Hotărârea nr. 431/2011

Hotararea nr. 431 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 307/ 2010 privind aprobarea contractarii unui imprumut intern in valoare de 172.000 mii lei (40.000 mii Euro) modificata prin Hotararile Consiliului Local Nr. 53/2011 si 268/2011

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 431 din 31 octombrie 2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 307/ 2010 privind aprobarea contractării unui împrumut intern in valoare de 172.000 mii lei (40.000 mii Euro) modificata prin Hotărârile Consiliului Local Nr. 53/2011 si 268/2011

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) si alin. (4) lit. b, ale art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c si alin. (4) lit. c, precum si ale art. 115 alin. (1) lit. b, alin. (3), (5) si (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

Având in vedere prevederile Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele ale Hotărârii de Guvern nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si funcționarea Comsiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările si completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

Luând in considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;

Ținând seama de prevederile art. 942 si următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte sau convenții;

Ținând seama de prevederile Ordinelor nr. 2359/26.07.201 lsi nr. 2370/28.07.2011 privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgenta 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul de convergenta, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 2548/2009;

Luând act de expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești, in calitatea sa de inițiator, înregistrata sub nr. 133/29.08.2011 de raportul comun al Direcției Management Financiar - Contabil, Contracte, Direcției Administrație Publica Juridic - Contencios si Direcției Tehnic Investiții, înregistrat sub nr. 3149/29.08.2011, precum si de raportul comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Ploiești;

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local;

Consiliul local al municipiului Ploiești adopta prezenta hotarare:

Art. 1. -Anexa cuprinzând lista obiectivelor de investiții finanțate din credit la Hotararea Consiliului Local nr. 307/2010, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 53/2011 si Hotararea Consiliului Local nr. 268/2011 se inlocuieste cu Anexa care face parte integranta din prezenta Hotarare.

Art. 2. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 307/2010, modificata prin H.C.L. nr. 53/2011 si Hotararea Consiliului Local nr. 268/2011 raman neschimbate.

Art. 3. - Primarul municipiului Ploiești va aduce la îndeplinire prezenta hotarare.

Art. 4. - Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului municipiului Ploiești, in termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Ploiești si prefectului județului Prahova si se aduce la cunoștința publica pe pagina de internet www.ploiesti.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ: tarul Municipiului Ploiești,

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR - CONTABIL,

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

Nr./l 55/25.10.2011


RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 307/2010 privind aprobarea contractării unui împrumut intern in valoare de 172.000 mii lei (40.000 mii Euro) modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 53/2011 si 268/2011

Primăria Municipiului Ploiești a demarat implementarea proiectelor evaluate si avizate de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AM POR) cu finanțare nerambursabila si a proiectelor de modernizare a cartierului Bereasca, Refacere stadion “Ilie Oana”, achiziționarea a 50 autobuze transport urban pentru RATP, demararea procedurilor de achiziție pentru cartierul Mitica Apostol, reabilitarea termica a blocurilor din zona Vest 1, amenajarea unor parcari, Modernizarea unor străzi din cartierele Gageni si Gh. Doja, reparația capitala a str. C. Brezeanu si Podul înalt si refacerea sistemelor rutiere străzi din cartierul Rafov.

Pentru susținerea finanțării acestora, a fost contractat un credit intern in valoare de 172.000 mii lei (40.000 mii Euro). Din acest credit Municipiul Ploiești a solicitat si obtinut de la Comisia de Aprobare a împrumuturilor Locale efectuarea de trageri pe anul 2011 pentru obiectivele Realizarea parcului municipal Ploiești Vest, Reabilitarea / modernizarea si echiparea specifica a Centrului de primire in regim de urgenta (Ciresarii) din Ploiești si Refacere stadion Ilie Oana Ploiești

Având in vedere ca:

 • 1. Pentru asigurarea confortului termic in apartemente, concomitent cu reducerea consumurilor de energie termica pentru incalzire si prepararea apei calde menajere se impune reabilitarea termica a blocurilor din zona Vest 1.

 • 2.  Dezvoltarea exploziva a parcului auto al municipiului Ploiești solicita autoritatilor gasirea unor soluții viabile pentru creșterea numărului de locuri de parcare si reabilitarea / reparația capitala a unor străzi, astfel:

 • -  Amenajarea unei parcari supraterane pe str. Cuza Vodă. Amplasamentul de langa Casa Sindicatelor este o “plomba urbana”. Realizarea unei clădiri pentru parcaje va reface frontul stradal modificat prin retragerea Casei Sindicatelor. Se urmărește crearea unei continuități a frontului constituit, specifica mediului urban.

 • -  Amenajarea de parcari in zona Bd. Republicii. întrucât zona Bulevardului Republicii si a străzii Gh. Doja este foarte aglomerata, in urma numeroaselor cereri adresate municipalității de către cetateni, este necesara execuția lucrărilor privind marirea numărului de locuri de parcare in zona blocurilor amplasate pe aceste artere majore de circulație.

 • -  Reparația capitala a străzii Constantin Brezeanu. Strada Constantin Brezeanu este situata in zona de nord a municipiului Ploiești si face legătură intre străzile Andrei

Muresanu si Șoseaua Nordului. Spatiile de parcare sunt deficitare, < banda de circulație fiind afectata de staționarea autovehiculelor, fapt ce a condus la instituirea unei circulații cu sens unic. Atât partea carosabila cat si trotuarele prezintă degradări ca fisuri, crăpături, gropi, faiantari si tasari locale.

 • -  Modernizarea unor străzi din cartierul Gageni. Cartierul Gageni este situat in zona de nord a municipiului Ploiești. Străzile nemodernizate din cest cartier reprezintă un factor poluant atat pentru cetățenii din zona cat si pentru mediu. Cartierul este străbătut de o rețea de străzi ce au accesul in mare parte din strada Gageni. Străzile ce fac obiectul acestui studiu sunt din pamant, balast sau asfalt ce necesita refacerea sistemului rutier după introducerea rețelei de canalziare menajera si pluviala.

 • -  Refacere sisteme rutiere străzi din cartierul Rafov. Cartierul Rafov este situat in zona de sud a municipiului Ploiești si este străbătut de o rețea de străzi ce au accesul in mare parte din strada barcanesti si Bulevardul Petrolului. Străzile ce fac obiectul acestui proiect sunt din pamant, balast sau asfalt ce necesita refacerea sistemului rutier după introducerea rețelei de canalizare menajera si pluviala.

Reparații capitale parcari si accese in zona Bd. București - str. Barcanesti - str. Industriei. Bulevardul București este o artera de circulație foarte importanta care impreuna cu Bulevardul independentei si Bulevardul Republicii se afla pe axa de sud-nord a municipiului Ploiești. Adiacent bulevardului București au fost construite intre anii 1970 si 1980 locuințe colective cu regim de inaltime variabil P+7E si P+10E. Deoarece in ultimii 20 de ani numărul de autoturisme a crescut, numărul locurilor de parcare existente a devenit insuficient, astfel incat se găsesc autoturisme parcate si pe zonele adiacente neamenajate din pamant sau balast. Proiectul isi propune rezolvarea situației existente in aceasta zona prin amenajarea de parcari si reabilitarea străzilor.

 • -  Reparație capitala str. Podul înalt.

 • -  Amenajare parcari cu dale ecologice. Pentru asigurarea unui microclimat plăcut, care sa diminueze gradul de poluare a mediului, Municipiul Ploiești isi propune realizarea de parcari de dale ecologice inierbate in toate zonele in care in prezent sunt terenuri neamenajate.

Este necesara modificarea Anexei cuprinzând lista obiectivelor de investiții finanțate din credit la H.C.L. nr. 307/2010, modificata prin H.C.L. nr. 53/2011 si H.C.L. nr. 268/2011, prin alocarea a 13410,70 mii EUR din valoarea creditului solicitat pentru obiectivele nou introduse, cu diminuarea corespunzătoare a sumei alocate obiective lor deja existente.

Având in vedere aspectele prezentate mai sus propunem utilizarea creditului intern contractat, in valoare de 172.000 mii lei (40.000 mii euro), inclusiv pentru obiectivele următoare:

 • • Reabilitare termica blocuri zona Vest 1;

 • • Parcare supraterana str. Cuza Vodă;

 • • Amenajare parcari in municipiul Ploiești, B-dul Republicii si str. Gh. Doja (spate blocuri) tronson I intre str. Vasile Lupu si str. Nicolae Titulescu (P1-P8) si tronson II intre str. Nicolae Titulescu si Șoseaua Vestului (P9-P14) - proiectare + execuție;

 • • Amenajare parcari B-dul Republicii si str. Gh. Doja (spatele blocurilor) tronson III intre Șoseaua Nordului si str. Andrei Muresanu P15-P19 si tronson IV intre str. Andfei Muresanu si str. Văleni P20-P24 - proiectare + execuție;

 • • Amenajare parcari B-dul Republicii si str. Gh. Doja (spatele blocurilor) trohson V intre str. Ion Maiorescu, str. Gh. Doja si str. Văleni P25 proiectare + execuție;

 • • Modernizare străzi din cartier Gageni (Leului, Lirei, Redutei, Spiru Haret, Vântului, Vornicul Beldiman, Zborului, Stăruinței, Morilor, Podețului, Tabla Butii, Titeica) - proiectare + execuție;

 • • Modernizare străzi din cartier Gh. Doja (Amurgului, Austrului, Azurului, Frunzelor, Fundeni, Matasari, Muzelor, Dogarilor, Victor Babes, Florarilor, Doamna Stanca, Dorobanți, italiana, petriceicu Vodă), Modernizare str. Dâmbului (proiectare + execuție);

 • • Reparație capitala str. C-tin Brezeanu proiectare + execuție;

 • • Reparație capitala str. Podul înalt - proiectare + execuție;

 • • Refacere sisteme rutiere străzi din Cartier Rafov (Petru Cercel, Jiului, Ghimpați, Gh. Petrescu, Crisului, Cosmesti, Bihorului, Fundătură Petrolului, Argeș, Intr. Sticlarului, Intr. Clubului) - proiectare + execuție;

 • • Reparații capitale parcari si accese cuprinse intre B-dul București - str. Barcanesti si intre B-dul București - str. Industriei - proiectare + execuție;

 • • Amenajare parcari cu dale ecologice zona Nord, zona Vest, zona central - Sud-Est (proiectare + execuție).

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

Teodora Marin

DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR - CONTABIL, CONTRACTE

Cristina Vlaicu

Vizat,DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA JURIDIC - CONTENCIOS

DIRECTOR Simona Albu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI Nr.


EXPUNERE DE MOTIVE


privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 307/2010 privind aprobarea contractării unui împrumut intern in valoare de 172.000 mii Iei (40.000 mii Euro) modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 53/2011 si 268/2011

Primăria Municipiului Ploiești a demarat implementarea proiectelor evaluate si avizate de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AM POR) cu finanțare nerambursabila si a proiectelor de modernizare a cartierului Bereasca, Refacere stadion “Ilie Oana”, achiziționarea a 50 autobuze transport urban pentru RATP, demararea procedurilor de achiziție pentru cartierul Mitica Apostol, reabilitarea termica a blocurilor din zona Vest 1, amenajarea unor parcari, Modernizarea unor străzi din cartierele Gageni si Gh. Doja, reparația capitala a str. C. Brezeanu si Podul înalt si refacerea sistemelor rutiere străzi din cartierul Rafov.

Având in vedere aspectele prezentate in raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții si al Direcției management Financiar - Contabil, Contracte propunem utilizarea creditului intern contractat, in valoare de 172.000 mii lei (40.000 mii euro), pentru:

 • • Acoperirea cheltuielilor neeligibile, a cheltuielilor eligibile care nu sunt acoperite din prefînantari pana la rambursarea acestora de către AM POR, a TVA si a coparticipatiei de 2% a Municipiului Ploiești, din proiectele cu finanțare nerambursabila;

 • • Finanțarea lucrărilor de modernizare străzi din cartierele Mitica Apostol si Bereasca precum si finanțarea lucrărilor de refacere a stadionului “Ilie Oana” Ploiești;

 • • Achiziționarea a 50 autobuze transport urban pentru RATP;

 • • Reabilitarea termica a blocurilor din zona Vest 1;

 • • Amenajarea unor parcari;

 • • Modernizarea unor străzi din cartierele Gageni si Gh. Doja;

 • • Reparație capitala str. C. Brezeanu si Podul înalt;

 • • Refacere sisteme rutiere străzi din cartierul Rafov.

Primar, Andrei Liviu Volosevici

LISTA obiectivelor de investiții finanțate din credit 2011 - 2012

Nr crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoarea totala inclusiv TVA -mii lei -

SURSE DE FINANȚARE, din care:

Fond nerambursabil

CREDIT EXISTENT

CREDIT SOLICITAT inițial mii Euro

Influente +/-

CREDIT SOLICITAT final -mii Euro

0

1

2

3

4

5

6

7=5+6

TOTAL GENERAL

543460.59

211126

37420

40000

0

40000

din care:

1

Reabilitarea cartierului Bereasca prin lucrări de construcție si reabilitare a infrastructurii de utilitati publice, apa potabila, canalizare si drumuri

57052

3000

1652.1

3046.07

4698.17

2

Reabilitarea cartierului Mitica Apostol prin lucrări de construcție si reabilitare a infrastructurii de utilitati publice, canalizare si drumuri

63919

1652.11

-1252.11

400

3

Refacere stadion llie Oana Ploiești

74570.63

34420

9000

0

9000

4

Realizarea parcului municipal Ploiești Vest

93890.78

63708

7137.45

-2421.3

4716.15

5

Reabilitarea / modernizarea si echiparea specifica a Centrului de primire in regim de urgenta (Ciresarii) din Ploiești

8994.19

7122.95

537.18

2000.01

2537.19

6

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102, cu lucrări vizând calea de rulare, statii adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, din care:

179069.56

136227.34

13184.71

-5684.69

7500.02

etapa 1

85263.73

62202.32

6973.82

-2878.64

4095.18

etapa 2

93805.83

74025.02

6210.89

-2806.05

3404.84

7

Centrul de excelenta in afaceri

11964.43

4067.71

1836.45

-552.6

1283.85

8

Achiziționare 50 autobuze transport urban pentru RATPP

54000

5000

-3500

1500

9

Reabilitare termica blocuri zona Vest

1

2962.81

2962.81

II

11.—*10

Parcare supraterana str. Cuza Vodă

12708.18

1000

1000

11

Amenajare parcari in municipiul Ploiești, B-dul Republicii si tr. Gh. Doja (spate blocuri) tronson I intre str. Vasile Lupu si str. Nicolae Titulescu (P1-P8) si tronson II intre str. Nicolae Titulescu si Șoseaua Vestului (POPI 4) - proiectare + execuție

3834

600.46

600.46

Amenajare parcari B-dul Republicii si str. Gh. Doja (spatele blocurilor) tronson III intre Șoseaua Nordului si str. Andrei Muresanu P15-P19 si tronson IV intre str. Andrei Muresanu si str. Văleni P20-P24 - proiectare + execuție

4748.4

579.67

579.67

Amenajare parcari B-dul Republicii si str. Gh. Doja (spatele blocurilor) tronson V intre str. Ion Maiorescu, str. Gh. Doja si str. Văleni P25 proiectare + execuție

2183

323.32

323.32

Modernizare străzi din cartier Gageni (Leului, Lirei, Redutei, Spiru Haret, Vântului, Vornicul Beldiman, Zborului, Stăruinței, Morilor, Podețului, Tabla Butii, Titeica) - proiectare + execuție

2021.54

323.32

323.32

Modernizare străzi din cartier Gh. Doja (Amurgului, Austrului, Azurului, Frunzelor, Fundeni, Matasari, Muzelor, Dogarilor, Victor Babes, Florarilor, Doamna Stanca, Dorobanți, italiana, petriceicu Vodă), Modernizare str. Dâmbului (proiectare + execuție)

2169.02

311.78

311.78

Reparație capitala str. C-tin Brezeanu proiectare + execuție

2810

311.77

311.77

Reparație capitala str. Podul înalt-proiectare + execuție

1348

173.21

173.21Refacere sisteme rutiere străzi din Cartier Rafov (Petru Cercel, Jiului, Ghimpați, Gh. Petrescu, Crisului, Cosmesti, Bihorului, Fundătură Petrolului, Argeș, Intr. Sticlarului, Intr. Clubului) - proiectare + execuție

4254.71

323.32

323.32

Reparații capitale parcari si accese cuprinse intre B-dul București - str. Barcanesti si intre B-dul București -str. Industriei - proiectare + execuție

4087.08

508.08

508.08

Amenajare parcari cu dale ecologice zona Nord, zona Vest, zona central -Sud-Est (proiectare + execuție)

6244.28

946.88

946.88

Ordonator principal de credite,CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRA       ENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 307/2010 privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 172.000 mii lei (40.000 mii Euro) modificată prin Hotărârile Consiliului Local nr. 53/2011 și 268/2011


PREȘEDINTE, Radu Mateescu

Data: