Hotărârea nr. 440/2011

Hotararea nr. 440 privind transformarea unor posturi de nivel inferior in nivel superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru functionarii publici ce au promovat examenul in clasa si pentru functionarii publici care au absolvit perioada de stagiu

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR.440

privind transformarea unor posturi de nivel inferior în nivel superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru funcționarii publici ce au promovat examenul în clasa și pentru funcționarii publici care au absolvit perioada de stagiu

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiești și Raportul de Specialitate al Serviciului Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii, prin care se propune transformarea unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv a cinci posturi de nivel inferior în nivel superior pentru funcționarii publici care au promovat examenul în clasa și transformarea gradelor profesionale a trei posturi de execuție din debutant în asistent, pentru funcționarii publici care au absolvit perioada de stagiu ;

având în vedere prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare, coroborate ci prevederile art.14, alin.(l) din Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.1.932/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici, care reglementează modul dc promovare a funcționarilor publici declarați admiși la examenul de promovare îr clasă, prin transformarea postului;

în conformitate cu prevederile art.5, lit„B” din Capitolul I al Anexei nr.l din Legei nr.284/2010 care reglementează numirea funcționarilor publici declarați admiși 1< examenul de promovare în clasă într-o funcție publică de execuție cu gradul profesional d< asistent din clasa corespunzătoare studiilor absolvite;

în temeiul art.36(3) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publici locală, republicată în 2007 ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.- Aprobă transformarea a cinci posturi din cadrul aparatului de specialitate e primarului, începând cu data de 01.10.2011 pentru funcționarii publici care au promovg examenul în clasa, după cum urmeaza :

 • - un post de referent, clasa III, grad profesional superior în post de consilier, clasa J grad profesional asistent în cadrul compartimentului Asociații de Proprietari din Direcți Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte ;

 • - un post de referent, clasa III, grad profesional superior în post de consilier, clasa ’ grad profesional asistent în cadrul compartimentului Organizare Evenimente, învațamân Cultura, Culte, Management Asistența Medicala din Direcția Relații Internaționale;

 • - un post de referent, clasa III, grad profesional superior în post de consilier, clasa grad profesional asistent în cadrul serviciului Dezvoltare Cai Rutiere și Rețele Edilitare di Direcția Tehnic Investiții;

 • - un post de referent, clasa III, grad profesional principal în post de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul compartimentului Autorizații Transport Public Local din Direcția Tehnic Investiții;

 • - un post de referent, clasa III, grad profesional principal în post de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul serviciului Aplicarea Legilor Proprietății din Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte .

Art.2.- Aprobă transformarea gradelor profesionale a trei posturi din cadrul aparatului de specialitate al primarului, începând cu data de 01.10.2011 pentru funcționarii publici care au absolvit perioada de stagiu, după cum urmeaza :

 • - doua posturi de consilier, clasa I din gradul debutant în gradul profesional asistent la serviciul Administrație Publica, Reglementare și Monitorizare Asociații de Proprietari din Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte ;

 • - un post de consilier, clasa I din gradul debutant în gradul profesional asistent la Serviciul Dezvoltare Urbana și Metropolitana din Direcția Generala de Dezvoltare Urbana.

Art.3.- Drepturile salariale se vor stabili conform prevederilor legale, începând cu data de 01.10.2011.

Art.4.- începând cu aceeași dată prevederile anexei nr.l la Hotărârea Consiliului Local nr.274/2011 se modifica conform prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5. - Serviciul Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii și Serviciul Financiar din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6. -Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2011

Președinte de ședință Valentin Marcu
oyROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la hotărârea privind transformarea unor posturi de nivel inferior în nivel superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru funcționarii publici ce au promovat examenul în clasa și pentru funcționarii publici care au absolvit perioada de stagiu

Potrivit prevederilor art.5, lit„B” din Capitolul I al Anexei nr.l din Legea nr.284/2010 privind numirea funcționarilor publici declarați admiși la examenul de promovare în clasă se face într-o funcție publică de execuție cu gradul profesional de asistent din clasa corespunzătoare studiilor absolvite.

Totodată potrivit prevederilor art 61, alin.l, lit.„a” din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare la terminarea perioadei de stagiu, funcționarul public debutant va fi numit funcționar public de execuție definitiv în clasa corespunzătoare studiilor absolvite, în gradul profesional asistent.

