Hotărârea nr. 44/2011

Hotãrârea nr. 44 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Administratiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploiesti pe anul 2011

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA Nr. 44 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Administrației Parcului Memorial« Constantin Stere » Ploiești pe anul 2011

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

vazand Expunerea de motive a doamnei viceprimar Nicoleta Cătălină Bozianu si a consilierilor Palas Alexandru Paul si Popa Gheorghe, precum si Raportul de Specialitate al Administrației Parcului Memorial «Constantin Stere» Ploiești prin care se propune aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011;

in conformitate cu prevederile Legii nr. 286/2010 Legea Bugetului de stat pe anul 2011;

in temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

conform prevederilor Legii nr. 51/2006 legea serviciilor comunitare de utilități publice, actualizată;

ținând cont de prevederile art. 28 și 29 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, actualizată;

in temeiul art. 36, alin. 4 litera a si art. 45 alin. 2 litera a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești pe anul 2011, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 - Aproba lista de investiții pe anul 2011 a Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești, conform Anexei nr. 2 , care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 - Aproba notele de fundamentare a investițiilor conform Anexei nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4 - Administrația Parcului Memorial « Constantin Stere » Ploiești si Direcția Management Financiar Contabil, Contracte se insarcineaza cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art. 5 - Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată în Ploiești, astăzi 11 februarie 2011 PREȘEDINTE 0E ȘEDINȚA,

b

1 . >

•l

V ■

•u

■ s S.

XAdină G*

** I


<1CONTRASEMNEAZĂ SEC ' Oana C riști na Iac


r

f

; ./

•d

J

L


ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL

“CONSTANTIN STERE” PLOIEȘTIRAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere”Ploiesti pe anul 2011

Pentru anul 2011 Administrația Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești isi propune o proiecție a bugetului de venituri si cheltuieli, după cum urmeaza:

 • TOTAL VENITURI: din care:-venituri proprii:

-subvenții

 • TOTAL CHELTUIELI: din care:-cheltuieli de personal:

-cheltuieli materiale: -cheltuieli de capital:

6.896 mii lei

500 mii lei

6.396 mii lei

6.896 mii lei

1.611 mii lei

2.767 mii lei

2.518 mii lei.


La partea de venituri Administrația Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești isi propune realizarea de venituri proprii in suma de 500 mii lei, provenite preponderent din activitati specifice adăpostului de câini fara stapin precum si din activitati de agrement(gradina zoologica, parcare, debarcader, pescuit, manej, etc.). In completarea veniturilor proprii, pentru acoperirea cheltuielilor curente si de capital sunt necesari 6.396 mii lei subvenții de la Consiliul Local Ploiești.

La partea de cheltuieli, detalierea acestora, in funcție de specificul activitatilor, consta in :

> Cheltuieli de personal- 1.611 mii lei: pentru determinarea fondului de salarii s-a luat in calcul prevederile Legii nr.285/2010 privind salarizarea unitara a personalului in 2011 plătit din fondurile publice. Pentru acest fond de salarii unitatea isi va constitui si va datora contribuții pentru asigurări sociale de stat(CAS), contribuții pentru bugetul asigurărilor de șomaj, contribuții pentru fondul de asigurări de sanatate(CASS), fond risc si accidente, contribuții pentru concedii si indemnizații.


> Cheltuieli cu bunuri si servicii - 2.767 mii lei, pe articole de cheltuieli, acest titlu este compus din:

 • •  Furnituri de birou- 10 mii lei necesari pentru achiziționarea si consumul de imprimate cu regim special precum si de rechizite;

 • •  Materiale pentru curățenie- 10 mii lei necesari pentru igenizare adăposturi animale;

 • •  încălzit, iluminat si forța motrice- 300 mii lei ; menționam ca la fundamentarea acestei sume am luat in calcul atit consumurile diferențiate in funcție de sezonalitate;

 • •  Apa, canal, salubritate: 50 mii lei- necesari pentru consumul de apa, pentru vidanjare fose septice, pentru chirie containere si gunoi menajer;

 • •  Carburanți si lubrifîanti- 130 mii lei necesari pentru parcul auto al instituției precum si pentru utilajele mici (drujbe, trimere, etc.);

 • •  Piese de schimb- 25 mii lei necesari pentru intretinerea mijloacelor de transport, utilajelor, agregatelor precum si a motouneltelor;

 • •  Posta, telecomunicații, radio, tv, internet- 15 mii lei pentru telefonie fixa si acces internet;

 • •  Materiale si prestări servicii cu caracter funcțional- 45 mii lei necesari pentru: revizii si verificări periodice si ocazionale parc auto, service calculatoare, case de marcat, utilaje si agregate, prestări servicii medicina muncii, revizii instalații electrice si de gaze, procesări foto, reumpleri cartuș, anunțuri publicitare, etc;

 • •  Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare- 300 mii lei necesari pentru achiziția de semințe diverse, îngrășăminte, ierbicide, fungicide, materiale de construcție, lacuri si vopseluri, materiale sanitare, ambalaje, etc precum si pentru diverse servicii pentru intretinere si funcționare;

 • •  Reparații curente: 50 mii lei - necesari pentru reparații la diverse clădiri, adăposturi si utilaje;

 • •  Hrana animale- 400 mii lei: suma este dimensionata pentru acoperirea necesarului minim de hrana a celor peste 350 animale si parțial pentru cei peste 600 câini fara stapan cazați in adăposturile stabilimentului.

 • •  Medicamente — 20 mii lei si materiale sanitare- 25 mii lei: prevederea este necesara pentru asistenta veterinara de specialitate precum si pentru operațiunile de capturare, tratare a câinilor fara stapan din Ploiești si din alte localitati.

 • •  Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament de protecție 175 mii lei din care: 75 mii lei necesari pentru respectarea minimala a legislației in domeniul protecției muncii si 100 mii lei pentru obiecte de inventar de scurta durata sau mica valoare.;


 • •  Pregătire profesionala: este necesara suma de 20 mii lei pentru participarea personalului la diverse cursuri de perfecționare;

 • •  Alte cheltuieli: 1.185 mii lei vor fi utilizați pentru: asigurări personal (ingrijitori animale, hingheri, utilizatori motounelte), asigurări de răspundere civila fata de terti(inec, vătămări corporale in gradina zoo si in spatiile de joaca, calamitati naturale) si asigurări auto; iar suma de 1.160 mii lei va fi utilizata pentru: autorizații diverse, evaluare a factorilor de risc la locurile de munca, deratizare, incinerare cadavre animale, verificări metrologice, fond handicapați, servicii de paza, etc.

> Cheltuieli de capital- 2.518 - mii lei sunt necesari pentru dotări si lucrări, prezentate in anexa numărul 2 la proiectul de hotarare.

Fundamentarea dotărilor si lucrărilor de investiții este detaliata in anexa nr.3 la raportul de specialitate.

Fata de cele expuse propunem aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2011.


SEF SERV.FIN.-CONTAB.,

i Vlad


Liliana Tataru


COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE

SI CONTRACTE Ioana Bratosin


VIZAT, DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL, CONTRACTE

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești

In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 — Legea nr. 286 / 2010 și Legii privind finanțele publice locale nr. 273 / 2006 s-a procedat la intocmirea, fundamentarea si elaborarea bugetului Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești pentru anul 2011.

Veniturile totale sunt de 6.896 mii lei astfel:

 • 1. venituri proprii:        500 mii lei;

 • 2. subvenții:            6.396 mii lei

Cheltuieli totale de 6.896 mii lei sunt structurate astfel:

 • 1. Cheltuieli de personal: 1.611 mii lei;

 • 2. Cheltuieli materiale: 2.767 mii lei.

 • 3. Cheltuieli de capital: 2.518 mii lei.

Administrația Parcului Memorial « Constantin Stere » Ploiești, are un specific de activitate complex, obținând venituri proprii din exploatarea potențialului turistic si de agrement al grădinii zoologice, parcului si plajei, precum si din serviciile specifice adăpostului de câini fara stapin. In completarea veniturilor proprii este necesara alocarea de subvenții de la bugetul local in suma de 6.396 mii lei.

Pentru desfasurarea întregului complex de activitati aferent celor peste 140 ha ale Parcului Memorial « Constantin Stere », acest serviciu de specialitate

presupune efectuarea de cheltuieli curente pentru anul 2011 in suma totala de       s

4.378 mii lei. Pe partea de investiții s-au avut in vedere proiectele de dezvoltare

f 1 / a parcului si grădinii zoologice in scopul exploatării ulterioare a potențialului

turistic si economic al acestui obiectiv precum si alinierii la normele europene din domeniu.

Față de cele prezentate mai sus, având în vedere raportul serviciului de specialitate al Administrației Parcului Memorial Constantin Stere Ploiești, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.


CONSILIERI,


PALAS ALEXANDRU PAULAnexa nr.l la HLC.L.nr. /2011


ADMINISTRAȚIA PARC MEMORIAL "CONSTANTIN STERE" PLOIEȘTI


Titlu Articol Alineat


 • 33.10

 • 43.1001. CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)


10


20


 • 70

 • 71


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL


10.01


10.0310.01.01

10.01.02

10.01.03

10.01.04

10.01.05

10.01.08

10.01.30


Salarii de baza__________________

Salarii de merit__________________

Indemnizație de conducere_____

Spor de vechime______________

Sporuri pentru condiții de munca Fond de premii_______________

Alte drepturi salariale in bani


TITLUL II BUNURI SI SERVICII


20.01


20.02

20.03


20.04


20.05


20.06

20,11

20,13

20.30


71.01


20.01.01 20.01.02 20.01.03 20.01.04 20.01.05 20.01.06 20.01.08 20.01.09 20.01.30


71.01.01

71.01.


co


Furnituri de birou______________________

Materiale pentru curățenie

A

încălzit, Iluminat si forța motrica______

Apa, canal si salubritate________________

Carburanți si lubrifîanti_________________

Piese de schimb_____________________

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare


4.00

20.00

83.00 113.00 205.00 496.00 372.00

9.00

96.00

3.00

16.00

1,558.50 806.00

8.00

5.00 250.00 28.00 105.00

25.00

20.00

30.00

335.00


270.00

20.00 250.00

18,00

10.00

8.00 249,00 76.00 173.00

0.50

10.00


135.00

346.00

265.00

6.00

62.00 2.00

11.00 2,767.00 885.00

10.00

10.00

300.00

50.00

130.00

25.00

15.00

45.00

300.00

50.00 400,00


205.00

20.00

185.00

3,202.02

3,202.02

3,202.02

2,578.70

301.80

3.02


400.00 45.00 20.00 25.00 175,00 75.00 100.00

2.00 5.00 20,00 1,185.00 25.00 1,160.00 2,518.00 2,518.00 2,518.00 2,405.00 57.00


Anexa nr.2 la H.C.L.nr._ /2011

ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL "CONSTANTIN STERE" PLOI E

LISTA DE INVESTIȚII 2011                                    f,


Nr. crt.


DENUMIRE


1

2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

7

_8

9

10

11

12


_2

3

—“

_4 _5 _6 _7 _8 _9 10

H

12

12

14


 • 15

 • 16

 • 17

 • 18

 • 19

 • 20

21


DOTĂRI_____________________________________

Plug__________________________________________________________

Grapa cu discuri__________________________________________________

Grup sudura__________________________________________________

Polizor unghiular__________________________________________________

Bormasina fixa________________________________________________

Motopompa___________________________________________

Compresor_________________________________________________

Turbosuflanta cu accesorii_________________________________________

Cantar profesional max. 500 kg- 2 buc______________________________

Toalete ecologice 6 buc___________________________________________

Cabina modulara casieri plaja 2 buc________________________________

Instalație spalat mașini

LUCRARI-TOTAL

INVESTIȚII ALTE CHELTUIELI_____________________

Studiu de fezabilitate Lac 2 si 3

INVESTIȚII IN CONTINUARE_______________________

Amenajare padocuri adapost câini

Amenajare locuri de joaca Rețea de alimentare cu apa Extindere adapost maimuțe Asfaltat si reparat alei

Volieranr.l porumbei-reamenajare

Sera flori-reamenajare

Corp sera cu acoperis-reamenajare

Magazie sera-Reamenajare Grajd cai-reamenajare Grajd vaci-reamenajare Adapost papagal i-reamenaj are Bazine Pastravi-reamenajare Vestiar plaja-reamenajare

Chioșc intrare zoo-lucrari de amenajare sistem de captare si scurgere a apelor pluviale


Construcție Feline-reamenajare terariu broaște țestoase mici Construcție Feline-reamenajare terariu broaște țestoase mari Construcție Feline-reamenajare terariu iguane

Construcție Feline-reamenajare terariu porcușori de guineea Construcție Feline-reamenajare terariu degu

Construcție Feline-reamenajare terariu chinchile

Lacul 3-reabilitare

TOTAL INVESTIȚII


||PARCULUI MEMORIAL U2, CONSTANTIN STERE r-Jl 'takmtfpOR '1 Șj!

WT*
2.50

3.00

2.50 4,00 15.00 16.00 12.00 20.00 10.00 2,403.00

30.00 30.00 2,373.00

10.00 155.00 140.00

10.00 1,000.00

64.00

64.00 64.00 64.00 64,00 64.00 64.00 64.00 64.00


34.00

64.00

64.00

64,00

64,00

64,00

64.00

64.00

2,518.00


ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL

“CONSTANTIN STERE”


PLOIEȘTI

Anexa nr.3 la H.C.L.nr. Z2011

t

NOTE DE FUNDAMENTARE

DOTĂRI

 • 1. PLUG - cu 3 trupite reversibil - 10 mii lei

 • 2. GRAPA CU DISCURI - 10 mii lei

Cele doua utilaje denumite mai sus sunt necesare pentru atașarea la tractorul PH-10-JZX in vederea prelucrării celor aproximativ 10 ha de pamant arabil, astfel incat acestea sa poata fi cultivate cu masa verde necesara hranirii animalelor ierbivore ale grădinii zoo.

 • 3. GRUP SUDURA - 10 mii lei necesar pentru executarea lucrărilor de reparații la: adăposturile animalelor, obiectele de joaca, instalațiile de apa, canalizare, etc ce deservesc gradina zoo si parcul.

 • 4. POLIZOR UNGHIULAR - 2,50 mii lei

 • 5. BORMASINA FIXA - 3 mii lei

Aceste utilaje sunt necesare pentru executarea unor reparații de calitate precum si pentru executarea unor lucrări de construcții metalice noi.

 • 6. MOTOPOMPA - 2,50 mii lei - dotare absolut necesara pentru golirea periodica a bazinelor de apa din incinta adăposturilor păsărilor de apa si nutrii precum si a canalului de la adăpostul pentru ursi.

 • 7. COMPRESOR - 4 mii lei - utilaj necesar pentru executarea lucrărilor de vopsitorie si pentru verificarea presiunii pneurilor autovehiculelor parcului auto.

 • 8. TURBOSUFLANTA CU ACCESORII - 15 mii lei - este necesara pentru echiparea statie de epurare cu a doua suflanta de aer, in vederea evitării situațiilor in care datorita unor motive obiective suflanta existenta se defectează si reparația ei dureaza aproximativ 6 zile, timp in care apele uzate colectate de rețeaua de canalizare nu pot fi prelucrate .

 • 9. CÂNTAR PROFESIONAL MAX.500KG-2 BUC - 16 mii lei

Deoarece aproape zilnic, atat la Gradina Zoologica cat si la Adăpostul pentru câini comunitari, se recepționează o cantitate importanta de produse, provenite fie din cumpărare de la furnizori, fie ca urmare a contractelor de sponsorizare incheiate cu numeroase societăți comerciale, a devenit imperios necesara achiziționarea a doua cantare profesionale.

Cântarele urmeaza a fi amplasate unul in incinta bucătăriei furajere din cadrul grădinii zoologice, iar celalalt la adăpostul de câini comunitari.

Necesitatea achiziționării acestora a aparut datorita faptului ca cele existente au o vechime de peste 15 ani, reglarea lor periodica generând costuri nejustificate.

Prezenta cântarelor in activitatea gestionarului si a comisiei d^^feâfeptie este imperios necesara, in vederea desfășurării acesteia in condiții opțjnfe.

l

•l

t

%

de paza

*                 r1

especțj.'


 • 10. TOALETE ECOLOGICE 6 BUC - 12 mii lei               f

Pentru asigurarea unor condiții minime de igienă a personalului vizitatorilor este imperios necesar dotarea postului nr. 2 (barieră 4 (adăpostul de câini comunitari) cu câte o toaletă ecologică si alte 4 budâtiâm^h in incinta parcului.


Toaleta ecologică trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • -  confecționată din panouri modulare din material plastic care să asigure o curățare ușoară și întreținere eficientă;

 • -  structura să fie una robustă, cu un cadru rezistent care să ofere rigiditatea structurii;

 • -  ventilația din interior să fie asigurată de fante de aerisire;

 • -  materialul din care este confecționată să fie din polietilenă de înaltă densitate, tratată cu peliculă rezistentă la UV, culoarea și durabilitatea componentelor sa fie garantată cel puțin 10 ani în condiții extreme de climă;

Caracteristici tehnice informative:

 • - Greutate goală ~ 7 5 Kg;

 • - Lățimea exterioară ~ 110 cm;

 • - Lățimea interioară ~ 100 cm;

A

 • - înălțimea exterioară ~ 240 cm;

A

 • - înălțimea interioară ~ 210 cm.

3

Rezervor de mare capacitate:

Capacitatea rezervorului să fie de aproximativ 200 litri. Scaunul toaletei să fie echipat cu un mecanism cu arc ce închide capacul automat după folosire.

Pentru acestea sunt necesare:

 • -  soluții pentru curățat și întreținerea toaletelor ecologice;

 • -  încheierea unui contract de vidanjare, spălare, dezinfectare și înlocuirea consumabilelor;

11 .CABINE MODULARE CASIERI PLAJĂ 2 BUC - 20 mii lei

Conform Legii 319/2006 a securității și sănătății în muncă, în vederea asigurării celor mai bune condiții în desfășurarea procesului de muncă, apărarea vieții, integrității fizice și psihice și a valorilor bănești și în scopul evitării riscurilor profesionale, se impune achiziționarea a 2 bucăți cabine modulare necesare pentru buna desfășurare a activității casierilor.

3

Cabinele modulare vor fi amplasate la cele două puncte de intrare și taxare în plajă, respectiv Poarta 2 și Poarta 3.

Menționăm că, la acest moment, la cele două puncte de intrare și taxare din plajă (Poarta 2 și Poarta 3) se află amplasate două construcții metalice (chioșcuri) care sunt foarte vechi , deteriorate și nu oferă siguranță casierilor care își desfășoară activitatea în cele două puncte de taxare.

12. INSTALAȚIE DE SPALAT MAȘINI - 10 mii leiI

t

f                                                                                                                                 *

Amenajarea unei platforme betonate dotata cu o instalație de spalat masini este necesara pentru ca autovehiculele care transporta câini comunitari trebuiesc ^palate periodic, autovehiculele pentru aprovizionare la fel iar tractoarele si celelalte utilaje agricole trbuie spalate pentru a nu murdarii aleile parcului si ale grădinii zoo.

NOTE DE FUNDAMENTARE

INVESTIȚII ALTE CHELTUIELI

1 .STUDIU DE FEZABILITATE LAC 2 ȘI 3 - 30 mii lei

Având în vedere că pe teritoriul Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” se află mai multe lacuri, iar dintre acestea numai Lacul nr. 1 este funcțional, considerăm oportun realizarea unui studiu de fezabilitate care să cuprindă reabilitarea celor două lacuri (Lacul nr. 2 și Lacul nr .3).

Realizarea studiului de fezabilitate are ca scop prezentarea și alegerea celor mai eficiente lucrări de reabilitare și modernizare a celor două lacuri, în vederea redării destinației de agrement.

Menționăm că în perioada sezonului estival (aprilie - octombrie) Lacul nr.l, care are o suprafață de aproximativ 2 hectare, este utilizat ca lac de agrement (plimbări cu barca și hidrobicicleta), dar si ca lac de pescuit. De asemenea, precizăm că persoanele care pescuiesc pe Lacul nr.l achită, la momentul actual, un bilet reprezentând contravaloare pescuit în sumă de 25 lei/persoană/zi, conform HCL nr. 143/27.05.2010.

Datorită faptului că suprafața Lacului nr. 1 este destul de redusă, se impune realizarea unui studiu de fezabilitate pentru Lacul nr. 2 si Lacul nr. 3, astfel avându-se în vedere dezvoltarea activității de agrement a Parcului „Constantin Stere”, lucru ce va duce implicit la creșterea veniturilor instituției.

INVESTIȚII IN CONTINUARE1. AMENAJARE PADOCURI ADAPOST CÂINI - 10 mii lei

Pentru a asigura condițiile de bunăstare cerute in Legea 9/2008 privîn animalelor si ținând cont de numărul mare de animale cazate in Adăpostul de câini comunitari al A.P.M.C.S., este necesara suplimentarea numărului de padocuri.

Pe raza Municipiului Ploiești a crescut numărul câinilor comunitari, motiv pentru care trebuie luate masuri urgente de prindere si sterilizare a acestora .Aceasta operațiune implica separarea lor pe talie si sexe, la ora actuala padocurile existente fiind insuficiente.

Prin contractul de lucrări nr.6519/14.09.2010 a fost stabilit un preț de achiziție in suma de 196.711 lei, constituindu-se credite de angajament.

2. AMENAJARE LOCURI DE JOACA -155 mii lei

Locurile dejoacă existente in parc si plaja la ora actuala nu sunt si nici nu pot fi autorizate ISCIR intrucat nu indeplinesc normele de siguranța impuse de legislația in vigoare.

Modernizarea locurilor de joaca este necesara avand in vedere ca parcul de agrement este vizitat mai ales de copiii, iar parcul si plaja reprezintă un punct de atracție pentru aceștia, impunandu-se necesitatea ca echipamente de joacă sa țină cont de normele și legislația în vigoare din România cât și de normativele și legislația în domeniu a Comunității Europene și trebuie să fie omologate pe teritoriul României. Necesitatea investiției reiese din faptul ca amenajarea acestor locuri de joaca va atrage mai multi vizitatori ducând la creșterea implicita a veniturilor.

Proiectarea, asamblarea si montarea în spatiile rezervate locurilor de joaca si agrement (exemplu : tobogane, poduri cu funii armate, domuri cu tobogane, leagane, pasarele, turnuri, balansoare, poduri cu lanț, unitati multifuncționale), cu respectarea normelor europene EN 1176 si EN 71, este necesara pentru siguranța copiilor si integrarea in peisaj a locurior de joaca.

Prin contractul de lucrări nr.6675/20.09.2010 a fost stabilit un preț de achiziție in suma de 152.520 lei, constituindu-se credite de angajament.

o >

\\

v \\

V tc vț

J L-' J : | ■

J                        *:


ir

/

 • 3. REȚEA ALIMENTARE CU APA - 140 mii lei             | 5

Este obiectiv de investiții prevăzut in Studiul de fezabilitate- (Șraclina Zo61ț>^iț^i

Parc Memorial Constantin Stere, studiu aprobat si actualizat prin H.C L. pn26Sl/2 Documentația tehnico-economica are avizul comisiei tehnico-economice^


1 | 1 f B *

F> I a II A*

z ./

b *

nr.225/02.09.2008 si aprobare prin H.C.L. nr. 267/30.09.2008.

Avandu-se in vedere construirea de noi adăposturi pentru animale cu suprafețe extinse a fost necesara construirea unei noi rețele de apa care sa indeplineasca necesitățile actuale din punct de vedere al autorizărilor sanitar-veterinare si de mediu. Menționam ca vechea rețea de alimentare cu apa are o vechime de peste 40 ani fiind construita din segmente de azbociment si țevi metalice in stadiu de corodare avansata.

Prin contractul de lucrări nr.9243/15.12.2010 a fost stabilit un preț de achiziție in suma de 270.982 lei (in anul 2010 platindu-se suma de 140.521 lei) si prin contractul 9232/15.12.2010 s-a stabilit preț pentru diriginte de șantier 4.066 lei, constituindu-se credite de angajament.

Solicitam suma de 140 mii lei pentru finalizarea execuției conform devizului intocmit de proiectant, pentru onorarea contractului incheiat si eventualele cheltuieli necesare finalizarea lucrării.

 • 4. EXTINDERE ADAPOST MAIMUȚE - 10 mii lei

In anul 2008 a fost realizat studiu de fezabilitate pentru obiectivul in sine, care a primit avizul nr. 262/04.12.2008 al Comisiei tehnico-economica de avizare, H.C.L.nr.340/19.12.2008.

Având in vedere prevederile Ordinul ministrului mediului si dezvoltării durabile nr. 1798/ 27.11.2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu pentru grădinile zoologice, respectiv tabelul 4 - “Spațiul minim necesar pentru speciile de mamifere menținute in captivitate” pentru adăpostul de maimuțe pavian sunt recomandate pentru 2-4 exemplare următoarele:

 • -  suprafața exterioara minima de 80 m.p.

 • -  suprafața adaugata pentru fiecare exemplar in plus: 20 m.p. ( pentru 18 exemplare- 300 m.p. in plus)

 • -  suprafața interioara individuala minima/ vizuina- 30 m.p.

 • -  suprafața adaugata pentru fiecare exemplar in plus in interior - 4 m.p. / exemplar in plus (pentru 18 exemplare- 60 m.p. in plus la interior)

La ora actuala grupul de paviani este de 18 exemplare, putând

ajunge pana la 70 exemplare. Suprafața minim recomandata de ordinul susmenționat este de aproximativ 500 m.p., adăpostul existent avand aproximativ 220 m.p.

Pentru a se putea asigura condițiile de bunăstare a animalelor s^^C'omandă amplasamentul sa fie astfel construit incat:

țc ■

. T

.i

e; .,

• -

? ' r 'lV ,'*-


 • -  sa nu fie suprapopulat;

 • -  sa se permită indepartarea tuturor dejecțiilor, resturilor solide si^fiMiid

 • -  sa se respecte habitatul natural al speciei;                        v

 • -  sa nu permită evadarea animalelor.

Prin contractul de lucrări nr.9410/21.12.2010 a fost stabilit un preț de achiziție in suma de 141.845 lei, constituindu-se credite de angajament.

Solicitam suma de 150 mii lei pentru execuție conform devizului intocmit de proiectant, pentru onorarea contractului incheiat si eventualele cheltuieli necesare finalizarea lucrării.

 • 5. ASFALTAT SI REPARAT ALEI PIETONALE - 1.000 mii lei

Este obiectiv de investiții prevăzut in Studiul de fezabilitate- Gradina Zoologica Parc Memorial Constantin Stere.

Pentru a nu face nota discordanta cu tot ce s-a realizat nou in parc si in gradina zoo, pentru marirea confortului vizitatorilor si pentru ca sunt intr-o stare avansata de uzura, aleile trebuie reasfaltate si reparate (unde este cazul).

Prin contractul de lucrări nr.9462/22.12.2010 in valoare de 59.520 lei, s-a intocmit proiectul tehnic al investiției sus menționate.

 • 6. VOLIERA NR. 1 PORUMBEI -REAMENAJARE - 64 mii lei

Având in vedere prevederile Legii 191/2002 si ale Ord. 1798/2007, referitoare la asigurarea condițiilor de bunăstare a animalelor din colecțiile grădinilor zoologice, este necesara reamenajarea amplasamentului porumbeilor.

Precizam ca actualul adapost a fost construit inițial pentru țestoase si nu pentru păsări, astfel incat nevoile biologice ale acestora nu au fost luate in calcul, neoferind suficienta suprafața de zbor celor sase exemplare si nici lumina necesara.

De asemenea, in momentul de fața, vizitatorii nu pot observa bine animalele, asa incat se impune o inaltare si o lărgire a volierei pentru a le oferi o perspectiva de ansamblu asupra spațiului, permitandu-le sa se poata bucura de experiența de a fi martori ai vieții porumbeilor din colecția grădinii noastre.

In acest fel, rolul educativ al grădinii zoologice, rol stipulat in legislația de specialitate, poate fi atins, ridicând standardele instituției noastre la cele ale unei instituții europene. • 8. CORP SERA CU ACOPERIȘ - REAMENAJARE - 64 mii lei

întrucât suprafața de plantare din parc s-a mărit, cât și diversificarea materialului dendrofloricol, este necesară prelungirea serei existente, acoperirea acesteia, dotarea cu încălzire și apă, minim 400mp.

 • 9. MAGAZIE SERA CU ACOPERI S-RE AMENAJARE - 64 mii lei

Magazia este necesară și trebuie să asigure condiții de păstrare și siguranță pentru motounelte, tractoraș de tuns iarbă cu subansamble, motounelte, unelte, scule, materiale necesare în procesul de producție, îngrășăminte, insecticide, fungicide, etc. Pentru toate acestea se vor realiza compartimentări. Magazia necesită ferme metalice, acoperiș tablă, compartimentări, uși.

 • 10. GRAJD CAI -REAMENAJARE - 64 mii lei

Având in vedere prevederile Legii 191/2002 si ale Ord. 1798/2007, referitoare la asigurarea condițiilor de bunăstare a animalelor din colecțiile grădinilor zoologice, este necesara reamenajarea grajdului pentru cai.

Precizam ca in prezent, construcția nu poate asigura condițiile necesare cazarii poneilor de Shetland, poneilor Falabella si cailor de munca deoarece: nu prezintă un sistem de ventilație corespunzător, nu are pereții izolați, nu are ferestre, iar acoperișul este deteriorat in unele zone.

De asemenea, clădirea nu este racordata la rețeaua de curent electric, la canalizare si nici la rețeaua de apa.

Menționam ca in prezent, efectivul de cabaline este compus din 12 exemplare, ce constituie una dintre atracțiile principale ale grădinii zoologice si ca acestea necesita un adapost pe timp de iama care sa răspundă cerințelor biologice ale speciei.

Caii sunt animale foarte sensibile la mediu si in lipsa unor condiții optime de cazare, se pot îmbolnăvi.

Momentan, sunt cazați intr-un singur grajd, dar an de an, efectivul de erbivore se mărește, in curând acesta devenind neincapator.

Reprezentând una dintre speciile emblematice ale grădinii zoologice Ploiești, menținerea lor in stare perfecta de sanatate, sporește atractivitatea instituției noastre.


Având in vedere prevederile Legii 191/2002 si ale Ord. 1798/3 asigurarea condițiilor de bunăstare a animalelor din colecțiile grădini necesara reamenajarea grajdului pentru cele șapte exemplare de vaci

Precizam ca aceste animale isi au originea pe continentul african^ necesitand menținerea unei temperaturi ridicate, pe timp de iama.

De asemenea, deoarece coamele acestor animale pot ajunge la dimensiuni de 1,8 m, au nevoie de un spațiu mai mare decât alte rase de vaci.

Precizam ca in momentul actual, clădirea nu este racordata la rețeaua de apa si nici la cea de canalizare, interiorul nu este compartimentat, pereții necesita lucrări de consolidare, podeaua trebuie inlocuita si nu exista un sistem de ventilație care sa permită aerisirea corespunzătoare, in trecut existând perioade in care animalele cazate temporar in acest grajd, s-au imbolnavit grav.

Gradina zoologica Ploiești este prima din Romania care a avut in colecție vaci Watussi si se mândrește cu faptul ca reprezintă, cel puțin deocamdată, singura sursa de achiziționare a acestor animale deosebite, pentru celelalte grădini zoologice din tara, asa incat, cazarea efectivului in condiții care sa ii asigure menținerea sanatatii si lispa stresului, reprezintă o prioritate pentru instituția noastra.

12.ADAPOST PAPAGALI-RE AMENAJARE - 64 mii lei

Având in vedere prevederile Legii 191/2002 si ale Ord. 1798/2007, referitoare la asigurarea condițiilor de bunăstare a animalelor din colecțiile grădinilor zoologice, este necesara reamenajarea amplasamentului papagalilor.

Precizam ca in prezent, nu se pot menține la valorile optime, parametrii mediului (temperatura si umiditatea) si ca in lipsa acestora, in timp, sanatatea păsărilor poate fi afectata.

De asemenea, clădirea fiind veche, de-a lungul timpului s-a deteriorat.

Astfel pereții necesita lucrări de consolidare si izolare, panourile din plasa care despart spațiul interior in boxe separate, trebuie schimbate deoarece simt degradate, papagalii fiind in pericol de a se accidenta in sârme si in profilul de metal ruginit; tavanul trebuie inlocuit deoarece scândura este atacata de mucegaiuri si ciuperci, ușile trebuie schimbate, lemnul acestora fiind atacat de umezeala, fapt ce conduce la izolarea parțiala a spațiului interior si la pierderi de căldură.

Menționam ca aspectul exterior al caldirii este neatragator si invechit, impunandu-se modernizarea sa si din acest punct de vedere.

Ridicarea standardelor grădinii zoologice si apropierea de cerințele Uniunii Europene in acest domeniu, vor crea o imagine pozitiva a instituției noastre si vor demonstra continua preocupare pentru realizarea pașilor necesari transformării intr-o instituție de nivel european.

'Jr

ț -         .. .                   50,Prin reabilitarea bazinelor si creșterea peștilor obținem hrana pefttțy ahimalțHe/i’; din colecția zoo si o atracție pentru vizitatori dornici de a achiziționa p^^râaspat^\3 Reamenaj area bazinelor dej a existente pentru creșterea peștilor in îi' optime consta in:

 • -  reparația bazinelor

 • -  confecționarea instalației de oxigenare

 • -  reparația instalației de golire a bazinelor

 • -  reamenajarea spațiului de depozitare a furajelor

 • -  refacerea gardului de protecție

Menționam ca in acest moment amplasamentul este intr-o stare de degradare datorat neutilizarii, reamenajarea lui integrandu-se in procesul de reabilitare al Grădinii Zoologice

 • 14. VESTIAR PLAJA -REAMENAJARE - 64 mii lei

Având în vedere ca distanța dintre parc și plajă este destul de mare, iar volumul de lucru în plajă necesită o perioadă lungă de timp, pentru a reduce deplasarea personalului din plajă în parc pentru magazie, masă sau alte activități este necesară reamenajarea unui compartiment existent pentru vestiar și masă, iar magazia existentă va oferi siguranță pentru depozitarea sculelor și uneltelor. Acoperișul existent trebuie înlocuit cu tablă, iar compartimentul pentru vestiar și masă necesită o ușă, un geam, apă și conectare la rețeaua electrică.

 • 15.CHIOȘC INTRARE GRADINA ZOO - LUCRĂRI DE AMENAJARE SISTEM DE CAPTARE SI SCURGERE A APELOR PLUVIALE - 34 mii lei

In anul 2010 la chioșcul de la intrarea în grădina zoologică s-au efectuat lucrări de reparații și reabilitare energetică (placat cu polistiren și aplicat tencuială decorativă). Având în vedere că această construcție nu dispune, în acest moment, de un sistem de captare a apelor pluviale, considerăm necesar efectuarea acestor lucrări în scopul de a preveni degradarea acestei clădiri.

Amenajarea unui sistem de captare și scurgere a apelor pluviale pentru clădirea de la intrarea în grădina zoologică este necesară datorită următoarelor aspecte:

- pentru crearea de condiții optime de securitate și sănătate în muncă a personalului care desfășoară activitatea în clădire. Menționăm că în această

construcție se află: magazinul Parc, casieria zoo și vestiarul^f^ersonalului de pază;ov

t.


în scopul prevenirii infiltrațiilor de la baza clădirii, fapt car$fcr afecta

li               ț          <     ■    .7


de rezistentă a acesteia;                                         '•}

Lucrările de amenajare a sistemului de captare și scurgere a consta în montarea de jgeaburi, burlane și rigole.


-

A

' V £ ț

 • 16. CONSTRUCȚIE FELINE - REAMENAJARE TERARIU BROAȘTE ȚESTOASE MICI - 64 mii lei

 • 17. CONSTRUCTIE FELINE - REAMENAJARE TERARIU BROAȘTE ȚESTOASE MARI - 64 mii lei

 • 18. CONSTRUCȚIE FELINE - REAMENAJARE TERARIU IGUANE - 64 mii lei

 • 19. CONSTRUCTIE FELINE - REAMENAJARE TERARIU PORCUȘORI DE -GUINEEA - 64 mii lei

 • 20. CONSTRUCȚIE FELINE - REAMENAJARE TERARIU DEGU - 64 mii lei

21 .CONSTRUCȚIE FELINE - REAMENAJARE TERARIU CHINCHILE - 64 mii lei

Având in vedere prevederile Legii 191/2002 si ale Ord. 1798/2007, referitoare la asigurarea condițiilor de bunăstare a animalelor din colecțiile grădinilor zoologice, este necesara amenajarea unui amplasament corespunzător pentru următoarele specii din Gradina Zoologica Ploiești: chinchilla, degu, țestoasa Chelydra serpentina (snapping turtle), porcușori de Guineea, iguana verde si țestoasa de Florida.

Precizam ca pentru nici una dintre speciile menționate nu exista, in prezent, un adapost care sa fie in conformitate cu cerințele biologice ale acestora.

Deoarece vechiul amplasament al felinelor a ramas liber, in urma mutării leilor (in anul 2008) si jaguarului (in anul 2009 ) in adăposturi noi, reamenajarea acestei construcții ar oferi posibilitatea de cazare a animalelor in spatii care sa le asigure bunăstarea prin respectarea normelor de suprafața, standardelor de igiena, prin asigurarea siguranței si menținerea paramentrilor externi in limitele corespunzătoare speciilor respective.

/ z i -            1

/~ \

In noul amplasament, vor putea fi cazate si specii noi, ce ^or imbogatii colecția grădinii zoologice sporind atractivitatea acesteia.

ț

Cetățenii orașului Ploiești vor fi plăcut impresionați de transformarea unui spațiu momentan abandonat si cu un aspect deteriorat, intr-un amplasament modem ce va oferi o experiența deosebit de plăcută vizitatorilor.                      ? -v

1.


Ridicarea standardelor grădinii zoologice si apropierea de cerințele Uniunii Europene in acest domeniul, vor crea o imagine pozitiva a instituției noastre si vor demonstra continua preocupare pentru realizarea pașilor necesari transformării intr-o instituție de nivel european.

22 . LACUL 3 - REABILITARE - 64 mii lei

Reabilitarea lacului nr. 3 are ca scop creșterea gradului de atractivitate al zonei situate între Grădina Zoo și Adăpostul de Câini Comunitari. Totodată vom oferi publicului încă un lac pentru pescuit sportiv, fapt ce va ajuta la creșterea implicită a veniturilor.

In cadru reabilitare se vor avea în vedere următoarele:

 • -  decolmatarea (curățarea fundului lacului).

 • -  refacerea stratului de impermeabilitate a bazinului și malurilor lacului.

 • -  repararea stavilarului de umplere.

 • -  repararea stăvilarului de golire.

 • -  amenaj area de pontoane pentru pescuit.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești

și a emis:

(A ^3


ocu<ecc

0-4


C<X_

r ^/^£.—oî?—*.

✓a zirrv-j


da «■< tjjudl. ____________

Oca $ Cf ass?

/£.

/ /        '__clft A o


SECRETAR, Popa Gheor țr“*'

Data:______// 02- te II