Hotărârea nr. 43/2011

Hotãrârea nr. 43 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiesti pe anul 2011

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA Nr. 43 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiești pe anul 2011

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

vazand Expunerea de Motive a doamnei viceprimar Bozianu Nicoleta Cătălina si de consilierii Palas Alexandru Paul si Popa Gheorghe, precum si Raportul de Specialitate al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor prin care se propune aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor ;

in conformitate cu prevederile Legii nr. 286/2010 Legea Bugetului de stat pe anul 2011 si in temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

ținând cont de prevederile art. 28 și 29 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, actualizată;

in temeiul art. 36, alin. 4 litera a si art. 45 alin. 2 litera a din Legea nr. 215/2001, republicata și actualizată, privind administrația publica locala .

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor pe anul 2011, conform Anexei nr . 1 care face parte integranta din prezenta hotarare .

Art. 2 - Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor si Direcția Management Finaciar Contabil, Contracte se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art. 3 Direcția Administrație Publica Juridic -Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința celor interesați presenta hotarare.

Dată în Ploiești, astăzi 11 februarie 2011.CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR

B-dul Republicii nr.2Bugetul de venituri si cheltuieli propus pe anul 2011 se situează la nivelul sumei de 1.090 mii RON , fiind structurat astfel:

> VENITURI TOTALE :

1.090 mii RON

650 mii RON

440 mii RON

1.090 mii RON


  • - venituri proprii         :

  • - subvenții bugetul local:

> CHELTUIELI TOTALE :

Fundamentarea bugetului pe anul 2011 a avut ca punct de referința realizările anului 2010 atat in ceea ce privește partea de venituri cat si cea de cheltuieli. In ceea ce privește analiza veniturilor proprii, s-a avut in vedere recuperarea cheltuielilor provenind de la comunele arondate precum si veniturile provenind din prestarea serviciilor atat in regim normal cat si in regim de urgenta in interesul persoanelor fizice .

In ceea ce privește veniturile provenind din subvenție de la bugetul local se înregistrează o diminuare a acestora comparativ cu anul 2010 , in cuantum de 599 mii lei, diminuare datorata in principal abrogării Legii 396/

T r' •" 2006 privind acordarea sprijinului financiar la constituirea familiei $1 a Legii 482/2006privind acordarea de trusouri pentru nou-nascuti.

s(


I ) La stabilirea cheltuielilor cu salariile s-a luat in calcul nivelul salariilor brute aferent lunii octombrie 2010, conform Legii 330/2010

*• »' > privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice , precum , si majorarea acestora cu 15%conform Legii 285/2010,pentru un număr de 35 de salariati.

II) La capitolul cheltuieli materiale , fundamentarea a avut la baza execuția de casa la data de 31.12.2010 , contractele de prestări servicii încheiate cu tertii, cheltuieli structurate astfel:

I ) Cheltuieli materiale si servicii: 451 mii lei pe articole de cheltuieli , acest titlu este compus din:

1) Capitolul “Bunuri si servicii” in suma de 173 mii lei,repartizata după cum urmeaza :

a ) Furnituri de birou - 30 mii lei necesari pentru achiziționarea si consumul de imprimate cu regim special precum si de rechizite;

b ) Materiale pentru curățenie- 1 mie lei;

c ) încălzit, iluminat si forța motrice- 40 mii lei - menționam ca la fundamentarea acestor sume s-a luat in calcul atat cheltuiala aferenta anului 2010 cat si creșteri de tarife;

d ) Apa, canal, salubritate: 7 mii lei;

e ) Posta, telecomunicații, radio, tv, internet- 20 mii lei din care: 3 mii lei pentru telefonie fixa, 8 mii lei pentru servicii poștale si 9 mii lei pentru rețeaua de comunicări date cu caracter personal;

  • f) Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare- 75 mii lei necesari pentru achiziția de cartușe , materiale de întreținere precum si pentru acoperirea cheltuielilor ce decurg in urma contractelor de prestări servicii incheiate cu furnizorii in vederea asigurării activitatii in bune condiții ;

  • g) Obiecte de inventar - 10 mii lei necesari pentru achiziționarea obiectelor de inventar necesare funcționarii instituției;

h ) Deplasări, detasari, transferări: solicitam suma de 6 mii lei;

  • i) Cârti, publicații si materiale documentare: 1 mie lei necesari pentru achiziționarea de cârti de specialitate ;

j) Pregătire profesionala ,suma de 5 mii lei;

k) Alte cheltuieli: 256 mii lei din care :

  • -  cheltuieli privind executarea silita in suma de : 10 mii lei;

  • -  suma de 246 mii lei reprezintă alte cheltuieli cu bunurile si serviciile;

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de

1

hotarare alaturat.


COMP.

FIN ANCIAR-CONT ABILITATE

GEORGESCU LUCICA FERARU

VIZAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI,DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL, CONTRACTE, NICOLETA CRACIUNOIU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE


o //

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de veniturisi G cheltuieli pe anul 2011 al SERVICIULUI PUBLIC LOCAL Ij §  /

COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIESTrre V v.C

\v: a., X\ <

X - J

Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiești s-a infiintat pe baza Hotărârii Consiliului Local nr. 30 / 2005 avand ca obiect de activitate : evidenta persoanelor , eliberarea cărților de identitate , precum si înregistrarea actelor si eliberarea certificatelor de stare civila .

Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 s-a făcut in conformitate cu Legea nr . 286 / 2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011, Legea 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare .

La fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli s-au avut in vedere execuția de casa la data de 31.12.2010 , precum si prevederile Legii nr.330 / 2009 si Legii 285/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice in anul 2011 .

Fata de cele menționate mai sus , propun aprobarea Proiectului de hotarare privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011.


VICEPRIV4Z


CĂTĂLINĂ NIC O LEVA BOZIANU

JUDEȚUL PRAHOVA

SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2011

ANEXAIMII RON

COD

BUGET

2010

BUGET 2011

VENITURI - TOTAL

1797

1090

Subvenții din bugetul local

1039

440

Venituri proprii

758

650

CHELTUIELI - TOTAL

1797

1090

CHELTUIELI CURENTE

01

1797

1090

CHELTUIELI DE PERSONAL

02

1040

639

Cheltuieli cu salariile

10

825

501

Fond aferent salarii de baza

10.01.01

708.7

485

Salarii de merit

10.01.02

0

0

Indemnizații de conducere

10.01.03

1.6

0

Spor de vechime

10.01.04

7.7

0

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

15

0

Alte sporuri

10.01.06

0

16

Ore suplimentare

10.01.07

0

0

Fond de premii

10.01.08

47

0

Prima de vacanta

10.01.09

40

0

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara

10.01.12

0

0

unitatii

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemizatii de detașare

10.01.14

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

5

0

Contribuții

10.03

215

138

Contribuții pentru asigurări sociale de stat

10.03.01

165

104

Contribuții pentru asigurările de șomaj

10.03.02

4

3

Contribuții pentru asigurările sociale de sanatate

10.03.03

41

26

Contribuții pentru asigurările de accidente de muncă boli profesionale

10.03.04

2

1

Prime de asigurare viata plătite de angajator pt. angajați

10.03.05

Contribuții pt.co si indemnizații

10.03.06

3

4

Contribuții la fondul de risc

10.03.07

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

757

451

Bunuri si servicii

20.01

178

173

Furnituri de birou

20.01.01

22.5

30

Materiale pentru curățenie

20.01.02

4

1

Încălzit,iluminat si forța motrica

20.01.03

34.5

40

Apa,canal si salubritate

20.01.04

6

7

Carburanți si lubrifîanti

20.01.05

9

0

Piese de schimb

20.01.06

2

0

Posta,telecomunicații,radi o, tv, internet

20.01.08

20

20

Materiale si prestări servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0

0

Alte bunuri si serv.întreținere si funcționare

20.01.30

80

75

Reparații curente

20.02

0

0

Hrana

20.03

0

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

0

0

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare

20.04

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Dezinfectând

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

2

10

Uniforme si echipament

20.05.01

0

0

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

2

10

D epla sa ri,detasarî9 transferări

20.06

10

6

Deplasări, detasari, transferări in tara

20.06.01

10

6

Deplasări in străinătate

20.06.02

Cârti,publicații si materiale documentare

20.11

1

1

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

0

5

Protecția muncii

20.14

Contribuții ale adm.publice locale la real.unor lucrări si servicii de interes public local,in baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Comisioane si alte costuri aferente

20.24

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Alte cheltuieli

20.30

566

256

Reclama si publicitate

20.30.01

0

0

Protocol si reprezentare

20.30.02

0

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0

0

Chirii

20.30.04

80

0

Executare silita a creanțelor bugetare

20.30.09

15

10

Alte cheltuieli cu bunurile si serviciile

20.30.30

471

246

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0

0

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

0

0

Active fixe

71.01

0

0

Construcții

71.01.01

0

Mașini,echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0

0

Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

0

0

Alte active fixe (inclusiv reparațiile capitale)

71.01.30

0

0
GEORGESCUJUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI


BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2011


MII LEI

1

PREVEDERI ANUALE

din care credite

4

ESTIMĂRI

i                                                               i

DENUMIREA INDICATORILOR

indicator

2010

I

2011

I

bugetare destinate stingerii plăților restante

2012

I

2013

2014

I

Venituri proprii

33.10.08

651,85

650

I

675

705

738

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

1029,7

440

455

475

497

TOTAL VENITURI - din care:

1681,55

1090

0

I

1130

1180

1235

Veniturile secțiunii de funcționare

I

I

T------------------------------------------------------------------------

Veniturile secțiunii de dezvoltare

I

i

I I

J

i

I

i

t

I

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1.681,55

1.090,00

0,00

1.130,00

E                                                                                                        '

1.180,00

1.235,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

1.681,55

1.090,00

0,00

1.130,00

1.180,00

1.235,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

I

1.681,55

1.090,00

0,00

I

1.130,00

1.180,00

1.235,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

1.003,45

639,00

0,00

883,00

924,00

968,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

794,46

501,00

0,00

692,00

724,00

758,00

Salarii de baza

10.01.01

697,42

485,00

670,00

701,00

734,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

14,18

I I

J

Alte sporuri

10.01.06

16,00

22,00

23,00

24,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

X

X

X

X

Fond de premii

10.01.08

45,63

x

x

X

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

37,23

X

X

X

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

“-----“-------------1

Alocații pentru locuințe

10.01.16

h ............!

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariale In natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

I

1

I

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

1

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

J

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

J

.. 1

1

", te

X          .... J

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

1

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

--------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(•

1

i

■ p

. ..... ..                  i

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

208,99:

138,00

0,00

191,00

.                                                   L

200,00

210,00

p

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

160,60

104,00

144,00

150,00

157,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

3,84

3,00

4,00

4,00

5,00

6

b

i

iContribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie

încălzit, Iluminat si forța motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanți si lubrifiant!

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curante

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni

Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente

Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări

Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cerceta ra-dezvolta re

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii__________

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata___________________

Studii sl cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

PREVEDERI ANUALE

ESTIMĂRI

I

i

T

i

Cod Indicator

REALIZAT 2010

I

1

2011

i

din care credite

I

bugetare destinate stingerii plăților restante

2012

I

!

2013

2014

10.03.03

40,76

26,00

36,00

38,00

40,00

10.03.04

1,16

1,00

1,00

2,00

2,00

10.03.05

•f--------------------------------------------------------------------------------------------------------r-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

i

i

I i

I

10.03.06

2,63

4,00

i

1

6,00

i

6,00

6,00

1 •

I

678,10

i

451,00

T                    1

1

1

256,00

1

267,00

20

| 0,00

247,00

t

20.01

133,80

173,00

i

> 0,00

1 '

176,00

181,00

189,00

20.01.01

19,41

30,00

31,00

32,00

33,00

20.01.02

0,60

I               1,00

i

1,00

1,00

2,00

20.01.03

28,76

40,00

•?-----------------------------------------------------------------------------------------------------

42,00

44,00

46,00

20.01.04

4,46

7,00

8,00

8,00

4

9,00

20.01.05

3,75

r

I

20.01.06

J                          .           ......

4

i

1------------------------------------------------------------------

20.01.07

i

20.01.08

18,90

20,00

21,00

22,00

23,00

1

20.01.09

----------------------------------------------------------------------------------p

1.

1

20.01.30

!            57,92

75,00

73,00

74,00

76,00

20.02

20.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.03.01

!

i.

b

20.03.02

!-----------------------<—<—•— -----■---

20.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.04.01

20.04.02

20.04.03

20.04.04

20.05

____ ____________

1,05

10,00

0,00

10,00

11,00

11,00

20.05.01

I

20.05.03

20.05.30

1,05

10,00

10,00

11,00

11,00

20.06

0,11

6,00

0,00

6,00

7,00!

7,00

20.06.01

I

0,11

6,00

— ---------------.—■■ 1 ■—■----—------------------------

6,00

7,00

7,00

1

20.06.02

<

i

.....                      i

20.09

I

I

■ ■ii     p

20.10

----------------------------------------------------------------------------------------r

i

I I l

20.11

0,36;

1,00

2,00

2,00

2,001

20.12

I

1

1

---------------------------------------------b

i

1

20.13

5,00

6,00

6,00

7,00

!

20.14

20.15

i

j

20.16

r

i i

V* KTr

20.18

f

f i l


1

1

1

1

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZAT 2010

I

PREVEDERI ANUALE

ESTIMĂRI

2011

I

din care credite : bugetare destinate stingerii plăților restante

I

I

2012

I

i

i

i

T

i

2013

1

1

1

1

1

2014

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

i

i

I

I                                                                                                                                         l

I

i

i

i

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

i                                                                                                                                                                                                              i

i

i

Meteorologie

20.21

-----------------------------------------------------------------------------------1------------------------------------------------------------------------------------------------

I

I

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

I

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

I

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

i

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

E                                                  ■ 1 1■       ■ ■■ •

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli Judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

i

1

i

i

d

I

I

Tlchete cadou

20.27

1

1

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

I

20.30

542,78

256,00

0,00

47,00

49,00

51,00

Reclama si publicitate

20.30.01

t                                                  1         ■ ■

i J

Protocol si reprezentare

20.30.02

I

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

j

L          ---

Chirii

20.30.04

79,95

■                  I

1

h M—--

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

1-----------—---—1

----- — -      I

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

6,56

10,00

11,00

12,00

13,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

456,27

246,00

36,00

37,00

..........’ ""

38,00

TITLUL HI DOBÂNZI (cod 30.011a 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0,00

0,00:

0,00

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

I

c

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

J

'       ---------T

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

30.03.04

i

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

r

I

I ’                                                                                                                                                                I

I

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

I

0,00

0,00

I

0,00

0,00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

1

I i

................ .■

.     :   --l

# 1 --------------------:--------------------------------------q-------------------- <|

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

F

1

l

' 1

1-                       t .

Alte subvenții

I

40.30

.__j

s /

LxLJ

/

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

---------------------------------------------r

0,001

i

0,00

i

0,00

... ________________________________________________________I

h 0,001 '       0.Q0

'______: K-__________ .. ________Z-

'• %

%
f


p


PREVEDERI ANUALE


ESTIMĂRI


Cod indicator


REALIZAT 2010


2011


din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante


2012


2013


2014


Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

1-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1

1---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

.----------------------------------------------------------------------------------j

I

i

1

1

1

------------------------------î

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

L

0,00

i

1

«------------------------------------------------------------------4

Transferuri curente (cod

51.01.01 +51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31 +51.01.39+51.01.46+51.01.49)

I

51.01

0,00

i

r

0,00

0,00

1

! 0,00

i

i

j i

0,00

• 1

1

0,001

1

Transferuri către instituții publice

51.01.01

j

1

i                                                     _    j ■                     i

Acțiuni de sanatate

51.01.03

1

1

i

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

i

i

i

1, H

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

I

I

.. . -

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

1----------------------------------------------------------------------------------------

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

1

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

F----------------------------------------------------------------------------------------

51.01.31

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

r-----——— ---- i

F"’------------------------------------------------

1

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

)

t

j

Transferuri către bugetele locale pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

51.01.50

!

i

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 \

A. Transferuri interne        (cod 55.01.18)

55.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo\

Alte transferuri curente interne

55.01.18

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

_

1

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

f--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

------------------- •——  1

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+50.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

I

59

I

0,00

0,00

0,00

0,00

ț

0,00

Burse

59.01

X-

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

//. ;

/V/;

Asociații si fundații

59.11

//   j

* s

/ ' *■ ' k— ' - H        —«a

Susținerea cultelor

59.12

J j ,                            •

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

1

____________U_____.....

• X                                                           -

Despăgubiri civile

59.17

i

i

1

. .. . Vș               t ,

b

1                        b

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

1

i i

1 «1

______\\ .

A         F                    •’

.                                                                      i»

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

i

.....—• - • t

_________________.'t

• -ta. V

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

4

i

OPERA TIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0&E

o.oo

1PREVEDERI ANUALE __________ ESTIMĂRI___

.a n                                         _ _

DENUMIREA INDICATORILOR

1

i

i     Cod

I

indicator

REALIZAT

I

2010

I

2011

I

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

-1---------------------------------------------------------------------------------------

2012

2013

“1--

1

1

1

2014

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

! 0,00

0,00

l         0,00

0,00

împrumuturi pentru instltutii si servicii publice sau activitati finanțate Integral din venituri proprii

80.03

* I

I

i

Alte împrumuturi

80.30

i

I

i

r I

I

i

I

I

---------------------------------------------------------------------------------î

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o o o

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

i

i

i

i

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

I I

f---------------------------------------------- ---

I

i

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

I i

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

I

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

!

I

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

i-----------------------------------------------------------------------------------

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

1----------------------------------------------------------------------------------------

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate In anul curent

85.01

i

1

—“--------------1

I----~—■ —

!■■■■■    1        1 HI

i

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

■ 1 1 ■ 1

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

I

1

1

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență In sănătate

I

57.02.22

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

57.02.23

1

-----------------------*—H

H---------------■—•--------------------------•

1

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

51.02.24

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

51.02.25

i i

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

51.02.26

t

1

I

I

1

r

i

d

1

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

51.02.27

1

i'

i

j                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ,                                                                                                                                                                   HM              , , ,         •

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          L

51.02.28

î

k

------------------------------------------------------------------

1

i

i

I

I

1

1

)

1

1

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21 la

55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)

55.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

; o,®1

1                                 ț

' . ' ■ * y

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

fa

--- ? 7 ..p..».

r                                                                                                .

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

X , A

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Investiții ale agenților economici cu capital de stat

55.01.12

s

f

Programe de dezvoltare

55.01.13

t >

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

“.......... ' \ •; 71

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

I

i

l

----------------------------------------------------------------------------------------1

J

__________________________________________________________________________________r

T

i

i

1

1

1

1

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZAT i      2010

i

I

1

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

2011

I

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2012

1

2013

2014

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

4

Transferuri pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

55.01.54

1

I

I

1----------------------------------------------------------

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

H--------------------------------------------------

4

56

i

I

I

0,00

I

i---------------------------------------------------

i

0,00

i

0,00

1 r

1

!

1

1

1

0,00

I

I

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

56.01

0,00

0,00

0,00

0,00

. 0,00

0,00

Finanțarea națională **)

56.01.01

1----------------------------------------------------------

i

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.01.02

1

p

i

i Cheltuieli neeligibile **)

56.01.03

I

I

1

J

Programe din Fondul Social European (FSE)

56.02

0,00

0,00

0,00

! 0,00

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

56.02.01

Ț---------------------------------------------------------------------

I

1

I

I

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.02.02

f----------------------------------------------------

-----

1

Cheltuieli neeligibile **)

56.02.03

p

1----------------------------------------------------------

1

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

56.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00^

1              r

Finanțarea națională **)

56.03.01

----------------------------------------------------------------------------------r

i

i

L

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.03.02

.i     iii      ■       |

Cheltuieli neeligibile **)

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

56.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

56.04.01

I

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.04.02

I      ■■■■■■    .........'

1

J                         

i Cheltuieli neeligibile **)

56.04.03

i

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

56.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

56.05.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.05.02

I............................................................ ■..........

Cheltuieli neeligibile **)

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)

56.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

56.07.01

I                                    ~~1 Ml II                                                                                               ,                   H ! 1 UI II I! II II            |                                        ■ 1                         ■ ■■■■■■■■

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.07.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.07.03

■  III  1

■ 1        1          ■     ■ M ■ 1 ■

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)

56.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

56.08.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.08.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.08.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

56.15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea naționala *)

56.15.01

Finanțarea de la Uniunea Europeana *)

56.15.02

1

Cheltuieli neeligibile *)

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare

56.16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

r

Finanțarea naționala *)

56.16.01

1

c

p

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.16.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.16.03

1

1

; Mecanismul financiar SEE

56.17

0,00

0,00

0,00

0,00;

0,00

i

Finanțarea naționala *)

56.17.01

1

1

i

-

-• .■ c

p

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.17.02      !

----------------«T--- t

4

t

p

Cheltuieli neeligibile *)

56.17.03

1

‘......................................

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă

56.18

0,00

0,00

0,00:

0,00

’â.oer

1 h.

0,00 i

J

L .......

Finanțarea naționala *)

56.18.01

i

1

Ti           1

- xr

1

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.18.02

._ .......

1

1

\V 1

!

Cheltuieli neeligibile *)

56.18.03

1

1

v* L

‘ Z; -.

-

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00 i

0,00i

0,00

0,00

o,d&

°’°°

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,001

0,00

0,00

0,00;

0,00

0,00

■b, a v
DENUMIREA INDICATORILOR

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

Alte active fixe

Stocuri (cod 71.02.01)

Rezerve de stat și de mobilizare

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)

Participare la capitalul social al societăților comerciale

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedent] si recuperate in anul curent

Cod indicator

REALIZAT 2010 2011

i

i

J

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

r '                                           |

2012

F--

2013

2014

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I

71.01.01

»                             iii ISJ-W—  l

71.01.02

.... . .

71.01.03

71.01.30

71.02

0,00

0,00

71.02.01

!--------------■---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

71.03

f--

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

------—I

0,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72.01.01

75

1

1 ' ' '

1.

f

3

i

i

b

î                               .......... J

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85.01

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


/* Z

7

Va :

X *     . ț

aj’ T/r 'V'


I,


J ......

.7 /O* ■

- u 5


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanei Ploiești