Hotărârea nr. 424/2011

Hotararea nr. 424 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiesti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 424 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a domnului Primar Andrei Liviu Volosevici si a domnilor consilieri Nicoleta Cătălină Bozianu, Gheorghe Sarbu, Mateescu Radu, Iancu Ion, precum si raportul de specialitate al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al acestei instituții, pe anul 2011;

Având in vedere prevederile Legii nr. 286/2010- privind bugetul de stat pe 2011, precum si a Legii nr. 273/2006-privind finanțele publice locale, cu modificările si competarile ulterioare;

Luând in conmsiderare dispozițiile O.U.G. nr. 37/2008-privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, cu modificările si competarile ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 329/2009-privind reorganizarea unor instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri si respectarea acordului-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, actualizata;

în conformitate cu prevederile art. 36 alin. 4, lit. a, art. 45 alin. 2, lit. a, din Legea nr. 215/2001- republicata, privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2011, al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Aproba rectificarea listei de investiții pe anul 2011 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești conform Anexei nr. 2.

Art.3 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primăriei municipiului Ploiești si ale Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, se insarcinează cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va duce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiești, astazi, 31 octombrie 2011

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Filarmonicii „Paul Constantinescu“ Ploiești, pentru anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii nr. 286/2010 - privind bugetul de stat pe 2011, precum si a Legii nr. 273/2006-privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare a fost aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești pe anul 2011, si rectificat conform HCL 39/11.02.2011, HCL 92 / 29. 03. 2011, HCL 217 / 27.07.2011, HCL 266 /31.08.2011.

Prezenta rectificare este impusa de Ordinul Ministrului Administrației si Internelor si Ministrului Finanțelor Publice nr.206/25 57/2011 pentru modificarea anexei la Ordinulnr.7/57/2011 privind nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului centralizat al unităților administrativ teritoriale pe anul 2011 si de OUG 63/2010 pentru modificarea si completarea legii 273/2006, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, constând in diminuarea bugetului atat la cheltuieli cu suma de 1200,00 mii lei si respectiv diminuarea subvențiilor primite de la bugetul local.

Fata de cele prezentate mai sus, avand in vedere Raportul de specialitate al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

PRIMAR,

Andrei Liviu Volosevici
ANDREI

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești, pentru anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii nr. 286/2010 - privind bugetul de stat pe 2011, precum si a Legii nr. 273/2006-privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare a fost aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești pe anul 2011, si rectificat conform HCL 39/11.02.2011, HCL 92 / 29. 03. 2011, HCL 217 / 27.07.2011, HCL 266 /31.08.2011.

Prezenta rectificare este impusa de Ordinul Ministrului Administrației si Internelor si Ministrului Finanțelor Publice nr.206/2557/2011 pentru modificarea anexei la Ordinulnr.7/57/2011 privind nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului centralizat al unităților administrativ teritoriale pe anul 2011 si de OUG 63/2010 pentru modificarea si completarea legii 273/2006, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare si consta in diminuarea bugetului, atat la venituri cat si la cheltuieli cu suma de 1.200,00 mii lei si respectiv diminuarea subvențiilor primite de la bugetul local.

Veniturile in suma de 4755 mii lei se vor diminua cu suma de 1.200 mii lei, ajungând la suma de 3.555 mii lei, si implicit diminuarea subvențiilor acordate de la bugetul local.

Cheltuielile in suma de 4755 mii lei se vor diminua cu suma de 1200 mii lei, ajungând la suma de 3555 mii lei, in structura prezentandu-se astfel:

  • - diminuarea cheltuielilor de personal cu suma de 200,00 mii lei, astfel:

  • - diminuarea alin. 10.01.01 « salarii de baza « cu suma de 140,00 mii lei;

  • - diminuarea alin. 10.03.03 « contribuții la asig. sociale » cu suma de de 40,00 mii lei;

  • - diminuarea alin. 10.03.04 «contribuții de asig. sociale de sanatate » cu suma de 20,00 mii lei.

