Hotărârea nr. 426/2011

Hotararea nr. 426 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Boli Infectioase Ploiesti pe anul 2011

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA NR. 426 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești pe anul 2011

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand expunerea de motive a doamnei viceprimar Cătălină Nicoleta Bozianu si de consilierii Radu Mateescu, Ion Iancu si Gheorghe Sarbu, precum si Raportul de Specialitate al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești;

In conformitate cu prevederile Legii nr.286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011, Legea nr.287/2010 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2011;

In temeiul Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

In conformitate cu OMS nr.1043 / 2010 - privind aprobara normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, Legea nr.95/2006 - privind reforma in domeniul sanatatii,cu modificările si completările ulterioare, OUG nr.32/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii,Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice, Legea nr.285/2010 privind salarizarea in 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

In temeiul art.36 alin(4) lit (a) si art. 45alin (2) lit (a) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala -republicata si actualizata :

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești pe anul 2011,conform Anexei nr.l care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Spitalul de Boli Infectioase Ploiești si Direcția Management Financiar Contabil se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art.3 - Direcția Administrare Publica Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTIEXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al SPITALULUI DE BOLI INFECTIOASE PLOIEȘTI

In conformitate cu Legea nr. 286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011, Legea nr. 287/2010-Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2011, OUG nr.32/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii, OMS nr. 1043/2010 - privind aprobarea Normelor Metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice, Legea nr.285/2010 privind salarizarea in 2011 a personalului plătit din fonduri publice, cu Normele metodologice de aplicare din 13 ian.2011, Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești conform HCL 141/31.05.2011 si rectificat conform HCL 262/31.08.2011.

Prezenta rectificare se face in baza Ordinului Ministrului Administrației si Internelor si Ministrului Finanatelor Publice nr. 206/2557/2011 pentru modificarea anexei de la Ordinul nr. 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unitatii administrativ teritoriale pe anul 2011, Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, constând in majorarea, atat la venituri cat si la cheltuieli, cu suma de 1218 mii lei, respectiv: majorarea titlului I « Cheltuieli de personal » cu suma de 2,5 mii lei (majorarea fiind impusa de necesitatea acoperirii plătii cheltuielilor de personal in luna octombrie a.c.,din veniturile încasate de spital pentru servciile medicale la cerere) si majorarea titlului II «Bunuri si servicii» cu suma de 1215,5 mii lei(in conformitate cu majorarea contractului cu Casa de Asigurări Prahova la Programul de sanatate HIV / SIDA).

Fata de cele prezentate mai sus, avand in vedere raportul de specialitate al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești propunem aprobarea proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011.

VICEPRIiy Cătălină Ni<


BozianuIn conformitate cu Legea nr. 286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011, Legea nr. 287/2010-Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2011, OUG nr.32/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii, OMS nr. 1043/2010 - privind aprobarea Normelor Metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice, Legea nr.285/2010 privind salarizarea in 2011 a personalului plătit din fonduri ;J publice, cu Normele metodologice de aplica^ din 13 ian.2011, Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești conform HCL 141/31.05.2011 si rectificat conform HCL 262/31.08.2011.

Prezenta rectificare se face in baza Ordinului Ministrului Administrației si Internelor si Ministrului Finanatelor Publice nr. 206/2557/2011 pentru modificarea anexei de la ordinul nr. 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unitatii administrativ teritoriale pe anul 2011, legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare, constând in majorarea, atat la venituri cat si la cheltuieli, cu suma de 1218 mii lei, respectiv :

Venituri - prevederile in suma de 7.315,06 mii lei se majoreaza cu suma de 1218 mii lei, respectiv:

  • -  33.10.21 „Veniturile din contracte incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate” se majoreaza cu suma de 1128 mii lei;

  • -  43.10.10 „Subvenții de la bugetele locale pentru spitale” se majoreaza cu 90 mii lei;

Cheltuieli - prevederile in suma de 7 542,51 mii lei se majoreaza cu suma de 1218 mii lei, astfel:

La Titlul I Cheltuieli de personal - prevederea de 2.495,31 mii lei se majoreaza cu suma de 2,5 mii lei (majorarea fiind impusa de folosirea unei parti din veniturile proprii incasate pentru servicii la cerere,pentru plata cheltuielilor de personal in luna octombrie a.c.), la nivel de articol:

10.02„Cheltuieli salariale in natura „ prevederea de 42,48 mii lei se micșorează cu suma de 7,48 mii lei;

10.03„Contributii” prevederea de 594,97 mii lei se majoreazacu suma de 9,98 mii lei;                                                                ' ..

H SAL /•

\\° < \La Titlul II ”Bunuri si servicii” prevederea de 4 945,32 mii^L s^% majoreaza cu suma de 1 215,5 mii lei, la nivel de articol, astfel:

  • > La 20.01 „Bunuri si servicii” prevederea de 553,6 mii lei se diminuează cu suma de 2,5 mii lei;

  • > La 20.04 „Medicamente si materiale sanitare” prevederea de 4.123,35 mii lei se majoreaza cu suma de 1218 mii lei(conform majorării contractului cu Casa de Asigurări de Sanatate pentru Programul HIV /SIDA).


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

Ec.Profira Gabr^a^^orgeta

VIZAT                     ’

Municipiul Ploiești,

Direcția Administrație publică, Juridic Contencios,Achiziții Publice,Contracte Director,

Simona Albu

Direcția Management Financiar, Contabilitate,Contracte


Cristina Vlaicu


JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ-teritorială: SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE PLOIEȘTI


ANEXA 1


BUGETUL PE ANUL 2011mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR          •

Cod indicator

Prevederi cf.HCL 262/31.08.2011

Influente (+/-)

PREVEDERI 2011

TOTAL VENITURI - din care:

7.315,06

1.218,00

8.533,06

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

7.213,18

1.218,00

8.431,18

Venituri din prestări servicii

33.10.08

50,00

50,00

Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

6.699,14

1.128,00

7.827,14

Venituri din contracte incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

84,50

84,50

Donații si sponsorizări

37.10.01

30,00

30,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-11,58

-11,58

Subvenții de la bugetele locale pentru spitale

43.10.10

361,12

90,00

451,12

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

101,88

0,00

101,88

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

11,58

11,58

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii

43.10.14

90,30

90,30

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

7.542,51

1.218,00

8.760,51

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

7.440,63

1.218,00

8.658,63

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

7.440,63

1.218,00

8.658,63

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2.495,31

2,50

2.497,81

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

1.857,86

0,00

1.857,86

Salarii de baza

10.01.01

1.196,38

1.196,38

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

271,24

271,24

Alte sporuri                                                                                     •

10.01.06

176,05

176,05

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

171,56

1/1,50

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

9,00

9.°°

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

33,63

33,63

x

xDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi cf.HCL 262/31.08.2011

Influente (+/-)

PREVEDERI 2011

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

42,48

-7,48

35,00

Tichete de masa *)

10.02.01

42,48

-7,48

35,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

594,97

9,98

604,95

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

461,67

9,98

471,65

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

11,40

11,40

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

108,56

108,56

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

6,38

6,38

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

6,96

6,96

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

4.945,32

1.215,50

6.160,82

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

553,60

-2,50

551,10

Furnituri de birou

20.01.01

13,45

13,45

Materiale pentru curățenie

20.01.02

10,61

10,61

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

180,00

-20,00

160,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

40,00

40,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

10,46

10,46

Piese de schimb

20.01.06

7,93

7,93

Transport

20.01.07

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

28,20

28,20

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

3,62

3,62

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

259,33

17,50

276,83

Reparații curente

20.02

20,75

20,75

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

128,11

0,00

128,11

Hrana pentru oameni

20.03.01

128,11

128,11

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

4.123,35

1.218,00

5.341,35

Medicamente

20.04.01

3.972,63

1.218,00

5.190,63

Materiale sanitare

20.04.02

49,19

49,19

Reactivi

20.04.03

94,26

94,26

Dezinfectanti

20.04.04

7,27

7,27

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

77,80

0,00

77,80

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

41,00

41,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

36,80

36,80

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,30

0,00

0,30

Deplasări interne, devașări, transferări

20.06.01

0,30

0,30

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi cf.HCL 262/31.08.2011

Influente

(+/-)

PREVEDERI 2011

Materiale de laborator

20.09

13,64

13,64

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1,95

1,95

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

3,20

3,20

Protecția muncii

20.14

0,77

0,00

0,77

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

21,85

0,00

21,85

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentfu transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare                                                           *

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

21,85

21,85

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+31)

79

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi cf.HCL 262/31.08.2011

Influente (+/-)

PREVEDERI 2011

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

101,88

0,00

101,88

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

101,88

0,00

101,88

TITLUL XII ACTIVE NERNANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

101,88

0,00

101,88

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

90,30

0,00

90,30

Construcții                                                                                            *

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

64,50

64,50

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

Alte active fixe

71.01.30

25,80

25,80

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

11,58

11,58

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


DIR.FIN.-CONTABIL,


EC. PROFIRA GABRII


GEORGETACONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


! S!. ~ !

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREADOMENIUUJI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

.7      ' .■        .■ -

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești pe anul 2011


PREȘEDINTE, Radu MateescuSECRETAR, Gheorgh buData:        fi'