Hotărârea nr. 441/2011

Hotararea nr. 441 privind transformarea unui post de nivel inferior in nivel superior din cadrul Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta Persoanelor Ploiesti, pentru functionarul public ce a promovat examenul

ROMÂNIAJUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

H O T Â R Â R E A NR. 441 privind transformarea unui post de nivel inferior in nivel superior din cadrul Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești, pentru funcționarul public ce a promovat examenul

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiești și Raportul de Specialitate al Serviciului Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii, prin care se propune transformarea unui post de nivel inferior in nivel superior din cadrul Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești, pentru funcționarul public ce a promovat examenul conform raportului final anexat;

având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.14, alin.(l) din Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 1.932/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici, care reglementează modul de promovare a funcționarilor publici declarați admiși la examenul de promovare în clasă, prin transformarea postului;

în conformitate cu prevederile art.5, lit„B” din Capitolul I al Anexei nr.l din Legea nr.284/2010 care reglementează numirea funcționarilor publici declarați admiși la examenul de promovare în clasă într-o funcție publică de execuție cu gradul profesional de asistent din clasa corespunzătoare studiilor absolvite;

în temeiul art.36(3) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007 ;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l.- Aprobă transformarea postului de referent, clasa III, grad profesional superior în post de consilier, clasa I, grad profesional asistent la serviciul Evidența Informatizată a Persoanelor din cadrul Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești, începând cu data de 01.10.2011.

Art.2.- începând cu aceeași dată prevederile anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 231/2011 se modifica conform prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3.-Serviciul Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. -Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


E.^i      DE MOTIVEla hotărârea privind transformarea unui post de nivel inferior in din cadrul Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoane pentru funcționarul public ce a promovat examenul

Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare pune bazele unui sistem de salarizare unitar aplicabil tuturor funcționarilor publici și crearea unei ierarhizări a sistemului de salarizare în raport cu activitatea depusă, astfel considerăm oportună transformarea unui post de nivel inferior in nivel superior din cadrul Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești, pentru funcționarul public care a absolvit studii superioare în domeniul de activitate.

Având în vedere aceste considerente, propunem Consiliului Local transformarea unui post de referent, clasa III, grad profesional superior în post de consilier, clasa I, grad profesional asistent la serviciul Evidența Informatizată a Persoanelor din cadrul Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești ca urmare a promovării examenului organizat conform Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 1932/2009.

PRIMAR,

ANDREI LIVIU VOLOSEVICI

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE, ADMINISTRATIV, PROTECȚIE CIVILĂ ȘI PROTECȚIA MUNCII


Publici nr. 1.932/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și'desfășurarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici, reglementează modul de promovare al funcționarilor publici declarați admiși la examenul de promovare în clasă, prin transformarea postului.

Urmare organizării și promovării examenului de avansare în clasa solicităm transformarea unui post de referent, clasa III, grad profesional superior în post de consilier, clasa I, grad profesional asistent la serviciul Evidența Informatizată a Persoanelor din cadrul Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești.

Titularul postului a absolvit studii superioare în domeniul de activitate, iar odată cu transformarea postului se completează Fișa postului cu atribuții de o complexitate sporită care presupun pregătire profesională superioară.

Atașăm copie după raportul final al examenului de promovare în clasă a funcționarului public.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Șef Serviciul Resurse Umane, Organizare, Ad-tiv, Protecție Civilă și Protecția Muncii Angelescu Ana - Daniela

Direcția Administrație Publică

Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Director executiv Albu Simona

Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești

Director executiv

Georgescu Magdalena Laura

ANEXA NR. 3

Anexa 2 B la H.G. nr. 611/2008

RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI

Funcția publică sau funcțiile publice pentru care se organizează concursulE

Promovare în clasa - din referent III superior (1) în consilier I asistent (3) Serviciul Evidenta Informatizata a Persoanelor ;

Informații privind selecția dosarelor

Data selecției dosarelor : 19.09.2011

Numele și prenumele candidatului

Rezultatul selecției dosarelor

3

Motivul respingerii dosarului 4

1. ZAHARIA SERGIU

ADMIS

Observații formulate de către membrii comisiei :

Informații privind proba scrisă

Data și ora desfășurării probei scrise : 22.09.2011

Probleme intervenite pe durata desfășurării probei scrise :

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al probei scrise

Rezultatul***

1. ZAHARIA SERGIU

95 pct.

ADMIS

Informații privind interviul

Data și ora desfășurării interviului : 22.09.2011

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al interviului

Rezultatul***

1. ZAHARIA SERGIU

93 pct.

ADMIS

Rezultatul final al concursului

Funcția publică:

Promovare în clasa - din referent III superior (1) în consilier I asistent (3) Serviciul Evidenta Informatizata a Persoanelor ;

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al concursului

Rezultatul***

1. ZAHARIA SERGIU

188 pct.

ADMIS

Comisia de concurs

Semnătura

1. GEORGESCU MAGDALENA LAURA

2. POPESCU OVIDIU COSTIN

3. PARASCHIV VIOLETA SORINA

Secretarul comisiei: ANGELESCU CORNEL BOGDAN

Semnătură:-     —


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind transformarea unui post de nivel inferior în nivel superior din cadrul Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești, pentru funcționarul public ce a promovat examenulSECRETA

GheorgheData: