Hotărârea nr. 430/2011

Hotararea nr. 430 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al SERVICIULUI PUBLIC FINANTE LOCALE PLOIESTI

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


HOTARAREA nr. 430 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al SERVICIULUI PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de Motive a doamnei viceprimar Nicoleta Cătălină Bozianu si a domnilor consilieri Mateescu Radu, Sirbu Gheorghe, Iancu Ion, Popa Constantin, precum si Raportul de Specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al serviciului public de interes local Serviciul Public Finanțe Locale pe anul 2011;

in conformitate cu prevederile Legii nr. 286 / 2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011, Ordinul nr. 35/825/2011 care modifica Ordinul 7/57/2011 privind nivelul maxim al cheltuielilor de personal;

ținând cont de prevederile art. 28 si 29 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afacerisi respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, actualizata;

luând in considerare prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare ;

in temeiul art. 36, alin. 4, lit. a si art. 45, alin.2, lit. a din Legea nr.215 / 2001- privind administrația publica locala , republicata si actualizata ;

HOTĂRĂȘTE-.

Art.l Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SERVICIULUI PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI pe anul 2011, conform Anexei nr.l care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Aproba lista de investiții pe anul 2011 a SERVICIULUI PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI, conform Anexei nr.2 care face parte din prezenta hotarare .

Art.3 Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești si Direcția Management Financiar Contabil, Contracte se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art.4 Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiești, astazi, 31 octombrie 2011
EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare privind rectificarea BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2011 a\ SERVICIULUI PUBLIC FINANȚE LOCALE - PLOIEȘTI

Serviciul Public Finanțe Locale a fost infiintat prin Hotararea Consiliului Local nr.130 / 30 iunie 2003 .

In baza hotărârii Consiliului Local nr. 178 / 27 octombrie 2005 se preda activitatea de administrare a patrimoniului public si privat Primăriei Municipiului Ploiești si se stabilește noua denumire a instituției SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE , care are ca obiect de activitate stabilirea, Încasarea, urmărirea impozitelor si taxelor locale de la persoane fizice si persoane juridice si virarea lor către Primăria Municipiului Ploiești.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 286 / 2010 privind Bugetul de stat pe anul 2011, a Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale , a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Serviciului Public Finanțe Locale conform HCL nr.47/11.02.2011 si rectificat prin HCL nr.98/29.03.2011 si HCL nr.213/27.07.2011.

In temeiul Ordinului nr. 206/2557/2011 care modifica anexa la Ordinul 7/57/2011 privind nivelul maxim al cheltuielilor de personal si Ordonanța de Urgenta nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale precum si stabilirea unor masuri financiare, s-a procedat la diminuarea bugetului atat pe venituri cat si pe cheltuieli cu suma de 350 mii lei din cadrul „ Cheltuielilor de capital” si redistribuirea de sume in cadrul titlului I „Cheltuieli de personal” si titlul II „Bunuri si servicii ”.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

VICEPRIMAR,CONSILIERI,SIRBU GHEORGHEIANCU ION


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SERVICIULUI PUBLIC FINANȚE LOCALE pe anul 2011

Serviciul Public Finanțe Locale a fost infiintat prin Hotararea Consiliului Local nr. 130 / 2003 in conformitate cu prevederile Legii nr. 286 / 2010 privind Bugetul de stat pe anul 2011, a Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale , a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Serviciului Public Finanțe Locale conform HCL nr.47/11.02.2011 si rectificat prin HCL nr.98/29.03.2011 si HCL nr.213/27.07.2011.

In temeiul Ordinului nr. 206/2557/2011 care modifica anexa la Ordinul 7/57/2011 privind nivelul maxim al cheltuielilor de personal si Ordonanța de Urgenta nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale precum si stabilirea unor masuri financiare, s-a procedat la diminuarea bugetului atat pe venituri cat si pe cheltuieli cu suma de 350 mii lei.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli inițial aprobat a fost in suma de 8.208 mii lei , care in urma rectificării se diminuează cu 350 mii lei, fiind intocmit la nivelul de 7. 858 mii lei, avand următoarea structura :

Veniturile totale inițiale in suma de 7.858 mii lei se diminuează cu 350 mii lei , reprezentând diminuarea subvenției pentru instituțiile publice , prezentând

următoarea structura :

7.858 mii lei

  • - venituri din activitatea proprie

  • - subvenții

800 mii lei

7.058 mii lei

Cheltuielile totale inițiale in suma de 7.858 mii lei se diminuează cu 350 mii lei structurate astfel:

A. Cheltuieli curente inițiale au fost in suma de 7.505 mii lei si raman la fel :

I. Cheltuieli de personal


Cheltuielile de personal inițiale au fost de 5.280 rectificării majorandu-se cu 50 mii lei astfel : 10.01.01 - salarii de baza se majoreaza cu 30 mii lei; 10.01.12 - indemn. pers, din afara instituției se diminuează cu 4 miidef. 10.03.01 - contribuții de asigurări sociale de stat se majoreaza cu 20 mii lei;

10.03.03 - contribuții accidente si boli se majoreaza cu 1 mii lei;

10.03.06 - contribuții pentru concedii medicale se majoreaza cu 3 mii lei.


II. Cheltuieli cu bunuri si servicii

2.175 mii lei


La acest titlu, bugetul inițial aprobat a fost de 2.225 mii lei, in urma rectificării, acesta s-a diminuat cu 50 mii lei astfel :

- 20.01.03 - incalzit, iluminat si forța motrica se diminuează cu 50 mii lei.

B. Cheltuieli de capital                              353 mii lei

La acest titlu, bugetul aprobat inițial a fost de 703 mii lei, iar in urma rectificării,acesta s-a diminuat cu suma de 350 mii lei după cum urmeaza :

- 71.01.30 - alte active fixe se diminuează cu 350 mii lei.

Suma proiectului European “ Creșterea eficientei in administrația locala prin perfecționarea personalului Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești" in valoare inițiala de 528 mii lei ,a fost diminuata cu 350 mii lei;

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.


JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE


ANEXA 1


,/ ■ \<G Aî -

BUGETUL           #

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2011


'PJ MII LEI           .

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Indicator

BUGET 2011

BUGET RECTIFICAT

INFLUENTE |

2011

Venituri proprii

33.10.08

800.00

. ’ 800.00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

7,408.00

-350.00

7,058.00

TOTAL VENITURI - din care:

8,208,00

7,858.00

Veniturile secțiunii de funcționare

7,505.00

7,505,00.

Veniturile secțiunii de dezvoltare

703.00

-350.00

353.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

8,208.00

-350.00

7,858.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

7,505.00

0.00

7,505.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

7,505.00

0.00

7,505.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

5,280.00

50.00

5,330.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

4,124.00

26.00

4,150.00

Salarii de baza

10.01.01

4,120.00

30.00

4,150.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

4.00

-4.00

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)                                                    10.03

1,156.00

24.00

1,180.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

840.00

20.00

860.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

21.00

21.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

213.00

1.00

214.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

7.00

7.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

u......—-

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

75.00

3.00

78.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

2,225.00

-50.00

2,175.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

2,099.00

-50.00

2,049.00

Furnituri de birou

20.01.01

103.00

0.00

103.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

20.00

20.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

460.00

-50.00

410.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

20.00

20.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

6.00

6.00

Piese de schimb

20.01.06

30.00

0.00

30.00

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

810.00

810.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

650.00

650.00

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00 0.00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

J IDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2011

BUGET RECTIFICAT

INFLUENTE |      2011

Dezinfectant!

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.04.04

20.05

15.00

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.01

20.05.03

h'.

15.00

55.00 -

Alte obiecte de inventar

20.05.30

15.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

55.00

țțo oioo

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

55.00

;\o.9o

55.00 ?

O' '

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare Consultanta si expertiza

20.11

20.12

5.00

5.00

Pregătire profesionala

20.13

16.00

0.00

16.00

Protecția muncii

20.14

0.00

0.00

0.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare Infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.21

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

5.00

5.00

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

30.00

0.00

30.00

Reclama si publicitate

20.30.01

15.00

15.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09           15.00

15.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

TITLUL X AL TE CHEL TUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0.00

0.00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

.

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

i

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

.

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

703.00

-350.00

353.00

JtITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02) 51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

j

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

703.00

-350.00

353.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

703.00

-350.00

353.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

703.00

-350.00

353.00
JUDEȚUL: PRAHOVA

ANEXA 2


Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE


LISTA DE INVESTIȚII

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2$1

MII LE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2011

HCL98

BUGET RECTIFICAT

INFLUENTE

201%

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

703.00

-350.00

353.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

703.00

-350.00

353.00

Active fixe ( cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)

71.01

703.00

-350.00

353.00

Infochioscuri

71.01.03

175.00

175.00

Proiect European " Creșterea eficientei in administrația locala prin perfecționarea personalului Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești"

71.01.30

400.00

-350.00

50.00

Recompartimentare Centru Fiscal 3 sediu B-dul Independentei nr.16

71.01.30

9.10

9.10

Reabilitare termica Centru Fiscal 2 ( școala de șoferi - vest)

71.01.30

7.20

7.20

Reabilitare spațiu arhiva

71.01.30

16.20

16.20

Reamenajare si compartimentare spațiu parter sediu B-dul Independentei nr.16

71.01.30

55.50

55.50

Licențe Windows Server Standard 2008R2 SNGL OLP NL

71.01.30

8.00

8.00

Licențe WinSvrCAL 2008 SNGL OLP NL UserCAL

71.01.30

19.00

19.00

Licența DREAMWEAVER

71.01.30

3.00

3.00

Licența ANTIVIRUS SERVER

71.01.30

10.00

10.00


SEF SERVICIU FINANCIAR - CONTABILITATECONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


L

i.'

V/ .. , .....

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești pe anul 2011

și a emis:
PREȘEDINTE Radu MateesciSECRETAR Gheorffhe SData: 2$ 'X *      //