Hotărârea nr. 429/2011

Hotararea nr. 429 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al ADMINISTRATIEI PARCULUI MEMORIAL « CONSTANTIN STERE » PLOIESTI pe anul 2011

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA nr. 429 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al ADMINISTRAȚIEI PARCULUI MEMORIAL « CONSTANTIN STERE » PLOIEȘTI pe anul 2011

Consiliul Local al municipiului Ploiești: vazand Expunerea de motive a doamnei viceprimar Bozianu Nicoleta Cătălină si a domnilor consilieri: Mateescu Radu, Sirbu Gheorghe, Iancu Ion, Popa Constantin si Raportul de Specialitate al Administrației Parcului Memorial prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011;

in conformitate cu prevederile Legii nr.286/2010 - Legea Bugetului de stat pe anul 2011;

in temeiul Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare ;

conform prevederilor legii nr.51/2006 legea serviciilor comunitare de utilitati publice, actualizata;

ținând cont de prevederile art.28 si 29 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia europeana si Fondul Monetar International, actualizata;

in temeiul art. 36 , alin. 4 litera a si art. 45 alin. 2 litera a din Legea nr . 215 / 2001- privind Administrația Publica Locala - republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești pe anul 2011 , conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Administrația Parcului Memorial «Constantin Stere» Ploiești si Direcția Management Financiar Contabil, Contracte se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art. 3 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al ADMINISTRAȚIEI PARCULUI MEMORIAL

« CONSTANTIN STERE » PLOIEȘTI

In conformitate cu Legea nr. 286/ 2010 privind Bugetul de stat pe anul 2011 si a Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Administrației Parcului Memorial « Constantin Stere » Ploiești prin Hotararea Consiliului Local Ploiești nr. 44/11.02.2011, rectificat prin Hotararea Consiliului Local Ploiești nr. 96/29.03.2011 si Hotararea Consiliului Local Ploiești nr. 292/30.09.2011.

Actuala rectificare a bugetului s-a făcut in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Administrației si Internelor si al Ministrului Finanțelor Publice nr.206/2557/2011 pentru modificarea anexei la Ordinul nr.7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unităților administrativ teritoriale pe anul 2011, constând in diminuarea bugetului cu suma de 132,00 mii lei atat la venituri cat si la cheltuieli.

Fata de cele menționate mai sus, propunem aprobarea Proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Administrației Parcului Memorial « Constantin Stere » Ploiești..

VICEPRIMAR,

CONSILIERI


NICOLETA CĂTĂLINĂ BOZIANU

MATEESCU RADU

SIRBU GHEORG

IANCU ION

ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL “CONSTANTIN STERE”

PLOIEȘTIRAPORT DE

la proiectul de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești

Administrația Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești s-a organizat incepand cu 01.07.2002 in baza Hotărârii Consiliului Local nr. 109/28.06.2002, avand ca obiect principal de activitate- administrarea si gestionarea bunurilor transmise ce aparțin domeniului public al Municipiului Ploiești.

In conformitate cu Legea nr. 286/ 2010 privind Bugetul de stat pe anul 2011 si a Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Administrației Parcului Memorial «Constantin Stere» Ploiești prin Hotararea Consiliului Local Ploiești nr. 44/11.02.2011, rectificat prin Hotararea Consiliului Local Ploiești nr. 96/29.03.2011 si Hotararea Consiliului Local Ploiești nr. 292/30.09.2011. Actuala rectificare a bugetului s-a făcut in conformitate cu prevederile, ordinul Ministrului Administrației si Internelor si al Ministrului Finanțelor Publice nr.206/2557/201 1 pentru modificarea anexei la Ordinul nr.7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unităților administrativ teritoriale pe anul 2011.

Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2011 a fost structurat astfel:

  • > TOTAL VENITURI: din care: -venituri proprii:

-subvenții

  • > TOTAL CHELTUIELI: din care: -cheltuieli de personal:

-cheltuieli materiale: -cheltuieli de capital:

5.842,00 mii lei

500,00 mii lei

5.342,00 mii lei

5.842,00 mii lei

1.882,00 mii lei

2.126,00 mii lei

1.834,00 mii lei.


Fata de sumele aprobate, Administrația Parcului Memorial Constantin Stere Ploiești solicita rectificarea bugetului pe anul 2011 in sensul diminuării subvențiilor cu suma de 132,00 mii lei, conform anexei nr. 1.

In urma acestei rectificări bugetul se prezintă după cum urmeaza:

5.710,00 mii lei

500,00 mii lei 5.210,00 mii lei 5.710,00 mii lei 1.750,00 mii lei 2.126,00 mii lei

1.834,00 mii lei.  • > TOTAL VENITURI: din care: -venituri proprii:

-subvenții

  • > TOTAL CHELTUIELI: din care: -cheltuieli de personal:

-cheltuieli materiale: -cheltuieli de capital:

Rectificarea consta in diminuarea cheltuielilor cu suma de 132,00 mii lei, după cum urmeaza:

> Cheltuieli de personal:

  • -  diminuare cu suma de 80,00 mii lei la alineatul 10.01.01 - “Salarii de baza”;

  • -  diminuare cu suma de 22,00 mii lei la alineatul 10.01.30 - “Alte drepturi salariale in bani”;

  • -  diminuare cu suma de 25,00 mii lei la alineatul 10.03.01 - “Contribuții de asigurări sociale de stat”;

  • -  diminuare cu suma de 5,00 mii lei la alineatul 10.03.03 - “Contribuții pentru concedii si indemnizații.


SEF SERV.FIN.-CONTAB., Liliana Tataru .

c/V

CONSILER JURIDIC

Adriana Cernica

VIZAT,

DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL, CONTRACTE

JUDEȚUL: PRAHOVA                                                                        Anexa nr.1 la H.C.L nr.

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: ADMINISTRAȚIA PARC MEMORIAL "CONSTANTIN STERE"PLOIESTI

R 0 BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2011

                              Țy'--/MII LEI j.

Bug$f?,\ aprobat

Influente

Buget li rectificat

Venituri proprii

33.10.08

500.00

;     500.00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

5,342.00

-132. Q0

K#210.00

TOTAL VENITURI - din care:

5,842.00

-132.00

5,710.00

Veniturile secțiunii de funcționare

4,008.00

-132.00

3,876.00

Veniturile secțiunii de dezvoltare

1,834.00

0.00

1,834.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

5,842.00

-132.00

5,710.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

4,008.00

-132.00

3.876.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4,008.00

-132.00

3,876.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

7,882 00

-132.00

1,750.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

1,477.00

-102.00

1,375.00

Salarii de baza

10.01.01

1,282.00

-80.00

1,202.00

Sporuri pentru condiții de munca

10 01.05

Alte sporuri

10 01.06

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi saiariale in bani

10.01.30

195.00

-22.00

173.00

Cheltuieli saiariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10 02 05

Tichete de vacanta

10 02 06

X

X

X

Alte drepturi saiariale in natura

10 02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

405 00

-30 00

375 00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

310.00

-25.00

285.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

7.00

7.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

73.00

73.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

3.00

3.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

12.00

-5.00

7.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

2,726.00

0.00

2,126.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

915.00

0.00

915.00

Furnituri de birou

20.01.01

10.00

10.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

10.00

10.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

300.00

300.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

55.00

55.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

160.00

160.00

Piese de schimb

20 01 06

25.00

25.00

Transport

20.01 07

0 00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20 01 08

10 00

10 00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01 09

45 00

45.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01 30

300.00

300 00

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

400.00

0.00

400 00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

400.00

400.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

45.00

0.00

45.00

Medicamente

20.04.01

20.00

20 00

Materiale sanitare

20.04.02

25.00

25.00

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

375.00

0.00

375.00

Buget aprobat

Influente

Buget rectificat

Uniforme si echipament

20.05.01

75.00

s:—-

75.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

7 R O >

0 00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

300.00

300.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

//'2O.0O

0.00

2'0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

20.00

>29.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

000

Cerceta re-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

5 00

i oi

5 00

Consultanta si expertiza

20.12

0 00

Pregătire profesionala

20.13

20.00

20.00

Protecția muncii

20.14

0 00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0 00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0 00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

346.00

0.00

346.00

Reclama si publicitate

20.30 01

0 00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20 30 03

25.00

25 00

Chirii

20 30 04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20 30 06

0 00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20 30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20 30 09

0 00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20 30 30

321 00

321 00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0.00

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0.00

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30 02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0.00

0.00

0.00

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30 03.02

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

30 03 03

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

30 03 04

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30 03 05

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0 00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL VFONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0.00

0.00

0.00

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31 +51.01.39+51.01.46+51.01.49)

51.01

0.00

0.00

0.00

Transferuri către instituții publice

51.01.01

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51 01 14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51 01 15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

Buget aprobat

Influente

Buget rectificat

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51 01 26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51 01 31

Za

RO^'

X

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

51 01.39

<0 4-x r-0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

ir'i

~7777

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

z /

*•’ V

Transferuri către bugetele locale pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

51.01.50

...__A'

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00-

0 00

A. Transferuri interne         (cod 55.01.18)

55.01

0.00

0.00

0.00

| Alte transferuri curente interne

55.01.18

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

0.00

0.00

0.00

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa

57 02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57 02 04

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0.00

0.00

0.00

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Alte imprumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0 00

0.00

0.00

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01 01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01 +81.02.02+81.02.05)

81.02

0.00

0.00

0.00

Rambursări de credite interne garantate

81 02 01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81 02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81 02 05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0 00

0 00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

1,834.00

0.00

1,834.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0.00

0.00

0.00

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02 12

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

51.02.22

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

51.02.23

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

51.02.24

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

51.02.25

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

51 02 26

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

51 02 27

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

A. Transferuri interne         (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01,211a

55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)

55.01

0.00

0.00

0.00

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Buget aprobat

Influente

Buget rectificat

Investiții ale agenților economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile iSPA

55.01.28

R O C

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

/Z A .

>.

Transferuri pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

55.01.54

f'L

! ■ - ’-------------

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0 00

0.00

0.00 /

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

56.01

'-'p;oo

> 0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.01.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56 01.02

7 tZg £

Cheltuieli neeligibile **)

56 01 03

Programe din Fondul Social European (FSE)

56 02

0 00

0 00

0 00

Finanțarea națională **)

56 02 01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56 02 02

Cheltuieli neeligibile **)

56 02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

56 03

0 00

0 00

0.00

Finanțarea națională **)

56.03.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.03.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

56.04

0.00

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.04.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.04.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

56.05

0.00

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.05.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.05.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)

56.07

0.00

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.07.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.07.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.07 03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)

56.08

0.00

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56 08.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56 08 02

Cheltuieli neeligibile **)

56 08.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

56 15

0 00

0.00

0 00

Finanțarea naționala *)

56.15.01

Finanțarea de la Uniunea Europeana *)

56 15.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare

56 16

0 00

0.00

0.00

Finanțarea naționala *)

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56 16.02

Cheltuieli neeligibile *)

56 16.03

Mecanismul financiar SEE

56.17

0>

0.00

0.00

Finanțarea naționala *)

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.17.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.17.03

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă

56.18

0.00

0.00

0.00

Finanțarea naționala *)

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.18.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.18.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1,834.00

0.00

1,834.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

1,834.00

0.00

1,834.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

1,834.00

0.00

1,834.00

Construcții

71.01.01

1,357.00

1,357.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

77 00

77.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

295.00

295.00

Alte active fixe

71.01.30

105 00

105.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0 00

Rezerve de stat și de mobilizare

71 02 01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0 00

0 00

0 00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0 00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01


fi O zJ/K

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești pe anul 2011și a emis:
PREȘEDINTE,

Radu Mateescu

. l'l