Hotărârea nr. 433/2011

Hotararea nr. 433 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 143/31.05.2010 privind stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor şi prestarea serviciilor in cadrul Serviciului Public Administraţia Parcului Memorial “Constantin Stere”

ROMANIAJUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 433 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al

Municipiului Ploiești nr. 143/31.05.2010 privind stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor și prestarea serviciilor in cadrul Serviciului Public Administrația Parcului Memorial “Constantin Stere”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Ploiești dl Cristian Dumitru și Raportul de specialitate al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești prin care se propune stabilirea unui tarif ce se va percepe pentru folosirea spațiului cu dotări și a terenului cu destinația terasă, pentru desfășurarea de activități comerciale;

avand in vedere prevederile art.28 lit “j” din Ordonața Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, actualizată;

in baza Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale și a legii nr.213/1998 privind proprietatea publica și regimul juridic al acesteia;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 109/28.06.2002 privind înființarea Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere”;

in temeiul art 36 alin. 4 lit.c, din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă modificarea și completarea Anexei nr.l pct. A) “Tarifele pentru folosirea bunurilor și prestarea serviciilor de agrement către terți” din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 143/31.05.2010, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Tarifele aprobate includ TVA și se aplică începând cu data de 01.11.2011.

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 149/31.05.2011 își încetează aplicabilitatea.

Art. 4. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 143/2010 rămân neschimbate.

Art. 5. Administrația Parcului Memorial “Constantin Stere” va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 31


octomb


Președinte de ședința,


ValV "ANEXĂ-ia H.C.L. nr. 433/^1*

\Gy *'inOVA '■ ^'/                 --

Denumire tarif

Perioada de aplicare

Cuantum

Tariful pentru folosirea terenului în vederea funcționării teraselor cu profil de alimentație publică

01 noiembrie - 31 martie

6 lei/mp/lună

01 aprilie - 31 octombrie

12 lei/mp/lună

Tariful pentru folosirea spațiilor cu dotări pentru desfășurarea de activități comerciale

01 noiembrie - 31 martie

30 lei/mp/lună

01 aprilie - 31 octombrie

60 lei/mp/lună

KOMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

VIZAT, VICEPRIMAR Cristian Dumitru

RAPORT DE SPECIALITATE—^    "

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 143/31.05.2010 privind stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor și prestarea serviciilor in cadrul Serviciului Public Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere”

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 109/28.06.2002 prin care se înființează Serviciului Public «Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești» precum și faptul că întreținerea grădinii zoologice, a spațiului verde și a zonelor de agrement (lac, locuri de joacă) presupune cheltuieli ridicate, se impune asigurarea unor venituri proprii care să acopere o parte din cheltuielile ocazionate de aceste activități.

Datorită lipsei unităților proprii de alimentație publică și având în vedere faptul că au existat solicitări de desfășurare a unor activități comerciale din partea agenților economici, a apărut necesitatea amenajării unor spații comerciale care sa acopere nevoile curente ale cetățenilor municipiului, dar și ale turiștilor care vizitează Grădina Zoologică.

In anul 2010, Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești a achiziționat 6 căsuțe din lemn în suprafață de 15 mp fiecare, precum și panouri de gard confecționate din lemn, având ca scop amenajarea unor spații corespunzătoare desfășurării de activități de alimentație publică (terase).

începând cu luna octombrie, o parte dintre persoanele care au soliciat spații pentru desfășurarea de activități de alimentație publică (terase) au renunțat la convenții din cauza tarifelor prea mari pe care trebuia să le achite pentru perioada de iarnă (01 noiembrie - 31 martie).

Astfel a apărut necesitatea aprobării unor alte tarife, diferențiate în funcție de perioada în care agenții economici își desfășoară activitatea, precum și în funcție de numărul de vizitatori aferent fiecărei perioade .

Tarifele propuse corespund fiecăreia dintre cele două perioade de funcționare: vară (01 aprilie - 31 octombrie)/iamă (01 noiembrie - 31 martie) și vizează numai folosirea spațiilor cu dotări pentru desfășurarea de activități comerciale și folosirea terenului în vederea funcționării teraselor cu profil de alimentație publică.

Cuantumul tarifului pentru folosirea terenului cu destinația terasă de vară, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 149/31.05.2011 rămâne nemodificat pentru perioada 01 aprilie - 31 octombrie, respectiv 12 lei/mp/lună, noua denumire a acestuia fiind tariful pentru folosirea terenului în vederea funcționării teraselor cu profil de alimentație publică. Totodată, pentru perioada 01 noiembrie - 31 martie tariful s-a diminuat la 6 lei/mp/lună conform anexei.

In temeiul Legii nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată și acualizată, Legii nr. 273/2003 privind finanțele publice locale și având în vedere prevederile Ordonanței nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor

publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, supun aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești, proiectul de hotărâre pr ind modificarea și  completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului PloieștKnr\l43/31.05.2010,  privind stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor .-și prestarea serviciilor in cadrul  Serviciului Public Administrația Parcului Memorial llCenstantin Șterg5

’                                                         \\ <5.        '.'AV   ■
Consilier juridic

Serv. Fin.- Contabilitate

Serviciul Agrement


AVIZAT

Direcția Management Financiar-Contabil, Contracte: r Director,

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte:


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE


A O .X ..-A   ’ A

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 143/31.05.2010 privind stabilirea tarifelor^ pentru folosirea bunurilor și prestarea serviciilor in cadPuI

Serviciului Public Administrația Parcului Memorial „Constantul Stere”

Administrația Parcului Memorial Constantin Stere, așa cum este organizată și funcționează, are un obiect de activitate complex, obținând venituri proprii din exploatarea potențialului turistic și de agrement al grădinii zoologice, parcului și plajei, precum și din serviciile specifice adăpostului de câini fără stăpân.

Astfel, datorită lipsei unităților proprii de alimentație publică și având în vedere faptul că au existat solicitări de desfășurare a unor activități comerciale din partea agenților economici pe tot parcursul anului nu numai pe perioada de vară cum s-a întâmplat în anii precedenți, a apărut necesitatea a aprobării unor tarife diminuate pentru folosirea spațiilor cu dotări și pentru funcționarea teraselor cu profil de alimentație publică pentru perioada de iarnă (01 noiembrie - 31 martie.)

în temeiul art.36 alin 4 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată și actualizată, Legii nr. 273/2003 privind finanțele publice locale și având în vedere prevederile Ordonanței nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, supun aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești, proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 143/31.05.2010, privind stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor și prestarea serviciilor in cadrul Serviciului Public Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere”.

VICEPRIM AR, Cristian Dumitru

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOI

HOTĂRÂREA Nr. 143   “

privind stabilirea tarifelor

pentru folosirea bunurilor și prestarea serviciilor in cadrul Serviciului Public Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești și Raportul de specialitate al Directorului Administrației Parcului Memorial “ Constantin Stere” Ploiești, prin care se propune stabilirea tarifelor ce se vor percepe^ în desfășurarea, activității Serviciului Public Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere”, începând cu data de 01.06.2010;

avand in vedere prevederile art.28 lit “j” din Ordonața Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată prin Legea nr.3/2003;

in bâza Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale și a legii nr.213/1998 privind proprietatea publica și regimul juridic al -acesteia;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 109/28.06.2002 privind înființarea Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere”;

in temeiul art 36 alin. 4 litc, din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Aprobă tarifele ce vor fi percepute pentru folosirea bunurilor și prestarea serviciilor ce fac obiectul de activitate al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere”, conform Anexei nr.l ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.06.2010.

Art 2. Veniturile realizate corespunzător art. 1 reprezintă venituri proprii ale Administrației Parcului Memorial „Constantin. Stere”.

Art 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 21/26.02.2009 isi inceteaza aplicabilitatea.

Art. 4- Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5» Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios va aduce la cunoștință publica prevederile orezentekhotărâri.

Dată în Ploiești, astă^mai^


uaia xx* jl xmxv^vx,

PREȘEDINTE DE$EDÎ<Ț Carmen DumHjfe

S7/WONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Mafia MagdăienajMnzâhr"--

O
Tarifele din prezenta anexa conțin TVA:

A. Tarifele pentru folosirea bunurilor și prestarea serviciilor de agreai

 • - folosire parcări

^folosire teren pentru activități comerciale

 • - folosire spații cu dotări, pentru desfășurare activități comerciale 60 lei/

 • - folosire teren și dotări în alte scopuri

 • - folosire teren pentru mașinuțe electrice

 • - folosire teren pentru jocuri de copii

(jumping castles, tobogane gonflabile, etc)

 • - plimbare cu poneiul in manej, o cursă/3 min.

 • - plimbare cu barca                   Vi ora

 • - plimbare cu barca                   1 ora

 • - plimbare cu hidrobicicleta            V2 ora

" plimbare cu hidrobicicleta            1 ora

 • - vizitare grădina zoologică           adulți

 • - vizitare gradina zoologică           copii (

-pescuit

Notă: Copiii cu vârsta până la 7 ani vor avea acces gratuit în grădina zoologică.

5 lei/pers.;

5 lei/ barca;

10 lei/barca;

5 lei/hidrobicicleta;

10 lei/hidrobicicleta;

5 lei/pers.;

2 lei/pers.;

25 lei/pers/zi.


10 lei;

30 lei;

2 lei/km/cap câine;

100 lei;


'A*


B. Tarifele pentru prestări servicii sanitar-veterinare către terți, ce vor fi practicate de către Serviciul Ocrotirea Animalelor și Mediului:

 • - consultație animale

 • - consultație animale la domiciliu

 • - transport câini cu auto

 • - capturare câini în afara localității

( cost trartchilizare, transport, cazare, manopere veterinare, euthanasiere în conformitate cu Legea 9/2008)

 • - cazare câini și pisici

(în regim pension la solicitarea proprietarilor)

 • - cazare animale

(bovine, cabaline, asini, ponei, tineret cabalin din aceste specii)

Intervenții speciale

 • - anestezie                                                          20 lei

 • - evacuare glande perianale                                      10 lei

Injecții, administrare de medicamente și alte produse biologice

 • - subcutanat, intramuscular, intravenos, intraperitoneal

 • - introducere microcip la câini și pisici

(manoperă, inoculare, cost microcip)

 • - introducere microcip la cabaline, asini, tineret

(manoperă, inoculare, cost microcip)

 • - crotaliere bovine si ovine

(manopera)

 • - toaletare unghii sau urechi (câine și pisica)

Intervenții chirurgicale

 • - toaleta și sutura unei plăgi

 • - plaga abdominala perforată (câine, pisica)

  10 lei


  • - hernie inghinala

  • - operație cezariană (câine femelă)

  • - operație cezariană (pisică)

  • - ovariectomie (câini, pisici)

  • - histerectomie (câini, pisici) - talie mica

  • - talie mijlocie

  • - talie mare

  • - castrare mascul câine:       - talie .mica-

  • - talie mijlocie

  -talie mare

  • - castrare cotoi

  • - remediere prolaps rectal câini și pisici

  Euthanasie

  • - euthanasie talie mica (câine, pisica, păsări si animale exotice) 10 lei
 • - euthanasie animale talie mijlocie                               15 lei

 • - euthanasie animale talie mare (cabaline, bovine, etc)           100 lei

Asistență la fatare

 • - câini, pisici                                                           20

 • - cabalină, ovină                                                 40

 • - scroafă                                                           30

Tratamente antiparazitare

Tratamente antiparazitare interne pentru câini și pisici:

-talie mica

-talie medie                                                          7 lei.

-talie mare                                                      10 lei

Tratamente antiparazitare externe pentru câini și pisici:

 • - talie mică

 • - talie medie

-talie mare                                                        10 lei

Vaccinări

 • - antirabic

 • - polivalent (câini și pisici)                                           30 lei

 • - antiparvo (tineret canin)                                           25 lei

Alte intervenții

' • ■

 • - codomie câini și pisici.                                             10 lei

 • - cupare urechi câine                                               10 lei

 • - taiere colți și coadă purcei                                           2 lei

 • - tranchilizare câini                                                  21 lei

Servicii speciale

 • - ridicare și transport cadavre animale mici in interiorul localității" 100 lei (în vederea depozitării pentru neutralizare pentru persoane fizice si juridice)

 • - transport cadavre animale mari in interiorul localității             200 lei

(cabaline, porcine, ovine, bovine, etc).

 • - depozitarea in vederea neutralizării in spațiul frigorific             10 lei/zi/cap

a cadavrelor mici

 • - transport animale vii (Cabaline)                                    50 lei/cap

2 lei/kmCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT