Hotărârea nr. 423/2011

Hotararea nr. 423 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Teatrului ,,Toma Caragiu,, Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA nr» 423 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Teatrului „Toma Caragiu,, Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului primar Andrei Liviu Volosevici si a domnilor consilieri Nicoleta Cătălină Bozianu, Gheorghe Sarbu, Radu Mateescu, Ion Iancu precum si raportul de specialitate al Teatrului „Toma Caragiu” prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011;

avand in vedere prevederile Legii nr. 286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011 si Legii nr.273 /2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art.28 si art.29 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si instituții publice,raționalizarea cheltuielilor publice,susținerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor cadru cu Comisia si Fondul Monetar International,actualizata;

In temeiul art.36.alin.4 lit.a.si art.45 alin.2 lit a din Legea nr.215/2001 -republicata , privind administrația publica locala,actualizata.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011, al Teatrului ,Toma Caragiu,, Ploiești, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art» 2 Teatrul ”Toma Caragiu” si Direcția Management Financiar Contabil, Contracte se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art» 3 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederilor prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 31 octombrie 2011


ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Teatrului „Toma Caragiu,, Ploiești

In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 -Legea nr. 286/2010 si Legii privind finanțele publice locale -Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare , bugetul Teatrului « Toma Caragiu » a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 38/11.02.2011 si rectificat prin Hotararea Consiliului Local nr.91/29.03.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 128/27.04.2011, Hotararea Consiliului Local nr.265/31.08.2011.

Prezenta rectificare se efectuează in baza Ordinului ministrului Administrației si Internelor si al ministrului Finanțelor Publice nr.206/25 57/2011 pentru modificarea anexei la Ordinul nr.7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unităților administrativ teritorialepe anul 2011, si consta in diminuarea cheltuielilor de personal cu suma de 67,00 mii lei si concomitent diminuarea subvenției de la bugetul local cu suma de 67,00 mii lei.

Față de cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat, privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011.

PRIMAR,

ANDREI LIVIU VOLOSEVICI

CONSILIERI,


NICOLETA CĂTĂLINĂ BOZ! J RADU MATEESCU         ț


GHEORGHE SIRBU \ {

ION IANCU       '    6/

TEATRUL « TOMA CARAGIU » PLOIEȘTI

VIZAT,

PRIMAR

ANDREI LIVIU VOLOSEVIGI

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și v cheltuieli pe anul 2011 al Teatrului „Toma Caragiu“ Ploiești

In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 -Legea nr. 286/2010 si Legii privind finanțele publice locale -Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare bugetul Teatrului « Toma Caragiu » a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 38/11.02.2011 si rectificat prin Hotararea Consiliului Local nr.91/29.03.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 128/27.04.2011,Hotararea Consiliului Local nr.265/31.08.2011.

Rectificare se efectuează conform Ordinului Ministului Administrației si Internelor si al Ministrului Finanțelor Publice nr.206/25 57/2011 pentru modificarea anexei la Ordinul nr.7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unităților administrativ teritoriale pe anul 2011, precum si de necesitatea efectuării unor modificări prioritare in cadrul cheltuielilor de funcționare.

Prevederile bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 in suma de 6126,00 mii lei, se diminuează cu 67,00 mii lei ajungând la suma de 6059,00 mii lei.

In structura de buget se vor produce următoarele modificări:

  • I. VENITURI - Prevederea bugetara de 6126,00 mii lei se diminuează cu suma de 67,00 mii lei si concomitent se diminuează cu aceasi suma si subvenția pentru instituții publice (43.10.09.) de la suma de 5716,00 mii lei la suma de 5649,00 mii lei.

O

  • II. CHELTUIELI- Prevederea bugetara de 6126,00 mii lei se diminuează cu suma de 67,00 mii lei.

Cheltuielile de personal se diminuează cu suma de 67,00 mii lei astfel;

-alin. 10.01.01 ”Fond aferent salariilor de bază” se diminuează cu suma de 20 mii lei

  • - alin. 10.01.05 „Sporuri pentru condiții de munca”se diminuează cu suma 17 mii lei.

  • - alin. 10.03.01 „Contribuții pentru asigurări sociale de stat „se diminuează cu suma de 30 mii lei.

  • - alin. 10.03.03TContributii pentru asig. de sanatate „se diminuează cu suma de 4 mii lei.

  • - alin. 10.03.06. „Contribuții pt.concedii si indemnizatii”se diminuează cu suma de 56 mii lei.

-alin. 10.01.30 ”Alte drepturi salariale-colaboratori”se majoreaza cu suma de 60 mii lei

Cheltuielile cu bunuri si servicii nu se modifica ramanand la suma de 2024,00

mii lei. Transferul de sume are loc intre articole si alineate astfel:

  • - alin.20.01.08 se suplimentează cu suma de 5 mii lei

  • - alin.20.01.30. se diminuează cu suma de 20 mii lei.

-alin.20.05.30. se suplimentează cu suma de 15 mii le

  • - alin 20.30.30. se diminuează cu suma de 13 mii lei.

-alin .20.30.01.se suplimentează cu suma de 13 mii lei


Față de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.VIZAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI,

Direcția Management Financiar Contabil, Contracte

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011 - RECTIFICATIV IV


mii LEI

DENUMIRE INDICATOR

COD

APROBAT 2011

Influente (+/-)

Propuneri z

1.Venituri proprii total - din care:

33.10

410

0

410

Venituri din activitatea de baza

33.10.08

380

0

Venituri din sponsorizări

37.10.01

30

0

//c30

2.Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

5716

-67

5649

TOTAL VENITURI

6126               -67

wNr.

rd.

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Aprobat prin HCL265/ 2011

Influente (+/-)

Propuneri

BVC.2011

1

CHELTUIELI - TOTAL

6,126

-67

6,059

2

CHELTUIELI CURENTE

5,661

-67

5,594

3

IIILLL 1.

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3,637

-67

3,570

4

Cheltuieli cu salariile

10.01

2,848

23

2,871

5

Fond aferent salarii de baza

10.01.01

2,237

-20

2,217

9

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

180

-17

163

13

Alte drepturi salariale - colaboratori

10.01.30

431

60

491

14

Contribuții

10.03

789

-90

699

Contribuții pentru asigurări sociale de stat

10.03.01

545

-30

515

16

Contribuții pentru asigurările de șomaj

10.03.02

13

0

13

17

Contribuții pentru asig. de sanatate

10.03.03

130

-4

126

18

Contrib.pt.asig.accid.si boli prof.

10.03.04

5

0

5

19

Contribuții pt concedii si indemnizații

10.03.06

96

-56

40

21

TITLUL II.

BUNURI SI SERVICII

20

2,024

0

2,024

22

BUNURI SI SERVICII

20.01

1,648

-15

1,633

23

Furnituri de birou

20.01.01

17

17

24

Materiale pentru curățenie

20.01.02

17

17

25

încălzit si iluminat

20.01.03

245

245

26

Apa, canal, salubritate

20.01.04

18

18

27

Carburanți

20.01.05

35

35

28

Piese de schimb

20.01.06

2

2

29

Transport

20.01.07

44

44

30

Posta, telefon,radio, televizor,fax,internet

20.01.08

30

5

35

31

Materiale de producție

20.01.09

600

600

'T

Alte materiale

20.01.30

640

-20

620

□3

Reparații curente

20.02

50

0

50

34

Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament

20.05

177

15

192

35

Uniforme si echipamente

20.05.01

2

0

2

36

Alte obiecte de inventar

20.05.30

175

15

190

37

Deplasări,detasari,transferări

20.06

74

0

74

38

Deplasări interne

20.06.01

29

0

29

39

Deplasări in străinătate

20.06.02

45

0

45

40

Cârti si publicații

20.11

1

0

I

41

Pregătire profesionala

20.13

4

0

4

43

Alte cheltuieli

20.30

70

0

70

44

Reclama si publicitate

20.30.01

27

13

40

Protocol si reprezentare

20.30.02

30

30

45

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

13

-13

0

46

Active fixe

71.01

465

0

465

47

Alte active corporale

71.01.02

78

0

78

47

Alte active corporale

<4.01.03

-

387

0

387

CONDUCĂTOR (COMP.FINANCIAR CO


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Teatrului „Toma Caragiu,, Ploiești

și a emis:

--r----


Data:


PREȘEDINTE, Radu Mateescu


- X ■ 2oi/SECRETAR,

Gheorghe