Hotărârea nr. 42/2011

Hotãrârea nr. 42 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Politiei Locale a municipiului Ploiesti pe anul 2011

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 42

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Politiei Locale a municipiului Ploiești pe anul 2011

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Vazand Expunerea de Motive a primarului municipiului Ploiești Andrei Liviu Volosevici si a consilierilor Nicoleta Cătălină Bozianu, Palas Alexandru Paul si Gheorghe Popa, precum si Raportul de Specialitate al Politiei Locale Ploiești, prin care se propune aprobarea bugetului Politiei Locale a municipiului Ploiești pe anul 2011;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 286/28.12.2010 privind bugetul de stat pe anul 2011 a Legii nr. 287/28.12.2010 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2010;

în baza Legii nr. 155/2010 de înființare a Poliției Locale și a Hotărârii de Guvern nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale ca serviciu public specializat aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiești;

Conform prevederilor Legii nr. 51/2006 legea serviciilor comunitare de utilități publice, actualizată;

Ținând cont de prevederile art. 28 și 29 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, actualizată;

In temeiul Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art.36, alin.4, litera a) si art. 45, alin.2, lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Artl - Aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al Politiei Locale a municipiului Ploiești pe anul 2011, conform anexei nr.l, care face parte integranta din prezenta hotar are.

Art2- Aproba lista de investiții pe anul 2011 a Politiei Locale a municipiului Ploiești, conform anexei nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3- Serviciul Public Politia Locala a municipiului Ploiești si Direcția Management Financiar-Contabil, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.4-Directia


Administrație


Publica,


Juridic-Contencios,


Achizitii-Publice,


Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată în Ploiești, astăzi* p

d CONTRASEMNEAZĂ SECRETA

I,


J 1

. . > '

, *


JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

Instituția publică: POLITIA LOCALA PLOIEȘTI


Anexa nr.1


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2011


PREVEDERI ANUAL


ESTIMĂRI


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicato r


REALI ZAT 2010


2011


din care credite bugetare destinate


2012


2013


2014


VenituriDroprii


____________________________Subvenții pentru instituții publice TOTAL VENITURI - din care:______________________

_____Veniturile secțiunii de funcționare Veniturile secțiunii de dezvoltare


----’ I

6.948,15 j 848,25


I

I I

I


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) _______________SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)_______________:

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)                   01       0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)                      10     j 0,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)                           10.01 ' 0,00

10.01.01;

! 10.01.05 j 10.01.06______

10.01.071 x


b-


Salarii de baza________________________________

Sporuri pentru condiții de munca_________________

Alte sporuri__________________________________________

Ore suplimentare______________________________

Fond de premii________________________________

Prima de vacanta_____________________________

Fond pentru posturi ocupate prin cumul__________

Fond aferent plătii cu ora___________________________

Indemnizații plătite unor persoane din afara unității Indemnizații de delegare__________________________

Indemnizații de detașare_________________________

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca Alocații pentru locuințe______________________________

Alte drepturi salariate in bani


Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)


0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


232,00


____x

X

X

------------------------ț

i

1 i

--------------------------------------------1.


377,16

7.723,30


394,13

8.070,85


7.219,13

881,33

_ __ j

8.100,46:

---------------î-------r


7.543,99

920,99


7.898,56

964,27


8.862,83

7.898,56

7.898,56

4.050,94

3.163,67

2.751,02


x

X

X


251,90

_____x

X

x

------------------------1

1

)

------------------------t

bTichete de masa *)_____________________________

Norme de hrana____________________________

Uniforme si echipament obligatoriu_______________

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa Transportul la si de la locul de munca_____________

Tichete de vacanta____________________________

Alte drepturi salariate in natura


Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)


Contribuții de asigurări sociale de stat________________________________

Contribuții de asigurări de șomaj_____________________________________

Contribuții de asigurări sociale de sanatate___________________________

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați


Contribuții pentru concedii si indemnizații_______________________________________________

Contribuții ta Fondul de gafantare-a creaelor șalariale______________________________

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)


Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)


Furnituri de birou __________________

Materiale pentru curățenie ____________________

încălzit, Iluminat si forța motrica

Apa, canal si salubritate                    ________

Carburanți si lubrifianti_________________________________

Piese de schimb_______________________________

T ransport_________________________________________

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet____________

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare


Reparații curente____________

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)


Hrana pentru oameni Hrana pentru animale


Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)


Medicamente________________________________________________

Materiale sanitare______________________________________________________

Reactivi                _______________________________________

Dezinfectant!_____________________________________________________________

unuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament____________________________________________


10.02.01

10.02.02

10.02.03

10.02.04

10.02.05


10.03.07


20.01.01

b ■      11


20.04.03810,94'

I fr


46,30


3.847,62

1.171,23


32,28


80,00

10,00


,53] 90,94 j 11,37


79,40;


0,00


0,00


0,00


0,00


568,50


500,00


0,00


590,67

519,50


143,23 90,26;


 • 133.55 108,58 516,82

 • 171.55

0,00


0,00


J

0,00


.....J ---------------------

••      ' * . -v

s                                            *                                  • a

* ’

f ■ ■ I *         " !/***’ ■■            J" R» ■

%


Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări_______________

Deplasări în străinătate


0,00


0,00

-


74,37

34,31

34,31


77,87

35,92

35,92


si materiale documentare

I t

I

I

4

4

:|

———t

s

Consultanta sl expertiza

I

20.12

12,40

12,88

9

13,46

14,10:

Pregătire profesionala

20.13

........ j

241,00

250,40

261,67

273,97 i

Protecția muncii

20.14

--i------------------------------------------------------------------------1-----------------------------------------------

67,00

(                                                                                                               i'

i       69,61!

-------------------------------i--------------------------?- J.....—

72,75

76,16!

.........................-......................

L

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Studii si cercetări____________________________________________________

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor_________

4

*

4

20.21 ;

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22 |

..........-b  ■■ ■ — ■ '-■■■■■■....... ||                          ,                    ,, p

Fi

1 i I

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

t,

F

1

i

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24      0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

...........*  ■                             ■                                   Ir

1.

h

i

ț.

4

j

20.24.02

I

+

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne Stabilirea riscului de tara

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

--- -- . _             a a . - r -__|__r_l —1. - J_______I____I _ »■__

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

AH» dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

Dobanda datorata trezoreriei statului

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului______

i i i

i


Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului Dobânzi la opeatiunile de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

ITITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)   51       0,00

(Transferuri curente (cod                                                                51.01 j 0,00

51.01.01

■ 51.01.03_______

51.01.14

.)------------- , , (

L _________ _______ .                              __________

i

)

I

Transferuri către instituții publice__________________________________________________________

Acțiuni de sanatate __________________________________________________________

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele 151.01.15 51.01.24 b

i


Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate ' . .. în concediu pentru creșterea copilului j '

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor      i 51.01.31

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de Ș _

asistență medico-sociale________________________

______Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul________[51.01.46 ______Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole______________________[51.01.49

Transferuri către bugetele locale pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de [51.01.50 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)_____________________[55 A. Transferuri interne

(cod 55.01.18)

Alte transferuri curente interne


55.01

55.01.18


. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.03j 55.02 Contribuții și cotizații la organisme internaționale


0,00

0,00


0,00


55.02.01


Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare


Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale


Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor Ti chete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)


Reclama si publicitate_____________________________________

Protocol si reprezentare___________________________________

Prime de asigurare non-viata_______________

Chirii_________________________________________________________________

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor______________

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice Executarea silita a creanțelor bugetare____________________

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


20.30.30


0,00   1.269,85

»                                           I H I ■»■■■ ■                                                                .1 l|


3,15 30,00


0,00


Ț

t i

4


3,42

32,57


1.443,55


TITLUL IU DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)_____________________

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)


Dobânzi aferente datoriei publice interne directe


Dobânzi aferente creditelor interne garantate


Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 ia 30.02.03+30.02.05)i

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

                                                         î

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

. _ ..........

L....         ...                .......

1

E '                                          1                                                                               ■ IR ■              R

&

:                 ....        .            . J

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

î

.......... ■■           ■ i                  ■         ■                                                       ■                           i

l...... —

b     1 H -RSSS.X.f.           l 1  <                      |

i

’                                                                                    i

--------------------------------------------------------------------------------------------------;-------------------------------------------------------------------.----------------------------------i

*

57.02.04

!•

ț.

I

I

Tichete de cresa____________________________

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale


TITLUL X AL TE CHEL TWELI (cod Burse


|Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale {Asociații si fundații

Susținerea cultelor


Contribuții la salarizarea personalului neclerical


0,00


Despăgubiri civile_______________________


0,00 0,00

-----, , -------------------~1


0,00


I

I

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural r

Sume aferente plății creanțelor salariale

159.25

) ■ ' .........

i

i

------—--R„M 4.^-.....- «...

I

i

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

i I i

i

.............—

I

î

I

1 I d

i i                                »!■■■   .o.wo.....

1

1

i

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1--

0,00

0,00

0,00

—.....—

0,001

0,00

0,00!

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

0,00

0,00

i

1


împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din Alte imprumuturi


0,00

f

s

ilil.

1

f


TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)    _______

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

Rambursau de credite externe din fondul de garantare _________

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale__________

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe______________________


IRambureari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)


81


81.01


0,00

0,00


o,oo\


0,00 0,001

-WM—h..... I ■ ■           ■ ■ I      ■ -         I                   *

i I

1

I


0,00

0,00


0,00

0,00


81.01.06

81.02

81.02.01 81.02.02


1

1

ii


0,00

SI........■ ■ imb4


0,00


0,00


l

ț*

I,

i

1 î

 • i

 • ii

I Rambursări de credite interne garantate

—■—i—I-M—I I I Ml ■----J—■---------»-----|~Ț~|----1--TTT                "■l'LI              ■ ■ lT ■ ■   ‘   —---»--‘----»-»------‘--,------r —.~.T“b_1           i_b                                 ~i— țj^--1-----‘ ‘-~1 ‘ 0 I--1~.  ---JJ___~____Uf

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

I                                                                                                                                                                                                                                   '

....... , . -    ț ........... ,,,     „......

t                                                                       J-

— ................. I,,.—.....-..... 4

i

r

••                         i

6

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

84

0,00

0,00

L...... *   ........ .. .

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

I

i---------- -—

>

3                                             ''               - -I

—------------—I

I

J

1

J

] '

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

848,25\

0,00

881,33

920,99

964,28

ITITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00 \

0,00

0,00

0,00

0,00


Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale


Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate        ________

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor


51.02


51.02.12


51.02.22


_________51.02.23

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în 51.02.24] Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru m ?7 finanțarea altor investiții în sănătate

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul 51.02.28


h r

51.02.25

t »■ .......»           ...........

51.02.26

........ "iu   i       , i i,a i.p^L


0,00


0,00] 0,000,00


0,000,00


TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) A. Transferuri interne


(cod 55.01.03+55.01.08 la

, d |b ■             R      ........................ I —


Programe cu finanțare rambursabila

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă Programe ISPA

;| ; h|, | |R                                                                   | | || ^ ■!■ I I                                                               ■■■U» II

Programe SAPARD

HHI ■ I» I I

Investiții ale agenților economici cu capital de stat______________

Programe de dezvoltare Fond Roman de Dezvoltare Sociala Cheltuieli neeligibile ISPA

M             a B ■          a         4


i.

v

't ir 'I

55     “ 0,00

55.01 1 0,00

55.01.03

55.01.08

55.01.09 55.01.10

55.01.12 55.01.13 55.01.15


0,00


0,00

I                 bl , *


0,00

0,00


55.01.13

-....... —r

I


55.01.42

*

L

itară

£

i

55.01.28

*.............""""" .........■■■■■

+.

Transferuri pentru facilitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare            55.01.54

■------------i---------------------L—-------------

(

'                                                                                                                                                                                                                                       i

l                                                                                                                   i

-------------------------------------------------------------------------->---------------------------------------------------------------------------------

1                                                                                                                                                    J.

k

j

i E

i

--------------------------------------------------------------------j--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1---------------------------------------------------------------------------------------------

?                                                                                                                                                         I

i

r                                                                3

i                                                                                                                                                          f

4

[

i

Titlul VIII Proiecte cu finanțam din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 56

0,00 0,001 0,00

*  ■         .................... ■'     ■■ ■■■■■■■■■■■■■     ...... 1 ............. HI......

j

0,00 0,00

0,00!

--------------------------------------------------------:----------------r

0,00

J

56.01


Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) ___ Finanțarea națională **) _____Finanțarea Uniunii Europene **) ______Cheltuieli neeligibile **)________________ Programe din Fondul Social European (FSE)

| Finanțarea națională **)


0,00? 56.01.01 ;        !

56.01.02


f

l

I

56.01.031


0,00

.....ip.


___ Finanțarea Uniunii Europene **) [Cheltuieli neeligibile **) Programe din Fondul de Coeziune (FC)


56.02

t—“—:—t

I

i

56.02.02

[56.02.03

<---------------------------------------------,--------------------------------------


■ 56.02.01 ,


■I *


0,00


0,00

.. i ■ i i


0,00


56.03


“ 0.00


0,00


0,00


Finanțarea națională **)________

Finanțarea Uniunii Europene **)


56.03.01


56.03.02Cheltuieli neeligibile **)

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) _____Finanțarea națională **)_________________________________________ ___ Finanțarea Uniunii Europene **)______________________________ ______Cheltuieli neeligibile **)______________________________________________

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

Finanțarea națională **)________

Finanțarea Uniunii Europene **) Cheltuieli neeligibile **)_________

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) ! Finanțarea națională **)

Finanțarea Uniunii Europene **)_____________________

[cheltuieli neeligibile **)__________________________________

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)

Finanțarea națională **)________

Finanțarea Uniunii Europene **) Cheltuieli neeligibile **)_________

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

Finanțarea naționala *)

Finanțarea de la Uniunea Europeana *) Cheltuieli neeligibile *)__________________

Alte facilitați si instrumente postaderare

Finanțarea naționala *)

Finanțarea externa nerambursabila *) Cheltuieli neeligibile *)________________

Mecanismul financiar SEE

Finanțarea naționala *)

Finanțarea externa nerambursabila *)__________________________

Cheltuieli neeligibile *)_______________________________________________

j Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă

Finanțarea naționala *)


___ Finanțarea externa nerambursabila *)_____________

Cheltuieli neeligibile *) CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Construcții          ______________________________

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

56.03.03

l t b

............ ........

56.04

0,00

0,00

l...... .              .. 1.

0,00

0,00

0,00

0,00

56.04.01 '

L..........

f

56.04.02

I1........

L..

J

b

56.04.03

-

F----------"------------- T         — - —-                      '

1

1

1

J             ......

J 1 • .......-*     —— . - >■     li I Y1^

1

56.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56.05.01

>

56.05.02

...........1 ■ ' '"1

>«■' ...........<

........... *........... 1

E ■ ■                             ■                                                ■                 ■                   ■             ■

1 1 " ................................

—                      R..........

II  ,11           ..... TW

1 .............

>

9

s

j


56.17 56.17.01 i 56.17.02!

t

l

1

>

!

1 t

i

d

1

56.18.011

—***——.....—*——r


o,oo! j

Ml ........ J


0,00


J î

4 )

i

r


56.17.03: *56718    ' 0,00

............


0,00


0,00

■ "■             ■■ f


0,00


56.18.02

56.18.03

 • 70

 • 71 _____

71.01

71.01.01

71.01.02


h

X

t

h


848,25

848,25

848,25


881,33 i


881,33

881,33

------_>------1

F


,s

- V i fcr- _j - -

964,28 964,28!

*........fII II ! jl       .                               11     ■       ...... III                     1

920,99      964,28


161,25


<1


167,54

0,00


920,09

9&0.99

■ *..........

175,08

0,00


(Oh


183,31

0,00

----------------- r-----J


Alte active fixe_________________

Stocuri (cod 71.02.01)_____________

Rezerve de stat și de mobilizare


Reparații capitale aferente activelor fixe


71.01.30

71.02

71.02.01

71.03


0,00


687,00

0,00


--


713,79

0,00


745,91

0,00


780,97

0,00


TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01) Active financiare (cod 72.01.01)


Participare la capitalul social al societăților comerciale


72       !  0,00;

72.01    |  0,0d:

72.01.011

---------------------r

l

F


0,00

0,00


0,00


0,00

—1__


F I-


0,00


TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE


TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL


Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


'Dire Duta75


84

85.01


0,00


0,00


0,00
POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Anexa nr.2LISTA

poziția alte cheltuieli de investiții, defalcata pe categorii de bunuri

repartizate 2011__________________________

LEI

Nr. Crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

UM

Clasif. Bug.

Cantitate

Valoare

I

INVESTIȚII NOI

1.

Statii emisie-receptie portabile compatibile cu frecventa TETRA

buc

71.01.30

40

192.000

2.

Autospeciale

buc.

71.01.02

3

161.250

3.

Proiectare, avizare si execuție reabilitare parțiala clădire sediu

buc.

71.01.30

1

200.000

4.

Kit transport persoane

buc.

71.01.30

2

20.000

5.

Pistol Glock 19(letal)

buc.

71.01.30

50

150.000

6.

Pistol Glock 19T(neletal)

buc.

71.01.30

20

60.000

II

INVESTIȚII IN CONTINUARE

7.

"Proiect si execuție instalație de încălzire sediu"

buc.

71.01.30

1

65.000

Total investiții pe anul 2011

// *  0 M 4

848250

z co


Sef Serv.POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


NOTA DE FUNDAMENTARE Investiții an 2011

 • I. INVESTIȚII NOI

 • 1. ST ATU EMISIE-RECEPTIE PORTABILE COMPATIBILE CU FRECVENTA TETRA

INFORMAȚII FINANCIARE:

 • a) Valoare totala a proiectului - 192.000 lei;

 • b) Credite de angajament - 192.000 lei;

 • c) Credite bugetare - 192.000 lei;

 • d) Graficul de finanțare : va fi corelat cu graficul de execuție conform Planului de achiziții de la Compartimentul de Achiziții Publice - se va achiziționa in Trimestrul I al anului 2011, din bugetul Politiei Locale a municipiului Ploiești

 • e) Analiza cost - beneficiu: cost - 192.000 lei( preț pe o statie portabila - 4.800 lei /bucata x 40 bucăți = 192.000 lei).

Achiziționarea acestor statii de emisie-receptie este necesara deoarece începând din anul 2010 actuala frecventa nu mai este utilizata conform legislației in vigoare ;

 • f) Costuri de funcționare si întreținere după punerea in funcțiune: aproximativ 100 lei/ an/ statie emisie -recepție in următorii 2 ani , deoarece achiziția acestora presupune garanția producătorului pe o perioada de minim 2 ani .După expirarea acestei perioade estimam un cost de funcționare si intretinere de aproximativ 200 lei / an/ statie de emisie-receptie.

INFORMAȚII NEFINANCIARE:

 • a)strategia in domeniul investițiilor

Conform Regulamentului de Organizare si Funcționare al Politiei Locale a municipiului Ploiești, trebuie asigurata o statie de emisie-receptie la

țO « /’■ / ......

h Q.

// S.’

Z‘ *5


X'

' - * <1 *


un polițist local cu atribuții in domeniul ordinii si liniștii pubRCe circulației pe drumurile publice , precum si pentru personalul contractual cu atribuții in domeniul pazei bunurilor de interes local.Pentru respectarea prevederilor acestui regulament si completarea dotărilor existente trebuie sa achiziționam un număr de 40 de statii de emisie-receptie portabile .

 • b) descrierea proiectului

Stațiile de emisie-receptie portabile trebuie sa îndeplinească următoarele specificații tehnice minime conform standardelor TETRA- ETSI:

Servicii pentru terminale portabile :

 • 1. Servic ii de voce


-apel prioritar

-apel telefonic full duplex -apel de urgenta

 • 2. Servicii de securitate -criptare interfața aer

-algoritm de criptare:TEA 2 -clase de criptare 1,2,3 -autentificare abonat in sistem -receptor integrat

-activare-dezactivare term inal de la distanta

-cod de acces PIN siPUK

-soluție hardware complet integrata ce permite upgradarea prin soft 3.Servicii de date

-servicii de mesaje date scurte -transmisii de date tip pachet “IP” -mesaje tip “stare” -browser WAP incorporat 4. Servicii suplimentare -scanare de grup

-asignare dinamica la distanta grupuri de lucru -mod audio discret si tare -identificare abonat -integral sim conector

-identificare linie apel -prioritate apel

-număr unic pentru fiecare


-memorie pentru apeluri 5.Interfața utilizator


I

i

*

\ *

*b

- afisaj color ce poate suporta afișarea de harți si fotografii

-afisaj al orei si datei

-indicatori pe ecran pentru modul de lucru -contrast ecran

-tastatura cu caractere alfa numerice

-conector multifinctional pentru programare si transmisii de date scurte/pachete

-conector pentru accesorii audio

-lista de adrese cu caractere alfa numerice atat pentru telefon cat si pentru radio

-difuzor si miocrofon 6.Opțiuni si accesorii:

-terminal radio cu autonomie mare de funcționare

-încărcător rapid personal pentru radio si baterie -suport de fixare la centura

-interfața de date conectare la PC

-antena si controller GPS incorporate in terminal -grupuri de lucru in regim direct

-număr de adrese in agenda minim 100

 • c)stadiul fizic al obiectivelor Nu este cazul.

-apel prioritar

-apel telefonic full duplex -apel de urgenta

 • 2. Servic ii de securitate -criptare interfața aer -algoritm de criptare :TEA 2 -clase de criptare 1,2,3 -autentificare abonat in sistem

-receptor integrat -activare-dezactivare terminal de la distanta -cod de acces PIN si PUK -soluție hardware complet integrata ce permite abgradarea prin soft 3.Servicii de date

-servicii de mesaje date scurte -transmisii de date tip pachet “IP”

-mesaje tip “stare”

-browser WAP incorporat

 • 4. Servicii suplimentare

-scanare de grup

-asignare dinamica la distanta grupuri de lucru -mod audio discret si tare

-identificare abonat


-integral sim conector

-identificare linie apel

-prioritate apel

-funcția de transmitere a prezentei semnalului de repertor inclusa -număr unic pentru fiecare grup

-memorie pentru apeluri 5.Interfața utilizator

- afisaj color ce poate suporta afișarea de harți si fotografii -afisaj al orei si datei

-indicatori pe ecran pentru modul de lucru

-contrast ecran

-tastatura cu caractere alfa numerice

-conector multifinctional pentru programare si transmisii de date scurte/pachete

-conector pentru accesorii audio

-lista de adrese cu caractere alfa numerice atat pentru telefon cat si pentru radio

-difuzor si miocrofon

6.Opțiuni si accesorii:

-terminal radio cu autonomie mare de funcționare

-încărcător rapid personal pentru radio si baterie -suport de fixare la centura

-interfața de date conectare la PC

antena si controller GPS incorporate in terminal

-grupuri de lucru in regim direct -număr de adrese in agenda minim 100

c)stadiul fizic al obiectivelor Nu este cazul.

/' V' .-■■ / ' ■*•'-             X' ■

SI


 • 2. AUTOSPECIALE - DOTATE CU RAMPA LUMINOASA

J f STATIE MOBILA DE EMISIE RECEPȚIE - 3 BUCĂȚI i' /

I. INFORMAȚII FINANCIARE

i

s

1'1 b

l/;-

ta ’


r'


 • 1. Valoarea totala a proiectului - 161.250 lei

 • 2. Creditele de angajament - 161.250 lei

 • 3. Creditele bugetare - 161.250 Iei

 • 4. graficul de finanțare - trim II

 • 5. Analiza cost - beneficiu

Achiziționarea pentru anul 2011 , a minimum trei autovehicule care sa fie dotate cu rampa luminoasa si statie mobile emisie-receptie este necesara pentru asigurarea desfășurării in condiții optime a activitatii de asigurare a ordinii si liniștii publice, a pazei bunurilor, a activitatii in domeniul circulației pe drumurile publice ,disciplinei in contracții si afisajul stadal, protecția mediului, activitatea comerciala si evidenta persoanelor ( activitatile operative ale instituției) .

In acest moment, patra dintre autovehiculele preluate de la Politia Comunitara Ploiești, au fost casate ca urmare a inventarierii generale a patrimoniului desfasurata in perioada 01.10-2010-31.10.2010 , ceea ce impune asigurarea din timp a parcului auto cu mașini noi, cu costuri reduse de utilizare si întreținere.

Calculul a fost efectuat prin consultarea paginilor de internet a dealerilor de autoturisme.

 • 6. Costurile de funcționare si întreținere după punerea in funcțiune , vor fi cele specifice vehiculelor, respectiv cheltuieli cu carburanții, spălătorie, revizii si asigurare. In ce privesc cheltuielile cu piesele auto, acestea vor fi mult diminuate, intru-cat vehiculele vor fi noi si beneficiază si de garanția producătorului.

II .INFORMAȚII NEFINANCIARE

 • a) Strategia in domeniul investițiilor

Achiziționarea pentru anul 2011 , a trei autoturisme in valoare totala de 161.250 lei este necesara pentru menținerea parcului auto al instituției in condiții optime de funcționare , pentru desfasurarea in bune condiții a activitatii operative a instituției.

 • b) Descrierea proiectului - autovehicule de culoare alba, inscripționate „Politia Locala Ploiești”, dotate cu rampa luminoasa si statie mobila emisie-receptie.

 • c)stadiul fizic al obiectivelor

nu este cazul.


 • 3. PROIECTARE, AVIZARE SI EXECUȚIE REABILITARE PARȚIALA CLĂDIRE SEDIU

INFORMAȚII FINANCIARE

 • a) . Valoarea totala a proiectului: 200.000 lei, din care :

50.000 lei lucrări de proiectare, avizare si autorizare si 150.000 lei execuție propriu zisa.

 • b) . Credite de angajament: 200.000 lei

 • c) . Credite bugetare : 200.000 lei

 • d) . Graficul de finanțare: trimestrul I.

Analiza cost - beneficiu :

Datorita gradului extrem de avansat de uzura al ferestrelor clădirii situata in bd-ul Independentei 21 -sediul Politiei Locale a municipiului Ploiești, exista riscuri complexe, printre care enumerăm inclusiv caderea unor tocuri sau sticle de geam, care pot răni grav persoane aflate in imediata apropiere a clădirii.

Beneficiile acestei investiții rezida in reducerea costurilor cu energia, cat si prin conservarea mult mai eficienta a pereților interiori ai clădirii, reducandu-se expunerea lor la curenti de aer, umiditate, etc.

INFORMAȚII NEFINANCIARE

 • a)    strategia in domeniul investițiilor

Prin natura arhitecturii clădirii cat si a duratei de existenta a acesteia, structura a suferit in timp, ceea ce conduce la necesitatea efectuării de reparații majore.

 • b)   descrierea proiectului

Pentru conservarea in bune condiții a acestei clădiri de patrimoniu, este necesara inlocuirea ferestrelor acesteia.


KIT TRANSPORT PERSOANE


INFORMAȚII FINANCIARE

 • a) . Valoarea totala a proiectului: 20.000 lei

 • b) . Credite de angajament: 20.000 Iei

 • c) . Credite bugetare : 20.000 lei

 • d) . Graficul de finanțare: trimestrul I.

INFORMAȚII NEFINANCIARE

a) strategia in domeniul investițiilor

F*


z*

/.- . â

d.‘

f} •' -* * -J •’ 1 IjP ■* Wj       1 sk* •

13           *

Jw *"*’* r

Prin natura activitatii Politiei Locale a municipiului Ploiești,este absolut

b

obligatoriu ca personalul operativ sa fie protejat in momentele când transporta persoane arestate care pot deveni violente.

DESCRIEREA PROIECTULUI

Bancheta din fibra de sticla armata cu profile metalice si umpluta cu spuma poliuretanica.

Bancheta se demonteaza/monteaza rapid, de către un singur om, si se curata cu furtunul cu apa.

Este profilata si are zone aderente anti-alunecare laterala.

Centurile de siguranța originale sunt perfect funcționale. Podea din fibra de sticla armata cu profile metalice. Se demonteaza/monteaza rapid pentru curatare.

Ecran protector transparent intre sofer/pasager si bancheta din spate.

Ecranul este din policarbonat rezistent la zgariere, impact si șocuri vio lente( inclusiv cutit).

Geamurile laterale spate sunt din același tip de policarbonat, si sunt fixe (nu se pot deschide).

Ușile spate nu se pot deschide din interior, avand si blocare din bord contra deschiderii din exterior.

Ecran transparent din policarbonat pentru împiedicarea ieșirii prin luneta.

 • 5. PISTOL GLOCK 19 (LETALE)

I INFORMAȚII FINANCIARE

"| i ~ r~n fir tî.Ti«Ti ~YT~i~iii I                            —Mm—

 • 1. Valoarea totala a proiectului - 150000 lei

 • 2. Creditele de angajament -150000 lei

 • 3. Creditele bugetare - 150000
  raficul de finanțare - trim I


 • 5. Analiza cost - beneficiu

Achiziționarea pentru anul 2011, a 50 pistoale Glock 19 in valoare de 150.000 lei este necesara pentru asigurarea completării dotării corespunzătoare atat a agentilor de Ordine Publica si a posturilor de paza înarmate asigurate de către Politia Locala a municipiului Ploiesti( conform Regulamentului de Organizare si Funcționare al instituției ), pentru o buna desfășurare a activitatii specifice zilnice, cat si pentru efectuarea in condiții optime, corespunzătoare, a tragerilor periodice organizate in vederea


instruirii personalului cu drept de utilizare a armamentului din 'cad instituției.

La momentul actual, in dotarea Politiei Locale a municipiului Ploiești, se regăsesc aceleași tipuri de pistoale, Glock 19 - arma letala , care pe parcursul celor 3 ani de când au fost achiziționate si-au demonstrat fiabilitatea, siguranța in exploatare si ușurința de manevrare.

In aceste condiții, propun achiziționarea acelorași tipuri de armament, intrucat sunt cunoscute de intreg personalul care are dreptul sa utilizeze armament, fiind instruiti periodic si efectuând si tragerile periodice de antrenament pana acum cu acest tip de armament.

 • 6. Cheltuieli cu întreținerea

Costurile cu întreținerea vor fi mici, intrucat pistoalele vor fi noi si beneficiază si de garanția producătorului austriac.

II INFORMAȚII NEFINANCIARE

 • 1. Strategia in domeniul investițiilor

Achiziționarea pentru anul 2011 , a 50 pistoale Glock 19 in valoare de 150000 Iei este necesara pentru asigurarea unei norme de dotare cu armament a polițiștilor locali ,conform Regulamentului de Organizare si Funcționare al Politiei Locale a municipiului Ploiești si asigurării logisticii in ceea ce privește securitatea in cazurile in care actioneaza si are competente instituția.

6. PISTOL GLOCK 19T (NELETALE)

I INFORMAȚII FINANCIARE

 • 1. Valoarea totala a proiectului - 60.000 lei

 • 2. Creditele de angajament - 60.000 lei

 • 3. Creditele bugetare - 60.000 lei

 • 4. graficul de finanțare - trim I

 • 5. Analiza cost - beneficiu

Achiziționarea pentru anul 2011, a 20 pistoale Glock 19T in valoare de 60.000 lei este necesara pentru asigurarea completării dotării corespunzătoare atat a agentilor de Ordine Publica si a posturilor de paza înarmate asigurate de către Politia Locala a municipiului Ploiești, pentru o

buna desfășurare a activitatii specifice zilnice, cat si pentru efectuarea in condiții optime, corespunzătoare, a tragerilor periodice organizate in vederea instruirii personalului cu drept de utilizare a armamentului din cadrul instituției.

rl


La momentul actual, in dotarea Politiei Locale a municipiului Ploiești, se regăsesc aceleași tipuri de pistoale, Glock 19T - arma ne letala, care pe parcursul celor 3 ani de când au fost achiziționate si-au demonstrat fiabilitatea, siguranța in exploatare si ușurința de manevrare.

In aceste condiții, propun achiziționarea acelorași tipuri de armament, întrucât sunt cunoscute de întreg personalul care are dreptul sa utilizeze armament, fiind instruiti periodic si efectuând si tragerile periodice de antrenament pana acum cu acest tip de armament.

 • 6. Cheltuieli cu intretinerea

Costurile cu intretinerea vor fi mici, întrucât pistoalele vor fi noi si beneficiază si de garanția producătorului austriac.

II INFORMAȚII NEFINANCIARE

1. Strategia in domeniul investițiilor

Achiziționarea pentru anul 2011, a 20 pistoale Glockl9T in valoare de 60.000 lei este necesara pentru asigurarea unei norme de dotare cu armament a polițiștilor locali,conform Regulamentului de Organizare si Funcționare al Politiei Locale a municipiului Ploiești si asigurării logisticii in ceea ce privește securitatea in cazurile in care actioneaza si are competente instituția.

II.INVETITII IN CONTINUARE

 • 1.''Proiect si execuție instalație de incalzire sediu”

I INFORMAȚII FINANCIARE

imun—■.......III

 • 1. Valoarea totala a proiectului - 65.000 lei

 • 2. Creditele de angajament -65.000 lei

 • 3. Creditele bugetare - 65.000 lei

  V*

  . / y -//£•/ h \\r*“', C-

  W""*1 *r

  • 4. graficul de finanțare - trim I                                      \X't

  • 5. Analiza cost - beneficiu


  < .

  *

  f

  %


  ~r


  b.

  ■X .■

  * Y


Investiția este strict necesara in sensul finalizării la un standard inâlt al proiectului: "Lucrări de instalare a echipamentelor de încălzire centrala -Politia Comunitara Ploiești"

După cum am aratat in antemasuratoarea la lucrări,diferentele rezida din 2 aspecte:

1. proiectantul nu a luat in considerare stâlpii dubli care se regăsesc la fiecare colt al fiecărei camere, mărind astfel semnificativ numărul de

fitinguri de la 2 la 8 sau chiar 16.

si

 • 2. nu a fost prevăzut numărul elementelor de legătură intre elementele de țeava Cu, dar aici ar fi fost destul de dificil de făcut o estimare relevanta.

Existau 2 posibilități : sa se "taie" la colturi traseul, ceea ce nu ar fi convenabil nici din punct de vedere estetic si nici funcțional sau sa se urmeze un traseu firesc, urmărind geometria suprafețelor pereților. Aceasta soluție este din punct de vedere tehnic cea corecta, chiar daca din punct de vedere financiar este puțin mai costisitoare.

In timp, datorita execuției corecte cat si a modelului modem al centralei termice, vor fi înregistrate economii importante, in special la consumul de gaz, dar si de apa si energie electrica.

Costurile cu întreținerea vor fi mici, întrucât echipamentele sunt noi si beneficiază si de garanția producătorului olandez.

II INFORMAȚII NEFINANCIARE

1. Strategia in domeniul investițiilor.

Aceasta investiție este necesara atat pentru imbunatatirea confortului in incinta clădirii, cat mai ales pentru o corecta conservare a sa din punct de vedere funcțional, mai ales ca face parte din grupul clădirilor monument din patrimoniul orașului Ploiești.


Sef Serviciu Financiar-Contabilitate, Ionescu Mariana

CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI POLITIA LOCALA PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Politiei Locale Ploiești

In conformitate cu Legea nr.286/2010 -privind legea bugetului de stat pe anul 2011 si Legea nr.273/2006-privind finanțele publice locale s-a procedat la elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011, al Politiei Locale a municipiului Ploiești.

Politia Locala a municipiului Ploiești s-a infintat in baza Legii nr. 155/2010 si a Hotărârii de Guvern nr. 1332/2010 privind aprobarea Regumanetului cadru de organizare si funcționare a politiei locale ca serviciu public specializat aflat in subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, prin preluarea patrimoniului Politiei Comunitare Ploiești.

Activitatea Politiei Locale a municipiului Ploiești este structurata astfel:

 • - Structura de ordine si liniște publica si paza a bunurilor

 • - Structura din domeniul circulației pe drumurile publice

 • - Structura de disciplina in construcții si afisaj stradal

 • - Structura de protecție a mediului

 • - Structura de activitate comerciala

 • - Structura cu atribuții pe linie de evidenta a persoanelor

Proiectul de buget privind veniturile si cheltuielile pe anul 2011 al Politiei Locale Ploiești este structurat astfel:

L-Venituri totale: 7.796,40 mii Iei

Din care: - venituri din activitate autofinantata = 363 mii lei

- venituri din subvenții


7.433,40 mii lei


II.-Cheltuieli totale : 7.796,40 mii lei

Din care:-Cheltuieli de personal = 3.563,50 mii lei

/ *

-i

W-- < ..

V -*

I. Venituri totale                                               -<

La fundamentarea “ Veniturilor din activitatea autofinatata“, vedere valoarea contractelor actuale aflate in vigoare in cadrul structurii Politiei Comunitare Ploiești si care vor fi preluate in luna martie 2011 de către Politia Locala Ploiești, in suma de aproximativ 363,00 mii lei, structurata astfel:

Asociația Serviciilor Sociale Comunitare - 180 mii lei

Serviciul Public Finanțe Locale - 170 mii lei

Serviciul Public Local de Evidenta a Persoanelor - 13 mii lei

Prevederea bugetara reprezentând “Subvenție46 aferenta anului 2011 este de 7.433,40 mii lei,suma necesara pentru susținerea cheltuielilor activitatilor noii instituții înființate .


- Bunuri si servicii = 3.384,65 mii lei - Cheltuieli de capital = 848,25 mii lei


y

a

v

v


«•


•i


«•


R s '

•?>

\

R


 • *  I

V

 • •  »•


s-a avut in


IL-Cheltuieli totale:

Cheltuieli de personal

“ Cheltuielile de personal” au fost fundamentate in suma de 4.799 mii lei, avand la baza prevederile Legii nr. 284/2010-legea -cadru privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice si Legii nr.285/20I0 - privind salarizarea in anul 2011 a personalului plătit din fondurile publice si s-au aprobat credite bugetare in suma de 3.563.50 mii lei.

La articolul “Cheltuieli salariale in bani“ prevederea trebuie sa fie in suma de 3.723 mii lei, dar s-au aprobat 2.783 mii lei , iar la articolul “Contribuții” prevederea bugetara trebuie sa fie in suma de 1.076mii lei, dar s-au aprobat credite bugetare in suma de 780,50 mii lei.

“Cheltuielile salariale in bani” au fost calculate pornind de la sumele din statul de personal existent la 31.12.2010, sume care au fost indexate cu un precent de 15%, conform Legii nr.284/2010-legea -cadru privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice si Legii nr.285/2010 - privind salarizarea in anul 2011 a personalului plătit din fondurile publice.Sumele aprobate ajung in proporție de 75 % din totalul plăților estimate in cursul anului 2011.

Fundamentarea alineatului 10.01.01 “ salarii de baza “a fost stabilita pe 10 luni ( salarii de baza / luna 325 mii lei ♦ 10 luni - 3.250 mii lei),dar au fost aprobate credite bugetare in suma de 2.420 mii lei . Menționam ca salariul de baza cuprinde :

 • - salariul de baza aferent lunii decembrie 2010 pentru personalul existent in statul Politiei Comunitare Ploiești la care s-a adaugat salariul de baza aferent funcțiilor preluate de la Primăria Ploiești in suma totala de 270 mii lei

 • - sume compensatorii acordate conform legislației ( spor CFPP) in suma de 0,80 mii lei

suplimente salariale acordate funcționarilor publici in suma de 54,20 mii lei lunar

Total salarii de baza lunare - 325 mii lei

J ■

Prevedere bugetara inițial pentru alineatul 10.01.06 “alte sjporuri“ si a fost fundamentata avand la baza sporul pentru condiții vatamatoare previzional astfel: suma de 30 mii lei/ luna * 10 luni - 300 mii lei, dar s-au aprobat 232 mii lei.

Suma de 150,00 mii lei reprezenta prevederea bugetara pentru alineatul 10.01.30 “alte drepturi salariale in bani“ fiind fundamentata avand la baza sporul pentru munca prestata in timpul nopții in procent de 25 % din salariul de baza, acordat conform legislației in vigoare , dar au fost aprobate credite bugetare in suma de 108 mii lei.

Total cheltuieli de personal necesare pentru 10 luni din anul 2011 sunt in suma de 4.799 mii lei, din care au fost aprobați 3.563,50 mii lei.

'1


Cheltuieli materiale

“Bunurile si serviciile “ au fost previzionate la suma de 2.149,15 mii lei, fiind fundamentate in funcție de necesitățile instituției.

La articolul “Bunuri si servicii “ prevederea bugetara este in suma de 1.030,30 mii lei.impartita astfel:

 • -  Pentru articolul bugetar “furnituri de birou", prevederea bugetara este de 28,40 mii lei, suma necesara pentru asigurarea necesarului de rechizite in cursul anului 2011;

 • -  Pentru articolul bugetar "materiale de curățenie" ,prevederea bugetara este de 7,50 mii lei, suma necesara pentru asigurarea acestui tip de cheltuiala;

 • -  Pentru articolul bugetar "incalzit, iluminat si forța motrice" ,prevederea bugetara este de 80 mii lei.Aceasta a fost previzionata luând in calcul perioada similara a anului precedent;

 • -  Pentru articolul bugetar “apa, canal, salubritate" ,prevederea bugetara a fost stabilita la suma de 10 mii lei ,luând in calcul perioada similara a anului precedent;

 • -  Pentru articolul bugetar "carburanți si lubrifianti ", prevederea bugetara a fost stabilita astfel : 13 autovehicule ♦ 180 litri / autovehicul *6 lei/ litru* 9

luni - 126 mii lei;

 • -  Pentru articolul bugetar “piese de schimb" , prevederea bugetara a fost estimata la suma de 79,40 mii lei, suma necesara pentru intretinerea parcului auto al instituției;

 • -  Pentru articolul bugetar "posta , telecomunicații, radio, tv., internet" prevederea bugetara a fost estimata astfel : execuția bugetara pentru acest capitol in anul 2010 a fost de aproximativ 163 mii lei: 12 luni * 9 luni - 123 mii lei;

 • -  Pentru articolul bugetar " materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional" , prevederea bugetara a fost estimata la valoarea de 100 mii lei, suma necesara pentru reparația parcului de mașini al instituției , servicii de vulcanizare auto si servicii de întreținere si spalare a autoturismelor.


Pentru articolul bugetar ”alte bunuri si servicii p **, prevederea bugetara a fost estimate la suma de 476 mii lei pentru:

•Servicii informatice de asistenta tehnica - 80 mii lei

•Revizii aparate de aer condiționat - 15 mii lei

•Servicii de întreținere si reparații echipamante de birou — 20 mii lei •întreținere cai - 80 mii lei

•Consultanta, proiectare si implementare sistem managerial - 16 mii lei

•Tonnere ,cartușe pentru imprimante si Xerox - 15 mii lei

•Servicii reincarcari cartușe - 15 mii lei

•Diverse servicii si materiale necesare pentru desfasurarea activitatii instituției — 235 mii lei

Pentru articolul bugetar “ reparații curente“ , prevederea bugetara a fost estimata la valoarea de 15 8 mii lei, reprezentând diverse reparații necesare pentru întreținerea sediului instituției care este intr-o clădire monument istoric construit acum peste 100 de ani, precum si pentru acoperirea cheltuielilor cu reparațiile pentru lucrările suplimentare prevăzute in contractul "Reparații invelitoare Politia Comunitara Ploiești",constatate prin efectuarea de măsurători pe teren, existenta unor diferente din punct de vedere cantitativ, a anumitor articole de deviz in raport cu antemasuratoarea proiectului.

Pentru articolul bugetar “uniforme si echipament** prevederea bugetara a anului 2011 este de 500 mii lei suma necesara echipării personalului Politiei Locale, conform Legii nr.155/2010 si Hotărârii de Guvern nr. 1332/2010 privind aprobarea Regumanetului- cadru de organizare si funcționare a politiei locale .

Pentru echiparea completa a personalului instituției ar fi necesara suma de 888,00 mii lei (3,70 mii lei x 240 persoane - 888 mii lei), iar prevederea existenta este de 500 mii lei, suma ce va avea in vedere un minim de echipare pentru polițiștii locali din cadrul serviciilor operative ale instituției, precum si dotarea cu mijloace de protecție a polițiștilor locali si a personalului cu atribuții in domeniul pazei bunurilor si a obiectivelor de interes local.

Pentru articolul** alte obiecte de inventar” , prevederea bugetara a anului 2011 a fost dimensionata la suma de 68,50 mii lei si are in vedere achiziția de calculatoare de birou, imprimante , ștampile si alte obiecte de inventar necesare desfășurării activitatii instituției.

La articolul bugetar “ deplasări interne , detasari, transferări “ prevederea bugetara a anului 2011 a fost stabilita in suma de 31,60 mii lei.Mentionam ca in Legea nr.155/2010- a politiei locale se prevede la art. 18 următoarele : “După numirea in funcție , polițiștii locali care au atribuții in domeniul ordinii si liniștii publice , precum si cei cu atribuții in domeniul circulației rutiere proveniti din structurile politiei comunitare sunt obligați ca, in termen de 5 ani, sa urmeze un


de formare profesionala inițiala organizat intr-o^f^tițutie de


program invatamant din cadrul Ministerului Administrației si Internelor".

Având in vedere aceasta prevedere , avem in vedere scol polițiști locali in cursul anului 2011 (20 polițiști locali / modul x 4          _

Tk


urmeaza a se desfasura pe o perioada de 3 luni .Fundamentarea preved^^bu^ pentru acest articol este următoarea :

 • -  7,5 1 / 100 km x 2 x 12 rute ( 3 luni x 4 deplasări/ lima )x 80 agenti comunitari x 5 lei/ litru de combustibil - 21,60 lei/ an

 • -  10 mii lei deplasări pentru agenti comunitari de la celelalte servicii ale instituției

La articolul bugetar 44 cârti, publicații, si materiale documentare 44 prevederea bugetara a anului 2011 a fost stabilita la valoarea de 6 mii lei, suma necesara achiziționării a doua abonamente Monitorul Oficial, partea I, cârti de specialitate in următoarele domenii: contabilitate, juridic , resurse umane, achiziții publice.

La articolul bugetar “Consultanta si expertiza “ , prevederea bugetara a fost stabilita la suma de 12,40 mii lei, suma necesara pentru consiliere juridica avand in vedere ca avem in organigrama instituției 2 posturi de consilier juridic , din care unul este in concediu Îngrijire copil in varsta de pana la 2 ani, iar al doilea are in mod repetat concediu medical.

'j


La articolul bugetar “ pregătire profesionala 44 prevederea bugetara a anului 2011 a fost stabilita la suma de 241 mii lei, datorita prevederilor art 18 din Legea nr. 155/2010 - a politiei locale prin care se obliga agenții comunitari proveniti din structurile politiei comunitare sa urmeze un curs de formare profesionala$\xnâamenterea. pentru acest articol bugetar este următoarea:

 • -  Contravaloare curs de formare profesionala / agent -1,2mii lei

 • -  Contravaloare hrana / agent / luna 0,4 lei x 3 luni - 1,2mii lei

 • -  Contravaloare cazare / agent / luna 0,2 lei x 3 luni -0,6mii lei

Total contravaloare curs / agent - 3 mii lei


3 mii lei/ cursant x 20 agenti x 4 module - 240 mii lei

La articolul bugetar “protecția muncii44 prevederea bugetara a fost stabilita la suma de 67 mii lei .Fundamentarea acestui tip de prevedere bugetara este următoarea:

 • -  Medicina muncii - 30 mii lei

 • -  Testare psihologica - 22 mii lei

 • -  Alte cheltuieli legate de protecția muncii - 15 mii lei

Total - 67 mii lei

In cadrul articolului “alte cheltuieli44 prevederea bugetara pentru “protocol si reprezentare” este stabilita la suma de 3,15 mii lei, suma ce va fi necesara pentru achiziția de materiale publicitare ce vor conține informații despre activitatea instituției, serviciile pe care aceasta le prestează pentru cetatean.

6 __

In cadrul articolului “prime non viata “ prevederea bugetara a foșf'S^BHita Ia suma de 30 mii lei, suma ce va fi necesara pentru plata polițelor CASmD si RCA ale autoturismelor instituției.                                             //\_z ;i. ' ■

H C

In cadrul articolului “alte cheltuieli cu bunuri si servicii “ prevederea ^bugetara a fost estimata la suma de 1.236,70 mii Iei.                         VcȘ

«•


I.


z>

Cheltuieli de capital

“Cheltuielile de capital “ au fost previzionate in funcție de necesitățile stricte ale instituției noastre si au fost structurate pe 6 obiective principale de investiții noi, pentru dotarea corespunzătoare a personalului instituției in conformitate cu noile reglemntari legale si un obiectiv de investiții in continuare, astfel:

I. INVESTIȚII NOI

1 Statii emisie-receptie portabile compatibile cu frecventa TETRA - in valoare de 192,00 mii lei. Aceste 40 de statii au fost prevăzute pentru completarea numărului de statii existent, necesare pentru dotarea polițiștilor locali conform Regulamentului - cadru de organizare si funcționare a politiei locale.

44


 • 2.La poziția numărul 2 din lista de investiții se regaste obiectivul Autospeciale”, in valoare de 161,25 mii lei.

Achiziționarea pentru anul 2011, a trei autospeciale este necesara pentru asigurarea activitatii de a ordine publica in municipiul Ploiești in condiții de siguranța maxima, precum si pentru desfasurarea activitatilor operative ale instituției ( control commercial, circulația pe drumurile publice, disciplinei in contructii si afisajului stradal,evidenta persoanelor, protecția mediului).

In anul 2010, in urma activitatii de inventariere desfasurata in perioada 01.10.2010-31.10.2010 au fost propuse la casare patru autoturisme din parcul existent : o Dacia berlina si o Dacia Solentza preluate de la fostul Corp al Gardienilor Publici Prahova in anul 2005, care se apropie de un rulaj de 200.000 km si doua autoturisme Dacia Logan (PH-50-KUC, PH-50-KTWP ) se apropie de 150.000 km rulați , ceea ce impune asigurarea din timp a parcului auto cu mașini noi, cu costuri reduse de utilizare si intretinere.

 • 3. La poziția numărul 3 din lista de investiții se regăsește obiectivul “Proiectare, avizare, execuție reabilitare parțiala clădire sediu “, in valoare de 200,00 mii lei.Consideream oportuna investiția datorita gradului extrem de avansat de uzura al ferestrelor clădirii situata in bd-ul Independentei 21 -sediul Politiei Comunitare Ploiești, exista riscuri complexe, printre care enumerăm inclusiv caderea unor tocuri sau sticle de geam, care pot răni grav persoane aflate in imediata apropiere a clădirii.

 • 4. La poziția numărul 4 din lista de investiții se regăsește obiectivul “ Kit transport persoane “ in suma de aproximativ 20,00 mii lei.Consideram ca achiziția a doua astfel de kit-uri este necesara pentru protecția personalului operativ in acțiunile in care transporta persoane arestate care pot deveni violente.

 • 5.La poziția 5 din lista de investiții se regăsește obiectivul “Pistol Glock 19 ( letal) , in număr de 50 de bucăți ,in valoare totala de 150 mii lei.Achizitionarea aceastora este necesara pentru asigurarea completării dotării corespunzătoare atat a agentilor de Ordine Publica cat si a posturilor de paza

7 înarmate asigurate de către Politia Locala a municipiului Ploiesti( conform Regulamentului de Organizare si Funcționare al instituției).              f'f X

toi             p

La momentul actual, in dotarea Politiei Locale a municipiului Pfoîesti, se regăsesc aceleași tipuri de pistoale, Glock 19 - arma letala , care pe parcursul celor 3 ani de când au fost achiziționate si-au demonstrat fiabilitatea, siguranța in exploatare si ușurința de manevrare.

r

 • 6.La poziția 6 din lista de investiții se regăsește obiectivul “Pistol Glock 19T (neletal) , in număr de 20 de bucăți ,in valoare totala de 60 mii lei.Achizitionarea aceastora este necesara pentru asigurarea completării dotării corespunzătoare atat a agentilor de Ordine Publica cat si a posturilor de paza inarmate asigurate de către Politia Locala a municipiului Ploiesti( conform Regulamentului de Organizare si Funcționare al instituției).

La momentul actual, in dotarea Politiei Locale a municipiului Ploiești, se regăsesc aceleași tipuri de pistoale, Glock 19 - arma letala, care pe parcursul celor 3 ani de când au fost achiziționate si-au demonstrat fiabilitatea, siguranța in exploatare si ușurința de manevrare.

II. INVESTIȚII IN CONTINUARE

1 .La poziția 1 din lista de investiții in continuare a fost prevăzut obiectivul < proiect si execuție instalație de încălzire sediu> ,reprezentând lucrări suplimentare rezultate dintre antemasuratoarea proiectului si devizul final al lucrării executate in anul 2010.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.


DIRECTOR

Duta


?

* u

rî«s


SEF SERV. FINANC.-CONTAB.,Vizat,

Direcția Management Financiar-Contabil, Contracte,

Craciunoiu Nicoleta

Primăria municipiului Ploiești


EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Politiei Locale a municipiului Ploiești

In conformitate cu Legea nr.286/2010 -privind legea bugetului de stat pe anul 2011 si Legea nr.273/2006-privind finanțele publice locale s-a procedat la elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011, al Politiei Locale a municipiului Ploiești.

Politia Locala a municipiului Ploiești s-a infintat in baza Legii nr. 155/2010 si a Hotărârii de Guvern nr. 1332/2010 privind aprobarea Regumanetului cadru de organizare si funcționare a politiei locale ca serviciu public specializat aflat in subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Activitatea Politiei Locale a municipiului Ploiești este structurata astfel:

 • - Structura de ordine si liniște publica si paza a bunurilor

 • - Structura din domeniul circulației pe drumurile publice

 • - Structura de disciplina in construcții si afisaj stradal

 • - Structura de protecție a mediului

 • - Structura de activitate comerciala

 • - Structura cu atribuții pe linie de evidenta a persoanelor

Politia Locala a municipiului Ploiești aplica sancțiuni contravenționale prevăzute de legi, ordonanțe, hotarari de guvern si hotarari ale consiliului local. Când sesizează existenta unor infracțiuni flagrante, polițiștii locali iau masuri in vederea conservării locului faptei, asigura paza bunurilor, identificarea potențialilor martori, anunța organele de politie sau, după caz, insoteste făptuitorul la politie in vederea demarării primelor cercetări.

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Politiei Locale a municipiului Ploiești se estimează la suma de 7.796,40 mii lei, din care venituri din activitatea autofinantata in suma de 363 mii lei si venituri din subvenții in suma de

7.433,40 mii lei.

Estimarea cheltuielilor proiectului de buget este următoarea: -Cheltuieli de personal              = 4.799 mii lei

= 2.149,15 mii lei

848,25 mii lei


 • - Bunuri si servicii

 • - Cheltuieli de capital


~             •*                       •            ’ • X

' ’• b

%

/' *

i /

r 1              X .

Fata de aspectele expuse, supunem spre aprobare Consiliului Locali'proiectul de

hotarare alaturat.PRIMAR^ Andrei Liviu Vdlok&viciCONSILIERI, Nicoleta Cătălină Bozian Paul Palas Gheorghe Popa

S *•%,     : \

.   ° A' ‘

-i. V,

V- -


z<

ii ■

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI/ PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

’                                                                           ► *


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


/ / * i ’ r

*

r-i

» ■

X*'


RAPORT


Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Poliției Locale a municipiului Ploiești

Data: 0^