Astfel având în vedere cele de mai sus, propun aprobarea proiectului de hotărâre anexat privind transformarea a cinci posturi de nivel inferior în nivel superior pentru funcționarii publici care au promovat examenul în clasa și transformarea gradelor profesionale a trei posturi de execuție din debutant în asistent, pentru funcționarii publici care au absolvit perioada de stagiu.

PRIMAR,

ANDREI LIVIU VOLOSEVICI

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE, ADMINISTRATIV, PROTECȚIE CIVILĂ ȘI PROTECȚIA MUNCIIRAPORT DE SPECIALITATE


la hotărârea privind transformarea unor posturi de nivel inferior în nivel superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru funcționarii publici ce au promovat examenul în clasa și pentru funcționarii publici care au absolvit perioada de stagiu

Potrivit prevederilor art 61, alin.l, lit.„a” din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare la terminarea perioadei de stagiu, funcționarul public debutant va fi numit funcționar public de execuție definitiv în clasa corespunzătoare studiilor absolvite, în gradul profesional asistent.

Astfel propunem transformarea gradelor profesionale a trei posturi din cadrul aparatului de specialitate al primarului, începând cu data de 01.10.2011 pentru funcționarii publici care au absolvit perioada de stagiu, după cum urmeaza :

 • - doua posturi de consilier, clasa I din gradul debutant în gradul profesional asistent la serviciul Administrație Publica, Reglementare și Monitorizare Asociații de Proprietari din Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte ;

 • - un post de consilier, clasa I din gradul debutant în gradul profesional asistent la Serviciul Dezvoltare Urbana și Metropolitana din Direcția Generala de Dezvoltare Urbana.

Articolul 14 alin.(l) din Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 1.932/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici, reglementează modul de promovare al funcționarilor publici declarați admiși la examenul de promovare în clasă, prin transformarea postului.

Urmare organizării și desfășurării examenului de avansare în clasa în luna septembrie 2011, solicităm transformarea a cinci posturi din cadrul aparatului de specialitate al primarului, începând cu data de 01.10.2011 pentru funcționarii publici care au promovat examenul în clasa, după cum urmeaza :

 • - un post de referent, clasa III, grad profesional superior în post de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul compartimentului Asociații de Proprietari din Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte ;

 • - un post de referent, clasa III, grad profesional superior în post de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul compartimentului Organizare Evenimente, învățământ, Cultura, Culte, Management Asistența Medicala din Direcția Relații Internaționale;

profesional asistent în cadrul serviciului Dezvoltare Cai Rutiere și Rețele Edilitare din Direcția

Tehnic Investiții;                                                                      !|oc.         >7; Ac

- un post de referent, clasa III, grad profesional principal în post de consilier, clasa I,.gf;


profesional asistent în cadrul compartimentului Autorizații Transport Public Local 4in.JDirecția

Tehnic Investiții;

- un post de referent, clasa III, grad profesional principal în post de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul serviciului Aplicarea Legilor Proprietății din Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte .

Titularii posturilor au absolvit studii superioare în domeniul de activitate, iar odată cu transformarea posturilor se completează Fișa postului cu atribuții de o complexitate sporită care presupun pregătire profesională superioară.

Atașăm copie după raportul final al examenului de promovare în clasă a funcționarilor

publici.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Șef Serviciul Resurse Umane, Organizare, Ad-tiv, Protecție Civilă și Protecția Muncii Angel4sciî A^ria - Daniela

Direcția Administrație Publică

Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte Director executiv

Albu Sii

tona


MUNICIPIUL PLOIEȘTI 018061 Bd. Republicii, nr.2

ANEXĂ NR.'-3^

Anexa 2 B Ia H.G. nr. 611/2008'? z:


 • 3 0 SFP2011 RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI 7

Funcția publică sau funcțiile publice pentru care se organizează concursul

 • 1 Promovare în clasa — din referent III, superior (2) în consilier I asistent (3) compartiment Asociații de Proprietari;

 • 2 Promovare în clasa - din referent III, superior (2) în consilier I asistent (3) compartiment Organizare Evenimente, Tnvat amant, Cultura, Culte, Management Asistenta Medicala;

 • 3 Promovare în clasa - din referent III, superior (1) în consilier I asistent (3) serviciul Dezvoltare Cai Rutiere si Rețele Edilitare;

 • 4 Promovare în clasa - din referent III, principal (3) în consilier I asistent (3) Compartiment Autorizații Transport Public Local;

 • 5 Promovare în clasa - din referent III, principal (3) în consilier I asistent (3) serviciul Aplicarea Legilor Proprietății

Informații privind selecția dosarelor

Data selecției dosarelor : 26.09.2011

Numele și prenumele candidatului

Rezultatul selecției dosarelor 3

Motivul respingerii dosarului4

1. DOBRELILIANA

ADMIS

——

2.   BALEA PAULA

ANTOANETTA

ADMIS

3.   ȘTEFAN CĂTĂLINĂ

DANIELA

ADMIS

4.   GEAMANU CORINA ELENA

ADMIS

5.   DIMACHE ANGELICA

IULIANA

ADMIS

Observații formulate de către membrii comisiei :

Informații privind proba scrisă

Data și ora desfășurării probei scrise : 27.09.2011               // a

Probleme intervenite pe durata desfășurării probei scrise :

___                                                                                                                            \\ J'-.- ,     ' ?Z./        s //

X5.

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al probei scrise

Rezultatul

1. DOBRE LILIANA

96 p

ADMIS

2. BALEA PAULA ANTOANETTA

83 p

ADMIS

3. ȘTEFAN CĂTĂLINĂ DANIELA

100 p

ADMIS

4. GEAMANU CORINA ELENA

85 p

ADMIS

5. DIMACHE ANGELICA IULIANA

82 p

ADMIS

*7) Se va completa de către secretarul comisiei de concurs.

*8) Se vor menționa: denumirea funcției publice, gradul profesional si compartimentul din cadrul autoritatii sau instituției publice in care este prevăzut postul.

*** ge va completa cu mențiunea "admis", respectiv "respins".

Informații privind interviul

Data și ora desfășurării interviului : 30.09.2011

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al interviului

Rezultatul***

1. DOBRE LILIANA

90 p

ADMIS

2. BALEA PAULA ANTOANETTA

90 p

ADMIS

3. ȘTEFAN CĂTĂLINĂ DANIELA

90 p

ADMIS

4. GEAMANU CORINA ELENA

80 p

ADMIS

5. DIMACHE ANGELICA IULIANA

80 p

ADMIS

Rezultatul final al concursului

Funcția publică :

 • 1 Promovare în clasa - din referent III, superior (2) în consilier I asistent (3) compartiment Asociații de Proprietari;

 • 2 Promovare în clasa - din referent III, superior (2) în consilier I asistent (3) compartiment Organizare Evenimente, Invatamant, Cultura, Culte, Management Asistenta Medicala;

 • 3 Promovare în clasa - din referent III, superior (1) în consilier I asistent (3) serviciul Dezvoltare Cai Rutiere si Rețele Edilitare;

 • 4 Promovare în clasa - din referent III, principal (3) în consilier I asistent (3) Compartiment Autorizații Transport Public Local;

 • 5 Promovare în clasa - din referent III, principal (3) în consilier I asistent (3) serviciul Aplicarea Legilor Proprietății

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al concursului

Rezultatul***

1. DOBRE LILIANA

186 p

ADMIS

2. BALEA PAULA ANTOANETTA

173 p

ADMIS

3. ȘTEFAN CĂTĂLINĂ DANIELA

190 p

ADMIS

4. GEAMANU CORINA ELENA

165 p

ADMIS

5. DIMACHE ANGELICA IULIANA

162 p

ADMIS

Comisia de concurs

Semnătura

Ih

1. ALBU SIMONA

2. CROITORU GEORGETA DANIELA

3. PERPELEA MILENA ANDREIA

Secretarul comisiei:/ANGELESCU ANA - DANIELA

Semnătură:

*** ge va completa cu mențiunea "admis", respectiv "respins".


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind transformarea unor posturi de nivel inferior în nivel superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru funcționarii publici care au promovat examenul în clasa și pentru funcționarii publici care au absolvit perioada de stagiu

și a emis:


PREȘEDINTE, Radu Mateescu
SECRETAR, Gheorghe SîData: