Hotărârea nr. 425/2011

Hotararea nr. 425 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiesti pe anul 2011

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 425

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2011

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

vazand expunerea de motive a doamnei viceprimar Cătălină Nicoleta Bozianu si de consilierii Radu Mateescu, Ion Iancu si Gheorghe Sarbu, precum si Raportul de Specialitate al Spitalului Municipal Ploiești prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Spitalului Municipal Ploiești;

In conformitate cu prevederile Legii nr.286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011, Legea nr.287/2010 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2011;

In temeiul Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

In conformitate cu OMS nr.1043 / 2010 - privind aprobara normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, Legea nr.95/2006 - privind reforma in domeniul sanatatii,cu modificările si completările ulterioare, OUG nr.32/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii,

In temeiul art.36 alin(4) lit (a) si art. 45alin (2) lit (a) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala -republicata si actualizata :

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2011,conform Anexei nr.l care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Aproba lista de investiții a Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2011,conform Anexei nr. 2A si 2B care fac parte din prezenta hotarare.

Art.3 - Spitalul Municipal Ploiești si Direcția Management Financiar Contabil se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art.4 - Direcția Administrare Publica Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Președinte de ședința, Valentin Marcu


Data in Ploiești, astazi, 31 octombrie 2011 Contrasemnează Secreta

\  \ Oana Cristina Iacob


4

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al SPITALULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI

In conformitate cu Legea nr.286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011, Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, OMS nr. 1043/2010 - privind aprobarea Normelor Metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, Legea nr.287/2010-Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2011, Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice,Legea nr.285/2010 privind salarizarea in 2011 a personalului plătit din fonduri publice,cu Normele metodologice de aplicare din 13 ian.2011, OUG nr.32/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii,actualizate la zi a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiest conform HCL 142/31.05.2011 si rectificat conform HCL 216/27.07.2011 si HCL 263/31.08.2011.

Având in vedere actele adiționale semnate de Spitalul Municipal Ploiești si CAS PH pentru serviciile medicale contractate pe anul 2011 aparute in cursul lunii septembrie 2011,octombrie 2011 si Ordinului 206/2557/2011 al Ministrului Administrației si Internelor s/i Ministrului Finanțelor Publice pentru modificarea anexei la Ordinul nr. 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unităților administrativ teritoriale pe anul 2011 s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 201 lin sensul majorării acestuia cu suma de 1418.90 mii lei atat la venituri cat si la cheltuieli, astfel:

 • > majorarea cu 100 mii lei a titlului I « Cheltuieli de personal » ;

 • > majorarea cu 1318.90 mii lei a titlului II « Bunuri si servicii », aceasta

majorare avand ca suport modificarea prin acte adiționale de către CAS PH a valorii de contract pentru serviciile medicale realizate pe anul 2011.

Fata de cele prezentate mai sus, avand in vedere raportul de specialitate al Spitalului Municipal Ploiești propunem aprobarea proiectului de hotarare.
RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Spitalului Municipal Ploiești

In conformitate cu prevederile Legii 286/2010 Legea bugetului de stat pe anul 2011, a Legii nr.287/2010 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2011, a Ordinului nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, in baza prevederilor Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,cu modificările si completările ulterioare, a Ordonanței de urgenta nr.32/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii, a Legii nr. 273 privind finanțele publice locale , cu modificările si completările ulterioare a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Spitalului Municipal Ploiești conform HCL 142/31.05.2011 si rectificat prin HCL 216/27.07.2011 si HCL 263/31.08.2011.

Prezenta rectificare se datoreaza Ordinului 206/2557/2011 al Ministrului Administrației si Internelor si Ministrului Finanțelor Publice privind modificarea anexei la Ordinul nr. 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unităților administrativ teritoriale pe anul 2011 si luând in considerare ultimele acte adiționale semnate de Spitalul Municipal Ploiești si CAS PH s-a procedat la prezenta rectificare astfel:

Venituri totale in suma de 23346.50 mii lei .

Cheltuielile totale in suma de 24920.66 mii lei.

Modificările ce survin conform prezentei rectificări au loc la nivelul titlurilor astfel:

Titlul I Cheltuieli de personal - prevederea de 8558mii lei se mărește cu suma de 100 mii lei, iar la nivel de articol :

10.01 Cheltuieli salariale in bani „ prevederea de 6110 mii lei se mărește cu 120 mii lei;

10.02 „Cheltuieli salariale in natura” prevederea de 670 mii lei se diminuează cu suma de 20 mii lei;

10.03 „Contribuții” prevederea de 1778 mii lei ramane neschimbata.

La Titlul II „Bunuri si servicii” majoreaza cu suma de 1318.90 mii lei astfel :

>


prevederea de 14198.5^1; mii lei se-A

//    / I

~ n


V SS

La 20.01 „Bunuri si servicii” prevederea de 1932i6& mii lei se £ ii majoreaza cu suma de 20 mii lei astfel :               V <\

□ 20.01.02 „Materiale pentru curățenie” prevederea deJ'ȘO mii lei;./ se majoreaza cu suma de 20 mii lei;

 • > La 20.03 „Hrana” prevederea de 600 mii lei se majoreaza cu suma de 50 mii lei.

 • > La 20.04 „Medicamente si materiale sanitare” prevederea de 10613..50 mii lei se majoreaza cu suma de 1248.90 mii lei astfel:

 • □  La 20.04.01 „Medicamente” prevederea de 9213.50 mii lei se majoreaza cu suma de 1186.50 mii lei;

 • □  La 20.04.02 „ Materiale sanitare” prevederea de 400 mii lei se majoreaza cu suma de 62.40 mii lei.

  MANAGER,

  Dr. MIHALȚ


  DALENA FLORENTINA


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

EC. BUTARU GABRIELA

JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ-teritorială: SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI

ANEXA NR. 1


BUGETUL PE ANUL 2011

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

CF. HCL 263/31,08,2011

Influente

(+/-)

PREVEDERI CF. RECTIFICĂRII

TOTAL VENITURI - din care:

21.927,60

1.418,90

23.346,50

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

21.182,35

1.418,90

22.601,25

Venituri din concesiuni si închirieri

30,10,05

24,00

0,00

24,00

Venituri din prestări servicii

33.10.08

1.291,50

-436,00

855,50

Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

18.929,89

1.831,90

20.761,79

Venituri din contracte incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

130,00

23,00

153,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

256,21

0,00

256,21

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-449,25

0,00

-449,25

Subvenții de la bugetele locale pentru spitale

43.10.10

1.000,00

0,00

1.000,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii

43,10,14

0,00

0,00

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

745,25

0,00

745,25

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

449,25

0,00

449,25

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii

43,10,14

296,00

0,00

296,00

Subventiidin bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in sanatate

43.10.16.01

0,00

0,00

0,00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sanatate

43.10.16.02

0,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

23.501,76

1.418,90

24.920,66

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

22.756,51

1.418,90

24.175,41

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

22.756,51

1.418,90

24.175,41

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

8.558,00

100,00

8.658,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

6.110,00

120,00

6.230,00

Salarii de baza

10.01.01

4.900,00

110,00

5.010,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

420,00

420,00

Alte sporuri

10.01.06

370,00

,.370,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

*

Fond de premii

10.01.08

X

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

X

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


PREVEDERI CF. HCL 263/31,08,2011


Influente

(+/-)


PREVEDERI CF. RECTIFICĂRII


Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Fond aferent plătii cu ora

Indemnizații plătite unor persoane din afara unității______________________________________

__Indemnizații de delegare_____________________________________________________________ __Indemnizații de detașare____________________________________________________________

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca_____________________________________

Alocații pentru locuințe__________________________________________________________________

Alte drepturi salariate in bani________________________________________________________________

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

Tichete de masa *)_______________________________________________________________

_Norme de hrana___________________________________________________________

Uniforme si echipament obligatoriu

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

Transportul la si de la locul de munca_________________________________________________

Tichete de vacanta_______________________________________________________________

__Alte drepturi salariale in natura______________________________________________________________ Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)___________________________________

__Furnituri de birou_____________________________________________________________________________

Materiale pentru curățenie

încălzit, Iluminat si forța motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanți si lubrifianti

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet____________________________________________________

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional____________________________________

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare______________________________________

Reparații curente____________________________________________________________________

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)_______________________________________________________

Hrana pentru oameni__________________________________________________________

Hrana pentru animale____________________________________________________________

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)__________________________

Medicamente

Materiale sanitare


Reactivi


10.01.10


10.01.11

10.01,12

10.01.13

10.01.14

10.01.15

10.01.16

10.01.30

10.02

10,02.01

10.02.02

10.02.03

10.02.04

10.02.05

10.02.06

10.02.30

10.03

10.03.01

10.03.02

10.03.03

10.03.04

10.03.05

10.03.06


370,00


50,00

670,00

670,00


1.778,00

1.290,00

40,00

358,00

30,00


60,00


20


20.01

20.01.01

20.01.02

20.01.03

20.01.04

20.01.05

20.01.06

20.01.07

20.01.08

20.01.09

20.01.30

20.02

20.03

20.03.01

20.03.02

20.04

20.04,01

20.04.02

20.04.03


10,00


-20,00

-20,00


-15,00


14.198,51


1,932,61

50,00

100,00

965,61

270,00

65,00

67,00

15,00

50,00

250,00

100,00

300,00

600,00

600,00


10.613,50

9.213,50

400,00

800,00


1.318,90


20,00

20,00


50,00

650,00

650,00


15.517,41


965,61


270,00/&> b;-50,00

250,00


■300,00


•650,00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI CF. HCL 263/31,08,2011

Influente

(+/-)

PREVEDERI CF. RECTIFICĂRII

Dezinfectanti

20.04.04

200,00

200,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

280,00

0,00

280,00

Uniforme si echipament

20.05.01

50,00

50,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

50,00

50,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

180,00

180,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

20,00

0,00

20,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

20,00

20,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

44,40

44,40

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2,00

2,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

20,00

0,00

20,00

Protecția muncii

20.14

36,00

36,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

350,00

0,00

350,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

' 0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

350,00

350,00

\ •

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

a>

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI CF. HCL 263/31,08,2011

Influente

(+/-)

PREVEDERI CF. RECTIFICĂRII

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

745,25

0,00

745,25

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

745,25

0,00

745,25

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

745,25

0,00

745,25

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

745,25

0,00

745,25

Construcții

71.01.01

241,00

0,00

241,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

474,25

0,00

474,25

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

30,00

-30,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

30,00

30,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

I

85.01
PLOIEȘTI


PLOIEȘTI, Str. Ana Ipatescu Nr. 59, Tel. 0244/523904, Tel / Fax 0244/596276

Cod fiscal 2844227, Cont 50412844227 Trezoreria PloieștiNr.______/ Data_________


SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI

Ploiești, str. Ana Ipatescu, nr. 59, Județul Prahova


Anexa 2A


LISTA

Cheltuieli de investiții, defalcata pe categorii de cheltuieli, cu finanțare de la BUGETUL LOCAL

Anul 2011

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

Prevederi cf.HCL 216/27.07.2011

Influenta

Prevederi valoare rectificată

Nota de fundamentare

Canti tate

Valoare mii lei(cu

TVA)

+/-

Cantita te

Valoare mii lei(cu TVA)

1

2

3

4

5

6

7

71.01.02 MAȘINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT

;

1 .Achiziție si montare ascensor pentru persoane cu dizabilitati (pentru transport targa), la

1

150

-150

0

0

S-a renunțat la poziția 1 deoarece avem in acest moment certificatul de urbanism si am initiat procedura de obținere a autorizației de construire. In aceste condiții, perioada necesara obținerii autorizației de construire, cumulata cu perioada necesara finalizării procedurii de atribuire a achiziției publice (cerere de oferte) precum si cu perioada necesara comandării liftului la producător (aproximativ doua luni de zile), după data incheierii

secția Interne.

contractului, suntem puși in imposibilitatea de a achiziționa acest obiectiv pana la 31.12.2011.

2.Achiziție si montare lift exterior pentru alimente, la secția Fizioterapie.

1

25

0

1

25

Acest lift este necesar transportului alimentelor la etaj, unde se afla sala de mese. In prezent transportul alimentelor se face prin interiorul secției, printre pacienti, fapt care contravine regulilor de igiena si securitate sanitara.

3. Aparat Holter EKG-pentru cabinetul de Cardiologie

1

15

+28

1

43

Aceste aparate vor fi incluse in dotarea cabinetului de cardiologie, care este nou infiintat si sunt necesare pentru stabilirea diagnosticului si a conduitei terapeutice in multe afecțiuni cardio vasculare..

4.Aparat Holter TA-pentru cabinetul de Cardiologie

1

6

+3

1

9

5.Defibrilator -pentru comp. Cardiologie

1

18

+ 17

1

35

Acest aparat va intra in dotarea compartimentului de cardiologie, din cadrul secției de boli interne a spitalului, fiind necesar in cazurile de resuscitare.

6.Panou comanda Baie

Galvanica

1

7

+1.5

1

8.5

Aceste echipamente se găsesc in cadrul secției de Fizioterapie (sectorul Hidroterapie) si sunt amortizate 100%. Prezintă un grad avansat de uzura fizica si morala, din care motiv se defectează foarte des si necesita reparații, ale căror costuri sunt mari, ceea ce justifica achiziția unor aparate noi, performante.De asemenea in baza normelor de aplicare a contractului cadrucu C.A.S. Prahova pe anul 2011 laboratorul de fizio-recuperare a fost depunctat datorita vechimii acestor aparate si, in consecința au fost alocata o sumamiai mica de bani.

7.Baie hidromasaj cu apa si cu aer

1

25

-25

0

0

S-a renunțat la poziția 7 “Baia hidromasaj cu apa srcu aer” deoarecB Aceasta a fost reparata cu piese originale si acum funcționează in condiții foarte bune si nu se mai impune o alta baie

\\t- A \ * +-^7^ '   +>■ /■

\k< VîX             4   Z

8. Aparat cu ultrasunete

1

1

10

10

0

+17

1

1

10

27

Aceste echipamente se găsesc in cadrul sejctîei;d^ Fizioterapie (sectorul Electroterapie) si sunt amortizate 100%.-Prezintă un grad avansat de uzura fizica si morala, din care motiv se defectează foarte des si necesita reparații, ale căror costuri sunt mari, ceea ce justifica achiziția unor aparate noi,

9.Aparat cu unde scurte

performante.De asemenea in baza normelor de aplicare a contractului cadrucu C.A.S. Prahova pe anul 2011 laboratorul de fizio-recuperare a fost depunctat datorita vechimii acestor aparate si, in consecința au fost alocata o suma mai mica de bani..

lO.Baie galvanica cu patru celule

0

0

+19

1

19

Aceste echipamente se găsesc in cadrul secției de Fizioterapie (sectorul Hidroterapie) si sunt amortizate 100%. Prezintă un grad avansat de uzura fizica si morala, din care motiv se defectează foarte des si necesita reparații, ale căror costuri sunt mari, ceea ce justifica achiziția unor aparate noi, performante.De asemenea in baza normelor de aplicare a contractului cadrucu C.A.S. Prahova pe anul 2011 laboratorul de fizio-recuperare a fost depunctat datorita vechimii acestor aparate si, in consecința au fost alocata o suma mai mica de bani..

11. Combina electroterapie cu 2(doua) canale

0

0

+26

2

26

Aceste echipamente se găsesc in cadrul secției de Fizioterapie (sectorul Electroterapie) si sunt amortizate 100%. Prezintă un grad avansat de uzura fizica si morala, din care motiv se defectează foarte des si necesita reparații, ale căror costuri sunt mari, ceea ce justifica achiziția unor aparate noi, performante.De asemenea in baza normelor de aplicare a contractului cadrucu C.A.S. Prahova pe anul 2011 laboratorul de fizio-recuperare a fost depunctat datorita vechimii acestor aparate si, in consecința au fost alocata o suma mai mica de bani..

12 Colposcop

0

0

+23

1

23

Acest aparat este necesar in cadrul cabinetului de ginecologie ,din ambulatoriul de specialitate, pentru investigarea si tratarea patologiei cervicale (care este in creștere), precum si pentru indeplinirea condițiilor impuse in cadrul programului “screeningul de cancer de col uterin”.Spitalul a fost' nominalizat in cadrul acestui program național.

71.01.30. ALTE ACTIVE FIXE (inclusiv reparații capitale)

1 .Reparații la drumuri si alei interioare si inlocurea băncilor din curțile interioare.

25

+40.5

65.5

Trebuie refăcut covorul asfaltic de pe drumuri si alei (care este deteriorat) precum si bordurile care sunt deteriorate.

2. Refacere hidroizolatie clădire corp C+D (Laborator citologie si statie de sterilizare)

5

5

Hidroizolatia existenta este fisurata si se facilitează pătrunderea apei in interior, ceea ce menține o stare permanenta de umezeala si de mucegai.

TOTAL

296

0

296DIRECTOR FINANCIAR -CONTABIL

»

Ec. Butaru Gabriela


SEF SERVICIU ADM

Ing. Georgescu Silviu

ctvftpat ttt

SPLlALuL

HlElEa

PLOIEȘTIPLOIEȘTI, Str. Ana Ipatescu Nr. 59, Tel. 0244/523904, Tel / Fax 0244/596276

Cod fiscal 2844227, Cont 50412844227 Trezoreria Ploiești

Nr._____/Data________

SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI

Ploiești, str. Ana Ipatescu, nr. 59, Județul Prahova

Anexa 2B


LISTA

Cheltuieli de investiții, defalcata pe categorii de cheltuieli, cu finanțare din VENITURI PROPRII

Anul 2011

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

Prevederi cf.

HCL

216/27.07.2011

Influent

a

Prevederi valoare rectificată

Nota de fundamentare

Canti tate

+/-

1

2

3

4

5

6

7

art. 71.01.02

MAȘINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT

1. Aparat ecografie cardiologica

1

110

-1

1

109

Aceste aparate vor fi incluse in dotarea cabinetului de cardiologie^eâre este nou infiintat si sunt necesare pentru stabilirea diagnosticului) si9\\ conduitei terapeutice in multe afecțiuni cardio vasculare..

C 5X        1 ^1/

2.Sistem de testare la efort ( Ergometru)

1

30

-8

1

22

Aceste aparate vor fi incluse in dotarea cabinetului de cardiologie, care este nou infiintat si sunt necesare pentru stabilirea diagnosticului si a conduitei terapeutice in multe afecțiuni cardio vasculare..

3.Achiziție si montare boyler de apa calda pentru centrala termica de la secția Fizioterapie.

1

7

-1

1

6

Consumul mare de apa calda, necesar bazei de tratament hidroterapeutic,necesita un boyler de producere apa calda, deoarece schimbătorul de căldură existent (cu placi) este subdimensionat din punct de vedere termic si nu asigura apa necesara tratamentului, la capacitate maxima.Din acest motiv se mărește timpul de așteptare al pacientilor.

4. Electrocauter

1

9

+6

3

15

Aceste aparate sunt necesare in cadrul cabinetului de ginecologie ,din ambulatoriul de specialitate, pentru investigarea si tratarea patologiei cervicale (care este in creștere), precum si pentru îndeplinirea condițiilor impuse in cadrul programului “screeningul de cancer de col uterin”, precum si la cabinetul de dermatologie si cabinetul de chirurgie, pentru tratamentul ambulator.

5.Videocolposcop

1

7

-7

0

0

In momentul stabilirii acestei liste, a existat o oferta promotionala din partea unei firme distribuitoare, care si-a pierdut valabilitatea pana la aprobarea listei si prețul actual este acum mai mare.

6.Targa mobila,

2

8

-2

2

6

Este necesar transportului bolnavilor imobilizați sau al celor aflati in

pentru secția Interne.

urgenta.

7 Autoclav pentru

1

25

-1

1

24

Este necesar pentru neutralizarea materialului biologic si al celui

Laboratorul de analize

sanitar. Autoclavul existent a fost scos din funcțiune datorita uzurii sale.

8.Mașina pentru

1

8

0

1

8

Aceasta mașina este necesara in cadrul blocului alimentar.Zilnic se

curatat cartofi

curata intre 120 kg si 150 kg cartofi, necesari preparării hranei bolnavilor. Mașina care a fost in dotare are carcasa sparta si nu mai poate fi folosita. In aceste condiții cartofii sunt curatati manual, ceea ce face sa se piarda foarte mult timp si material.

9.Hota de laborator

0

0

+14

1

14

Este necesara la Laboratorul de Anatomie Patologica, deoarece acesta este un punct de lucru cu toxine deosebit de periculoase si, conform normelor sanitar veterinare in vigoare acestea trebuie eliminate in permanenta.

TOTAL

204

0

204

1

? I            \\

'C,' /'/^ '.:5u-C’ ■• ' :       55*11

> 'W-:.          £•■

.căI ^‘1

-A        -J .> //

■p) Ax «A

^--4 A$fi Tzz

Ai


MANAGER

Dr. Mihalcea Magdalena Florentina


DIRECTOR FINANCIAR -CONTABIL

SEF SERVICIU ADMINISTRATIV Ing. Georgescu Silviu
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2011

și a emis:

cm'.


PREȘEDINTE, Radu Mateescu ,
SECRETAR,

Gheorghe^^^^^


Data:       X ■