Hotărârea nr. 442/2011

Hotararea nr. 442 privind aprobarea Statului de funcţii al Teatrului „Toma Caragiu” Ploieşti ca urmare a transformării unui post vacant de actor in coregraf si a unor posturi ocupate de angajaţi care au absolvit studii de nivel superior

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 442 privind aprobarea Statului de funcții al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești ca urmare a transformării unui post vacant de actor in coregraf si a unor posturi ocupate de angajați care au absolvit studii de nivel superior

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Ploiești și Raportul de Specialitate al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești, prin care se propune aprobarea transformării unui post vacant de actor in coregraf si a unor posturi ocupate de angajați care au absolvit studii de nivel superior din cadrul Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești;

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 21/31.01.2007 - privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, actualizată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 3 lit. „b” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu privire la administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Aprobă modificarea Statului de funcții al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a transformării unui post vacant de actor in coregraf si a unor posturi ocupate de angajați care au absolvit studii de nivel superior din cadrul Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești, începând cu data de 01.10.2011.

Art. 2. începând cu aceeași dată, Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 229/27.07.2011 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3. Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice. Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului va aduce la cunoștințe prezenta celor interesați.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2011


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești ca urmare a transformării unui post vacant de actor in coregraf si a unor posturi ocupate de angajați care au absolvit studii de nivel superior

Având în vedere Ordonanța de Guvern nr. 21/31.01.2007 - privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, actualizată, Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești propune Consiliului Local următoarele:

  • -     transformarea a patru posturi de solist vocal, studii medii, în patru posturi, studii superioare, pentru angajații care au absolvit studii superioare;

  • -     transformarea unui post de balerin, studii medii în balerin, studii superioare, pentru un angajat care a absolvit studii de nivel superior.

Totodată se solicita transformarea unui post vacant de actor, grad profesional IA studii superioare in post de coregraf, grad profesional IA - studii superioare.

Prin raportul de specialitate, conducerea Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești, motivează întemeiat necesitatea acestor schimbări.

Urmare celor menționate mai sus, propunem Consiliului Local aprobarea Statului de funcții al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești.

PRIMAR,

ANDREI LIVIU VOLOSEVICI


TEATRUL „TOMA CARAGIU” PLOIEȘTI

Str. Toma Caragiu nr. 13, Ploiești - 100042 - România Cod fiscal 2843078


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești ca urmare a transformării unui post vacant de actor in coregraf si a unor posturi ocupate de angajați care au absolvit studii de nivel superior

în baza prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 21/31.01.2007 - privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, actualizată și a prevederilor Legii nr.284/2010 coroborate cu prevederile Legii nr.285/2010, solicităm aprobarea statului de funcții al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre, prin transformarea următoarelor posturi:

  • -   transformarea a patru posturi de solist vocal din cadrul secției Revistă, din treaptă profesională I, studii medii în grad profesional II, studii superioare, pentru angajații care au absolvit studii de nivel superior în domeniul de activitate;

  • -   transformarea unui post de balerin din cadrul secției Revistă din treaptă profesională I, studii medii în grad profesional II, studii superioare, pentru angajatul care a absolvit studii de nivel superior în domeniul de activitate.

Totodată se solicita transformarea unui post vacant de actor, grad profesional IA studii superioare in post de coregraf, grad profesional IA - studii superioare.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectdl de hotărâre anexat.

DIRECTOR/GENERAL,

Sabadosj Lucian

Direcția Administrație Publică                  1/ y

Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte           /

Director executiv,

SimonartAlbu

Ț


Șef Serviciu Resurse Umane, Organizare, Ad-tiv,


Protecție civilă șț^rotecția Muncii Ang ctf/Ana - DanielaTEATRUL "TOMA CARAGIU" PLOIEȘTI

Anexa la H.C.L. nr. holteii


STAT FUNCȚII

Nr.

Crt.

Nr.

Crt.

FUNCȚIA DE EXECUȚIE/ CONDUCERE

STUDII

GRAD PROF.

TR. PROF.

PERSONAL CONDUCERE

1

1

Director general

S

\

/

2

2

Director adjunct

s

3

3

Contabil - sef

s

SECȚIA DRAMA

4

1

Sef secție

s

5

1

Actor

s

IA

6

2

Actor

s

IA

7

3

Actor

s

IA

8

4

Actor

s

IA

9

5

Actor

s

IA

10

6

Actor

s

IA

11

7

Actor

s

IA

12

8

Actor

s

IA

13

9

Actor

s

IA

14

10

Actor

s

IA

15

11

Actor

s

IA

16

12

Actor

s

IA

17

13

Actor

s

IA

18

14

Actor

s

IA

19

15

Actor

s

IA

20

16

Actor

s

IA

21

17

Actor

s

IA

22

18

Actor

s

IA

23

19

Actor

s

IA

24

20

Actor

s

IA

25

21

Regizor artistic

s

I

26

22

Actor

s

I

27

23

Actor

s

I

28

24

Actor

s

I

29

25

Actor

s

I

30

26

Actor

s

I

31

27

Actor

s

I

32

28

Actor

s

II

33

29

Actor

s

II

34

30

Actor

s

II

35

31

Artist plastic

s

I

36

32

Artist plastic

I

37

33

Maestru balet - dans

I

38

34

Sufleur

I

39

35

Sufleur

I

40

36

Regizor tehnic

I

41

37

Regizor tehnic

I

TEHNIC DRAM

A

FORMAȚIE MAEȘTRI SUNET- LUMINA

42

1

Maestru sunet

I

43

2

Maestru sunet

I

44

3

Maestru lumini

I

45

4

Maestru lumini

I

FORMAȚIE MÂNUITORI DECOR

46

1

Sef formație muncitori

47

1

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

48

2

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

49

3

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

50

4

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

51

5

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

52

6

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

53

7

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

Nr. Crt.

Nr.

Crt.

FUNCȚIA DE EXECUȚIE/ CONDUCERE

STUDII

GRAD PROF^

TR. ^PROF.

FORMAȚIE RECUZITERI

54

1

Recuziter

55

2

Recuziter

A

55.0? V,.'

FORMAȚIE COSTUMIERE PERUCHERIE

Ui n

SW L

56

1

Muncitor calificat (costumiera)

I

57

2

Muncitor calificat (costumiera)

58

3

Machior

SECȚIA REVISTA

59

1

Sef secție

S

60

1

Scenograf

s

IA

61

2

Dirijor

s

IA

62

3

Coregraf

s

IA

63

4

Actor

s

IA

64

5

Actor

s

I

65

6

Actor

s

I

66

7

Actor

s

I

67

8

Actor

s

I

68

9

Artist instrumentist

s

I

69

10

Artist instrumentist

s

I

70

11

Solist vocal

s

II

71

12

Solist vocal

s

II

72

13

Solist vocal

s

II

73

14

Solist vocal

s

II

74

15

Solist vocal

I

75

16

Solist vocal

I

76

17

Instrumentist

I

77

18

Instrumentist

I

78

19

Instrumentist

I

79

20

Instrumentist

I

80

21

Instrumentist

I

81

22

Instrumentist

I

82

23

Instrumentist

I

83

24

Balerin

s

II

84

25

Balerin

I

85

26

Balerin

I

86

27

Balerin

I

87

28

Balerin

I

88

29

Balerin

I

89

30

Balerin

I

90

31

Balerin

I

91

32

Balerin

I

92

33

Balerin

I

93

34

Regizor tehnic

I

94

35

Maestru balet - dans

I

TEHNIC REVISTA

FORMAȚIE MAEȘTRI SUNET- LUMINA

95

1

Sef formație muncitori

96

1

Maestru lumini

I

97

2

Maestru sunet

I

98

3

Maestru sunet

I

FORMAȚIE MÂNUITORI DECOR

99

1

Sef formație muncitori

100

1

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

101

2

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

102

3

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

103

4

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

FORMAȚIE COSTUMIERE PERUCHERIE

104

1

Sef formație muncitori

105

1

Muncitor calificat (costumiera)

I

106

2

Machior

I

SECȚIA PĂPUȘI

107

1

Sef secție

s

108

1

Scenograf

s

II

Nr. Crt.

Nr. Crt.

FUNCȚIA DE EXECUȚIE/ CONDUCERE

STUDII

GRAD PROF.

TR. PROF.

109

2

Actor

S

I

110

3

Actor mânuitor păpuși - marionete

s

I

111

4

Actor mânuitor păpuși - marionete

s

I

112

5

Actor mânuitor păpuși - marionete

s

I

113

6

Actor mânuitor păpuși - marionete

s

I

114

7

Actor mânuitor păpuși - marionete

s

I

115

8

Actor mânuitor păpuși - marionete

s

II

116

9

Actor

I

117

10

Actor

—x'kr"""

/ L

I

118

11

Actor mânuitor păpuși

I

119

12

Actor mânuitor păpuși

I

120

13

Actor mânuitor păpuși

I

121

14

Actor mânuitor păpuși

I

122

15

Actor mânuitor păpuși

I

123

16

Actor mânuitor păpuși

I

124

17

Sculptor păpuși

I

125

18

Regizor tehnic

I

TEHNIC PĂPUȘI

FORMAȚIE MAEȘTRI SUNET- LUMINA

126

1

Sef formație muncitori

127

1

Maestru sunet

I

FORMAȚIE BUTAFORIE, MÂNUITORI DECOR, COSTUME PĂPUȘI

128

1

Sef formație muncitori

129

1

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

130

2

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

131

3

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

132

4

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

133

5

Muncitor calificat (costumiera)

I

BIROU SECRETARIAT LITERAR, MUZICAL, DOCUMENTARE ARTISTICA

134

1

Sef birou

s

135

1

Consultant artistic

s

IA

136

2

Secretar literar

s

I

137

3

Secretar public relations

s

I

COMPARTIME

NT IT

138

1

Specialist (IT)

S

II

SERVICIUL PRODUCȚIE

139

1

Sef serviciu

S

ATELIER CRO

TORIE PENTRU FEMEI

140

1

Sef formație muncitori

141

1

Muncitor calif.(croitor-confectioner imbracaminte)

I

142

2

Muncitor calif.(croitor-confectioner imbracaminte)

I

143

3

Muncitor calif.(croitor-confectioner imbracaminte)

l

ATELIER CROITORIE PENTRU BARBATI

144

1

Sef formație muncitori

145

1

Muncitor calif.(croitor-confectioner imbracaminte)

I

146

2

Muncitor calif.(croitor-confectioner imbracaminte)

I

ATELIER CROITORIE PĂPUȘI

147

1

Sef formație muncitori

148

1

Muncitor calif.(croitor-confectioner imbracaminte)

I

ATELIER TAPIȚERIE

149

1

Muncitor calificat (tapiter)

I

150

2

Muncitor calificat (tapiter)

I

ATELIER TAMPLARIE

151

1

Sef formație muncitori

152

1

Muncitor calif, (confectioner montator produse lemn)

I

153

2

Muncitor calif, (confectioner montator produse lemn)

I

154

3

Muncitor calif, (confectioner montator produse lemn)

I

ATELIER MECANIC

155

1

Sef formație muncitori

156

1

Muncitor calificat (lacatus montator)

I

COMPARTIMENT JURIDIC - CONTENCIOS

157

1

Consilier juridic

s

IA

Nr. Crt.

Nr.

Crt.

FUNCȚIA DE EXECUȚIE/ CONDUCERE

STUDII

GRAD PROF.

TR. PROF.

COMPARTIME

NT ACHIZIȚII PUBLICE

158

1

Economist

S

IA

—‘--x z/z \

159

2

Economist

s

II

~. \ ■ ■ \

160

3

Referent

M

IA

CABINET DIRECTOR GENERAL

O CI ///■ '

161

1

Referent de specialitate

s I

III

COMPARTIME

NT FINANCIAR CONTABILITATE, CASIERIE

162

1

Referent de specialitate

s

I

163

2

Economist

s

IA

164

3

Economist

s

IA

165

4

Economist

s

II

166

5

Economist

s

II

167

6

Economist

s

II

168

7

Casier

M

I

BIROU ORGANIZARE SPECTACOLE

169

1

Sef birou

S

170

1

Impresar artistic

s

III

171

2

Impresar artistic

s

III

172

3

Referent

M

IA

173

4

Referent

M

IA

174

5

Referent

M

IA

BIROU RESURSE UMANE - SALARII

175

1

Sef birou

S

176

1

Economist (salarii)

s

IA

SERVICIUL ÎNTREȚINERE - ADMINISTRATIV

177

1

Sef serviciu

s

178

1

Magaziner

M

I

179

2

Pompier

I

180

3

Controlor bilete

G

181

4

Supraveghetor sala

G

182

5

Supraveghetor sala

G

183

6

Supraveghetor sala

G

184

7

Supraveghetor sala

G

185

8

Garderobier

G

186

9

Plasator sala spectacol

G

187

10

Plasator sala spectacol

G

188

11

Muncitor calificat (lacatus montator)

I

189

12

Muncitor calificat (lacatus montator)

I

190

13

Muncitor calificat (electrician)

I

191

14

Paznic

192

15

Paznic

FORMAȚIE TRANSPORT

193

1

Sef formație muncitori

194

1

Șofer

I

195

2

Șofer

I

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


A-


'     /■> ''N>

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Statului de funcți al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești ca urmare a transformării unor posturi ocupate di angajați care au absolvit studii de nivel superior
PREȘEDINTE, Radu MateescuData:         X • X-c>/)/