Hotărârea nr. 438/2011

Hotararea nr. 438 privind aprobarea organigramei si a statului de functii al Spitalului Municipal Ploiesti, institutie sub autoritatea Consiliului Local Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


H O T ÂRÂ RE A Nr, 438 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al

Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului și Raportul de Specialitate comun al serviciuh Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii și al Direcții Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propur aprobarea organigramei și a statului de funcții al Spitalului Municipal Ploiești ca urmare transformării unor posturi;

având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privin transferul ansamblului de atribuții și competențe ale Ministerului Sănătății Publice către autorități] administrației publice locale, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.56/2009 pentr aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor acestei ordonanțe ;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menținer managementului asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale care au desfașur< faze-pilot, precum și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se mențin managementul asistenței medicale la autoritățile publice locale și la Primăria Municipiului Bucureș și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenți medicale către autoritățile administrației publice locale și către Primăria Municipiului București;

în temeiul art.36(3) lit.”b” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică local; republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Aproba organigrama și statul de funcții al Spitalului Municipal Ploieș conform anexelor nr.l si nr.2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data d 01.11.2011.

/\

Art.2. - începând cu aceeași dată anexele nr.2 si nr.3 ale Hotărârii Consiliului Loct nr.l86/21.06.2011 își încetează aplicabilitatea.

Art.3. - Spitalul Municipal Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

Art.4. - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contract va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 31 octombrie 2011

Președinte de ședința,

Valentin Marcu
EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești

în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe ale Ministerului Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor acestei ordonanțe, s-a stabilit cadrul legal privind transferul ansamblului de atribuții și competențe ale ministerului sănătății către autoritățile administrației publice locale concomitent cu asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare exercitării acestora.

Totodată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.529/02.06.2010 Spitalul Municipal Ploiești a fost preluat de către Consiliul Local Ploiești.

Având în vedere prevederile art.15 din Hotărârea Guvernului nr.56/2009, coroborate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr.232/201 1 privind aprobarea condițiilor privind redistribuirea personalului de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din cadrul unităților sanitare propuse a fi reorganizate in cămine pentru persoane vârstnice, care nu a fost preluat de acestea, in alte unitati sanitare, propun aprobarea organigramei și a statului de funcții al Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești.

Urmare celor menționate mai sus propun Consiliului Local aprobarea proiectului de hotărâre anexat.

PRIMAR,

ANDREI LIVIU VOLOSEVICI

RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești

în conformitate cu prevederile art.15 din Hotărârea Guvernului nr.56/2009 autoritatea administrației publice locale aprobă organigrama și ștatele de funcții ale unităților sanitare subordonate, cu încadrarea în normativele de personal și în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.

Prevederile art.4 lit.L din Capitolul II - Salarizarea personalului contractual din administrație publică din cadrul Legii nr.284/2010, Legea - Cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, reglementează modul de promovare a personalului contractual.

Astfel conform alin.2 din articolul menționat anterior, absolvenții învățământului superior de lungă și de scurtă durată, care la data trecerii pe funcția corespunzătoare studiilor absolvite erau încadrați pe funcții cu un nivel de studii inferior specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional imediat superior gradului de debutant, păstrându-și gradația avută la data promovării, numai în măsura în care atribuțiile din fișa postului au fost modificate în mod corespunzător.

Având în vedere cele de mai sus propunem transformarea a trei posturi din cadrul Secției Reumatologie după cum urmeaza :

  • - doua posturi de asistent medical principal -studii postliceale în doua posturi de asistent medical -studii superioare

  • - un post de asistent medical - studii postliceale în post de asistent medical studii superioare.

Potrivit Ordinului nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicala spitaliceasca, numărul de posturi pe categorii de personal maxim normat pentru Spitalul Municipal Ploiești este de 553 de posturi.

Solicităm suplimentarea numărului de personal (de la 383 la 387), a statului de funcții si a organigramei cu patru posturi ca urmare a ocupării unor posturi vacante prin redistribuire de la Spitalele desființate, respectiv 2 posturi de asistent medical generalist din care un post în cadrul Secției Reumatologie și un post în cadrul compartimentului Cardiologie, un post de infirmiera în cadrul Secției Reumatologie și un post de îngrijitoare curățenie în cadrul Secției Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie.

Facem precizarea ca aprobarea numărului de personal la 387 de posturi, prin suplimentarea cu 4 posturi vacante nu influențează cheltuielile de personal aprobate pentru anul 2011.

Urmare celor menționate mai sus avizam favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Șef serviciu Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Prqtecțky Civilă și Protecția Muncii Ang^lescuĂna - Daniela

Direcția Administrație Publică                             xj

Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Director executivSPTTAIATL


PLOIEȘTISERV.STATISTICA SI INFORMATICA MEDICALA ____________________________IZ__________________________/

COMP.PREVENIRE SI CONTROL AL INFECȚIILOR NOSOCOMINALE


COMP.HEMATOLOGIE

PATURI = 10

COMP.CARDIOLOGIE

PATURI = 10

k


r

AMBULATORIU DE SPECIALITATE

\__

/


<SERV. APROVIZIONA^ RE ADMINISTRATIV TRANSPORT ÎNTREȚINERE REPARAȚII


JL L JL

>_

H

K S

< E

00

8 U

2 <

S M

z

S Q

W f-u

<

w

eg

cn

z S a

H

________________________.


ALTE SERVICII (COMPARTIMENTE)


, MANAGER

Dr,MihalcgaMagdalena F


SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI


COD FISCAL 2844227

Adresa: Ploiești, Str. Ana Ipătescu nr. 59

Telefon : 0244523904 Fax : 0244596272

CATEGORIA IV, NR. PATURI = 267

STAT DE FUNCȚII


Nr. crt.

Denumirea funcției

(Legea 284/2010)

Specialitatea

Nivel studii

Cuant. post

Observații,

0

1

2

3

4


COMITETUL DIRECTI

DR

1

Manager

Cardiologie

S

1.00

2

Director medical - medic specialist

Obstetr.-ginecologie

S

1.00

3

Director fin-contabil - economist IA

Economist

s

1.00

SECȚII

SECȚIA MEDICINĂ INTERNĂ + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr.paturi = 80 , din care : Comp. HEMATOLOGIE = 10 paturi ; Comp. CARDIOLOGIE = 10 paturi ;

SPITALIZARE DE ZI, Nr.paturi = 6

Personal medical superior

4

medic primar-sef secție

Medicină internă

S

1.00

5

medic primar

Medicină internă

s

1.00

6

medic primar

Medicină internă

s

1.00

7

medic primar

Medicină internă

s

1.00

8

medic primar

Medicină internă

s

1.00

9

medic primar

Medicină internă

s

1.00

Ambulatoriu integrat

10

medic specialist

Medicină internă

s

1.00

Personal mediu sanitar

11

asist.med.pr.-șefă

Medicală

M

1.00

12

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

13

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

14

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

15

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

16

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

17

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

18

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

19

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

20

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

21

asist.med.

Medicală

PL

1.00

22

asist.med.

Medicală

PL

1.00

23

asist.med.

Medicală

PL

1.00

24

asist.med.

Medicală

PL

1.00

25

asist.med.

Medicală

PL

1.00

26

asist.med.

Medicală

PL

1.00

27

asist.med.

Medicală

PL

1.00

28

sora med.pr.

Medicală

M

1.00

29

asist, med.

Medicală

PL

1.00

Personal auxiliar

30

infirmieră

G

1.00

31

infirmieră

G

1.00

32

infirmieră

G

1.00

33

infirmieră

G

1.00

34

infirmieră

G

1.00

35

infirmieră

G

1.00

36

infirmieră

G

1.00

37

infirmieră

G

1.00

38

infirmieră

G

1.00

39

infirmieră

G

1.00

40

îngrijitoare

G

1.00

41

îngrijitoare

G

1.00

42

îngrijitoare

G

1.00

43

îngrijitoare

G

1.00

44

îngrijitoare

G

1.00

_

45

îngrijitoare

G

1.00

46

îngrijitoare

G

1.00

/Ca . '

47

îngrijitoare

G

1.00

48

îngrijitoare

G

1.00

49

îngrijitoare

G

1.00

50

îngrijitoare

G

1.00

W ■ *'

51

îngrijitoare

G

1.00

52

îngrijitoare

G

1.00

Compartiment HEMATOLOGIE (10 paturi)

______Personal medical superior

53 | medic primar| Hematologie

S

Personal mediu sanitar

54

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

55

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

56

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

57

asist.med.

