Hotărârea nr. 434/2011

Hotararea nr. 434 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 148/2011 privind instituirea taxei hoteliere pentru anul 2012 si a Hotararii Consiliului Local nr. 185/2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂRE nr. 434 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 148/2011 privind instituirea taxei hoteliere pentru anul 2012 si a Hotărârii Consiliului Local nr. 185/2011 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2012

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești si Raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 148/2011 privind instituirea taxei hoteliere pentru anul 2012 si a Hotărârii Consiliului Local nr. 185/2011 pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2012,

în temeiul art. 288 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.29/02.09.2011 pentru modificarea si completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala si a Ordonanței Guvernului nr.30/02.09.2011 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar- fiscale ;

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificata prin Legea nr. 199/1997;

Având în vedere prevederile art. 5 alin 1 lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit.”c” și art. 45 alin. 2 lit. “ c ” din Legea nr.215/2001 administrației publice locale republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă modificarea nivelurilor impozitelor și taxelor locale prevăzute in Anexa nr. 1-Impozitul pe clădiri in cazul persoanelor juridice - Tabelul nr.6 - din Hotararea Consiliului Local nr. 185/2010 pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2012, după cum urmează:

Cota impozitului pe clădiri stabilit asupra valorii de inventar înscrise in evidentele contabile apartinand persoanelor juridice in cazul clădirilor nereevaluate

Categoria

Cota stabilita pentru     anul

2012 conform

HCL 185/2011

Cota stabilita pentru anul 2012 conform punctului 78 din Ordonanța Guvernului nr.30/02.09.2011 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar- fiscale

Cota stabilita pentru anul 2012

Pentru clădirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referința

7%

10%-20%

10%

30%-40%

30%


Cota impozitului pe clădiri prevăzută la art. 253 alin.(6) se aplica la valoarea de inventar a clădirii inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice, pana la sfârșitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare. Fac excepție clădirile care au fost amortizate potrivit legii, in cazul carora cota impozitului pe caldiri este cea prevăzută de art.253 alin. (2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.

Art. 2. Aproba modificarea art. 10 din Hotararea Consiliului Local nr. 185/2010 pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2012, care va avea următorul conținut:

Stabilește la 40 lei plafonul creanțelor fiscale restante aflate in soldul rolurilor nominale unice inactive, la data de 31.12.2011 si neachitate pana la data aplicării prezentei hotarari, creanțe care vor fi anulate, conform punctului 79 din Guvernului nr. 29/02.09.2011 pentru modificarea si completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Art. 3. Aproba modificarea art.2 din Hotararea Consiliului Local nr. 148/2011 privind instituirea taxei hoteliere pentru anul 2012, care va avea următorul cuprins :

Pentru șederea intr-o unitate de cazare, se instituie taxa hoteliera in cota de 1% din valoarea totala a cazarii/tariful de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, care se incaseaza de persoanele juridice prin intermediul carora se realizează cazarea, odata cu luarea in evidenta a persoanelor cazate.

Art. 4. Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești si celelalte instituții cu atribuții in aplicarea hotărârii vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei.

Art. 5. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința publica prezenta hotarare.

Data in Ploiești, astazi, 31 octombrie 2011

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului L 148/2011 privind instituirea taxei hoteliere pentru anul 2012 si a Hotărârii Consiliului Local nr.185/2011 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2012

Prin Ordonanța Guvernului nr.29/2011 pentru modificarea si completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala si Ordonanța Guvernului nr.30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri fmanciar-fiscale, legiuitorul a urmărit:

 • - simplificarea procedurilor de administrare a creanțelor fiscale, precum si creșterea eficientei activitatii de administrare ;

 • - implementarea unor masuri de lărgire a bazei de impozitare ;

 • - menținerea nivelului actual al veniturilor bugetelor locale si a echilibrului intre nivelul veniturilor si cheltuielilor ;

 • - stimularea conformării voluntare a contribuabililor la plata obligațiilor fiscale si maximizarea incasarilor bugetare;

 • - corelarea prevederilor Codului de procedura fiscala cu prevederile din Codul fiscal si alte legi speciale ;

 • - imbunatatirea echilibrului intre drepturile si obligațiile contribuabililor, pe de o parte, si ale organelor fiscale, pe de alta parte.

Modificările aduse prin acest act normativ produc efecte asupra conformării voluntare, creșterea volumului incasarilor la bugetul local/general consolidat, vor conduce la favorizarea mediului de afaceri, in special, prin imbunatatirea intre drepturile si obligațiile contribuabililor, pe de o parte, si ale organelor fiscale, pe de alta parte.

Având in vedere limitarea in timp a aplicabilității prevederilor Ordonanței Guvernului nr.59/2010 pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, ca urmare a adoptării Legii nr.88/2011, se propune menținerea pentru anul 2012 a nivelului de impozitare pentru persoanele fizice care au in proprietate doua sau mai multe clădiri si pentru mijloacele de transport.

Pentru a nu fi afectat bugetul local, prin Ordonanța Guvernului nr.30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul. Fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri fmanciar-fiscale, a fost introdusa o cota a impozitului pe clădiri cuprinsa intre 10% si 20% pentru clădirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referința, respectiv o cota a impozitului pe clădiri cuprinsa intre 30% si 40% pentru clădirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referința.

Art.253 alin.(6) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat prin Ordonanța Guvernului nr.30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri fmanciar-fiscale, astfel:

„ In cazul unei clădiri care nu a fost reevaluata, cota impozitului pe clădiri se~‘ stabilește de consiliul local intre:

 • a) 10% si 20% pentru clădirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani

anteriori anului fiscal de referința;                                                           6 ;

■ -

 • b) 30% si 40% pentru clădirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referința.”

Prin același act normativ se introduce un nou alineat, alineatul (61) „Cota impozitului pe clădiri prevăzut la alin(6) se aplica la valoarea de inventar a clădirii inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice, pana la sfârșitul lunii in care s-a făcut prima revaluare. Fac excepție clădirile care au fost amortizate potrivit legii, in cazul carora cota impozitului pe clădiri estea cea prevăzută la alin.(2). ”

Prin Ordonanța Guvernului nr.30/02.09.2011 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar - fiscale a fost modificat si art.279 alineatul (2), cu următorul cuprins :

"Pentru șederea intr-o unitate de cazare, consiliul local instituie o taxa hoteliera in cota de 1% din valoarea totala a cazarii/tariful de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, care se incaseaza de persoanele juridice prin intermediul carora se realizează cazarea, odata cu luarea in evidenta a persoanelor cazate".

Art.178 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr.92/2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala, a fost modificat prin Ordonanța Guvernului nr.29/02.09.2011 privind modificarea si completarea Ordonanța Guvernului nr.92/2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala,cu următorul cuprins: “Creanțele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei, se anulează. Plafonul se aplică totalului creanțelor fiscale datorate și neachitate de debitori.

în cazul creanțelor fiscale datorate bugetelor locale, suma prevăzută la alin. (2) reprezintă limita maximă până la care, prin hotărâre, autoritățile deliberative pot stabili plafonul creanțelor fiscale care pot fi anulate.

Având in vedere prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu completările si modificările ulterioare, a Ordonanței Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, a Ordonanței Guvernului nr.29/02.09.201 lpentru modificarea si completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, precum si Raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, propun Consiliului Local al municipiului Ploiești spre aprobare prezentul proiect de hotarare.

PRIMAR,

Andrei Volosevici

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

Vizat, Primar \ndrei Volosevici

RAPORT DE SPECIAl. _

Ia proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local riK 148/2011 privind instituirea taxei hoteliere pentru anul 2012 si a Hotărârii Consiliului Local nr.185/2011 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2012

AU 1.


Impozitele si taxele locale, reglementate de Titlul IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu completările și modificările ulterioare, constituie venituri proprii ale bugetelor unităților administrativ teritoriale si au ca surse: impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizațiilor, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate, impozitul pe spectacole, taxa hotelieră, taxe speciale, taxele judiciare si extrajudiciare de timbru prevăzute de Legea nr. 117/ 1999.

Având in vedere faptul ca :

Art.253 alin.(6) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat prin Ordonanța Guvernului nr.30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri fmanciar-fiscale, astfel:

„ In cazul unei clădiri care nu a fost reevaluata, cota impozitului pe clădiri se Stabilește de consiliul local intre:

 • a) 10% si 20% pentru clădirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referința;


 • b) 30% si 40% pentru clădirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referința.”

Prin același act normativ se introduce un nou alineat, alineatul (61) „Cota impozitului pe clădiri prevăzut la alin(6) se aplica la valoarea de inventar a clădirii inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice, pana la sfârșitul lunii in care s-a făcut prima revaluare. Fac excepție clădirile care au fost amortizate potrivit legii, in cazul carora cota impozitului pe clădiri estea cea prevăzută la alin.(2). ”

Prin Ordonanța Guvernului nr.30/02.09.2011 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar - fiscale a fost modificat si art.279 alineatul (2), cu următorul cuprins :

"Pentru șederea intr-o unitate de cazare, consiliul local instituie o taxa hoteliera in cota de 1% din valoarea totala a cazarii/tariful de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, care se incaseaza de persoanele juridice prin intermediul carora se realizează cazarea, odata cu luarea in evidenta a persoanelor cazate".

1

Art.178 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr.92/2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala, a fost modificat prin Ordonanța Guvernului nr.29/02.09.2011 privind modificarea si completarea Ordonanța Guvernului nr.92/2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala,cu următorul cuprins: “Creanțele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei, se anulează. Plafonul se aplică totalului creanțelor fiscale datorate și neachitate de debitori.

în cazul creanțelor fiscale datorate bugetelor locale, suma prevăzută la alin. (2) reprezintă limita maximă până la care, prin hotărâre, autoritățile deliberative pot stabili plafonul creanțelor fiscale care pot fi anulate.

In consecința, propunem executivului ploieștean:


 • 1. - Completarea si modificarea Anexei nr. 1 -tabelul nr.6- la impozitul si taxa pe clădiri datorate de persoane juridice din Hotararea Consiliului Local nr. 185/2010 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2012, punctul 3) după cum urmeaza :

In cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii, după cum urmeaza:

 • - in cazul clădirilor care au fost reevaluate, conform reglementarilor contabile prin aplicarea cotei de impozitare prevăzute in tabelul nr. 5 asupra valorii impozabile a clădirii, care este valoarea contabila rezultata in urma reevaluării, înregistrata ca atare in contabilitatea persoanei juridice;

 • - in cazul unei clădiri care nu a fost reevaluata, cota impozitului pe clădiri se Stabilește:

 • a) 10% pentru clădirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referința;

 • b) 30% pentru clădirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referința.”

- in cazul clădirilor a căror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizării, potrivit legii prin aplicarea cotei de impozitare prevăzute in tabelele, nr. 5si 6, asupra valorii impozabile a clădirii, redusa cu 15%.

 • 2. Modificarea art.10 din Hotararea Consiliului Local nr. 185/2010 pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2012, care va avea următorul conținut:

Stabilește la 40 lei plafonul creanțelor fiscale restante aflate in soldul rolurilor nominale unice inactive, la data de 31.12.2011 si neachitate pana la data aplicării prezentei hotarari, creanțe care vor fi anulate, conform punctului 79 din Guvernului nr.29/02.09.2011 pentru modificarea si completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

 • 3. Modificarea art.2 din Hotararea Consiliului Local nr. 148/2011 privind instituirea taxei hoteliere pentru anul 2012, care va avea următorul cuprins :

Pentru șederea intr-o unitate de cazare, se instituie taxa hoteliera in cota de 1% din valoarea totala a cazarii/tariful de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, care se incaseaza de persoanele juridice prin intermediul carora se realizează cazare^, odata cu luarea in evidenta a persoanelor cazate.


Fata de cele menționate propunem ca pentru asigurarea unor suficiente de finanțare a proiectelor aflate in derulare sau a altora n sursele bugetului local sa satisfaca intr-o proporție cat mai mare nevoile actuăle^aîe cetățenilor municipiului Ploiești, pentru aplicarea cu consecvența a programului de relaxare fiscala și pentru o impozitare cât mai echitabila a populației, în anul 2012 sa fie aplicate impozitele si taxele prezentate in proiectul de Hotarare alaturat.

ROMANIA                      ____

i

t.


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA NR. 148


----------------------—                -----y,

privind instituirea taxei hoteliere pentru anul 2012 7 A


Având in vedere expunerea de motive a domnului Primar Andrei Liviu Volosevici, precum si Raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești cu privire la instituirea pentru anul fiscal 2012 a taxei hoteliere in municipiul Ploiești;

In conformitate cu prevederile art. 278 alin.(l) respectiv art.279 alin (1) si (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare si pct. 185 alin. (1) si (2) din HGnr. 44 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, cu completările ulterioare;

Luând in considerare prevederile art.9- pct.3 din Cartea europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr. 199/1997.

In temeiul art. 36 alin.(2) lit. b). alin. (4) lit. c) si art. 45 alin.(2 ) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aproba instituirea taxei hoteliere pentru anul 2012.

Art.2 Taxa hoteliera se determina pe baza cotei de 2% aplicata la tarifele de cazare practicate de unitățile hoteliere, exclusiv T.V.A..

Art.3 Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei

Art.4 Direcția Administrație Publica, Juridic — Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința publica prezenta.

Data in Ploiești, astazi, 31 mai 2011.


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

(vizat “penIWu


HOTĂRÂRE Nr. 185 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2012

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești si Raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești prin care se propune stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2012,

în temeiul art. 288 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile art. 125 si art. 178 a Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificările si completările ulterioare si a Hotărârii Guvernului nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala;

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificata prin Legea nr. 199/1997 ;

In baza art.282 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 5 alin 1 lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit.”c” și art. 45 alin. 2 lit. “ c ” din Legea nr.215/2001 administrației publice locale republicata;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă nivelul impozitelor și taxelor locale prevăzute pentru anul 2012, conform Anexei nr. 1 - parte integranta la prezenta hotarare, după cum urmează:

 • a) impozitul si taxa pe clădiri:

 • - impozitul pe clădiri datorat de persoane fizice - tabelele 1, 2, 3,4;

 • - impozitul si taxa pe clădiri datorate de persoane juridice - tabelele 5, 6;

 • b) impozitul si taxa pe teren:

 • - impozitul si taxa pe teren datorate de persoane fizice 7, 8, 9;

 • - impozitul si taxa pe teren datorate de persoanele juridice - tabelele 10, 11,12;

 • c) impozitul pe mijloacele de transport:

 • - impozitul pe mijloacele de transport datorat de persoanele fizice si juridice -tabelele 13, 14, 15, 16, 161;

 • d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor: tabelele nr.

17 si 18;

 • e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama și publicitate:

 • - taxa pentru serviciile de reclama si publicitate

 • - taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate- tabelul 19

 • f) impozitul pe spectacole : - tabelul 20;

 • g) taxe speciale:


- taxe pentru prestarea serviciilor în regim de u^e^t^r în interesul persoanelor fizice si juridice 0        |

 • h) alte taxe locale:                               \^\

- taxe pentru depozitarea de materiale si realizarCă/^or.. desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului in piețe, in'tâfg standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in atW/^frf aj stabilite prin hotarari ale consiliilor locale (inclusiv terase de vara, aparat vitrine frigorifice s.a.), ocuparea terenului cu chioșcuri, tonete inchise, cabine telefonice, cu suporți pentru obiecte de publicitate, ocuparea terenului pentru

manifestări ocazionale (expoziții, spectacole in aer liber etc.), ocuparea terenului in scopul desfășurării unor activitati de ecologizare, ocuparea terenului pentru realizarea unor cai de acces - tabelul 21;


- taxe judiciare si extrajudiciare de timbru, impozitul pe venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal- tabelul nr. 22 si tabelul nr.23.

Art. 2. Aprobă stabilirea cotei de impozitare pentru următoarele impozite și taxe:

 • a) cota prevăzută la art. 253 alin 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, reprezentând impozit pe clădiri datorat de persoane juridice care au efectuat reevaluare conform reglementarilor contabile, se stabilește la 1,5 % (tabelul 5 din Anexa nr. 1);

 • b) cota de impozitare pentru clădirile aparținând persoanelor juridice care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referința, prevăzută la art. 253 alin. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se stabilește la 7 % (tabelul 6 din Anexa nr. 1);

 • c) cota prevăzută la art. 270, alin. 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, referitoare la taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă si publicitate, se stabilește in cota de 3 % asupra valorii serviciilor de reclama si publicitate, care se regăsește in contract, exclusiv taxa pe valoarea adaugata;

Art. 3. Bonificația prevăzută la art. 255 alin 2, art. 260 alin 2, art. 265 alin 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, pentru plata integrala cu anticipație a impozitelor și taxelor locale, pana la 31 martie de către contribuabili, se stabilește după cum urmează:

 • - 10% în cazul impozitului/taxei pe clădiri;

 • - 10% în cazul impozitului/taxei pe teren;

 • - 10% în cazul impozitului pe mijlocele de transport.

Impozitul anual datorat aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plătește integral pana la primul termen de plata.

Art. 4 - Aprobă scutirea de la plata majorariloi de intarziere rezultate in urma recalculării, ca urmare a reverificarii dosarelor fiscale, cu condiția achitării debitului restant, pentru anumite categorii sociale de contribuabili, după cum urmeaza:

 • (1). Persoanele fizice prevăzute la art.284 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare:

 • a) - Veteranii de război - scutire de la plata majorărilor de intar^^qîeî^t^e in urma recalculării impozitului pe clădire (la adresa de domiciliu), a iinp&ifuTuî/ta^Lpe teren (la adresa de domiciliu) si a impozitului pentru un singur mijlocjde Wâj^rt\.^ 5

 • b) - Văduvele de război si văduvele de veterani de război

recăsătorit - scutire de la plata majorărilor de intarziere rezultate iq urmâ^|ăje{fflrii impozitului pe clădire si a impozitului/taxei pe teren, pentru imobilui-sjtuat^^cîresa de domiciliu.

 • c) - Persoanele fizice prevăzute la art.l al Decretului-lege nr.l 18/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate in străinătate ori constituite in prizonieri - scutire de la plata majorărilor de intarziere rezultate in urma recalculării impozitului pe clădire (la adresa de domiciliu), a impozitului/taxei pe teren (la adresa de domiciliu) si a impozitului pentru un singur mijloc de transport.

 • d) - Persoanele prevăzute la art.3 alin.(l) lit.b) si art.4 alin.(l) din Legea recunoștinței fata de eroii - martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției romane din decembrie 1989 nr.341/2004- scutire de la plata majorărilor de intarziere rezultate in urma recalculării impozitului pe clădire (la adresa de domiciliu), a impozitului/taxei pe teren (la adresa de domiciliu) si a impozitului pentru un singur mijloc de transport aferent unui singur autoturism tip hycomat sau a unui mototriciclu.

 • e) - Persoanele cu handicap grav sau accentuat si cele incadrate in gradul I de invaliditate - scutire de la plata majorărilor de intarziere rezultate in urma recalculării impozitului pe clădire si a impozitului/taxei pe teren, pentru imobilul situat la adresa de domiciliu.

 • f) - Veteranii de război, văduvele de război și văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit - scutire de la plata majorărilor de intarziere rezultate in urma recalculării impozitului corespunzător pentru terenurile arabile, fânețe și păduri, în suprafață de până la 5 ha.

 • g) - Scutire de la plata majorărilor de intarziere rezultate in urma recalculării impozitului pe clădiri, la adresa de domiciliu, in cazul persoanelor fizice, care dețin:

 • - clădire locuință nouă, realizată în condițiile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, clădirea potrivit legii, este scutita de la plata impozitului pe clădiri pe o perioada de 10 ani, de la data dobândirii acesteia;

 • - clădire realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe, aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările și completările ulterioare, clădirea potrivit legii, este scutita de la plata impozitului pe clădiri pe o perioada de 10 ani, de la data dobândirii acesteia.

 • h) . pentru moștenitorii persoanelor prevăzute la literele a-g) care nu au depus actul de deces in vederea stabilirii impozitelor sau taxelor locale datorate de moștenitori.

Scutirea prevăzută de art.5 se acorda la cererea temeinic justificata a contribuabilului, pe baza unui referat intocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

Neplata debitului restant in termen de 45 zile de la data instiintarii contribuabilului cu privire la aprobarea facilității atrage anularea facilității acordate.

 • (2). Alte categorii de contribuabili care beneficiază de facilitați fiscale, in sensul acordării scutirii de la plata majorărilor de intarziere rezultate in urma

recalculării impozitului pe clădire si a impozitului/taxei pe teren, la adresa de domiciliu, sunt:


 • -  persoanele fizice cu venit lunar sub 450 lei;

 • -  orfanii aflati in evidenta autoritatii tutelare.

 • (3). Persoanele fizice care dețin in proprietate clădiri cate^potriviMe; sunt clasate ca monumente istorice, cu excepția incaperilor care ?§ăț^&lo^ț^pentru activitati economice, sunt scutite de la plata majorărilor de intarzieref exultate in urma recalculării impozitului pe clădirea situata la adresa de domiciliu.

Art.5. Aproba scutirea de la plata impozitului pe clădire si a impozitului/taxei pe teren, rezultat in urma recalculării, pentru imobilul situat la adresa de domiciliu, doar pe cota deținuta de către văduvele de război sî văduvele de veterani de război, care au depus ulterior documente prin care se atesta situația de fapt.

Art.5.1. Aproba scutirea de la plata impozitului pe clădiri si a impozitului/taxei pe teren aferent locuinței de domiciliu pe anul 2012 si a anilor anteriori, precum si a accesoriilor aferente debitelor restante, pentru contribuabilii care dețin in proprietate un singur imobil:

- persoane cu handicap grav sau accentuat si persoanele încadrate in gradul I de invaliditate, atestate prin certificat de încadrare in grad de handicap revizuibil.

Scutirea se acorda daca pot face dovada ca puteau beneficia de facilitățile acordate prin hotărârile existente in anii precedenti.

Scutirea se acorda pe baza unei cereri temeinic justificata, depusa de contribuabil, pe baza unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

Art.5.2. Aproba scutirea de la plata impozitului pe clădiri a impozitului/taxei pe teren aferent locuinței de domiciliu pe anul 2012, pentru contribuabilii care dețin in proprietate un singur imobil:

- cu venituri lunare nete mai mici sau egale de 450 lei (inclusiv pentru persoanele fara venituri), cu condiția achitării debitului restant.

Scutirea se aproba in limita cuantumului de 450 lei reprezentând impozit clădire si impozit teren datorat bugetului local, in limita impozitului anual datorat.

Scutirea se acorda pe baza unei cereri temeinic justificata, depusa de contribuabil, pe baza unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

Art.6. (1). Aproba achitarea unei singure taxe speciale pentru eliberarea in regim de urgenta a Certificatului de atestare fiscala, in cazul înstrăinării bunurilor mobile si imobile aflate in coproprietate.

(2). Aproba achitarea unei singure taxe speciale pentru lucrările privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, efectuate in regim de urgenta, in cazul bunurilor mobile si imobile aflate in coproprietate.

Art.7. Aprobă procedura de acordare a facilitărilor fiscale contribuabililor care efectuează in anul 2012 lucrări de natura celor care se pot executa fara autorizație de construire si componenta comisiilor de verificare, prevăzută in Anexa nr. 21.

Art.8. Aprobă procedura de acordare a facilităților fiscale contribuabililor care efectuează in anul 2012 lucrări de natura celor care se executa cu autorizație de construire, prevăzută in Anexa nr. 22.

Art.9. Aprobă procedura de calcul a taxelor pentru depozitarea de materiale si realizarea unor lucrări si pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului in piețe, in târguri, in oboare, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale consiliilor locale (inclusiv terase de vara, aparate de inghetata, vitrine frigorifice s.a.), ocuparea terenului cu chioșcuri, tonete inchise, cabine telefonice, cu suporți pentru obiecte de publicitate, ocuparea terenului pentru manifestări ocazionale (expoziții, spectacole in aer liber etc.), ocuparea terenului in scopul desfășurării unor activitati de ecologizare, ocuparea terenului pentru realizarea unor cai de acces, prevăzută în capitolul ALTE TAXE din Anexa nr. 1.

Art.10. Stabilește la 10 lei plafonul creanțelor fiscale restante aflate in sold la data de 31.12.2011 si neachitate pana la data aplicării prezentei hotarari, creanțe care vor fi anulate, conform art.178 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificările si completările ulterioare si a Hotărârii Guvernului nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Art.ll. Aprobă modelul de cerere - declarație pentru scutiri de impozite si taxe conform Anexei nr. 3.

Art.12. Prezenta hotărâre intra în vigoare de la 01.01.2012, data de la care își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local nr. 141/2010 si Hotărârea Consiliului Local nr.26/2011.

Art.13. Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești si celelalte instituții cu atribuții in aplicarea hotărârii vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei.

Art. 14. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința publica prezenta hotarare.

Dată în Ploiești, astăzi, 21 iunie 2011

Președinte de ședința Gheorghe Sîrbu


Contrasemnează Secri

Oana Cristina IacRAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărâri Consiliului Local nr. 148/2011 privind instituirea taxei hoteliere pentru anul 2012 și Hotărârii Consiliului Local nr. 185/2011 privind stabilirea impozitelor și taxelor locah pentru anul 2012


PREȘEDINTE, Radu MateescuSECRETA

Gheorghe