Hotărârea nr. 428/2011

Hotararea nr. 428 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 428

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Vazand Expunerea de motive a Viceprimarului municipiului Ploiești, dl Cristian Dumitru si a domnilor consilieri Bozianu Nicoleta Cătălină, Sirbu Gheorghe, Mateescu Radu, Iancu Ion si Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

In conformitate cu prevederile Legii nr.286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011, Legii nr.287/2010 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 si in temeiul Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art.28 si 29 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, actualizata;

In temeiul art. 36, alin 4, lit.a, art. 45, alin 2, lit.a, din Legea nr. 215/2001 -republicata si actualizata, privind administrația publica locala:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011, al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, conform Anexei nr.l, bugetul Asistenta Sociala conform Anexa nr.4, precum si bugetul Cabinete medicale școlare conform Anexa nr.3, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Aproba rectificarea Listei de investiții pe anul 2011, conform Anexa nr.2, pentru activitatea proprie, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3: Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești si Direcția Management Financiar - Contabil, Contracte, din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.4: Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.Contrasemnează Secreta

Oana Cristina Iacob/

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești


In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 287/2010, Legii finanțelor publice nr. 273/2006, Legea privind promovarea si protecția drepturilor persoanelor cu handicap nr. 448/2006, Legea privind venitul minim garantat nr. 416/2001, Legea 114/1996 privind locuințele, Legea 208/1997 privind cantinele de ajutor social, Ordinul Ministrului Administrației si Internelor si al Ministrului Finanțelor Publice nr.206/2557/2011 pentru modificarea anexei la Ordinul nr.7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unităților administrativ teritoriale pe anul 2011, s-a aprobat bugetul ASSC conform HCL 45/11.02.2011 si rectificat prin HCL 90/29.03.2011, HCL 215/27.07.2011, 256/01.08.2011, HCL 264/31.08.2011, 285/19.09.2011.

Actuala rectificare este necesara in vederea asigurării necesarului privind plata unor drepturi privind protecția sociala, conform legislației in vigoare pentru persoanele defavorizate sau aflate in dificultate, precum si pentru asigurarea desfășurării activitatii in cadrul instituției prin care se asigura :

 • - cheltuieli de personal;

 • - cheltuieli materiale si servicii;

 • - asistenta sociala (cheltuieli privind transportul asistenților si reprezentanților persoanelor cu handicap, incalzirea locuinței, ajutoare de urgenta, indemnizațiile si salariile asistenților persoanelor cu handicap);

 • - cheltuieli de capital.

Pentru aceste cheltuieli s-a considerat ca fiind necesare venituri in suma de 28.253,66 mii lei, astfel:

 • - transferuri - pentru activitatea ASSC - 12.005, 66 mii lei;

 • - repartizări de credite - cabinete medicale - 3.159 mii Iei;

 • - repartizări de credite - asistenta sociala - 13.087 mii lei;

 • - donații si sponsorizări - 1 mii lei;

 • - alte venituri - 0.5 mii lei (venituri din casarea obiectelor de inventar in folosința);

 • - alte venituri din prestări de servicii si alte activitati - 0.5 mii lei (deșeuri reciclabile).

Fata de cele prezentate mai sus propunem spre aprobare proiectul de hotarare alaturat.ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

Având in vedere HCL 45/11.02.2011 prin care s-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al ASSC Ploiești si rectificat prin HCL 90/29.03.2011, HCL 215/27.07.2011, 256/ 01.08.2011, HCL 264/ 31.08.2011, 285/ 19.09.2011, si in conformitate cu prevederile Legii nr.286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011, Legii nr.287/2010 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 si Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011, al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

ACTIVITATE PROPRIE 68.10.50

I. VENITURI

Fata de prevederea inițiala in suma de 15.937, 66 mii lei, se propune diminuare in suma de 3.930 mii lei, veniturile ce se estimează a fi necesare in cursul anului 2011, fiind in suma de 12.007, 66 mii lei, fiind constituite din:

 • - subvenții pentru instituții publice - fata de prevederea inițiala in suma de 13.483, 66 mii lei, se propune diminuare in suma de 1.478 mii lei, apreciindu-se ca fiind necesara suma de 12.005, 66 mii lei (pentru activitatea proprie);

 • - venituri proprii - din surse atrase - prevederea inițiala in suma de 2.452 mii lei, se diminuează in intregime urmare faptului, ca proiectul privind crearea unei microintreprinderi sociale, depus de instituția noastra, este inca in așteptare, astfel nemaiexistand timpul fizic necesar pentru implementarea acestuia in cursul anului 2011.

 • - donații si sponsorizări -1 mii lei;

 • - alte venituri - 0.5 mii lei (venituri din casarea obiectelor de inventar in folosința);

 • - alte venituri din prestări de servicii si alte activitati - 0.5 mii lei (deșeuri reciclabile).

  II. CHELTUIELIAvând in vedere ca pana la data prezentului proiect de hotarare A§8£ implementat proiectul „Dezvoltarea economiei sociale" deoarece nu s-a prim^e^îfilMtjh^^e rectifica in sensul diminuării in intregime prevederea bugetara pentru proiectul mai sus menționat, la cheltuielile de personal, cheltuieli materiale si cheltuieli de capital.

Prevederea bugetara in suma de 15.937, 66 mii lei, se diminuează cu suma de 3.930 mii lei, conform Anexa nr.l, in structura producandu-se următoarele modificări:

A. TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Prevederea de 2.946 mii lei, se diminuează cu stima de 819 mii lei, rectificarea constând in:

A. Cheltuieli salariale in bani - 10.01 - fata de prevederea inițiala in suma de 2.946 mii lei, si avand in vedere execuția de casa la data de 30.09.2011 in suma de 1.234 mii lei, se propune diminuare in suma de 779 mii lei;

B. Contribuții - 10.03 - fata de prevederea inițiala in suma de 486 mii lei, si avand in vedere execuția de casa la data de 30.09.2011, in suma de 329 mii lei, se propune diminuare cu suma de 40 mii lei.

B. TITLUL II BUNURI SI SERVICII

La titlul II - Bunuri si servicii - avand in vedere execuția de casa in suma de 2.392 mii lei, precum si prevederea de 5.857 mii lei, se propune diminuarea acesteia cu suma de 1.616 mii lei, prevederea necesara fiind in suma de 4.241 mii lei, astfel:

La art.20.01 - Bunuri si servicii - fata de prevederea inițiala in suma de 936 mii lei, si avand in vedere execuția de casa intocmita la data de 30.09.2011, in suma de 552 mii lei, se propune diminuare cu suma de 936 mii lei, suma necesara fiind in suma de 968 mii lei, astfel:

La art.20.03 Hrana - fata de prevederea inițiala de 2.500 mii lei, si avand in vedere execuția de casa intocmita la data de 30.09.2011, de 1.618 mii lei, se propune diminuare cu suma de 200 mii lei, necesarul fiind de 2.300 mii lei;

La art.20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar - fata de prevederea inițiala in suma de 93 mii lei, si avand in vedere execuția de casa intocmita la data de 30.09.2011, in suma de 42 mii lei, se propune diminuare cu suma de 19 mii lei, necesarul fiind in suma de 74 mii lei;

La art.20,12 - Consultanta si expertiza - fata de prevederea inițiala de 107 mii lei, si avand in vedere execuția de casa intocmita la data de 30.09.2011, de 17 mii lei, se propune diminuare cu suma de 62 mii lei, necesarul fiind in suma de 45 mii lei;

La art.20.13 - Pregătire profesionala - fata de prevederea inițiala in suma de 189 mii lei, si avand in vedere execuția de casa intocmita la data de 30.09.2011, in suma de diminuare cu suma de 179 mii lei,necesarul fiind in suma de 10 mii lei;


La art.20.30 - Alte cheltuieli - fata de prevederea inițiala in suma de in vedere execuția de casa intocmita la data de 30.09.2011, in suma de 29 diminuare cu suma de 220 mii lei, necesarul fiind in suma de 37 mii lei, astfel:

C. TITLUL VII - ASISTENTA SOCIALA - avand in vedere execuția de casa in suma de 3.571 mii lei, precum si prevederea de 5.454 mii lei, se propune diminuarea acesteia cu suma de 70 mii lei, prevederea necesara fiind in suma de 5.384 mii lei, astfel:

- La art.57.02 - Ajutoare sociale - fata de prevederea inițiala in suma de 5.454 mii lei, si avand in vedere execuția de casa intocmita la data de 30.09.2011, in suma de 3.571 mii lei, se propune diminuare cu suma de 70 mii lei, necesarul fiind in suma de 5.384 mii lei, astfel:

La alin. 57.02.01 - Ajutoare sociale in numerar - (sume plătite pentru intretinerea persoanelor fara adapost in centre medico sociale), fata de prevederea inițiala in suma de 434 mii lei, si avand in vedere execuția de casa intocmita la data de 30.09.2011, in suma de 272 mii lei, se propune diminuare cu suma de 70 mii lei, necesarul fiind in suma de 364 mii lei;

D. TITLUL XI - CHELTUIELI DE CAPITAL - avand in vedere execuția de casa in suma de 131 mii lei, precum si prevederea de 1.680,66 mii lei, se propune diminuarea acesteia cu suma de 1.425 mii lei, prevederea necesara fiind in suma de 255,66 mii lei, astfel:

La art. 71.01 Active fixe - fata de prevederea inițiala in suma de 1.680,66 mii lei, si avand in vedere execuția de casa intocmita la data de 30.09.2011, in suma de 131.5 mii lei, se propune diminuare cu suma de 1.425 mii lei, suma necesara fiind in suma de 255,66 mii lei, astfel:

ASISTENTA SOCIALA 68.02

REPARTIZĂRI DE CREDITE PENTRU PLATA AJTOARELOR SOCIALE - salarii si indemnizații pentru asistenți!reprezentanți legali ai persoanelor cu handicap grav de grad I, ajutoare de urgenta, ajutoare de incalzire, fata de prevederea inițiala in suma de 13.189 mii lei, se propune diminuare cu suma de 102 mii lei, necesarul estimat fiind de 13.087 mii lei, astfel:

68.02.05.02

TITLUL II - BUNURI SI SERVICII - avand in vedere execuția de casa in suma de 0 mii lei, precum si prevederea de 179 mii lei, se propune diminuarea acesteia cu suma de 102 mii lei, prevederea necesara fiind in suma de 77 mii lei.

TITLUL VII - ASISTENTA SOCIALA - art.57,02 - alin.57,02.01 - Ajutoare sociale in numerar - Indemnizații plătite reprezentanților legali ai persoanelor cu handicap~grav de grad I, avand in vedere execuția de casa in suma de 5.914 mii lei, precum^i^prevederea de v 8.180 mii lei, se propune diminuarea acesteia cu suma de 80 mii lei, pr fiind in suma de 8.100 mii lei;


68.02,10

TITLUL VII - ASISTENTA SOCIALA - art.57.02 - alin.57,02.01 - Ajutoare sociale in numerar - ajutoare pentru incalzire locuințe, fata de prevederea inițiala in suma de 340 mii lei, avand in vedere execuția de casa întocmită la data de 30.09.2011, in suma de 168 mii lei, se propune majorarea cu suma de 80 mii lei, suma necesara pentru plata ajutoarelor fiind in suma de 420 mii lei.

CABINETE MEDICALE ȘCOLARE 66.02.08

REPARTIZĂRI DE CREDITE - pentru „Servicii de sanatate publica", plata cheltuielilor de personal si a medicamentelor si materialelor sanitare pentru cabinetele medicale, fata de prevederea inițiala in suma de 3.259 mii lei, se propune diminuare in suma de 100 mii lei, astfel:

TITLUL II - BUNURI SI SERVICII - avand in vedere execuția de casa in suma de 0 mii lei, precum si prevederea de 277 mii lei, se propune diminuarea acesteia cu suma de 100 mii lei, prevederea necesara fiind in suma de 177 mii lei.PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI Direcția Management Financiar - Contabil, Contracte, DIRECTOR ECONOMIC, /’ CRISTINA VLAICU

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI


PROIECT BUGET


PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2011 PROPUS SPRE RECTIFICARE ACTIVITATEA PROPRIE68.10.50

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2011

INFLUENTE (+/■)

BUGET

RECTIFICAT

Venituri proprii

2.454,00

-2.452,00

2,00

Subvenții pentru instituții publice

13.483,66

1.478,00

12.005,66

VENITURI - din care:

15.937,66

-3.930,00

12.007,66

Veniturile secțiunii de funcționare

14.257,00

-2.505,00

11.752,00

Veniturile secțiunii de dezvoltare

1.680,66

-1.425,00

255,66

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚI0NARE+SECȚ1UNEA DE DEZVOLTARE)

15.937,66

-3.930,00

12.007,66

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

14.257,00

-2.505,00

11.752,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

14.257,00

-2.505,00

11.734,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2.946,00

-819,00

2.109,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 Ia 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2.460,00

-779,00

1.663,00

Salarii de baza

10.01.01

1.614,00

-190,00

1.424,00

Sporuri pentru condiții de munca

10,01,05

9,00

0,00

0,00

Alte sporuri

10,01,06

9,00

0,00

0,00

Prima de vacanta

10.01.09

0,00

0,00

0,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

0,00

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0,00

0,00

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

639,00

-632,00

7,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

2,00

0,00

2,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0,00

0,00

0,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0,00

0,00

0,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

187,00

43,00

230,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

486,00

40,00

446,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

373,00

-30,00

343,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

10,00

-1,00

9,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

96,00

-7,00

89,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

3,50

-0,50

3,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

3,50

-1,50

2,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 Ia 20.16+20.18 Ia 20.27+20.30)

20

5.857,00

-1.616,00

4.241,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1.904,00

-936,00

968,00

Furnituri de birou

20.01.01

108,00

-48,00

60,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

42,00

-2,00

40,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

143,00

-8,00

135,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

26,00

-8,00

18,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

30,00

0,00

30,00

Piese de schimb

20.01.06

4,00

0,00

4,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

0,00


Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

148,00

-8,00

140,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

401,00

-10,00

391,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

1.002,00

^^.150,00

Reparații curente

20.02

750,00

750,00

Hrana (cod20.03.01+20.03.02)

20.03

2.500,00//

V -200,00

2.300,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

2.500,00

Șl -200,00

2.300,00

Hrana pentru animale

20.03.02

f

* i .1

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

13,0^

o<K <0,00

Medicamente

20.04.01

2,50

Materiale sanitare

20.04.02

10,50

. .      ' 10,50

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

93,00

-19,00

74,00

Uniforme si echipament

20.05.01

10,00

0,00

10,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

4,00

0,00

4,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

79,00

-19,00

60,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

30,00

0,00

30,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

30,00

0,00

30,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

4,00

0,00

4,00

Consultanta si expertiza

20.12

107,00

-62,00

45,00

Pregătire profesionala

20.13

189,00

-179,00

10,00

Protecția muncii

20.14

10,00

0,00

10,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.3

20.30

257,00

-220,00

37,00

Reclama si publicitate

20.30.01

10,00

-9,00

1,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

0,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

36,00

0,00

36,00

Chirii

20.30.04

119,00

-119,00

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

0,00

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

0,00

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

92,00

-92,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

TITLUL VFONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

(foo

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

5.45^,00

-70,00

5.384,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

5.454,00

-70,00

5.384,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

434,00

-70,00

$64,00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

5.020,00

0,00

5.020,00

Tichete de cresa

57.02.03

X

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITL UL X AL TE CHEL TUI ELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0,00

0,00

0,00

OPERA TIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

TITL UL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

1.680,66

-1.425,00

255,66

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 Ia 56.05+cod                                      56

56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72+75)

70

1.680,66

-1.425,00

255,66

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 Ia 71.03)

71

1.680,66

-1.425,00

255,66

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

1.680,66

-1.425,00

255,66

Construcții

71.01.01

1.184,66

-1.130,00

54,66

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

167,50

-60,00

107,50

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

64,50

-22,50

42,00

Alte active fixe

71.01.30

264,00

-212,50

51,50

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

C1IRF.NT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE


ANEXA NR.2


Ordonator de credite,


LISTA INVESTIȚII


Alte cheltuieli de investiții, defalcarea pe categorii de bunuri an 2011mii lei

1    -------- ~l

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de Investiții

U/

M

Cantitatea

Valoarea

Influente

(+/-)

Valoare finala

0

1

2

3

4

5

1. Achiziții imobile

TOTAL 1

0

0

0

II. Dotări independente

TOTAL 2

443.000

-248.500

194.500

1. Copiator

1

10.000

0

10.000

2.Multifunctional

1

2.000

0

2.000

3. Statii de lucru

10

30.000

0

30.000

4. Mașina de gătit

1

10.000

0

10.000

5.Lift (elevator alimente) pentru Cantina de Ajutor Social Ploiești

1

70.000

0

70.000

6, Compresor destinat activitatii stomatologice

1

13.500

0

13.500

7. Mașina de spalat vase pentru Cantina de Ajutor Social Ploiești

1

14.000

0

14.000

8,Licențe proiect

7

14.000

-14.000

0

9,Licențe server proiect

1

3.000

-3.000

0

10, Site proiect

1

100.000

-100.000

0

11 .Realizare pagina web proiect

1

15.000

-15.000

0

12, întreținere pagina web proiect

1

27.000

-27.000

0

13, Statii de lucru proiect

7

17.500

-17.500

0

14,Echipamente tehnologice de producție proiect

1

60.000

-60.000

0

15,Server proiect

1

7.000

-7.000

0

16, Copiator proiect

1

5.000

-5.000

0

17. Sistem securitate casierie, Cantina Municipala. Centrul de noapte

1

45.000

0

45.000

III. Consolidări la imobile

TOTAL 3

1.184.660

-1.130.000

924.660

1. Arhitectura si rezistenta

Subtotal

299.660

-260.000

39.660

a) Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani in pavilionul B3, str. Cosminele nr.11A

1

39.660

0

39.660

b) Amenajare rampa si spațiu funcționare atelier protejat din cadrul proiectului

1

40.000

-40.000

0

c) Realizare sistem termoizolant Centrul social de urgenta Bd Petrolului

1

120.000

-120.000

0

d) Realizare sistem termoizolant sediu ASSC str Poștei nr.6

1

100.000

-100.000

0

2. Branșamente utilitati

Subtotal

885.000

-870.000

885.000

a) Branșament incalzire centrala pentru cămin de batrani de la sistemul public la pavilionul B3 din str Cosminele nr.11A

1

0

0

0

b) Branșament electric la rețeaua electrica a orașului pentru căminul de batrani la pavilionul B3 din str Cosminele nr. 11 A

1

110.000

-109.500

500

c) Branșament la rețeaua de canalizare a orașului pentru căminul de batrani la pavilionul B3 din str Cosminele nr.11A

1

180.000

-180.000

0

d) Branșament la rețeaua publica de apa potabila pentru căminul de batrani la pavilionul B3 din str Cosminele nr.11A

1

60.000

-60.000

0e) Branșament la rețeaua de gaze a orașului pentru căminul de batrani la pavilionul B3 din str Cosminele nr.11A

1

20.000

-20.000

0

f) Branșament incalzire centrala de la sistemul public pentru blocul de locuințe sociale si Cantina de ajutor social din str Mihai Bravu nr.231

1

0

0

0

g)Extindere rețea termoficare si alimentare cu energie termica a blocului social si a cantinei ASSC, modernizare instalație de încălzire, Mihai Bravu nr.231

1

515.000

/-50O.5OO

7     .. V

. .14.500

IV. Cheltuieli de proiectare

TOTAL 4

53.000

-46.500

6.500

pentru elaborarea studiilor

!|n.i.         ,,-ț

de pretezabilitate si a

studiilor de fezabilitate

<>■. \

— /'<>'

aferente obiectivului

1. Cheltuieli proiectare reamenajare pavilioane F1 si F2 din str.

Cosminele nr.11A, cu destinația de birouri ASSC Ploiești

1

0

0

2, Analiza cost beneficiu studiu fezabilitate Cămin de batrani

1

6.500

0

6.500

3, Taxa autorizare cursuri - centru formare personal din cadrul proiectului" Economie sociala pentru persoane cu dezabilitati"

1

7.500

-7.500

0

4, Taxa certificare participanti din cadrul proiectului" Economie sociala pentru persoane cu dezabilitati"

1

13.000

-13.000

0

5. Cheltuieli pentru S.F. si P.T. la "extindere rețea termica si alimentare cu energie termica la cămin batrani, str. Cosminele nr. 11 A"

1

26.000

-26.000

0

TOTAL GENERAL 1+2+3+4

1.680.660

-1.425.000

255.660


SEF SERV FINANCIAR CONTABILITATE,


EA


ADMINISTRAȚIA SERVICILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE


ANEXA 366.02.08Rând

Denumirea Indicatorilor

Cod (CLASIFICATIE BUGETARA)

BUGET 2011

INFLUENTE (+/-)

X \ 1.        **

' BUGET

RECTIFICAT

1

TOTAL CHELTUIELI

3.259,00

-100,00

3.159,00

2

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59

01

3.259,00

-100,00

3.159,00

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2.982,00

0,00

2.982,00

4

Cheltuieli salariate in bani

10,01

2.357,00

0,00

2.357,00

5

Salarii de baza

10,01,01

2.057,00

-15,00

2.042,00

6

Salarii de merit

10,01,02

0,00

0,00

0,00

7

Indemnizații de conducere

10,01,03

0,00

0,00

0,00

8

Spor de vechime

10,01,04

0,00

0,00

0,00

9

Sporuri pentru condiții de munca

10,01,05

0,00

0,00

0,00

10

Alte sporuri

10,01,06

0,00

0,00

0,00

11

Ore suplimentare

10,01,07

0,00

0,00

0,00

12

Fond de premii

10,01,08

0,00

0,00

0,00

13

Prima de vacanta

10,01,09

0,00

0,00

0,00

14

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10,01,10

0,00

0,00

0,00

15

Fond aferent plătii cu ora

10,01,11

0,00

0,00

0,00

16

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10,01,12

0,00

0,00

0,00

17

Indemnizații de delegare

10,01,13

0,00

0,00

0,00

18

Indemnizații de detașare

10,01,14

0,00

0,00

0,00

19

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10,01,15

0,00

0,00

0,00

20

Alocații pentru locuințe

10,01,16

0,00

0,00

0,00

21

Alte drepturi salariale in bani

10,01,30

300,00

15,00

315,00

22

Contribuții

10,03

625,00

0,00

625,00

23

Contribuții de asigurări sociale de stat

10,03,01

478,00

0,00

478,00

24

Contribuții de asigurări de șomaj

10,03,02

12,00

0,00

12,00

25

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10,03,03

121,00

0,00

121,00

26

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10,03,04

4,00

0,00

4,00

27

Prime de asigurare viata plătite de angajator pentru angajați

10,03,05

0,00

0,00

0,00

28

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10,03,06

10,00

0,00

10,00

30

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

277,00

-100,00

177,00

31

Bunuri si servicii

20,01

58,00

0,00

58,00

32

Furnituri de birou

20,01,01

16,00

0,00

16,00

33

Materiale pentru curățenie

20,01,02

3,00

0,00

3,00

34

încălzit, luminat si forța motrica

20,01,03

0,00

0,00

0,00

35

Apa, canal si salubritate

20,01,04

0,00

0,00

0,00

36

Carburanți si lubrifianti

20,01,05

0,00

0,00

0,00

37

Peiese de schimb

20,01,06

0,00

0,00

0,00

38

Transport

20,01,07

0,00

0,00

0,00

39

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20,01,08

0,00

0,00

0,00

40

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20,01,09

9,00

0,00

9,00

41

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

20,01,30

30,00

0,00

30,00


42

Reparații curente

20,02

0,00

0,00

0,00

43

Hrana

20,03

0,00

0,00

0,00

44

Hrana pentru oameni

20,03,01

0,00

0,00

0,00

45

Hrana pentru animale

20,03,02

0,00

0,00

0,00

46

Medicamente si materiale sanitare

20,04

65,00

0,00

65,00

47

Medicamente

20,04,01

42,00

0,00

42,00

48

Materiale sanitare

20,04,02

23,00

0,00

23,00

49

Reactivi

20,04,03

0,00

0,00

0,00

50

Dezinfectanti

20,04,04

0,00

0,00

0,00

51

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20,05

27,00

0,00

27,00

52

Uniforme si echipament

20,05,01

8,00

0,00

8,00

53

Lenjerie si accesorii de pat

20,05,03

6,00

0,00

6,00

54

Alte obiecte de inventar

20,05,30

13,00

0,00

13,00

55

Deplasări, detasari, transferări

20,06

0,00

0,00

0,00

56

Deplasări interne, detasari, transferări

20,06,01

0,00

0,00

0,00

57

Deplasări in străinătate

20,06,02

0,00

0,00

0,00

58

Materiale de laborator

20,09

0,00

0,00

0,00

59

Cercetare-dezvoltare

20,10

0,00

0,00

0,00

60

Cârti, publicații si materiale documentare

20,11

0,00

0,00

0,00

61

Consultanta si expertiza

20,12

0,00

0,00

0,00

62

Pregătire profesionala

20,13

0,00

0,00

0,00

63

Protecția muncii

20,14

0,00

0,00

0,00

64

Muniție, furnituri si armament de natura

20,15

0,00

0,00

0,00

activelor fixe pentru armata

0,00

0,00

0,00

65

Studii si cercetări

20,16

0,00

0,00

0,00

66

Acțiuni cu carcter științific si social-cultural

20,17

0,00

0,00

0,00

67

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al

20,18

0,00

0,00

0,00

animalelor

0,00

0,00

0,00

68

Contribuții ale administrtiei publice locale la

20,19

0,00

0,00

0,00

realizarea unor lucrări si servicii de interes

0,00

0,00

0,00

public local, in baza unor convenții sau

0,00

0,00

0,00

contracte de asociere

0,00

0,00

0,00

69

Reabilitare infrastructura program inundații

20,20

0,00

0,00

0,00

pentru autoritati publice locale

0,00

0,00

0,00

70

Meteorologie

20,21

0,00

0,00

0,00

71

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20,22

0,00

0,00

0,00

72

Prevenirea si combaterea inundațiilor si

20,23

0,00

0,00

0,00

înghețurilor

0,00

0,00

0,00

73

Comisioane si alte costuri aferente

20,24

0,00

0,00

0,00

imprumuturilor

0,00

0,00

0,00

74

Comisioane si alte costuri aferente

20,24,01

0,00

0,00

0,00

imprumuturilor externe

0,00

0,00

0,00

75

Comisioane si alte costuri aferente

20,24,02

0,00

0,00

0,00

imprumuturilor interne

0,00

0,00

0,00

76

Stabilire riscului de tara

20,24,03

0,00

0,00

0,00

77

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate

20,25

0,00

0,00

0,00

din acțiuni in reprezentarea intereselor

0,00

0,00

0,00

statului, potrivit dispozițiilor legale

0,00

0,00

0,00

78

Programe pentru sanatate

20,26

0,00

0,00

0,00

79

Alte cheltuieli

20,30

127,00

-100,00

27,00

80

Reclama si publicitate

20,30,01

0,00

0,00

0,00

81

Protocol si reprezentare

20,30,02

0,00

0,00

0,00

82

Prime de asigurări non-viata

20,30,03

0,00

0,00

0,00

83

Chirii

20.30.04

0,00

0,00

84

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20,30,06

0,00

85

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului

20,30,07

0,00

// 00

„'K^o.oo1-

instituției publice

0,00

/pjji.oo

0,00

86

Fondul Primului ministru

20,30,08

0,00

Ir, ^oo.

0,00

87

Executarea silita a creanțelor bugetare

20,30,09

0,00

r/ 0,0Q?

88

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20,30,30

127,00

-ÎOQjCfo

89

TITLUL III DOBÂNZI

30

0,00

0,00.

90

TITLUL IV SUBVENȚII

40

0,00

0,00

0,00

91

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

0,00

0,00

0,00

92

TITLUL VI TRASFERURI INTRE UNITATI

51

0,00

0,00

0,00

ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0,00

0,00

0,00

93

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0,00

0,00

0,00

94

TITLUL VII ASISTENTA SOCIALA

57

0,00

0,00

0,00

95

Asigurări sociale

57,01

0,00

0,00

0,00

96

Ajutoare sociale

57,02

0,00

0,00

0,00

97

Ajutoare sociale in numerar

57,02,01

0,00

0,00

0,00

98

Ajutoare sociale in natura

57,02,02

0,00

0,00

0,00

99

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0,00

0,00

0,00

100

70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

70

0,00

0,00

0,00

101

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)

70

0,00

0,00

0,00

102

Active fixe

71,01

0,00

0,00

0,00

103

Construcții

71,01,01

0,00

0,00

0,00

104

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71,01,02

0.00

0,00

0,00

105

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71,01,03

0,00

0,00

0,00

106

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

71,01,30

0,00

0,00

0,00

107

Stocuri

71,02

0,00

0,00

0,00

108

Rezerve de stat si de mobilizare

71,02

0,00

0,00

0,00

109

Reparații capitale aferente activelor fixe

71,02,01

0,00

0,00

0,00

110

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

71,03

0,00

0,00

0,00

111

Active financiare

72

0,00

0,00

0,00

112

Participarea la capitalul social al societăților

72,01

0,00

0,00

0,00

113

comerciale

72,01,01

0,00

0,00

0,00

114

79. OPERAȚIUNI FINANCIARE (79=80+81)

0,00

0,00

0,00

115

TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

79

0,00

0,00

0,00

116

Rezerve

90

0,00

0,00

0,00

117

Excedent

91,01

0,00

0,00

0,00

118

Deficit

92,01

0,00

0,00

0,00ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE


ANEXA 4


PROIECT RECTIFICARE BUGET DE CHELTUIELI PE ANUL 2011

ASISTENTA SOCIALANR. CRT.

INDICATOR

COD

CLASIFICATIE

BUGET

INIȚIAL

INFLUENTE (+/-)

BUGET

RECTIFICAT

68.02 - ASISTENTA SOCIALA - TOTAL

68,02

13.209,00

-102,00

13.107,00

1

ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE

68.02.05.02

12.729,00

-182,00

12.547,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL - Salarii plătite asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav de gradul I cf Lege 448/2006

10

4.370,00

0,00

4.370,00

Cheltuieli salariale in bani

10,01

3.425,00

0,00

3.425,00

Salarii de baza

10.01.01

3.115,00

-30,00

3.085,00

Spor de vechime

10.01.04

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

310,00

30,00

340,00

Contribuții

10,03

945,00

0,00

945,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

721,00

0,00

721,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

21,00

-2,00

19,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

185,00

-1,00

184,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

7,00

0,00

7,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

11,00

3,00

14,00

Titlul II BUNURI SI SERVICII

20

179,00

-102,00

77,00

Alte cheltuilei

20,30

179,00

-102,00

77,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20,30,30

179,00

-102,00

77,00

TITLUL VII ASISTENTA SOCIALA - Indemnizații plătite reprezentanților legali ai persoanelor cu handicap grav de gradul I cf Lege 448/2006

57

8.180,00

-80,00

8.100,00

Asigurări sociale

57,01

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale

57,02

8.180,00

-80,00

8.100,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

8.180,00

-80,00

8.100,00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0,00

0,00

0,00

II

AJUTOARE PENTRU LOCUINȚE

68.02.10

340,00

80,00

420,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

340,00

80,00

420,00

Asigurări sociale

57,01

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale

57,02

340,00

80,00

420,00

Ajutoare sociale in numerar - Subvenții pentru incalzire acordate populației defavorizate

57.02.01

340,00

80,00

420,00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0,00

0,00

0,00

III

AJUTOARE DE URGENTA

68.02.50

140,00

0,00

140,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

140,00

0,00

140,00

Asigurări sociale

57,01

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale

57,02

140,00

0,00

140,00

Ajutoare sociale in numerar - Ajutoare de urgenta

57.02.01

140,00

0,00

140,00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0,00

0,00

0,00
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


i

/j


- - ■     /-. i UV1-\

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetuluii de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare PloieștiSECRETAR, Gheorghe ȘîrbData:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 5

COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAM AȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului d venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitar Ploiești

și a emis:

_

PREȘEDINTE,


Sava-Mihai Nicolescu

Data:


fo. 2otf