Hotărârea nr. 432/2011

Hotararea nr. 432 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2011

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 432

privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2011

Consiliul Local al municipiului Ploiești

văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești, a domnilor consilieri Nicoleta Cătălină Bozianu, Gheorghe Sarbu, Radu Mateescu, Ion Iancu precum si raportul de specialitate al Direcției Management Financiar Contabil intocmit pe baza notelor de fundamentare si anexelor pentru investiții ale Direcției Tehnic - Investiții;

având în vedere prevederile Legii nr. 286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011 și Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit.a și art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001-republicată, privind administrația publică locală, republicata si actualizata:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă rectificarea bugetulului local al municipiului Ploiești pe anul 2011, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Aproba rectificarea listei de investiții a bugetulului local al municipiului Ploiești pe anul 2011, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 3 Aproba rectificarea bugetului creditelor interene al municipiului Ploiești pe anul 2011, conform Anexei nr.3 si Anexei nr.3B, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate din aparatul primăriei municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.5 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiești, astazi, 31 octombrie 2011


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 -Legea nr. 286/2010 si Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.50/11.01.2011 si rectificat prin Hotararea Consiliului Local nr.59/28.02.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 103/29.03.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 128/27.04.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 144/31.05.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 184/21.06.2011, Hotararea Consiliului Local nr.205/28.06.2011, Hotararea Consiliului   Local   nr.225/27.07.2011,   Hotararea   Consiliului   Local

nr.257/01.08.2011, Hotararea Consiliului Local nr.258/12.08.2011, Hotararea Consiliului   Local    nr.271/31.08.2011,    Hotararea   Consiliului   Local

nr.286/19.09.2011, Hotararea Consiliului Local nr.350/30.09.2011, Hotararea Consiliului Local nr.363/13.10.2011.

Rectificarea este impusa de prevederile Legii nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare, de necesitatea efectuării unor modificări prioritare in cadrul cheltuielilor de funcționare si de Ordinul nr. 206/2557/2011 al ministrului Administrației si Internelor si al ministrului Finanțelor Publice pentru modificarea anexei la Ordinul nr. 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ teritoriale pe anul 2011.

Prevederile veniturilor bugetului local al municipiului Ploiești in suma de 435.079,52 mii lei se majoreaza cu suma de 4.544,94 mii lei după cum se menționează in raportul de specialitate al Direcției Management Financiar Contabil.

Prevederile cheltuielilor bugetului local sunt în sumă de 455.079,52 mii lei se majoraeaza cu suma de 4.544,94 mii lei după cum se menționează in raportul de specialitate al Direcției Management Financiar Contabil si a notelor de fundamentare ale Direcției Tehnic - Investiții.

Prevederile bugetului creditelor interne in de 98.629,87 mii lei (credite BCR - 76.450,00 mii lei si credite BRD - 22.179,87 mii lei) se vor majora cu suma de 12.601,74 mii lei, urmare majorării creditului BRD, creditul BRD ajungând la suma de 34.781.61 mii lei (8.302,70 mii EUR), suma autorizata in vederea efectuării tragerilor in anul 2011 de Comisia de Autorizare a

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului L Primăriei Municipiului Ploiești pe anul 2011.împrumuturilor Locale, prin Hotararea nr.2098/06.10.2011, autorizare

comunicata de Ministerul Finanțelor Publice prin adresa nr.613487/06.10J201Ir q bugetul

nxz ^N. PV’
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA MANAGEMENT


FINANCIAR - CONTABIL, CONTRACTE

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 -Legea nr. 286/2010 si Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local Nr. 50/11.01.2011 si rectificat prin Hotararea Consiliului Local nr. 59/28.02.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 103/29.03.2011, Hotararea Consiliului Local nr.128/27.04.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 144/31.05.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 184/21.06.2011, Hotararea Consiliului Local nr.205/28.06.2011, Hotararea Consiliului   Local   nr.225/27.07.2011,   Hotararea   Consiliului   Local

nr.257/01.08.2011, Hotararea Consiliului Local nr.258/12.08.2011, Hotararea Consiliului   Local   nr.271/31.08.2011,   Hotararea   Consiliului   Local

nr.286/19.09.2011, Hotararea Consiliului Local nr.350/30.09.2011, Hotararea Consiliului Local nr.363/13.10.2011.

Rectificarea veniturilor bugetului local al municipiului Ploiești se face in baza adresei nr. 126613/13.10.2011 si a notei de fundamentare nr.131190/21.10.2011 ale Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești si a contului de execuție al trezoreriei Ploiești.

Rectificarea cheltuielilor bugetului local al municipiului Ploiești este impusa de prevederile Legii nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare si OUG nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii 273/2006, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare - art. 49 alin. (9) care prevede ca ”pe parcursul execuției bugetare, ordonatorii de credite asigura in totalitate cheltuielile secțiunii de funcționare ale bugetului”, conform alin.(10) „inclusiv prin diminuarea sumelor reprezentând varsaminte din secțiunea de fuctionare pentru dezvoltare”, si alin.(12) care prevede ca in lunile aprilie, iulie si octombrie, pentru trimestrul expirat se prezintă execuția bugetului cu scopul redimensionarilor cheltuielilor in funcție de colectarea veniturilor.

Conform Ordinului nr. 206/2557/2011 al ministrului Administrației si Internelor si al ministrului Finanțelor Publice pentru modificarea anexei la Ordinul nr. 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ teritoriale pe anul 2011 si adresei nr.40226/21.10.2011 a Direcției Generale a Finanțelor

Publice Prahova, municipiului Ploiești a fost suplimentat nivelul


îaxim al cheltuielilor de personal cu suma de 740,00 mi lei, ajungan4 suina' de 130.865,00 mii lei.                                                /         '


Rectificarea se face in baza Hotărârii Guvernului nr. 1/12.10.2014 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugeta ;la\ dispoziția Guvernului, prevăzut in bugetul statului pe anul 2011, pentrfcunele unitati administrativ-teritoriale si Decizia Directorului Executiv al DirectiH^^eța^a Finanțelor Publice Prahova nr.1553/20.10.2011, prin care se aloca suma de 550,00 mii lei reprezentând cote defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale.

BUGETUL LOCAL

Prevederile veniturilor bugetului local al municipiului Ploiești in suma de 435.079,52 mii lei se majoreaza cu suma de 4.554,94 mii lei, conform anexei nr.l (venituri) in structura au loc următoarele modificări:

Veniturile fiscale se majoreaza cu suma de 3.873,47 mii lei, datorita incasarilor, conform contului de execuție al trezoreriei la data de 30.09.2011, adresei nr.126613/13.10.2011 si Notei de fundamentare nr.131190/21.10.2011 a Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești astfel:

-“ impozit pe profit de la agenti economici “ cod 010201 cu suma de 81,22 mii lei;

-“alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital” cod 050250 cu suma de 142,25 mii lei;

-“sume defalcate din TVA pt. echilibrarea bugetelor locale” cod 110206 cu suma de 550,00 mii lei (conform Deciziei Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice Prahova nr. 1553/20.10.2011);

 • - “ impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice” cod 07020102 cu suma de 2.600,00 mii lei;

 • - “ impozitl pe mijloacele de transport deținute de personae juridice” cod 16020202 cu suma de 500,00 mii lei.

Veniturile nefiscale se majoreaza cu suma de 671,47 mii lei datorita incasarilor, conform execuției de trezorerie la data de 30.09.2011, astfel: -“venituri din concesiuni si inchirieri “ cod 300205 cu suma de 633,25 mii lei;

 • - “taxe speciale” cod 360206 cu suma de 38,22 mii lei.

Prevederile cheltuielilor bugetului local în sumă de 455.079,52 mii lei se majoreaza cu suma de 4.544,94 mii lei, conform anexei nr.l (cheltuieli), modificările au loc in structura, astfel:

 • 1. Capitolul „Autorități publice si acțiuni externe”- se diminuează prevederea bugetara cu suma de 1.606,33 mii lei constând in:

 • - diminuarea cu suma de 250,00 mii lei a titlului 10 “cheltuieli de personal”;

 • - diminuarea cu suma de 1.251,58 mii lei a titlului 20 “bunuri si servicii”, respective: majorarea cu suma de 25,00 mii lei, conform notei de fundamentare-a Direcției Relații Internationale; diminuarea cu 459,58 mii lei a sumej^er&fâ promovării imaginii municipiului - European Film Festival & F^4Ploiesti, diminuare constând in mutarea, prin reclasificarea acesteia la capitoftÎD'Cultura, recreere si religie”); diminuarea cu suma de 825,00 mii lei, tinandd^e cont ca suma n-a fost cheltuita pana la data de 30.09.2011; majorarea cu suiha?zde 8,00 mii lei a prevederilor destinate retrocedărilor pentru Parcul Municipii Vest;


 • - majorarea ajutoarelor sociale cu suma de 30,00 mii lei ( sprijin pentru persoana fizica in extrema dificultate) conform Hotărârii nr. / 31.10.2011;

 • - diminuarea titlului „active nefinanciare„cu suma de 134,75 mii lei, conform execuției de casa a trezoreriei si notei de fundamentare a Direcției Tehnic -Investiții si Anexei nr. 2.

 • 2. Capitolul „Alte servicii publice generale” - se majoreaza prevederea bugetara cu suma de 7.760.60 mii lei, constând in:

 • - majorarea titlului 20 „bunuri si servicii” (comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe) cu suma de 81,22 mii lei, conform solicitării RASP Ploiești cu adresa nr.4196/08.09.2011, pentru restituirea varsamintelor din profitul net si a impozitului pe profit in vederea acoperirii contului serviciului datoriei publice;

 • - majorarea fondului de rezerva cu suma de 4.679,38 mii lei;

 • - majorarea titlului „rambursări credite” BCR cu suma de 3.000,00 mii lei.

 • 3. Capitolul „Ordine publica si siguranța naționala” - se diminuează cu suma de 1.020,00 mii lei, constând in:

 • - se diminuează titlul „ bunuri si servicii” cu suma de 20,00 mii lei;

 • - se diminuează transferurile către Politia Locala cu suma de 1.000,00 mii lei conform bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al acesteia.

 • 4. Capitolul „Invatamant” - se majoreaza prevederea bugetara cu suma de 2.777,09 mii lei, constând in:

 • - majorarea titlului “cheltuieli de personal” cu suma de 2.969,09 mii lei; -diminuarea titlului “bunuri si servicii” cu suma de 216,00,00 mii lei, respectiv:

 • - se majoreaza cu suma de 2.356„00 mii lei, cheltuielile pentru utilitățile celor 57 instituții de invatament;

 • - se majoreaza cu suma de 350,00 mii lei prevederea bugetara pentru plata chiriei grădinițelor;

 • - se diminuează cu suma de 2.922,00 mii lei, suma ce majoreaza cheltuielile de personal;

 • - majorarea titlului “alte cheltuieli (burse) cu suma de 14,00 mii lei;

 • - majorarea titlului „active nefinanciare„cu suma de 10,00 mii lei, conform notei de fundamentare a Direcției Tehnic - Investiții si Anexei nr. 2.

5. Capitolul „Sanatate” - se diminuează prevederea bugetara cu suma de 210,00 mii lei constând in:

- diminuarea titlului „bunuri si servicii” cu suma de 100,00 mii lei;

 • - majorarea cu suma de 90,00 mii lei a transferurilor către Spitalul de Boli Infectioase Ploiești conform bugetului de venituri si cheltuieli al acestuia;

 • - diminuarea cu suma de 200,00 mii lei a titlului „ active nefinanciare” conform notei de fundamentare a Direcției Tehnic - Investiții si Anexei nr. 2. z/ <•••

6. Capitolul „Cultura,recreere si religie” - se diminuează prevederea bugetara cu suma de 1.589,42 mii lei constând in:

 • -  majorarea titlului „bunuri si servicii” cu suma de 459,58 mii lei/âfcșțjnața promovării imaginii municipiului - European Film Festival & FaîHT^oi^&tf^ mutata prin reclasifîcarea de la capitolul “Autoritati publice si acțiuni externe” si 160,00 mii lei la iluminatul ornamental;

 • - diminuarea transferurilor către instituții publice cu suma de 1.399,00 mii lei, respectiv: către Teatrul „ Toma Caragiu” - suma de 67,00 mii lei; către Filarmonica „Paul Constantinescu” - suma de 1.200,00 mii lei; către Administrația Parcului „ Constantin Stere” - suma de 132,00 mii lei, conform bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate ale acestora;

 • - majorarea titlului „alte cheltuieli” cu suma de 190,00 mii lei ( 40,00 mii lei pentru reparații acoperiș la Parohia Romano-Catolica, conform adresei nr.37/07.02.2011 si 150,00 mii lei pentru reparații acoperiș la Catedrala „Sfanțul Ioan Botezătorul”, conform adresa nr. 18955/17.10.2011).

 • - diminuarea cu suma de 1.000,00 mii lei a titlului „ active nefinanciare” conform notei de fundamentare a Direcției Tehnic - Investiții si Anexei nr. 2.

 • 7. Capitolul „ Asigurări si asistenta sociala”- se diminuează cu suma de 2.255,00 mii lei constând in:

 • - diminuarea titlului „bunuri si servicii” cu suma de 227,00 mii lei, respectiv: bunuri si servicii Administrația Serviciilor Sociale Comunitare - suma de 102,00 mii lei si finanțare proiecte cf.Legii 350/2005 - suma de 125,00 mii lei;

 • - diminuarea transferurilor către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare cu suma de 1.478,00 mii lei conform bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al acesteia;

 • - diminuarea finanțării proiectelor PID cu suma de 550,00 mii lei.

 • 8. Capitolul „Locuințe, servicii si dezvoltare publica” - se diminuează prevederea bugetara cu suma de 4.928,50 mii lei constând in:

 • - diminuarea la „bunuri si servicii” cu suma de 234,50 mii lei (diminuarea alocației bugetare către SGU Ploiești respectiva, suma cu care vor fi majorate activele nefmanciare ale subcapitolului „Alte servicii in domeniul locuințelor, serviciilor si dezvoltării”);

 • - diminuarea tranferurilor către Serviciul Public Finanțe Locale cu suma de 350,00 mii lei conform bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al acestuia;

 • - diminuarea activelor nefmanciare cu suma de 4.344,00 mii lei conform notei de fundamentare ale Direcției Tehnic - Investiții si Anexei nr. 2.

9. Capitolul „Protecția mediului” - se majoreaza prevederea bugetara cu suma de 300,00 mii lei, reprezentând majorarea titlului ”bunuri si servicii” - apa meteo.


 • - majorarea cu suma de 4.000,00 mii lei a subvențiilor pentru a asigura continuitatea acordării de protecție sociala unor categorii defavorizate de calatori (elevi, studenti, veterani, luptători in revoluție si pensionari) acordate ^ȘATP Ploiești, conform proietului de buget rectificat al acesteia;

 • - diminuarea activelor nefinanciare cu suma de 2.181,50 mii lei conform notei de fundamentare ale Direcției Tehnic - Investiții si Anexei nr. 2.

BUGETUL CREDITELOR INTERNE

Bugetului creditelor interne in suma de 98.629,87 mii lei (conform anexei nr.3) este compus, din:

 • - bugetul creditelor interne BCR - in suma de 76.450,00 mii lei ( anexa nr.3a)

 • - bugetul creditelor interne BRD - in suma de 22.179,87 mii lei (anexa nr.3b).

Creditul BRD se va majora cu suma de 12601,74 mii lei, prevederea bugetara va fi de 34.781,61 mii lei (echivalentul a 8.032,70 mii EUR), suma autorizata in vederea efectuării tragerilor in anul 2011 de Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale, prin Hotararea nr.2098/06.10.2011 si Hotararea nr.2109/27.10.2011 autorizare comunicata de Ministerul Finanțelor Publice prin adresa nr.613487/06.10.2011 si adresa nr.613487/27.10.2011.

Conform acestor comunicări, finanțarea rambursabila se va utiliza astfel:

 • - Reabilitarea/Modernizarea si echiparea specifica a Centrului de primire in regim de urgenta „Ciresarii” Ploiești - 500 mii EUR (2.165,00 mii lei);

 • - Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest, a cailor de acces si a rețelelor edilitare specifice - 900 mii EUR (3.897,00 mii lei);

 • - diferența de 6.632,70 mii EUR (28.719.61 mii lei) se va utiliza pentru finanțarea obiectivului „Refacere Stadion „Ilie Oana” Ploiești.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat

VIZAT

DIRECTOR, Direcția Management Financiar - Contabil,


Contracte


DIRCTOR,

Direcția Administrație, Publica Juridic-Contencios, Achiziții Publice,

Contracte

Cristina Vlaicu

Simona AlbuJUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


ANEXA NR.1


BUGET LOCAL - 2011

VENITURI

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

buget cf. HCL nr.

363/13.10.2011

Realizări la

30.09.2011

Venituri de încasat

influente +/-

buget rectificat

0

1

2

3

4

5

6=2+5

1

VENITURI - TOTAL

0001

435.079,52

325.632,90

-109.446,62

4.544,94

439.624,46

2

VENITURI PROPRII - TOTAL

4802

282.413,57

223.915,69

-58.497,88

3.994,94

286.408,51

3

I. VENITURI CURENTE

0002

371.332,27

298.544,58

-72.787,69

4.544,94

375.877,21

4

A. VENITURI FISCALE

0003

344.241,43

273.213,74

-71.027,69

3.873,47

348.114,90

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

169.173,43

120.739,53

-48.433,90

223,47

169.396,90

6

A 1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

3.604,43

2.618,80

-985,63

81,22

3.685,65

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

704,43

785,64

81,21

81,22

785,65

8

Impozit pe profit de la agenți economici

010201

70443

785,64

81,21

81,22

785,65

9

IMPOZIT PE VENIT

0302

2.900,00

1.833,16

-1.066,84

0,00

2.900,00

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

2.900,00

1.833.16

-1.066,84

2.900,00

11

A 1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

164.877,00

117.286,48

-47.590,52

0,00

164.877,00,

12

CO TE $1 SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

164.877,00

117.286,48

-47.590,52

0,00

164.87^00

’j *"

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

163.027,00

115.894,90

-47.132,10

163.01KOO

14

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

l .850,00

1.391.58

-458,42

l.85taj

15

A 1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGU IU DIN CAPITAL

0007

692,00

834,25

142,25

142,25

834,25
16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0502

692,00

834,25

142,25

142,25

834,25

17

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

050250

692,00

834.25

142,25

142.25

834.25

18

A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE

PROPRIETATE

0009

65.909,30

63.429,02

-2.480,28

2.600,00

68.509,30

19

IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

65.909,30

63.429,02

-2.480,28

2.600,00

68.509,30

20

Impozitul și taxa pe clădiri

070201

54.600,00

53.669,24

-930,76

2.600,00

57.200,00

21

Impozit pe clădiri de la pers, fizice

07020101

10.900,00

9.598,60

-1.301,40

10.900.00

22

Impozitul și taxa pe clădiri de la pers, juridice

07020102

43.700.00

44.070,64

370,64

2.600.00

46.300,00

23

Impozitul și taxa pe teren

070202

7.505,40

6.701,29

-804,11

0,00

7.505,40

24

Impozit pe terenuri de la pers, fizice

07020201

2.300,00

1.905,49

-394,51

2.300.00

25

Impozitul și taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

5.200,00

4.790,08

-409,92

5.200,00

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

5,40

5.72

0,32

5.40

27

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

070203

3.800.00

3.054,97

-745,03

3.800.00

28

Alte impozite și taxe pe proprietate

070250

3.90

3,52

-0,38

3.90

29

A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII

0010

109.158,70

89.045,19

-20.113,51

1.050,00

110.208,70

30

SUME DEFALCATE DIN T. VA.

1102

92.869,00

75.66’6,00

-17.183,00

550,00

93.419,00

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201

32

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, și scct. Mun. București

110202

90.959,00

74.186,00

-16.773,00

90.959.00

33

Sume defalcate din T.V.A ptr.subvenționarea energiei termice livrate populației

110203

34

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere și distribuție a energiei termice

110204

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

1.910.00

1.500,00

-410,00

550,00

2.460,00

37

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural

110207

38

AL TE IMPOZITE Șl TAXE GENERALE PE BUNURI ȘI SERVICII

1202

413,00

377,33

-35,67

0,00

413,00

39

Taxe hoteliere

120207

413,00

377,33

-35,67

413,00

40

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

30,00

32,05

2,05

0,00

30,00

41

Impozit pe spectacole

150201

30,00

32,05

2.05

30,00

42

Alte taxe pe servicii specifice

150250

43

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI

1602

15.846,70

12.949,81

-2.896,89

500,00

16.346,70

44

Impozit pe mijloacele de transport

160202

11.410,00

11.076,91

-333,09

500,00

11.910,0045

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de pers, fizice

16020201

5.900.00

5.535,89

-364,11

5.900,00

46

Impozitul pe mijloacele dc transport deținute dc pers, juridice

16020202

5.510.00

5.541,02

31,02

500,00

6.010,00

47

Taxe și tarife ptr. eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

160203

4.233,70

1.721,02

-2.512,68

4.233,70

48

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

160250

203,00

151,88

-51,12

203.00

49

A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50

ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51

Alte impozite și taxe

180250

52

C. VENITURI NEFISCALE

0012

27.090,84

25.330.84

-1.760,00

671,47

27.762,31

53

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

16.113,44

16.746,68

633,24

633,25

16.746,69

54

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

16.113,44

16.746,68

633,24

633,25

16.746,69

55

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale

300201

7.102,96

7.102,96

0,00

7.102,96

56

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor prcccdcnți

300203

57

Venituri din concesiuni și închirieri

300205

6.594,00

7.227,24

633,24

633,25

7.227.25

58

Venituri din dividende

300208

2.416,48

2.416,48

0.00

2.416.48

59

Alte venituri din proprietate

300250

60

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61

Alte venituri din dobânzi

310203

62

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII

0014

10.977,40

8.584,16

-2.393.24

38,22

11.015,62

63

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII ȘI AL TE ACTIVITĂȚI

3302

3.219,40

2.263,24

-956,16

0,00

3.219,40

64

Venituri din prestări de servicii

330208

3159.00

2.223.67

-935,33

3.159,00

65

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. întreținerea copiilor în creșe

330210

66

Contibuția pers, beneficiare ale cantinelor dc ajutor social

330212

50.00

35,84

-14,16

50.00

67

Taxe din activități cadastrale și agricultură

330224

0,00

68

Contibuția lunară a părinților ptr. întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

330227

0.00

69

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

330228

2.00

3,73

1,73

2.Q0

A

70

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

330250

8,40

-8,40

8,40

71

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRA TIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

1.200,00

770,18

-429,82

0,00

1.200,00

72

Taxe extrajudiciare dc timbru

340202

1.200,00

770.18

-429,82

1.200.00

73

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

74

AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI

3502

5.164,50

4.119,73

-1.044,77

0,00

5.164,50

75

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

5.000,00

3.816,61

-1.183,39

5.000,00

76

Penalități ptr. ncdcpuncrca sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe

350202

0,00

77

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

350203

25,00

-25.00

25,00

78

Alte amenzi, penalități și confiscări

350250

139,50

303,12

163,62

139,50

79

DIVERSE VENITURI

3602

1.304,00

1.341,51

37,51

38,22

1.342,22

80

Varsaminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

taxe speciale

360206

44,00

82.21

38,21

38,22

82,22

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

0,00

81

Venituri din ajutoare dc stat recuperate

360211

0,00

82

Alte venituri

360250

1.260,00

1.259.30

-0,70

1.260,00

83

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

89,50

89,50

0,00

0,00

89,50

84

Donații și sponsorizări

370201

89,50

89,50

0.00

89,50

varsaminte din secțiunea dc funcționare pentru finanțarea secțiunii dc dezvoltare(-)’

370203

0

varsaminte din secțiunea dc funcționare

370204

85

Alte transferuri voluntare

370250

86

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

4.039,80

1.146,61

-2.893,19

0,00

4.039,80

87

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

4.039,50

1.146,61

-2.893,19

0,00

4.039,80

88

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

85.00

175,96

90,96

85,00

89

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

110.00

57.63

-52,37

1 10,00

90

Venituri din privatizare

390204

0,00

0,00

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

34,8

67,31

32.51

34,80

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

3.810,00

845,71

-2.964,29

3.810,00,

91

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0»

92

ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPR UMUTURIL OR A CORD A TE

4002

0,00

0,00

0,00

0,00

0/ik

tlrA

93

încasări din rambursarea împrumuturilor pir. înființarea unor instituții și serv, publice dc interes local sau a unor activ, finanțate integral din venituri proprii

400206

V

94

încasări din rambursarea inicrocrcditelor de la pers, fizice și juridice

400207

95

împrumuturi temporare din trezoreria statului

400210

96

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare

400211

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii dc dezvoltare

4002I3

sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

400214

97

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

400250

98

IV. SUBVENȚII

0017

55.753,25

25.814,23

-29.939,02

0,00

55.753,25

99

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

55.753,25

25.814,23

-29.939,02

0,00

55.753,25

100

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

55.753,25

25.814,23

-29.939,02

0,00

55.753,25

101

A. De capital

0019

29.600,00

13.378,27

-16.221,73

0,00

29.600,00

102

Retehnologizarea centralelor termice și elecrice de termoficare

420201

103

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

420203

104

Planuri și regulamente dc urbanism

420205

105

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor dc cvartale dc locuințe noi

420206

106

Finanțarea studiilor dc fezabilitate aferente proiectelor SAPAR.D

420207

107

Finanțarea programului dc pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor

420209

108

Finațarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al comunicațiilor existente cu destinație de locuință

420210

1.000,00

-1.000,00

1.000.00

109

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

420212

5.000,00

148,74

-4.851,26

5.000,00

110

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare dc mediu și gospodărire a apelor

420213

23.600,00

13.229,53

-10.370.47

23.600,00

111

Finanțarea unor cheltuieli dc capital ale unităților dc învățământ preuni verși tar

420214

112

Subvenții primite din Fondul Național dc Dezvoltare

420215

113

B. Curente

0020

26.753,25

12.435,96

-13.717,29

0,00

26.153,25

114

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

îi

115

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

116

Finanțarea lucrărilor dc cadastru imobiliar

420229

-------ToT h

117

Subvenții ptr. compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

420232

25.997,00

12.292,00

-13.705,00

0,00

25.99™

V

118

Sprijin financiar ptr. constituirea familiei

420233119

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

110.25

110,25

0,00

110,25

120

Subvenții din bugetul dc stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

46,00

33.71

-12,29

46,00

Subvenții ptr. acordarea trusoului ptr. nou-născuți

420236

121

subvenții dc la bugetul dc stat catrc bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

420246

122

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

4302

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

123

Subvenții primite dc la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

430201

124

Subvenții de la bug. asigurărilor ptr. șomaj către bugetele locale, ptr. finanțarea programelor ptr. ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor dc muncă

430204

125

Subvenții primite de la alte bugete ptr. instituțiile de asistență socială ptr. persoanele cu handicap

430207

126

Subvenții primite dc la bugetele consiliilor locale județene ptr. ajutoare în situații de extremă dificultate

430208

127

Sume primite de la UE/ alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari

4502

3.954,20

127,48

-3.826,72

0,00

3.954,20

128

Fondul European dc Dezvoltare Regionala

45.02.01

3.954,20

127,48

-3.826,72

0,00

3.954,20

129

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.01.01

130

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45.02.01.02

131

Prefinantari

45.02.01.03

3954,2

127,48

-3.826.72

3.954,20

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


ANEXA NR.1


BUGET LOCAL 2011
CHELTUIELI

conform ședința comisie buget


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

buget cf. HCL

nr.

363/13.10.2011

Realizat la

30.09.2011

Plăti de efectuat

influente

(+/-)

buget rectificat

credite de angajament 2012

o........ ' ''

1

2

3

4=2-3

5

6=2+5

7

CHELTUIELI - TOTAL

5002

455.079,52

283.393,37

169.686,91

4.544,94

459.624,46

62.207,04

J UTORITĂȚI PUBLICE ȘI A CȚIUNI EXTERNE

5102

16.824,44

10.324,59

6.499,85

-1.606,33

15.218,11

0,00

Cheltuieli de personal

10

7.207,87

5.004,12

2.203.75

-250,00

6.957,87

Bunuri si servicii - total, din care:

20

8.886,63

4.950,51

3.936,12

-1.251,58

7.635,05

0,00

Bunuri si servicii

7.449.91

4.332.93

3.116,98

25,00

7.474,91

bunuri si servicii (promovarea imaginii municipiului -European Film Fcstival& Fair Ploiești)

459.58

459.58

0.00

-459,58

0,00

bunuri si servicii p

827.14

827.14

-825,00

2,14

bunuri si servicii - retrocedări Parc Mun. PI. Vest

150.00

158.00

-8.00

8,00

158,00

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

293.00

293,00

0.00

30,00

323,00

Cheltuieli de capital - total, din care:

70

500,00

740,02

359,98

-134,75

365,25

0,00

Active nefinanciare

71

500.00

140.02

359.98

-134,75

365,25

Plăti efect an precedenti an curent

85

-63,06

-63,06

0.00

-63,06

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

29.592,86

20.893,59

8.699,27

7.760,60

37.353,46

0,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

8.253,35

3.941,10

4.312,25

81,22

8.334,57

0,00

Bunuri si servicii - recensământ

50.00

50.00

50,00

bunuri si servicii (ani prccencnti)

6,96

6,96

6,96

l

Comisioane si alte costuri aferente împrum cxt.

8.196,39

3.941,10

4.255,29

81,22

8.277,61

1

Fonduri de rezerva ( 756,96 suma reprez div. Apa Nova cf HCL 233/2011)

50

1.550,87

1.550,87

4.679,38

6.230,25

u

Transferuri către Serviciul public de evidență a persoanelor

51

340.00

285.00

55,00

340,00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

buget cf. HCL nr.

363/13.10.2011

Realizat la

30.09.2011

Plăti de efectuat

influente

(+/-)

buget rectificat

credite de angajament 2012

0

1

2

3

4=2-3

5

6=2+4

7

zl/te transferuri -Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

2.055,60

1.811,06

244,54

2.055.60

Rambursări de credite - total din care:

81

17.400,00

14.863,39

2.536,61

3.000,00

20.400,00

0,00

Rambursare credit Alpha Bank

6.000,00

4.413.39

1.586,61

6.000,00

Rambursare credit B.C.R.

1 1.400.00

10.450.00

950.00

3.000,00

14.400,00

Plăti efect an precedenti an curent

85

-6,96

-6,96

0,00

-6,96

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI

5502

6.700,00

4.514,38

2.185,62

0,00

6.700,00

0,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

500,00

374,40

125,60

500,00

Dobânzi

30

6.200.00

4.139.98

2.060,02

6.200,00

ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

6102

8.344,98

5.947,71

2.397,27

-1.020,00

7.324,98

0,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

60,00

6,13

53,87

-20,00

40,00

0,00

Bunuri si servicii (Protecția civilă)

60.00

6.13

53.87

-20,00

40,00

Transferuri către Poliția Locala

51

7.481.49

5.198.09

2.283,40

-1.000,00

6.481,49

Transferuri către Poliția Comunitară

51

745,5 1

745,51

0,00

745,51

Active nefinanciare (Protecția civilă)

7/

60.00

60,00

60,00

Pluti efect an precedenti an curent

85

-2,02

-2.02

0,00

-2,02

ÎNVĂȚĂMÂNT

6502

107.387,45

68.467,62

38.919,83

2.777,09

110.164,54

5.350,00

Cheltuieli de personal

10

78.939,45

59.493,93

19.445.52

2.969,09

81.908,54

Bunuri si servicii - total, din care:

20

21.422,71

4.156,19

17.266,52

-216,00

21.206,71

0,00

Bunuri si servicii - total - din care:

13.970.00

0.00

13.970.00

2.706,00

16.676,00

0,00

bunuri si servicii scoli si grădinițe

13.970.00

13.970.00

2.356,00

16.326,00

bunuri si servicii ( chirii grădinițe)

0.00

0.00

350,00

350,00

/

reparații curente scoli(bugct PMP)

4.165,00

4.156,19

8.81

4.165,00

/

Bunuri si servicii (pmp)

3.287.71

3.287,71

-2.922,00

365.71

1

Transferuri către instituții publice

51

550,00

332,00

218.00

550,00

>r ie>

Finanțări POSDRU unitati de invatamant

56

199,87

140,78

59.09

199,87

V

Asistență socială

57

90,00

46.56

43.44

90,00

Alte cheltuieli (burse)

59

800.00

398.74

401,26

14,00

814,00

Plăti efect an precedenti an curent

85

-55.98

-55.98

0.00

-55,98
DENUMIREA INDICATORILOR

COD

buget cf. HCL nr.

363/13.10.2011

Realizat ia

30.09.2011

Plăti de efectuat

influente

(+/-)

buget rectificat

credite de angajament 2012

'      U

1

2

3

4=2-3

5

6=2+4

7

Active nefinanciare - total (lin care:

71

5.441,40

3.955,40

1.486,00

70,00

5.451,40

5.350,00

Investiții centre financiare

Investiții centre financiare (PMP)

5.441,40

3.955.40

1.486.00

10,00

5.451,40

5.350,00

SJ/V47/ITE

6602

5.686,42

3.500,10

2.186,32

-210,00

5.476,42

0,00

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC

10

2.982,00

2.184,72

797,28

2.982,00

Bunuri și servicii - total din care:

20

537,00

78,22

458,78

-100,00

437,00

0,00

reparații spitale

260.00

76.74

183.26

260.00

bunuri si servicii -asistenta medicala comunitaraASSC

150,00

1.48

148.52

150,00

bunuri si servicii (pmp)

127,00

127.00

-100,00

27,00

Transferuri către instituții publice

51

1.747,42

1.073,84

673,58

90,00

1.837,42

0,00

Spitalul de Boli Infectioase Ploiești

451.42

326.42

125.00

90,00

541,42

Spitalul Municipal Ploiești

1.296.00

747.42

548.58

1.296,00

Asistență socială (Centrul de transfuzie)

57

70,00

34,78

35.22

70,00

Active nefinanciare

71

350,00

128,54

221.46

-200,00

150,00

CUL TURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

6702

37.086,27

22. 749,40

12.337,63

-1.589,42

35.496,85

230,00

Bunuri și servicii - total- din care:

20

2.928,41

2.484,48

443,93

619,58

3.547,99

0,00

ch. din donații și sponsorizări

89.50

89.23

0,27

89,50

iluminat ornamental

1.477.00

1.476.20

0.80

160,00

1.637,00

spectacole artificii

94.00

61.32

32.68

94,00

acțiuni culturale

1.135.00

857.73

277,27

1.135,00

participarea lotului de debate la Campionatul mondial

37.00

37.00

37,00

bunuri si servicii (promovarea imaginii municipiului -European Film Festival& Fair Ploiești)

459,58

459,58

bunuri si servicii (ani prcccncnti)

95,91

95,91

95,91

Transferuri către instituții publice, din care:

51

21.516,00

12.947,10

8.568,90

-1.399,00

20.117,00

0,00

Casa de Cultură

628.00

465.00

163,00

628,00

//

Teatrul "Toma Caragiu"

5.716,00

3.900,00

1.816,00

-67,00

5.649,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

4.628.00

2.158.00

2.470.00

-1.200,00

3.428,00

ll S

Club Sportiv Municipal

5.202,00

3.944,10

1.257,90

5.202,00

Administrația Parcului C-tin Stere

5.342.00

2.480.00

2.862.00

-132,00

5.210,00

_

Finanțare- proiecte P1D

56

4,05

1,93

2,12

4,05

V

Alte cheltuieli - total din care:

59

8.200,00

7.485.00

715,00

190,00

8.390,00

0,0R:

cli. Asociat SC FC Petrolul

6.600.00

6.000.00

600,00

6.600,00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

buget cf. HCL nr.

363/13.10.2011

Realizat la

30.09.2011

Plăti dc efectuat

influente

(+/-)

buget rectificat

credite de angajament 2012

0

1

2

3

4=2-3

5

6=2+4

7

reparații unități de cult

1.600,00

1.485,00

115,00

190,00

1.790,00

Active nefinanciare

71

4.604,70

0,00

2.605,46

-1.000,00

3.604,70

230,00

active ncfinanciarc

4.604,70

1,999,24

2605.46

-1.000,00

3.604,70

230,00

Plat efect an precedenti an curent

85

-166,89

-169,11

2,22

-166,89

ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

6802

30.075,80

18.605,44

11.470,36

-2.255,00

27.820,80

0,00

Cheltuieli (le personal - total ilin care:

10

5.864,00

4.342,75

1.521,25

0,00

5.864,00

0,00

Asistenta sociala in caz dc invaliditate

4.370,00

3.257,25

l.l 12,75

4.370,00

Crese

1.494,00

1.085,50

408,50

1.494,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

1.010,50

400,00

610,50

-227,00

783,50

0,00

Bunuri și servicii (C’reșe)

666.00

365.30

300,70

666,00

Bunuri și servicii p ASSC

1 79,00

179,00

-102,00

77,00

reparații curente crese (buget PMP)

35,00

34.70

0,30

35,00

Finanțări pt Asociatia"Viitorul Tinerilor"

7.00

7,00

7,00

Finanțare proiecte cf. Legii 350/2005

125.00

125,00

-125,00

0,00

bunuri si servicii (ani prcccncnti)

-1,50

-1,50

-1,50

Transferuri - total din care:

51

13.483,66

7.684,07

5.799,59

-1.478,00

12.005,66

0,00

Adm. Serv. Soc.Comunitare

13.483,66

7.684,07

5.799,59

-1.478,00

12.005,66

Finanțare- proiecte PID

56

1.067,40

1.067.40

-550,00

517,40

Asistență socială- total din care:

57

8.660,00

6.188,38

2.471,62

0,00

8.660,00

0,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

8.180.00

5.913,59

2.266,41

8.180,00

Ajutoare pentru locuințe

340.00

167.49

172,51

340,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

140,00

107,30

32,70

140,00

A ctive ne financiare

71

0,00

0,00

0,00

Plat iefect an precedenti an curent

85

-9,76

-9,76

0,00

-9,76

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZV. PUBLICĂ

7002

61.657,74

31.789,42

29.868,32

-4.928,50

56.729,24

44.562.04

/

Bunuri și servicii- total din care:

20

26.026,24

19.517,73

6.508,51

-234,50

25.791,74

o,otf

iluminat public

06

5.372,00

3.731.40

1.640,60

5.372,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

20.654,24

15.786,33

4.867,91

-234,50

20.419,74

Întreținere ceasuri publice

39,50

20,57

18,93

39,50

Reparații curente(fond imobiliar)

1.550.00

738.74

81 1,26

1.550,00

Bunuri și servicii (ani precedenti)

0,51

0,51

0,51

prestări servicii SGU PI. - din care:

18.914,23

14.914,23

4.000,00

-234,50

/ 8.6 79,73

0,00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

buget cf. HCL

nr.

363/13.10.2011

Realizat la

30.09.2011

Plăti de efectuat

influente

(+/-)

buget rectificat

credite de angajament 2012

■ o........

1

2

3

4=2-3

5

6=2+5

7

Bunuri și servicii

18.374,23

14.374,23

4.000,00

-234,50

18.139,73

reparații curente

419,00

419.00

0,00

419,00

obiecte de inventar

121,00

121,00

0,00

121,00

gratuitati cimitirecf. Legii 44/94

150,00

112,79

37,21

150,00

Transferuri către instituții publice, din care:

57

7.408,00

4.650,00

2.758,00

-350,00

7.058,00

0,00

Serviciul Public Finanțe Locale

7.408,00

4.650.00

2.758.00

-350,00

7.058,00

Finanțare- proiecte P1D

56

3.611,20

6,55

3.610,65

3.611,20

Active nefinanciare - total din care:

77

24.612,81

7.621,65

16.991,16

-4.344,00

20.268,81

44.562,04

Locuințe

03

21.983,04

4.991,88

16.991,16

-4.578,50

17.404,54

44.562,04

active ncfinanciarc

21.983,04

4.991,88

16.991,16

-4.578,50

17.404,54

44.562,04

Iluminat public

06

2.044,00

2.044,00

0,00

0,00

2.044,00

Reabilitare iluminat public

2.044.00

2.044.00

0,00

2.044,00

Alte ser vicii in domeniul locuințelor, serviciilor si dezvoltării

50

585,77

585.77

0,00

234,50

820,27

Plat iefect an precedenti an curent

85

-0.51

-0.51

0,00

-0,51

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

48.590,00

28.119,43

20.470,57

300,00

48.890,00

150,00

Bunuri și servicii -total din care:

20

19.920,00

13.650,54

6.269,46

300,00

20.220,00

0,00

Salubritate

19.300.00

13.267.20

6.032,80

19.300,00

Reparații curente si amenajare centru municipal de colectare a deșeurilor, echipamente electrice si electronice

120.00

120,00

120,00

apa meteo

500.00

383.34

116,66

300,00

800,00

Active nefinanciare total din care:

77

28.670,00

14.468,89

14.201,11

0,00

28.670,00

150,00

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

06

28.670.00

14.468.89

14.201,11

0,00

28.670,00

150,00

active nefinanciare

28.670.00

14.468,89

14.201.1 1

28.670,00

150,00

COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE

8102

49.729,00

30.232,17

19.496,83

0,00

49.729,00

0,00

Subvenții- dif. de preț și tarif la en. termică livrată pop.

40

49.729,00

30.232,17

19.496,83

49.729,00

A ctive n efin uncia re

71

0,00

0,00

0,00

ZA

TRANSPORTURI

8402

53.404,56

38.249,52

75.155,04

5.316,50

58.721,06

1L91M

Bunuri și servicii - din care:

20

9.309,02

6.415,33

2.893,69

3.498,00

12.807,02

Mo

reparații curente străzi

7.000,00

5.203,22

1.796,78

3.498,00

10.498,00

serv monitorizare trafic

2.300.00

1.212.11

1.087.89

2.300,00

y:

Bunuri și servicii (ani precedenti)

9.02

9.02

9,02

Subvenții- dif. de preț și tarif (RATP)

40

28.805.00

24.753.95

4.051.05

4.000,00

32.805,00
DENUMIREA INDICATORILOR

COD

buget cf. HCL

nr.

363/13.10.2011

Realizat la

30.09.2011

Plăti de efectuat

influente '(+/-)

buget rectificat

credite de angajament 2012

0

1

2

3

4=2-3

5

6=2+5

7

Alte transferuri (Amplasare copertine refugiu calatori in stațiile RATP PI.)

55

69,90

45,25

24.65

69,90

Finanțare- proiecte PID

56

3,36

3,36

3,36

Plăti efect an precedenti an curent

85

-9,02

-9,02

0,00

-9,02

A dive n efi nan ci a re

71

15.226,30

7.044,01

8.182.29

-2.181,50

13.044,80

11.915,00

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII


Andrei


LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2011 -2012Nr. crt.

DENUMIREA

OBIECTIVELOR

DE INVESTIȚII

Valoare totala conform S.F

finanțate din:

Influente

(+/-)

finanțate din:

Propunere prevedere/ credite de angajament 2012

Rectif.8

BUGET

2011

din care:

Rectif.9

BUGET

2011

din care:

le la bugete

local

transf.

aug. Sta

de la bugetul

local

transf.

bug. Stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL CHELTUIELI

2.16.186,81

78.879,44

45.469.44

33.410,00

-78'50,25

> 71.029,19

38.131,19

32.898,00

62.207,04

Cap.51.02-71

. ..

AlTORITATI PUBLICE

TbTĂE •     :                                 <<<<<<<<<<

(1.00

500,00

500.00

■  -134.75

:   365.25

365,25

: o,oo

0,00

din care:

c

Alte cheltuieli de investiții

0,00

500,00

500,00

0,00

-134,75

365,25

365,25

0,00

0,00

1

Dolari

0,00

500,00

500,00

0,00

-134.75

365,25

365,25

0,00

0,00

Cap.61.02-71

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

total

0,00

60;00

60*00

60,00

°’00

din care:

1 1

c

?\lte cheltuieli de investiții

0,00

60,00

60,00

0,00

0,00

60,00

60,00

0,00

0,00

1

Dotări ALA

0,00

60,00

60,00

0,00

0.00

60,00

60,00

0,00

0,00

Cap.65.02-71

INVATAMANT

1

TOTAL

63.313,00

5.441,40

5.441,40

0,00

10,00

5.451,40

5.451,40

0,00

5.350,00

din care:

A

Lucrări in continuare

52.313,00

4.035,00

4.035,00

0,00

83,00

4.118,00

4.118,00

0,00

3.800,00

1

Consolidare Școala Rares Vodă

7.000,00

1.200,00

1.200.00

0,00

0.00

1.200,00

1.200,00

0,00

1.600,00

2

Consolidare Gr.Sc.Petrolul Teleajen

8.500.00

2.770,00

2 770,00

0,00

148.00

2.918,00

0,00

2.918,00

0,00

2.200,00

3

înlocuire tamplarie, refacere fațade , terenuri

36.813,00

65,00

65,00

0,00

-65.00

0.00

0,00

0,00

B

Lucrări noi

11.000,00

1.010,00

1.010,00

0,00

0,00

1.010,00

1.010,00

0,00

1.400,00

1

Refacere acoperiș Colegiul Mihai Viteazul

0,00

200,00

200,00

0,00

0.00

200,00 200.00

0.00

0,00

2

Construire campus școlar Colegiul Virgil Madgearu

11.000,00

10,00

10,00

0,00

0.00

10,00

10,00

0,00

0,0013


Nr.


crt.


 • 9

 • 10


11


12


DENUMIREA


OBIECTIVELOR


DE INVESTIȚII


Valoare


totala


conform S.F.


finanțate din:


Rectif.8


BUGET

2011


finanțate din:


rropunere prevedere/ credite de^ angajament 2012 f


din care:

ie la bugetu

local

transf.

jug. Sta

4

5
BUGET

2011Centrale termice si instalații de incalzire: Grup Școlar Transporturi, Școala nr.l Radu Stanian, Școala Ienachita Vacarescu, Școala nr.l 1 Florin Comisei, Școala nr. 13, Școala nr. 19, Școala Sf. Vineri-anexa, Grădinițele nr.l,5,7, 9 Nichita Stanescu, Cheita de Aur, Casuta de Povesti, nr.24, nr.29,nr.37,nr.38


0,00

800,00

800,00

0.00

0.00

0,00

396,40

396,40

0,00

-73,00

0,00

5,00

5,00

0,00

0.00

0,00

32,00

32,00

0,00

1.00

0,00

5,00

5,00

0,00

0.00

0,00

32,40

32,40

0,00

-30.00

0,00

35,00

35,00

0,00

-1.00

0,00

30,00

30,00

0,00

-23.00

0,00

10,00

10,00

0.00

0.00

0,00

10,00

10,00

0,00

-10.00

0,00

77,00

77,00

0,00

0.00

0,00

40,00

40.00

0,00

10.00

0,00

80,00

80,00

0,00

0.00

0,00

40,00

40,00

0,00

-20.00


34,00


34,00

7.


10.00


77,00


20,00


20,00


SANATATE


350,00


200,00


150,00


Lucrări in continuare


Reabilitare secția de oncologie Spitalul Municipal Schuller


din care:


Lucrări in continuare

Consolidare si extindere sala de concerte inclusiv balcon Filarmonica Paul Constantinescu

Ploiești


Proiectare si execuție pavilioane de vara

Proiectare si execuție pista de atletism, Parc Tineretului

Refacere stadion Ilie Oana Ploiești


Lucrări noi


Construire ansamblu monumental l.L.Caragiale


0.00


0.00


0,00

0,00

0.00


150,00


3.480,00


2.000,00 2.000.00


230,00

40,00

1.210,00


800,00


200,00

-200.00


150,00


150,00


150,00

150,00


-1.000,00


3.604.70


3.604,701.400,00

\\ ■ z>; ■

— 'W-


150,0(rf^


10,00

50,00


r

Nr.

crt.

DENUMIREA

OBIECTIVELOR

DE INVESTIȚII

Valoare

totala

conform S.F

finanțate din:

Influente

(+/-)

finanțate din:

Propunere prevedere/

0    7 y

OBSERVAȚII

<7-77

Rectif.8

BUGET

2011

din care:

Rectif.9

BUGET

2011

din care:

credite de

le la bugetu

local

transf.

bug. Sta

de la bugetul

local

transf.

bug. Stat

angajament 2012

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

io

13

c

Alte cheltuieli de investiții

0,00

324,70

324,70

0,00

0,00

324,70

324,70

0,00

^0,00

1

SF,PT,DE Reabilitare statuia Libertății

0,00

5,00

5,00

0,00

0.00

5,00

5,00

0.00

0,00

2

Servicii de conservare a Statuii Libertății

0,00

319,70

319,70

0,00

0.00

319,70

319,70

0,00

0,00

Cap. 70.02 -71

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

r

TOTAL

29.329,14

24.027,04

14.217,04

9.810,00

-4.344,00

19.683,04

10.385,04

9.298,00

44.562,04

din care

A

Lucrări in continuare

27.639,14

10.066,80

5.279,00

4.787,80

-970,50

9.096,30

4.820,50

4.275,80

576,00

1

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9Mai Ploiești

14.404,13

4.310,00

500,00

3.810,00

-962.00

3.348,00

50,00

3.298,00

50,00

2

Consolidare si reabilitare termica Bloc A7 str.Cibinului nr.2Ploiesti

4.030,87

294,00

150,00

144,00

0.00

294,00

150,00

144,00

6,00

3

Reabilitare termica bloc 135A str.Zimbrului

522,95

1,00

1,00

0,00

0.00

1,00

1,00

0,00

_

0,00

4

Reabilitare termica bloc M10 str. Arhip Nicolae

209,75

38,00

38,00

0,00

0.00

38,00

38,00

0,00

0,00

5

Reabilitare termica bloc 67 bis str.Infratirii nr.5A

3.422,95

1.568,20

798,20

770,00

0.00

1.568,20

798,20

770,00

0,00

6

Reabilitare termica bloc 48 str.Cameliei nr.3A

421,39

83,00

44,00

39,00

0.00

83,00

44,00

39,00

0,00

7

Reabilitare termica bloc 13 str. Levantica nr 1

890,25

49,60

24,80

24,80

0.00

49,60

24,80

24,80

0,00

8

Deviere rețea apa str.Libertatii nr.l

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

20,00

9

RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății

3.736.85

1.269,00

1.269,00

0,00

0.00

1.269,00

1.269,00

0,00

500,00

10

Construcție sediu, puct de lucru zona Nord, desființare construcții subterane existente pe teren, renovare acces subsol, strada. Aleea Catinei, nr,17A+ UE (etapa II).

0,00

110,00

110,00

0,00

-8.50

101,50

101,50

0,00

0,00

11

Proiectare+executie- Racordare Aleea Catinei, nr. 17A- Dalkia

0,00

30,00

30,00

0,00

0.00

30,00

30,00

0,00

0,00

12

Proiectare+executie- Branșament electric pavilioane

0,00

100,00

100,00

0,00

0.00

100,00

100,00

0,00

0,00

13

AEE Sediu punct de lucru Ploiești Aleea Catinei nr,17A

0,00

90,00

90,00

0,00

0.00

90,00

90,00

0,00

0,00

14

Construcție anexa cimitir Bolovani-proiectare si execuție

0,00

80,00

80,00

0,00

0.00

80,00

80,00

0,00

0,00

15

Reabilitare sistem iluminat

0.00

2.044,00

2.044.00

0,00

0.00

2.044,00

2.044.00

0.00

0,00

B

Lucrări noi

1.690,00

8.692,24

4.670,04

4.022,20

-3.658,00

5.034,24

1.012,04

4.022,20

43.786,04

1

Reabilitare termica blocuri locuințe

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Reabilitare termica blocuri zona Ploiești NORD

0,00

1.677,00

800,00

877,00

-750.00

927,00

50,00

877,00

12.000,00

3

Reabilitare termica blocuri zona Malu Roșu

0,00

2.020,00

1.000,00

1.020,00

-950.00

1.070,00

50,00

1.020,00

14.500,00

4

Reabilitare termica blocuri zona Vest 1

0,00

2.772,00

1.372,00

1.400,00

-1.302.00

1.470,00

70,00

1.400,00

7.371,04

5

Reabilitare termica blocuri zona Vest 2

0.00

1.481,20    756,00

725,20

-656.00

825,20

100,00

725,20

9.700,00

6

RTE Cămin batrani strada Cosminele

0.00

0,00 0.00 0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

140,00

7

Extindere a branșamentelor de apa in Cartierul Petrolul

0.00

75,00

75.00

0.00

0.00

75,00

75,00

0,00

75,00

1 '

Nr.

crt.

DENUMIREA

OBIECTIVELOR

DE INVESTIȚII

Valoare

totala

conform S.F

0

1

2

8

Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bdul.Independentei nr. 14

1.690.00

9

Extindere a rețelelor de apa in Cartierul Petrolul-strada Văii

0,00

10

Extindere a branșamentelor de apa Cartier Ghe.Doja, Rafov, Gageni, Bereasca.

0,00

11

Extindere rețea de apa in Cartierul Bereasca

0,00

c

Alte cheltuieli de investirii

0,00

1

Expertize tehnice imobile din patrimoniu

0,00

2

Expertize Tehnice Blocuri Locuințe

0,00

3

SF,PT, DE consolidare blocuri locuințe

0,00

4

PT Alimentare cu apa, canalizare cămin de batrani str.Cosminele, nr. 11, ridicare TOPO

0,00

5

Documentație tehnica pentru execuție lucrări de creștere a performantei energetice a blocurilor (og. 18/2009-og.69/2010)

0,00

6

Reactualizare PUG

0,00

7

Dotări

0,00

Cap.74.02-71

PROTECȚIA MEDIULUI

din care

A

Lucrări in continuare

624,14

1

Modernizare sistem de colectare si epurare a apelor uzate in mun.Ploiești -PMP

0,00

2

Modernizare strada Gârlei -canalizare

624,14

C

Alte cheltuieli de investirii

0,00

1

SF Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri străzi necanalizate din mun.Ploiești

0,00

Cap. 84.02.71

I R XNSPOR I l Rl

114.880,63

din care

A

Lucrări in continuare

17.465,66

1

Execuție alei cimitire Mihai Bravu, str. Mihai Bravu nr.228,

Viisoara- str. C-tin Brezeanu nr. 14

0,00

2

Modernizare strada Rafov

2.175,00

3

Modernizare strada Șantierului

216,10

4

Modernizare strada Izvoare

2.112,58

Propunere prevedere/ credite de angajamentBRVATir


50,00


50,00


50,00


35,00


106,91


5.552,50


300,00


50.00


35.00


475,13


106,91


300,00


50,00


500,00


3.800,00


168,00


28.670,00


500,00


500,00


0,00


23.600,00


500,00


500,00


50,00


3.800,00


168,00


234,50


0.00


0,00


50,00


3.800.00


: 28.670,00l:<::<5,070,00


5.070,00

4.880.00

190,00


500,00


500,00


50,00


100,00


23.600,00


23.600,00

23.600,00


150,00


150,00


11.915,00


1.850,00


*

Nr.

crt.

DENUMIREA

OBIECTIVELOR

DE INVESTIȚII

Valoare totala conform S.F

0

1

2

5

Modernizare străzi zona Rudului (Refacere sistem rutier str. Hanibal, Refacere sistem rutier str. Petre Negulescu, Refacere sistem rutier str. Petroniu, Refacere sistem rutier str. Vasile Boierescu, Modernizare strada Posada, Modernizare strada Fecioarei, Modernizare strada Petru Poni, Modernizare strada Cicero, Modernizare strada Principatele Unite)

2.193,13

6

Drumuri si accese Cartier Ghighiului (Brazi, Tinosu, Pietrosani, Tatarani, Alunis, Sirna, Draganesti)

2.430,22

7

Modernizare/Refacere sistem rutier străzi Cartier Petrolului (Refacere sistem rutier str. Inotesti, Modernizare strada Livezilor, Modernizare strada Țintea, Modernizare strada Țițeiului, Refacere sistem rutier str. Moreni, Refacere sistem rutier str.Transformatorului, Modernizare strada Gândului, Modernizare strada Baicoi, Modernizare strada Vitileanca, Modernizare strada Ghighiului)

6.706,27

8

Modernizare strada Sevastopol

245,20

9

Modernizare strada Gârlei

1.387,16

10

Reabilitare trotuare Cartier Enachita Vacarescu(Proiectare+executie

0,00

11

Reabilitare trotuare Cartier 9 Mai(Proiectare+executie

0,00

12

Reabilitare trotuare Cartier Malu Rosu(Proiectare+executie

0,00

B

Lucrări noi

97.414,97

1

Modernizare strada Saturn, etapa II (proiectare+executie)

109,79

2

Modernizare strada Vârful cu Dor(proiectare+executie)

79,95

3

Modernizare strada Neajlov , inclusiv canalizare (proiectare+executie)

523,46

4

Modernizare strada Cheia, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

377,84

5

Modernizare strada Olteni, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

583,83

6

Modernizare Aleea Strejnic bloc 26,27,28(proiectare+executie)

371,50

7

Amenajare loc de joaca pentru copii Bulevardul Republicii (langa Cimitirul Sovietic), Amenajare loc de joaca pentru copii strada Grindului - Complex Cina ) proiectare+executie

322,43

8

Amenajare loc de joaca pentru copii zona Malu Roșu - grădiniță 21, Amenajare loc de joaca pentru copii zona Parc Modem- proiectare+executie

324,34

9

Amenajare loc de joaca pentru copii zona Mihai Bravu, Amenajare loc de joaca pentru copii zona Mihai Eminescu. Amenajare loc de joaca pentru copii zona Parc Muzicanți - proiectare+executie

517,64

10

Amenajare parc Caineni in municipiul Ploiești

1.105,00

11

Reparații pasaj Gara de Sud, municipiul Ploiești (proiectare+executie)

0,00

12

Refacere sistem rutier str. Văii

476,42

13

Modernizare strada Vasile Lucaciu

330.00

14

Reparație capitala trotuare-strada Glie. Gr. Cantacuzino (tronson Sos. Vestului- limita oraș) proiectare+executie

9.457.00

15

Reparație capitala trotuare-B-dul Republicii (tronson str. Sos Nordului-limita oraș) proiectare+executie

15.877.00

finanțate din:

Influente

(+/-)

finanțate din:

Propunere prevedere/ credite de /, angajament 2012l

Rectif.8

BUGET

2011

din care:

Rectif.9

BUGET

2011

din care:

le la bugete

local

transf.

aug. Sta

de la bugetul

local

transf.

bug. Stat

3

4

5

6

7

8

9

10

150,00

150,00

0,00

0.00

150,00

150,00

0,00

0,00

- —

700,00

700,00

0,00

0.00

700,00

700,00

0,00

700,00

1.679,30

1.679,30

0,00

0.00

1.679,30

1.679,30

0,00

0,00

42,00

42,00

0,00

0.00

42,00

42,00

0,00

0,00

329,00

329,00

0,00

0.00

329,00

329,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

650,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

100,00

10.105,00

10.105,00

0,00

-2.181,50

7.923,50

7.923,50

0,00

9.825,00

50,00

50,00

0,00

-50.00

0,00

0,00

0,00

50,00

50,00

50,00

0,00

-50.00

0,00

0,00

0,00

30,00

50,00

50,00

0,00

0.00

50,00

50,00

0,00

100,00

50,00

50,00

0,00

0,00

50,00

50,00

0,00

100,00

50,00

50,00

0,00

0.00

50,00

50,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

50,00

300,00

300,00

0,00

67,00

367,00

367,00

0,00

0,00

300,00

300,00

0,00

32,50

332,50

332,50

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0.00

500,00

500,00

0,00

0,00

280,00

280.00 0,00

0.00

280,00

280,00

0,00

800,00

2.510,00

2.510,00       0,00

0.00

2.510,00

2.510,00

0,00

0,00

150,00

150,00       0,00

-150.00

0,00

0,00

0.00

50,00

50,00

50.00       0.00

0.00

50,00

50,00

0.00

25,00

70,00      70.00       0,00

-50.00

20,00

20,00 0,00

50,00

100,00 100.00 0,00

-70.00

30,00

30.00         0.00

50,00
Nr. crt.

DENUMIREA

OBIECTIVELOR

DE INVESTIȚI I

Valoare

totala

conform S.F

0

1

2

16

Reparație capitala trotuare-strada Ștrandului (ieșire Pasaj Bucov-limita oraș) proiectare+executie

17.325,00

17

Reparație capitala strada Marasesti (tronson cuprins intr Eroilor-Plaiesilor) proiectare+executie

1.139,00

18

Reparație capitala strada Cuza Voda-proiectare+executie

2.954,00

19

Reparație capitala strada Lapusna-proiectare+executie

688,00

20

Amenajare parcari in municipiul Ploiești, B-dul Republicii si strada Glie. Doja tr. I-1I-proiectare+executie

3.834,00

21

Amenajare parcari B-dul Republicii si strada Glie. Doja tr. III-IV- proiectare+executie

4.748,40

22

Amenajare parcari B-dul Republicii si strada Glie. Doja tr.V P25 proiectare+executie

2.183,00

23

Modernizare străzi Cartier Gageni (Leului, Lirei, Redutei, Spiru Haret, Vântului, Vornicul

Beldiman, Zborului, Stăruinței, Morilor, Podețului,Tabla Butii, Titeica)-propiectare+executie

2.021,54

24

Modernizare străzi Cartier Glie. Doja (Amurgului, Austrului, Azurului, Frunzelor, Fundeni, Matasari, Muzelor, Dogarilor, Victor Babes, Florarilor, Doamna Stanca, Dorobanți, Italiana,Petriceicu Vodă), Modernizare strada Dâmbului (proiectare+executie)

2.169,02

25

Amenajare esplanada Casa de Cultura a Sindicatelor (proiectare+executie)

580,43

26

Amenajare parcari strada Gheorglie Lazar si intersecția cu străzile Ștefan cel Mare si Bagdazar (proiectare+executie)

431,38

27

Modernizare locuri de joaca in municipiul Ploiești: B-dul București, Jianu- strada Teleajen, strada Ploilor (intersecție str. Ghe. Asachi cu strada Buna Vestire; Înființare loc de joaca Ploiești - Triaj (proiectare+executie).

251,84

28

Modernizare locuri de joaca in municipiul Ploiești: str. Lacul Balea, Aleea Ciucului, P-ta 9 Mai (intersecție str. Domnișori cu Aleea Vitioarei), str. Marasesti (bl. 26 B), Sala Sporturilor (proiectare+executie).

401,40

29

Modernizare locuri de joaca in municipiul Ploiești: str.Cibinului, Complex Meșteșugăresc (Sos. Nordului), Cameliei bl. 111, Parc Dendrologic (proiectare+executie).

336,37

30

Modernizare locuri de joaca in municipiul Ploiești: str. Spatar Milescu bl. 121 D-bl. 121 E, bl. 141 G, str. Biruinței, str. Zimbrului bl. 133 (proiectare+executie).

234,10

31

Amenajare pavaj pietonal Complex Nord si parcari (Proiectare+Executie

1.025,00

32

Modernizare strada Dr.Bagdasar (Proiectare+Executie)

320,00

33

Modernizare strada Furnica, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

0,00

34

Reparație capitala strada C-tin Brezeanu proiectare+executie

2.810,00

35

Reparație capitala strada Podul Inalt-proiectare+executie

1.348.00

36

Refacere sisteme rutiere străzi: Cartier Rafov(Petru Cercel. Jiului, Ghimpați, Ghe. Petrescu, Crisului, Cosmesti, Bihorului, Fundătură Petrolului. Argeș. Intr. Sticlarului. Intr. Clubului)- proiectare+executie

4.254,71

finanțate din:

Influente

(+/-)

finanțate din:

Propunere prevedere/ credite de / angajament 2012

/ G     -

OBSERV A I I!

A

Rectif.8

BUGET

2011

din care:

Rectif.9

BUGET

2011

din care:

ie ia bugete

local

transf.

jug. Sta

de la bugetul local

transf.

bug. Stat

3

4

5

6

7

8

9

10

13

70,00

70.00

0,00

-50.00

20,00

20,00

0,00

70,00

50,00

50.00

0,00

0.00

50,00

50,00

0,00

0,00

---------

42,00

42,00       0,00

0.00

42,00

42,00

0,00

500,00

50,00

50,00

0,00

0.00

50,00

50,00

0,00

100,00

50,00

50.00

0,00

0.00

50,00

50,00

0,00

0,00

50,00

50,00

0,00

0.00

50,00

50,00

0,00

0,00

203,00

203.00

0,00

-150.00

53,00

53,00

0,00

0,00

500,00

500.00

0,00

-450.00

50,00

50,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

-450.00

50,00

50.00

0,00

0,00

520,00

520,00

0,00

0.00

520,00

520,00

0,00

0,00

260,00

260,00

0,00

0.00

260,00

260,00

0,00

0,00

240,00

240,00

0,00

0.00

240,00

240,00

0,00

0,00

350,00

350,00

0,00

-65.00

285,00

285,00

0,00

0,00

300,00

300,00

0,00

0.00

300,00

300,00

0,00

0,00

200,00

200,00

0,00

-26.00

174,00

174,00

0,00

0,00

770,00

770,00

0,00

0.00

770,00

770,00

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

0.00

80,00

80,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0.00

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00 100.00

0.00

-70.00

30,00

30,00

0,00

0,00

100,00 100.00

0,00

-70.00

30,00

30.00

0,00

0,00

100,00 100.00

0,00

-70.00

30,00

30,00         0,00

0,00Nr. crt.

DENUMIREA

OBIECTIVELOR

DE INVESTIȚII

Valoare totala conform S.F

0

1

2

37

Modernizare Cartier Penes Curcanul - proiectare+executie

9.483,10

38

Amenajare debarcader, chisc multifuncțional si grup sanitar public Parcul

Tineretului - proiectare+executie

317,19

39

Raemenajare parc Andrei Muresanu- proiectare+executie

3.856,29

40

Reparații capitale parcari si accese cuprinse intre B-dul București si strada Barcanesti si intre B-dul București si strada Industriei - proiectare+executie

4.087,00

41

Amenajare parcari cu dale ecologice zona Nord,zona vest, zona Central-sud-Est(proiectare+executie)

0,00

42

Modernizare strada Horatiu(Proiectare+ execuție)

80,00

43

Modernizare strada Caineni(Proiectare +ececutie)

80,00

44

Amenajare str. Splaiului (tr. Str. Negru Voda-str. Dragos Vodă)- proiectare+executie

0,00

C

Alte cheltuieli de investiții

0,00

1

SF Modernizare Cartier Glie. Doja(tr. Str. Gageni-Andrei Muresanu-Sos. Nordului-Ghe. Doja

0,00

2

SF Amenajare parcari accese si parcari str. Arhip Nicolae (inclusiv Erernia Grigorescu, Persani, Lacul Balea)

0,00

3

SF Modernizare str. Bucsoiu (zona Libertății)

0,00

4

Expertiză tehnică și documentație de avizare a lucrărilor de intervenție la Pasaj Sud Ploiești

0,00

5

PT +DE+CS+Documentatie atribuire+DTAC+Documentatii obținere avize Extindere rețea de apa, rețea canalizare si modernizare străzi Cartier Mitica Apostol (Violetelor, Viilor, Trestioarei, Răchitei, Prigoriei, Plutelor, Paltinului, Mierlei, Lăstunului, Gaterului, Fluturiloi Ferigii, Energiei, Delfinului, Ciocârliei, Cetinei, Cerbului, Canarului, Brândușelor,Drum exploatare modernizat, Acces serviciu, Acvilei)

0,00

6

Expertize tehnice străzi, inclusiv prelevare de probe si analize de laborator

0,00

7

SF Modernizare locuri de joaca in municipiul Ploiești (18 buc.)

0,00

8

SF+PT+DE Modernizare Colonia Teleajen, inclusiv canalizare

0,00

9

SF Reabilitare trotuare Cartier 9 Mai, Cartier Enachita Vacarescu, Cartier Malu Roșu

0,00

10

SF Reparații capitale: strada Ghe. Gr. Cantacuzino (tronson Sos. Vestului-limita oraș), B-dul Republicii (tronson str Sos. Nordului-limita oraș), strada Strandului( Pasaj Bucov -limita oraș),strada Marasesti (tronnson cuprins intre Eoilor- Plaiesilor), strada Cuza Vodă, strada Lapusna, strada C-tin Brezeanu, strada Podul înalt

0,00

11

SF Amenajare parcari spate blocuri B-dul Republicii si spate blocuri strada Ghe. Doja

0,00

12

PT +DE+CS+Documentatie atribuire+DTAC+Documentatii obținere avize. Parcare supraterana str.Cuza Vodă

0,00

finanțate din:

Influente

(+/-)

finanțate din:

Propunere prevedere/

ATU

Rectif.8

din care:

Rectif.9

din care:

credite de

BUGET

2011

ie la bugete

local

transf.

jug. Sta

BUGET

2011

de la bugetul

local

transf.

bug. Stat

angajament/

2012 // /n

/

3

4

5

6

7

8

9

10

100,00

100,00

0,00

-70,00

30,00

30,00

0,00

4.400,0'â

L 1

100,00

100,00

0,00

-70.00

30,00

30,00

0,00

250,00

100,00

100,00

0,00

-80.00

20,00

20,00

0,00

3.000,00

---

100,00

■■

100.00

0,00

-70.00

30,00

30,00

0,00

0,00

400,00

400,00

0,00

-300.00

100,00

100,00

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

0.00

80,00

80,00

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

0.00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.00

80,00

80,00

0,00

0,00

1.620,00

1.620,00

0,00

0,00

1.620,00

1.620,00

0,00

240,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

80,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

80,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

80,00

65,00

-

65,00

0,00

0.00

65,00

65,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0.00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0.00

100,00

100,00

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

0.00

80,00

80,00

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

0.00

80,00

80,00

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

0.00

80,00

80,00

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

0.00

80,00

80,00

0,00

0,00

80.00

80,00

0,00

0.00

80,00

80,00

0,00

0,00

65,00

65,00

0,00

0.00

65,00

65,00

0,00

0,00Nr.

crt.

DENUMIREA

OBIECTIVELOR

DE INVESTIȚII

Valoare

totala

conform S.F

finanțate din:

Influente

(+/-)

finanțate din:

Propunere prevedere/'

OȘSERVATII

/        H    V

** *

Rectif.8

BUGET

2011

din care:

Rectif.9

BUGET

2011

din care:

credite de

ie la bugetu

local

transf.

t>ug. Sta

de la bugetul

local

transf.

bug. Stat

angajament

2012

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13

13

SF Modernizare străzi: Peris (inclusiv canalizare), Ecoului, Dâmbului, Lacului, Dram acces Ploiești Triaj, Barzava, Aurora, Vidinului, Zânelor, Caineni, Brazdei, Berzei, Dambovita (inclusiv canalizare), Horatiu

0,00

80,00

80,00

0,00

0.00

80,00

80,00

0,00

0,00

, -

\

14

SF Refacere sisteme rutiere străzi: Cartier Rafov(Petru Cercel, Jiului, Ghimpați, Ghe. Petrescu, Crisului, Cosmesti, Bihorului, Argeș, Intr. Sticlarului, Intr. Clubului), Cartier Ghe. Doja (Dorobanți, Italiana,Petriceicu Vodă), Cartier Gageni(Morilor, Podețului, Tabla Butii, Titeica)

0,00

80,00

80,00

0,00

0.00

80,00

80,00

0,00

0,00

15

SF Modernizare srazi Cartier Mitica Apostol

0,00

80,00

80,00

0,00

0.00

80,00

80,00

0,00

0,00

16

Documentație de intervenție Pasaj superior pe strada Mihai Bravu (zona Isover-Remat)

0,00

50,00

50,00

0,00

0.00

50,00

50,00

0,00

0,00

17

SF+PT+DE Modernizare Cartier Buna Vestire (Rares Vodă, Plevnei,

Bistrița,Arcașilor, Ion Rusu Sirianu, Avram Iancu, Globului, Spatari, Vanatori, Alexandru cel Bun, G. Asachi, Brates, Simion Bamutiu, Bicazului, Soveja, Ialomitei, Prut, C-tin Stere, Petru Musat-inclusiv canalizare)

0,00

80,00

80,00

0,00

0.00

80,00

80,00

0,00

0,00

18

SF Amenajare pavaj pietonal Complex Nord si parcari, Actualizare SF Amenajare parcari strada Gheorghe Lazar si intersecția cu străzile Ștefan cel Mare si Bagdazar

0,00

80,00 80,00

___________________________________________i________________________________

0,00

0.00

80,00

80,00

0,00

0,00

19

Actualizare SF,DALI,PT,CS,DTAC-Consolidare podul de lemn

0,00

100,00

100,00

0,00

0.00

100,00

100,00

0,00

0,00

20

DALI Modernizare Cartier Penes Curcanul, Reparații capitale parcari si accese cuprinse intre B-dul București si strada Barcanesti si intre B-dul București si strada Industriei SF Modernizare strada Furnica (inclusiv canalizare), strada Pielari (tronson cuprins intre str. Carpenului- strada Alexandru Vlahuta)

0,00

80,00

80,00

0,00

0.00

80,00

80,00

0,00

0,00

21

SF Amenajare parcari cu dale ecologice zona Nord, zona vest, zona central-sud -est.

0,00

80,00

80,00

0,00

0.00

80,00

80,00

0,00

0,00

22

SF-Reparatii capitale străzi.

0,00

20,00

20,00

0,00

0.00

20,00

20,00

0,00

0,00

23

SF Raemenajare parc Andrei Muresanu

0,00

80,00

80,00

0,00

0.00

80,00

80,00

0,00

0,00

24

SF Sistem vertical rotativ de parcare

0,00

80,00

80,00

0,00

0.00

80,00

80,00

0,00

0,00

SERVICIUL INVESTIȚII


DEZVOLTARE, ÎNTREȚINERE UNITATII CULTURA INVATAMANT SANATATE


DIRECTOR TEHNIC INVESTIȚII


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII


LISTA

obiectivelor de investiții - credite interne BRD pe anii 2011 -2012Nr.

crt.

DENUMIREA

OBIECTIVELOR

DE INVESTIȚII

Valoarea totala conf. S.F.

Program inițial

Influente

(+/-)

Program rectificat

Program investiții

Credit solicitat in euro (4,33)

Total

2011

2012

Total

2011

2012

0

1

2

3

4

5=3+4

6=7+8

7

8

9=10+11

10

11

TOTAL GENERAL

399.423,89

22.179,87

12.601,74

34.781,61

173.200,00

34.781,61

138.418,39

40.000,00

8.032,70

31.967,30

Cap.51.07

. . L

AUTORITATI PUBLICE

:   54.000,00

0,00

0.00

0,00

6.495,00

0,00

6.495,00

1.500,00     ;   0,00

1.500,00

din care:

C

Alte cheltuieli de investiții (Dotări)

54.000,00         0,00

54.000,00

0,00 0,00

6.495,00

0,00

6.495,00

1.500,00

0,00

1.500,00

1

Achiziționare autobuze pentru RATP

0,00

6.495.00

6.495.00

1.500.00

1.500,00

Cap.67.07

.

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

■■ ■

2 367,30

LOIAL

din care:

Lucrări in continuare

Refacere stadion Ilie Oana Ploiești


Cap.68.07


ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII


TOTAL


din care:

Lucrări noi


Reabilitarea/modernizarea si echiparea specifica a Centrului de Primire in regim de urgentaCiresarii Ploiești


10.250,39

28.719.61

9,000,00

38.970,00

74.570,63

J _____________

74.570,63

0,00

28.719,61    28.719,61     38.970,00

28.719,61

10.250,39      9.000,00

6.632,70

74.570,63

28.719,61     28.719,61      38.970,00

28.719.61

10.250.39      9.000,00

6.632,70

8.684.3*)

2.179,87

: : V -14,87      2.165,00      10.986,03

2.165,00

8.821.03      2.537.19

500,00

----------------.------ —----------------— -----

[ - - --

2.037,19
Alte cheltuieli de investiții

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALI/PTh+CS/DTAC. cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modernizare a infrastructurii in municipiul Ploiești pentru obiectivul Ciresarii


2.000,00


37,19


Nr. crt.

DENUMIREA

OBIECTIVELOR

DE INVESTIȚII

Valoarea totala conf. S.F.

Program inițial

Influente (+/-)

0

1

2

3

4

Cap. 70.07

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

105.649,38

10.000,00

<:::-6.103,00

din care:

B

Lucrări noi

105.649,38

10.000,00

-10.000,00

1

Realizarea parcului municipaPloiesti Vest inclusiv a cailor de acces si a rețelelor edilitare specifice

93.684,95

6.700,00

-6.700,00

2

Realizarea parcului municipal Ploiești VestCentrul de excelenta in afaceri pentru tinerii intreprinzatori

11.964,43

3.300.00

-3.300,00

3

Reabilitare termica blocuri zona Vest 1

0,00

C

Alte cheltuieli de investiții

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazei SF/DALl/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modernizare a infrastructurii in municipiul Ploiești pentr obiectivul Parc Vest

0,00

0,00

3.897,00

1

e

0.00

u

3.897.00

2

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazei SF/DALI/PTh+CS/DTAC. cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modernizare a infrastructurii in municipiul Ploiești pentr obiectivul Centru de excelenta

e

0,00

u

Cap.84.07

TRANSPORTURI

tată i ■ • •

156.519,49

10.000,00

-10.000,00

din care:

B

Lucrări noi

156519,49

10000

-10000

1

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102. cu lucrări vizând calea de rulare, statii adaptate persoanelor cu dizabilitati. material rulant, elemente de semnalizare si automatizare, etapa 1 (bucla nord intersecție Republicii)

70.943,15

5.000.00

-5.000.00

Program rectificat

Program investiții

Credit solicitat in euro (4,33)

Total

2011

2012

Total

20ll__

2012

5=3+4

6=7+8

7

8

9=10+11

<?,/10.<^-.\ 11

/ V-, v...

v.       y -'.    ■<

•\..'.....

•/o A

8.962,8

3.897,00

38.808,97

3.897,00     34.911,97
12.990,00


4.794,08


3.897,000.00


12.828,96

8.195,93


3.897,00


12.828,96

4.298,93


7.430.93


3.897,00


765,00


765,00"".940.00


67.264,86


10.900.00


0,00


77:940,00


67.264,86


10.900,007.069,99


3.000,00


3.000,00


1.107,18


1.107,18


 • 2.962.81

 • 1.892.82


1.716,15176,67


: 18.000,00


---L

15.534,62


2.517,32


900,00


900.00


0,00


2.962.81

992,82


816,15


176,67


18.000,00


15.534,62


2.517.32


Nr. crt.

DENUMIREA

OBIECTIVELOR

DE INVESTIȚII

Valoarea totala conf. S.F.

Program inițial

0

1 2

3

2

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102, cu lucrări vizând calea de rulare, statii adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare, etapa 2 ( bucla Vest Bulevardul Republicii)

85.576,34      5.000,00

3

Parcare supraterana str.Cuza Vodă

12.708.18

4

Amenajare parcari in municipiul Ploiești, B-dul Republicii si strada Glie. Doja(spate blocuri) tronson 1 intre str. Vasile Lupu si str. Nicolae Titulescu (P1-P8) si tronson 11 intre str. Nicolae Titulescu s Șoseaua Vestului (P9-P14)- proiectare+executie

3.834,00

5

Amenajare parcari B-dul Republicii si strada Ghe. Doja(spatele blocurilor) tronson 111 intre Șoseaua Nordului si str. Andrei Muresanu P15-P19 si tronson IV intre str. Andrei Muresanu si str. Văleni P20-P24- proiectare+executie

4.748.40

6

Amenajare parcari B-dul Republicii si strada Ghe. Doja (spatele blocurilor) tronson V intre str. Ion Maiorescu. str. Ghe. Doja si strada Văleni P25 proiectare+executie

2.183,00

7

Modernizare străzi din Cartier Gageni (Leului, Lirei. Redutei, Spiru Haret, Vântului, Vornicul Beldiman, Zborului, Stăruinței, Morilor, Podețului,Tabla Butii, Titeica)- proiectare+executie

2.021,54

8

Modernizare străzi din Cartier Ghe. Doja (Amurgului, Austrului, Azurului, Frunzelor, Fundeni. Matasari. Muzelor, Dogarilor, Victor Babes, Florarilor, Doamna Stanca, Dorobanți, Italiana,Petriceicu Vodă). Modernizare strada Dâmbului (proiectare+executie)

2.169,02

9

2.810.00

Reparație capitala strada C-tin Brezeanu proiectare+executie

10

n         ■       • ,           n . > t ,       •                   •                           1.348.00

Reparație capitala strada Podul Inalt-proiectare+executie

11

Refacere sisteme rutiere străzi din Cartier Rafov(Petru Cercel, Jiului.

Ghimpați, Ghe. Petrescu, Crisului, Cosmesti, Bihorului, Fundătură

Petrolului, Argeș. Intr. Sticlarului, Intr. Clubului)-                          4.254.71

proiectare+executie

12

Reparații capitale parcari si accese cuprinse intre B-dul Bucuresti-strada Barcanesti si intre B-dul București - strada Industriei -proiectare+executie

Influente

(+/-)

Program rectificat

Program investiții

Credit solicitat in curo (4,33)

Total

2011

2012

Total

2011

2012

4

5=3+4

6=7+8

7

8

9=10+11

10

11

-5.000,00

0,00

10.900.00

10.900,00

2.517.32 '   \

Mgjq

V" ) / -• U/r

2.517,32

0,00

4.330,00

4.330,00

1.000,00

1.000,00___L


1.350,00


1.350,00


750,00


1.400,00


2.200,00


311,78


311,78


311,77

____i_______________

173,21


311,77


173,21


323,32


508.08


323,32


508.08


Ni-, crt.

DENUMIREA

OBIECTIVELOR

DE INVESTIȚII

Valoarea totala conf. S.F.

Program inițial

Influente

(+/-)

Program rectificat

Program investiții

Credit solicitat in euro (4,33)

Total

2011

2012

Total

2011

2012

0

1

2

3

4

5=3+4

6=7+8

7

8         9=10+11  /   / 10 ?

11

13

Amenajare parcari cu dale ecologice zona Nord, zona Vest, zona Central - Sud-Est (proiectare+executie)

6.244,28

0,00       4.100,00

4.100,00

946,88

946,88

14

Modernizare si reabilitare străzi, inclusiv canalizare si racorduri canalizare Cartier Bereasca (zona Nord+zona Sud)

57.052,00

0.00     20.342,86

20.342,86

4.698.17

4.698,17

15

Extindere rețea apa, rețea canalizare si modernizare str. Cartier Mitica Apostol

80.465,69

0,00

1.732,00

1.732.00

400,00

400,00

c

Alte cheltuieli de investiții

0,00

0,00

0,00

0,00

10.675,14

0,00

10.675,14

2.465,38        0,00

2.465,38

1

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice faze SF/DALI/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modernizare a infrastructurii in municipiul Ploiești pentr obiectivul Tramvaiul 102- etapa 1 (bucla nord intersecție Republici

e

0.00

u

)

0,00

6.832,14

6.832,14

1.577.86

1.577.86

2

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice faze SF/DALI/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modernizare a infrastructurii in municipiul Ploiești pentr obiectivul Tramvaiul 102- etapa 2 ( bucla Vest Bulevardul Republicii)

e

0,00

u

0,00

3.843,00

3.843.00

887,52

887,52

DIRECTOR TEHNIC INVESTIȚII,

Marin Teodora


Sef SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA ONG Milena Andreia Perpelea


DIRECȚIA TEHNICI INVESTIJII Serviciul Investijii


NOTA DE FUNDAMENTARE Rectificare IX - Buget Local 2011

Capitolul 67.02-71 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

1. Refacere Stadion “Ilie Oana” Ploiești

Stadionul “Ilie Oana” a fost construit in perioada anilor 1932 -1952.

Cutremurele din 1977, 1990 si 2004 au afectat structura de rezistenta a clădirii, impunandu-se demolarea acesteia, lucrare ce a fost executata.

Pentru executarea unui stadion nou a fost intocmita documentația tehnica - faza studiu de fezabilitate, pastrandu-se aceeași destinație, in conformitate cu noile strandarde.

Indicatorii tehnico economici ai investiției au fost aprobați prin H.C.L. nr. 274/2009, H.C.L. nr. 82/2010 si H.C.L. nr. 4/2011.

Executant: Asocierea Alpine Bau GmbH Austria / SC ALL Plan Construction SRL

București

Contract lucrări: nr. 13325/28.07.2010

Valoare contract lucrări: 74.379.596,12 lei (inclusiv TVA)

Grafic de finanțare execuție lucrări:

 • 2010 - 4.997.706,61 lei - cheltuieli execuție lucrări

 • 2011 - 43.595.866,11 lei - credit BCR, buget local

Valoare servicii de dirigentie: 474.835,53 lei

Taxa ISC :                    471.300,82 lei

Având in vedere ca restul de lucrări executate vor fi achitate din credit BRD, propunem diminuarea sumelor alocate in acest an din bugetul local cu 1.000.000 lei, respectiv de la valoarea de 1.210.000 lei pana la valoarea de 210.000 lei.

Suma prevăzută in bugetul local: 210.000 lei.

Suma prevăzută in BRD: 20.378.180 lei

Capitolul 70.02-71 - Locuințe, servicii si dezvoltare publica

 • A. Lucrări in continuare

1. Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății Ansamblul 9 Mai Ploiești Etapa a ILa

In vederea realizării obiectivului de investiții menționat mai sus, in cursul anului 2007 s-a elaborat documentația tehnica, fazele PAC, PT, DE, CS, AT.

- Documentația tehnico-economica a fost aprobata prin HCL nr. 206/31.08.2007;

 • -  Autorizație de construire nr. 1073/07.11.2007;

 • -  Lucrările de construcții au inceput in noiembrie 2007, au fost siătate'lîrpctombrie 2008 si s-au reluat 'n luna mai 2010, conform hotărârii Tribunalului Prahova.

Având in vedere ca in prezent contractul de lucrări aM)st reziliat datorita intarzierilor inregistrate de executant, propunem diminuarea sumei alocate obiectivului de investiții din bugetul local cu 450.000 lei, respectiv de la valoarea 500.000 lei la 50.000 lei.

Totodată sumele alocate de la bugetul stat au fost diminuate conform actului adițional nr.l la contractul de finanțare nr.l 126/24.05.2011, cu 512 000 lei, respectiv de la valoarea 3.810.000 lei la 3.298.000 lei.

Sume propuse pentru finanțarea obiectivului:

 • - buget local:    50.000 lei

 • - buget de stat: 3.298.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 3.348.000 lei (inclusiv TVA).

 • B. Lucrări noi

 • 2. Reabilitare termica blocuri zona Ploiești NORD.

Realizarea lucrărilor de intervenție au drept scop reducerea consumurilor energetice pentru incalzirea apartamentelor in condițiile asigurării si menținerii climatului termic interior precum si ameliorarea aspectului urbanistic al municipiului.

Din cauza faptului ca lucrările nu au demarat pana la acest moment, propunem diminuarea sumelor alocate din bugetul local acestui obiectiv de investiții cu 750.000 lei, respectiv de la valoarea de 800.000 lei la valoarea de 50.000 lei (inclusiv TVA).

 • - bugetul local:    50.000 lei

 • - buget de stat:   877.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 927.000 lei (inclusiv TVA).

 • 3. Reabilitare termica blocuri zona Malu Roșu.

Realizarea lucrărilor de intervenție au drept scop reducerea consumurilor energetice pentru incalzirea apartamentelor in condițiile asigurării si menținerii climatului termic interior precum si ameliorarea aspectului urbanistic al municipiului.

Din cauza faptului ca lucrările nu au demarat pana la acest moment, propunem diminuarea sumelor alocate din bugetul local acestui obiectiv de investiții cu 950.000 lei, respectiv de la valoarea de 1.000.000 lei la valoarea de 50.000 lei (inclusiv TVA).

 • - bugetul local: 50.000 lei

 • - buget de stat: 1.020.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 1.070.000 lei (inclusiv TVA).

 • 4. Reabilitare termica blocuri zona Vest 1.

Realizarea lucrărilor de intervenție au drept scop reducerea consumurilor energetice pentru incalzirea apartamentelor in condițiile asigurării si menținerii climatului termic interior precum si ameliorarea aspectului urbanistic al municipiului.

Din cauza faptului ca lucrările nu au demarat pana la acest moment, propunem diminuarea sumelor alocate din bugetul local acestui obiectiv de investiții cu 1.302.000 lei, respectiv de la valoarea de 1.372.000 lei la valoarea de 70.000 lei (inclusiv TVA).

 • - bugetul local: 70.000 lei

- buget de stat: 1.400.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 1.470.000 lei (inclusiv TVA).

 • 5. Reabilitare termica blocuri zona Vest 2.

Realizarea lucrărilor de intervenție au drept scop reducerea consumurilor energetice pentru incalzirea apartamentelor in condițiile asigurării si menținerii climatului termic interior precum si ameliorarea aspectului urbanistic al municipiului.

Din cauza faptului ca lucrările nu au demarat pana la acest moment, propunem diminuarea sumelor alocate din bugetul local acestui obiectiv de investiții cu 656.000 lei, respectiv de la valoarea de 756.000 lei la valoarea de 100.000 lei (inclusiv TVA).

 • - bugetul local: 100.000 lei

 • - buget de stat: 725.200 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 825.000 lei (inclusiv TVA).

 • C. Alte cheltuieli de investiții

 • 4. PT alimentare cu apa si canalizare cămin batriani str. Cosminele nr. 11, ridicare topo.

Municipiul Ploiești, in parteneriat cu Fundația pentru copii Sfanțul Sava, a obtinut finanțare nerambursabila in vederea realizării obiectivului de investiții “Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentare interioara”, in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritara 3, Domeniul Major de Intervenție 3.2 — Reabilitarea, Modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale.

La finalizarea lucrărilor clădirea trebuie racordata la sistemul de utilitati din zona. Având in vedere amplasarea clădirii fata de rețeaua de apa si canalizare existenta pe str.Cosminele pentru stabilirea soluției de racordare trebuie sa se intocmeasca proiectul tehnic de execuție, in acest sens, propunem alocarea de la bugetul local a sumei de 50.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 50.000 lei (inclusiv TVA).

DIRECTOR TEHNIC INVESTIȚII TEODORA MARIN / Z

SERVICIUL INVESTIȚII

SORINA SOMAPROBAT PrW Andrei LivifuVolosevici

NOTA DE FUNDAMENTARE

BUGET LOCAL

Cap.70.02 -71 - LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

Ca urmare a finalizării, receptionarii si decontării lucrărilor la obiectivul “Construcție sediu, punct de lucru zona Nord, strada Aleea Catinei, nr.17”, suma alocata inițial se diminuează cu 8,50 mii lei

Cu aceasta suma se majoreaza la Cap. 84.02.71, poziția B8 “Amenajare loc de joaca pentru copii zona Malu Roșu - grădiniță 21, Amenajare loc de joaca pentru copii zona Parc Modem”.

DIRECTORI,

Teodora MARRLA.Sef Serviciu Dezvoltare

Unitati de Invatamant, Sanatate,

Madalina CRĂCIUN


BUGET LOCAL

Cap.65.02.71 - INVAT AMANT

Ca urmare a analizării situației financiare privind lucrările aflate in execuție, restul ramas de executat pana la sfârșitul anului, se propun următoarele modificări la sumele alocate :

DIMINUĂRI (mii lei) - total 149,00 lei

- înlocuire tamplarie, refacere fațada si amenajare teren de sport - 65,00 lei

 • -  Documentație AC. Construire Grădiniță nr.20                - 30,00

 • -  Proiectare -reabilitare corp anexa Colegiul Mihai Viteazul - 1,00 lei

 • -  SF+PT+DE înlocuire tamplarie Colegiul I.L.Caragiale        - 23,00

 • -  Studiu de prefezabilitate-extindere Școala Sf.Vasile            -10,00 lei

 • -  RTE Sala de sport Școala nr.28 Nicolae Balcescu            - 20,00

MAJORĂRI (mii lei) - total 159,00 lei

 • - Consolidare Gr.Sc.Petrolul Teleajen- 148,00 lei

 • - Proiectare -refacere parțiala acoperiș Colegiul Mihai Viteazul - 1,00 lei

 • - Dotări - 10,00 lei

  DIRECTO


  Teodora MARIN/Sef Serviciu Dezvoltare

Unitati de Invatamant, Sanatate,

Madalina CRĂCIUN


NOTA DE FUNDAMENTAREBUGET LOCAL

Cap. 84.02.71 - TRANSPORTURI

Ca urmare a finalizării si receptionarii lucrărilor la modernizările a locurilor de joaca din municipiu, se propun următoarele modificări la sumele alocate :

DIMINUĂRI (mii lei)-total 91,00 lei

 • - Modernizare locuri de joaca in municipiul Ploiești: str. Lacul Balea, Aleea Ciucului, P-ta 9 Mai (intersecție str. Domnișori cu Aleea Vitioarei), str. Marasesti (bl. 26 B), Sala Sporturilor - 65,00 lei

 • - Modernizare locuri de joaca in municipiul Ploiești: str. Spatar Milescu bl. 121 D-bl. 121 E, bl. 141 G, str. Biruinței, str. Zimbrului bl. 133 - 26,00 lei

MAJORĂRI (mii lei) - total 99,50 lei

 • - Amenajare loc de joaca pentru copii Bulevardul Republicii (langa Cimitirul Sovietic), Amenajare loc de joaca pentru copii strada Grindului - 67,00 lei

 • - Amenajare loc de joaca pentru copii zona Malu Roșu - grădiniță 21, Amenajare loc de joaca pentru copii zona Parc Modem - 32,50 lei

  DIRECTOR,


  Teodora MARIN


Sef Serviciu Dezvoltare

Unitati de Invatamant, Sanatate,

Madalina CRĂCIUN


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția Tehnic Investiții

Serviciul Dezvoltare Cai Rutiere si Rețele Edilitare

VWNOTE DE FUNDAMENTARE

a obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local aferent anului RECTIFICARE 9

Capitolul 84.02.71 - TRANSPORTURI

B. Lucrări noi

Modernizare strada Saturn, etapa II - proiectare si execuție

Strada Saturn are acces din străzile Fecioarei, Uranus, Venus, Jupiter, deservește locuințe individuale si are un carosabil delimitat pe ambele parti de trotuare.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin Hotararea Consiliului Local ni.236/28.07.2010, valoarea totala a lucrării fiind de 109.790 lei, inclusiv TVA.

Deoarece pana la data prezentei nu a fost demarata procedura de achiziție publica de lucrări, se poate redistribui suma de 50.000 lei.

Modernizare strada Vârful cu Dor - proiectare si execuție

Strada Vârful cu Dor se afla situata in zona Lupeni-Izvoare.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin Hotararea Consiliului Local nr.236/28.07.2010, valoarea totala a lucrării fiind de 79.950 lei, inclusiv TVA.

Deoarece pana la data prezentei nu a fost demarata procedura de achiziție publica de lucrări, se poate redistribui suma de 50.000 lei.

Refacere sistem rutier strada Văii

Strada Văii este situata in partea de sud-est a municipiului Ploiești si face legătură intre străzile din cartierul Petrolului, fiind o artera de legătură si colectare.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin Hotararea Consiliului Local nr. 106/2008, valoarea totala a lucrării fiind de 476.420 lei, inclusiv TVA.

Deoarece pana la data prezentei nu a fost demarata procedura de achiziție publica de lucrări, se poate redistribui suma de 150.000 lei.

Reparație capitala trotuare strada Gh.Gr.Cantacuzino (tronson Șoseaua Vestului - limita oras)-proiectare si execuție

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr. 1 19/29.03.2011.

Valoarea investiției, conform studiului de fezabilitate, este de 9.457.000 lei.

Deoarece pana la data prezentei nu a fost demarata procedura de achiziție publica de lucrări, se poate redistribui suma de 50.000 lei.


Reparație capitala trotuare B-dul Republicii (tronson str.Soseaua Nordului -limita oras)-proiectare si execuție

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr. 121/29.03.2011.

Valoarea investiției, conform studiului de fezabilitate, este de 15.877.000 lei.

Deoarece pana la data prezentei nu a fost demarata procedura de achiziție publica de lucrări, se poate redistribui suma de 70.000 lei.

Reparație capitala trotuare strada Ștrandului (ieșire Pasaj Bucov - limita oraș) -proiectare si execuție

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr. 120/29.03.2011.

Valoarea investiției, conform studiului de fezabilitate, este de 17.325.000 lei.

Deoarece pana Ia data prezentei nu a fost demarata procedura de achiziție publica de lucrări, se poate redistribui suma de 50.000 lei.

Amenajare parcari B-dul Republicii si strada Ghe. Doja tr.V P25 proiectare+executie

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr. 13409/03.08.2011 avand ca obiect Amenajare parcari B-dul Republicii si strada Ghe. Doja tr.V P25.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr.58/28.02.2011

Avand in vedere art. 18 din contract: „plata către executant se va efectua in termen de maxim 60 de zile de la data incheierii, fara obiectiuni, a ultimului Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor... ”, propunem redistribuirea sumei de 150.000 lei.

Modernizare străzi Cartier Gageni (străzile: Leului, Lirei, Redutei, Spiru Haret, Vântului, Vornicul Beldiman, Zborului, Stăruinței. Morilor, Podețului, Tabla Butii, Titeica)-proiectare+executie

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L.nr.310/2008, 219/27.07.20111 valoare 2.021.540 lei, inclusiv TVA.

întrucât obiectivul de investiții este in procedura de achiziție publica, lucrările derulandu-se in anul 2012, se propune redistribuirea sumei de 450.000 lei .

Modernizare străzi Cartier Gh.Doja (străzile: Amurgului, Austrului, Azurului, Frunzelor, Fundeni, Matasari, Muzelor, Dogarilor, Victor Babes, Florarilor, Doamna Stanca, Dorobanți, Italiana, Petriceicu Vodă), Modernizare strada Dâmbului - proiectare+executie

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L.nr.342/2008, 220/27.07.2011 valoare 1.647.310 lei, inclusiv TVA.

Întrucât obiectivul de investiții este in procedura de achiziție publica, lucrările derulandu-se in anul 2012, se propune redistribuirea sumei de 450.000 lei .

Reparație capitala strada C-tin Brezeanu, proiectare + execuție

Strada Constantin Brezeanu este situata in zona de nord a municipiului Ploiești si face legătură intre străzile Andrei Muresanu si Șoseaua Nordului. Spatiile de parcare sunt deficitare, o banda de circulație fiind afectata de staționarea autovehiculelor, fapt ce a condus la instituirea unei circulații cu sens unic. Atât partea carosabila cat si trotuarele prezintă degradări ca fisuri, crăpături, gropi, faiantari si tasari locale.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr. 137/27.04.2011.

Valoarea investiției, conform studiului de fezabilitate, este de 2.810.000 lei (inclusiv

TVA).

Refacere sisteme rutiere străzi: Cartier Rafov (Petru Cercel, Jiului, Ghimpați, Ghe. Petrescu, Crisului, Cosmesti, Bihorului, Fundătură Petrolului, Argeș, Intr. Sticlarului, Intr. Clubului)- proiectare+executie

Cartierul Rafov este situat in zona de sud a municipiului Ploiești. Străzile nemodernizate din acest cartier reprezintă un factor poluant atat pentru localnici cat si pentru mediu. Cartierul este străbătut de o rețea de străzi ce au accesul in mare parte din strada Barcanesti si B-dul Petrolului.

Valoarea investiției, conform studiului de fezabilitate, este de 4.254.710 lei (inclusiv TVA).

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr.221/27.07.2011.

întrucât obiectivul de investiții este in procedura de achiziție publica, lucrările derulandu-se in anul 2012, se propune redistribuirea sumei de 70.000 lei .

Modernizare Cartier Penes Curcanul - proiectare+executie

Cartierul Penes Curcanul este situat in zona de vest a municipiului Ploiești. Străzile si parcările dintre blocuri au imbracamintea din beton de ciment degradata din cauza caruia traficul auto se desfasoara anevoios cu uzuri mari ale autovehiculelor, consum mare de carburanți, producere de noxe, nesiguranța in circulație si disconfort pentru riverani.

Valoarea investiției, conform studiului de fezabilitate, este de 9.483.100 lei (inclusiv TVA).

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr.218/27.07.201 1.

întrucât obiectivul de investiții este in procedura de achiziție publica, lucrările derulandu-se in anul 2012, se propune redistribuirea sumei de 70.000 lei .

Amenajare debarcader, chioșc multifuncțional si grup sanitar public Parcul Tineretului
- proiectare+executie

Parcul Tineretului este situat in zona Marasesti-Eroilor a municipiului Ploiești. Pe lacul existent in acest parc a existat un debarcader din lemn ce a fost demolat ca urmare a degradării. Se urmărește construirea unui nou debarcader pe amplasamentul celui vechi, construirea unui chioșc, punct de deservire terasa, terasa acoperita, precum si un grup sanitar intrucat in prezent nu exista.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr. 1 13/29.03.201 1.

Valoarea investiției, conform studiului de fezabilitate, este de 317.190 lei (inclusiv TVA).

Deoarece pana la data prezentei nu a fost demarata procedura de achiziție publica de lucrări, se poate redistribui suma de 70.000 lei.


Reamenajare parc Andrei Muresanu- proiectare+executie

Parcul este situat in cartierul cu același nume “Andrei Muresanu”. Suprafața pațcului este de 24212 mp. Studiul de fezabilitate a prevăzut reamenajarea întregului parc prih„rș'abilițarea infrastructurii existente, precum si realizarea de amenajari noi pentru sport si odih ”   '.o-

tratare peisagistica adecvata.

Valoarea investiției, conform studiului de fezabilitate, este de 3.856.290 lei (inclusiv TVA).

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr.222/27.07.201 1.

Deoarece pana la data prezentei nu a fost demarata procedura de achiziție publica de lucrări, se poate redistribui suma de 80.000 lei.

Reparații capitale parcari si accese cuprinse intre B-dul București si strada Barcanesti si intre B-dul București si strada Industriei - proiectare+executie

Reabilitarea si dezvoltarea cartierelor si regenerarea urbana constituie in permanenta priorități ale administrației publice locale. In prezent, asigurarea locurilor de parcare, in cartierele din municipiul Ploiești, este o problema deosebita, mașinile fiind parcate in orice spațiu liber.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr.223/27.07.2011.

întrucât obiectivul de investiții este in procedura de achiziție publica, lucrările derulandu-se in anul 2012, se propune redistribuirea sumei de 70.000 lei .

Amenajare parcari cu dale ecologice zona Nord, zona vest, zona central-sud-est (proiectare+executie)

Reabilitarea si dezvoltarea cartierelor si regenerarea urbana constituie in permanenta priorități ale administratilei publice locale. In prezent, asigurarea locurilor de parcare in cartierele din municipiul Ploiești este o prioritate deosebita, autoturismele fiind parcate in spatiile libere amenajate sau neamenajate din jurul locuitelor colective.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr.224/27.07.2011.

întrucât obiectivul de investiții este in procedura de achiziție publica, lucrările derulandu-se in anul 2012, se propune redistribuirea sumei de 300.000 lei .

Amenajare strada Splaiului (tronson cuprins intre strada Negru Voda-strada Dragos Vodă) - proiectare+executie

Strada Splaiului (zona cuprinsa intre străzile Dragos Vodă si Negru Vodă) este situata in zona de nord a municipiului Ploiești si face legătură intre străzile Andrei Muresanu si Dragos Vodă. Acest tronson de strada are îmbrăcămintea din beton de ciment atat pe carosabil cat si pe trotuar. Aceasta îmbrăcăminte prezintă degradări mari de tipul fisuri, crăpături, burdusiri, tasari, denivelări etc.

Pentru demararea procedurii de achiziție publica de lucrări propunem introducerea unei noi poziții bugetare si alocarea sumei de 80.000 lei.

DIRECTOR TEHNIC INVESTIȚII

mXrin


Sef Serviciu Dezvoltare Cai'Runere si Rețele Edilitare

Ing. Liviu GHJV)RGHIU

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția Tehnic Investiții

Serviciul Dezvoltare Cai Rutiere si Rețele Edilitare


APROBAT

vicep^/r


CătălinăNOTE DE FUNDAMENTARE a obiectivelor de investiții finanțate din credit BRD aferent anului 2012

Capitolul 84.04 - TRANSPORTURI

B. Lucrări noi

Parcare supraterana str.Cuza Vodă

Dezvoltarea exploziva a parcului auto al Mun.Ploiești solicita autoritatilor locale gasirea unor soluții viabile pentru creșterea numărului de locuri de parcare in zona centrala. Realizarea unei clădiri pentru parcaje, pe str.Cuza Vodă, va reface frontul stradal existent in fata Casei Sindicatelor. Necesitatea investiției este data de situația existenta din punct de vedere al traficului din zona centrala a Municipiului Ploiești, creindu-se un număr de 272 locuri de parcare noi.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L.nr. 186/2010, valoare 12.708.180 lei, inclusiv TVA.

Pentru demararea execuției lucrărilor este necesara o alocație din credit BRD, in anul 2012, in valoare de 4.330.000 lei.

Amenajare parcari in municipiul Ploiești, B-dul Republicii si strada Gh.Doja(spate blocuri) tronson I intre str. Vasile Lupu si str. Nicolae Titulescu (P1-P8) si tronson II intre str. Nicolae Titulescu si Șoseaua Vestului (P9-P14)- proiectare+executie

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr. 13451/04.08.201 1, avand o valoare de 2.512.703,45 lei (inclusiv TVA).

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr.58/201 1.

Pentru decontarea lucrărilor executate se propune alocarea din credit BRD, in anul 2012, a sumei 2.600.000 lei.

Amenajare parcari B-dul Republicii si strada Gh.Doja(spatele blocurilor) tronson III intre Șoseaua Nordului si str. Andrei Muresanu P15-P19 si tronson IV intre str. Andrei Muresanu si str. Văleni P20-P24- proiectare+executie

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr. 12456/19.07.201 1, avand o valoare de 2.464.285,25 lei (inclusiv TVA).

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr.58/2011.

Pentru decontarea lucrărilor executate se propune alocarea din credit BRD, in anul 2012, a sumei 2.510.000 lei.


Amenajare parcari B-duI Republicii si strada Gh.Doja (spatele blocurilor) tronson V intre str. Ion Maiorescu, str. Ghe. Doja si strada Văleni P25 proiectare+executie

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr. 13409/03.08.2011, avand o valoare de 1.377.458,76 lei (inclusiv TVA).

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr.58/2011.

Pentru decontarea lucrărilor executate se propune alocarea din credit BRD, in anul 2012, a sumei 1.400.000 lei.

Modernizare străzi Cartier Gageni (străzile: Leului. Lirei, Redutei, Spiru Haret, Vântului, Vornicul Beldiman, Zborului, Stăruinței. Morilor, Podețului, Tabla Butii, Titeica)-proiectare+executie

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L.nr.310/2008, 219/27.07.20111 valoare 2.021.540 lei, inclusiv TVA.

Pentru demararea execuției lucrărilor este necesara o alocație din credit BRD, in anul 2012, in valoare de 1.400.000 lei.

Modernizare străzi Cartier Gh.Doja (străzile: Amurgului, Austrului, Azurului. Frunzelor, Fundeni, Matasari, Muzelor, Dogarilor, Victor Babes, Florarilor, Doamna Stanca, Dorobanți, Italiana, Petriceicu Vodă), Modernizare strada Dâmbului - proiectare+executie

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L.nr.342/2008. 220/27.07.2011 valoare 1.647.310 lei, inclusiv TVA.

Pentru demararea execuției lucrărilor este necesara o alocație din credit BRD, in anul 2012, in valoare de 1.350.000 lei.

Reparație capitala strada C-tin Brezeanu, proiectare + execuție

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr. 137/27.04.2011.

Valoarea investiției, conform studiului de fezabilitate, este de 2.810.000 lei (inclusiv TVA).

Pentru demararea execuției lucrărilor este necesara o alocație din credit BRD, in anul 2012, in valoare de 1.350.000 lei.

Reparație capitala strada Podul înalt - proiectare + execuție

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr. 19416/21.10.2011.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr. 133/27.04.2011.

Pentru demararea execuției lucrărilor este necesara o alocație din credit BRD, in anul 2012, in valoare de 750.000 lei.

1

Refacere sisteme rutiere străzi: Cartier Rafov (străzile: Petru Cercel, Jiului, Ghimpați, Ghe. Petrescu, Crisului, Cosmesti, Bihorului, Fundătură Petrolului, Argeș, Intr. Sticlarului, Intr. Clubului)- proiectare+executie

Cartierul Rafov este situat in zona de sud a municipiului Ploiești.

Străzile nemodernizate din acest cartier reprezintă un factor poluant atat pentru localnici cat si pentru mediu. Cartierul este străbătut de o rețea de străzi ce au accesul in mare parte din strada Barcanesti si B-dul Petrolului.

Valoarea investiției, conform studiului de fezabilitate, este de 4.254.710 lei (inclusiv

TVA).

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr.221/27.07.2011.

Pentru demararea execuției lucrărilor este necesara o alocație din credit BRD, in anul 2012, in valoare de 1.400.000 lei.

Reparații capitale parcari si accese cuprinse intre B-dul București si strada Barcanesti si intre B-dul București si strada Industriei - proiectare+executie

Reabilitarea si dezvoltarea cartierelor si regenerarea urbana constituie in permanenta priorități ale administrației publice locale. In prezent, asigurarea locurilor de parcare, in cartierele din municipiul Ploiești, este o problema deosebita, mașinile fiind parcate aleator.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr.223/27.07.201 1.

Pentru demararea execuției lucrărilor este necesara o alocație din credit BRD, in anul 2012, in valoare de 2.200.000 lei.

Amenajare parcari cu dale ecologice zona nord, zona vest, zona central-sud-est (proiectare+executie)

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr. 19476/24.10.2011.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr.224/27.07.2011.

Pentru demararea execuției lucrărilor este necesara o alocație din credit BRD, in anul

2012, in valoare de 4.100.000 lei.

Modernizare si reabilitare străzi, inclusiv canalizare si racorduri, canalizare Cartier Bereasca, zona sud + zona nord - (proiectare si execuție)

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr.6357/11.04.2011, avand o valoare de 23.781.559,71 (fara TVA).

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L.nr.419/2010 si H.C.L. nr.8/2010.

Pentru executarea lucrărilor este necesara o alocație din credit BRD, in anul 2012, in valoare de 20.342.860 lei.

Extindere rețea de apa, rețea canalizare si modernizare străzi Cartier Mitica Apostol

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L. nr.421/2010, valoare 80.465.690 lei.

Pentru demararea execuției lucrărilor este necesara o alocație din credit BRD, in anul 2012, in valoare de 1.732.000 lei.

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALI/PTh/CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact, studii de mediu,documentații de licitație, etc) pentru proiecte de dezvoltare/modernizare a infrastructurii in municipiul Ploiești pentru obiectivul tramvai 102 - etapa I (bucla nord intersecție B-dul Republicii)

Pentru achiziționarea serviciilor este necesara o alocație din credit BRD, in anul 2012, in valoare de 6.832.140 lei.

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALI/PTh/CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact, studii de mediu,documentații de licitație, etc) pentru proiecte de dezvoltare/modernizare a infrastructurii in municipiul Ploiești pentru obiectivul tramvai 102 - etapa II (bucla vest B-dul Republicii)

Pentru achiziționarea serviciilor este necesara o alocație din credit BRD, in anul 2012, in valoare de 3.843.000 lei.

DIRECTOR TEHNIC INVESTIȚII

Ing.Teodora MARIN /

Sef Serviciu Dezvoltare CaiJRutiere si Rețele Edilitare Ing. Liviu GHE0RGHIU


Servicii de

Qpspodârire

Urbană PloieștiPloiești, Str. Văleni nr. 32, tel:O244-544212,S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.

REGISTRATURA 2

1I0CT4M


Către,


Primăria Municipiului Ploiești

Direcția Tehnic InvestițiiNota fundamentare


Urmare solicitării Primăriei Ploiești, de a amplasa in cadrul parcurilor aparate fitness si de a moderniza spatiile de joaca, S.C. S.G.U. Ploiești S.R.L. a initiat si derulat procedurile de achiziție publica pentru un număr de 6 seturi complex de joaca si 5 seturi aparate fitness.

Conform legii nr 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, obiectivele mai sus menționate fac parte din infrastructura tehnico - edilitara a serviciului public, delegat prin contractul nr 14782/25.08.2010 .

Demersurile S.C. S.G.U. Ploiești in vederea punerii in practica a solicitării Primăriei Ploiești sunt:

1. achiziție aparate fitness- 5 seturi:

Referat necesitate nr 3569/15.02.2011;

întocmirea documentației de atribuire( caiet de sarcini si fisa de date);

Elaborarea notei estimative nr 5424/09.03.2011( val estimata 125.000 lei TVA inclus) si notei justificative nr 5425/09.03.2011;

S-a publicat invitația de participare in S.E.A.P. nr 284230/21.03.2011;

La procedura au participat 3 operatori economici conform procesului verbal de deschidere nr 6999/29.03.2011: S.C. Lavitex Prod S.R.L., S.C. Histria International S.R.L., S.C. Sinvex Multiservice S.R.L.;

Urmare a procesului verbal de calificare nr 7280/31.03.2011 s-a publicat faza finala de licitație electronica cu operatorii economici declarați admisibili;

In urma finalizării licitației electronice in data de 05.04.2011 si a raportului procedurii nr 7639/05.04.2011 autoritatea desemnează câștigător S.C. Sinvex Multiservice S.R.L. cu o oferta financiara de 100.075 lei fara TVA

A fost incheiat contract nr. 8160/ 12.04.2011 cu S.C. SINVEX MULTISERVICE

S.R.L. Ploiești cu obiect: furnizare 5(cinci) seturi aparate fitness. cu valoarea totala de 100.075 lei fara TVA (124.093 lei cu TVA inclus). Obiectul contractului a fost indeplinit, echipamentele au fost instalate, lucru verificat de o comisie de recepție, consemnat in procesul verbal de recepție nr.10384/09.05.2011. In urma furnizării si montării echipamentelor s-a emis factura )nr. 0016331/04.05.2011 de către S.C. SINVEXMULTISERVICE S.R.L. Ploiești in valoare;d?Wj93 lei.

2. achiziție complex de joaca- 6 seturi

Referat necesitate nr 6694/24.03.2011;


•;• A        V          z

3, V

întocmirea documentației de atribuire(caiet de sarcini si fisa de date);

Elaborarea notei estimative nr 6695/24.03.2011( val estimata 110.112 lei TVA inclus) si notei justificative nr 6696/24.03.2011;

S-a publicat invitația de participarein S.E.A.P. nr 287573/05.04.2011;

La procedura a participat un operator economic conform procesului verbal de deschidere nr 8780/18.04.2011: S.C. Dupex S.R.L.;

Urmare a procesului verbal de calificare nr 8804/18.04.2011 s-a publicat faza finala de licitație electronica cu operatorul economic declarat admisibil;

In urma finalizării licitației electronice in data de 21.04.2011 si a raportului procedurii nr 9101/21.04.2011 autoritatea desemnează câștigător S.C. Dupex S.R.L. cu o oferta financiara de 88.800 lei fara TVA

A fost incheiat contract nr. 9175/22.04.2011 cu S.C. DUPEX S.R.L. cu obiect:

furnizare complexe de joaca- 6 buc, cu valoarea totala de 88.800 lei fara TVA (respective 110.112 lei cu TVA inclus). Obiectul contractului a fost indeplinit, cele 5 seturi complex de joaca au fost instalate, lucru verificat de o comisie de recepție, consemnat in procesul verbal de recepție nr.12546/03.06.2011. In urma furnizării si montării celor 6 seturi- complex de joaca s-a emis factura nr. 53459/06.06.2011 de către S.C. DUPEXS.R.L. Ploiești in valoare de 110.112 lei.

Având in vedere cele de mai sus, va rugam sa rectificați Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Primăriei Ploiești cu suma de 234.205 inclusiv TVA si sa completați lista bunurilor de retur la H.C.L. 385/23.11.2010 cu 5 seturi aparate fitness si 6 seturi- complex de joaca.

In speranța unei bune colaborări, personalul S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., va sta la dispoziție pentru a găsi modalitatea de lucru, optima, astfel incat activitatile

specifice de amenajare si mentenanta spatii publice sa se desfasoare i le mai bune condiții pentru cetățeanul Municipiului Ploiești.


y^r*£)ire(;t©rGeneral,

^General,

Dan Iwnita fi ăssuD

? Serv M


SAL-


Serv Marketing, Aprovizionare, Achiziții,

JustinianaNita

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

ANEXA 3

BUGETUL CREDITELOR INTERNE

PE ANUL 2011

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Program investiții 2011

influente (+/_)

Buget rectificat

Credite BRD echivalent in mii curo (4.33 lei)

BCR

BRD

Total

BCR

Total

BCR

BRD

Total

2011

2012

Total

0

I

2

3

4=2+3

5

6

7=5+6

8

9

10=8+9

11

12

13=11+12

CREDITE INTERNE - TOTAL din care:

76.450,00

22.179,87

98.629,87

(1,00

12.601,74

12.601,74

76.450,00

34.781,61

111.231,61

8.032,70

31.967,30

40.000,00

ACTIVE NEFINANCIARE

71

76.450.00

12.179,87

88.629,87

0,00

12.601,74

12.601,74

76.450,00

24.781,61

101.231,61

8.032,70

31.967,30

40.000,00

Active fixe

71.01

76.450,00

12.179,87

88.629,87

0,00

12.601,74

12.601,74

76.450,00

24.781,61

101.231,61

8.032,70

31.967,30

40.000,00

Construcții

71.01.01

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

5.600,00

0.00

5.600,00

0,00

0,00

0,00

5.600,00

0,00

5.600,00

0,00

1.500.00

1.500,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

70.850,00

12.179.87

83.029,87

0,00

12.601,74

12.601,74

70.850.00

24.781,61

95.631,61

8.032,70

30.467,30

38.500,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI

EXTERNE

51.07

5.600,00

0,00

5.600,00

0,00

0,00

0,00

5.600,00

0,00

5.600,00

0,00

1.500,00

1.500,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

5.600,00

0,00

5.600,00

0,00

0,00

0,00

5.600,00

0,00

5.600,00

0,00

1.500,00

1.500,00

ACTIVE NEFINANCIARE

71

5.600.00

0,00

5.600.00

0,00

0,00

0,00

5.600,00

0.00

5.600,00

0,00

1.500,00

1.500,00

Active fixe

71.01

5.600,00

0,00

5.600,00

0,00

0,00

0,00

5.600,00

0,00

5.600,00

0,00

1.500,00

1.500,00

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

Mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

5.600,00

5.600,00

0,00

5.600,00

0,00

5.600,00

1.500,00

1.500,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

o.oo

Autorități executive și legislative

51.07.01

5.600,00

5.600,00

0,00

5.600,00

0,00

5.600,00

1.500,01)

Asoo,oo

INVATAMANT

65.07

3.500,00

0,00

3500

0,00

0,00

0.00

3.500,00

0,00

3.500.00

0,00

0.00

1 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3.500.00

0,00

3500

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ACTIVE NEFINANCIARE

71

3.500,00

0,00

3500

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

/ 0,00

Active fixe

71.01

3.500.00

0.00

3.500.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

\ 0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

0.00

0,00

0,00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

3.500.00

3.500.00

0,00

0,00

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

0.00

0,00

învățământ preșcolar și primar

65.07.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

învățământ preșcolar

65.07.03.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

învățământ primar

65.07.03.02

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

învățământ secundar

65.07.04

3.500,00

0,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

3.500,00

0,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

învățământ secundar inferior

65.07.04.01

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

învățământ secundar superior

65.07.04.02

3.500,00

3.500,00

0,00

3.500,00

0,00

3.500,00

0,00

învățământ profesional

65.07.04.03

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

învățământ postliccal

65.07.05

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

învățământ nedefinibil prin nivel

65.07.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Invatamant special

65.07.07.04

0,00

0,00

0,00

0,00

().()()

0,00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.07.50

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE

67.07

34.390,00

0,00

34.390,00

0,00

28.719,61

28.719,61

34.390,00

28.719,61

63.109,61

6.632,70

2.367,30

9.000,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

34.390,00

0,00

34.390,00

0,00

28.719,61

28.719,61

34.390,00

28.719,61

63.109,61

6.632,70

2.367,30

9.000,00

ACTIVE NEFINANCIARE

71

34.390.00

0,00

34.390.00

0,00

28.719,61

28.719.61

34.390.00

28.719,61

63.109.61

6.632,70

2.367,30

9.000,00

Active fixe

71.01

34.390,00

0,00

34.390,00

0,00

28.719,61

28.719,61

34.390,00

28.719,61

63.109,61

6.632,70

2.367,30

9.000,00

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

34.390,00

34.390.00

28.719,61

28.719,61

34.390.00

28.719,61

63.109,61

6.632,70

2.367.30

9.000,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

Servicii culturale

67.07.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Biblioteci publice comunalc.orășcncști. municipale

67.07.03.02

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Muzee

67.07.03.03

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

Instituții publice de spectacole și concerte

67.07.03.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Școli populare de artă și meserii

67.07.03.05

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Case de cultură

67.07.03.06

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

K 0,00

Cămine culturale

67.07.03.07

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

1 rij -

\x 0,00

Centre ptr. conservarea și promovarea culturii tradiționale

67.07.03.08

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

//e.

// x / 7

Z1 A

\\

\ 0,00

Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice

67.07.03.12

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

o

s1.

w

---------;-----------------------

o /

x // 0.00

Centre culturale

67.07.03.14

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

A

^// 0,00

Alte servicii culturale

67.07.03.30

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

Alte servicii in domeniile culturii, recreeni și

religiei

67.07.50

34.390.00

34.390.00

28.719,61

28.719,61

34.390.00

28.719,61

63.109.61

6.632,70'

9.000,00

ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

68.07

0,00

2.179,87

2.179,87

0,00

-14,87

-14,87

0,00

2.165,00

2.165,00

500,00

2.037,19

2.537,19

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0,00

2.179,87

2.179.87

0,00

-14,87

-14.87

0.00

2.165,00

2.165.00

500,00

2.037.19

2.537.19

ACTIVE NEFINANCIARE

71

0,00

2.179.87

2.179,87

0.00

-14,87

-14,87

0,00

2.165,00

2.165.00

500,00

2.037,19

2.537,19

Active fixe

71.01

0.00

2.179,87

2.179.87

0,00

-14,87

-14,87

0,00

2.165,00

2.165.00

500,00

2.037,19

2.537,19

Construcții

71.01.01

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

Mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

2.179,87

2.179,87

-14,87

-14,87

0.00

2.165,00

2.165,00

500,00

2.037,19

2.537.19

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Asistență acordată persoanelor în vârstă

68.07.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Asistență socială pentru familie și copii

68.07.06

2.179.87

2.179,87

-14,87

-14,87

0,00

2.165,00

2.165,00

500,00

2.037,19

2.537,19

Prevenirea excluderii sociale

68.07.15

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cantine de ajutor social

68.07.15.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale

68.07.15.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZV. PUBLICĂ

70.07

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

-6.103,00

-6.103,00

0,00

3.897,00

3.897,00

900,00

8.062,81

8.962,81

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

-6.103,00

-6.103,00

0,00

3.897,00

3.897,00

900,00

8.062,81

8.962,81

ACTIVE NEFINANCIARE

71

0,00

10.000,00

10.000.00

0,00

-6.103,00

-6.103,00

0,00

3.897,00

3.897,00

900,00

8.062,81

8.962.81

Active fixe

71.01

0.00

10.000,00

10.000,00

0,00

-6.103,00

-6.103,00

0,00

3.897,00

3.897,00

900,00

8.062,81

8.962,81

Construcții

71.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

10.000,00

10.000.00

-6.103,00

-6.103.00

0,00

3.897,00

3.897,00

900,00

8.062,81

8.962.81

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Locuințe

70.07.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Dezvoltarea sistemunlui de locuințe

70.07.03.01

0,00

0,00

0,(10

0,00

0.00

0,00

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.07.03.30

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice

70.07.05

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alimentări cu apă

70.07.05.01

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Amenajări hidrotehnice

70.07.05.02

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

Iluminat public și electrificări rurale

70.07.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Alimentare cu gaze naturale în localități

70.07.07

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.07.50

10.000,00

10.000,00

-6.103,00

-6.103,00

0,00

3.897,00

3.897,00

900,00

8.062.81

8.962,81

PROTECȚIA MEDIULUI

74.07

9.530,00

0,00

9.530,00

0,00

0,00

0,00

9.530,00

0,00

9.530,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

9.530.00

0.00

9.530,00

0,00

0,00

0.00

9.530,00

0,00

9.530,00

0,00

(1.00

0,00

ACTIVE NEFINANCIARE

71

9.530,00

0.00

9.530,00

0.00

0,00

0,00

9.530,00

0,00

9.530,00

0,00

0.00

0,00

Active fixe

71.01

9.530.00

0.00

9.530.00

0,00

0,00

0.00

9.530,00

0,00

9.530.00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

“X

7 A 0,00

Mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

/-A

*\p.oo

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

1F=‘.

5C “’O.OO

Alte active fixe

71.01.30

9.530,00

9.530,00

0.00

9.530,00

0,00

9.530,00

iIO 7’1

Ar. "A

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

Salubritate și gestiunea deșeurilor

74.07.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o'oo

0,00

--r—rr-r—

Z/ 0,00

Salubritate

74.07.05.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

74.07.05.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.07.06

9.530.00

9.530,00

0,00

9.530,00

0,00

9.530,00

0.00

TRANSPORTURI

84.07

23.430.00

10.000,00

33.430,00

0,00

-10.000,00

-10.000,00

23.430,00

0,00

23.430,00

0,00

18.000,00

18.000,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

23.430,00

0,00

23.430,00

0,00

-10.000,00

-10.000,00

23.430,00

-10.000,00

13.430,00

0,00

18.000,00

18.000,00

ACTIVE NEFINANCIARE

71

23.430.00

0,00

23.430,00

0,00

-10.000,00

-10.000,00

23.430,00

-10.000,00

13.430,00

0,00

18.000,00

18.000,00

Active fixe

71.01

23.430.00

0,00

23.430.00

0.00

-10.000,00

-10.000,00

23.430,00

-10.000,00

13.430,00

0,00

18.000,00

18.000,00

Construcții

71.01.01

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

23.430.00

23.430.00

-10.000,00

-10.000,00

23.430,00

-10.000,00

13.430,00

0,00

18.000,00

18.000.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transport rutier

84.07.03

23.430,00

10.000,00

33.430.00

0,00

-10.000,00

-10.000,00

23.430,00

0,00

23.430,00

0,00

18.000,00

18.000,00

Transport in comun

84.07.03.02

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Străzi

84.07.03.03

23.430.00

10.000.00

33.430.00

-10000

-10.000,00

23.430,00

0,00

23.430,00

0

18.000,00

18.000,00

Transport aerian

84.07.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Aviația civilă

84.07.06.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
-h _

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICUL PUBLIC FINANȚE LOCALE B-dul Independentei nr^J6\X^ FAX: 0244/546711

Email: spfl@ploiesti.ro


Către,

Municipiul Ploiești                                           2 ■     2011

Direcția Management Financiar - Contabil, Contracte

Nota de fundamentare privind propunerea de rectificare buget pentru veniturile incasate din taxe si impozite pe anul 2011

In urma analizei execuției de casa la data de 30.09.2011, am constatat o depășire a încasărilor fata de prevederea bugetara la unele articole bugetare.

Din estimările făcute , consideram ca si la celelalte articole , incasarile vor ajunge la nivelul prevederilor bugetare, pana la sfârșitul anului 2011.

Totodată estimam ca pana la sfârșitul anului o sa înregistram o depășire a incasarilor fata de prevederea bugetara după cum urmeaza :

 • -  impozit pe clădiri de la persoane juridice - 2.600 mii lei

 • -  impozit asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice - 500 mii lei.

Supunem spre analiza si aprobare propunerea de rectificare a bugetului de venituri la sursele mai sus menționate.

DIRECTOR EîțSJfFJfcx (fcEANU ZA\ U? V\ /viciul Public

ANTE LOCALE JP PLOIEȘTI O

Co / nv


2 FIN

V*

Vomah'V


SEF SERVICIU,

FINANCIAR - CONTABILITATE

DOINA NITA
Realizare incasari surse principale

2010 / 2011 la data de 13 octombrie cu estimare incasari pana la sfârșitul anului fiscal

2010

Procent realizare fata de prevedere

BL 2010

2011

Procent realizare fata de prevedere

BL 2011

Procent depășire prevedere bugetara estimat

Estimare creștere pana la sf.anului

CLĂDIRI

Fizice

9.703.757

94.72%

9.765.780

89.59%

Juridice

40.763.906

100.65%

45.044.026

103.08%

106%

2.600.000

TOTAL

50.467.663

99.45%

54.809.806

100.38%

TEREN

Fizice

2.071.011

90.04%

1.945.516

84.59%

Juridice

4.578.931

88.06%

5.015.407

96.45%

TOTAL

9.649.942

88.68%

6.960.923

92.85%

MIJL. TRANSP.

Fizice

5.154.180

97.25%

5.683.371

96.33%

Juridice

4.723.984

94.48%

5.829.433

105.80%

109%

500.000

TOTAL

9.878.164

95.90%

11.512.804

100.90%

TOTAL GENERAL

3.100.000


MUNICIPIUL PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE Serviciul Financiar Contabilitate B-dul Independentei nr. 16 FAX: 0244/546711 Email: spfl@ploiesti.ro

s>CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL, ÎMPRUMUTURI
SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

Ca răspuns la adresa dvs nr 018712/11.10.2011, înregistrata la sediul instituției noastre cu nr. 126613/12.10.2011, va transmitem propunerile de rectificare a veniturilor pentru următoarele conturi, conform contului de execuție al bugetului local la data de 30.09.2011:

 • - cont 21010201 - “Impozit pe profit de la agenții economici” -  785.644,00 lei;

 • - cont 21050250 - “Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital”

- 834.249,85 lei;

 • - cont 21300205 - “Venituri din concesiuni si închirieri”            - 7.227.238,13 lei;

 • - cont 21360206 - “Taxe speciale”                              -   82.213,94 lei;


SEF SERVICIU, Doina Nita

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Contul de execuție al bugetului local

la data de: 30-SEP-11


An: 2011 Trezorerie Mun. Ploiești


Venituri/Cheltuieli


Cod


Credite


Veniturile bugetelor locale

Imp pe profit

Imp pe profit de la ag. ec.

Imp.ven. din transfer prop imo Imp.ven.transf.propr.imobiliar Cote si sume def.din imp ven. Cote defal.din imp.pe venit Sume alocate ptr echilibrare Ate impozite pe venit Alte impozite pe venit Imp si taxe pe propietate Impozit pe clădiri

Impozit pe clădiri pers.jurid. Impozit pe clădiri pers.jurid. Impozit pe terenuri

Impozit pe terenuri pers.fiz. Impozit pe terenuri pers.jur. Imp teren din extrav-ani prece Taxe jud.de timbru si alte tax Alte imp.si taxe pe propietat. Sume defalcate din TVA Sume def.din TVA fin.che PP Sume def din TVA ptr ech.BL Alte imp.si taxe generale Taxe hoteliere


taxe pe servicii specifice Impozit pe spectacole Taxe pe utiliz.bunurilor Impozit pe mij. de transport Imp pe mij de transport PF Impozit pe mijloace tr PJ Taxe si tarife pt.elib.de lic. Alte taxe pe utiliz.bunurilor Venituri din propietate Varsaminte din profitul net Venituri din concesiuni Venituri din dividende


Ven din dividente dela alti p

Venituri din prestări servicii

Venit.din prestări de servicii

Cont.pers.benef.ale cantin.aj


Venit.din recuperarea cheltuie

Venit.din taxe admin.elib.perm Taxe extrajudiciare de timbru

* . ■:

ry <->//


0102

010201

0302

030218

0402

040201

040204

0502

050250

0702

070201

07020101

07020102

070202

07020201

07020202

07020203

070203

070250

1102

110202

110206

1202

120207

1502

150201

1602

160202

16020201

16020202

160203

160250

3002

300201

300205

300208

30020802

3302

330208

330212

330228

3402

340202

<Bottom Title>


.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00785,644.00

.00

785,644.00

.00

1,833,163.60

.00

1,833,163.60

.00

117,286,481.42

.00

115,894,902.86

.00

1,391,578.56

.00

834,249.85

.00

834,249.85

.00

63,429,014.18

.00

53,669,244.96

.00

9,598,601.99

.00

44,070,642.97

.00

6,701,285.09

.00

1,905,491.89

.00

4,790,078.20

.00

5,715.00

.00

3,054,965.13

.00

3,519.00

.00

75,686,000.00

.00

74,186,000.00

.00

1,500,000.00

.00

377,328.83

.00

377,328.83

.00

32,047.62

.00

32,047.62

.00

12,949,817.11

.00

11,076,913.94

.00

5,535,891.59

.00

5,541,022.35

.00

1,721,021.55

.00

151,881.62

.00

16,746,674.63

.00

7,102,960.00

.00

7,227,238.13

.00

2,416,476.50

.00

2,416,476.50

.00

2,263,236.40

.00

2,223,670.00

.00

35,840.45

.00

3,725.95

.00

770,182.02

.00

770,182.02

.00


Contul de execuție al bugetului local

la data de: 30-SEP-11


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

An:   2011 Trezorerie Mun. Ploiești

Venituri/Cheltuieli


Amenzi, penalitati,confiscări Venit.din amenzi si alte sanct Incasari din valorif.bunurilor Alte amenzi,penal.si confiscar Diverse venituri Taxe speciale Alte venituri Transferuri voluntare Donații si sponsorizări Vărs, din SF pt. fin. SD Varsaminte din SF Venit.din valorif.unor bunuri Venit.din valorif.unor bunuri Venit.din vanzarea locuințelor Venit.din vanz.unor bunuri Depoz.sp.pt.constr.locuinte Incaș.din ramb.împrumut.acord Sume din exc.BL util pt.fin SD Subv de la bugetul de stat Subv pt reabil termica clădiri Subv.programe mediu-ape. Subv.ptr comp preturi combust Subv. încălzire locuința Subv din bs pt fin sanatatii F.E.D.R.

Pr.com.fin.in per.2007-2013 Pr.com.fin.2007-2013 an curent Pr.com.fin.2007-2013 ani prece Cheltuielile bugetelor locale Autoritati publice act.ext.

TITL.I.Cheltuieli de personal TITL.II.Bunuri si servicii TITL.VIII. Asistenta sociala TITL.X. Active nefinanciare Pl.ef.ani prec. rec. an curent Plăti ani precedenti SF Plăti ani preced. SD Alte serv.publice generale TITL.II.Bunuri si servicii TITL.VI.Transf.intre unitati TITLU VI.TRS INTRE UNITATI SF TITL.VII.Alte transferuri Alte transferuri SD TITL.X.I.ILRâmbursari de credit


Cod

Credite

3502

.00

350201

.00

350203

.00

350250

.00

3602

.00

360206

.00

360250

.00

3702

.00

370201

.00

370203

.00

370204

.00

3902

.00

390201

.00

390203

.00

390207

.00

390210

.00

4002

.00

400214

.00

4202

.00

420212

.00

420213

.00

420232

.00

420234

.00

420241

.00

4502

.00

450215

.00

45021501

.00

45021502

.00

361,446,286.00

5102

12,278,080.00

510210

5,930,000.00

510220

5,595,080.00

510257

253,000.00

510271

500,000.00

510285

.00

51028501

.00

51028502

.00

5402

21,178,970.00

540220

3,948,350.00

540251

340,000.00

54025101

340,000.00

540255

1,990,620.00

54025502

1,990,620.00

540281

14,900,000.00


Incasari/Plati


4,119,729.24

3,816,608.35

.90Disponi


.00303,119.99

1,341,517.86

82,213.94

1,259,303.92

89,500.00

89,500.00

13,005,000.00

13,005,000.00

1,146,604.76

175,954.39

57,630.26

67,314.11

845,706.00

20,000,000.00

20,000,000.00

25,814,231.38

148,739.38

13,229,533.00

12,292,000.00

110,249.00

33,710.00

127,482.12

127,482.12

 • 7.469.37

120,012.75

296,373,200.18

10,284,591.55

5,004,122.39

4,950,513.67

253,000.00

140,020.80

63,065.31

59,233.93

 • 3.831.38 20,893,583.09

3,941,096.32

285,000.00

285,000.00

1,811,058.49

1,811,058.49

14,863,392.28


.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

65,073,085.82

1,993,488.45

925,877.61

644,566.33

.00

359,979.20

.00

.00

.00

285,386.91

7,253.68

55,000.00

55,000.00

179,561.51

179,561.51

36,607.72


Contul de execuție al bugetului


local


la data de: 30-SEP-11MUNICIPIUL PLOIEȘTI

An:   2011 Trezorerie Mun. Ploiești

Venituri/Cheltuieli

Cod

Credite

Incasari/Plâți./

ASPG Rambur. de credite

54028101

14,900,000.00

14,863,392.28

36,607.72

Pl.ef.ani prec.rec.an curent

540285

.00

6,964.00

.00

Plăti ani preced. SF

54028501

.00

6,964.00

.00

Dobânzi

5502

5,025,000.00

4,514,373.98

510,626.02

TITL II. - bunuri si servicii

550220

375,000.00

374,400.00

600.00

TITLUL Dobânzi

550230

4,650,000.00

4,139,973.98

510,026.02

Ordine pub.si siguranța

6102

7,379,020.00

5,947,708.18

1,431,311.82

TITL.II.Bunuri si servicii

610220

29,740.00

6,127.52

23,612.48

TITL.VI.Transf.intre unitati

610251

7,289,280.00

5,943,600.00

1,345,680.00

TITL VI.TRANS INTR UNITATI SF

61025101

7,289,280.00

5,943,600.00

1,345,680.00

TITL.X. Active nefinanciare

610271

60,000.00

.00

60,000.00

Pl.ef.ani pr.rec.an curent

610285

.00

2,019.34

.00

Plăti ani preced.SF

61028501

.00

2,019.34

.00

Invatamant

6502

83,835,592.00

79,097,083.93

4,738,508.07

TITL.I.Cheltuieli de personal

650210

60,103,500.00

59,493,933.00

609,567.00

TITL.II.Bunuri si servicii

650220

15,135,903.00

14,785,648.07

350,254.93

TITL.VI.Transf.intre unitati

650251

396,000.00

332,000.00

64,000.00

Transf. intre unitatati SF

65025101

396,000.00

332,000.00

64,000.00

INV. - PROIECTE FEN

650256

161,500.00

140,782.40

20,717.60

TITL.VIII. Asistenta sociala

650257

56,000.00

46,556.66

9,443.34

TITL. IX. Alte cheltuieli

650259

441,289.00

398,741.00

42,548.00

TITL.X. Active nefinanciare

650271

7,541,400.00

3,955,401.62

3,585,998.38

Pl.ef.ani pr.rec. an curent

650285

.00

55,978.82

.00

Plăti ani preced. SF

65028501

.00

55,978.82

.00

Sanatate

6602

4,278,360.00

3,500,096.80

778,263.20

TITL.I.Cheltuieli de personal

660210

2,197,990.00

2,184,719.00

13,271.00

TITL.II.Bunuri si servicii

660220

264,950.00

78,220.40

186,729.60

TITL.VI.Transf.intre unitati

660251

1,430,420.00

1,073,838.79

356,581.21

Trans. intre unitati SF

66025101

1,430,420.00

1,073,838.79

356,581.21

TITL.VIII. Asistenta sociala

660257

35,000.00

34,783.61

216.39

TITL.X. Active nefinanciare

660271

350,000.00

128,535.00

221,465.00

Cultura recreere si religie

6702

39,894,750.00

25,139,824.60

14,754,925.40

TITL.II.Bunuri si servicii

670220

2,548,000.00

2,484,479.98

63,520.02

TITL.VI.Transf.intre unitati

670251

17,186,520.00

12,947,100.00

4,239,420.00

Trans. intre unitati SF

67025101

17,186,520.00

12,947,100.00

4,239,420.00

Cultura.recreere si religie

670256

2,000.00

1,929.30

70.70

TITL.IX. Alte cheltuieli

670259

7,600,000.00

7,485,000.00

115,000.00

TITL.X. Active nefinanciare

670271

12,558,230.00

2,390,429.39

10,167,800.61

Pl.ef.ani pr.rec.an curent

670285

.00

169,114.07

.00

TITL.XVII.PLĂTI ANI PRECED SF

67028501

.00

169,114.07

.00

Asig si asistenta sociala

6802

27,584,069.00

18,605,394.75

8,978,674.25

TITL.I.Cheltuieli de personal

680210

4,351,000.00

4,342,748.00

8,252.00

TITL.II.Bunuri si servicii

680220

875,000.00

399,958.02

475,041.98

TITL.VI.Transf.intre unitati

680251

12,139,660.00

7,684,072.00

4,455,588.00

<Bottom Title>


Contul de execuție al bugetului local

la data de: 30-SEP-11


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

An:   2011 Trezorerie Mun. PloieștiVenituri/Cheltuieli

Cod

Credite

TITL VI.TRANSFER INTRE UNITATI

68025101

12,139,660.00

Asig si as soc-priecte FEN

680256

720,460.00

TITL.VIII. Asistenta sociala

680257

9,497,949.00

Pl.ef.ani pr.rec.an curent

680285

.00

Plăti ani preced. SF

68028501

.00

Plăti ani precedenti SD

68028502

.00

Locuințe,servsi dezv.publica

7002

44,943,115.00

TITL.II.Bunuri si servicii

700220

20,225,740.00

TITL.VI.Transf.intre unitati

700251

7,122,000.00

TITL VI.TRANS INTRE UNIT SF

70025101

7,122,000.00

Loc, serv.dez pub-pr FEN

700256

2,000.00

TITL.X. Active nefinanciare

700271

17,593,375.00

Pl.ef.ani pr.rec.an curent

700285

.00

Plăti ani precedenti SD

70028502

.00

Protecția mediului

7402

31,612,640.00

TITL.II.Bunuri si servicii

740220

14,618,000.00

TITL.X. Active nefinanciare

740271

16,994,640.00

Combustibilisi energie

8102

37,000,000.00

TITL. IV. Subvenții

810240

37,000,000.00

Transporturi

8402

46,436,690.00

TITL.II.Bunuri si servicii

840220

7,216,270.00

TITL.IV. Subvenții

840240

24,950,000.00

TITL.VII.Alte transferuri

840255

69,900.00

Alte transferuri SD

84025502

69,900.00

Proiecte fond extern-neramb

840256

3,360.00

TITL.X. Active nefinanciare

840271

14,197,160.00

Pl.ef.ani pr.rec.an curent

840285

.00

Plăti ani preced. SF

84028501

.00

Plăti ani precedenti SD

84028502

.00

EXCEDENT/DEFICIT

.00


Incasari/Plati

Disponibil

PLOtt*

9 C A

7,684,072.00

4,455,588.00

.00

720,460.00

6,188,382.89

3,309,566.11

9,766.16

.00

9,511.31

.00

254.85

.00

31,789,417.90

13,153,697.10

19,517,734.16

708,005.84

4,650,000.00

2,472,000.00

4,650,000.00

2,472,000.00

558.00

1,442.00

7,621,641.70

9,971,733.30

515.96

.00

515.96

.00

28,119,442.89

3,493,197.11

13,650,551.96

967,448.04

14,468,890.93

2,525,749.07

30,232,166.09

6,767,833.91

30,232,166.09

6,767,833.91

38,249,516.42

8,187,173.58

6,415,328.15

800,941.85

24,753,945.02

196,054.98

45,250.00

24,650.00

45,250.00

24,650.00

.00

3,360.00

7,044,016.59

7,153,143.41

9,023.34

.00

104.34

.00

8,919.00

.00

49,259,704.84

.00


întocmit,


Sef serviciu ,<Bottom Title>


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE Compartimentul Organizare Evenimente, învățământ, Cultură, Culte și

Management Asistență Medicală


NOTA DE FUNDAMENTARE

In perioada 10-11 octombrie 2011, municipiul Ploiești va găzdui Adunarea Generala a Asociației Municipiilor din Romania.

AMR include în prezent 103 municipii (toate municipiile), precum și cele 6 sectoare ale Municipiului București rezultând un total de 109 membri. AMR este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, neguvernamentală și apolitică, constituită în vederea promovării și protejării intereselor comune ale autorităților administrației publice locale (APL), pentru soluționarea și gestionarea nevoilor publice în numele și pentru interesul colectivităților locale.Organul de conducere cel mai important este Adunarea Generală, care se întrunește semestrial.

Misiunea AMR consta in :

 • •  Să reprezinte interesele membrilor pe plan intern și internațional;

 • •   Să stimuleze și să sprijine inițiativele și acțiunile municipiilor;

 • •  Să furnizeze servicii profesioniste membrilor asociației;

 • •  Să susțină eforturile membrilor în demersul general de integrare a României în Uniunea Europeană.

Ținând cont de cele aratate mai sus, pentru desfasurarea in bune condiții a acestui important eveniment care va adauga o valența in plus imaginii municipiului nostru, va rog sa aprobați alocarea sumei de 25.000 lei, reprezentând cheltuieli pentru servicii de masa si produse pentru promovarea evenimentului (bannere, pixuri,etc).


REGLA AUȚO^OMA DE SERVICII PUBLICE Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova Telefon:

Fax:

E-mail:

Web:


+4 0244-541071

+4 0244-513670

serviciipublice@ratsp.ro www.ratsp.ro


Nr:/        CĂTRE :    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

x ' x* r\\ 1


In atentia : Director Direcție Management Financiar-Contabil ec. Cristina Vlaicu Referitor: restituire impozit profit


• In luna iulie 2011, RASP Ploiești a virat impozit profit si varsaminte in suma de 81.221 lei.

Conform Acordului de împrumut si Garanție incheiat intre Consiliul Local (garant al imprumutului), R.A.Termoficare si Ministerul de Finanțe, aceasta creanța reprezintă sursa pentru CONTUL SERVICIULUI DATORIEI si neincasarea la timp conduce la lipsa fondurilor necesare achitării obligațiilor scadente.

Luând in considerare ca plata este efectuata din sumele destinate rambursării imprumutului constituit in conturi separate, solicitam restituirea urgenta in contul R010RNCB0205044878000008 din BCR Ploiești, titular R.A.S.P. Ploiești.

Anexam la prezenta copiile după ordinele de plata.y REGIA


Contabil sef,

Ec. Elena Comnoiu
/din de plata
douazecisioptmiiunasutacincilei


atitor

R.A.S.P. PLOIEȘTI RA

,od de identificare fiscală

1343872

Adresa

PLOIEȘTI P-TA VICTORIEI NR.17

Codul BIC


plătitor

Je laCod de identificare fiscală Cod IBAN beneficiar


Reprezentând :


2844855Primirea/ Acceptarea         P/'nrJșU AUTONOMA DE SERVICII PUELICE^X

ORDIN DE PLATA

i                                                  :


Nr.

615

PLATITI

39.005


PLĂTITOR

Cod de identifica

R.A.S.P. PLOIEȘTI RA

re fiscală

1343872

Adresa

PLOIEȘTI P-TA VICTORIEI NR.17

Cod IBAN plătitor

Codul BIC

RQ77RNCB0205044878000063

RNCBROBU

BANCA COMERCIALA ROMANA

Je la


BENEFICIAR


Cod de identificare fiscală Cod IBAN beneficiar


La


Reprezentând:oh


SERVICIUL PUBLIC DE FIN LOCALE


2844855


R076TREZ52121010201XXXXX


Trezorerie operativa Municipiul Ploiești


IMPOZIT PE PROFIT TRIM II 2011
Primirea/ Acceptarea


Tipul transferuORDIN DE PLATA


Nr.


616


PLATITI


12.402


LEI, adică


douasprezecemiipatrusutedoilei


PLĂTITOR

R.A.S.P. PLOIEȘTI RA

Cod de identificare fiscală

1343872

Adresa

PLOIEȘTI P-TA VICTORIEI NR.17

R080RNCB0205044878000009

Codul BIC

RNCBROBU


Cod IBAN nlătitor

Ie la


BANCA COMERCIALA ROMANA


BENEFICIAR


Cod de identificare fiscală Cod IBAN beneficiar


La


Reprezentând:


(12)


SERVICIUL PUBLIC DE FIN LOCALE2844855


RO76TREZ52121010201XXXXX


Trezorerie operativa Municipiul Ploiești


IMPOZIT PE PROFIT TRIM II 2011Codul BIC

TREZROBU


Data debitării:
Subsemnatul, preot, Aurelian-Mihai Frusinoiu, Paroh al Catedralei Sfanțul Ioan Botezătorul din Ploiești va rog sa binevoiți a-mi aproba alocarea sumei de 200.000 RON pentru continuarea lucrărilor de invelitoare la Sfanțul Lacas.

Suma va fi folosita pentru procurarea de materiale (scândura, izolație, tabla cupru si accesorii) si pentru manopera.

Menționez ca lucrările acestea trebuiesc executate in regim de urgenta deoarece timpul nefavorabil pe perioada iernii va afecta iremediabil lucrările efectuate.

Totodată doresc sa va mulțumesc pentru ajutorul acordat anterior fara de care Catedrala orașului Ploiești nu ar fi putut atinge stadiul acea de execuție.

17.10.2011DOMNIEI SALE,


DOMNULUI PRIMAR ANDREI LIVIU VOLOSEVICI

PRIMAR UL MUNICIPUL UI PLOIEȘTI

ARHIEPISCOPIA ROMANO-CATOLICĂ BUCUREȘTI

PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ

Str.Ștefan cel Mare,nr. 13

100568 - PLOIEȘTI

Nr.39/17.03.2011

1 7 MAR 7011


Domnule Primar ANDREI LIVIU VOLOSEVICI

Prin prezenta, vă rugăm să aprobați acordarea din bugetul Municipiului Ploiești a sumei de 40.000 lei pentru continuarea lucrărilor de reparații de la acoperișul bisericii catolice din str.Ștefan cel Mare, nr.13.

Menționăm că pe data de 07.02.a.c. am mai înaintat o cerere către Primărie și către Consiliul Local al Municipiului Ploiești, înregistrată la Primărie cu numărul 2582/07.02.2011, la care până acum nu am primit răspuns.

Adresa noastră este: PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ, Ploiești, Str.Ștefan


cel Mare nr.13, codul fiscal nr.9253686, contul bancar RO20CECEPH0136RON0231174 deschis la CEC BANK, Ploiești. Ne puteți contacta oricând la tel.: 0244595585, sau la 0726688745.

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat!


Ploiești, 17.03.2011
Către Domnul Primar al Municipiului PloieștiDIRECȚIA GENERALA A FINANȚELOR PUBLICE PRAHOVA

ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA

Nr. 8757/20.10.2011


Anexa


FISA CU INDICATORI PENTRU BUGETUL LOCAL

ALOCAȚI D 'N UNELE VENITURI ALE BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2011

CF. DECIZIEI DIRECTORULUI EXECUTIV AL D.G.F.P. PRAHOVA Nr. 1533/20.10.2011

PENTRU PPIMARIA PLOIEȘTI                                         502

1 - Buget inițial      : cf. Legea bugetului de stat nr. 286/28.12.2010 si Decizia Directorului Executiv nr. 53/04.02.2C11

II ■ Rectificări H G. 192/2011 si Decizie Dir Ex 932/21 03.2011. Decizie Dir Ex 1059/23 05 2011. 1101/21 062011, 1103/23 06 2011. 1261/14 07 2011.1533/20 10 2011

III - Buget rectificat

■ mii lei -

Nr. crt.

INDICATOR

PREVEDERI

din care:

Denumire

Cod

an 2011

trim. 1

trim. II

trim. III

trim. IV

1

Cote defalcate din impozitul pe venit

TOTAL

04.02.01

/

163 027.00

42,387.00

40,757.00

40,757.00

39,126.00

II

0.00

III

163 027.00

42,387.00

40,757.00

40,757.00

39,126.00

2

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea Bugetelor Locale.

TOTAL, din care:

 • - 80% Decizie Director Executiv D.G.F.P. Prahova

 • - 20% Hotarare Consiliul Județean Prahova

04.02.04

1

1 850.00

463.00

463.00

463.00

461.00

II

0.00

III

1.850.00

463.00

463.00

463.00

461.00

294.00

74.00

74.00

74.00

72.00

1,556.00

389.00

389.00

389.00

389.00

3

Sume defalcate din T.V.A. pt. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

TOTAL, din care:

11.02.01

1

0.00

II

0.00

III

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

susținerea sistemului de proiecție a copilului

0.00

susținere centre asistenta sociala persoane cu handicap

0.00

acordare de produse lactate, de panificație, miere albine

0.00

4

Sume defalcate din T. V.A. pir. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municip., prin Decizie Dir. Executiv D.G.F.P. Prahova, TOTAL, d.c.:

11.02.02

1

96.477.00

24,635.00

24,947.00

24,604.00

22,291.00

II

-5.518.00

-5,518.00

III

90 959.00

24,635.00

24,947.00

24,604.00

16,773.00

chelt salariile si contnb af, ale instit. invat. preumv. de stat

82 201.00

22,399.00

22,682.00

22,366.00

14,754.00

drepturi asist pers cu handicap grav sau mdemniz lunare

6 822.00

1,742.00

1,764.00

1,740.00

1,576.00

alte chelt. cf. art.5 pct. (4), Legea 286/28.12.2010

1 936.00

494.00

501.00

498.00

443.00

5

Sume defalcate din T. V.A. pentru drumurile județene si comunale

prin Hotarare Consiliul Județean Prahova

11.02.05

1

0.00

II

0.00

III

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale

TOTAL, din care:

 • - 80% Decizie Director Executiv D.G.F.P. Prahova

 • - 20% Hotarare Consiliul Județean Prahova

11.02.06

1

1 560.00

331.00

332.00

487.00

41.0.00

II

900.00

350.00

550.00

III

2.460.00

331.00

332.00

837.00

,.   960.00

1.016.00

30.00

23.00

387.00

5^50$

1.444.00

301.00

309.00

450.00

384.0$

7

Sume defalcate din T.V.A. pt finanțarea programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural prin Hotarare a Guvernului României

11.02.07

1

0.00

II

0.00

-----1

0.00

0.00

0.00

\‘O.0O

Pentru instituțiile subordonate se vor face comunicări af
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 730/17.X.2011   ,/s

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI'

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru unele unități administrativ-teritoriale

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 30 alin. (2) și (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2011 cu suma de 66.410 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, și alocarea acesteia bugetelor locale ale unor unități administrativ-teritoriale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea plății unor arierate, precum și finanțării unor cheltuieli curente și de capital.

Art. 2. — Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. — Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul și în structura bugetului de stat pe anul 2011.

PRIM-MINISTRU EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administrației și internelor, Constantin-Traian Igaș Ministrul finanțelor publice, Gheorghe lalomițianu

București, 12 octombrie 2011.

Nr. 1.001.

ANEXĂ

Nr. crt.

Unitatea administrativ-teritorială

Județul/Municipiul București

Suma (mii lei)

1

Alba lulia

Alba

100

2

Albac

Alba

20

3

Almașu Mare

Alba

50

4

Baia de Arieș

Alba

20

5

Berghin

Alba

50

6

Bucium

Alba

10

7

Câlnic

Alba

110

8

Cenade

Alba

45

9

Cergău

Alba

30

10

Ciuruleasa

Alba

10

11

Crăciunelu de Jos

Alba

50

12

Dostat

Alba

25

13

Gârbova

Alba

45

14

Gârda de Sus

Alba

20

15

Horea

Alba

25

16

întregalde

Alba

10

17

Jidvei

Alba

35

18

Livezile

Alba

10

19

Lupșa

Alba

10

20

Mihalț

Alba

25

Nr. cri.

Unitatea administrativ-teritorială

Județul/Municipiul București

Suma An' 3a/)/-

(mii lei)

727

Tămășeni

Neamț

50

728

Timișești

Neamț

30

729

Trifești

Neamț

40

730

Tupilați

Neamț

40

731

Urecheni

Neamț

40

732

Valea Ursului

Neamț

50

733

Văleni

Neamț

40

734

Zănești

Neamț

25

735

Baldovinești

Olt

50

736

Balș

Olt

300

737

Bălteni

Olt

50

738

Bârza

Olt

100

739

Bobicești

Olt

50

740

Coteana

Olt

150

741

Cungrea

Olt

10

742

Dobrosloveni

Olt

200

743

Găneasa

Olt

50

744

Grădinari

Olt

25

745

Orlea

Olt

50

746

Pleșoiu

' Olt

50

747

Schitu

Olt

50

748

Seaca

Olt

50

749

Slatina

Olt

210

750

Slătioara

Olt

50

751

Stoicănești

Olt

50

752

Teslui

Olt

50

753

Tufeni

Olt

50

754

Văleni

Olt

50

755

Apostolache

Prahova

20 .

756

Baba Ana

Prahova

30

757

Bănești

Prahova

100

758

Boldești-Grădiștea

Prahova

126

759

Cărbunești

Prahova

125

760

Chiojdeanca

Prahova

25

761

Cocorăștii Mislii

Prahova

30

762

Comarnic

Prahova

50

763

Cosminele

Prahova

20

764

Drăgănești

Prahova

30

765

Filipeștii de Târg

Prahova

100

766

Florești

Prahova

50

767

Gorgota

Prahova

50

768

lordăcheanu

Prahova

20

769

Lipănești

Prahova

51

770

Măgurele

Prahova

51

771

Măneciu

Prahova

120

772

Păcureți

Prahova

20

773

Ploiești

Prahova

550

774

Plopeni

Prahova

200

775

Podenii Noi

Prahova

70

776

Posești

Prahova

20

777

Provița de Jos

Prahova

25

778

Provița de Sus

Prahova

56

779

Râfov

Prahova

30

780

Salcia

Prahova

70

781

Sângeru

Prahova

40j 1-.! I MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

^’W Direcția Generala a Finanțelor Publice Prahova

Către

: CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA / MUNICIPIUL / ORAȘUL / COMUNA

In atentia

: Doamnei / Domnului Primar

Referitor

: Modificare nivel plafon maxim cheltuieli personal conform Ordin comun M.A.I. nr. 206/22.09.2011 si M.F.P. nr. 2557/21.09.2011

Data

: 21.10.2011

De la

: Director Executiv

Domnul Nicolae Popovici

Nr. înregistrare

: 40226

In conformitate cu prevederile art. III din O.U.G. nr. 63/2010 aprobata prin Legea nr. 13/2011 pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, va transmitem alaturat repartizarea sumei de 574.000 mii lei, aferent județului Prahova, reprezentând nivelul maxim al cheltuielilor de personal pentru unitățile administrativ teritoriale din județul Prahova pentru anul 2011, asa cum a fost stabilit prin Ordinul comun M.A.I. nr. 206/22.09.2011 si M.P.P. nr. 2557/21.09.2011.

Va facem cunoscut ca repartizarea a fost efectuata in baza solicitărilor transmise de unitățile administrativ teritoriale si Consiliul Județean Prahova.

Va atașam alaturat tabelul cu unitățile administrativ teritoriale si sumele aferente

DIRECTOR EXECUTIV,

•/’ Nicolae POPOVICI.

Elaborat: Ion Chircu/Sef Serviciul Sinteza si Asistenta Elaborării si Execuției Bugetelor Locale Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica - Direcția Generala a Finanțelor Publice Prahova /adresa plafon maxim cheltuieli personal /20.10.20! 1/ora 09,00/Pagina 1 din 1

<4l.' LEI

UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALA

NIVEL MAXIM

CHELT PERS SCRIS. DGFP PH 29151/20.07.2011

SI 34847-7733/ 15.09.2011

MODIFICĂRI CONFORM ORDIN COMUN M.A.l. 206,22.09.2011 SI M.F.P. 2557 21.09.2011

NIVEL MAX CHELT PERS CF. ORDIN COMUN M.A.l.

206-22.09.2011 SI M.F.P.

2557-21.09.2011

Nr.

cri.

Cod ini.

Denumire

SOLICITĂRI U.A.T.

ACORDAT

TOTAL

din care:

majorare

diminuare

o

A

B

1

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

554,000.00

21,906.00

20.000.00

20.133.00

-133.00

574.000.00

1

401

Consiliul Județean Pratiov

124,004 00

13.240 00

it 334.00

11,334.00

135.338 00

TOTAL MUNICIPII

178,367.00

2,184.00

2.184.00

2.184,00

0.00

180,551.00

2

501

Camping

48,242.00

1.4-14 00

1 444 00

1 444 001

49 Gflfi 00

3

502

Ploiești

130,125.00

740.00

740.00

740.00

130,865 00

TOTAL ORAȘE

94,631.00

1,627.00

1.627.00

1.627.00

0.00

96.258.00

4

601

Azuga

5.666 00

101 00

’O* 00

101 00-

5.767.00

5

602

Baicoi

8.898 00

204 00

204 00

204 00

9.102 au

c

603

Boldești Scaieni

6,162 00

0 00

0 00

0 00

8,162.00

7

604

Breaza

8.356.00

1 72 00

i 72 00

1 72.00

8 528.00

«

’ 05

Bușteni

6 510 00

468 00

468 00

468 00

6.978.00

9

606

Comarnic

4 256 00

0.00

0 00

0 00

•i 256 0<j

10

607

Mizil

13.764 00

627 00

627 00

6?' OG

14 391 00

1 •

>:08

Plopeni

5.976 C0

0 00

0 00

.1 00

5.9/r. 00

12

609

Sinaia

11,309 00

0.00

0 00

C OG

l 1 309

13

6 ? 0

Stanic

3.418 00

55 00

55 00

55 00

3 473

bl

f>1 1

Urlați

6,429 00

0.00

0 00

o oc

u j UC

15

612

Vaier: de Munte

13,887 00

0.00

0.00

0 00

■ 3.887 CC

TOTAL COMUNE

156,998.00

4,855.00

4 855.00

4.988.00

-133.00

161,853.00

16

701

Adunați

805 00

6 00

6 00

6 00

811 iW

17

Albești Paleotogu

2.026 00

15 00

15 00

»5 00

2.041 on

18

703

AluniS

1.517.00

71 00

71 00

•: 00

1.583.00

19

704

Apcstolache

1.045 00

0 00

0 00

0 00

1 045.00

20

705

Aricestii Rahjivani

2.74500

66 00

6r 00

66 ac

2.811 00

21

706

Aricestii Zeletin

586 CU

44 U0

44 aa

-•■4 uc

1:30 OC

22

707

Baba Ana

1.745 00

0.00

000

9 00

1 745.00

23

ZOB

Balta Doamnc-i

858 00

64 00

64 00

64 CC

922.00

2-1

709

Băltești

2.489 Q0

32 00

32 00

32 00

2 457.80

25

710

Bănești

1 549 00

31 00

31.00

•31 00

1 518 00

26

~i 1

Barcanesti

4 409 00

88 00

38 00

«8 00

4 497 00

27

712

Bairam

880 <10

0 00

0 00

11 00

830.00

28

. : J

Ședea

i 446 00

28 00

jy 6c

28 00

1.4 74 00

29

714

Berceni

1 924 00

1 10 00

’ 19 00

1 '0 00

2.034 QQ

30

715

Boldești Grădiște

909 00

0.00

0 oc

o.oc

909 00

31

718

Blejoi

2.573 00

163 00

’ 63 00

163 00

2.736 00

32

7 ’ 7

Bre tiu

2 166 00

64 00

64 00

61 00

? 230 CC

33

718

Brazi

2,872.00

1 73 00

■ 73.00

• 73.00

3.045.00

34

719

Bucov

3 448 C0

’ 76 00

*76 00

1’6 OC

3.624 00

35

720

Calugareni

74LC0

48 00

48 00

48 00

789 00

36

721

Carburiesti

762.00

0 00

0 00

0 OG

762 00

37

722

Ceptura

2.051 CU

6 00

6 0C

6 OC

2.057 00

33

723

Cetasu

1,854.00

0.00

O 00

O.OC

i 854 00

39

724

Chiojdeanca

804.00

4.00

4.00

4 00

808 00

40

725

Ctarani

2.587.G0

67 00

67 00

67 00

2.654 00

■11

726

Cocorastii Colt

1.036 C0

-20 00

■20 00

■20 00

1,016.00

42

727

Cocorastii Mislii

1.131.00

so ca

50.00

50.00

1’81 00

43

728

Colceag

1.935.00

82 00

82 00

82 OC

2.01700

44

729

Cornu

1.407 00

’1 00

1 ■ 00

11 00

• 418 00

45

730

Cosminale

583 O-3

0 00

0.00

o.oc

583.00

46

731

Orajna

5,082.00

54.00

54 00

54 OG

5.136 00

47

732

Oiaganesli

1 449.00

35 00

35.00

35.00

1.484 GO

48

733

Dumbrava

1,566.00

5 00

5.00

5.00

1,571.00

49

734

OumbravesU

1.392.00

0 00

0.00

oocl

1,392 00

50

735

Filipesti de Pădure

5.483 00

0 00

0 00

0.00

5,483.00

51

736

Filipesti Târg

2.872,00

176 00

’76.00

176.0C

3.048.00

52

737

Far.tanele

814.00

20 00

20.00

20 00

834.00

INSTITUȚIA PREFECTULUI

JUDEȚUL PRAHOVA


DIRECȚIA GENERALA A FINANȚELOR PUBLICE JUDEȚUL


NIVEL MAXIM CHELTUIELI PERSONAL AN 2011

CONFORM ORDIN COMUN M AJ. NR. 206-22.09 2011 SI M.F.P. NR. 2557-21.09..
UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALA

NIVEL MAXIM CHELTPERS rcri^ nr,FP ph

MODIFICĂRI CONFORM ORDIN COMUN M.A.I. 206-22.09.2011 SI

' NIVEL MAX CHELT PERS CF.

ORDIN COMUN

M.F.P. 2557,21.09.2011

XS

Nr.

Cod

29151-20.07.2011

SOLICITĂRI U.A.T.

ACORDAT

M.AJ.x

206-22.09.2011 Si

M.F.P.

crt.

int.

Denumire

Si 34847'7738-15.09.2011

TOTAL

din care:

majorare

diminuare

2557.-21.09.2011

o

A

B

1

2

3

4

5

6

53

738

Fforesti

7.209.00

470.00

470 00

4 70 00

\W>'

7 679 OG

54

739

Fulga

1,221.00

238.00

238 00

238.00

1.459 00

55

740

Gherghita

764.00

29.00

29 00

29 00

793 C0

56

741

Gorgota

1.579,00

35.00

35 00

35 00

1.614,00'

57

742

Gornet

1.114 00

34.00

34 00

34 00

f.148.00

58

743

Gnrnel Cricov

964.00

40.00

40.00

40.00

1.004 (10

55

744

Gura Vasului

1.014 00

0.00

000

0.00

1 014 00

60

745

Gura Vitioarei

1 696.00

100.00

100 00

100 00

1.796 00

61

746

lordacheariu

1.829 00

162.00

162 00

162.00

1.991 00

62

74 7

Izvoarele

2.487 00

28.00

28 00

28 00

2.515 00

63

748

Jugureni

422.00

90 00

90.00

90.00

512 00

64

749

Lapos

•■561.00

19.00

19.00

19.00

580 00

65

750

Lipanesti

1,751 00

0 00

0.00

0.00

1,751.00

66

751

Măgurele

1.666.00

0.00

0.00

0.00

1,666.00

67

752

Magureni

1.968.00

0.00

0 00

•3.00

1,968 00

68

753

Maneclu

5.554 00

■50 00

-50.00

■50 00

5,504 00

69

754

Manesll

1.450.00

23 00

23.00

23 00

1.473 00

70

755

Olari

781.00

39 00

39CU

39 00

820 00

71

756

Pauiesti

1.765.00

0.00

0.00

0 00

1.765 00

72

757

Pacureti

930 00

0.00

0.00

0.00

930 00

7 î

758

Plopu

1.012 00

21.00

21 00

21.00

1.033.00

74

759

Podanii Noi

1 972 00

45.00

45 00

45 00

2,017 00

75

760

Poienarii Burchr

1.620.00

9 00

9.00

9 00

1 629 00

76

761

Pogana Campma

1.420.00

0 00

0 00

0 00

1,420.00

77

762

Posesii

1.447 00

386.00

386.00

386 00

1,833.00

78

763

Predeal Sarari

1.231 00

17 00

17.00

17.00

1.248 no

79

764

Pravila de Jos

836 09

0 00

000

0 00

836 00

80

765

Prc/ita de Sus

736 00

’ 00

7.C0

7.00

745 00

81

766

Ruchenti Mau

2.461 00

57 00

57 00

5? CU

2.518 00

«2

767

Rafov

1.807 00

49 00

49 00

49.90

1 856 00

83

7613

Salcia

719.00

22.00

22.00

22 CU

74 1.00

84

769

Sălciile

31 ZOO

0 00

OCO

0 00

817 00

85

7 7Q

Scorteni

2.200 00

37 00

37 C0

37 00

2.237 00

66

771

S «caria

825 C0

74 00

74 00

74 C0

999.00

87

772

Sangeru

1.999 00

118.00

1 18.00

118.00

2.117 00

88

773

Starchiojd

1.487 00

34 00

34 00

34 00

1 521 00

89

774

Strrani

782 00

71 00

71 00

71.00

853 00

90

775

Sima

2.013 00

10.00

10 00

10.00

2.023.00

91

776

Soimari

1.393 00

30.00

30 CC

30 CC

1 423.00

92

777

Sotriile

1 228 00

57.00

57 00

57 00

1,285 00

778

Stefesli

924 00

29 00

29 00

29 00

9t>3 00

779

Taloa

779 00

161 00

161.00

161 00

940 CC

! 95

780

Fargsoru Vechi

2.696 00

329 00

329 00

329 00

3 025.00

96

781

Fala-u

633.00

64 00

64.00

64 00

697 00

!)Z

782

feisani

1.163.00

51 00

51 00

51 00

1.214.00

98

783

Teiega

1.980 00

41.00

41 00

41 00

2.021 00

99

754

Tlnosu

936.00

0.00

0 00

0 00

936.00

100

785

Fomsani

1,510.00

100 00

100 00

l OO 00

I 6’0.00

101

786

Vadu Sapa!

84 7 co

5 00

5 00

5.00

852 00

102

787

Valea Calugareasca

4,576.00

196.00

196 00

196.00

4 77200

103

788

Valea Doftanei

2,962.00

0.00

0.00

0.00

2 962.00

104

789

Varbilau

2 181 CO

7.00

700

zoo

2 188.00

•°5

790

Valcanesti

1.538 00

28.00

28 00

28 00

1.566.00Cornelia Văduva~J-

CzSEF S.S A.E.E.B L..
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

3 Str. ApokxtornhWc^ sector 5, .București Tel :<; ?021 31& 06 89 Fax;(_^G21!â4Ș©S &'/ '■ Domnului Andrei Li viu VOLOSEVICi, primarul municIpîuîui'M^eșd^’''' PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOlBȘTI                      <-

adresa; B-dul Republicii nr 2, Municipiul Ploiești, Judelui Prahovâ^d poștal Fax:   0244 - 522 203


Domnule primar,

R®f.: autoritare efectuare tragari

Urmare solicitării dumneavoastră nr. 017949/29.09.2011 adresată Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (Comisia) pentru autorizarea efectuării de trageri, în anul 2011, în sumă de 9.000.000 EUR din finanțarea rambursabilă contractată de la BRD-Groupe Societe Generale SA, în valoare de 40.000.000 EUR, vă comunicăm următoarele:

de la data ultime! ședințe - 06.10.2011 - și până la data prezentei, unele autorități ale administrației publice locale au disponibillzat sume autorizate ca trageri în cadrul plafonului aprobat pentru acest an;

# având în vedere ordinea solicitărilor de autorizare a efectuării tragerilor primite <te la unitățile adminlstrativ-taritorials care derulează finanțări rambursabile a căror utilizare întră sub incidența plafonului anual aprobat prin Legea nr. 275/2010 și în conformitate ou prevederile ari. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările §i completările ulterioare, Comisia a reanalizat solicitarea dumneavoastră în ședința din data de 27.10.2011 și s decis autorizarea suplimentării tragerilor pentru anul 2011 cu suma de 1.926.426,42 EUR, conform hotărârii anexate. Comisia a decis, de asemenea, menținerea solicitării dumneavoastră pentru suma neautorizata în L/ste solicitărilor pentru autorizare de trageri, neautorizate de comisia de autorizare a împrumuturilor locale, inclusă în procesul-verbai ai ședinței Comisiei, care va fi postat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, în domeniul Trezorerie și Datorie Publică, Datorie Publică Locală;

luând în considerare toate autorizările de trageri emise de Comisie, la data prezentei, plafonul de trageri pentru anul 2011 este angajat integral;

«=> în contextul prezentat, Comisia poate autoriza, în condițiile legii, efectuarea de trageri din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile administrativ-teritorlale, începând cu anul 2012;

în situația în care unitățile administrativ-teritorial© pentru care au fost emise autorizări de trageri pentru anul 2011 vor renunța, parțial sau integral, la sume autorizate, acestea vor fi alocate, în condițiile legii, autoritățior administrației public® locale solicitante.


Bogdan Atexa


Autorizare a împrumuturilor Locale


COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE

 • - Art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial a! României, Partea I, nr. 27© din 0 aprilie 2008, cu modificările șl completările ulterioare;

 • - Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituire®, componența fi funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor tocai», publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 30 ianuarie ,2007, cu modificării® și completările ulterioare;

 • - Legii nr, 275/2010 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul flscal-bugetar, publicată în Monitorul Oficial al Românie?, Partea I, nr. 878 din 28 decembrie 2010;

analizând solicitările MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA, nr. 017914/209.2011 șl nr. 017949/29.09.2011 privind autorizarea efectuării de trageri în anul 2011 din finanțarea rambursabilă în valoare de 40.000.000 EUR, contractată de la BRD-GROUPE SOC|£t£ GENERALE SA în anui 2011,

potrivit deliberărilor consemnate în procesul»verbal al ședinței din data de 27 OCTOMBRIE 2011,

Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale adoptă, cu unanimitate de voturi, prezenta hotărâre»

Articol unic ~ Se modifică articolul 2 din Hotărârea Comisiei ds Autorizare a împrumuturilor Local® Nr. 1878 din 14 FEBRUARIE 2011, modificată prin Hotărârile Comisiei de Autorizare a. împrumuturilor Locale Nr. 203© din 18 AUGUST 2011, Nr. 2070 din 21 SEPTEMBRIE 2011 și Nr. 2098 din 06 OCTOMBRIE 2011, și va avea următorul cuprins;

„Articolul 2 - Finanțarea rambursabilă în valoare da 40.000.000 EUR, prevăzută la art. 1, sg utilizează astfel:

 • -  în anul 2011: 032.704,70 EUR, din care suma tfe 1,400.000 EUR pentru următoarele proteste care beneficiază de finanțare nerambureabilă de ia Uniunea Europeană:

„Reabllltarea/Modernlzarea și echiparea specifică a Centrului de primire în regim ds urgență „Clreșaril” Rotești”: 500.000 EUR;

„Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest, a căilor de acces și a rețetelor edilitara specifice - Parc Municipal Ploiești Vast”: 900.000 EUR;

în anul 2012: 31.967.295,30 EUR.”


PREȘEDINTEI
COMISIEI DE AUTOmZ$BE3

ILOR LOCALE,MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

r

Cabinet Secretar de Stat

Nr. 613487/06.10.2011


Domnule primar,

Ref.: autorizare efectuare trageri

Urmare solicitării dumneavoastră nr. 017949/29.09.2011 adresată Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (Comisia) pentru autorizarea efectuării de trageri, în anul 2011, în sumă de 9.000.000 EUR din finanțarea rambursabilă contractată de la BRD-Groupe Societe Generale SA, în valoare de 40.000.000 EUR, vă comunicăm următoarele:

■=> de la data ultimei ședințe - 21.09.2011 - și până la data prezentei, unele autorități ale administrației publice locale au disponibilizat sume autorizate ca trageri în cadrul plafonului aprobat pentru acest an;

având în vedere ordinea solicitărilor de autorizare a efectuării tragerilor primite de la unitățile administrativ-teritoriale care derulează finanțări rambursabile a căror J                                                                                                                                                                                                                                                J

utilizare intră sub incidența plafonului anual aprobat prin Legea nr. 275/2010 și în conformitate cu prevederile art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările și completările ulterioare, Comisia a analizat solicitarea dumneavoastră în ședința din data de 06.10.2011 și a decis autorizarea utilizării, în anul 2011, a sumei de 4.706.278,28 EUR, conform hotărârii anexate. Comisia a decis, de asemenea, menținerea solicitării dumneavoastră pentru suma neautorizată în Lista solicitărilor pentru autorizare de trageri, neautorizate de comisia de autorizare a împrumuturilor locale, inclusă în procesul-verbal al ședinței Comisiei, care va fi postat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, în domeniul Trezorerie și Datorie Publică, Datorie Publică Locală;

<=> luând în considerare toate autorizările de trageri emise de Comisie, la data prezentei, plafonul de trageri pentru anul 2011 este angajat integral;

în contextul prezentat, Comisia poate autoriza, în condițiile legii, efectuarea de trageri din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile administrativ-teritoriale, începând cu anul 2012;

■=> în situația în care unitățile administrativ-teritoriale pentru care au fost emise autorizări de trageri pentru anul 2011 vor renunța, parțial sau integral, la sume autorizate, acestea vor fi alocate, în condițiile legii, autoritățior administrației publice locale solicitante.

Cu deosebită considerație,


B

Secretar de,Stat, Președintele Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale


COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE

 • - Art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 30 ianuarie 2007, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 275/2010 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 28 decembrie 2010;

analizând solicitările MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA, nr. 017914/28.09.2011 și nr. 017949/29.09.2011 privind autorizarea efectuării de trageri în anul 2011 din finanțarea rambursabilă în valoare de 40.000.000 EUR, contractată de la BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA în anul 2011,

potrivit deliberărilor consemnate în procesul-verbal al ședinței din data de 06 OCTOMBRIE 2011,

Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale adoptă, cu unanimitate de voturi, prezenta hotărâre.

Articol unic - Se modifică articolul 2 din Hotărârea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale Nr. 1878 din 14 FEBRUARIE 2011, modificată prin Hotărârile Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale Nr. 2039 din 18 AUGUST 2011 și Nr. 2070 din 21 SEPTEMBRIE 2011 , și va avea următorul cuprins:

„Articolul 2 - Finanțarea rambursabilă în valoare de 40.000.000 EUR, prevăzută la art. 1, se utilizează astfel:

în anul 2011: 6.106.278,28 EUR, din care suma de 1.400.000 EUR pentru următoarele proiecte care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană:

„Reabilitarea/Modernizarea și echiparea specifică a Centrului de primire în regim de urgență „Cireșarii” Ploiești”: 500.000 EUR;

„Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest, a căilor de acces și a rețelelor edilitare specifice - Parc Municipal Ploiești Vest”: 900.000 EUR;

 • -   în anul 2012: 33.893.721,72 EUR.”

PREȘEDINTELE COMISIEI DE AUTORIZAREA ÎMPRUMUT

OR LOCALE


BOGDAN

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului d< venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2011

și a emis:

PREȘEDINTE, Radu Mateescu
SECRET

Ghe x


Data: =2^'Ă'