Hotărârea nr. 422/2011

Hotararea nr. 422 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti pe anul 2011

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PRAHOVA


HOTARAREA NR. 422

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pe anul 2011

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

vazand Expunerea de motive a d-nei viceprimar Cătălină Nicoleta Bozianu si a domnilor consilieri: Iancu Ion, Popa Constantin, Gheorghe Sarbu, Radu Mateescu si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011;

luând in considerare prevederile Legii nr.286/28.12./2010 privind bugetul de stat pe anul 2011, cap.III, art.40, alin.l, lit.b;

conform prevederilor Legii nr.51/08.03.2006- Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, actualizata;

in conformitate cu prevederile Legii privind finanțele publice locale nr: 273/29.06.2006 cu modificările si completările ulterioare;

in temeiul prevederilor art.36, alin.4 lit s’a” si art.45 alin. 2, lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata.

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pe anul 2011, in sensul redistribuirii intre capitolele de cheltuieli existente, fara a solicita suplimentare de la Primăria Municipiului Ploiești, conform Anexei nr.l care face parte integranta din prezenta hotarare;

ART.2 Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești si Direcția Management Financiar Contabil, Contracte se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari;

ART.3 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiești, astazi, 31 octombrie 2011

Președinte de ședința Valentin Marcu


Contrasemnează Secretar, Oana Cristina Iacob / (imyî


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotarare privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli

al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pe anul 2011

Bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pentru anul 2011 a fost aprobat prin HCL nr.49/11.02.2011 in conformitate cu prevederile Legii nr.286/28.12.2010-Legea bugetului de stat pe anul 2011, Legii nr.329/noiembrie 2009,actualizata, privind reorganizarea unor autoritati si instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, Legii 15/7.08.1990, actualizata, privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome si societăți comerciale precum si Legii nr.273/29.06.2006, privind finanțele publice locale , modificata si completata. OUG nr.79/2008, actualizata, privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici.

Actuala rectificare este impusa de asigurarea drepturilor de personal prevăzute in Contractul colectiv de munca si consta in modificarea numai in interior a structurii cheltuielilor prin transferul sumei de 170 mii lei din capitolul cheltuieli de funcționare in capitolul cheltuieli de personal, pentru acoperirea deficitului creat prin reorganizarea Serviciului salubritate si protecția mediului, Serviciului intern de prevenire si protecția muncii, PSI si Compartimentului Domeniul public si privat pana la finele anului 2011.

Modificările aduse in completarea obiectului de activitate al R.A.S.P. Ploiești in raport cu prevederile contractelor in derulare , se inscrie in efortul permanent făcut de administrația locala, de a asigura servicii publice de calitate, care sa corespunda exigentelor actuale privind necesitățile cetățenilor din Municipiul Ploiești.

Având in vedere Raportul de Specialitate al R.A.S.P. Ploiești, privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011, supunem spre aprobare Consiliului Local, proiectul de hotarare alaturat.
REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI


Vizat

Viceprimar Cătălină Nic


RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de v ituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pe anul 2011

Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești, funcționând ca entitate de interes public, aflata in subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiești, prin activitatea pe care o desfasoara urmărește interesul general al comunității locale, de satisfacere a nevoilor cetățenilor si imbunatatirea calitatii acestor servicii la nivelul exigentelor actuale.

Bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pentru anul 2011 a fost aprobat in HCL nr.49/11.02.2011 si HCL nr:270/31.08.2011 fiind fundamentat in conformitate cu prevederile Legii nr.286/28.12.2010-Legea bugetului de stat pe anul 2011, Legii nr.329/noiembrie 2009, actualizata, privind reorganizarea unor autoritati si instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, Legii 15/7.08.1990, actualizata, privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome si societăți comerciale precum si Legii nr.273/29.06.2006, privind finanțele publice locale , modificata si completata.

Actuala rectificare este impusa de asigurarea drepturilor de personal prevăzute in Contractul colectiv de munca si consta in modificarea numai in interior a structurii cheltuielilor prin transferul sumei de 170 mii lei din capitolul cheltuieli de funcționare in capitolul cheltuieli de personal, pentru acoperirea deficitului creat prin reorganizarea Serviciului salubritate si protecția mediului, Serviciului intern de prevenire si protecția muncii, PSI si Compartimentului Domeniul public si privat pana la finele anului 2011.

Rectificarea de buget pe anul 2011 pe cele doua capitole de venituri si cheltuieli se prezintă in lei astfel:

Buget           Buget        Dif

aprobat 2011 rectificat propus +/-

I. Venituri proprii totale din care:     10.267.014_______10.267.014___________0

-v. din prestări servicii primărie

2.111.345

2.111.345

0

-v. din prestări servicii epurare

5.149.920

5.149.920

0

-v. aferente credit BERD

2.817.260

2.817.260

0

-v. din alte surse proprii

188.489

188.489

0

Il.Cheltuieli totale din care:____________9.833.564________9.833.564___________0

- che. de exploatare (mat + funct.)

157.060

157.060

0

- che. cu personalul

4.410.706

4.580.706

+ 170.000

- alte che de exploatare( amortiz.,tichete)

298.676

298.676

0

- alte che. de prestări servicii

2.060.073

1.890.073

- 170.000

- che. financiare BERD

2.907.049

2.907.049

0

III.Rezultatul brut (profit) :

433.450

433.450

0

Veniturile previzionate in bugetul anului 2011, reflecta in principal veniturile din activitatea de operare a statiei de epurare, venituri aferente prestațiilor din contractul de prestări servicii cu Primăria, alte venituri din activitate proprie, precum si venituri din cota BERD, necesare constituirii sursei de rambursare.

Cheltuielile inscrise in prevederile bugetare pentru anul 2011, reflecta in principal costurile de operare ale statiei de epurare, cheltuielile aferente prestațiilor, in limita celor prevăzute in anexa la contractul de prestări servicii cu Primăria Municipiului Ploiești precum si cheltuielile aferente restituirii creditului BERD.

Cheltuielile inscrise in prevederile bugetare pe anul 2011 sunt dimensionate in raport de prevederile contractelor in derulare, de necesitățile cetățenilor din municipiul Ploiești si urmăresc imbunatatirea calitatii acestor servicii la nivelul exigentelor actuale.

Având in vedere raportul de specialitate al directorului Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești si anexa nr.l, privind bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2011, propunem aprobarea Proiectului de Hotarare alaturat.

Director/ ngu


Ing. RazvapContabil Sef Elena Comnoiu

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

CENTRALE SAU LOCALE...CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI./ Agentul economic...REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE RA PLOIEȘTI Sediul / adresa PIAȚA VICTORIE117 PLOIEȘTI                              ,

Codul fiscal RO 1343872                                                 i! ’ ( \

ANEXA 1

RECTIFICARE BUGET ACTIVITATE GENERALA AN 2011

Cod 01

Indicatori

Buget aprobat

Influente'+/-

Buget rectificat

0

1

2

3

l. VENITURI TOTALE (rd.02+rd.9+rd.10), din care:

10,267,014

0

10,267,014

1. Venituri din exploatare , din care:

10,161,074

0

10,161,074

a) Venituri din activitatea de baza:

10,161,074

0

10,161,074

venituri din prestări servicii Primărie

2,111,345

0

2,111,345

venituri din prestări servicii epurare

5,149,920

0

5,149,920

alte venituri

75,087

0

75,087

chirii

7,462

0

7,462

venituri aferente credit BERD

2,817,260

0

2,817,260

b) Venituri din surse bugetare,din care:

- subvenții pentru produse si activitati

- subvenții pt. acoperirea dif. de preț si de tarif

c) Venituri din fonduri speciale

2. Venituri financiare

105,940

0

105,940

3. Venituri excepționale

Indicatori

Buget aprobat

Influente'+/-

Buget rectificat

0

1

2

3

II CHELTUIELI TOTALE (rd.13+ rd.32), din care:

9,833,564

0

9,833,564

1. Cheltuieli pentru exploatare -total,din care:

6,926,515

0

6,926,515

a) Cheltuieli materiale

157,060

0

157,060

b) Cheltuieli cu personalul ,din care:

4,410,706

170,000

4,580,706

- salarii brute

3,360,065

130,604

3,490,669

- contribuția de asigurări sociale CAS

714,969

27,167

742,136

- ajutor de șomaj

17,184

653

17,837

- asigurări sociale de sanatate

181,207

6,790

187,997

asig accid mea boli profesionale

19,405

737

20,142

- varsaminte pers cu handicap

10,794

0

10,794

FNUASS

29,617

1,110

30,727

- fond garantare creanțe salariale

8,713

327

9,040

- alte cheltuieli cu personalul

68,752

2,612

71,364

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele, din care:

91,500

0

91,500

- amortizare

91,500

0

91,500

- provizioane

d) Cheltuieli prev. de lege buget stat, din care:

- transferuri sau subvenții

e) Cheltuieli de protocol, reclamași publicitate

14,313

0

14,313

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

g) Tichete de masa, drepturi de hrana

192,863

0

192,863

h) Alte cheltuieli

2,060,073

-170,000

1,890,073

chelt de funcționare si administrare

2,021,386

-170,000

1,851,386

chelt din prestări servicii

38,687

0

38,687

2. Cheltuieli financiare, chelt BERD

2,907,049

0

2,907,049

3. Cheltuieli excepționale

Indicatori

Buget aprobat

Influente'+/-

Buget rectificat

0

1

2

3

III. REZULTAT BRUT-profit (pierdere)

433,450

0

433,450

IV. FOND DE REZERVA

V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIB ȘTAB CF

PRECEDENTI

VII. IMPOZIT PE PROFIT

69,352

0

69,352

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:

364,098

0

364,098

1. Fondul de participare a salariatilor la profit

36,409

0

36,409

2. Varsaminte la buget din profitul net al regiilor autonome

182,049

0

182,049

3. Surse proprii de finanțare

145,640

0

145,640

4. Alte repartizări prevăzute de lege

Indicatori

Buget aprobat

Influente'+/-

Buget rectificat

0

1

2

3

IX. SURSE DE FINANȚARE A INVEST, din cs

3,918,203

0

3,918,203

1. Surse pentru:

3,918,203

0

3,918,203

investiții proprii

697,723

0

697,723

venituri an 2010

3,220,480

0

3,220,480

2. Alocații de la buget,din care:

buget local

buget de stat

3.Credite bancare

interne

externe

X.CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din

care:

3,918,203

0

3,918,203

1 .Investiții, inclusiv investiții in curs la finele anului

697,723

0

697,723

2. Rambursări de rate af. creditelor pentru inve

3,220,480

0

3,220,480

- interne

- externe

3,220,480

0

3,220,480

XI.REZERVE, din care:

II.Rezerve statutare

III.Alte rezerve


CONTABIL SEF Ec. Comnoiu Elena


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pe anul 2011

și a emis:


PREȘEDINTE, Radu Mateescu

A                      SECRETAR,

KdT

Gheorghe^tf#Data:       < X • 2i>//

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA

MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de

venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pe anul 2011SECRETAR, Sava Valentin

Data: 3X /X P&S/