Hotărârea nr. 436/2011

Hotararea nr. 436 privind schimbarea denumirii Grupului Scolar Industrial de ,,Petrol Teleajen’’ din municipiul Ploiesti, str. Mihai Bravu nr. 241, in Grup Scolar Tehnic ,,Ludovic Mrazek’’

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA N R. 436 privind schimbarea denumirii Grupului Școlar Industrial de „Petrol Teleajen” din municipiul Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 241, in Grup Școlar Tehnic „Ludovic Mrazek”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de Motive a doamnelor si domnilor consilieri Stanciu Marilena, Popovici Elisabeta, Bolocan Iulian, Lupu Adrian, Avramescu Teodor si Raportul de Specialitate al Direcției Tehnic - Investiții prin care se propune aprobarea schimbării denumirii Grupului Școlar Industrial de „Petrol Teleajen”din municipiul Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 241, in Grup Școlar Tehnic „Ludovic Mrazek”;

avand in vedere Ordinul nr.3676/08.02.2011 a Ministerului Educației Cercetării Tineretului si Sportului prin care se aproba schimbarea denumirii Grupului Școlar Industrial de „Petrol Teleajen” din municipiul Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 241, in Grup Școlar Tehnic „Ludovic Mrazek” incepand cu anul școlar 2011-2012;

in temeiul art. 3 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările si completările ulterioare, si al Regulamentului de funcționare a Comisiei de atribuire de denumiri județene, respectiv a municipiului București, aprobat prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 564/2008;

luând in considerare avizul favorabil nr. 6/27.10.2011 al Comisiei de atribuire de denumiri a județului Prahova;

in temeiul art. 36 alin. (5) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publica Locala, republicata si reactualizata;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Aproba schimbarea denumirii Grupului Școlar Industrial de „Petrol Teleajen” din municipiul Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 241, in Grup Școlar Tehnic „Ludovic Mrazek”.

Art. 2. Direcția Tehnic - Investiții si Grup Școlar Tehnic „Ludovic Mrazek” vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 3. Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesat! prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiești, astazi, 31 octombrie 2011

Președinte de ședința,

Valentiîi Marcu


r,


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotarare privind schimbarea denumirii Gruoâ^S

Industrial de „Petrol Teleajen” din municipiul Ploiești, str. MihâKl|iWi in Grup Școlar Tehnic „Ludovic Mrazek”

Conform Hotărârii de Guvern nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova precum si al municipiilor, orașelor si comunelor din județul Prahova, unitățile de invatamant preuniversitar de stat au trecut in patrimoniul municipiului Ploiești, fiind incluse în domeniul public.

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, clădirile și terenurile în care își desfășoară activitatea Consiliul Local, primăria, instituții publice de interes local, fac parte din domeniul public al localității.

Printre bunurile ce aparțin domeniului public al municipiului Ploiești se numără si imobilul situat Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 241, în care isi desfasoara activitatea Grup Școlar Industrial de „Petrol Teleajen”.

In anul 2010, Grupul Școlar Industrial de „Petrol Teleajen” a solicitat Ministerului Educației Cercetării Tineretului si Sportului schimbarea denumirii in Grup Școlar Tehnic „Ludovic Mrazek”.

Prin Ordinul nr. 3676/08.02.2011, Ministerul Educației Cercetării Tineretului si Sportului a aprobat ca, incepand cu anul școlar 2011-2012 unitatea școlara sa poarte denumirea de Grup Școlar Tehnic „Ludovic Mrazek”.

In urma solicitării Direcției Tehnic-Investitii înaintata Comisiei de atribuire de denumiri a județului Prahova s-a obtinut avizul favorabil de schimbare a denumirii Grupului Industrial de „Petrol Teleajen” in Grup Școlar Tehnic „Ludovic Mrazek”.

Prezenta unei unitati de invatamant in domeniul petrolier în municipiul Ploiești, nu este intamplatoare, zona Ploiești fiind cea mai veche zona petrolieră din tara, care a reușit de-a lungul timpului sa îmbine tradiția cu modernitatea, fiind o instituție de invatamant complexa.

Ludovic Mrazek este personalitatea care si-a pus amprenta asupra dezvoltării extraordinare înregistrate de geologia romanească la începutul sec. al XX-lea, fiind primul specialist roman care a susținut originea organica a petrolului, specialist in geologie si in exploatarea petrolului, membru al Academiei Romane.

Prin urmare, supunem spre analiza si aprobare proiectul de hotarare privind schimbarea denumirii Grupului Școlar Industrial de „Petrol Teleajen” din municipiul Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 241, in Grup Școlar Tehnic „Ludovic Mrazek Ploiești”.

Comisia nr. 6 - Invatamant, sanatate, stiinta, cultur^fculte, tineret si sport Marileana STANCIU         PWaaa ,

Elisabeta POPOVICI

o A- tJ-—s

Iulian BOLOCAN

Adrian Gelu LUPU         xOdtZp

Teodor AVRAMESCU      "

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC- INVESTIȚII

la proiectul de hotarare privind schimbarea denumirii Grupului Școlar Industrial de „Petrol Teleajen” din municipiul Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 241, in Grup Școlar Tehnic „Ludovic Mrazek”

începând din anul 2001, imobilele în care funcționează unitățile de invatamant preuniversitar de stat au trecut în patrimoniul Primăriei Municipiului Ploiești, fiind incluse în domeniul public conform Hotărârii Guvernului nr. 1359/200lprivind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum si al municipiilor, orașelor si comunelor din județul Prahova.

Printre bunurile ce aparțin domeniului public al municipiului Ploiești se numără si imobilul situat Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 241, în care isi desfasoara activitatea Grup Școlar Industrial „Teleajen”.

Grupul Școlar Industrial de Petrol de „Petrol Teleajen” Ploiești isi are începuturile in secolului XX, iar de-a lungul timpului, unitatea școlara a purtat mai multe denumiri si anume: Școala industrială Teleajen (1925-1931), Școala Industriala de Ucenici (1931-1959), Școala Profesionala de Ucenici Teleajen (1959-19630).

Dezvoltarea economica a județului si a orașului în anii „industrializării socialiste” a determinat înființarea „Grupului industrial de Petrol Teleajen” patronat de „Uzina Mecanică Teleajen” și de Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei în 1972 si inaugurarea unui nou corp de clădire a scolii în 1976.

In anul 2010, unitatea de invatamant a solicitat Ministerului Educației Cercetării Tineretului si Sportului schimbarea denumirii in Grup Școlar Tehnic „Ludovic Mrazek”.

Prin Ordinul nr.3676/08.02.2011, Ministerul Educației Cercetării Tineretului si Sportului a hotarat ca, incepand cu anul școlar 2011-2012 va avea denumirea de Grup Școlar Tehnic „Ludovic Mrazek”.

Prin adresa nr.17117/18.09.2011 la Primăria Municipiului Ploiești, unitatea de invatamant solicita schimbarea denumirii in Grup Școlar Tehnic „Ludovic Mrazek”.

In urma solicitării Direcției Tehnic-Investitii înaintata Comisiei de atribuire de denumiri a județului Prahova s-a obtinut avizul favorabil de schimbare a denumirii Grupului Industrial de „Petrol Teleajen” in Grup Școlar Tehnic „Ludovic Mrazek”.

Prezenta unei unitati de invatamant in domeniul petrolier în municipiul Ploiești nu este intamplatoare, zona Ploiești fiind cea mai veche zona petrolieră din tara, totodată si singura unitate de invatamant din municipiu cu o veche tradiție in /' pregătirea de specialiști in domeniul petrolului.                       V? k b

Unitatea de invatamant a reușit de-a lungul timpului sa imbirîe tradiția cu modernitatea, fiind o instituție de invatamant complexa.

Ludovic Mrazek este personalitatea care si-a pus amprenta asupra dezvoltării extraordinare înregistrate de geologia romanească la începutul sec. al XX-lea, fiind primul specialist roman care a susținut originea organica a petrolului, specialist in geologie si in exploatarea petrolului, membru al Academiei Romane.

Fata de cele prezentate, avizam favorabil proiectul de ho tarare alaturat.

Direcția Tehnic - Investiții,

Director executivSef serviciu Dezvoltare, întreținere unitati cultura, invatamant, sanatate

Madalina CRĂCIUN

Avizat,
Direcția Administrație Publica,

Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte


21 Oct 11 06:05COMISIA DE ATRIBUIRE DE DENUMIRI A JUDEȚULUI PRAHOVA

In temeiul art.3 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările si completările ulterioare, si al Regulamentului de funcționare a Comisiei de atribuire de denumiri județene, respectiv a municipiului București, aprobat prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 564/2008,

Comisia de atribuire de denumiri a județului Prahova

AVIZEAZA Favorabil

1. Proiectul de hotarare al Consiliului Local Ploiești, privind schimbarea denumirii Grupului Școlar Industrial de Petrol "Te/eajen" cu sediul in municipiul Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 241, județul Prahova in Grup Școlar Tehnic "Ludovic Mrazek"Ploiești.

Data eliberării: 27.10.2011

Președintele

Comisiei de atribuire de denumiri a județului Prahova FLORIN SICOIE


MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN PRAHOVA GRUPUL ȘCOLAR INDUSTRIAL DE PETROL TELEAJEN

100410, Ploiești, Str. Mihai Bravu, Nr. 241 Tel. 0244525710 / Fax. 0372876870 E-mail: petrol@opticnet.ro

Nr . •primăria municipiului ploiești'Prin prezenta va facem cunoscut ca începând cu anul școlar 2011-2012 s-a aprobat schimbarea denumirii Grupului Școlar Industrial de Petrol Teleajen cu sediul in municipiul Ploiești, str.Mihai Bravu nr.241, in Grupul Școlar Tehnic “Ludovic Mrazek” conform Ordinului M.E.C.T si Sportului nr.3676/8.02.2011. Va rugam sa emiteti o Hotarare de Consiliu cu aceasta schimbare.                                          ♦

Va depunem alaturat copii de pe Ordinului M.E.C.T si Sportului nr.3676/8.02.2011. Cu deosebita stima.


CABINET MINISTRU

ORDIN

privind schimbarea denumirii Grupului Școlar Industrial de.petrol “TELEAJEN1’ din municipiul Ploiești, Județul Prahova, în Grupul Școlar Tehnic “Ludovic Mrazek”

în conformitate cu prevederile art. 14l(g) din Legea învățământului nr. 84/1995» republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Conform Ordonanței Guvernului nr. 63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri: Având în vedere documentația transmisă de Inspectoratul Școlar Județean Prahova cu adresa ar 5559/2010;

în baza Hotărârii de Guvern nr. 81/2010, privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației. Cercetării, Tineretului și Sportului, ou modificările și completările ulterioare;

. MINISTRUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI emite prezentul ordin:                            ,

Art L începând cu anul școlar 2011-2012, se aprobă schimbarea denumirii Crapul Școlar Industrial de Petrol "Teleajen", cu sediul în municipiul Ploiești, stnMihai Bravu nr. 241, în Grupul Școlar Tehnic “Ludovic Mrazek’\

Art.2. Direcția Generală Management, Resurse Umane și Rețea Școlară din Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și Inspectoratul Școlar Județean Prahova -vai duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.                  ........ ~    ------------------—


Nr. 56" 7^

Data

București


AȚIEI, CERCETĂRII ȘI SPORTULUI

AR JUDEȚEAN PRAHOVA MDUSTRIAL DE PETROL TELEAJEN •. Mihai Bravu, Nr. 241

/ Fax. 0244541116

E-mail: petrol@QDticnet.ro

Domnule Primar,


Considerând ca dezvoltarea unei scoli este in stransa legătură cu CALITATEA OFERTEI EDUCAȚIONALE si RENUMELE dobândit in timp, apreciem ca prejudecățile legate de vechiul renume al scolii (inainte de 1989) pot influenta, in defavoarea noastra, opțiunile elevilor si părinților in alegerea scolii, va rugam sa aprobați schimbarea numeleui scolii din Grupul Școlar Industrial de Petrol “Teleajen” Ploiești in Grupul Școlar Tehnic “Ludovic Mrazec” Ploiești.

Pentru schimbarea numelui scolii am avut in vedere numele si personalitatea profesorului Ludovic Mrazek (n. 17 iulie 1867, Craiova; d. 9 iunie 1944, București) care a fost un om de știință român, specialist în geologie și în exploatarea zăcămintelor de petrol, membru al Academiei Române. Academicianul Ludovic Mrazek este personalitatea care și-a pus amprenta asupra dezvoltării extraordinare înregistrate de geologia românească la începutul sec. al XX-lea. El este primul specialist român care a susținut originea organică a petrolului.

Director,

Sarateanu MarijanaDomnului Primar al Municipiului Ploiești


MEMORIU

■3>4U v A > 3-î?^

Școala noastra are o veche si bogata tradiție in pregătirea de specialiști in domeniul petrolului.

Prezenta unui liceu de petrol in municipiul Ploiești nu este deloc intamplatoare. Zona Ploiești este cea mai veche zona petroliera din tara, primele puțuri petroliere fiind la Bustenari, Baicoi si Breaza. In 1857 Romania era singura tara din lume care figura cu o platforme de 275 tone de titei, astfel ca acesta ajunsese sa fie in majoritate prelucrat in Ploiești. Când rafinăriile Romano - americana, Orion, Unirea, Astra si Vega erau cunoscute in lume, in partea de est a orașului, in prelungirea celei mai lungi artere de circulație, Mihai Bravu, pe platforma Teleajen se infiinteaza “ ȘCOALA DE UCENICI “ in anul 1922. Deși la inceput si-a desfasurat activitatea in anii grei ai refacerii tarii după primul război mondial, in condițiile existentei unor mari societăți cu capital străin care-si diversificaseră gama de produse, a fost nevoie de muncitori bine pregătiți profesional, profilați pe repararea utilajelor petroliere.

In anul 1972 se infiinteaza LICEUL DE PETROL TELEAJEN - PLOIEȘTI si s-a inaugurat noua clădire a scolii cu patru nivele, iar unitatea școlara era patronata de Uzina Mecanica Teleajen (actuala UZTEL S.A.).

In prezent Grup Școlar Industrial de Petrol «Teleajen» este o instituție de invatamant complexa, care include diferite forme de invatamant: liceu zi, liceu seral, liceu ruta progresiva seral si școala de maiștrii.

In anul școlar 2010-2011 Grup Școlar Industrial Petrol Teleajen are un număr de 28 clase structurate astfel: liceu zi, liceu seral, an de completare, liceu ruta progresiva zi, liceu ruta progresiva seral, școala de maiștrii

Finalitățile formelor de invatamant sunt:

- liceu zi - filiera tehnologica, profil tehnic, specializări:

 • > tehnician proiectant CAD;

 • > tehnician mecatronist;

 • > tehnician in instalații electriceliceu seral - filiera tehnologica, profil tehnic, specializarea tehnician proiectant


an de completare zi - filiera tehnologica, profil tehnic, calificarea profesionala

 • > lacatus construcții metalice si utilaj tehnologic;

 • > sudor;

 • -  an de completare seral - filiera tehnologica, profil tehnic, calificarea profesionala

> tehnician mecanic pentru intretinere si reparații;

 • -  liceu ruta progresiva zi - filiera tehnologica, profil tehnic, calificarea profesionala

 • > tehnician mecanic pentru intretinere si reparații;

 • > tehnician electrotehnist;

- liceu ruta progresiva seral - filiera tehnologica, profil tehnic, calificarea profesionala

 • > tehnician mecanic pentru intretinere si reparații;

 • > lacatus construcții metalice si utilaj tehnologic;

 • > mecanic echipamente pentru foraj extracție;

 • > technician electrotehnist;

școala de maiștri - profil tehnic - calificare profesionala:

> maistru mecanic.


Unitatea școlara dispune de 20 săli de clasa sub forma de cabinete si laboratoare (cabinete tehnice de mașini si utilaje, cabinet de foraj- extracție, electrotehnica, 2 cabinete de informatica dotate cu calculatoare, romana, matematica, limbi modeme, cabinet stiinte).

Instruirea practica se desfasoara in 5 ateliere: 1 de lacatuserie, 1 prelucrări prin aschiere, 1 electrotehnica.

Biblioteca scolii dispune de 30.000 de volume si este organizat ca centru de documentare.

Elevilor din cadrul Grupului Școlar Industrial Petrol Teleajen li se oferă cazare si masa in internatul scolii.

Sala de sport si terenurile sportive aferente întregesc ofertele unitatii școlare.


Reforma resurselor umane si materiale: pregătirea manageriala, reconsiderarea conceptului de Proiect Managerial, formare formatori, schimburi de experiența tara .7 Cj/’ ■ f;'.‘ >         \ *^ n

si străinătate, dotarea scolii cu materiale didactice modeme, utilaje si echipamente pentru atelierele scolii, elaborarea CDL-rilor;

 • 2. Reforma continuturilor prin:

o aplicarea experimentala in școala a noilor Curriculum, ghiduri, portofolii metodologice

o     stabilirea si dezvoltarea de relații cu scoli de profil din tara

o     derularea unor relații de parteneriat cu scoli din străinătate (Franța - prin

"Arion")

reconsiderarea poziției si relațiilor scolii in COMUNITATEA LOCALA pentru care școala este PRESTATOR DE SERVICII: eforturi de redefmire a identității scolii, de imbunatatire a relațiilor scoala-familie; relații de parteneriat cu Agenția de Formare si Reconversie Profesionala, cu fundații ca: Umanconstruct, F.S.D.; relații cu: Camera de Comerț si Industrie, agenti economici pentru:

 • ■       practica elevilor

 • ■       venituri extrabugetare

 • ■       plan de școlarizare

-       integrarea absolvenților

 • 3.   Reforma finalităților: mentalitate, evaluare, metode, conținuturi, Curriculum;

 • 4.   Reforma ofertei educaționale: organizarea pe "Arii curriculare", scheme orare

conținând discipline din C.D.S. pe specificul scolii, utilizarea de manuale alternative, activitati preponderent formative, intocmire si aplicare de PROIECTE - Inserție europeana rapida prin tehnologie high-generation.

Inspectoratul Școlar Județean Prahova impreuna cu Primăria Municipiului Ploiești au propus unitatii noastre școlare următoarele programe educaționale:

1. Programul educațional de colectare selectiva a deșeurilor - alegerea scolii ca promotor in materializarea programului de colectare a deșeurilor de hârtie se bazeaza pe rolul educațional ce revine scolii in formarea si educarea tinerei generații pentru protejarea mediului si conservarea resurselor materiale. Aceasta


colaborare s-a realizat prin difuzarea unor programe cadru informative si educative, precum si cu difuzarea de materiale informative (pliante, afișe); t

i *


Programul educațional de ecologizare a străzilor si parcurilor, prin plantarea de pomi si arbuști - in cadrul unitatii noastre școlare s-au desfasurat ampleactiuni de ingrijire a spatiilor verzi din jurul liceului sub deviza “Protejam natura!” Programul educațional pentru sanatate, realizat impreuna cu Societatea de Educație Contraceptiva si Sexuala - pentru elevii claselor a XII- a, materializat printr- o masa rotunda unde s-au discutat problemele tinerilor vis-a-vis de aceasta tema.

4.


5.


6.


Programul Primăriei Municipiului Ploiești pentru dezvoltarea jocului de baschet juvenil in invatamantul preuniversitar -”Baschet, mișcare, sanatate ” -parteneriat Primăria Municipiului Ploiești, Inspectoratul Școlar Ploiești, Politia Municipiului Ploiești, Centrul Județean de Prevenire si Consiliere Antidrog in scopul cuprinderii elevilor intr-un sistem organizat de inițiere, perfecționare si promovare pentru baschetul de performanta, combaterea sedentarismului si consumului de alcool, tutun si droguri.

Spectacole de binefacere in sprijinul copiilor si bătrânilor aflati in dificultate -program de protecție sociala la care liceul nostru a participat din datorie morala. ”Bursa de valori educaționale”

- prezentarea de standuri cu oferta educaționala informațional privind liceul nostru, oferind a o paleta bogata de meserii din domeniul


alaturi de un bogat material absolvenților din clasa a VII-petrolului.

Toate aceste eforturi ale colectivului didactic si ale echipei manageriale s-au concretizat in rezultate ascendente atat calitativ cat si cantitativ pentru școala noastra.

Creșterile din punct de vedere calitativ se concretizează in:

rezultatele elevilor noștri la CONCURSURILE pe meserii si OLIMPIADELE TEHNICE - anual din 1990 pana in prezent locuri I, II, III si premii speciale la faza județeană si NAȚIONALA a acestor concursuri

rezultatele elevilor la examenele de competente profesionale, Bacalaureat si admitere in invatamantul superior

aceste competente sunt certificate de pregătirea pe care școala noastra o asigura elevilor in anii de liceu tehnologic, școala dispunând de RESURSE UMANE valoroase

Este evident ca programele si activitatile ce se desfasoara in școala susțin efortul de

schimbare a imaginii scolii noastre prin imbunatatirea calitatii actului didactic si a condițiilor de studiu avand ca finalitate dobândirea de competente profesionale superioare.

Considerând ca dezvoltarea unei scoli este in stransa legătură cu CALITATEA OFERTEI

EDUCAȚIONALE si RENUMELE dobândit in timp, apreciem ca prejudecățile legate de vechiul renume al scolii (inainte de 1989) pot influenta, in defavoarea noastra, opțiunile elevilor si părinților in alegerea scolii.

De aceea ne-am canalizat eforturile pentru a schimba numele scolii din Grupul Școlar

Industrial Petrol Teleajen Ploiești in Grupul Școlar Tehnic “Ludovic Mrazec” Ploiești. Pentru schimbarea numelui scolii am avut in vedere numele si personalitatea marelui Ludovic Mrazek (n. 17 iulie 1867, Craiova; d. 9 iunie 1944, București) care a fost un om de știință român, specialist în geologie și în exploatarea petrolului, membru al Academiei Române. Academicianul Ludovic Mrazek este personalitatea care și-a pus amprenta asupra dezvoltării extraordinare înregistrate de geologia românească la începutul sec. al XX-lea. El este primul specialist român care a susținut originea organică a petrolului. De numele său este legată și înființarea "Institutului Geologic al României".

Cariera didactică

Ludovic Mrazek s-a născut la data de 17 iulie 1867 în orașul Craiova într-o familie de etniecehă-austriacă. Tatăl său, Ludovic Severin Francisc Mrazek, originar din localitatea Ober Cerekwe, azi Homi Cerekev din sudul Boemiei (Cehia), era farmacist, absolvent al Universității din Viena și se stabilise în România în anul 1861. Pasionat încă din copilărie de științele naturale, Ludovic Mrazek junior avea să-și consacre cea mai pare parte a vieții studiului geologiei. Dar, pe urmele tatălui său, a făcut la început studii de farmacie.

La 1 decembrie 1894, este numit profesor de Cristalografie, Mineralogie și Petrografie la Universitatea din București, deținând în perioada 1894-1937 funcția de șef al Catedrei de Mineralogie. A predat cursul de "Cristalografie, Mineralogie și Petrografie” la Facultățile

în anul 1897, prof. Ludovic Mrazek a separat în Carpații Meridionali două grupuri de șisturi cristaline, diferite prin condițiile lor de metamorfism: grupul I, de metamorfism intens, suprapus peste grupul II, de metamorfism scăzut. Această observație i-a permis geologului Gh. Munteanu Murgoci să schițeze structura în pânză de șariaj a cristalinului din această zonă și să o numească Pânza getică.

în anul 1901 devine membru corespondent al Academiei Române, fiind ales în anul 1905 ca membru titular. A înființat ”Institutul Geologic al României' al cărui director a fost din 1906 și până în 1928. în anul 1907, este ales președinte al Congresului Internațional al Petrolului.

Cercetări asupra petrolului

Prof. Ludovic Mrazek de la Universitatea din București a fost primul geolog român care a susținut originea organică a petrolului și a subliniat rolul proceselor de bituminizare în natură. La Expoziția Internațională de la Paris (1900) a prezentat prima hartă a formațiunilor de sare din România, iar la Congresul Mondial al Petrolului (1907) a lansat teoria cutelor diapire și a explicat apariția petrolului din materia organică.

El a definit termenul de “diapir” și fenomenul de “diapirism” (deformări plastice și ridicarea sării prin străpungerea formațiunilor de deasupra zăcământului) pentru sarea gemă, demonstrând că ele pot oferi o capcană eficace pentru zăcămintele de hidrocarburi, în acest context, prof. Mrazek a explicat distribuția acumulărilor de hidrocarburi în zona neogenă, subcarpatică. Aceasta a avut un impact deosebit în explorarea și exploatarea petrolului și a gazelor naturale, deoarece a deschis perspective noi. Până atunci, singurul model de capcană erau domurile anticlinale închise pe toate cele patru laturi.

Ludovic Mrazek a influențat puternic întreaga activitate geologică în domeniul petrolier. Sub conducerea sa, în anul 1920 a fost elaborată prima hartă geologică a României.


în anul 1927, prof. Mrazek a deținut funcția de ministru al Comerțului și Industriilor. în aprilie 1930, este ales ca primul Președinte al Societății Geologice a României.

în perioada 1932-1935, prof. Ludovic Mrazek a fost președinte al Academiei Române. Este autorul a peste 100 de lucrări științifice, susținând de asemenea conferințe în numeroase domenii: minele de aur din România, clasificarea flisului românesc, depozitele de sulf din România, originea lacurilor sărate, originea loessului, exploatările miniere din

România etc.

Ludovic Mrazek a încetat din viață la 9 iunie 1944 în București.

Ludovic Mrazek trăiește in mintea si in sufletele noastre, iar din anul 2010 el ramane aici, cu noi, prin numele domniei sale pe care școala noastra si elevii ei cu mândrie il vor rosti: Grupul Școlar Tehnic “Ludovic Mrazec” Ploiești.CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 6

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTURĂ, CULTE, TINERET ȘI SPORT

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind schimbarea denumiri

Grupului Școlar Industrial de Petrol “Teleajen” din municipiul Ploiești, str. Miha Bravu nr. 241, în Grup Școlar Tehnic “Ludovic Mrazek”

și a emis:
Data:      /țh //