Hotărârea nr. 439/2011

Hotararea nr. 439 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în Consiliile etice din cadrul spitalelor publice

ROMÂNIAJUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 439

privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Consiliile etice din cadrul spitalelor publice

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului primar Andrei Liviu Volosevici și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Consiliile etice din cadrul spitalelor publice;

în baza Hotărârii Guvernului nr. 867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al județelor și în administrarea consiliilor județene respective, actualizată;

Potrivit prevederilor art. 185 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, actualizată și modificată;

Potrivit prevederilor Ordinului Ministrului sănătății publice pentru aprobarea componenței și a atribuțiilor consiliului etic ce funcționează în cadrul spitalelor publice nr. 1209/2006;

Luând în considerație adresele Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești și Spitalului Municipal nr. 1 Ploiești înregistrate la instituția noastră cu nr. 18137/3.10.2011, respectiv nr.19036/17.10.2011;                                 e .

In temeiul art. 36 alin.6 lit. a pct. 3 din Lege ti nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Consiliile etice din cadrul spitatelor publice, astfel:

  • a) Spitalul Municipal nr. 1:

  • - dl. Costel Horghidan

  • b) Spitalul de Boli Infecțioase:

  • - dna. Marilena Stanciu

Art. 2 Orice altă prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Spitalul Municipal nr. 1 Ploiești și Spitalul de Boli Infecțioase Ploiești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2W1 Z|îROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Consiliile etice din cadrul spitalelor publice

Prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2002, actualizată, imobilele compuse din construcție și terenuri aferente în care își desfășoară activitatea Spitalul Municipal nr. 1, Spitalul Municipal nr. 2 și Spitalul de Boli Infecțioase au trecut din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al Municipiului Ploiești și administrarea Consiliului Local.

Spitalul Municipal nr. 2 Ploiești a fost transmis din domeniul public al Municipiului Ploiești în domeniul public al Județului Prahova și în administrarea Consiliului Județean Prahova, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 217/2003 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești și ale Hotărârii Guvernului nr. 982/2003, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești continuând să se afle Spitalul Municipal nr. 1 și Spitalul de Boli Infecțioase.

Potrivit Ordinului Ministrului Sănătății Publice nr. 1209/2006, în cadrul spitalelor se constituie consiliul etic.

Acesta este format din 5 membri, numiți pe o perioada de 3 ani, astfel - un medic; un reprezentant al consiliului local; directorul de ingrijiri sau, după caz, asistenta-șefa din secția cu cel mai mare număr de paturi; un reprezentant al autorității de sănătate publică județene; un secretar, fără drept de vot.

Consiliul etic se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie, la sesizarea unui pacient sau aparținător al acestuia, a unui cadru medical sau a oricărei persoane căreia i-au fost încălcate drepturile recunoscute de lege în domeniul acordării asistenței medicale.

Luând în considerație adresele Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești și Spitalului Municipal nr. 1 Ploiești înregistrate la instituția noastră cu nr. 18137/3.10.2011, respectiv nr.19036/17.10.2011 prin care se solicită nominalizarea unui reprezentant al Consiliului Local care să fie membru al Consiliului etic, supunem aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

PRIMAR

ANDREI LIVIU VOLOSEVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ,

JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Consiliile etice din cadrul spitalelor publice

Prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2002, imobilele compuse din construcție și terenuri aferente în care își desfășoară activitatea Spitalul Municipal nr. 1, Spitalul Municipal nr. 2 și Spitalul de Boli Infecțioase au trecut din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al Municipiului Ploiești și administrarea Consiliului Local.

Spitalul Municipal nr. 2 Ploiești a fost transmis din domeniul public al Municipiului Ploiești în domeniul public al Județului Prahova și în administrarea Consiliului Județean Prahova, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 217/2003 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești și ale Hotărârii Guvernului nr. 982/2003, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești continuând să se afle Spitalul Municipal nr. 1 și Spitalul de Boli Infecțioase.

Potrivit Ordinului Ministrului Sănătății Publice nr. 1209/2006, în cadrul spitalelor se constituie consiliul etic. Acesta este format din 5 membri, numiți pe o perioada de 3 ani, astfel - un medic; un reprezentant al consiliului local; directorul de îngrijiri sau, după caz, asistenta-șefa din secția cu cel mai mare număr de paturi; un reprezentant al autorității de sănătate publică județene; un secretar, fără drept de vot.

Consiliul etic se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie, la sesizarea unui pacient sau aparținător al acestuia, a unui cadru medical sau a oricărei persoane căreia i-au fost încălcate drepturile recunoscute de lege în domeniul acordării asistenței medicale.

Atribuțiile consiliului etic sunt următoarele:

  • -  analizează cazurile de încălcare a normelor de conduită în relația pacient-medic-asistent, a normelor de comportament, a disciplinei;

  • -  verifică dacă, prin conduita lui, personalul medico-sanitar și auxiliar încalcă drepturile pacienților;

  • -  sesizează organele abilitate ale statului în situațiile în care constată încălcări ale codului de deontologie medicală, ale drepturilor pacienților, precum și ale normelor de conduită profesională;

  • -  analizează sesizările ce privesc plăți informale ale pacienților către personalul medico-sanitar ori auxiliar sau condiționarea exercitării actului medical de obținerea

5                                                                                                                                              9

unor foloase;

  • -  veghează pentru respectarea, în cazurile terminale, a demnității umane și propune măsuri cu caracter profesional pentru acordarea tuturor îngrijirilor medicale.

Consiliul etic are obligația de a efectua o cercetare a cazului, cu ascultarea tuturor părților implicate, inclusiv, dacă este cazul, a unor terțe persoane care pot aduce lămuriri suplimentare asupra cazului.

Analizarea fiecărui caz trebuie consemnat într-un proces-verbal, care va cuprinde ș măsurile propuse a fi luate de către managerul spitalului.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 219/2008, modificată de Hotărârea nr. 17/2009 ar fost numiți reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Consiliile etice din cadrul spitalelor publice - acest consiliu având valabilitatea de 3 ani.

Astfel, ținând cont de adresele Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești și Spitalului Municipal nr. 1 Ploiești înregistrate la instituția noastră cu nr. 18137/3.10.2011, respectiv nr.19036/17.10.2011 se impune nominalizarea unor noi reprezentanți ai Consiliului Local care să fie membri ai Consiliilor etice pentru cele două spitale.

Față de cele menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.


SPITALUL DE BOLI INFECȚIOASE PLOIEȘTI

B-dul REPUBLICII Nr. 271

TELEFON/FAX: 0244533441/0244536637


oS<^ rXo\k

- u im 1C I PI U L

ÎNREGISTRARE, '

0103?

.................
Nr.         Z03.10.2011

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Prin prezenta, luând în considerare prevederile Legii nr.95/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului Ministrului Sănătății Publice nr. 1209/04.10.2006 pentru aprobarea componenței și a atribuțiilor Consiliului etic, vă rugăm să nominalizați un reprezentant al Consiliului Local care să fie membru al Consiliului Etic din cadrul Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești.

Cu deosebită considerație,


SPITALULPLOIEȘTI, Str. Ana Ipatescu Nr. 59, Tel. 0244/523904, Tel / Fax 0244/596


Cod IBAN: R037TREZ5215041XXX000260 Trezoreria PloieștiCĂTRE:


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


Având in vedere prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si ale Ordinului M.S.P. nr. 1209/2006 pentru aprobarea componentei si a atribuțiilor Consiliului Etic ce funcționează in cadrul spitaleleor publice, va rugam sa aveți amabilitatea sa faceți demersurile necesare in vederea emiterii unei Hotarari de Consiliu Local prin care sa se nominalizeze un reprezentant al acestei instituții pentru a face parte din Consiliul Etic constituit la nivelul Spitalului Municipal Ploiești.

Cu deosebita considerație.

MANAgER,

Dr. Mihalcea MagdaleȚia\Florentina

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 219


privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Consiliile etice din cadrul spitalelor publice

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a doamnei viceprimar Mihaela Carmen Dumitru și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios prin care se propune numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Consiliile etice din cadrul spitalelor publice;

în baza Hotărârii Guvernului nr. 867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al județelor și în administrarea consiliilor județene respective;

Potrivit prevederilor art. 185 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, actualizată;

Potrivit prevederilor Ordinului Ministrului sănătății publice pentru aprobarea componenței și a atribuțiilor consiliului etic ce funcționează în cadrul spitalelor publice nr. 1209/2006;

în temeiul art. 36 alin.6 lit. a pct. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Consiliile etice din cadrul spitatelor publice, astfel:

a) Spitalul Municipal nr. 1:

- Radu Socoleanu

b) Spitalul de Boli Infecțioase:

- Costel Horghidan

Art. 2 La data prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 261/2006 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 15 august 2008

Președinte de ședință, Radu Mateescu
ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


[V j            t r UNi

se-tSjRgfÂfv* i iV.zrî-r. t»nraj3t=.-: .watwsralO

HOTĂRÂREA Nr. 17

privind declararea ca vacant a unui loc de consilier

si validarea unui nou mandat de consilier

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul Primarului și al Secretarului Municipiului Ploiești;

având în vedere adresa Partidului „Noua Generație” Creștin Democrat inregistrata la Primăria Municipiului Ploiești sub nr. 2139/30 ianuarie 2009, prin care s-a comunicat ca domnul Radu Marcel Socoleanu a fost exclus din cadul Partidului „Noua Generație” Creștin Democrat pentru incalcarea art. 9, lit. „a - d” din statut;

luând in considerare adresa Partidului „Noua Generație” Creștin Democrat nr. 3852/20 februarie 2009, prin care s-a confirmat următorul supleant;

văzând Raportul Comisiei de validare în care se consemnează legalitatea mandatului următorului membru supleant ales pe lista de candidați a Partidului „Noua Generație” Creștin Democrat la alegerile locale din data de 01 iunie 2008, și în consecință se propune validarea mandatului acestuia;

la propunerea consilierilor locali, votul a fost secret;

in baza prevederilor art. 9, alin. 2, lit. „hAl” din Legea nr. 393/2004, actualizata, privind Statutul aleșilor locali si ale art. 96, alin. 10 din Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicata si atualizata;

având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 35/2002, actualizată, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale;

în baza Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 189 din 24 iulie 2008;

în temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Ia act de încetarea mandatului de consilier al domnului RADU MARCEL SOCOLEANU - Partidul „Noua Generație” Creștin Democrat, ca urmare a pierderii calitatii de membru al partidului.

Art. 2 Se declara vacant locul de consilier al domnului RADU MARCEL SOCOLEANU.

Art. 3 Validează mandatul de consilier al domnului CRISTIAN DUMITRU - Partidul „Noua Generație” Creștin Democrat.

Art. 4 Se modifică Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 188/2008 în sensul ca domnul CRISTIAN DUMITRU devine membru al Comisiei pentru valorificarea patrimoniului Servicii către populație, comerț, turism, agricultura si promovare operațiuni comerciale în locul domnului RADU MARCEL

SOCOLEANU.

Art. 5 Se modifică Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploie^nr.2T7/2JW în sensul ca domnul CRISTIAN DUMITRU devine reprezentat aît^^id^pi^lui Ploiești in Comitetul de Coordonare de la S.C. „Apa Nova” S.feX. i$oiMți îij£l<$cul domnului RADU MARCEL SOCOLEANU.

Art 6 Se modifică Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiesfe^^§gl^?du8 în sensul ca domnul CRISTIAN DUMITRU devine reprezentant aT"Municipiului Ploiești in Consiliul etic din cadrul Spitalului Municipal nr. 1 în locul domnului RADU MARCEL SOCOLEANU.

Art 7 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 26 februarie 2009

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 6

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTURĂ, CULTE,

TINERET ȘI SPORT

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanțiloi

Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Consiliile etice din cadrul spitalelor publice și a emis:


PREȘEDINTE, Elisabeta Popovici

SECRETAR,

Lupu Adrian Gelu