adunandu-se o multitudine de situații care necesită reglementare.

Execuția de lucrări în cimitire se efectuează la cererea concesionarului/moștenitorului, în baza Autorizației de execuție eliberată de S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., de către constructorii agreați de S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., conform noilor condiții impuse, care au rolul de a proteja cetățeanul și de a crește nivelul calitativ al lucrărilor funerare.

In stabilirea modului de calcul al prețului contractelor de concesiune s-a urmărit obținerea unei rate de rentabilitate financiară care să asigure corelația venituri - cheltuieli.

In temeiul legii 215/2001 privind Administrația Publică Locală, propun spre analiză Consiliului Local, proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Funcționare și Organizare al Cimitirelor și a unor tarife practicate în cadrul S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. - Serviciul Administrare Cimitire.

PRIMAR,

Andrei Volosevici

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Funcționare și Organizare al Cimitirelor

Autoritățile administrației publice locale răspund de organizarea, administrarea și coordonarea activității cimitirelor aflate în subordinea acestora, asigurând serviciile necesare colectivității în condiții optime, reprezentând grija față de ploieștean, prin servicii de utilitate publică la nivelul cerințelor cetățenilor:

 • •  Cimitirul Bolovani

 • •  Cimitirul Viișoara

 • •  Cimitirul Mihai Bravu

 • •  Cimitirul Eternitatea

Gestionarea și administrarea patrimoniului cimitirelor se realizează de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, cu diligența unui bun proprietar.

Activitatea principală a Serviciului Administrare Cimitire o constituie activitățile de pompe funebre și similare.

Această activitate de pompe funebre presupune înlănțuirea mai multor activități premergătoare înhumării decedatului: înhumare decedați, depunere la capelă, deshumarea decedaților (la cererea concesionarului), activități de întreținere cimitir, alte activități periodice, activități de încasare și arhivă, eliberare adeverințe pentru notariat, urmărirea executării lucrărilor de construcții funerare.

Cimitirul Viișoara, situat în partea de nord-vest a Ploieștiului, este amintit pentru prima dată în 1875, conform Dosarului 5/1875 - Direcția Națională a Arhivelor Statului Prahova - „Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 1875 al Comunei Urbane Ploiesci ”.

Cimitirul Bolovani, conform unui Registru în care se consemna concesionarea locurilor de perpetuitate, este înregistrată prima concesionare la data de 23 noiembrie 1885.

Cimitirul militar, care este o prelungire a cimitirului Bolovani, a fost înființat în 1916, impus de necesitatea înhumării ostașilor căzuți în prima conflagrație mondială în luptele date în județul Prahova.

Pentru Cimitirul Eternitatea primele documente apar în 1890, când este localizat la Bariera București.


Cimitirul Mihai Bravu a fost înființat în 1993 , când există documente pentru primul decedat înhumat.

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Cimitirelor nu a fost modificat din anul 2009, în timp adunându-se o multitudine de situații care necesitau reglementare.

Astfel, concesionarea locurilor solicitate de cetățeni pentru care nu pot fi aduse acte succesorale autentice, dar aceștia fac dovada ca aceste locuri au aparținut familiei având rude înhumate în decursul anilor, a necesitat elaborarea unei proceduri de cercetare cu notificarea ultimului concesionar și anunțarea în presa națională și locală a locului respectiv.

Dobândirea construcțiilor funerare prin acte autentice (contract de vânzare -cumpărare sau donare) se face numai în baza unei Adeverințe eliberate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. cu achitarea tarifului legal și implică concesionarea locului de către dobanditorul acestora cu achitarea tarifului legal. Nefiind obiect al dreptului de proprietate personală, locurile de veci nu pot fi înstrăinate prin acte de vânzare-cumpărare între vii.

A

In situația în care pentru un loc concesionat, în intervalul 1-7 ani de la înhumare apare o nouă cerere de înhumare și nu există posibilitatea înhumării în același loc (groapă simplă), aceasta se soluționează prin repartizarea unui alt loc, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament și perceperea preturilor aferente. în cerere se va specifica de către solicitant poziția celuilalt loc; administrația cimitirului va face referat din care să rezulte situația reală.

9


în cazul decesului concesionarului, succesorii legali sau testamentari sunt obligați să prezinte la administrația cimitirului acte notariale doveditoare (certificat de moștenitor) în termen de 6 luni. Neprezentarea atrage după sine încetarea contractului de concesiune, locul de înhumare reintrând în administrarea S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., ulterioara dobândire facându-se după achitarea tarifului legal de concesionare.

Execuția de lucrări în cimitire se efectuează la cererea concesionarului/moștenitomlui, în baza Autorizației de execuție eliberată de S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., de către constructorii agreați de S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., conform noilor condițiilor impuse care au rolul de a proteja cetățeanul și de a crește nivelul calitativ al lucrărilor funerare.

Autorizația se întocmește:

 • •  numai după ce constructorul acreditat va achita prețul legal de eliberare, în prezența solicitantului lucrării și 10% din valoarea autorizației pentru evacuare reziduuri provenite din procesul de execuție al lucrărilor funerare.

 • •  va anexa copie după documentul de plată eliberat solicitantului din care să rezulte suma contractată de acesta pentru execuția lucrării și copie după fș/ ■ . . fe j I? contractul încheiat cu acesta, din care să rezulte garanția acordată pentru lucrarea pe care urmează să o execute.

va anexa schița lucrării funerare ce urmează a se executa, la scară^șemnaia și

ștampilată;

la începerea execuției lucrărilor, după caz, concesionarul va achita prețul

pentru transportul pământului.

Cimitirele Bolovani, Viișoara, Mihai Bravu și Eternitatea au suprafețe întinse și este necesar în permanență refacerea căilor de acces între morminte, aleilor și a împrejmuirilor.

Având în vedere prețurile practicate pe piață, modernizarea și îmbunătățirea aspectului cimitirelor nu se poate realiza decât printr-o regândire a sumelor încasate.


Prin Hotărârea Consiliului Local nr 181/28.05.2009 au fost stabilite și tarife pentru eliberarea adeverințelor notariale. Solicitările pentru acest serviciu, care presupune transcrierea situației juridice din dosarul aflat în arhiva cimitirului, au crescut simțitor. Dosarele din arhiva cimitirului conțin documente foarte vechi, transmiterile fiind uneori chiar din anii 1860. Documentele se transcriu în ordine cronologică, rezultând un volum foarte mare de date care necesită atenție și profesionalism, adeverințele rezultate constituind baza întocmirii certificatelor de moștenitor de către notari. Astfel, s-a procedat la regândirea acestor situații care să reflecte just volumul de muncă afectat întocmirii acestor documente.

Având în vedere multiplele activități necesare pentru buna desfășurare a activității acestui sector, considerăm oportun promovarea acestei hotărâri.


ȘEF SERV. ADM. CIMITIRE Iulia Voicu

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA FUNCȚIONAREA CIMITIRELOR DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI


CAPI. DISPOZIȚII GENERALE


Art.l Prezentul Regulament stabilește cadrul legal unitar cu privire la înființarea, organizarea și administrarea cimitirelor de pe raza Municipiului Ploiești ce fac parte din domeniul public in condițiile in care legislația în vigoare nu reglementează modul de organizare si funcționare a acestora.

Art.2 înființarea, organizarea si funcționarea cimitirelor ca serviciu în cadrul S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., se realizează prin Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în calitate de autoritate publică, pe terenuri ce aparțin domeniului public al unității administrativ teritoriale cu destinația de cimitire.

Art.3 Gestionarea și administrarea patrimoniului cimitirelor de realizează de către Societatea Comerciala Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, cu diligența unui bun proprietar.

Art.4 Terenul aferent fiecărui cimitir este sistematizat de către Societatea Comerciala Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., în clase, parcele și rânduri, delimitate prin căi de acces, asigurându-se protecția, conservarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de artă, precum si a celorlalte monumente funerare, a spațiilor verzi, conform legii.

Art.5 Cimitirele de pe raza Municipiului Ploiești se înființează, organizează și funcționează conform prevederilor din Regulamentul de Organizare și Funcționare al S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. și a prezentului Regulament.

Art.6. Dimensiunile locurilor de înhumare existente la data aprobării prezentului regulament, rămân valabile pentru toate cimitirele aflate în administrare.

Art.7 Societatea Comerciala Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. va asigura în cadrul fiecărui cimitir evidența locurilor de înhumare concesionate, sau deținute sub orice altă formă juridică, în conformitate cu prevederile legale și a prezentului Regulament.

Art.8 Preturile practicate pentru serviciile funerare și prestările de specifice se supun aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești.


Art.9 în condițiile prezentului Regulament următorii termeni vor fi

astfel :

Mormânt - groapă săpată în pământ pentru înhumarea celor decedați; loc special amenajat unde este înmormântat cineva;

Loc de înhumare - suprafața de teren ocupată de unul sau mai multe morminte;

Prețul concesiunii - suma de bani platibila pentru concesiunea dreptului de folosința a locurilor de înhumare (Anexa 1). Prețul concesiunii este format dintr-un avans ce trebuie plătit integral la momentul concesionarii si un rest de plata eșalonat anual (anexa la contract). Prețul concesiunii poate fî achitat si integral la momentul concesionarii;

Părăsirea și neîngrijirea locurilor de înhumare - lăsarea în stare de neîngrijire a construcțiilor funerare (constatarea deteriorării de către o comisie stabilită de conducerea unității), împrejmuirilor și mormintelor (creșterea vegetației necontrolat, lipsa formei de mormânt), neamenajarea și lipsa semnelor funerare.

Autorizație de Execuție - document eliberat de S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. la cererea concesionarului/moștenitomlui pentru execuția de lucrări funerare cu: societăți comerciale, asociații familiale, concesionari /moștenitori sau rude ale acestora (în baza actelor doveditoare) care au dreptul de a executa lucrări de construcții în Cimitirele din Municipiul Ploiești, cu plata prețului legal (Anexa nr.l 1).

Anexa Autorizație de Execuție - document eliberat de S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. la cererea concesionaruhii/moștenitorului pentru execuția de lucrări funerare în regie proprie (Anexa nr. 13).

Proces-verbal de predare amplasament - document eliberat de SC Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești SRL, anexă a autorizației de execuție, conținând localizarea în teren și stabilirea vecinilor în prezența reprezentantului admnistratiei cimitirului, constructorului și cesionarului (Anexanr.l2).

Proces-verbal de recepție a lucrării - document eliberat de S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., anexă a autorizației de execuție, la predarea lucrărilor și în care se constată încadrarea în termenul de execuție stabilit și calitatea acestora în prezența reprezentantului admnistratiei cimitirului, constructorului și a concesionarului (Anexa nr. 12).

Cerere pentru lucrări funerare - document întocmit de cetățean (Anexa nr.l 4).

Cerere pentru lucrări funerare în regie proprie - document întocmit de cetatean (Anexa nr. 15).

Adeverința pentru uz notarial (succesiune, ieșire din indiviziupej înstrăinarea lucrărilor funerare, donare drept de folosința) - document eliberat de S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. la 'derer^a/ cetățenilor (anexa 18), care cuprinde istoricul locului conform dosarului aflâțîri

•   •••          •                        ••              •             U'-' '•  [ O

arhiva cimitirului, lucrările declarate de solicitant (atunci când nu există~acfe la dosar) sau constatate pe teren (atunci când solicitantul nu știe nimic despre acestea), valoarea concesiunii actualizată. Valabilitatea documentului este de 30 zile de la data înregistrării (Anexa nr. 16, Anexa nr. 17), se eliberează cu plata prețului aprobat (anexa 5).

Adeverința pentru notariat (înstrăinarea lucrărilor funerare) -document eliberat de S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. la cererea cetățenilor (anexa 18), cuprinde istoricul locului conform dosarului aflat în arhiva cimitirului, lucrările declarate de solicitant (atunci când nu există acte la dosar) sau constatate pe teren (atunci când solicitantul nu știe nimic despre acestea). Valabilitatea documentului este de 30 zile de la data înregistrării (Anexa nr. 17), se eliberează cu plata prețului legal (anexa 5).

Adeverința deshumare - transfer oseminte - document eliberat de S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. la cererea cetățenilor în cazul deshumării osemintelor și înhumării acestora la un alt cimitir, documentul este întocmit de către administratorul cimitirului și înregistrat în registrul decedaților (Anexa nr. 22).

Cerere pentru luarea în evidența a certificatului de moștenitor -document întocmit de cetățean (Anexa nr. 19).

Declarație - Consimțământ de înhumare - document completat de concesionar/moștenitor în prezența reprezentantului Administrației Cimitirului (Anexa nr. 20).

Declarație - Consimțământ de deshumare - document completat de concesionar/moștenitor în prezența reprezentantului Administrației Cimitirului (Anexa nr. 21).

Proces-verbal deshumare - document eliberat de S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. (Anexa nr.23).

Contract de concesiune - document încheiat între părți: S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. în calitate de concedent și solicitant, în calitate de concesionar. Actul se încheie în baza unei cereri din partea solicitantului, aprobată de conducerea unității și în baza achitării prețului concesiunii (Anexa nr.6 si Anexa nr.6A).

Act adițional la Contractul de concesiune - document încheiat între părți: S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. în calitate de concedent și solicitant, în calitate de concesionar. Actul se încheie în baza unei cereri din partea solicitantului, aprobată de conducerea unității (Anexa nr. 7, Anexa nr. 8, Anexa nr. 9, Anexa nr. 24).

CAP.II CONCESIUNEA LOCURILOR DE ÎNHUMARE

// ’ / mo       -

Art. 10 Locurile de înhumare din cimitire pot fi concesionate prin cerere d< încheiere de contract de concesiune.

La data depunerii cererii, solicitanții vor depune declarație pe proprit răspundere în sensul că nu mai dețin alt loc de înhumare în Cimitirele 4ir Municipiul Ploiești, precum și copia actulului de identitate .

Pot beneficia de concesiunea unui loc de înhumare anticipat cetățenii cu probleme de sanatate sau care au varsta de cel puțin 75 de ani si cetățenii care au rude suferinde sau cu varsta de cel puțin 75 de ani. Pentru aceste categorii de persoane, solicitanții vor anexa la cerere acte doveditoare.

Art.ll Contractele de concesiune încheiate până la intrarea în vigoare a prezentului Regulament își păstrează valabilitatea.

Art. 12 Locurile de înhumare poate fi concesionate cu achitarea prețului corespunzător (anexa 1):

 • a) pe termen limitat de 7 ani ;

 • b) pe termen limitat de 15 ani;

 • c) pe termen limitat de 25 ani;

 • d) pe termen limitat de 49 ani;

Art. 13 Unui solicitant i se concesionează un singur loc de înhumare într-un singur cimitir din Municipiul Ploiești.

Art. 14 Dobândirea construcțiilor funerare prin acte autentice (contract de vânzare -cumpărare sau donare) se face numai în baza unei Adeverințe eliberate de S.C. S.G.U.P. S.R.L. cu achitarea prețului legal și implică concesionarea locului de înhumare de către dobânditorul acestora cu achitarea prețului legal.

Dreptul de folosința pentru locurile de inhumare nu poate fi înstrăinat prin acte de vânzare-cumpărare.

Art. 15 In situația în care pentru un loc concesionat, în intervalul 1-7 ani de la înhumare apare o noua cerere de înhumare și nu există posibilitatea înhumării în același loc (groapă simplă), aceasta se soluționează prin repartizarea unui alt loc, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament și perceperea preturilor aferente.

A

Art. 16 In caz de deces a titularului concesiunii, dreptul de folosință asupra locului de inhumare, se transmite potrivit legilor succesorale înscrise în Codul Civil în intervalul duratei concesiunii.

Art. 17 Prin acte între vii, dreptul de folosință/concesionare se poate transmite pe baza declarațiilor autentificate la notar ale pârtilor interesate.

1) are o rudă /persoană avută în întreținere, înhumată în acest loc (acte doveditoare) în baza consimțământului dat de concesionar în timpul vieții acestuia si:

 • •  in cercetarea întreprinsă de unitate (notificarea la ultima adresă în eventualitatea unui moștenitor, anunț publicitar în presa națională și locală) rezultă că nu sunt moștenitori, sau aceștia nu răspund nefîind interesați.

 • •  solicitantul prezintă declarație pe propria răspundere autentificată, în sensul că „în cazul apariției moștenitorilor legali sau testamentari ai

2) s-au împlinit 7 ani de la înhumarea ultimului decedat, prețul concesiunii nu a fost achitat 2 ani consecutiv astfel cum este eșalonat anual conform anexei la contractul de concesiune si:

 • •  din cercetarea întreprinsă de unitate (notificarea la ultima adresă în eventualitatea unui moștenitor, anunț publicitar în presa națională și locală...) rezultă că nu sunt moștenitori, sau aceștia nu răspund nefîind interesați.

Art. 19 Concesiunea locurilor de înhumare poate fi prelungita, la cerere, înaintea expirării concesiunii, pentru unul din termenele de la art. 12 pct. c si d; o noua concesiune se face prin renunțarea la vechea concesiune și la prețul aferent și încheierea unei noi concesiuni în condițiile prezentului Regulament.

Art.20 Orice modificare survenită, la solicitarea concesionarului sau datorată unei situații de fapt, se face prin întocmirea unui Act Adițional.

A

Art. 21 In cazul în care decesul concesionarului se produce când din durata concesiunii au ramas:

 • • 3 ani -7 ani - la înhumarea concesionarului, moștenitorii acestuia vor da o declarație în fața administrației cimitirului, prin care se angajează ca în termen de 6 luni să clarifice situația juridică a locului;

 • • mai puțin de 3 ani - la înhumarea cesionarului, moștenitorii acestuia vor da o declarație în fața administrației cimitirului, prin care se angajează ca în termen de 6 luni să clarifice situația juridică a locului;

prețul concesiunii eșalonat anual restant/ tariful de intretiriere anuala restanta (datorat pana la momentul intrării in vigoare a prezentului Regulament) se va achita în momentul clarificării situației juridice, darmuf mai târziu de 6 luni de la data angajamentului scris.

Neprezentarea actelor în termenul mai sus stabilit, atrage după sine încetarea contractului de concesiune, locul de înhumare putând fi concesionat altui solicitant, ulterioara dobândire facându-se după achitarea prețului legal de concesionare.

Art.22 în cazul decesului concesionarului, succesorii legali sau testamentari sunt obligați să prezinte la administrația cimitirului acte notariale doveditoare (certificat de moștenitor) în termen de 6 luni. Neprezentarea atrage după sine încetarea contractului de concesiune, locul de inhumare putând fi concesionat altui solicitant, ulterioara dobândire facându-se după achitarea prețului legal de concesionare .

Art.23 Cererile pentru locurile de înhumare se soluționează de către conducerea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., la propunerea Șefului Serviciului Administrare Cimitire.

Excepție sunt cazurile în care se solicită concesionarea unui loc în vederea înhumării în Cimitirul Mihai Bravu, cazuri în care se împuternicește administrația cimitirului pentru repartizarea locului și întocmirea contractului de concesiune.

Art.24 Beneficiarilor prevederilor Legii nr. 303/2007, Decretului Lege nr. 118/1990 republicat, Legii nr. 189/2000, Legii nr. 341/2004, li se concesionează în mod gratuit un loc de înhumare, într-un singur cimitir, o singură dată, pe termen de veci (anexa 10) conform legii in vigoare.

La solicitarea scrisă, concesiunea pe termen limitat încheiată înaintea prezentului regulament, se transformă în concesiune pe termen de veci în condițiile aliniatului precedent.

Locurile de înhumare acordate cu titlu gratuit se pot transmite numai urmașilor, pe bază de certificat de moștenitor, in condițiile legii.

Prevederile prezentului articol se aplică și în orice altă situație reglementată de o lege adoptată ulterior.

Art.25 Pentru serviciile prestate de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. (salubrizarea cimitirelor, iluminatul, consumul de apa, întreținerea patrimoniului, împrejmuiri), concesionarii/mostenitorii locurilor de veci au obligația de a achita prețul eșalonat anual, până la data de 30 decembrie a fiecărui an, conform anexei nr. 3 la prezentul regulament.

Neplata prețului eșalonat anual la termenul stabilit atrage după sine majorări de 1,0 % pentru fiecare lună de întârziere până la data efectuării plății.

Se acordă protecție socială pensionarilor cu venituri sub valoarea reprezintă plafonul valoric al salariului minim brut garantat în plată economie, conform anexei nr. 3A la prezentul. Plafonul valoric se va modifica

A ori de câte ori se modifică salariul minim brut garantat în plată pe economie. In situația în care salariul minim brut garantat în plată pe economie se modifică în cursul unui an calendaristic, prevederile anexei nr. 3A se vor aplica începând cu 01.01. al anului calendaristic următor, luându-se ultima actualizare valorică la acea dată. Protecția sociala se acorda in baza cuponului de pensie numai pentru anul in curs. Suma reprezentând protecția sociala acordata pensionarilor se va factura Municipiului Ploiești.

Art.26 Prețul eșalonat anual se achită pentru cotele deținute în nume propriu de fiecare concesionar /moștenitor, în baza actului de identitate, sau a celor recunoscute de lege.

Art.27 Pentru cotele /locurile de înhumare a căror succesiune nu este făcută nu se încasează prețul eșalonat anual.

Art.28 Sunt scutiți de plata prețului concesiunii unui mormânt concesionat beneficiarii în viața (pe baza actelor doveditoare):

 • 1  Legii nr. 303/2007 actualizata;

 • 2  Decretului Lege nr. 118/1990 republicat;

 • 3  Legii nr. 189/2000;

 • 4  Legii nr.341/2004, sau în orice altă situație reglementată printr-o lege adoptată ulterior intrării în vigoare a prezentului Regulament.

Art.29 Pentru locurile de înhumare a căror suprafață este mai mare de un mormânt (conform dimensiunilor de clasă), plata contribuției se poate face în tranșe anuale, dar nu mai puțin de suma aferentă unui mormânt.

Art.30 Concesiunea locurilor de inhumare încetează, acesta rămânând la dispoziția S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., în următoarele cazuri:

 • a)  expirarea termenului contractului de concesiune (actului de concesiune, actului de atribuire în folosință);

 • b) denunțarea unilaterală de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., în cazul în care interesul național sau local o impune;

 • c) reziliere pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de concesiune sau actul de atribuire;

 • d) când locul concesionat este lăsat în părăsire și neângrijire timp de 2 (doi) ani, cu cercetare prealabila;

 • e) când nu a fost achitat prețul eșalonat anual timp de 2 (doi) ani consecutiv, cu cercetare prealabila, exceptind situațiile incadrate la art. 21:

 • f) prin renunțare din partea concesionarului în favoarea S..<C'/Seryicif de \ Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L..                          L .'■/<.?/

Ulterioara dobândire a locului concesionat se va face numai după x achitarea prețului concesiunii. Locurile aflate in una din situațiile de mai sus pot primi o noua numerotare.                                         - --J.

CAP.m ÎNHUMĂRILE ȘI REÎNHUMĂRILE

Art.31 înhumările se fac cu plata prețului aferent (anexa nr. 2) și numai pe baza:

 • 1  Adeverinței de înhumare eliberată de către Serviciul Stării Civile, cu obligația ca în această adeverință să fie înscrisă cauza decesului;

 • 2  Certificatelor de naștere ale copiilor cu mențiunea ' ' născut mort ’1;

 • 3  în cazul în care se dispun cercetări de către organele îndreptățite cu privire la cauza decesului, înhumarea se face pe baza dispoziției date de acestea;

 • 4  înhumările decedaților din alte localități se fac numai pe baza autorizațiilor sanitare de transport avizate de organul competent;

 • 5  înhumările neidentificaților/identificatilor - cazuri sociale se asigură de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. - Serviciul Administrare Cimitire în baza documentelor eliberate de organele abilitate (Poliția Municipiului Ploiești, Serviciile de specialitate ale autoritatii administrației publice a Municipiului Ploiești). Costurile aferente înhumării persoanelor care reprezintă cazuri sociale [prețul concesiunii si a serviciilor aferente înhumării (sapat groapa, înhumare decedat), a cheltuielile de transport, asigurarea serviciului de înhumare (sicriu, cruce, pânză)] vor fî facturate Municipiului Ploiești (in baza fundamentării prevăzute in Anexa nr....), costuri ce vor fi corectate anual cu indicele de inflație .


Art.32 înhumările se pot face direct sau prin depunerea prealabilă a decedaților la capela cimitirului, cu plata preturilor aprobate :

 • 1  depunerea decedaților la capelă se poate face pentru cel mult 72 de ore, pe baza certificatului de deces și de îmbălsămare;

 • 2 este interzisă depunerea la capelă a persoanelor care au avut cauza de deces boli contagioase.

Art.33 înhumările se pot efectua în gropi simple, duble, gropi zidite sau cavouri:

• într-un mormânt se pot înhuma 1-3 persoane prin săparea gropii la 2.0 m - 2,5 m și separarea prin izolare (dale beton) ; în cazul în care pe locul concesionat se execută lucrări subterane, numărul înhumărilor va fi in funcție de numărul criptelor existente .


Art.34 In locurile concesionate pot fi înhumați:

 • •  concesionarul și rude de gradul I;

 • •  orice persoană, dar numai cu Declarație - Consimțământ de înhumare data de concesionar/moștenitor în fața administrației cimitirului,fpe baza actelor doveditoare (act de cesiune/Certificat de moștenitor șfajbKX de identitate - în original).


Art.35 Mormintele pot fi deschise numai în următoarele condiții:

 • •  după expirarea termenului de l(un) an de la data înhumării, numai cu autorizația emisă de organul sanitar competent, în primele ore ale dimineții, și numai în perioada 01.11. - 31.03 .

 • •  după expirarea termenului de 7 ani de la data înhumării.

Deschiderea mormintelor în interesul justiției se poate face indiferent de data la care a avut loc înhumarea, în baza autorizației eliberate de parchet sau instanța judecătorească, cu încunoștiințarea unui reprezentant al familiei decedatului , la data fixată de aceste organe, în prezența sau cu acordul organelor sanitare.

Art.36 Deschiderea mormintelor și reinhumările se pot face cu respectarea prevederilor art. 35:

 • a) la cererea familiei decedatului, se vor face, în mod obligatoriu în prezența unui membru al familiei sau cu procură autentică dată de familia decedatului. Se cere declarație - consimțământ din partea concesionarului (dacă este cazul).

Operațiunea se va face sub supravagherea unui reprezentant al administrației cimitirului, consemnându-se în registrul de înhumări, care se păstrează la administrația cimitirului.


 • b) la expirarea termenului de concesiune, în condițiile art. 18, în lipsa solicitării de prelungire, osemintele din locul de înhumare redistribuit vor fi puse într-un săculeț de pânză, adus de noul concesionar și depuse :

 • •  la picioarele noului decedat;

 • •  în capelă pentru perioada în care se execută lucrări funerare. Deshumarea va avea loc în prezența unei comisii numită prin Decizie

de conducerea S.C. S.G.U.P. S.R.L.. Comisia va consemna într-un proces-verbal cele constatate.

Deshumările se vor face cu respectarea normelor sanitare antiepidemice.

Art.37 Transferarea osemintelor, după expirarea termenului de 7 ani sau 1 an de la înhumare, se face la cerere, cu consimțământul concesionarului, pe baza adresei de transfer, nominalizată într-un registru special al administrației cimitirului.


CAP.IV EXECUTAREA DE LUCRĂRI

Art.38 Beneficiarii concesiunilor pe termen de 25 si 49 pot executa, cu aprobarea conducerii S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., următoarele lucrări de construcții funerare :

 • - la suprafață :

 • - monumente funerare ( beton, beton mozaicat, marmură, granit);

 • - amenajări funerare (borduri, stâlpișori, capac, trotuar, alee);

 • - în subteran :

 • - cavouri și cripte betonate;

Se interzic construcțiile reprezentând cavouri la suprafață sau orice alte construcții, altele decât monumentele funerare sau amenajările funerare.

Art.39 Execuția de lucrări în cimitire se efectuează la cererea concesionarului / moștenitorului (anexa nr.15), în baza Autorizației de execuție eliberată de S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. (conform Anexa nr. 12).

Autorizația se întocmește numai după ce constructorul agreat:

 • •  va achita prețul aprobat de eliberare (anexa nr. 4), în prezența solicitantului lucrării și 10% din valoarea autorizației pentru evacuare resturi provenite din procesul de execuție al lucrărilor funerare.

 • •  va anexa copie după documentul de plată eliberat solicitantului din care să rezulte suma contractată de acesta pentru execuția lucrării și copie după contractul încheiat cu acesta din care să rezulte garanția acordată pentru lucrarea pe care urmează să o execute.

 • •  va anexa schița lucrării funerare ce urmează a se executa, la scară, semnată și ștampilată;

 • •  la începerea execuției lucrărilor, după caz, concesionarul va achita prețul pentru transportul pământului.

Art.40 Concesionarii locurilor de inhumare care contractează lucrări cu constructori agreați au obligația de a urmări executarea construcției pe faze în vederea eliminării eventualelor vicii ascunse .

Art.41 In cimitirele care fac obiectul prezentului regulament pot executa lucrări de construcții funerare :

a) constructorii agreați de S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. prin decizia Directorului General, la propunerea comisiei de agreere:

 • • Dosarul pentru agreere va cuprinde :

 • 1. actele de funcționare a societății din care să rezulte că are ca obiect de activitate: constucții;

 • 2. actele doveditoare ale achitării impozitelor, taxelor și: contribuții pentru asigurări sociale de stat, lăzi;

 • 3. acte doveditoare că are cel puțin 2 (doi) angajați cU/contract'de \ muncă înregistrat- cel puțin unul din angajați trebuie șă.aibă^ calificare profesională în domeniul construcțiilor ;

 • 4. dotare tehnică minimă: betonieră, sursă proprie de curent electric (declarație autentică sau acte de proprietate) ;

 • 5. autorizație de mediu pentru activitatea ce urmează a fi prestata (în baza H.G. nr. 368/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile, O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările ulterioare și Ordinul nr. 1798/2007 al Ministerului Mediului și Dezvoltare Durabilă).

 • 6.  contract de inchiriere (încheiat cu S.C. SGUP S.R.L.) pentru o suprafața de teren în incinta unui cimitir, destinata acestui scop .

 • • Va fi agreat doar un număr de societăți egal cu numărul locurilor de închiriat în incinta cimitirelor, locuri destinate acestui scop .

 • • Dacă o societate care a obținut agreerea, încalcă prevederile regulamentului de funcționare al cimitirelor va fi sancționată conform legislației în vigoare si i se va retrage agreerea.

 • • Toate condițiile de desfășurare a activității constructorilor care execută lucrări în cimitirele concesionate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. vor fi cuprinse în contractele încheiate cu aceștia.

 • • încetarea contractului (de inchirire sau de colaborare) din culpa constructorului duce la pierderea definitivă a dreptului de agreere.

Documentele vor fi repartizate unei comisii numită prin Decizie de conducerea S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.. Comisia va consemna într-un proces-verbal cele constatate, hotărând agreerea/respingerea dosarelor depuse de constructori.

b) persoane fizice (care au studii de specialitate sau calificări în construcții - pe baza actelor doveditoare) cu achitarea preturilor corespunzătoare (Anexa 4):

 • •  numai pentru locurile ai căror concesionari sunt sau dacă sunt rude de gradul unu cu aceștia, în baza actelor doveditoare;

 • •  după întocmirea autorizației de execuție eliberată de S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. și semnarea Anexei la autorizație.

 • c) concesionarii cu forte proprii sau familiile acestora (care nu au studii de specialitate în construcții) pot executa la cerere, cu păstrarea curățeniei, a dimensiunilor impuse de prezentul regulament și cu achitarea tarifelor corespunzătoare (anexa 25):

 • •  trotuar de acces în jurul mormântului din orice material;

 • • montarea monumentelor a căror înălțime nu depășește 1,5 m;

 • •  grilaje metalice;

 • •  capace din beton.

Art. 42 Pe terenurile concesionate pe 7 sau 15 ani, nu pot fi lucrări cu forțe proprii, cu achitarea preturilor corespunzătoare .


Art.43 Este interzisă orice lucrare în afara limitei locului concesionat, a dimensiunilor stabilite pentru fiecare tip de lucrare în parte.

In cazul depășirii acestora, lucrările se desființează de către constructor, cu suportarea cheltuielilor, sub supravegherea reprezentantului administrației cimitirului.

Art.44 Pământul rezultat din săpăturile efectuate pentru lucrările funerare va fi depozitat de constructor pe platformele amenajate din incinta cimitirului sau în locurile de depozitare stabilite împreună cu administrația cimitirului.

Art.45 Constructorul este obligat să asigure curățenia în locul de execuție a lucrărilor și să nu distrugă mormintele din jur .

Art.46 Intervențiile asupra monumentelor istorice (astfel cum stabileate Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, modificata prin Legea nr. 259/2006) se fac numai pe baza și cu respectarea avizului emis de către Ministerul Culturii și Cultelor sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor.

Autorizația de construire, autorizația de desființare, precum și autorizațiile referitoare la intervențiile necesare se eliberează numai pe baza și în conformitate cu avizul Ministerului Culturii și Cultelor sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor, cat și cu celelalte avize, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Art.47 Executarea și repararea lucrărilor funerare poate fi asigurată de S.C. A

Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. (anexa 26). In acest scop se va organiza o formație de lucru specializată și depozite pentru materialele de construcții necesare .

Art.48 Orice lucrare executată în alte condiții decât cele stabilite prin prezentul Regulament este ilegală și poate fi desființată de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., executantul fiind obligat să răspundă pentru prejudiciul cauzat.

A

Art.49 In cazul executării de construcții, racle sau cavouri unde există oseminte, acestea vor fi deshumate și colectate într-un sac de pânză, de către personalul angajat din cimitir și păstrate până la reinhumare (finalizarea lucrării) în capela cimitirului cu achitarea prețului corespunzător.


CAP. V. OBLIGAȚIILE SERVICIULUI ADMINISTRARE CIMITIRE

Art.50 Serviciul Administrare Cimitire are următoarele atribuții:

 • -  încheie contracte de concesiune a dreptului de folosința, urmare a cererilor aprobate de conducerea unității;

 • - prestează activități specifice pentru înhumarea decedaților pe baza solicitărilor, cu plata preturilor stabilite conform legislației în vigoare - asigurând calitatea prestațiilor necesare;

 • - asigură respectarea prevederilor legale referitoare la protecția mediului pentru domeniul său de activitate;

 • -  asigură întreținerea și curățenia aleilor de circulație, a clădirilor, împrejmuirilor, integritatea instalațiilor edilitare (apa, canal, gaze, instalații electrice);

 • - urmărește respectarea prevederilor prezentului Regulament de către salariații din subordine, persoane fizice și juridice care își desfășoară activitatea în cimitire;

urmărește modul în care se respectă întreținerea locurilor de inhumare concesionate, precum si a locurilor de inhumare date in atribuire pana la intrarea in vigoare a prezentului regulament;

 • - asigură paza, integritatea, protecția lucrărilor de artă si a incintelor, în limita posibilităților existente la fiecare cimitir ;

 • - controlează igiena și salubritatea platformelor de deșeuri de orice fel special amenajate, asigurând efectuarea evacuării deșeurilor conform prevederilor prezentului Regulament;

 • - răspunde de gestionarea tuturor bunurilor date în folosință, administrare sau concesionare;

 • - cercetează sesizările și reclamațiile cetățenilor privind activitatea cimitirului;

 • - controlează modul în care sunt respectate obligațiile contractuale de către persoanele care au încheiat contracte de colaborare, închiriere și prestări servicii, activități de construcție în cimitire.

 • - asigură și răspunde de aplicarea prevederilor legale pentru domeniul său de activitate.

CAP.VI. DISPOZIȚII FINALE


Art.51. Constituie contravenție mănătoarele fapte dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni și se sancționează cu amendă după cum urmează:

 • - Executarea de lucrări funerare care au ca efect afectarea locurilor învecinate sau a căilor de acces se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei și demolarea lucrărilor funerare abuziv executate.

 • - Sustragerea de obiecte sau flori de la ceremoniile funerare se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.

 • - Distrugerea monumentelor funerare, a gardurilor vii, a aleilor sau a altor dotări se sancționează cu amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei și obligarea suportării pagubelor.

Art.52 Accesul persoanelor în incinta cimitirului este permisă numai în costumație decentă.

Circulația se face numai pe căile de acces, fiind interzisă călcarea pe morminte sau monumente .

Art. 53 Programul de acces în cimitire este :

 • - în perioada 01.10-31.03 între orele 8.00-17.30

 • - în perioada 01.04 - 30.09 între orele 7.00-21.00

 • - accesul în capelă este permis intre 8.00-16.00 ; la solicitarea familiei decedatului se permite prelungirea duratei numai în prezenta personalului angajat (îngrijitor, gropar, paznic) cu respectarea strictă a normelor de protecție împotriva incendiilor.

A

Art.54 In cimitire se interzice :

-comercializarea florilor si a obiectelor de cult de către alte societăți în afara celor aflate în subordinea S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.;

 • - desființarea aleilor de circulație în scopul creării de noi locuri de înhumare;

 • - tăierea arborilor, arbuștilor, distrugerea vegetației fără avizele necesare eliberate conform legii;

 • - plantarea de pomi, de orice fel, de către concesionari;

 • - aplicarea de afișe sau anunțuri publicitare de orice fel.

 • - Program acces auto in cimitir : luni-vineri = 8.00- 16.00;

sambata = 8.00 -12.00

 • - Este interzis accesul auto duminica si sărbătorile legale .

Art. 55 Monumentele persoanelor marcante (locuri de înhumare și construcții funerare) care nu au moștenitori, vor fi evidențiate separat și întreținute de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., în funcție de posibilitățile financiare .

Refacerea monumentelor și construcțiilor funerare^deteriorate din diverse motive (fenomene meteorologice, caz fortuit), altele decât cUe datorate viciilor de construcție (imputabile constructorului în condițiile Autorizației de Execuție), nu intră in obligația S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.. In situația în care monumentele funerare sunt deteriorate de către persoane fizice, proprietarii acestora se vor adresa prin acțiune in regres împotriva făptuitorilor identificați de organele de cercetare abilitate, sesizate din inițiativa S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. sau a proprietarului monumentului funerar vandalizat.

■)


Art. 56 Administrațiile cimitirelor vor asigura, în limita posibilităților, întreaga gamă de servicii, lucrări și obiecte necesare ceremoniilor funerare, precum și alte servicii și lucrări de amenajare și întreținere a locurilor de înhumare, astfel ca cerințele populației în cazul decesului unei persoane să poată fi satisfăcute într-un singur loc, cu operativitate și în condiții corespunzătoare .

In acest sens va înființa atât echipă de construcții funerare, cât și magazin pentru comercializare sicrie si obiecte necesare înhumării.

Prestarea serviciilor funerare se va face pe baza solicitărilor celor interesați, cu plata preturilor stabilite si aprobate de Consiliul Local.

Art.57 Prezentul Regulament, parte integrantă a Regulamentului de Organizare și Funcționare a S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., poate fî modificat și completat ori de câte ori necesitățile organizatorice și legale o impun.

Art.58 Prezentul Regulament va fi adus la cunoștința cetățenilor, Camerei Notarilor Publici și celorlalte instituții interesate prin grija reprezentanților legali ai Societatea Comerciala Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. .

Art.59 Prezentul Regulament se completează cu celelalte prevederi legale .

PRETURI DE CONCESIONARE LOC DE ÎNHUMARE

A. AVANS obligatoriu de plătit integral

- lei -

CLASA

Clasa I

Clasa II

Clasa

III

1

2

3

4

5

1

1

Dimensiuni

ANI

3x3

3x1,5

3x1,3

2,5x1,2

2,4x1,2

7 ani

36

18

15

13

12

10

8

)

15 ani

72

36

30

25

24

24

18

25 ani

500

250

200

160

150

140

100

49 ani

1.000

500

400

320

300

300

200

B.REST DE PLATA ce poate fi plătit eșalonat anual pe durata concesiunii

Lei / Mormânt

Nr.crt.

)

Denumire

Primul mormânt concesionat

Al II - lea mormânt concesionat

De la al III -lea mormânt concesionat

1.

Cimitir Mihai Bravu si

Cimitir Eternitatea

20

25

30

2.

Cimitir Bolovani

20

30

30

3.

Cimitir Viisoara

30

35

40

NOTA :

 • •  Pentru un loc de clasa I cu o suprafața de 9 (noua) m.p. sau mai mare, numărul de morminte rezulta impartind suprafața concesionata la 4,5 m.p. (suprafața unui mormânt);

 • •  Tariful pentru al II - 1 ea mormânt concesionat / moștenit, al III -lea mormânt concesionat /moștenit, este valabil numai in cadrul aceluiași cimitir .

Protecție socială

Lei / Mormânt

Nr.cr

t.

Denumire

Primul mormânt concesionat

Al II - lea mormânt concesionat

De la al III -lea mormânt concesionat

Protecție sociala acordata pentru unele categorii de pensionari cu venituri, pe cap de familie, de pana la 705 lei.

-

9,0

30,0

NOTA :

 • -  Pentru un loc de clasa I cu o suprafața de 9 (noua ) m.p. sau mai mare, numărul de morminte rezulta impartind suprafața concesionata la 4,5 m.p. (suprafața unui mormânt).

 • -  Tariful pentru al II - lea mormânt si al III -lea mormânt concesionat /moștenit este valabil numai in cadrul aceluiași cimitir .

PRETURI PENTRU SERVICII FUNERARE SI PRESTĂRI DE SERVICII IN CIMITIRE
Nr.crt.

Denumirea prestării sau a serviciului

Preturi (T.V.A. 1 inclus) - lei -

1.

Sapat groapa adancimea 2m (in cazul in care comanda se face in ziua inhumarii tariful se majoreaza cu 25% ) - groapa simpla

110

2.

Sapat groapa la adancimea de 2,5m (in cazul in care comanda se face in ziua inhumarii tariful se majoreaza cu 30% ) - groapa dubla

165

3.

înhumare decedat (in cazul inhumarii la pamant)

55

4.

înhumare in cripta (inclusiv reacoperit cu dale-fara materiale de construcții)

 • -  Nivel 1

 • - Nivel 2

 • - Nivel 3

55

85

110

5.

înhumare cavou (fara materiale de construcții) înhumare cavou (cu materiale de construcții)

90

250

6.

Deshumare cadavru din pamant

60

7.

Deshumare cadavru din cripta

 • -  Nivel 1

 • - Nivel 2

 • -  Nivel 3

50

55

60

8.

Deshumare cadavru din cavou

60

9.

înhumare oseminte in pamant

60

10.

Introdus oseminte in cripta

 • -  Nivel 1

 • - Nivel 2

 • -  Nivel 3

25

35

40

11.

Introdus oseminte in cavouri cu sertar zidit

60

12.

Introdus oseminte in cavouri fara zidărie

12.50

13.

Montat poduri in gropi duble (2,5m) (cu material CONCESIONAR)

60

14.

Folosirea capelei (depunere decedat) pentru 24 ore

31

15.

Folosirea capelei (depunere oseminte) pentru 24 ore

1

16.

Transport pamant rezultat din lucrările de construcții

 • -  Racla 1 nivel

 • -  Racla 2 nivele

 • -  Racla 3 nivele

60

85

175

17

Preț acces auto in incinta cimitirului

5

NOTA: Program acces auto in cimitir : luni-vineri= 8.00- 16.00; sambata =8.00-12.00

Este interzis accesul auto : duminica si sărbătorile legale


R O

PRETURI PENTRU ELIBERARE „AUTORIZAȚIE EXECUȚIE” LUCRĂRI

_________________________________________L v-


DE CONSTRUCȚII FUNERARE


- Persoane fizice (care au studii de specialitate - pe baza actelor doveditoare)

- Constructori agreați de S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.

?_______ fU.c (care au studii de specialitate - pe baza actelor doveditoare) Ț

Nr. crt.

Denumire lucrare de construcții funerare

Preț (T.V.A. inclus) - lei -

1.

Bordura simpla (tencuita sau mozaicata) Bordura dubla (tencuita sau mozaicata)

57

91

2.

 • -  Racla 1 nivel

 • -  Racla 2 niveluri

 • -  Racla 3 niveluri

113

170

227

3.

Cavou subteran

341

4.

Montat monument funerar (mozaic)

57

5.

Montare capac (beton sau mozaic)

11

6.

Montat monument funerar (metal)

11

7

Montat stalpisori

11

8.

Montat grilaj metalic

23

9

Trotuar

11


NOTA :

 • •  Pentru executare lucrări in regim de urgenta se va aplica un coeficient de 15 %

 • •  Pentru executare lucrări funerare care au finisaje speciale (marmura, granit, etc.) se va aplica un coeficient de 25 %

 • •  Dimensiuni lucrări funerare:

 • a) -Bordura :

 • -  inaltime = 0.25 m (de la sol)

 • -  lățime = 0.20 m - 0.24 m


 • -  lățime la interior = 0.85 m

 • b) racla cu 1 nivel:

 • -  lățime sus = 0.85m

 • -  lățime jos =0.95m

 • -  grosime pereți = 0.1 m

 • -  armare cu plasa de sarma ( 4mm)

 • -  adâncime min. = l.OOm (0.75m criptă; 0,25m garda protecție sanitara)

 • c) racla cu 2 niveluri - dimensiuni similare racla cu un nivel

- adâncime min. = 1.75m(0.75m criptă x2; 0,25 garda protecție sanitara)

 • d) racla cu 3 niveluri - dimensiuni similare racla cu un nivel

-adâncime min. = 2,50 (0.75m racla x3 ; 0,25 garda protecție sanitara)

 • e) trotuar:

 • -  lățime in jurul lucrării = 0,12m - 0,15m

 • -  grosime deasupra solului = 0.03m - 0.04m

 • •  Plăcile care separa nivelurile intre ele sau de garda protecție sanitara, in cazul inhumarii, vor fi atent chituite .

 • •  Garda protecție sanitara se realizează obligatoriu din pamant.

PRETURI ELIBERARE ADEVERINȚE PENTRU NOTARIAT

Nr. crt.

Denumire document eliberat

Preț (T.V.A. inclus) - lei -

1.

3

Adeverințe notariat (succesiune, ieșire din indiviziune, partaj voluntar), in regim normal (maxim 10 zile lucratoare)

11,00

2.

Adeverințe notariat (succesiune, ieșire din indiviziune, partaj voluntar), in regim de urgenta (maxim 3 zile lucratoare)

23,00

3.

Adeverințe notariat (pentru instrainare construcții funerare), in regim normal (maxim 10 zile lucratoare)

113,00

4.

Adeverințe notariat (pentru instrainare construcții funerare), in regim de urgenta (maxim 3 zile lucratoare)

227,00s.c.Servicii de

Gjpspodarire                         c u i. 2744996

Urban a Ploiești SJ.i.                      J29/1212/01.10

'                           RO27449967

Ploiești, Str.Văleni nr. 32, tcl:O244-544212, 525252. fax:O244-51 0353 cod postai 1

Anexa 6


CONTRACT DE CONCESIUNE nr...../..................

Cap.I Părțile contractante

S.C.SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L. cu sediul in Ploiești, str.Văleni nr.32, jud.Prahova, telefon: 0244-525252, fax: 0244-510353, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J29/1212/01.10.2010, cod fiscal nr.RO 27449967, cont cu cod IBAN nr...................................., deschis la BRD Sucursala Ploiești,

reprezentata prin Dan Ionita - Director General si Elena Trican - Director Economic, în calitate de CONCEDENT

si

D-nul/D-na................................................................cu

domiciliul...............................................................................posesor      al

C.I/B.I.seria......... nr....................... C.N.P..................................... in calitate

de CONCESIONAR

Am incheiat prezentul contract de concesiune in următoarele condiții stabilite de comun acord :

Cap.II Obiectul contractului si prețul concesiunii

 • •  Obiectul contractului este concesionarea locului de înhumare

nr...............................................in suprafața de.............

 • •  Prețul concesiunii este de_______lei si s-a încasat cu chitanța fiscala

nr._______/____________, in baza cererii nr. ___________/______________înregistrata la S.C.

SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.

 • •  Prețul concesiunii se achita: [ ] integral cu chitanța fiscala nr.______/____________

[ ] eșalonat, astfel : - avans cu chitanța nr._______/_______

-rest de plata eșalonat anual conform anexei la prezentul . Restul de plata va fi corectat anual cu indicele de inflație .

Cap.III Drepturile si obligațiile pârtilor

 • A. CONCEDENTUL prin reprezentanții sai se obliga sa respecte intocmai Regulamentul de Organizare si Funcționare al Cimitirelor

 • B. CONCESIONARUL se obliga sa cunoască si sa respecte Regulamentul de Organizare si Funcționare al Cimitirelor.

 • •  Dreptul de concesiune asupra locurilor de înhumare se poate transmite prin moștenire legala sau testamentara.

Cap.IV Durata contractului


Durata prezentului contract este de Adițional.


, cu posibilitatea prelu^s^iCap.V încetarea contractului

 • a) expirarea termenului contractului de concesiune ;

 • b) denuntarea unilaterala de către S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L., in cazul in care interesul național sau local o impune ;

 • c)  reziliere pentru neindeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de concesiune ;

 • d) când locul de inhumare al cărui drept de folosința este concesionat este lasat in părăsire si neingrijire timp de 2 ani cu cercetare prealabila;

 • e) când nu a fost achitat prețul eșalonat anual timp de 2 ani consecutiv cu cercetare prealabila, exceptind situațiile incadrate la art. 21 din Regulament;

 • f) prin renunțare din partea concesionarului in favoarea S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L. .

Cap.VI Modificarea contractului

Modificarea oricărei clauze a prezentului contract, se poate face numai prin intelegerea dintre parti, convenita in scris, prin Act adițional.

Prezentul contract s-a incheiat in atatea exemplare originale cate parti contractante (cu excepția sot/sotie) sunt.

CONCEDENT


CONCESIONAR,

DIRECTOR GENERAL,

(nume , prenume , semnătură)

 • C.N.P.

DIRECTOR GENERAL ADJ.

DIRECTOR ECONOMIC ,

SEF SERV. JURIDIC-CONTENCIOS, Cons. jr.

SEF SERVICIU ADM. CIMITIRE ,


ACT ADIȚIONAL NR...../...............

La Actul / Contractul de Conesiune nr......./

 • 1. S.C.SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L. cu sediul in

Ploiești, str.Văleni nr.32, jud.Prahova, telefon: 0244-525252, fax: 0244-510353, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J29/1212/01.10.2010, cod fiscal nr.RO 27449967, cont cu cod IBAN nr................................., deschis la BRD Sucursala Ploiești,

reprezentata prin Dan Ionita - Director General si Elena Trican - Director Economic, în calitate de CONCEDENT si

 • 2. D-nul/D-na...................................................

domiciliat..............................................................................

posesorC.I/B.I.seria..........nr....................... C.N.P

calitate de CONCESIONAR al locului nr.......................................... ,

suprafața de

au încheiat prezentul Act Adițional care modifica Actul de Concesiune nr

.............., după cum urmeaza:

• •

Concesiunea se face pe timp de ________ conform Legii ............, termenul

decurgând de la data intocmirii prezentului act adițional, urmare a cererii nr......./...........

Celelalte prevederi ale contractului de concesiune raman nemodificate .

Prezentul Act Adițional s-a încheiat in atatea exemplare originale cate parti contractante (cu excepția sot/sotie) sunt.

CONCEDENT

CONCESIONAR,

(nume , prenume , semnătură) C.N.P.


DIRECTOR GENERAL ,

DIRECTOR GENERAL ADJ.

DIRECTOR ECONOMIC ,

SEF SERV. JURIDIC-CONTENCIOS, Cons. jr.

SEF SERVICIU ADM. CIMITIRE ,Anexa 8 - modificare nr. CONCESIONARI

ACT ADIȚIONAL NR....../..............

la Actul / Contractul de concesiune nr......./

S.C.SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L. cu sediul in Ploiești, str.Văleni nr.32, jud.Prahova, telefon: 0244-525252, fax: 0244-510353, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J29/1212/01.10.2010, cod fiscal nr.RO 27449967, cont cu cod IBAN nr.............................., deschis la BRD Sucursala Ploiești,

reprezentata prin Dan Ionita - Director General si Elena Trican - Director Economic, în calitate de CONCEDENT

si

D-nul/D-na.....................................,cu

domiciliul..................................................................,posesor al C.I/ B.I. seria

..., nr............., C.N.P........................, in calitate de CONCESIONAR al locului

nr..............................., avand suprafața de..................

au încheiat prezentul Act Adițional care modifica Actul de concesiune nr........./

..............după cum urmeaza :

Art. 1. « Cap. I Părțile contractante » se modifica astfel :

 • 1. S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L., cu sediul în Ploiești, str.

Văleni, nr. 32, jud. Prahova, telefon: 0244-525252, fax: 0244-510353, cod fiscal nr. RO27449967, cont cu cod IBAN nr. ______________________, deschis la

___________________, reprezentată prin Dan Ionita - Director General si Elena Trican -Director Economic, în calitate de CONCEDENT,

 • 2. D-nul           .............................................,cu           domiciliul

............................................., legitimat cu B.I./ C.I. seria ... nr......., C.N.P.

si

 • 3.D-na        .......................................................,        cu        domiciliul

......................................................... legitimata cu B.I./ C.I. seria ... nr....., C.N.P...........................,in calitate de CONCESIONARI

urmare a cererii nr.........../........... înregistrata la S.C. Servicii de Gospodărire Urbana

Ploiești S.R.L..

Art. 2. începând cu data întocmirii prezentului act adițional cei doi CONCESIONARI au aceleași drepturi si obligații născute din Contractul de concesiune nr. ............/.........

Celelalte prevederi ale Contractului de concesiune raman nemodificate .

Prezentul Act Adițional s-a încheiat in atatea exemplare originale cate parti contractante (cu excepția sot/sotie) sunt.

CONCEDENT


CONCESIONAR.

DIRECTOR GENERAL,


(nume , prenume , semnătură) C.N.P.

DIRECTOR GENERAL ADJ.

(nume , prenume , semnătură)

C.N.P.

DIRECTOR ECONOMIC ,

SEF SERV. JURIDIC-CONTENCIOS, Cons. jr.

SEF SERVICIU ADM. CIMITIRE ,

ÎNTOCMIT,

Sef Formație Cimitir


S.C.SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L. cu sediul in Ploiești, str.Văleni nr.32, jud.Prahova, telefon: 0244-525252, fax: 0244-510353, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J29/1212/01.10.2010, cod fiscal nr.RO 27449967, cont cu cod IBAN nr.............................., deschis la BRD Sucursala Ploiești,

reprezentata prin Dan Ionita - Director General si Elena Trican - Director Economic, în calitate de CONCEDENT

si

O D-nul/D-na..............................................

domiciliul................................................................................ posesor al

C.I/B.I.seria......nr....................... C.N.P..................................... in calitate de

CONCESIONAR al locului nr.......................................... avand suprafața de

..................., au încheiat prezentul Act Adițional care modifica Contractul de concesiune nr........./..............după cum urmeaza :

Art.l. Obiect al contractului de concesiune va fi incepand cu data de .....................,

locul..............................., in suprafața de.............

Art.2. începând cu aceeași data, CONCESIONARUL.........................pierde dreptul de

concesiune asupra locului nr............ , rând .......... , parcela ........... in suprafața de

.................... , urmare a cererii nr......../ ........ înregistrata la S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L..

Celelalte prevederi ale Contractului de concesiune raman nemodificate .

Prezentul Act Adițional s-a încheiat in atatea exemplare originale cate parti contractante (cu excepția sot/sotie) sunt.

CONCEDENT                        CONCESIONAR,

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR GENERAL ADJ.


(nume , prenume , semnătură)

C.N.P.


DIRECTOR ECONOMIC,

SEF SERV. JURIDIC-CONTENCIOS, Cons. jr.

SEF SERVICIU ADM. CIMITIRE ,

ÎNTOCMIT,

Sef Formație Cimitir


s.c.Servicii de

(qpspodârire

^UJrbeinâ Ploiești s.r.i.

Ploiești. Str.Valeni r»r. 32. tel: 0244-54421 2, 525252, fax:O244-51


 • ■   Decretului Lege 118/l 990 republicat;

 • ■   Legii 189/2000;

 • ■   Legii nr.341/2004, sau in orice alta situație reglementata printr-o lege adoptata ulterior intrării in vigoare a prezentului Regulament.

CONTRACT DE CONCESIUNE

NR............/..................

Jap.I Părțile contractante

 • 1. S.C.SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L. cu sediul in

Ploiești, str.Valeni nr.32, jud.Prahova, telefon: 0244-525252, fax: 0244-510353, inregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J29/1212/01.10.2010, cod fiscal nr.RO 27449967, cont cu cod IBAN nr.............................., deschis la BRD Sucursala Ploiești,

reprezentata prin Dan Ionita - Director General si Elena Trican - Director Economic, în calitate de CONCEDENT

si,

 • 2. D-nul/D-na.......................................................cu

domiciliul..................................................................................................

posesor al C.I/ B.I. seria.........nr.......................C.N.P.....................................

in calitate de CONCESIONAR

Am incheiat prezentul contract de concesiune in următoarele condiții stabilite de □mun acord :

Cap.II Obiectul contractului si valoarea contractului

 • •  Obiectul contractului este concesionarea locului...........................................

in suprafața de......................

 • •  Prețul concesiunii este gratuit, conform Cegii............../........., avand in vedere cererea

nr. ______/__________inregistrata la S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.

Cap.III Drepturile si obligațiile pârtilor

 • A. CONCEDENTUL prin reprezentanții sai se obliga sa respecte întocmai Regulamentul de Organizare si Funcționare al cimitirelor .

 • B. CONCESIONARUL se obliga sa cunoască si sa respecte Regulamentul de Organizare si Funcționare al cimitirelor .

 • •  Dreptul de concesiune asupra locului de înhumare concesionat se poate transmite prin moștenire legala sau testamentara .

Cap.IV Durata contractului

Durata prezentului contract este de


Cap.V încetarea contractului

 • a) expirarea termenului contractului de concesiune ;

 • b) denuntarea unilaterala a S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., in cazul in care interesul național sau local o impune ;

 • c)  reziliere pentru neindeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de concesiune ;

 • d) când locul de inhumare al cărui drept de folosința concesionat este lasat in părăsire si neingrijire de 2 ani;

 • e) prin renunțare din partea CONCESIONARULUI in favoarea S.C.S.G.U. PLOIEȘTI S.R.L.

Cap.VI Modificarea contractului

Modificarea oricărei clauze a prezentului contract se poate face numai prin intelegerea dintre parti,convenita in scris, prin Act adițional.

Prezentul contract s-a incheiat in atatea exemplare originale cate parti contractante (cu excepția sot/sotie) sunt.

CONCEDENT


CONCESIONAR

DIRECTOR GENERAL ,


(nume , prenume , semnătură)

 • C.N.P.


DIRECTOR GENERAL ADJ.

DIRECTOR ECONOMIC ,

SEF SERV. JURIDIC-CONTENCIOS, Cons. jr.

SEF SERVICIU ADM. CIMITIRE ,

ÎNTOCMIT,

Sef Formație Cimitir

Cqp sp o darire

UJrbanâ Ploiești s.r.i.

AUTORIZAȚIE DE EXECUȚIE


 • 1. Date identificare constructor :

-Denumire firma / Contract Colab:             /


 • 2. Date identificare CONCESIONAR :

-Nume/prenume...................................................................................

Adresa.......................................................................................................

CNP............................................Poziție loc..............................................

 • 3. Lucrarea consta din :

a)


b) - se aplica coeficient de 25% pentru finisaje specialeBordura simpla (tencuita sau mozaicata)

Bordura dubla (tencuita sau mozaicata)

Racla 1 nivel

Racla 2 niveluri

Racla 3 niveluri

Cavou subteran

Montat monument funerar (mozaic)

Montare capac (beton sau mozaic)

Montat stalpisori

Montat grilaj metalic

Trotuar


 • 4.  Prețul eliberării autorizației de execuție este de __________ lei, incasat cu chitanța fiscala

nr.____________/__________________

 • 5. Termenul de execuție :

□ in regim de urgenta________ore       □ in regim normal : 60 zile

 • 6.  Constructorul răspunde fata de CONCESIONAR :

 • •   de calitatea lucrărilor si a materialelor utilizate ;.

 • •  garanteaza lucrările timp de un an de la data semnării Procesului Verbal de recepție a lucrării , in sensul remedierii deteriorărilor produse din vina acestuia (desprinderea finisajelor , surpare perete)

 • 7. Constructorul are obligativitatea :

 • •  de a prezenta schița lucrării pe care o executa si sa presteze activitatea ce face obiectul autorizației numai si in condițiile prevăzute la Capitolul IV - Execuție de lucrări - din Regulamentul de Organizare si Funcționare al cimitirelor, pe care are obligația de a le cunoaște si respecta ;

 • •   de a respecta dimensiunile de clasa existente conform R.O.F. cimitire si actului de concesiune, depășirea acestora atrage după sine desființarea lucrării si refacerea .

 • •  desființarea lucrării si refacerea cad in sarcina constructorului

 • •  sa achite 10% din valoarea autorizației pentru evacuare resturi provenite din procesul de execuție al lucrărilor funerare.

 • •  alte obligații conf. ANEXA 1 (persoane fizice cu studii de specialitate)

Prezenta autorizație s-a întocmit in trei exemplare, repartizate la administrația cimitirului, CONCESIONAR si constructor .

DIRECTOR GENERAL,


SEF SERV. ADM CIMITIRE,

SEF FORMAȚIE CIMITIR ,


PROCES - VERBAL DE PREDARE AMPLASAMEN

încheiat astazi..............................

S-a procedat la predarea - preluarea amplasamentului locului de

....................................................pe care urmeaza sa se execute următoarele T ...................... cu „ Autorizația de execuție” nr............/...............

 • 1. CONCESIONAR loc....................................conf. act nr........./............

 • 2. Constructorul......................................contract nr...................

 • 3. Reprezentant cimitir.....................................................

Au constatat:

 • •  stanga........................................................................

 • •  dreapta........................................................................

) Constructorul se angajeaza sa păstreze integritatea acestor amenajari. Eventualele stricăciuni care se constata la terminarea lucrării, vor fi evaluate de reprezentantul S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. si suportate de constructor.

Prezentul s-a incheiat in 3 (trei) exemplare si se va elibera insotit de Procesul Verbal de recepție a lucrării.

L_____________________2,______________________________Ț

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE A LUCRĂRII

încheiat astazi................

Subsemnatii:


1.

2.

3.


........................................beneficiar al lucrării

.........................................constructor agreat de S.C. S.G.U.P. S.R.L.

.........................................reprezentant administrație cimitir

Am procedat la receptionarea lucrării conform „Proces-verbal de predare amplasament” si am constatat următoarele (termenul a fost sau nu respectat; lucrările sunt cele menționate in autorizație, eventuale deficiente si termen de remediere):

Acest Proces-verbal este anexa la „Autorizația de Execuție”.

Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in 3 (trei) exemplare :

 • •  - 1 ex. la dosarul locului

 • •  - 1 ex. la constructor

 • •  - beneficiarul lucrării

  1.


  2.


  3.


ANEXA 1 AUTORIZAȚIE DE EXECUȚIE...............................

CONSTRUCTORUL se obliga:

 • •  Sa prezinte acte doveditoare din care sa rezulte ca are studii de specialitate in construcții;

 • •  Sa presteze activitatea ce face obiectul autorizației numai si in condițiile prevăzute la Capitolul IV - Execuție de lucrări - din Regulamentul de Organizare si Funcționare al cimitirelor si in Autorizația de Execuție, pe care are obligația de a le cunoaște si respecta ;

 • •  Lucrările de construcții incepute trebuie finalizate in maxim 2 (doua) luni de la data eliberării autorizației de execuție ;

 • •  Sa asigure transportul zilnic al pământului rezultat din săpături la platformele din incinta cimitirului sau in locuri de depozitare stabilite cu administrația cimitirului;

 • •  Sa asigure desființarea si/sau refacerea lucrărilor in cazul nerespectarii dimensiunilor locului concesionat, cu suportarea costurilor ;

 • •  Sa execute si sa suporte cheltuielile materiale cauzate de nerespectarea calitatii lucrărilor executate ;

 • •  Sa asigure curățenia in locul de execuție a lucrărilor si sa nu distrugă mormintele din jur;

 • •  Sa execute lucrări in timpul programului stabilit de S.C. S.G.U.PLOIESTI S.R.L. ;

 • •  Sa nu depoziteze materialele si uneltele in cavouri sau pe pisaniile mormintelor;

 • •  Sa nu prepare si sa nu depoziteze materialele pentru lucrările de betoane si mortare pe alei, decât in ziua execuției si numai in habe (tăvi) care sa nu ingreuneze circulația ;

 • •  Sa nu intre in incinta cimitirului cu mașini a căror tonaj depasesc 3 tone ;

 • •  Predarea lucrărilor către CONCESIONARI se va face in prezenta reprezentantului adminstratiei cimitirului pentru a se constata respectarea obligațiilor privind amplasamentul, evacuarea pământului, încadrarea in dimensiunile de clasa si a termenului de execuție;

 • •  Sa ia toate masurile impuse de legislația in vigoare cu privire la protecția muncii, paza contra incendiilor, protecția mediului, paza si ordinea publica ;

 • •  Sa achite 10 lei /autorizație pentru consumul de apa.

DIRECTOR GENERAL,                     CONSTRUCTOR,

SEF SERV. ADM. CIMITIRE

SEF FORMAȚIE CIMITIR,


a)                                    b) - se aplica coeficient de

25% pentru finisaje speciale

Bordura simpla mozaicata)

(tencuita

sau

Bordura dubla mozaicata)

(tencuita

sau

Racla 1 nivel

Racla 2 niveluri

Racla 3 niveluri

Cavou subteran

Montat   monument   funerar

(mozaic)

Montare capac mozaic)

(beton

sau

Montat stalpisori

Montat grilaj metalic

Trotuar

Termenul de execuție :

□ in regim de urgenta


ore □ in regim normal: 60 zile

Prețul eliberării autorizației de execuție este de____________lei + 10% (evacuare

resturi)..........................+ finisaje speciale/urgenta..................... =.................lei,

achitat cu..............................................

Prețul pentru evacuare pamant este de ____________lei, achitat cu..............................

Data


Semnătură

CIMITIR...........................................


DOMNULE DIRECTOR,Subsemnatul/a...................................

in ....................................................

nr.................... C.N.P.....................

al locului .........................................

avizarea executării in regie proprie.


......................................................, domiciliat(a) ........................., posesor al B.I./C.I. seria......., .................,in calitate de concesionar/mostenitor din Cimitirul................., va rog sa-mi aprobați

.............................../ Firma.........................

 • □ Montat monument funerar (mozaic)

 • □ Montare capac (beton sau mozaic)

 • □ Montat monument funerar metalic

 • □ Montat grilaj metalic

 • □ Trotuar

 • □ Montat stâlpi sori

  □ Finisaje speciale

  • □ Finisaje speciale

  • □ Finisaje speciale

  • □ Finisaje speciale

  • □ Finisaje speciale


Termenul de execuție :

□ in regim normal -  60 zile □ in regim de urgenta - cu coeficient de 15 %

orePrețul este de


lei achitat cu.................................


Data


Semnătură.Servicii de

Qpspodarire                        c o ] 2744S967

Urbana Ploiești                        J29/1212/01.10.201 o

RO27449967   n'

loiestl. Str.Valenl nr. -I7-. Iei: 0244-5442*1 2, 525252, Pix: 0244-51 0353 coci postai 100046

Anexa 16     !c"

ADEVERINȚA


La cererea d-nului (d-nei) ............................................................................

domiciliat (a) in .................................................................................................

posesor C J./ B.I. seria.......nr..........., CNP............................adeverim ca locul de

inhumare/dreptul de folosința asupra locului de inhumare ................................. din

Cimitirul .................., a fost concesionat de ...................................... cu chitanța

nr............... / ............... si cu actul de concesiune/contractul de concesiune nr.

.........../...........eliberat de........................................pe timp de...............ani. O Aceasta concesiune a fost transmisa ulterior astfel:

Pe acest loc se afla următoarele construcții funerare :

Locul menționat are suprafața de____________m.p.

Prețul actualizat al concesiunii este de.......................................lei

Termenul de eliberare a adeverinței pentru notariat este : □ in regim de urgenta            □ in regim normal

)

S-a intocmit in doua exemplare (un exemplar pentru solicitant si un exemplar la dosarul locului), spre a fi folosita la notar pentru

PREZENTA NU SERVEȘTE PENTRU VANZARE - CUMPĂRARE SAU DONARE LUCRĂRI FUNERARE.

DIRECTOR GENERAL,


SEF SERV. ADM. CIMITIRE ,


ADEVERINȚALa cererea d-nului (d-nei)......................................................................................

domiciliat (a) in..................................................................................................

posesor C.I. / B.I. seria ....... nr..............,CNP.............................., adeverim ca

locul de inhumare/dreptul de folosința asupra locului de inhumare ............................................. din Cimitirul .................. a fost concesionat


de................................. cu chitanța nr

concesiune/contractul de concesiune nr......

timp de...............ani .

Aceasta concesiune a fost transmisa ulterior astfel :


..... / ...............

/...........eliberat de


si cu actul de

................. Pe


Pe acest loc se afla următoarele construcții funerareLocul menționat are suprafața de____________m.p.

Prețul actualizat al concesiunii este de.......................................lei

Termenul de eliberare a adeverinței pentru notariat este :

□ in regim de urgenta □ in regim normal


Vânzătorul (donatorul) va renunța la concesiunea locului de inhumare aferenta lucrărilor instrainate in favoarea S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., de care aceasta urmeaza a dispune.

S-a eliberat in doua exemplare (un exemplar pentru solicitant si un exemplar la dosarul locului ), spre a fi folosita la notar pentru contract de vanzare - cumpărare sau donare.


DIRECTOR GENERAL,


SEF SERV. ADM.CIMITIRE ,posesor B.L/C.I. seria______, nr._________________, C.N.P._______________________________,

va rog sa binevoiți a-mi aproba eliberarea unei adeverințe privind locul de inhumare ________________________________________________________ din cimitirul __________________, fiindu-mi              necesara              la             Notariat             pentru

Menționez ca pe acest loc sunt următoarele construcții funerare :

Termenul de eliberare a adeverinței pentru notariat este :

□ in regim de urgenta            □ in regim normal

Chitanța.........................

Data


Semnătură

Cimitirul,


Anexa 19

■ ■ ' s r-DOMNULE DIRECTOR,


Subsemnatul (a)________________________________________________________, domiciliat(a) in

posesor B.I./ C.1., seria_________, nr.________________, C.N.P._________________________, va

rog sa-mi aprobați luarea in evidenta a Certificatului de Moștenitor nr._______/ privind

locul de înhumare__________________________________________________________________

din Cimitirul____________________________.

Data                                            SemnăturăDECLARAȚIE - CONSIMT AMANT

Sub semnatul (a)...........................

o...............................................

............nr...................,   C.N.P. locului de înhumare....................

din cimitirul ............................

înhumarea defunctului ...........

deshumarea timp de 7 (șapte) ani.

Am dat prezenta declarație astazi .. si o susțin.

....................., domiciliat (a)   in

........., posesor B.I./C.I. seria

, concesionar / moștenitor al

, prin prezenta declar ca sunt de acord cu

.....................................si nu voi solicita

.........................., declarație pe care o semnez


Semnătură

Prezenta declaratie-consimtamant s-a dat astazi

in fata mea, sef


formație Cimitir....................................

Cimitirul.........................


DECLARAȚIE - CONSIMT AMANT

Subsemnatul(a)........................................................................ domiciliat (a)

in....................................................................... posesor B.I./C.I. seria ........

nr..........................., C.N.P......................................, CESIONAR / moștenitor al

locului de inhumare.....................................................................din cimitirul

....................................., prin prezenta declar ca sunt de acord cu deshumarea defunctului ......................................................... inhumat la data de

................................. si  transferarea osemintelor in vederea reinhumarii in

Am dat prezenta declarație astazi...................................., declarație pe care o semnez

si o susțin.

Semnătură

O

Prezenta declaratie-consimtamant s-a dat astazi.........................in fata mea, sef

formație Cimitir....................................

Anexa 22
ADEVERINȚA DESHUMARE - TRANSFER OSEMINTE

O

La cererea d-lui (d-nei)..................................................................

se adeverește deshumarea osemintelor defunctului ........................................, inhumat in

cimitirul ........................., loc.......................................................... la data

de ........................ si  transferarea oseminelor pentru reinhumare in cimitirul

Loc..................................................................

Sef Formație Cimitir : (Semnătură si stampila cimitir)


Servicii de (qpspodârire Urbană Ploiești


C.U.I. 2744996' J29/121 2/01.1-0.2010 RO27449967 ’ Ș

Ploiești, Str.Văleni nr. 32, tel:0244-544212, 525252, fax:0244-510353 cod postai 100046


s.r.l.


Anexa 23PROCES-VERBAL încheiat astazi.................


In prezenta comisiei numita prin Decizia nr......../


formata din : • 1. Președinte....................................

 • 2. Membru.......................................

 • 3. Membru.......................................

 • 4. Secretar.......................................


S-a procedat la deshumarea osemintelor aflate in locul de inhumare ..................................................................din Cimitirul...........................

Locul a fost concesionat/ moștenit de ..............................................................

pentru ........ani.

Situația actuala a locului este :........................................................................


S-au constatat următoarele :...............................................................................


Deshumarea a fost executata de groparul


care a adunat


osemintele (eventuale bijuterii) intr-un sac de panza adus de noul concesionar (nume, prenume, adresa, date identitate)......................................................................


Sacul cu oseminte se depune in aceeași groapa (la picioarele decedatului).

Prezentul proces-verbal s-a incheiat intr-un exemplar care se pastreaza la dosarul locului si se aduce la cunoștința concesionarului.


COMISIA :


CONCESIONAR:
ACT ADIȚIONAL NR ._____/

La Contractul de concesiune nr.S.C.SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L. cu sediul in Ploiești, str.Văleni nr.32, jud.Prahova, telefon: 0244-525252, fax: 0244-510353, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J29/1212/01.10.2010, cod fiscal nr.RO 27449967, cont cu cod IBAN nr.............................., deschis la BRD Sucursala Ploiești,

reprezentata prin Dan Ionita - Director General si Elena Trican - Director Economic, în calitate de CONCEDENT

si

D-nul/Dna.__________________________________________,domiciliat/a

___________________________________posesor al C.I / B.I.seria _______ nr. _________, avand C.N.P. _________________in calitate de CONCESIONAR al

locului___________________avand suprafața de____________m.p., au încheiat prezentul Act

Adițional care modifica Contractul de concesiune nr._________/_________după cum

urmeaza:

Art.l.Obiect al contractului de concesiune ramane locul de înhumare nr.

Suprafața locului concesionat va fi__________incepand cu data de_____/__________,

schimbarea suprafeței locului concesionat implica plata diferenței de preț, conform B.F. nr. _______/_______in suma de____________lei, urmare a cererii nr................./ ........... inregistrata la S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L..

Prezentul Act Adițional intra in vigoare la data semnării de ambele parti.

Celelalte prevederi ale contractului de concesiune raman nemodificate.

Prezentul Act Adițional s-a încheiat in atatea exemplare originale cate parti contractante (cu excepția sot/sotie) sunt.

CONCEDENT

DIRECTOR GENERAL ,

DIRECTOR GENERAL ADJ.


CONCESIONAR,

(nume , prenume , semnătură) C.N.P.


DIRECTOR ECONOMIC ,

SEF SERV. JURIDIC-CONTENCIOS, Cons. jr.

SEF SERVICIU ADM. CIMITIRE ,

ÎNTOCMIT,

Sef Formație Cimitir

PRETURI PENTRU AVIZARE LUCRĂRI FUNERARE EXECUTATE DE CONCESIONARI CU FORTE PROPRII

Nr. Crt.

Denumire lucrare funerara

Preț (T.V.A. inclus) - lei -

1.

Montat monument funerar (mozaic) a cărui inaltime nu depășește 1,5 m

57

2.

Montare capac (beton sau mozaic)

11

3.

Montat monument funerar (metal)

11

4.

Montat grilaj metalic

23

5.

Montat stalpisori

11

6.

Trotuar

11

NOTA:

Cu pastrarea curățeniei si a dimensiunilor impuse de Regulamentul de Organizare si Funcționare al Cimitirelor in vigoare .

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR, 3

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA

MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului

de organizare și funcționare al cimitirelor din municipiul PloieștiSECRETAR, Sava Valentin

Data: