Hotărârea nr. 421/2011

Hotararea nr. 421 privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome de Transport Public Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

5


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI,

HOTĂRÂREA NR. 421 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești domnul Andrei Liviu Volosevici și a domnilor consilieri: Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu și Gheorghe Sîrbu, precum și Raportul de Specialitate al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011;

având în vedere Hotărârea nr. 1468 din 24 noiembrie 2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.309 / 1996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafață și subteran, precum și transportul intern auto, feroviar și naval, de care beneficiază elevii și studenții din învățământul de stat și din învățământul particular acreditat;

luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.147 / 31.05.2011 privind autorizațiile de transport gratuite pentru persoanele care beneficiază de protecție socială;

în conformitate cu prevederile Legii nr.44 din 1 iulie 1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată și actualizată;

în conformitate cu prevederile Legii nr.448 din 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.275 / 30.10.2008;

având în vedere prevederile art.28 alin.l și art.29 alin.2 din Legea nr. 329 / noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;

având în vedere prevederile Legii nr,15 / 1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile Legii nr. 286 / 28.12. 2010 - Legea Bugetului de Stat pe anul 2011 și Legii nr. 273 /29.06.2006, privind finanțele publice locale modificată și completată;

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. a și art. 45, alin.2, lit. a din Legea nr. 215 / 2001 , republicată și actualizată - Legea Administrației Publice Locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă la prezenta hotărâre;

Art.2 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primăriei Municipiului Ploiești și ale Regiei Autonome de Transport Public Ploiești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art.3 Direcția Administrației Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 31 octombrie 2011

Președinte de ședința, Valentîîi Marcu


Contrasemnează Secretar, Oana Cristina Iacob


Bugetului de A iransport ruonc noieșu

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești pentru anul 2011 rectificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.212 / 27.07.2011 se propune a fi supus unei noi rectificări în conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 29.06.2006, privind finanțele publice locale modificată și completată, a Legii Bugetului de Stat nr. 286 / 28.12.2010 pentru anul 2011.

Din analiza indicatorilor execuției bugetare pe primele 8 luni ale anului 2011 (anexa nr.l ; nr.1.1 ; anexa nr.1.2 și anexa nr.1.3), veniturile totale s-au rectificat în minus cu suma de 2.000.mii și provin din nerealizarea veniturilor din : bilete, abonamente, convenții și alte activități. Nerealizarea veniturilor se datorează în principal efectelor crizei economice care a condus la creșterea numărului de șomeri și implicit la scăderea numărului de călători precum și la pierderea unor contracte de transport în sistem de curse regulate speciale.

Pentru a asigura continuitatea acordării de protecție socială unor categorii defavorizate de călători (elevi, studenți, veterani, luptători în revoluție, pensionari și persoane mai mari de 65 de ani și 70 de ani, femei și bărbați) pentru transportul public de călători, serviciul prestat de Regia Autonomă de Transport Public Ploiești, este necesară o rectificare în plus cu suma de 4.000 mii lei.

Suplimentarea bugetului cu 4.000 mii lei este necesară, deoarece suma alocată în buget este insuficientă, acoperind deconturile aferente lunii septembrie și parțial octombrie anul curent.

Menționăm ca suma de rectificat în plus pentru a asigura continuitatea acordării de protecție socială unor categorii defavorizate de călători pentru transportul public urban de călători cu mijloacele de transport în comun ale Regiei Autonome de Transport Public Ploiești s-a fundamentat în conformitate prevederile stipulate în legi, decrete, hotărâri de guvern, hotărâri ale consiliului local, alte acte normative.

Față de cele prezentate mai sus propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre alăturat.


NANCIAR, !na Kirligiu


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome de Transport Public Ploii


Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești pentru anul 2011 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.48 / 11.02.2011 și rectificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.212/27.07.2011.

Se propune o nouă rectificare în conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 29.06.2006, privind finanțele publice locale modificată și completată, a Legii Bugetului de Stat nr. 286 / 28.12.2010 pentru anul 2011.

Rectificarea de buget s-a impus ca o consecință a aplicării prevederilor legislației în vigoare , în sensul că anumite categorii defavorizate de călători cum sunt:elevii, studenții, veteranii, luptătorii în revoluție, pensionari și persoane mai mari de 65 de ani și 70 de ani, femei și bărbați, pentru transportul public de călători beneficiază de protecție socială, iar serviciul este prestat de Regia Autonomă de Transport Public Ploiești.

Astfel pentru sumele alocate de la buget în vederea asigurării continuității acordării de protecție socială acestor categorii defavorizate de călători, se va rectifica în plus Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești cu suma de 4.000 mii lei.

Față de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

Primar, Andrei Liviu Volosevici

Consilieri,

Nicoleta Cătălina Bozianu Radu Mateescu Gheorghe Sîrbu ' '

MRegia Autonomă de Transport Public PLOIEȘTI

x Ploiești, str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, tel. 0244543751 /0344401119, fax. 0244513228, e-mail: office@ratph.ro


BUGETUL ACTIVITĂȚII GENERALE (RECTIFICARE)Anexa 1

- mii lei -

Nr. crt.

Indicatori

Nr. rd.

BVC cf.

HCLM nr.212/27.07.2011

Dif. de rectificat

BVC Rectificat

2011

0

1

2

3

I.

VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 05 ), din care:

01

80.000,0

-2.000,0

78.000,0

1.

Venituri din exploatare (rd. 03 + rd. 04) ,din care:

02

79.900,0

-1.939,0

77.961,0

a)

Venituri din activitatea de bază, din care :

03

71.920,0

-1.859,0

70.061,0

- bilete și abonamente casierie , din care :

32.145,0

-3.536,0

28.609,0

- bilete și abonamente pentru protecție socială acordată din sume de la buget pentru veterani, revoluționari, elevi, studenți și pensionari

28.805,0

+4.000,0

32.805,0

*

- sume de la buget CNPAS pentru deținuții politici

-

+140,0

140,0

*

- sume protecție socială pentru transport studenti cf. convenție UPGP1

+87,0

87,0

- sume asistență socială pentru transport handicapați

5.020,0

-

5.020,0

- convenții

5.950,0

-2.550,0

3.400,0

b)

Venituri din alte activități

04

7.980,0

-80,0

7.900,0

2.

Venituri financiare

05

100,0

-61,0

39,0

II.

CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 07 + rd. 18)

06

79.999,5

-1.999,5

77.999,5

1.

Cheltuieli ptr. exploatare : (rd. 08 + rd.09 + rd. 17) total, din care:

07

79.964,5

-1.966,5

77.998,0

a)

Cheltuieli materiale din care:

- cheltuieli altele decât cele pentru activitățile de producție cf. OUGnr 55/2010

08

23.000,5

1.465,0

-1.966,5

21.034,0

1.465,0

b)

Cheltuieli cu personalul, din care:

09

50.564,0

50.564,0

- salarii, indemnizații

10

37.500,0

37.500,0

- tichete masă

2.120,0

2.120,0

- contribuție la asigurările sociale de stat (20,8%) + 0,325% fond de risc accident de muncă și boli profesionale

11

7.920,0

7.920,0

- ajutor de șomaj (0,5%)+fond de garanție a creanțelor salariale

12

187,0

187,0

- contribuție la asigurările sociale de sănătate, conform O.U.G. nr. 88/2006 și Leg.nr. 19/2007

13

1.950,0

1.950,0

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

887,0

887,0

- contribuții pentru concedii medicale și indemnizații de la pers.juridice (0,85%)

15

-

-

- vărsăminte de la pers.juridice pentru pers.cu handicap neâncadrate

137,0

137,0

-fond acțiuni sociale conform legislației în vigoare (2%)

16

750,0

750,0

c)

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele

17

6.400,0

6.400,0

2.

Cheltuieli financiare

18

35,0

-33,5

1,5

III.

REZULTAT BRUT - profit (pierdere)

19

0,5

0,5

IV.

ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care

20

fond de rezervă

21

V.

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI

22

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

23

VII.

PROFITUL DE REPARTIZAT, (potrivit O.M.F. nr. 144/2005) din care:

24

a)

Rezerve legale

25

b)

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

26C)

Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat

27

d)

Alte repartizări prevăzute de lege-fond de dezvoltare

28

e)

Până la 10% pentru participarea salariaților la profit

29

Nr. crt.

Indicatori

Nr. rd.

BVC cf. HCLM nr.48/11.02.201Ț

'Ar/

* Dif. de

< rectificat

\\ :

&

Rectifîdât wf

f)

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat

30

\v *</  ------

g)

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f)

31

VIII.

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

32

3.601,9

-2.970,0

631,9

1.

Surse proprii din amortizarea mijloacelor fixe, vânzare imobilizări corporale, etc

33

3.532,0

-2.970,0

562,0

2.

Alocații de la buget, din care :

- leasing financiar aferent contractelor pentru autob. MAN și

BMC

-amplasare copertine refugiu călători în stațiile RATP Ploiești

34

69,9

69,9

69,9

69,9

3.

Alte surse ; CIVITAS II - 35%

35

-

-

X.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

36

3.601,9

631,9

1.

Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului

37

2.

Rambursări rate aferente creditelor ptr. investiții:

38

- interne

39

- externe

40

XI.

DATE DE FUNDAMENTARRE

41

1.

Venituri totale

42

80.000,0

78.000,0

2.

Costuri aferente volumului de activitate

43

79.999,5

77.999,5

3.

Nr. prognozat de personal la finele anului

44

1130

1130

4.

Nr. mediu personal total

45

1130

1130

5.

Fond de salarii, din care:

46

37.500,0

37.500,0

a)

fond de salarii aferent posturilor blocate

47

-

-

b)

fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit OUG nr. 79 /2008, cu modificările și completările ulterioare, din care:

48

51,2

51,2

c)

fond de salarii aferent pers, angajat pe bază de contract individual de muncă

49

37.448,8

37.448,8

6.

Câștigul mediu lunar pe salariat

50

2.760

2.760

NOTĂ: sumele pentru deținuții politici și sumele reprezentând protecție socială pentru transport studenti cf. convenție UPG Ploiești nu se suportă din bugetul local al Primăriei Municipiului Ploiești.
/ț|Regia Autonomă de Transport Public PLOIEȘTI


x Ploiești, str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, tel. 0244543751 /0344401119, fax. 0244513228, e-mail: office@ratph.ro

EXECUȚIE BUGETARA 8 luni 2011

- mii lei -,J

Nr. Crt.

Indicatori

Nr. rd.

BVC cf.

HCL.nr.212

/27.07.2011

BVC realizat

8 luni

2011

Dif.

%

0

1

2

3

4

5

6

I.

VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 05 ), din care:

01

53.333,5

47.733,0

-5.600,5

84,5

1.

Venituri din exploatare (rd. 03 + rd. 04) ,din care:

02

53.267,0

47.709,0

-5.558,0

89,6

a)

Venituri din activitatea de bază, din care :

03

47.947,0

42.431,0

-5.516,0

88,5

- bilete și abonamente casierie

21.430,0

14.691,0

-6.739,0

68,6

- bilete și abonamente pentru protecție socială acordată din sume de la buget pentru veterani, revoluționari, elevi, studenți și pensionari

19.203,0

22.031,0

+2.828,0

114,7

- sume asistență socială pentru transport handicapați

3.347,0

3.299,0

-48,0

98,6

- protecție socială acordată din sume de la buget de stat( CNPAS) ptr. deținuți politici, deportați decret-lege 118/1990 actualizat

-

87,0

+87,0

- sume protecție socială pentru transport studenti cf. convenție UPG PI

-

29,0

+29,0

- convenții

3.967,0

2.294,0

-1.673,0

57,8

b)

Venituri din alte activități

04

5.320,0

5.278,0

-42,0

99,2

2.

Venituri financiare

05

66,5

24,0

-42,5

36,1

II.

CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 07 + rd. 18)

06

53.333,0

48.452,0

-4.881,0

90,8

1.

Cheltuieli ptr. exploatare : (rd. 08 + rd.09 + rd. 17) total, din care:

07

53.310,0

48.451,0

-4.859,0

90,9

a)

Cheltuieli materiale

08

15.334,0

13.626,0

-1.708,0

88,9

b)

Cheltuieli cu personalul, din care:

09

33.709,0

30.584,0

-3.125,0

90,7

- salarii, indemnizații

10

25.000,0

23.134,0

-1.866,0

92,5

- tichete masă

1.413,0

1.218,0

-195,0

86,2

- contribuție la asigurările sociale de stat (20,8%) + 0,325% fond de risc accident de muncă și boli profesionale

11

5.280,0

- ajutor de șomaj (0,5%) + fond de garanție a creanțelor salariale

12

125,0

- contribuție la asigurările sociale de sănătate, conform O.U.G.nr. 8 8/2006 si Leg.nr. 19/2007

13

1.300,0

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

591,0

6.232,0

-1.064,0

85,4

-contribuții pentru concedii medicale și indemnizații de la pers.juridice (0,85%)

15

-

- vărsăminte de la pers.juridice pentru pers.cu handicap neâncadrate

91,0

- fond acțiuni sociale conform legislației în vigoare (2%)

16

500,0

c)

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele

17

4.267,0

4.241,0

-26,0

99,4

2.

Cheltuieli financiare

18

23,0

1,0

-22,0

4,3

III.

REZULTAT BRUT - profit (pierdere)

19

0,5

-719,0

-

IV.

ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care

20

fond de rezervă

21

V.

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI

22

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

23

VII.

PROFITUL DE REPARTIZAT, (potrivit O.M.F. nr. 144/2005) din care:

24

a)

Rezerve legale

25

b)

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

26

c)

Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat

27

d)

Alte repartizări prevăzute de lege-fond de dezvoltare

28

e)

Până la 10% pentru participarea salariaților la profit

29

f)

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat

30

g)

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f)

31

Nr. Crt.

Indicatori

Nr. Rd.

BVC cf.

HCL.nr.212

/27.07.2011

BVC realizat

J8 luni / 2011

Dif. +/-

%

0

1

2

3

4

5

6

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

32

l i— \\ <■

Z Z.’ A'

1.

Surse proprii din amortizarea mijloacelor fixe

33

2.

Alocații de la buget, din care :

  • - leasing financiar aferent contractelor pentru autob. MAN și

BMC :

  • - amplasare copertine refugiu calatori în stațiile RATP Ploiești

34

$ * • J   t \

3.

Alte surse ; CIVITAS II - 35%

35

X.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

36

1.

Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului

37

2.

Rambursări rate aferente creditelor ptr. investiții:

38

- interne

39

- externe

40

XI.

DATE DE FUNDAMENTARE

41

1.

Venituri totale

42

2.

Costuri aferente volumului de activitate

43

3.

Nr. prognozat de personal la finele anului

44

4.

Nr. mediu personal total

45

5.

Fond de salarii

46

6.

Câștigul mediu lunar pe salariat

47întocmit,

ec.Daniela Moise

Anexa 1.1


SITUAȚIA ELEMENTELOR DE CHELTUIALĂ CONFORM OUG. NR.55 / 2010 ÎNREGISTRATE 8 LUNI AN CURENT FAȚĂ DE BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI APROBAT CAP.II CHELTUIELI TOTALE - PCT. 1 a) CHELTUIELI MATERIALE

-lei-


Nr.crt.

Elemente de cheltuială reduse cu 20% cf.OUG.nr. 55/2010

2011

Diferente fata de BVC pana la finele anului 2011

+/-

Cheltuieli rectificative

BVC 2011

Cheltuieli rectificative înregistrate cumulat 8 luni 2011

1.

614-cheltuieli cu studiile și cercetările

12.700,0

10.730,0

1.970,0

2.

623-cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate

4.100,0

2.577,86

1.522,14

3.

625-cheltuieli cu deplasări, detașări și transferuri

5.700,0

6.119,36

-419,36

4.

626-cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

170.000,0

143.337,03

26.662,97

5.

628-alte cheltuieli cu serviciile executate de terți

1.272.500,0

1.017.317,79

255.182,21

TOTAL

1.465.000,0

1.180.082,04

<2Ș4917,96.

întocmit,

ec. Daniela Moise
PROPUȘI PENTRU RECTIFICARE

AN 2011

ȘEF BTAE, ec.Carfielia Cercel


întocmit,ec. Daniela Moise


mii lei

Indicatorul ec-fin.

BVC aprobat cf.HCLM 212/2011

-X---------------------

încasat 8 luni 2011

Dif. de primit fațăde aprobat

Dif. de rectificat

Total prevedere BVC pentru rectificat

I.Total sume protecție socială + alocații bugetare, din care:

28.874,90

24.800,25

4.074,65

+4.000,00

32.874,90

-protecție socială

28.805,00

24.755,00

4.050,00

+4.000,00

32.805,0

-alocații bugetare

69,90

45,25

24,65

-

69,90

II.Total sume pt.

Persoane cu handicap

5.020,00

3.299,40

1.720,60

5.020,00

Total General (I+II)

33.894,90

28.099,65

5.795,25

+4.000,00

37.894,90

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești

și a emis:


PREȘEDINTE,

Radu MateescuSECRETAR,

Gheorghe Sîrbu

Data:


X • io//


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3


COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PRO MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești


Data:SECRETAR,Valentin