Hotărârea nr. 420/2011

Hotararea nr. 420 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – copilului CONSTANTIN ANDREI-EDUARD

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

consIliul LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 420 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - copilului CONSTANTIN ANDREI-EDUARD

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Primar Andrei Volosevici și Raportul de specialiate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane aflate în situație de extremă dificultate;

în temeiul prevederilor art.15 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere cererea nr.9143/23.09.2011, înregistrată la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, ancheta socială nr.9143/26.09.2011 și alte documente doveditoare;

în temeiul art.16, alin.6, lit.”a”, pct.2 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aprobă alocarea sumei de 30.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea copilului CONSTANTIN ANDREI-EDUARD, în vederea efectuării tratamentului de specialitate, rectificându-se bugetul local în mod corespunzător.

Art.2 - Direcția Management Financiar - Contabil, Contracte va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.3 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice

9                                           9                               7                                                                   ’                       9

Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 31 octombrie 2011

Președinte de ședința,


ValeOana CristinaEXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondu bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - copilului CONSTANTIN ANDREI-EDUARD

Prin cererea înregistrată la autoritatea administrației publice a municipiului Ploiești, doamna Constantin Elisabeta-Mariana, cu domiciliul în Ploiești, Str.Troienelor nr.9, bl.43A, ap.25, solicită un ajutor financiar de urgență pentru fiul sau de 7 ani, Constantin Andrei Eduard, ce a fost diagnosticat in data de 13-10-2011 cu leucemie acuta limfoblastica tip Ll(FAB), stenoza aortica, anemie hipocroma, disfagie.

Constantin Andrei Eduard a fost internat in anul 2005 la Spitalul Municipal nr.l Schuller Ploiești cu diagnosticul BDA de etiologie neprecizata, anemie hipocroma, distrofic gr. 1, in anul 2007 cu diagnosticul IACRS, anemie carentiala, in anul 2008 a fost internat la Spitalul de Boli Infectioase Ploiești cu diagnosticul: sindrom acut de deshidratare moderat, boala acuta diareica de etiologie neprecizata si anemie carentiala moderata. In urma examinării de la Spitalul de Urgenta Pediatrie Copii, s-a decis transferul copilului la Spitalul Clinic Fundeni, unde se afla si in prezent.

De asemenea, pentru a i se salva viata, copilul trebuie sa urmeze minim un an tratamentul de specialitate.

Din păcate, costul acestui tratament este unul considerabil, ce depășește posibilitățile financiare, veniturile familiei fiind reprezentat de salariul doamnei Constantin Elisabeta - 527 lei, pensia de întreținere a minorului de la tata in cuantum de 200 lei si pensiile părinților doamnei (dl.Constantin pensie 690 lei+indemnizatie persoana cu handicap 234 lei, doamna Constantin pensie invaliditate in cuantum de 412 lei).

spre analiza si aprobare
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE


RAPORT DE SPECIALIATE ia proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - copilului CONSTANTIN ANDREI-EDUARD

Pornind de la principiul solidarității, expres stipulate la art.15 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată, consiliul local poate aproba ajutoare către persoane fizice aflate în situații de extremă dificultate, din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local.

Prin prezenta hotărâre, se propune alocarea unei sume de bani pentru întrajutorarea copilului Constantin Andrei-Eduard, în vederea efectuării tratamentului de specialitate.

Minorul Constantin Andrei Eduard a fost internat in anul 2005 la Spitalul Municipal nr. 1 Schuller Ploiești cu diagnosticul BDA de etiologie neprecizata, anemie hipocroma, distrofie gr. I, in anul 2007 cu diagnosticul IACRS, anemie carentiala, in anul 2008 a fost internat la Spitalul de Boli Infectioase Ploiești cu diagnosticul: sindrom acut de deshidratare moderat, boala acuta diareica de etiologie neprecizata si anemie carentiala moderata. In urma examinării de la Spitalul de Urgenta Pediatrie Copii, s-a decis transferul copilului la Spitalul Clinic Fundeni, unde se afla si in prezent.

De asemenea, pentru rezolvarea gravelor probleme de sanatate, copilului i-au fost realizate investigații amanuntite si după toate analizele s-a constatat diagnosticul LEUCEMIE ACUTA LIMFOBLASTICA TIP LI.

Copilul trebuie sa parcurgă un tratament de specialitate timp de cel puțin un an. Pentru realizarea acestuia sunt necesare medicamente ce nu pot fi achiziționate de pe piața farmaceutica din Romania acestea existând doar pe piața din afara tarii.

Din păcate, costul acestui tratament este unul costisitor si depășește posibilitățile financiare ale familiei. Părinții copilului sunt divorțați, doamna Constantin Elisabeta locuind împreuna cu părinții si doi frați. Venitul familiei este reprezentat de salariul doamnei Constantin Elisabeta- 527 lei , pensie de întreținere a minorului din partea tatalui in cuantum de 200 lei si pensile părinților doamnei(dl.Constantin pensie 690 lei+indemnizatie handicap 234 lei, dna Constantin pensie invaliditate in cuantum de 412 lei)

Doamna Constantin Elisabeta a solicitat un ajutor financiar pentru realizarea tratamentului de specialitate, prin adresa înregistrata la Administrația Serviciilor SocialeComunitare sub nr. 10533/26.10.201 . Ca urmare a acestei adrese a fost^&ectuață.âncheța socială la domiciul sus-numitei, ancheta nr. 10533/2011 fiind anexată la frgzei

In acest context, pentru a veni în sprijinul familiei copilului Eduard, afectat de acestă boală gravă, propunem alocarea unei sume pentru efectuarea tratamentului, singura modalitate de a reda sănătatea neceS^ duce o viață normală.

Față de cele menționate, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre.

Director,

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Brîndușa Cons

.Persdn Dificultate
VIZAT

Director,

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, ContracteDirector,

Direcția Management Financiar-Contabil, / Contracte,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE SERVICIUL PROTECȚIA PERSOANELOR AFLATE IN DIFICUL PLOIEȘTI, STR. POȘTEI NR. 6


TELEFON 0244/516699/413

Nr.10533/2011

2 7 -10- 2011


ANCHETA SOCIALA


DATE PERSONALE

Numele si prenumele Data si locul nașterii Domiciliul

CNP

Act identitate

CONSTANTIN ANDREI EDUARD

01.12.2004/Ploiesti/Prahova

Ploiești, str.Troienelor nr.9, BL.43A, AP.25

5041201297246

CN seria NO nr.133659

DESCRIEREA FAMILIEI

Tatal- Constantin Stefanita-37 ani, recăsătorit, locuiește in Pleasa

Mama-Constantin Elisabeta-34 ani, muncitor firma particulara

Părinții copilului Constantin Andrei-Eduard sunt despartiti prin sentința civila din anul 2009, minorul fiind incredintat spre creștere si educare mamei.

SITUAȚIA LOCATIVA

Familia Calugareanu locuiește intr-un apartament compus din 2 camere si dependințe, confort II, proprietatea personala a bunicilor materni, Constantin Stelian si Emilia.

Spațiul locativ este mobilat modest si igienic intretinut.

In acest apartament mai locuiesc:

-dl.Constantin Stelian-bunicul matern-64 ani, pensionar, incadrat in grad de handicap;

- dna Constantin Emilia-bunica maternal-54 ani, pensionara de invaliditate.

-Constantin Gheorghe-33 ani, angajat firma particulara,unchiul minorului Constantin Andrei Eduard;

- Constantin Tudor-unchi, 31 ani,angajat Kaufland

SITUAȚIA MATERIALA

Dna Constantin Elisabeta-salariu 527 lei

Copilul Constantin Andrei Eduard-alocatie 42 intretinere de la tata in cuantum de 200 lei


Bunica-Constantin Emilia-pensie 412 lei

Bunicul-pensie 690 lei+indemnizatie persoana cu handicap 234 lei.

Cei doi unchi se gospodăresc separat.

STAREA SANATATII

Conform actelor medicale anexate, copilul Constantin Andrei Eduard prezintă diagnosticul: leucemie acuta limfoblastica tip Ll(FAB)-conform cert.medical nr.l 188/20.10.2011, eliberat de Institutul Clinic Fundeni..

Din cauza problemelor grave de sanatate, copilul a fost internat in nenumărate rânduri la spital pentru investigații, iar in prezent este internat la Institutul Clinic Fundeni, pentru investigații si tratament.

Acesta trebuie sa urmeze un tratament de specialitate timp de cel puțin un an, cu medicamente ce nu pot fi achiziționate de pe piața farmaceutica din Romania.

CONCLUZII

Avind in vedere situația expusa mai sus, propunem in măsură in care este posibil acordarea unui ajutor financiar din fondul de rezerva bugetar constituit in bugetul local al municipiului Ploiești, pentru tratament de specialitate si medicamente.

DIRECTOR,

Brindusa Constăntin-Pietraru


Localitatea: BUCUREȘTI

Unitatea sanitara: INSTITUTUL CLINIC FUNDENI

Clinica de Pediatrie


scutit taxa timbru,

conf.Legii 117/1999 § BIROUL

L internări

Sef Clinica de Pediatrie

Dr. Dorin Bleahu

. ‘’Vnwiaal

CERTIFICAT MEDICAL Nr. /   ,  (, ■

An 2011 luna 10 ziua 20

In baza referatului Dr, luqa-Badea Tatiana , in calitate de medic primar,

Se certifica de noi ca:

Nume si prenume, CONSTANTIN ANDREI EDUARD             Sex: M

Data nașterii : 01,12.2004

Domiciliul : LOC. PLOIEȘTI, STR. TROIENELOR, NR.9, BL.43A, SC.B, ET.l, AP.25, JUD, PRAHOVA

este in evidenta Clinicii de Pediatrie Fundeni cu diagnosticul:

1. LEUCEMIE ACUTA LIMFOBLASTICA TIP Li(FAB)

Solicit acest certificat medical fiind-mi necesar pentru Comisia de Expertiza Medicala ( Handicap ).

Sef Clinica de Pediatrie

Dr» Dorin Bleahu

Medic curant,

Dr. Iuga-Badea TatianaROUMANIEROMANIA

Sex/Sexe/SexIDR0UC0NSTANTIN<<ELISABETA<MARIANA<<


/ / \

c/ClMd^

, ■ —- --r ■ -     (CoiVS(Lii

:  CONSîUUL f&ÎTNțClPAL. PLOrEȘTI

I ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE      I

! STR. GH. GR. CANTACUZINO NR. 44-4l;|

ÎNREGISTRARE         |

nr............./.............2 e-aa.-::?nn ■

' ** L ,

C-OV s T/hVT/ /V E~L( SA /SeTA - m/?p4/U4 oU^e^l     fLoiE^Tt j 'T&OlC/JELo^ S ,

6<^5A/Scie>z 4/O £5, &T 7l           ax Ci S^^cl. ?H

N iZ.88o£5~£ L                         /\Jax

Cxcxvxr'l^xCfeL /cvA-^vv<3t6c^^^ £xdxcix Jjb^aEL x>Q Ca^C^ăaJL A'VULv^ £tffVSTA/V77/V AA/Z\^B?— E&UX ZW y/c^^/TCco ,.<Zx Q /ouZ

a/ucvClH S^blo-

î

J3 /dx>6o-- oU_ -/l 2 ~

' h ft R-î              X-/ou

< zViSziAxytoA


/W


I.<kv A O ^Zcxvl           .X L aUi>

iv<o /v/2 4 336'5'3|CA//> S'o^ 42.013-9 ’ O 2 o 4 '1 Z1M - O X L.

MWvA          #«se(*M

x^yOo^xcTC Axt^xtjL /)x(JL ^axux


. +■.      . y

CovuVK&^LoLua. xA /aWvÎk

M Ul^\Ci PiU Lu (

— Y

&'<L U( ^pU^l


/U


l^( /C^C          - - L . x_>>v ,/jJS4/u<xx.

AcrOG'VbVuLv lLX>U-8 /Q. X^A%A> /Lc^ ^Pl / A i~u L A £■ pEbd/ETfiL £    /4

PLoUSSTl j chzZo£x<?4          (xCtL /^qa-v^Xc


<**

Jic //.Kw-C- ^>c-qaaXvX'X X- JX “SiPi l4<Lu^ Kg UR6g/v


e©pu‘ Ko^MiMA- KoCTOiQ fcESAtfiX bASCĂZ-l^eei’s WM5F^Ui- KS LMGEx/ȚĂ co

KA ^PiTALuL Ct-iXc 'F^NL&KM tu


41a<x_ XJ^xxJțjt tc^A-'Gzc444 .xx« ^Gu/xi' 4/vt2c£

, ./Vt^ov^ zvwca. xxu&^L &       c4 pOG e^ ■

7taT<4. zvWjLu. <2z Soo£of(/ - ^xzA'tLc. .-^P^oC  p-e«.â<'

tc-'âr c4 Oeol<i.                                  A-


At            2/al .^^,. 4°- rvwol --cv^c.vZa-

p^\UbiJL


II "A Hi V"^s

W/>

^<4 ■ ^LLi uJ

4z<X>ct€ Zl/R âe^-vti'Vu-c^7^ /t/A E&p^cC c.

ApJ.^E^P&.aAjPu< pAtA ■&cAJt. ‘V-a. /jrf*tCe?T

<]) [1.^ Ho fii o

;ț) CErî-TlYf C^T NlAE> TE &■£

3) R O r-^r/Qâ- E-E A. ( UoE T

47 ,4- A E (/ e/2 < A/ T/4 VX A/ î r

p} CPP-TI'F'i'C^t hE^'kfil

G) Capi O p^UL&T(N

^-) CoPtff            /Stvese câApe se’ eTr., ^7

_                                  ->'?>/ <bA/«9£A A-O^rrl'”Ă

L-frfL&E                               ’              /ro/yucA
KOtWUWi P&i W Pțc fWfvi&ft'OLjC Pp0 j £<gr('


S.C. PHOENIX YS.R.L.


Baicoi, DN 1 Nr.12 (in incinta fosta Avicola), jud. Prahova

Nr.Reg.Com: J29/1655/1992, C.I.F.: RO 1349786, Capital social: 16400000 lei IBAN: RO85 RNCB 0205 0448 5312 0001, BCR Ploiești

IBAN: RO66 RZBR 0000 0600 0598 9149, RAIFFEISEN BANK Ploiești

Tel : +40 244 362423, Fax: +40 244 362424 www.phoenixy.ro

ADEVERINȚA

SE ADEVEREȘTE PRIN PREZENTA CA D-NA CONSTANTIN ELISABETA MARIANA (CNP:2770112293107) ESTE SALARIATA FIRMEI NOASTRE , PE PERIOADA NEDETERMINATA, IN FUNCȚIA DE MUNCITOR, SI A REALIZAT IN LUNA SEPTEMBRIE 2011 UN SALARIU BRUT DE 670 LEI SI NET DE 527 LEI.

SE ELIBEREAZĂ PREZENTA SPRE A-I SERVI LA - SUBVENȚIE COMBUSTIBIL.

ADMINISTRATOR,

ING. APOSTOLESCU ELIODOR


CLINIMEDIS DIAGNOSTICS

Laborator de analize medicale         BULETIN DE ANALIZE

Puncte de lucru

Ploiești zona Vest, str. Baraolt bl.36 (langa piata Aurora)

Ploiești zona Nord,str. Scorușului bl. 14 (Complex Mic)

Punct de recoltare

Comuna Drajna -Centrul Medical Drajna de jos

Tel.567664; 0722300534               -J.

e-mail :clinimedis1997@yahoo.com; Site: www.clinimedis-diagnostics.com

Nume CONSTANTIN ANDREI BF 11


Data eliberării 26/07/2011 recoltării 25/07/2011Nr. 109341 varsta 6A 8L OS

Cnp 5041201297246 Telefon 0729579036 Trimis de Dr.

Domiciliu Str.TROIENELOR nr. 9 bloc: ap.


SRENISO 15189:2007

CERTIFICAT DE ACREDITARE

nr. LM 366/20.10


Recoltat la NORD


Pagina 1 din 2

Exemplar nr. 1


Valori biologice de referința


Analiza

utrnw j, nuwjwtiww


Rezultat


Minim Maxim


încadrare |


Hematologie


^Hernoleucograrna completa


WBC (Leucocite) L

HG.8       >3®

WțîtaW ■ Alt H®®» EMN» , , A

M G x. ('-.'o Ipm. mc d i u. e r it roci ta r). MCH(canLHGBmedie) MCHC(conc.HGB erit. medie) RCW(l?tîme dictr b. entrocit.) Mn'/ (voi. mediu plachetar) PDV7 (Intime distrib.plachet.) Lym% (proccni ’ym'ocite) Mo% (procent monoote) G.rgn% {procent giAnuiccite) Lym# (nrdotjymfocite)

.ivW (■v.tol.rroriooite)

Eos%

Eos#

Baso%


K/pl M/pl g/dl

%


K/pl

%

fL


pg g/dl

%


fL


%

%

%

%

K/pl

K/pl

K/pl

',%

K/pL

%


14.68


3.8267.23

21.92

32.6

17.


6.66


12


74.1


15.4


9.9

10.88


1.45

2.26


Baso#4

10

(-----)*

4.50

6.5

*(-----)

13

17

*(-----)

40

54

*(-----)

150

500

*(-----)

0.15

0.50

*(-----)

80

100

*(-----)

27

32

*(-----)

32

36

(*----)

11

16

(.....)*

6.0

11

(*----)

11

18

(*----)

25

50

(.....)*

2

10

(.....)*

50

75

*(-----)

1.5

4.5

(.....)*

2

7.5

*(.....)

0.2

0.8

(.....)*

0.0

5.0

(*----)

0

0.2

(--*--)

0.0

0.20

(*----)

0.1

(*----)

(--


----Interi ink—Sti^o^i^o^a^ic asigurat de SC Medical Robotics SRL, tel. 0788 369 831. Toate drepturile rezei?

MEDIC^RIMAr'lABORATOF!                                                    /

CLINIC SI MICROBIOLOGIE-. V/

COD 421742 _____lfDomnului Dr. (Adresa mediculukde familie)

.................... ^4- ■ ■ ■ ■


Stimate domnule coleg, vă informăm că pacientul dvs.

..... Q&....                  â^ăscut la.    -./?£.::. .. a fost consultat de serviciul nostru la data de: /C

Diagnosticul â!            . ao^fc ...                 ..........................

.A.âiMft&'.e..........::........'..............f/.........'..........................

. . .3p•                     ..............................................

.^.. ................. ■ ............................

.j. .â&&QO<t£. ■■/... '.tâLL.....:................

Anamneză - motivul prezentări oâiW


££. f                  .ț/Ud

- factori de risc ......


Examen dinic - general .


J&AAty .'<8.

................■..............................

- local                                           ...........................

^-Examene de laborator - cu valori normale/^Z^.i./Z

&. kț^2 .rM?..^2 .fa                    .......

Q^Cl-L UUtQ\. • s>..........

-4-

PROBE DE URINĂ

UreeDensitate

Albumină

Glucoză ■■ VfritfTyțfc

-


Creatinină


Urocultură


lonogramă

Na+

K+


_____Probe Addis Hamburger Debit

Hematii

Leucocite

Cilindri

EXAMEN RADIOLOGIE-ECOGRAFIE


PRAHOVA

Spitalul de Boli Infecțioase

Ploiești

Data   . Q’A X&SÎ

. /i~U


BILET IEȘIRE DIN SPITAL

Numele (?OVjȘTAAA~n\A Prenumele fAAhREA

Sex M/F Vârsta ^ayÂ^^aHDomiciliul: Județul PR.P\Y\ONfK-_______

localitatea fiț pfeSTl__strada                       nr. j,

A fost internat în secția fccsLt I                         ______________

/

DIAGNOSTIC

H siwRgw ku? ht           m-mr

____^rnTÎX- K\\\-V..vaeK

X)JM£W£W\t?£{Vr£

/

De la            <0 CAV; până la _JU

Starea la externare


Medic șef secție,


'■'.CVA'-'

c.iâb EPICRIZĂ

----Ax ATAV Tva ¥aÂ) Ac? A QW- T A.w

Cu ayA^A^Aț cR KwnftwSw. rAxAhcAJ jojpaaxâ__ QW~\\OvoeAt-Vo? auAc? t U- tcA>-c\

AAxu VaMnU>l>' gAxwAx-qîti. AAaAcl rc

• * ? . i: 1 : •    *.' ;             A •                       x

\ ȘvsaSn’ " N> -’kxx î ■ I

±£U

W

xesv?

k«U

.....hw>ijx   KM-

\wcC *-*t |S’ ,£nvA

IML

Xx

_

J?!

£&.. /x^la-

Oi

țM            pmATva . q.p

iO


,C)i


Va iy^\.VvjiS>. Ao-Ya- yșvAKoA.G

_M?.£L Mfc

W.. W^J

Vo W>w^ motoAV' t o. q^/î/ Q/xZJ-T t j.A^.y /izzztyA. a

-----J------


1.       09          ___

M»- _î^uwiM'ț’

L&A&5VV&--

fy <


fc,.Q..sQU.&- U-OA QlLwL^^-Jl \LJl-jL

,. A^jii AS Mf ., o P^/7P.-t< <~h t ax"


^xutlU. JnVi otel y AjTxi__'

ffcnXeA fcA.o <>J(j/hîQiti g r^L<j}y jj r.g ^nA^x^-ngv^r

7?0X C\AJZ»Xt^A        >

-4«K

X5<to- jmkc li»__W(

dLipV j .______L__

WMQXC__ho. phllq o $ tihoALiih

'\2JLlD&__-te tom# TfrWt p/7 -/q __Ol.

f. a ftly / idl Ju^=sx jzjjM.'AUjLOa


.cM

XcA„


3-Vi* c’.i •* ' ’i ' ." ' ’ ‘:

EXAMENE DE LABORATOR Probe de sânge


-iematocnt________

Leucocite Yă^/fr^flrn


Timp Howell

Monomeri fibrină


LDH

CPK

Amilazemie

TGO

TGP

Timol

Trombocite

Sulfat de zinc

Reticulocite

Fosfatază alcal.

Glicemie

cAutcw (e

Glicozurie

Bilirubină

Total

D.

l.'

Uree

■ Creatinină

. Acid uric

Lipemie

Electroforeza: A/G=

Colesterolemie

Fibrinogen

Total

(ZI

0.2

P

7

Trigliceride

A.S.L.O.

Proteina C

ig. A

Ig. G

ig.M

Latex

Timp Quick

Na

K

CI

Mg

Ca

Conc. P.A.


? PRAHOVA

Spitalul Municipal nr.l

SCHULLER- , . ■’ V                              • •■ ’■

•* Ploiești- -...........

BILET IEȘIRE DIN SPITAL

Numele

Sex M/F Vârsta

Cz)/J b

localitatea


A fost internat în secțiaDe la.                            _ până la

Starea la externare .


Medic șef secție,


x           EPICRIZ^

_Fosfatază alcal.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - minorului Constantin Andrei Eduard

șiaemis:

SECRETAR,


Gheorghe Sîrbu


Data:                   / 'f

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 5


COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ,

RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAM AȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bai din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea urn persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - minorului Constantin Andr< Eduard

și a emis:

Ăh V/                 f'L

Data:


PREȘEDINTE, Sava-Mihai i colescu