Medicală

PL

1.00


Personal auxiliar

58

infirmieră

G

1.00

59

infirmieră

G

1.00


Compartiment CARDIOLOGIE (10 paturi)

Personal medical superior

60

medic specialist

Cardiologie

S

1.00

Dr. Mihalcea Magdalena Florentina

Personal mediu sanitar

61

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

62

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

63

asist.med.

Medicală

PL

1.00

64

asist.med.

Medicală

PL

1.00

Personal auxiliar

65

infirmieră

G

1.00

66

infirmieră

G

1.00

67

îngrijitoare

G

1.00

SECȚIA REUMATOLOGIE + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr. paturi = 35 ; SPITALIZARE DE ZI , Nr. paturi = 4

Personal medical superior

68

medic primar-șef secție

Reumatologie

S

1.00

69

medic primar

Reumatologie

s

1.00

70

medic specialist

Reumatologie

s

1.00

Ambulatoriu integrat

71

medic specialist

Reumatologie

s

1.00

Ambulatoriu integrat

Personal mediu sanitar

72

asist.med.pr.- șefă

Medicală

PL

1.00

73

asist.med.

Medicală

S

1.00

74

asist.med.

Medicală

s

1.00

75

asist.med.

Medicală

s

1.00

76

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

77

asist.med.

Medicală

PL

1.00

78

asist.med.

Medicală

PL

1.00

79

asist.med.

Medicală

PL

1.00

80

asist.med.

Medicală

PL

1.00

81

asist.med.

Medicală

PL

1.00

82

asist.med.

Medicală

PL

1.00

Personal auxiliar

83

infirmieră

G

1.00

84

infirmieră

G

1.00

85

infirmieră

G

1.00

86

infirmieră

G

1.00

87

îngrijitoare

G

1.00

88

îngrijitoare

G

1.00

89

îngrijitoare

G

1.00

90

îngrijitoare

G

1.00

91

îngrijitoare

G

1.00

93

îngrijitoare

G

1.00

94

infirmieră

G

1.00

SECȚIA RECUPERARE , MEDICINĂ FIZICĂ Șl BALNEOLOGIE AMBULATORIU INTEGRAT

Nr. paturi = 50 ; SPITALIZARE DE ZI, Nr. paturi = 4

Personal medical superior

95

medic primar-șef secție

Fizio-recuperare

S

1.00

96

medic primar

Fizio-recuperare

S

1.00

97

medic primar

Fizio-recuperare

s

1.00

98

medic specialist

Fizio-recuperare

s

1.00

Ambulatoriu integrat

Personal mediu sanitar

99

asist.med.pr.-șefă

Medicală

S

1.00

100

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

101

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

102

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

103

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

104

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

105

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

106

asist.med.

Medicală

PL

1.00

107

asist.med.

Medicală

PL

1.00

108

asist.med.

Medicală

PL

1.00

109

asist.med.

Medicală

PL

1.00

110

asist.med.

Medicală

PL

1.00

111

asist.med.

Medicală

PL

1.00

Personal auxiliar

112

infirmieră

G

1.00

113

infirmieră

G

1.00

114

infirmieră

G

1.00

115

infirmieră

G

1.00

116

infirmieră

G

1.00

117

infirmieră

G

1.00

118

infirmieră

G

1.00

119

îngrijitoare

G

1.00

120

îngrijitoare

G

1.00

121

îngrijitoare

G

1.00

122

îngrijitoare

G

1.00

123

îngrijitoare

G

1.00

124

îngrijitoare

G

1.00

125

îngrijitoare

G

1.00


SECȚIA ONCOLOGIE MEDICALĂ + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr. paturi = 60 : SPITALIZARE DE ZI, Nr. paturi = 8

Personal medical superior

126

medic primar-șef secție

Oncologie

S

1.00

127

medic primar

Oncologie

s

1.00

128

medic primar

Oncologie

s

1.00

129

medic primar

Oncologie

s

1.00

Alt personal superio_r

| 130 |Psiholog

Psihologie      |     S     |    1.00

Personal mediu sanita_r

131

asist.med.pr.-șefă

Medicală

PL

1.00

132

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

133

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

134

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

135

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

136

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

137

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

138

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

139

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

Spitalizare de zi

140

asist.med.

Medicală

PL

1.00

141

asist.med.

Medicală

PL

1.00

142

asist.med.

Medicală

PL

1.00

143

asist.med.

Medicală

PL

1.00

144

asist.med.

Medicală

PL

1.00

145

asist.med.

Medicală

PL

1.00

146

asist.med.

Medicală

PL

1.00

---------------'

147

asist.med.

Medicală

PL

1.00

// s-z /„

148

asist.med.

Medicală

PL

1.00

//?47 Z'x''>

149

asist.med.

Medicală

PL

1.00

IIZi z, —

150

asist.med.

Medicală

PL

1.00Personal auxiliar

151

infirmieră

G

1.00

152

infirmieră

G

1.00

153

infirmieră

G

1.00

154

infirmieră

G

1.00

155

infirmieră

G

1.00

156

infirmieră

G

1.00

157

infirmieră

G

1.00

158

infirmieră

G

1.00

159

îngrijitoare

G

1.00

160

îngrijitoare

G

1.00

161

îngrijitoare

G

1.00

162

îngrijitoare

G

1.00

163

îngrijitoare

G

1.00

164

îngrijitoare

G

1.00

165

îngrijitoare

G

1.00

166

îngrijitoare

G

1.00

167

îngrijitoare

G

1.00

168

îngrijitoare

G

1.00


COMPARTIMENT RADIOTERAPIE

Nr. paturi = 17

Personal medical superior____________________________________________________

169 |medic specialist                          | Radioterapie | S |    1.00

Personal auxiliar

176

infirmieră

M

1.00

177

îngrijitoare

G

1.00

178

îngrijitoare

G

1.00

179

îngrijitoare

G

1.00


* COMPARTIMENT CHIRURGIE GENERALĂ , Nr. paturi = 20

* COMPARTIMENT A.T.I. , Nr. paturi = 5


* închise temporar până la finalizarea lucrărilor, obținerea dotărilor necesare și asigurarea cu personal


Personal mediu sanitar

170

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

171

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

172

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

173

asist.med.

Medicală

PL

1.00

174

asist.med.

Medicală

PL

1.00

175

asist.med.

Medicală

PL

1.00

CAMERA DE GARDĂ

LABORATOR RADIOTERAPIE

Personal medical superior

180

medic primar

Radioterapie

S

1.00

181

medic primar

Radioterapie

s

1.00

______Alt personal superior_____________________________________________________________

| 182 | Fizician specialist                           | Fizician | S |    1.00

Personal mediu sanitar

183

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

184

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

185

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

186

asist.med.

Medicală

PL

1.00

187

asist.med.

Medicală

PL

1.00

Personal auxiliar___________________________________________________________________

188 |îngrijitoare                                    |                        | G |    1.00

FARMACIE

189

farmacist primar-sef

Farmacie

S

1.00

190

farmacist primar

Farmacie

S

1.00

Personal mediu sanitar

191

asist.med.pr.-șefă

Farmacie

PL

1.00

II*?/

192

asist, med.pr.

Farmacie

PL

1.00

193

asist.med.pr.

Farmacie

PL

1.00

194

asist.med.

Farmacie

PL

1.00

■A Z ' /;  —-—" o\>

195

asist.med.

Farmacie

PL

1.00

Personal auxiliar

----

| 196

îngrijitoare

G

1.00


LABORATOR ANALIZE MEDICALEPersonal medical superior

197

medic primar - sef laborator

Laborator

S

1.00

198

medic specialist

Laborator

S

1.00

199

medic primar

Laborator

S

1.00

200

medic primar

Laborator

S

1.00

Alt personal superior

201

chimist pr.

Laborator

S

1.00

202

biolog pr.

Laborator

S

1.00

203

biolog pr.

Laborator

s

1.00

204

biolog pr.

Laborator

s

1.00

Personal mediu sanitar

205

asist.med.pr.- șefă

Laborator

PL

1.00

206

asist.med.pr.

Laborator

PL

1.00

207

asist.med.pr.

Laborator

PL

1.00

208

asist.med.pr.

Laborator

PL

1.00

209

asist.med.pr.

Laborator

M

1.00

210

asist.med.pr.

Laborator

M

1.00

211

asist.med.

Laborator

PL

1.00

212

asist.med.

Laborator

PL

1.00

213

laborant pr.

Laborator

M

1.00

214

asist.med.pr.

Laborator

PL

1.00


Personal auxiliar

215

îngrijitoare

G

1.00

216

îngrijitoare

G

1.00

217

îngrijitoare

G

1.00

218

îngrijitoare

G

1.00


LABORATOR RADIOLOGIE , IMAGISTICĂ MEDICALĂ


Personal medical superior

219

medic primar - șef

Radiologie

S

1.00

220

medic rezident an II

Radiologie

S

1.00

221

medic specialist

Radiologie

S

1.00

Personal mediu sanitar

222

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1.00

223

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1.00

224

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1.00

225

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1.00

226

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

227

asist.med.

Medicală

PL

1.00

228

sora med.pr.

Radiologie

M

1.00

Personal auxiliar

| 229

îngrijitoare

G

1.00


SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ


Personal medical superior

230

medic primar

Anatomie patologică

s

1.00

Alt personal medical superior

231

biolog principal

Laborator

s

1.00

Personal mediu sanitar

232

asist.med.pr.

Laborator

PL

1.00

233

asist.med.pr.

Laborator

M

1.00

Personal auxiliar

234

îngrijitor

G

1.00


Personal medical superior

240

profesor C.F.M. princ.

CFM

S

1.00

241

fiziokinetoterapeut princ.

CFM

S

1.00

242

fiziokinetoterapeut princ.

CFM

s

1.00

Personal mediu sanitar

243

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

244

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

245

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

246

asist med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

247

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

248

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

249

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

250

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

251

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

252

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

253

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

254

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

255

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

256

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

257

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

258

asist.med.pr.

Masaj

PL

1.00

259

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

260

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

261

asist.med.

Fizio-terapie

PL

1.00

Personal auxiliar

262

îngrijitoare

G

1.00

263

îngrijitoare

G

1.00

264

îngrijitoare

G

1.00

265

îngrijitoare

G

1.00

266

îngrijitoare

G

1.00

235 lîngrijitoare                                |                      | G |   1.00 ~

LABORATOR EXPLORĂRI FUNCȚIONALE               o>^;,

□ ciot mo/H nr                                         Marlirnln            Dl          A C\C\

236

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

5^

237

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

7 £ ,/r? Ax

\ A

238

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

° c,

y \

7 / i v*

239

asist.med.

Medicală

PL

1.00

L-----------------

/W / ■


LABORATOR RECUPERARE , MEDICINĂ FIZICĂ SI BALNEOLOGIE (BAZA DE TRATAMENT)


CABINET DIABET ZAHARAT , NUTRIȚIE Șl BOLI METABOLICE

Personal medical superior

267

medic primar

Diabet

S

1.00

268

medic rezident an IV

Diabet

S

1.00

Personal mediu sanitar

269

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

270

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

CABINET ONCOLOGIE ME

DICALĂ

Personal medical superior

271

medic primar

Oncologie

S

1.00

272

medic specialist

Oncologie

s

1.00

Personal mediu sanitar

273

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

274

asist.med.

Medicală

PL

1.00

CABINET MEDICINA MUNCII

Personal medical superior

275

medic primar

Medicina muncii

s

1.00

Personal mediu sanitar

276

asist.med.

Medicală

PL

1.00

COMPARTIMENT PREVENIRE Șl CONTROL AL INFECȚIILOR NOZOCOMIALE

Personal mediu sanitar_

277 |asist.med.pr. ~


Igienă


PL


1.00


Personal auxiliar

278

agent DDD

G

1.00

STERILIZARE

279 lasist.med.pr.

Igiena

PL

1.00

UNITATE TRANSFUZII SAN

GUINE

280 lasist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

l

SERVICIUL DE STATISTICA Șl INFORMATICA MEDICALA

Personal mediu sanitar

i “ UN-

281

asist.med.

Medicală

PL

1.00

282

statistician medical princ.

M

1.00

283

statistician medical

M

1.00

ALTE ACTIVITĂȚI COMUNE PE SPITAL

Birou internări si informații

284

registrator med.pr.

M

1.00

285

registrator med.pr.

M

1.00

286

registrator med.pr.

M

1.00

Dietetică

287

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

n

Culte

00 co

Ol

preot definitiv

s

1.00

i

AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI

Cabinet Medicină Internă

Personal mediu sanitar

289

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

Cabinet Reumatologie

Personal mediu sanitar

290

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

291

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

Cabinet O.R.L.

Personal medical superior

292

medic specialist

O.R.L.

s

1.00

Personal mediu sanitar

293

asist.med.

Medicală

PL

1.00

Cabinet Oftalmologie Personal medical superior

294

medic primar

Oftalmologie

S

1.00

__

Personal mediu sanitar

295

sora med. pr.

Medicală

M

1.00

Cabinet Chirurgie generală

Personal mediu sanitar

296

medic primar

Chirurgie

S

1.00

297

medic rezident an III

Chirurgie

s

1.00

Personal mediu sanitar

298

asist.med.

Medicală

PL

1.00

Cabinet Recuperare , medicină fizică și balneologie

Personal mediu sanitar

299

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

Cabinet Obstetrică-ginecologie Personal medical superior

300

medic specialist

Obstetr.ginec.

S

1.00

301

medic specialist

Obstetr.ginec.

s

1.00

Dr. Marin Liliana Mihaela / Director med

Personal mediu sanitar

302

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

303

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

Cabinet Hematologie

Personal medical superior

304

medic specialist

Hematologie

s

1.00

Personal mediu sanitar

305

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

Cabinet Dermato-venerologie Personal medical superior

306

medic specialist

Dermatolog

s

1.00Personal mediu sanitar

307

asist.med.

Medicală

PL

1.00

---~~~

Cabinet Endocrinologie

Personal medical superior

# rSX     "'"X

308

medic rezident an III

Endocrine

S

1.00

309

medic specialist

Endocrine

D

1.00

„7

Personal mediu sanitar

\\^\ (“!■-

310

asist.med.

Medicală

PL

1.00Cabinet Psihiatrie

Personal medical si

311

medic primar

Psihiatrie

S

1.00

■—-—

312

medic specialist

Psihiatrie

S

1.00


Personal mediu sanitar

313

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

314

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

Cabinet Neurologie

Personal medical sup

315

medic primar

Neurologie

S

1.00

316

medic rezident an III

Neurologie

s

1.00

Personal mediu sanitar

Medicală

Cabinet Cardiologie

Personal medical superior

318 |medic specialist

Cardiologie


Personal mediu sanitar

319 asist, med.

Medicală

Personal auxiliar

320

îngrijitoare

M

1.00

321

îngrijitoare

M

1.00

322

îngrijitoare

M

1.00

323

îngrijitoare

M

1.00

324

îngrijitoare

M

1.00

325

îngrijitoare

M

1.00

326

îngrijitoare

M

1.00

APARAT FUNCȚIONAL - PERSONAL DE EXECUȚIE TEHNICO - AD-TIV

Birou RUNOS

327

referent IA - sef birou RUNOS

M

1.00

328

economist I

S

1.00

Birou Financiar -Contabilitate

329

economist IA

S

1.00

Butaru Gabriela -

Director fin

330

economist IA

S

1.00

331

economist IA

s

1.00

332

economist II

s

1.00

333

economist II

s

1.00

Serviciul Aprovizionare , Ad-tiv , Transport

334

inginer IA - șef serv. Aprovizionare

s

1.00

335

secretar dactilograf I

M

1.00

336

arhivar

M

1.00

337

magaziner

M

1.00

338

magaziner

M

1.00

Birou Achiziții publice, contractare

339

subinginer I

SSD

1.00

Compartiment Juridic

340

consilier juridic I

s

1.00

Compartiment securitatea muncii, PSI

protecție civilă și situații de urgență

341

referent IA

M

1.00

Compartiment informatică

| 342

economist II

Economist

S

1.00

MUNCITORI

întreținere clădiri și instalații, apă , lumină , încălzire , frigorifice

343

muncitor III

Tâmplar

Sc. prf.

1.00

344

muncitor IV

Zugrav

Sc. prf.

1.00

345

muncitor II

Instalator

Sc. prf.

1.00


346

muncitor

II

Electrician

Sc. prf.

1.00

347

muncitor

IV

Electrician

M

1.00

348

muncitor

II

Instalator

Sc. prf.

1.00

Posturi fixe ( centr. termice cu până la 10 cazane ) - 3 CT sediu spital x 3 ture


349

muncitor II

Fochist

Sc. prf.

1.00

// &/■—7~-•.'     \

350

muncitor II

Fochist

Sc. prf.

1.00

351

muncitor II

Fochist

Sc. prf.

1.00

352

muncitor III

Fochist

Sc. prf.

1.00

353

muncitor III

Fochist

Sc. prf.

1.00

354

muncitor III

Fochist

Sc. prf.

1.00

Centrala telefonică


| 355 jmuncitor III

1.00

| Telefonistă

Compartiment transport

356

muncitor II

cond.auto

Sc.prof.

1.00

357

muncitor II

cond.auto

M

1.00

358

muncitor II

cond.auto

M

1.00

359

muncitor II

cond.auto

M

1.00


Pregătirea hranei în blocurile alimentare ( deservește până la 700 paturi)

360

muncitor II

Bucătar

Sc. prf.

1.00

361

muncitor IV

Bucătar

Sc. prf.

1.00

362

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1.00

363

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1.00

364

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1.00

365

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1.00

366

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1.00

367

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1.00

368

muncit.necalificat I - bucătărie

M

1.00

369

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1.00

370

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1.00


Compartiment ad-tiv , pază

371

portar

G

1.00

372

portar

G

1.00

373

portar

G

1.00

374

portar

G

1.00

375

portar

G

1.00

376

portar

G

1.00

377

portar

G

1.00


Alte muncitori necuprinși în formații de lucru

378

muncitor II

lenjereasă

G

1.00

379

muncitor IV

achizitor

M

1.00

380

îngrijit, curățenie

M

1.00

381

îngrijit, curățenie

G

1.00


Spălătorie

382

spălătoreasă cu gestiune

G

1.00

383

spălătoreasă

G

1.00

384

spălătoreasă

G

1.00

385

spălătoreasă

G

1.00

TOTAL


MEDICI REZIDENȚI


386

medic rezident an II

Med. familie

S

1.00

387

medic rezident an II

Med. familie

S

1.00


SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI


CENTRALIZATOR PE CATEGORII DE PERSONAL

01 noiembrie 2011
CATEGORII DE PERSONAL

NUMĂR POSTURI

NORMAT

EXISTENT STAT FUNCȚII

OCUPATE

COMITET DIRECTOR

0

3

3

Medici (inclusiv medici rezidenti/post)

71

50

41

Alt personal sanitar superior, din care:

16

11

4

- farmaciști

2

2

0

- chimisti, biologi, biochimisti,fizician

9

5

1

- prof.CFM

4

3

3

- psihologi

1

1

0

Personal sanitar mediu, din care:

240

159

149

Statisticieni, registratori medicali

8

5

5

Personal auxiliar sanitar, din care:

157

104

93

- infirmiere

50

36

34

- ingrijitoare

88

64

55

- spălătorese

4

4

4

- brancardieri

15

- șoferi autosanitare

- ambulantieri

Personal paza

9

6

6

Personal TESA

16

16

15

CULTE

0

1

1

Muncitori, din care:

42

33

26

-muncitori intretinere, reparații etc

31

22

16

- muncitori bloc alimentar

11

11

10

PERSONAL ÎNCADRAT CONF.OMSP 916/2002 (SPCIN)

2

2

2

Personal sanitar mediu

1

1

1

Personal sanitar auxiliar

1

1

1

MEDICI SI FARMACIȘTI REZIDENTI (fara post)

2

2

YOTÂL

553

387

342

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Spitalului de Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești

și a emis:

2 -

_SECRETAR,

Gheorghe/Sfrbu

Data:  & r-

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 6

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTURĂ, CULTE,

TINERET ȘI SPORT

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei ș a statului de funcții al Spitalului de Municipal Ploiești, instituție sub autoritate* Consiliului Local Ploiești

și a emis: