Hotărârea nr. 435/2011

Hotararea nr. 435 privind acordarea de facilitati fiscale pentru mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri in regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri in afara unei localitati, daca tariful de transport este stabilit in conditii de transport public

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂRE Nr. 435 privind acordarea de facilitați fiscale pentru mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri in regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri in afara unei localitati, daca tariful de transport este stabilit in condiții de transport public

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești si Raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești prin care se propune acordarea de facilitați fiscale pentru mijloacele de transport ale persoanelor juridice care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri in regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri in afara unei localitati, daca tariful de transport este stabilit in condiții de transport public

în conformitate cu:

prevederile art. 262 lit d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

punctului 104 si 105 din Hotararea Guvernului nr.44/2004 privind Normele de aplicare a Legii nr.571/2003, cu modificările si completările ulterioare;

prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificata prin Legea nr. 199/1997 ;

prevederile art. 36 alin. 4 lit.”c” și art. 45 alin. 2 lit. “c” din Legea nr.215/2001 administrației publice locale, republicata,cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă scutirea de la plata impozitului asupra mijloacelor de transport care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri in regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri in afara unei localitati daca tariful de transport este stabilit in condiții de transport public, incepand cu data de 01.01.2011.

Art.2. Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștința publica prezenta hotarare.


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

privind acordarea de facilitați fiscale pentru mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri in regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri in afara unei localitati, daca tariful de transport este stabilit in condiții de transport public

Potrivit art.262 lit.d) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, impozitul pe mijloacele de transport nu se aplica pentru mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri in regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri in afara unei localitati, daca tariful de transport este stabilit in condiții de transport public.

Punctul 104 al Hotărârii Guvernului nr.44/2004 privind Normele de aplicare al Legii nr.571/2003, cu modificările si completările ulterioare Intra sub incidența prevederilor art. 262 lit. d) din Codul fiscal operatorii de transport public local de calatori a căror activitate este reglementata prin Ordonanța Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de calatori, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 284/2002, denumita in continuare Ordonanța Guvernului nr. 86/2001 .

Punctul 105 al aceleași hotarari stipulează faptul ca „ Contribuabilii persoane juridice care au ca profil de activitate servicii de transport public de pasageri, in regim urban sau suburban, sunt scutiti de la plata impozitului pe mijloacele de transport numai pentru autobuze, autocare si microbuze, prevăzute in tabelul de la art. 263 alin. (2) pct. 3 din Codul fiscal, utilizate exclusiv in scopul transportului public local de calatori in condițiile Ordonanței Guvernului nr. 86/2001 .”

Legea nr.92/2007 a serviciilor de transport public local a abrogat Ordonanța Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de calatori.

\\

Potrivit actului normativ mai sus menționat, serviciul de transport public oi local asigură cerințele de deplasare a cetățenilor, în funcție de cererea de transport .< .M și de capacitatea disponibilă si se efectuează numai pe raza teritorial-admmiștrativa-'W' a unei localitati,in cazul transportului local, sau numai intre localitățile unui județ, in cazul transportului județean.

Efectuarea serviciului de transport public local pe raza județului Prahova se face cu respectarea cumulativa a următoarelor condiții:

 • a) se efectuează de către un operator de transport rutier, astfel cum acesta este definit și licențiat conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare;

 • b) se efectuează numai între localitățile județului Prahova;

 • c) se execută pe rute și cu programe de circulație prestabilite de către Consiliul Județean Prahova;

 • d) se efectuează de către operatorul de transport rutier cu mijloace de transport în comun, respectiv cu autobuze, deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing, înmatriculate sau înregistrate, după caz, în județul Prahova;

 • e) persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite, denumite stații sau autogări, după caz;

 • f) pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport rutier percepe de la persoanele transportate un tarif de transport pe bază de legitimații de călătorie individuale eliberate anticipat, al căror regim este stabilit de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare;

 • g) transportul cu autobuzele se efectuează numai pe bază de licențe de traseu și caiete de sarcini, elaborate și eliberate în condițiile stabilite prin Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 al ministrului internelor și reformei administrative;

In cursul anului fiscal 2011 la sediul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești au fost inregistrate un număr de 8 (opt) cereri care au avut ca obiect scutirea de la plata impozitului asupra mijloacelor de transport, contribuabili care respecta cumulativ condițiile prezentate mai sus.

In aceste condiții, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind acordarea de facilitați fiscale pentru anul 2011, pentru mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri in regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri in afara unei localitati, daca tariful de transport este stabilit in condiții de transport public.

PRIMAR,

ANDREI LIVIU VOLOSEVICI

MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALEPRIMAR

ANDREI LIVIU VOLOSEVICI

RAPORT DE SPECIALITATE

privind acordarea de facilitați fiscale pentru mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri in regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri in afara unei localitati, daca tariful de transport este stabilit in condiții de transport public

Potrivit art.262 lit.d) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, impozitul pe mijloacele de transport nu se aplica pentru mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri in regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri in afara unei localitati, daca tariful de transport este stabilit in condiții de transport public.

Punctul 104 al Hotărârii Guvernului nr.44/2004 privind Normele de aplicare al Legii nr.571/2003, cu modificările si completările ulterioare Intra sub incidența prevederilor art. 262 lit. d) din Codul fiscal operatorii de transport public local de calatori a căror activitate este reglementata prin Ordonanța Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de calatori, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 284/2002 , denumita in continuare Ordonanța Guvernului nr. 86/2001 .

Punctul 105 al aceleași hotarari stipulează faptul ca „ Contribuabilii persoane juridice care au ca profil de activitate servicii de transport public de pasageri, in regim urban sau suburban, sunt scutiti de la plata impozitului pe mijloacele de transport numai pentru autobuze, autocare si microbuze, prevăzute in tabelul de la art. 263 alin. (2) pct. 3 din Codul fiscal, utilizate exclusiv in scopul transportului public local de calatori in condițiile Ordonanței Guvernului nr. 86/2001 .”

Legea nr.92/2007 a serviciilor de transport public local a abrogat Ordonanța Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de calatori.

Potrivit actului normativ mai sus menționat, serviciul de transport public local asigură cerințele de deplasare a cetățenilor, în funcție de cererea de transport și de

capacitatea disponibilă si se efectuează numai pe raza teritorial-administrativă A unei localitati, in cazul transportului local, sau numai intre localitățile unui județ, ip- cazul transportului județean.                                               | S ,< BJl

Efectuarea serviciul de transport public local pe raza județului Prahova, se-^te cu respectarea cumulativa următoarele condiții:                                 CX

5

 • a) se efectuează de către un operator de transport rutier, astfel cum acesta este definit și licențiat conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare;

 • b) se efectuează numai între localitățile județului Prahova;

 • c) se execută pe rute și cu programe de circulație prestabilite de către Consiliul Județean Prahova;

 • d) se efectuează de către operatorul de transport rutier cu mijloace de transport în comun, respectiv cu autobuze, deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing, înmatriculate sau înregistrate, după caz, în județul Prahova;

 • e) persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite, denumite stații sau autogări, după caz;

 • f) pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport rutier percepe de la persoanele transportate un tarif de transport pe bază de legitimații de călătorie individuale eliberate anticipat, al căror regim este stabilit de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare;

 • g) transportul cu autobuzele se efectuează numai pe bază de licențe de traseu și caiete de sarcini, elaborate și eliberate în condițiile stabilite prin Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 al ministrului internelor și reformei administrative;

In cursul anului fiscal 2011 la sediul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești au fost inregistrate un număr de 8 (opt) cereri care au avut ca obiect scutirea de la plata impozitului asupra mijloacelor de transport, contribuabili care respecta cumulativ condițiile prezentate mai sus.

Precizam faptul ca cererile au fost insotite de următoarele documente:

 • - contract cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate;

 • - licența de traseu;

 • - caiet de sarcini al licenței de trasnport;

 • - lista cu vehiculele utilizate in transportul public de persoane;

-copie după cărțile de identitate a vehiculelor utilizate in transportul public de persoane.

Prin adresa Ministerului Administrației si Internelor inregistrata la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești sub nr. 81939/04.08.2011, s-a făcut precizarea ca, contribuabilii persoane juridice care au ca profil de activitate servicii de transpor public de pasageri, in regim urban sau suburban, sunt scutiti de la plata impozitlui pe mijloacele de transport numai pentru autobuze, autocare si microbuze, utilizate exclusiv in scopul transportului public local de calatori in condițiile Legii nr.92/2007 privind serviciile de transport public local.

In aceste condiții, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind acordarea de facilitați fiscale pentru anul 2011, pentru mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri in regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri in afara unei localitati, daca tariful de transport este stabilit in condiții de transport public.


CUTIV,

Ceanu


Avizat, Compartiment juridic Zamfir Cristiana ,


întocmit,

Cons. L^escu Florentina


MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

r

Direcția Legislație Impozite Directe


^Consiliul local Ploiești

‘ Serviciul Public Finanțe Locale

B.dul Independenței nr.16,

cp.100028, Ploiești, jud. Prahova


Str. Apolodor nr. 17 sector 5, București Tel/Fax : +021 312 59 79

,z Nr.416999/ /j .09.2011

La adresa dumneavoastră nr.70342/2011, înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice, sub nr.416999/2011, vă comunicăm următoarele:

Cadrul legal avut în vedere:

 • - Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr.44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.

Prezentarea situației de fapt:

Se solicită precizări cu privire la acordarea scutirii de la plata impozitului pe mijloacele de transport. -

Tratamentul fiscal:

Conform prevederilor art.262 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal., cu modificările și completările ulterioare, impozitul pe mijloacele de transport nu se datorează pentru mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri .în afara unei localități, dacă tariful de transport este stabilit în condiții de transport public.

Potrivit pct 104 din Hotărârea Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii, intră sub incidența prevederilor arb/262 liț. d) din Codul fiscal operatorii de transport public local de călători a căror activitate este' reglementată prin Ordonanța Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 284/2002, denumită în continuare Ordonanța Guvernului nr. 86/2001.

De asemenea, conform pct. 105 din Hotărârea Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii, contribuabilii persoane juridice care au ca profil de activizate servicii de transport public de pasageri, în regim urban sau suburban, sunt scutiți deda plata impozitului pe mijloacele de transport numai pentru autobuze,- autocare și microbuze, prevăzute în tabelul de la art. 263 alin. (2) pct. 3 din Codul' fiscal, utilizate exclusiv în scopul transportului public local de călători în condițiile Ordonanței Guvernului ni. 86/2001.

• ■ Astfel, S.C. Dan Sepsi S.R.L. beneficiază de scutire de la -plata impozitului pe mijloacele de transport, pentru acele mijloacele de transport folosite pentru service de t'arsport pubiic-local pe teritoriul ioceltății și în împrejmurimile acesteia, cu condiția ca tariful de transport să fie stabilit in condiții de transport public, iar activitatea de transport


Cu stimă,


Oana CIUREA,/

vn. 1---SIKIINISTERUL ADMINISTRAȚIEI

ȘI INTERINELORDIREGPENTRU POLITICI FISCALE

UGETARELOCALE
ERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI - Doamnei Director Executiv Simona Elena DOLNICEANU-Bd. Independenței nr. 16, Municipiul Ploiești, județ Prahova


Ca urmare a adresei dumneavoastră nr. 70342/2011, prin care ne solicitați punctul de vedere „privind serviciile de transport public local, respectiv dacă acestea se efectuează numai pe teritoriul unei localități autorizate sau între aceasta și orice altă localitate din județul respectiv”, vă aducem la cunoștință următoarele:

 • 1. Conform art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare, interpretarea reglementărilor fiscale trebuie să respecte voința legiuitorului așa cum este exprimată în lege.

 • 2. Conform art. 3 alin. (1) lit. a) pct. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, în domeniul administrației publice, Ministerul Administrației și Internelor îndrumă și sprijină autoritățile administrației publice locale și aparatul de specialitate al acestora în aplicarea corectă și unitară a prevederilor legale și în îndeplinirea atribuțiilor ce le sunt conferite prin lege.

Ministerul Administrației și Internelor nu formulează interpretări/precizări, cu caracter general obligatoriu ale actelor administrative, care să poată fi invocate în fața vreunei instanțe judecătorești sau autorități administrative, iar responsabilitatea pentru emiterea unui act sau luarea unei decizii revine exclusiv autorității care emite actul/persoanei care ia decizia respectivă.

3. Referitor la nelămurirea dumneavoastră „privind serviciile de transport public local, respectiv dacă acestea se efectuează numai pe teritoriul unei localități autorizate sau între aceasta și orice altă localitate din județul respectiv, vă aducem la cunoștință următoarele:

I. Legea nr. 92/2007 privind serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare, prevede:

Art. 4. - (1) Este considerat serviciu de transport public local (le persoane prin curse regulate transportul public care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • a) se efectuează de către un operator de transport rutier, astfel cum acesta este definit și licențiat conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare, sau de către un transportator autorizat, așa cum acesta este definit și autorizat conform prevederilor prezentei legi;

 • b) se efectuează numai pe raza teritorial-administrativă a unei localități, în cazul transportului local, sau numai între localitățile unui județ, în cazul transportului județean. In cazul în care traseul transportului pe șină depășește limita localității, acesta va fi considerat transport public local;

 • c) se execută pe rute și cu programe de circulație prestabilite de către consiliul local, consiliul județean sau Consiliul Generat al Municipiului București;

(...)


 • III. Astfel, contribuabilii persoane juridice care au ca profil de activitate servicii de transport public de pasageri. în regim urban sau suburban, sunt scutiți de la plata impozitului pe mijloacele de transport numai pentru autobuze, autocare și microbuze, utilizate exclusiv în scopul transportului public local de călători în condițiile Legii nr. 92/2007 privind serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare.

Cu deosebitei considerație,MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI

ȘI INTERNELORDIRECȚIA PENTRU POLITICI FISCALE ȘI BUGETARE LOCALE^N^10T5WWFBL/25.03.2010


SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI Bd. Independenței nr. 16, Municipiul Ploiești, județ Prahova


Ca urmare a adresei dumneavoastră nr. 29344/2011, prin care ne solicitați punctul de vedere dacă y\ „operatorii economici (persoane juridice cu sediul în Ploiești care prestează servicii de transport județean fir de persoane) intră sub incidența prevederilor art. 262 literă'd) din Legea nr. 571/20036— Codid fiscal, cu modificările și completările ulterioare ”, vă aducem la cunoștință următoarele:

1. Ca regulă generală, pentru tiansmiterea prezentului punct de vedere amintim prevederile art-13 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedură fiscală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare:

„Art. 13 Interpretarea legii

Interpretarea reglementărilor fiscale trebuie să respecte voința legiuitorului așa cum este exprimată în


 • 2. Art. 3 alin. (1) lit. a) pct. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare, prevedea

„4. îndrumă și sprijină autoritățile publice locale și aparatul de specialitate al acestora în aplicarea corectă și unitară a prevederilor legale și în îndeplinirea atribuțiilor ce le sunt conferite prin lege;”              ___

 • 3. în domeniul administrației publice, Ministerul Administrației și Internelor îndrumă și sprijină autoritățile administrației publice locale și aparatul de specialitate al acestora în aplicarea corectă și unitară a prevederilor legale și în îndeplinirea atribuțiilor ce le sunt conferite prin lege.

Ministerul Administrației și Internelor nu formulează interpretări/precizări, cu caracter general obligatoriu ale actelor administrative, care să poată fi invocate în fața vreunei instanțe judecătorești sau autorități administrative, iar responsabilitatea pentru emiterea unui act sau luarea unei decizii revine exclusiv autorității care emite actul/persoanei care ia decizia respectivă.


4. Contribuabilii persoane juridice care au ca profil de activitate servicii de transport public de pasageri, în regim urban sau suburban, sunt scutiți de la plata impozitului pe mijloacele de transport numai pentru autobuze, autocare și microbuze,...utilizate exclusiv în scopul transportului public local de călători în condițiile Legii nr. 92/2007 privind serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioarei


■—     Trimiterea de la pct. 3 al alin. (2) al art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare face referire la categoria „autobuze, autocare, microbuze” din forma inițială a Codului fiscal, modificările ulterioare la structura tabelului denaturând această trimitere.

Pentru a nu schimba sensul dorit de legiuitor, interpretarea punctului 105 se referă la categoria „autobuze, autocare, microbuze ” care în prezent se află Ig.- punctul 6 din tabel.CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT