Hotărârea nr. 427/2011

Hotararea nr. 427 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Politiei Locale a municipiului Ploiesti pe anul 2011

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA NR. 427 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Politiei Locale a municipiului Ploiești pe anul 2011

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Vazand Expunerea de Motive a viceprimarului municipiului Ploiești Dumitru Cristiai si a domnilor consilieri Nicoleta Cătălină Bozianu, Iancu Ion, Mateescu Radu, Sârbi Gheorghe, precum si Raportul de Specialitate al Politiei Locale Ploiești, prin care s< propune rectificarea bugetului Politiei Locale a municipiului Ploiești pe anul 2011;

In conformitate cu prevederile legii nr.286/28.12.2010- privind bugetul de stat pe anu 2011 a legii nr.287/28.12.2010- privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2010;

In baza legii nr. 15 5/2010 de înființare a Politiei Locale Ploiești si a Hotărârii di Guvern nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcționare < politiei locale ca serviciu public specializat aflat in subordinea Consiliului Local a municipiului Ploiești;

Conform Legii nr.51/2006 legea serviciilor comunitare de utilitati publice , actualizata

Ținând cont de prevederile art.28 si 29 din Legea nr.329/2009 privind reorganizare, unor autoritati si instituții publice , raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului d< afaceri si respectarea acordurilor- cadru cu Comisia Europeana si Fondul Moneta International, actualizata;

In temeiul Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările s completările ulterioare;

In temeiul art.36, alin.4 , litera a) si art. 45, alin.2 , lit. a) din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata ;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1-Aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Politiei Locale a municipiului Ploiești pe anul 2011, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotar are.

Art.2-Aproba rectificarea listei de investiții a bugetului de venituri si cheltuieli al Politiei Locale a municipiului Ploiești pe anul 2011, conform anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3- Serviciul Public Politia Locala a municipiului Ploiești si Directi; Management Financiar-Contabil, Contracte va duce la îndeplinire prevederii* prezentei hotarari.

Art.4-Directia Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința celor interesat! prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiești, astazi, 31 octombrie 2011


Primăria municipiului Ploiești


EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Politiei Locale a municipiului Ploiești

In conformitate cu prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011- Legea nr.286/28.12.2010 si a Legii privind fmanatele publice locale - Legea nr.273/2006 cu modificările si completările ulterioare bugetul Politiei Locale a municipiului Ploiești a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.42/11.02.2011 si rectificat prin Hotararea Consiliului Local nr.94/29.03.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 127/27.04.2011, Hotararea Consiliului Local nr.230/27.07.2011 si prin Hotararea Consiliului Local nr.282/19.09.2011.

Rectificarea este impusa de prevederile Ordinul Ministrului Administrației si Internelor si al Ministrului Finanțelor Publice nr.206/2557/2011 pentru modificarea anexei la Ordinul nr.7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unităților administrativ teritoriale pe anul 2011.

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Politiei Locale a municipiului Ploiești a fost diminuat cu 1.000 mii lei la partea de venituri, diminuând transferurile din bugetul local, prevederea bugetara atat la venituri cat si la cheltuieli fiind de 6.481,49 mii lei.

In structura propunerile privind cheltuielile proiectului de buget se prezintă astfel:

-Cheltuieli de personal             = 3.274,17 mii lei

 • - Bunuri si servicii                  = 2.378,46 mii lei

 • - Cheltuieli de capital               = 1.158,47 mii lei

Fata de aspectele expuse, supunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotarare alaturat.4.


CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI POLITIA LOCALA PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Politiei Locale Ploiești

In conformitate cu prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr.286/28.12.2010 si a Legii privind Emanatele publice locale - Legea nr.273/2006 cu modificările si completările ulterioare bugetul Politiei Locale a municipiului Ploiești a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.42/11.02.2011 si rectificat prin Hotararea Consiliului Local nr.94/29.03.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 127/27.04.2011, Hotararea Consiliului Local nr.230/27.07.201 lsi prin Hotararea Consiliului Local nr.282/19.09.2011.

Rectificarea este impusa de prevederile Ordinul Ministrului Administrației si Internelor si al Ministrului Finanțelor Publice nr.206/2557/2011 pentru modificarea anexei la Ordinul nr.7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unităților administrativ teritoriale pe anul 2011.

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Politiei Locale Ploiești este structurat astfel:

L-Venituri totale: 7.811,10 mii lei

Din care: - venituri din activitate autofmantata = 329,61 mii lei

- venituri din subvenții              = 7.481,49 mii lei

IL-Cheltuieli totale : 7.811,10 mii lei

Din care:

 • - Cheltuieli de personal = 4.274,17 mii lei

 • - Bunuri si servicii      = 2.446,46 mii lei

 • - Cheltuieli de capital   = 1.090,47 mii lei

 • I. Venituri - prevederea bugetara pentru veniturile proprii ale instituției a

  fost menținută la suma inițiala de 329,61 mii lei, iar subvenția a fosț^^fiiSi-ă suma de

  1.000 mii lei.II- ■     ■' ■ u

 • II. -Cheltuieli - prevederea bugetara in suma de 7.881.,lfh mii leix sp diminuează cu suma de 1.000 lei, in structura producandu-se următoarele modificări :

“Cheltuielile de personal” - se diminuează cu suma de 1.000 mii lei, astfel:

 • - “cheltuieli salariale in bani44 se diminuează cu suma de 770,69 mii lei ;

 • - “ contribuții44 se diminuează cu suma de 229,31 mii lei.

“Bunuri si servicii” - prevederea bugetara in suma de 2.446,46 mii lei se diminuează cu suma de 68 mii lei astfel:

 • - “Furnituri de birou 44 se majoreaza cu suma de de 7,60 mii lei, suma necesara pentru asigurarea cu rechizite a personalului instituției;

 • -  “încălzit, iluminat si forța motrice44 se diminuează cu suma de 7 mii lei;

 • -  “Apa, canal, salubritate 44 se diminuează cu suma de 1 mii lei;

“Posta, telecomunicații, radio, tv, internet” se majoreaza cu suma de 6 mii lei;

 • -  “Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare 44 se diminuează cu suma de 34,30 mii lei;

 • -  “Reparații curente” se majoreaza cu suma de 17 mii lei;

 • -  44Alte obiecte de inventar44 se majoreaza cu suma de 33 mii lei;

 • -  “Deplasări interne, detasari, transferări44 se diminuează cu suma de 35 mii lei;

 • - “Cârti, publicații si materiale documentare44 se diminuează cu suma de 3 mii lei;

 • -  “Consultanta si expertiza44 se majoreaza cu suma de 5 mii lei;

 • -  “Pregătire profesionala44 se diminuează cu suma de 53,70 mii lei;

 • -  “Protocol si reprezentare” se diminuează cu suma de 2,60 mii lei.

Cheltuieli de capital

“Cheltuielile de capital44 au fost majorate cu suma de 68 mii lei, astfel:

 • - La obiectivul de investiții “Proiectare, avizare si execuție reabilitare parțiala clădire sediu 44 prevederea bugetara inițiala a fost majorata cu suma de 40 mii lei, suma necesara pentru realizarea acestui obiectiv de investiții conform proiectului intocmit;

 • - A fost majorata prevederea bugetara pentru obiectivul “Licențe software” cu suma de 20 mii lei, pentru achiziția a 20 de licențe;

 • -  A fost diminuata prevederea bugetara pentru obiectivul “Site web , pagina de prezentare a Politiei Locale Ploiești in spațiul virtual” , cu suma de 6,50 mii lei.


A fost majorata prevederea       bugetara pentru

“Proiect si execuție instalație de incalzire sediu” , cu suma d

Propunerea privind bugetul de venituri si cheltuieli pe a

Locale Ploiești este structurata astfel:

- L-Venituri totale: 6.811,10 mii lei                          *

Din care: - venituri din activitate autofmantata = 329,6 J m|E

- venituri din subvenții = 6.481,49 mii lei

- IL-Cheltuieli totale : 6.811,10 mii lei

Din care:

 • - Cheltuieli de personal = 3.274,17 mii lei

 • - Bunuri si servicii = 2.378,46 mii lei

 • - Cheltuieli de capital = 1.158,47 mii lei

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.


SEF SERV. FINANC.-CONTAB.,Direcția Management Financiar-Contabil, Contracte,

JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

Instituția publică:POLITIA LOCALA PLOIEȘTI


Anexa nr.1


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2011


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

Influente

2011

Propuneri

Venituri proprii

33.10.08      329,61

0

329,61

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

7.481,49

-1.000,00

6.481,49

TOTAL VENITURI - din care:

7.811,10

-1.000,00

6.811,10

Veniturile secțiunii de funcționare

6.720,63

-1.068,00

5.652,63

Veniturile secțiunii de dezvoltare

1.090,47

68,00

1.158,47

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE

7.811,10

-1.000,00

6.811,10

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

6.720,63

-1.068,00

5.652,63

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

6.720,63

-1.068,00

5.652,63

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

4.274,17

-1.000,00

3.274,17

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

3.323,34

-770,69

2.552,65

Salarii de baza

10.01.01

2.896,14

-608,49

2.287,65

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

271,56

-134,56

137,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

X

Fond de premii

10.01.08

x

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

20,00

-19,00

1,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

3,00

0,00

3,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

132,64

-8,64

124,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

950,83

-229,31

721,52

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

682,63

-155,63

527,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

16,06

-3,06

13,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

172,40

-40,40

132,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

11,29

-3,89

7,40

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

13,11

-9,99

3,12

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

55,34

-16,34

39,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

2.446,46

-68,00

2.378,46

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1.158,31

-28,70

1.129,61

Furnituri de birou

20.01.01

53,40

7,60

61,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

7,51

0,00

7,51

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

85,91

-7,00

78,91

Apa, canal si salubritate

20.01.04

13,17

-1,00

12,17

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

190,82

190,82

Piese de schimb

20.01.06

136,45

136,45

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

121,02

6,00

127,02

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

104,02

104,02

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

446,01

-34,30

411,71

Reparații curente

20.02

275,00

17,00

292,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

728,50

33,00

761,50

Uniforme si echipament

20.05.01

515,00

515,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

213,50

33,00

246,50

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02) <

20.06

55,00

-35,00

20,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

55,00

-35,00

20,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

6,00

-3,00

3,00

Consultanta si expertiza

20.12

12,56

5,00

17,56

Pregătire profesionala

20.13

56,70

-53,70

3,00

Protecția muncii

20.14

89,32

89,32

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

30,00

30,00

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

35,07

-2,60

32,47Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

3,15

-2,60        0,55

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

31,92

0,00       31,92

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutat

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

30.03.04

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

>

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (cod

51.01

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

51.01.01

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

Transferuri către bugetele locale pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

51.01.50

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.18)

55.01

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri curente interne

55.01.18

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02

55.02

0,00

0,00

0,00

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

0,00

0,00

0,00

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral

80.03

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

1.090,47

68,00

1.158,47

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51

0,00

0,00

0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0,00

0,00

0,00

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.1251.02.22

51.02.23

51.02.24

51.02.25

51.02.26

51.02.27

51.02.28

55

0,00

0,00

0,00

55.01

0,00

0,00

0,00

55.01.03

55.01.08

55.01.09

55.01.10

55.01.12

55.01.13

55.01.15

55.01.28

55.01.42

55.01.54

56

0,00

0,00

0,00

56.01

0,00

0,00

0,00

56.01.01

56.01.02

56.01.03Programe din Fondul Social European (FSE)

Finanțarea națională **)

Finanțarea Uniunii Europene **)

Cheltuieli neeligibile **)

Programe c

in Fondul de Coeziune (FC)

Finanțarea națională **)

Finanțarea Uniunii Europene **)

Cheltuieli neeligibile **)

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

Finanțarea națională **)

Finanțarea Uniunii Europene **)

Cheltuieli neeligibile **)

Programe c

in Fondul European pentru Pescuit (FEP)

Finanțarea națională **)

Finanțarea Uniunii Europene **)

Cheltuieli neeligibile **)

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)

Finanțarea națională **)

Finanțarea Uniunii Europene **)

Cheltuieli neeligibile **)

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)

Finanțarea națională **)

Finanțarea Uniunii Europene **)

Cheltuieli neeligibile **)

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

Finanțarea naționala *)

Finanțarea de la Uniunea Europeana *)

Cheltuieli neeligibile *)

Alte facilitați si instrumente postaderare

Finanțarea naționala *)

Finanțarea externa nerambursabila *)

Cheltuieli neeligibile *)

Mecanismul financiar SEE

56.02

0,00

0,00

0,00

56.02.01

56.02.02

56.02.03

56.03

0,00

0,00

0,00

56.03.01

56.03.02

56.03.03

56.04

0,00

0,00

0,00

56.04.01

56.04.02

56.04.03

56.05

0,00

0,00

0,00

56.05.01

56.05.02

56.05.03

56.07

0,00

0,00

0,00

56.07.01

56.07.02

56.07.03

56.08

0,00

0,00

0,00

56.08.01

56.08.02

56.08.03

56.15

0,00

0,00

0,00

56.15.01

56.15.02

56.15.03

56.16

0,00

0,00

0,00

56.16.01

56.16.02

56.16.03

56.17

0,00

0,00

0,00Finanțarea naționala *)

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.17.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.17.03

Programul

Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă

56.18

0,00

0,00

0,00

Finanțarea naționala *)

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.18.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.18.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1.090,47

68,00

1.158,47

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

1.090,47

68,00

1.158,47

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

1.090,47

68,00

1.158,47

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

403,15

403,15

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

Alte active fixe

71.01.30

687,32

68,00

755,32

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01TOR TERTIAR DE CREDITE,


Director GenerartotlTlA

Tanase Dani4PCALĂA B municipiului Flo*EȘTI


Sef Serviciu Financiar Contabilitate
POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Anexa nr.2LISTA

poziția alte cheltuieli de investiții, defalcata pe categorii de bunuri____________________

repartizate 2011__________________________

LEI

Nr. Crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

UM

Clasif. Bug.

Cantitate

Valoare inițiala

Influente

Valoare finala

I

INVESTIȚII NOI

1.

Statii emisie-receptie portabile compatibile cu frecventa

TETRA

buc

71.01.30

40

192.000

0

192.000

2.

Autospeciale

buc.

71.01.02

5

403.150

0

403.150

3.

Proiectare, avizare si execuție reabilitare parțiala clădire sediu

buc.

71.01.30

1

200.000

+40.000

240.000

4.

Kit transport persoane

buc.

71.01.30

2

20.000

0

20.000

5.

Pistol Glock 19(letal)

buc.

71.01.30

50

102.300

0

102.300


6.

Pistol Glock

19T(neletal)

buc.

71.01.30

20

48.020

0

7

Aparate multifuncționale

buc.

71.01.30

2

20.000

0

20.000

8

Licențe software

buc.

71.01.30

28

5.000

+20.000

+25.000

9.

Site web, pagina de prezentare a Politiei Locale Ploiești in spațiul virtual

buc.

71.01.30

1

35.000

-6.500

+28.500

II

INVESTIȚII

IN

CONTINUARE

7.

"Proiect si execuție instalație de incalzire sediu"

buc.

71.01.30

1

65.000

14.500

79.500

Total investiții pe anul 2011

1.090.470

+68.000

1.158.470


Viceprimar,

Dumitru Cristian,


Direcția Management Financiar-Contabil, Contracte,Sef Serv. Financ.-Contab., Ionescu Mariana


POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


NOTA DE FUNDAMENTARE

Investiții an 2011

I. INVESTIȚII NOI

1. PROIECTARE, AVIZARE SI EXECUȚIE REABILITARE PARȚIALA CLĂDIRE SEDIU

INFORMAȚII FINANCIARE

 • a) . Valoarea totala a proiectului : 240.000 lei, din care :

50.000 lei lucrări de proiectare, avizare si autorizare si 190.000 lei execuție propriu zisa (la aceasta rectificare bugetara s-a suplimentat suma inițiala cu 40.000 lei, suma necesara pentru faza de execuție asa cum prevede proiectul intocmit pentru realizarea acestui obiectiv de investiții).

 • b) . Credite de angajament: 240.000 lei

 • c) . Credite bugetare : 240.000 lei

 • d) . Graficul de finanțare: trimestrul IV.

Analiza cost - beneficiu :

Datorita gradului extrem de avansat de uzura al ferestrelor clădirii situata in bd-ul Independentei 21 -sediul Politiei Locale a municipiului Ploiești, exista riscuri complexe, printre care enumerăm inclusiv caderea unor tocuri sau sticle de geam, care pot răni grav persoane aflate in imediata apropiere a clădirii.

Beneficiile acestei investiții rezida in reducerea costurilor cu energia, cat si prin conservarea mult mai eficienta a pereților interiori ai clădirii, reducandu-se expunerea lor la curenti de aer, umiditate, etc.

INFORMAȚII NEFINANCIARE

 • a)    strategia in domeniul investițiilor

Prin natura arhitecturii clădirii cat si a duratei de existenta a acesteia , structura a suferit in timp, ceea ce conduce la necesitatea efectuării de reparații majore.

 • b)   descrierea proiectului

Pentru conservarea in bune condiții a acestei clădiri de patrimoniu, este necesara inlocuirea ferestrelor acesteia.

 • 2.LICENTE SOFTWARE - 28 bucăți


I. INFORMAȚII FINANCIARE:

 • a) Valoare totala a proiectului - 25.000 lei;

 • b) Credite de angajament - 25.000 lei;

 • c) Credite bugetare - 25.000 lei;

 • d) Graficul de finanțare, resurse si ani, corelat cu graficul de execuție conform Planului de achiziții de la Compartimentul de Achiziții Publice - se va achiziționa in Trimestrul IV al anului 2011, prin suplimentarea prevederii inițiale cu suma de 20.000 lei;

 • e) Analiza cost - beneficiu: cost - 25.000 lei; beneficiu - conform legislației in vigoare este necesara achiziționarea de licențe pentru toate calculatoarele aflate in dotarea instituției;

 • f) Costuri de funcționare si intretinere după punerea in funcțiune: 0,00 lei.

II. INFORMAȚII NEFINANCIARE

Achiziționarea de licențe software ( sistem de operare Windows xp, office, antiviruși) este necesara pentru a avea rezultate mai bune, datorita accesului la documentație si la ultimele versiuni ale pachetelor de programe, protecție impotriva virușilor, de filtrare conținut email si internet, comunicații, management la distanta, management al riscului, lucru ce va modifica mentalitatea utilizatorilor si va creste productivitatea lor.

 • 3. PROIECT SI EXECUȚIE INSTALAȚIE DE ÎNCĂLZIRE SEDIU

INFORMAȚII FINANCIARE

 • a) . Valoarea totala a proiectului: 79.500 lei, din care :

 • b) . Credite de angajament: 79.500 lei

 • c) . Credite bugetare : 79.500 lei

 • d) . Graficul de finanțare: trimestrul IV.

Analiza cost - beneficiu :

Suplimentarea sumei inițiale cu suma de 14,50 mii lei este necesara pentru finalizarea la standard inalt al lucrărilor de amenajare a incaperilor nou amenajate in garajul instituției, pentru a evita apariția condensului si mucegaiurilor la nivelul pereților si tavanelor .Aceasta soluție este cea


corecta din punct de vedere tehnic , iar din punct de vedere financiar mai puțin costisitoare decât achiziționarea unei centrale pe gaz.Costurile intretinerea vor fi mici, intrucat echipamentele vor fi noi, in garanție .

INFORMAȚII NEFINANCIARE

a) strategia in domeniul investițiilor

Aceasta investiție este necesara atat pentru imbunatatirea confortului in incinta clădirii, mai ales pentru o corecta conservare a sa din punct de vedere funcțional.

b) descrierea proiectului


Sef Serviciu Financiar-Contabilitate,

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Buget 2011

Execuție

30.09.2011

TOTAL VENITURI

7.811.100,00

5.413.542,02

VENITURI PROPRII

329.610,00

215.443,93

SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL

7.481.490,00

5.198.098,09

CHELTUIELI - TOTAL GENERAL

7.811.100,00

4.299.659,81

01. CHELTUIELI CURENTE

01

7.811.100,00

4.299.659,81

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

4.274.170,00

2.255.583,94

Cheltuieli salariale in bani

10.01

3.323.340,00

1.750.876,94

Salarii de baza

10.01.01

2.896.140,00

1.574.443,94

Salarii de merit

10.01.02

0,00

0,00

Indemnizații de conducere

10.01.03

0,00

0,00

Spor de vechime

10.01.04

0,00

0,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

0,00

Alte sporuri

10.01.06

271.560,00

96.331,00

Ore suplimentare

10.01.07

0,00

0,00

Fond de premii

10.01.08

0,00

0,00

Pime vacanta

10.01.09

0,00

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

20.000,00

58,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

3.000,00

52,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

132.640,00

79.992,00

Cheltuieli salariale in natura

10,02

0,00

0,00

Locuințe de serviciu

10.02.04

0,00

0,00

Contribuții

10,03

950.830,00

504.707,00

Contribuții ptr. asigurări sociale de stat

10.03.01

682.630,00

368.126,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

16.060,00

8.754,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

172.400,00

91.034,00

Contribuții de asigurări pt. accid. de munca si boli prof.

10.03.04

11.290,00

5.097,00

Prime de asigurare de viata plătite de angaj.pt.angajați

10.03.05

13.110,00

3.120,00

Contribuții pt.concedii si indemnizații

10,03,06

55.340,00

28.576,00

Contribuții fd garantare salarii

10,03,07

0,00

0,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

2.446.460,00

1.382.770,19

Bunuri si servicii

20,01

1.158.310,00

675.881,63

Furnituri de birou

20.01.01

53.400,00

33.691,59

Materiale pentru curățenie

20.01.02

7.510,00

3.431,38

încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.03

85.910,00

51.023,49

Apa, canal, salubritate

20.01.04

13.170,00

8.266,90

Carburanți si lubrefianti

20.01.05

190.820,00

75.298,37

Piese de schimb

20.01.06

136.450,00

91.931,68

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, televizor, internet

20.01.08

121.020,00

81.608,71

CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI POLITIA LOCALA PLOIEȘTI


Anexa nr.1


Execuție bugetara 30.09.2011Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

104.020,00

86.725,82

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

20.01.30

446.010,00

243.903,6$

Reparații curente

20,02

275.000,00

149.920,^0

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20,05

728.500,00

477.568&8S

Uniforme si echipament

20.05.01

515.000,00

345.115$|'

Alte obiecte de inventar

20.05.30

213.500,00

132.453, nJ1

Deplasări, detasari, transeferari

20,06

55.000,00

529,33'

Deplasări interne, detasari, transferări

20.06.01

55.000,00

529,33

Deplasări in străinătate

20.06.02

0,00

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20,11

6.000,00

1.039,50

Consultanta si expertiza

20,12

12.560,00

6.102,00

Pregătire profesionala

20,13

56.700,00

0,00

Protecția muncii

20,14

89.320,00

50.850,32

Muniție, furnituri si armament

20,15

30.000,00

0,00

Alte cheltuieli

20,3

35.070,00

20.878,73

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

3.150,00

148,80

Prime de asigurare non viata

20.30.03

31.920,00

20.729,93

Chirii

20.30.07

0,00

0,00

Fondul președintelui

20.30.07

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0,00

0,00

TITLULUI. DOBÂNZI

30

0,00

0,00

Plăti de dobânzi si comisioane

30.03.05

0,00

0,00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

0,00

0,00

B. Transferuri curente in străinătate

55,02

0,00

0,00

Contribuții si cotizații la organisme internaționale

55.02.01

0,00

0,00

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

59

0,00

0,00

Asociații si fundații

59,11

0,00

0,00

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0,00

0,00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.090.470,00

661.305,68

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

71,01

1.090.470,00

661.305,68

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

403.150,00

235.476,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

71.01.30

687.320,00

425.829,68SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTAB.,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


fi-

■ /*

4" A


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENȚi PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNO%^=^

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale a municipiului Ploiești pe anul 2011


PREȘEDINTE, Radu Mateescu
SECRETAR.

Gheorghe SData:        X- I /