-diminuarea cheltuielilor cu bunuri si servicii cu suma de 400,00 mii lei, astfel:

  • - diminuarea alin.20.30.30 alte cheltuieli cu suma de 457 mii lei

-diminuarea alin 71.01.02 cheltuieli de capital cu suma de 600 mii lei;

  • - majorarea alin. 20.01.03 incalzit, iluminat si forța de munca cu suma de 10 mii lei


  • - majorarea alin. 20.01.09 materiale si prestări servicii cu caracter\fuhctionalcu suma 40 mii lei necesar achiz. de accesorii muzicale, materiale electrice, a"*

  • - majorarea art.20.05.30 obiecte de inventar cu suma de 7 mii lei (mape orchestra -pupitre).

  • - diminuarea cheltuielilor de capital cu suma de 600 mii lei.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare proiectul de hotarare alaturat.


JUDEȚUL: PRAHOVA FILARMONICA "PAUL CONSTANTINESCU" PLOIEȘTI


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2011DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget

Influente

Buget

rectificat

Venituri proprii

33.10.08

127

Vz

127

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

4628

-1200

3428

TOTAL VENITURI - din care:

4755

-1200         3555

Veniturile secțiunii de funcționare

4073

-600         3473

Veniturile secțiunii de dezvoltare

682

-600

82

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

4,755.00

-1,200.00

3,555.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4,073.00

600.00

3,473.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2,998.00

-200.00

2,798.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2,288.00

-140.00

2,148.00

Salarii de baza

10.01.01

1,788.00

-140.00

1,648.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

150.00

150.00

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

350.00

350.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

710.00

-60.00

650.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

450.00

450.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

20.00

20.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

170.00

-40.00

130.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

70.00

-20.00

50.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

1,075.00

-400.00

675.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

937.00

-407.00

530.00

Furnituri de birou

20.01.01

5.00

5.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5.00

5.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

95.00

10.00

105.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

20.00

20.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

15.00

15.00

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

15.00

15.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

325.00

325.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

457.00

-457.00

0.00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectant!

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

20.00

7.00

27.00

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

20.00

20.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

100.00

100.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

100.00

100.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget

Influente

Buget

rectificat

Pregătire profesionala

20.13

3.00

3.00

Protecția muncii

20.14

15.00

15.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

X

x    O :

Studii si cercetări

20.16

.<3

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

_

z

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

// e? h

O CI;

. (t' ' V-'.'W/

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

K     7

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

\\u \\ s %

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

-------Ț"

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

_

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

|TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

682.00

-600.00

82.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

600.00

-600.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

82.00

82.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01
FILARMONICA “PAUL CONSTANTINESCU”


PLOIEȘTI

LISTA DE INVESTIȚII PE ANUL 2011 Rectificată


- mii lei-

Nr. crt.

COD CPV

Denumire

U.M.

Cantitate

Preț unitar

Valoare

Influente

Valoare

Procedura de cumpărare

I

Instrumente muzicale:

+

-

1.

373143300-1

PIAN

STEINWAY &SONS

Buc./set

1

600

600

600

0

TOTAL:

III

Alte chel. Cap.

1.

Reaparatii acoperiș sediu vechi adm-fatada

SUP.300M

a

1

70

70

70

Contract + cerere de oferta

2

38652120-7

Video proiector

Buc.

1

4

4

4

Contract+ cerere de oferta

3

31523300-1

Panou luminos cu avizier publicitar+ sigla Filarmonicii

buc

1

8

8

8

Contract +cerere de oferta

TOTAL GENERAL:

670

670

12

82


CONTABIL SEF,

Elena Cipbanu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


//O Ui          ' : '

CC. <

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZ^U^^^

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești

și a emis:

0 V)7 ~


PREȘEDINTE,

Radu MateescuSECRETAR, Gheorghe S£rData: